napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 5 Az 1. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 5 Az 1. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1."

Átírás

1 MHK adatbázis a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról (C) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedési és vízügyi miniszterrel egyetértésben a következıket rendelem el: Általános rendelkezések 1. (1) Az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben jogszabály eltérı rendelkezése hiányában a) elsı fokon: a külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzıje (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), b) 1 másodfokon: a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szervének a vezetıje jár el. (2) A közúti közlekedés igazgatási feladatok ellátásakor az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény 2 rendelkezéseit kell (3) 3 E rendelet alkalmazásában: a) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerzıdés alapján az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; b) Harmadik ország: az EGT-államon, valamint az Európai Unió és harmadik ország között létrejött nemzetközi szerzıdés alapján az EGT-állammal azonos jogokat élvezı államokon kívüli országok; c) Harmadik ország állampolgára: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó EGT-állam állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkezı családtagja; d) Szokásos tartózkodási hely: da) az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggı kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkezı személy esetén olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint db) azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérı országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különbözı helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötıdések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda, ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott idıtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését; e) Új jármő: a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól, vagy márka kereskedésben közvetlenül megvásárolt és behozott (importált), hatóság által még ideiglenes jelleggel sem nyilvántartásba nem vett jármő, illetve a Magyarországon gyártott nyilvántartásban még nem szereplı jármő; f) 4 Használt jármő: egy külföldi hatóság által már akár ideiglenes jelleggel is nyilvántartásba vett jármő, vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármő nyilvántartásában nem szereplı, vagy kivont állapotú jármő; g) Vezetıi engedély cseréje: egy már korábban magyar, vagy egy másik EGT-állam hatósága által kiadott vezetıi engedély helyett e rendelet szabályai szerint új vezetıi engedély kiadása; h) Vezetıi engedély honosítása: egy harmadik ország hatósága által kiadott vezetıi engedély helyett e rendelet szabályai szerinti magyar vezetıi engedély kiadására irányuló eljárás. (4) 5 A közlekedési igazgatási hatóság a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 6 a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján, kérelemre a 19. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványt állít ki. 1 Az 1. (1) bekezdésének b) pontja 36/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 1. -ának 2. pontja szerint módosított szöveg. 2 Az 1957: IV. törvényen a 2005: LXXXIII. törvény a alapján a 2004: CXL. törvényt kell érteni. 3 Az 1. (3) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1. -a iktatta be. 4 Az 1. (3) bekezdésének f) pontja a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. -a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell 5 Az 1. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 6 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény.

2 - 2 - Jármővezetésre jogosító okmányok 2. (1) 7 Az e rendeletben meghatározott jármővezetésre jogosító okmány: a) a vezetıi engedély, b) az ideiglenes vezetıi engedély, c) a nemzetközi vezetıi engedély. (2) 8 A Magyar Köztársaság területén jármővezetési jogosultság igazolására alkalmas az ügyfél által együttesen bemutatott, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességő vezetıi engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemrıl elektronikus úton kiállított és az ügyfélnek átadott adatlap a vezetıi engedély cseréjére irányuló eljárás kezdeményezését követıen az új vezetıi engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig. (3) 9 A külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetıi engedély Magyar Köztársaság területén történı elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a Magyar Köztársaság területén jármővezetési jogosultság igazolására alkalmas a bejelentésrıl szóló jegyzıkönyv és a vezetıi engedélyt kiadó külföldi ország hatósága által kiállított, a vezetıi engedély adataira, érvényességére és a vezetıi jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás, a kiállítás dátumától számított legfeljebb 30 napig. (4) 10 Az érvényes magyar vezetıi engedély külföldön történı elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a Magyar Köztársaság területén jármővezetési jogosultság igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésrıl szóló jegyzıkönyv a bejelentéstıl számított legfeljebb 30 napig. Vezetıi engedély 3. A vezetıi engedély különbözı kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt jármővek vezetésére jogosít, amelyeket az 1. számú melléklet tartalmaz. 4. (1) A nemzetközi kategóriára, illetve a,,tr'' és,,v'' nemzeti kategóriára megszerzett vizsga a vezetıi engedélybe bejegyzett egészségi alkalmasság határidejének lejárta után is amennyiben külön jogszabály egészségi alkalmasságot nem ír elı jogosít a 2. számú mellékletben meghatározott jármővek vezetésére. (2) 11 Amennyiben az egészségi érvényesség lejártát követıen az ügyfél az (1) bekezdésben meghatározott vezetési jogosultságát kívánja gyakorolni kérelmére nemzeti kategóriára érvényesített vezetıi engedélyt kell részére kiállítani. (3) A,,B'' kategóriára érvényesített vezetıi engedély a jármővezetı 18. életévének betöltéséig és a nemzeti kategóriára érvényesített vezetıi engedély csak belföldön történı jármővezetésre jogosít. Kezdı vezetıi engedély 5. (1) A vezetési jogosultság elsı alkalommal történı megszerzésének napjától számított két évig a vezetıi engedély kezdı vezetıi engedélynek minısül. (2) 12 A kezdı vezetıi engedéllyel az A az A korlátozott 13 kategóriára és az A1 alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, a B, C, D kategóriára és a C1, D1 alkategóriára érvényesített bejegyzéssel a Magyar Honvédség kezelésében lévı jármővek kivételével pótkocsi nem vontatható. 6. (1) 14 A kezdı vezetıi engedély minısítés kétéves idıtartama az 5. (1) bekezdésében meghatározott idıtartamon belül elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bőncselekmény miatt jogerısen kiszabott jármővezetéstıl, jármőfajtától vagy kategóriától eltiltás, illetve a vezetıi engedély külön jogszabályban 15 meghatározott visszavonásának leteltét követıen újra kezdıdik. (2) 16 Az (1) bekezdés rendelkezései szerint meghosszabbított,,kezdı vezetıi engedély'' minısítést és annak lejárata határidejét a nyilvántartásba be kell jegyezni, és ezt a tényt a vezetıi engedélyben kódszámmal jelölni kell Ha a gépjármővezetı külföldi vezetıi engedélyét két 7 A 2. eredeti szövegének megjelölését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 2. -a (1) bekezdésre változtatta. 8 A 2. (2) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 2. -a iktatta be, egyidejőleg a eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 9 A 2. (3) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 2. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 10 A 2. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 2. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 11 A 4. (2) bekezdése a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. -ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 12 A 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. -ának (2) bekezdése alapján az 5. (2) bekezdésében az A kategiória szövegrész helyébe az A kategória szövegrész lép, a Magyar Közlöny évi 131. számában megjelent helyesbítés miatt nem vezethetı át. Az 5. (2) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. -ának 13. pontja szerint módosított szöveg. 13 A Magyar Közlöny évi 131. számában közzétett helyesbítésnek megfelelı szöveg. 14 A 6. (1) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 3. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 15 A Büntetı Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény, valamint a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvény. 16 A 6. (2) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 1. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 17 A 7. a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. -ának (3) bekezdése, a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (1) bekezdése és (2) bekezdésének 2. pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése

3 - 3 - évnél nem régebben szerezte, a kezdı vezetıi engedélyre vonatkozó rendelkezéseket nemzetközi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában a külföldi vezetıi engedély helyett a magyar hatóság által kiadott vezetıi engedélyre is alkalmazni kell. 8. A kezdı vezetıi engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén. Nemzetközi vezetıi engedély 9. (1) 18 Amennyiben nemzetközi szerzıdés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetıi engedély valamely külföldi államban jármővezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetıi engedélyt ad ki. (2),,B'' kategóriára érvényes nemzetközi vezetıi engedély a gépjármővezetı részére 18. életévének betöltését követıen állítható ki. (3) Nemzetközi vezetıi engedélyt az érvényes vezetıi engedély adatai alapján lehet kiállítani. (4) A nemzetközi vezetıi engedély érvényességi ideje a vezetıi engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idı, de legfeljebb a nemzetközi vezetıi engedély kiállításának napjától számított három év. (5) A nemzetközi vezetıi engedély csak a magyar vezetıi engedéllyel együtt érvényes. (6) A nemzeti kategóriára nemzetközi vezetıi engedély nem érvényesíthetı. (7) 19 A nemzetközi vezetıi engedély igénylésére irányuló kérelmét az ügyfél a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is elıterjesztheti. Ideiglenes vezetıi engedély 10. (1) 20 A vezetıi engedély eltőnése, megsemmisülése, megrongálódása esetén, valamint a képzés és vizsgáztatás tekintetében a jártassági feltételhez kötött kategória megszerzéséhez a vezetıi engedély kiállításáig a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre ideiglenes vezetıi engedélyt állít ki. Az engedély kiállításához az adatoknak amennyiben azok a nyilvántartásból nem állapíthatóak meg, valamint a külön jogszabályban meghatározott esetekben az egészségi alkalmasság, illetve a pályaalkalmasság igazolása szükséges. (2) 21 Legfeljebb hat hónapra kiszabott jármőkategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy jármőfajtától való eltiltás esetén az ügyfél kérelmére ideiglenes vezetıi engedély állítható ki. (3) 22 Hivatalból kell kiadni az ideiglenes vezetıi engedélyt, ha a vezetıi engedély kiállítására gyártási hiba, elírás miatt kerül sor. (4) 23 Az egészségi, valamint a vezetıi engedélybe bejegyzett korlátozásokat az ideiglenes vezetıi engedélyben is fel kell tüntetni. (5) 24 Az ideiglenes vezetıi engedély csak belföldön jogosít jármővezetésre. A Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek kezelésében lévı különleges jármővek vezetésére jogosító okmány (1) 26 A Honvédség, Rendırség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem hivatásos szervei, a Büntetés-végrehajtás, valamint a Vám- és Pénzügyırség szervei kezelésében lévı, a kombinált kategóriára tett jármővezetıi vizsgát követıen vezethetı gépjármővek, továbbá a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedı különleges jármővek vezetésére jogosító okmányt a külön jogszabályban felhatalmazott hatóságok adják ki. 27 (2) 28 Az (1) bekezdés szerint kiadott okmány kizárólag a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek kezelésében lévı jármővek vezetésére jogosít. Jármővezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei 12. Jármővezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 18 A 9. (1) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 3. pontja, a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. -a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni; 55. (3) bekezdése alapján a módosítás nem érinti a október 1. napja elıtt kiadott vezetıi engedélyek érvényességét. 19 A 9. (7) bekezdését a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 1. -a iktatta be. 20 A 10. (1) bekezdése az 57/2003. (XII. 27.) BM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 21 A 10. új (2) bekezdését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 2. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (2) (4) bekezdés számozását (3) (5) bekezdésre változtatva. 22 A 10. eredeti (3) bekezdésének számozását a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 2. -a (3) bekezdésre változtatta. 23 A 10. eredeti (3) bekezdésének számozását a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 2. -a (4) bekezdésre változtatta, szövege e módosító rendelet 59. -ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 24 A 10. eredeti (4) bekezdésének számozását a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 2. -a (5) bekezdésre változtatta. 25 A 11. -t megelızı alcím a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. -ának 13. pontja szerint módosított szöveg. 26 A 11. (1) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. -ának 8. pontja, a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. -a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt 27 A fegyveres erık részére történı közúti jármővezetı képzésrıl, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetıi engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM HM BM együttes rendelet. 28 A 11. (2) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. -ának 13. pontja szerint módosított szöveg.

4 - 4 - képzési és vizsgáztatási elıírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel A jármővezetésre jogosító okmány kiadásának életkori és jártassági feltételeit a 3. számú melléklet tartalmazza (1) Vezetıi engedélyt a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével az elıírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezınek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelızı hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmezı külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a alapján jár el. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt. (3) Az (1) bekezdéstıl eltérıen nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetıi engedély pótlására irányul. (4) Az (1) bekezdéstıl eltérıen a nem magyar állampolgár kérelme alapján a külföldön megszerzett vezetıi engedély honosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetıi engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetıi engedély kiadását megelızı hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetıi engedélybe bejegyzett érvényességi idı lejárata. Ez esetben a vezetıi engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzıkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. (5) A külföldön megszerzett vezetıi engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmezı Magyarországon szerez olyan jármőfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett. 15. (1) Jármővezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki jármővezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból jármővezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, a) 31 akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a jármővezetéstıl jogerısen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig, kivéve a 10. (2) bekezdésében vagy a 32. -ban szabályozott eseteket; b) akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak idıtartamára, c) 32 akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerıs határozatával elrendelte, annak idıtartama alatt, d) akit a bíróság cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, e) 33 akinek a vezetıi engedélyét a közúti közlekedési elıéleti pontrendszerrıl szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerıre emelkedésétıl kezdıdıen a visszavonást követıen elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történı bemutatásáig, de legalább a vezetıi engedély leadása napjától számított hat hónapig, f) 34 akinek külön jogszabály 35 alapján a hatáskörrel rendelkezı hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig. (2) Akit a bíróság a jármővezetéstıl véglegesen tiltott el, de késıbb a büntetés alól mentesült, vezetıi engedélyt csak teljes körő vizsga letételét követıen kaphat. A vizsga letételének nem feltétele a tanfolyamon való részvétel. (3) 36 Ha a bíróság vagy a rendırség a vezetésre jogosító okmány visszaadását, illetve a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új jármővezetıi vizsgához, egészségi alkalmasság vagy a pályaalkalmasság igazolásához kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a jármővezetı ezen kötelezettségének, illetıleg az után képzésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget nem tett. 37 Külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély érvényessége, cseréje 29 A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet, a közúti jármővezetık pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 11/1988. (XII. 20.) KM BM együttes rendelet, a közúti jármővezetık képzésérıl, vizsgáztatásáról és szakképzésérıl szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet. 30 A 14. a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 4. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 31 A 15. (1) bekezdésének a) pontja a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 3. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. 32 A 15. (1) bekezdésének c) pontja a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 2. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az eredetiségvizsgálat-igazolással, valamint a rendszámtáblákkal kapcsolatban lásd e módosító rendelet 64. -ának (1) (9) 33 A 15. (1) bekezdésének e) pontját a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 2. -a iktatta be, szövege a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 5. -ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 34 A 15. (1) bekezdésének f) pontját a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 5. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 35 A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet. 36 A 15. (3) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. -a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni; 55. (3) bekezdése alapján a módosítás nem érinti a október 1. napja elıtt kiadott vezetıi engedélyek érvényességét. 37 A közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény 18. -ának (4) bekezdése.

5 - 5 - által kiállított vezetıi engedély érvényessége, cseréje 16. (1) 38 A külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetıi engedély kivéve az ideiglenes jelleggel vagy a jármővezetés tanulására kiadott okmányokat akkor jogosít vezetésre, ha tartalmazza: a) az engedély jogosítottjának azonosítására alkalmas adatokat, b) a jogosított fényképét, c) az engedély kiállításának idıpontját, d) az engedély számát, e) 39 az e rendelet 3. -ában a jármővezetésre szóló engedély érvényességének idıpontját, f) a,,permis de conduire'' címfeliratot, az engedélyt kiadó ország nevét és/vagy államjelzését, feltéve, hogy a rovatok és a bejegyzések latin betőkkel vagy angol kurzív betőkkel történtek, vagy ebben a formában meg vannak ismételve. (2) A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedélyt megfelelınek kell tekinteni, ha a) az az ország, amelyben a vezetıi engedélyt kiadták csatlakozott az évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, vagy b) 40 az engedélyt más EGT-államban adták ki, c) azt nemzetközi szerzıdés vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján az ország területén tartózkodó, átvonuló külföldi fegyveres erı tagja részére a küldı államban adták ki, d) ahhoz hiteles magyar nyelvő fordítást csatoltak, és annak segítségével a jármővezetési jogosultság tartalma megállapítható. (3) Amennyiben a külföldi vezetıi engedély az (1) és a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, úgy nemzetközi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában az országhatártól a szálláshelyig, illetve a szálláshelytıl a kiléptetı határátkelıhelyig jogosít vezetésre. (4) 41 Nemzetközi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában az (1) bekezdésben, valamint a (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott külföldi vezetıi engedély a Magyar Köztársaság területén történı tartózkodás kezdetétıl számított egy évig jogosít jármővezetésre, ezt követıen a külföldi vezetıi engedélyt kérelemre magyar vezetıi engedélyre kell cserélni. (5) 42 A cserére vonatkozó kötelezettség nem terjed ki a más EGT-államban kiállított érvényes vezetıi engedélyre, amely az érvényességi idején belül jogosít jármővezetésre. (6) 43 Viszonosság esetén a Magyarországon mőködı diplomáciai és konzuli képviselet, valamint Magyarországon székhellyel rendelkezı nemzetközi szervezet diplomáciai, valamint igazgatási, mőszaki személyzetének tagja, illetıleg családtagja külföldön kiállított vezetıi engedélye a (4) bekezdés rendelkezéseitıl eltérıen idıkorlátozás nélkül jogosít jármővezetésre (1) A közlekedési igazgatási eljárásban a külföldi hatóság által a 16. (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározottaknak megfelelı vezetıi engedély kivéve az ideiglenes jelleggel vagy a jármővezetés tanulására kiadott okmányokat akkor tekinthetı érvényesnek, ha: a) a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik arról, hogy a külföldi vezetıi engedély kiadásakor a kiállító országban rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel, illetve lakóhellyel; b) a külföldi vezetıi engedély jogosítottja a magyar vezetıi engedély kiadására irányuló eljárás idıpontjában megfelel az e rendeletben meghatározott életkori feltételeknek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelı külföldi vezetıi engedély vizsgakötelezettség nélkül cserélhetı. A 16. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tagállamban kiállított vezetıi engedély a kategóriabıvítés szempontjából a képzés és vizsgáztatás folyamatában is megfelelınek tekintendı. (3) Ha a külföldi vezetıi engedély nem a 16. (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott országban került kiállításra, és ha a külföldi vezetıi engedélyrıl készült hiteles fordítás alapján a) a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethetı az e rendelet mellékletében meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmával, tanfolyammentes közlekedési alapismeretekbıl; vagy b) nem állapítható meg a vezetési jogosultság tartalma, vagy az nem feleltethetı meg az e rendelet mellékletében meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmával, tanfolyammentes gyakorlati vezetési és közlekedési alapismeretekbıl történt sikeres vizsgát követıen kerülhet sor a vezetıi engedély honosítására. (4) Ha a külföldi vezetıi engedélybıl az egészségi 38 A 16. (1) bekezdésének felvezetı szövege a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. -ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 39 A 166. (1) bekezdésének e) pontja a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. -ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 40 A 16. (2) bekezdésének b) pontja a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 3. -ának (1) bekezdésével megállapított, valamint a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 4. pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 41 A 16. (4) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 3. -ának (2) bekezdésével megállapított, valamint 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. -a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni; 55. (3) bekezdése alapján a módosítás nem érinti a október 1. napja elıtt kiadott vezetıi engedélyek érvényességét. 42 A 16. új (5) bekezdését a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 3. -ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejőleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva. A 16. (5) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 4. pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 43 A 16. eredeti (5) bekezdésének számozását a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 3. -ának (2) bekezdése (6) bekezdésre változtatta. 44 A 17. a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 6. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult

6 - 6 - alkalmasság idıtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar jogszabályban meghatározott idıtartamtól eltér, az egészségi alkalmasságot külön jogszabály 45 szerint igazolni kell. (5) Ha a külföldi vezetıi engedélyt kiállító hatóság a vezetési jogosultságot korlátozta, vagy a jogosultság gyakorlását feltételhez kötötte, a közlekedési igazgatási hatóság az okmány hiteles fordítását a 16. (1) bekezdésében és a (2) bekezdés a) és c) pontjában felsorolt feltételeknek való megfelelés esetén is kérheti. (6) Kétség esetén a magyar vezetıi engedély kiadására irányuló eljárásban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) ellenırzi a külföldi vezetıi engedély adatainak egyezıségét. 17/A. 46 (1) 47 Más EGT-állam hatósága által kiállított vezetıi engedély a más EGT-állam állampolgárának a 12. és a 14. (1) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel cserével érvényesíthetı, ha szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság területén található. (2) 48 Más EGT-állam hatósága által kiállított vezetıi engedély eltőnése, megsemmisülése esetén az eredeti vezetıi engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint annak hiteles fordítása alapján a magyar vezetıi engedély figyelemmel az (1) bekezdés rendelkezéseire kiadható. (3) 49 A csere, illetve a pótlás során a magyar vezetıi engedélyt figyelemmel az (1) bekezdés rendelkezéseire azokra a jármőkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre a más EGT-állam hatósága által kiállított vezetıi engedély, illetve annak tartalmát tanúsító igazolás szerint az érvényes. (4) 50 A közlekedési igazgatási eljárásban nem tekinthetı érvényesnek a másik EGT-állam által kiállított vezetıi engedély, ha azt a kiállító tagállam területén korlátozták, visszavonták, vagy a vezetési jogosultságot felfüggesztették. (5) 51 A vezetıi engedély cseréjére irányuló eljárás során ellenırizni kell, hogy a benyújtott vezetıi engedély ténylegesen mely kategóriára érvényes. (6) 52 Kétség esetén a Hivatal közremőködésével a vezetıi engedély kiállításához, pótlásához vagy cseréjéhez a kiadó EGT-állam hatóságának megkeresése útján ellenırzést kell végezni. (7) 53 A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a vezetıi engedély kiállítását azon kérelmezınek, akinek a vezetıi engedélyét egy másik tagállamban korlátozták, érvénytelenítették, visszavonták vagy a vezetési jogosultságát felfüggesztették (1) A honosítás során kiadott magyar vezetıi engedélyt e rendeletben foglaltak szerint azokra a jármőkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre a külföldi vezetıi engedély is érvényes. (2) 55 A honosítás során a harmadik ország által kiállított vezetıi engedélyt a magyar vezetıi engedély kiadásakor a közlekedési igazgatási hatóság bevonja, és a Hivatalnak megküldi, amelyet viszonosság vagy nemzetközi szerzıdés alapján a kiállító hatóságnak az továbbít. (3) Amennyiben a harmadik ország állampolgára nyilatkozata alapján az ország területét elhagyja, a honosítás során bevont külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély a magyar vezetıi engedély egyidejő leadása mellett a (2) bekezdésben foglalt kivétellel visszaadható. A közlekedési igazgatási hatóság ennek tényét a nyilvántartásban rögzíti. 18/A. 56 (1) 57 Más EGT-állam által kiállított vezetıi 45 A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet. 46 A 17/A. -t a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 4. -a iktatta be, szövegét újonnan a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 3. -a állapította meg. 47 A 17/A. (1) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 5. pontja, a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. -a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni; 55. (3) bekezdése alapján a módosítás nem érinti a október 1. napja elıtt kiadott vezetıi engedélyek érvényességét. 48 A 17/A. (2) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 5. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 49 A 17/A. (3) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 5. pontja, a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. -a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni; 55. (3) bekezdése alapján a módosítás nem érinti a október 1. napja elıtt kiadott vezetıi engedélyek érvényességét. 50 A 17/A. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 7. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 51 A 17/A. (5) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 7. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 52 A 17/A. (6) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 7. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 53 A 17/A. (7) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 7. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 54 A 18. a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 5. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 55 A 18. (2) bekezdése a 8/2007. (III. 6.) IRM rendelet 3. (1) bekezdése, a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 6. pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 56 A 18/A. -t a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 6. -a iktatta

7 - 7 - engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság a magyar vezetıi engedély kiadásakor bevonja, és a Hivatalnak megküldi. (2) 58 A Hivatal a közlekedési igazgatási hatóság által bevont, más EGT-állam által kiállított vezetıi engedélyt a kiállító tagállam közlekedési hatósága részére megküldi (1) Az a magyar állampolgár, aki külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedéllyel rendelkezik, a hazatérés bejelentését követı hat hónapon belül köteles magyar vezetıi engedélyt kiváltani. A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság bevonja, és a Hivatal azt viszonosság esetén a kiállító hatóságnak megküldi. (2) Amennyiben a magyar vezetıi engedélyt külföldön cserélik ki és errıl a Hivatalt értesítik, e tényt a nyilvántartásba be kell jegyezni. (3) 60 Amennyiben a magyar vezetıi engedélyt a honosító külföldi hatóság a Hivatalnak megküldi, új vezetıi engedély kiállítása helyett, a visszahonosításra irányuló kérelem alapján, az eredeti okmányt kell visszaadni, feltéve, ha a vezetési jogosultság tartalma nem változott, és a vezetıi engedélybe bejegyzett egészségi alkalmasság határideje még nem járt le. A jármővezetésre jogosító okmányok kiadása, érvényesítése vagy cseréje, pótlása 20. (1) A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján kiadja, érvényesíti vagy cseréli, illetve megrongálódás, eltőnés esetén pótolja: a) a vezetıi engedélyt (4. számú melléklet), b) a nemzetközi vezetıi engedélyt (5. számú melléklet), c) az ideiglenes vezetıi engedélyt (6. számú melléklet). (2) 61 Azonos fajtájú jármővezetésre jogosító okmányból az engedély jogosítottja egyidejőleg csak egy érvényes okmánnyal rendelkezhet. A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a vezetıi engedély kiállítását, vagy a már kiadott vezetıi engedélyt visszavonja, ha megállapítja, hogy a kérelmezı már rendelkezik vagy a kérelem beadásakor már rendelkezett más EGT-állam hatósága által kiadott vezetıi engedéllyel. (3) A vezetıi engedély cserével érvényesíthetı. (4) 62 A jármővezetésre jogosító okmányok birtokban tartására és leadására a külön jogszabály 63 rendelkezései értelemszerően irányadóak. (5) A vezetıi engedély személyazonosításra a kiállítástól számított tíz évig, a 70. életévüket betöltöttek esetében határidı nélkül alkalmas. (6) 64 A nemzetközi kategóriák közül kizárólag az A kategóriára, az A korlátozott kategóriára, az A1 alkategóriára, a B kategóriára, illetve kizárólag ezek közül több kategóriára érvényes vezetıi engedély érvényessége az ügyfél kérelmére a kategória érvényességével egybeesik. 21. (1) A jármővezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul. (2) 65 Az elsı vezetıi engedély kiadására, illetıleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére és a vezetıi engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani. Elektronikus úton is be lehet jelenteni a január 1-je után kiadott vezetıi engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését, és kezdeményezhetı annak pótlása. Az elektronikus úton kezdeményezett pótlás esetén az okmányazonosító adat kivételével a korábbi vezetıi engedéllyel megegyezı adattartalommal kell kiállítani a vezetıi engedélyt. (3) 66 Elektronikus úton is kezdeményezhetı a január be, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 57 A 18/A. (1) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 5. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 58 A 18/A. (2) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 5. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 59 A 19. a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 6. -ával megállapított szöveg. 60 A 19. (3) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 7. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 61 A 20. (2) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 8. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 62 A 20. (4) bekezdése a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 63 Lásd: a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 31. (1) (2) bekezdés, 32., 33. (1) (2) bekezdés, 34. (4) bekezdés, A 20. (6) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 23. (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni; 55. (3) bekezdése alapján a módosítás nem érinti a október 1. napja elıtt kiadott vezetıi engedélyek érvényességét. 65 A 21. (2) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 66 A 21. új (3) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (2) bekezdése iktatta be, egyidejőleg az eredeti (3) (11) bekezdés számozását (4) (12) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a július 1. napját követıen indult eljárásokban kell

8 - 8-1-je után kiadott, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességő vezetıi engedély cseréje, feltéve, ha az új egészségi alkalmassági érvényességi idı lejártának idıpontja a csere alapjául szolgáló vezetıi engedély 4. b) pontjában meghatározott érvényességi idın belül esik. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetıi engedély cseréje esetén az okmányazonosító és kategória érvényességi adat kivételével a korábbi vezetıi engedéllyel megegyezı adattartalommal kell az új vezetıi engedélyt kiállítani. (4) 67 A közlekedési igazgatási hatóság a kérelemnek megfelelı adattartalmú elektronikus kérelmet állít elı. A vezetıi engedély iránti kérelem személyes elıterjesztésekor a közlekedési igazgatási hatóság a jogosultról arcképmás felvételt készít. (5) 68 Ha a kérelmezı magyar állampolgár a kérelem benyújtásakor rendelkezik érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, és adataiban idıközben nem következett be változás, akkor az állandó személyazonosító igazolványát, illetıleg a személyazonosságát igazoló más érvényes okmányát kell bemutatni. (6) 69 Amennyiben a kérelmezı magyar állampolgár érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, vagy adataiban idıközben változás következett be, a kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott okiratokat be kell mutatnia. 70 (7) 71 A vezetıi engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmezı jogosultságát és személyazonosságát ellenırizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell az személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes okmány adattartalmával, illetıleg a bemutatott okiratokban szereplı adatokkal. Nem szükséges az (5) bekezdésben meghatározott okiratok bemutatása, ha a vezetıi engedély iránti kérelmet annál az önkormányzatnál mőködı közlekedési igazgatási hatóságnál nyújtják be, ahol a kérelmezıre vonatkozó anyakönyvi bejegyzést tették. (8) 72 Ha a kérelmezı bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállású személy, a kérelemhez be kell mutatnia az érvényes személyazonosító igazolványát. (9) 73 Amennyiben a (6) bekezdés szerint végrehajtott adategyeztetéskor a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival, vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést magyar állampolgár, illetve olyan külföldi esetében, akinek anyakönyvi eseményét Magyarországon anyakönyvezték, kizárólag anyakönyvi okirat alapján szükség esetén az anyakönyvvezetı megkeresésével lehet elvégezni. (10) 74 A vezetıi engedélyt a személyi adat- és lakcímnyilvántartással egyezı személyi adatokkal kell kiállítani. (11) 75 A közlekedési igazgatási hatóság a személyi azonosítót a külön jogszabály hatálya alá tartozó személyek esetében az azt igazoló és az ügyfél által bemutatott okmány alapján ellenırzi. 76 (12) 77 Amennyiben a jármővezetı nyilatkozata szerint rendelkezik nemzeti kategóriára érvényesített jármővezetésre jogosító okmánnyal, a vezetıi engedély kiadására, cseréjére, pótlására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság a régi okmány bevonása mellett annak megfelelı nemzeti kategóriára is érvényesíti a vezetıi engedélyt. Az eljárásban az ügyfél nyilatkozatát minden esetben be kell szerezni. 22. Rendkívül indokolt esetben így különösen halaszthatatlan külföldre utazás esetén, amennyiben a vezetıi engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelmet a Hivatalnál nyújtották be a vezetıi engedély soron kívül kiadható. 22/A. 78 (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény 33. -ának (5) bekezdése szerinti 67 A 21. új (3) bekezdését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 8. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (3) (8) bekezdés számozását (4) (9) bekezdésre változtatva. A 21. (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (2) bekezdése. 68 A 21. (4) eredeti (3) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (2) bekezdése. 69 A 21. (5) eredeti (4) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (2) bekezdése. 70 A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 18. -a (1) bekezdésének a) c) pontja. 71 A 21. (6) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 8. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, számozását (7) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (2) bekezdése. 72 A 21. (7) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 8. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, számozását (8) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (2) bekezdése. 73 A 21. új (8) bekezdését a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 8. -ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejőleg az eredeti (8) számozását (10) bekezdésre változtatva. A 21. (8) bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (2) bekezdése, szövege a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. -a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni; 55. (3) bekezdése alapján a módosítás nem érinti a október 1. napja elıtt kiadott vezetıi engedélyek érvényességét. 74 A 21. új (9) bekezdését a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 8. -ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejőleg az eredeti (9) számozását (11) bekezdésre változtatva. A 21. (9) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (2) bekezdése. 75 A 21. (10) eredeti (7) bekezdésének számozását (11) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (2) bekezdése. 76 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény. 77 A 21. (11) eredeti (8) bekezdésének számozását (12) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 9. (2) bekezdése. 78 A 22/A. -t a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 7. (1) bekezdése iktatta be.

9 - 9 - bejelentési kötelezettség a pótlás iránti kérelem benyújtásával, valamint az okmány eltulajdonítása esetén a rendırséghez tett feljelentéssel is teljesíthetı. (2) A közlekedési igazgatási hatóság vagy ha az (1) bekezdés szerinti bejelentés hozzá érkezik a Hivatal haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történı átvezetésérıl. (3) Ha az okmány eltulajdonítása miatt a rendırségnél feljelentést tettek, a rendırség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az eltulajdonítás tényének a nyilvántartáson történı átvezetésérıl. 22/B. 79 (1) A megtalált vezetıi engedélyrıl a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell a közlekedési igazgatási hatóságot. (2) Ha a közlekedési igazgatási hatóság értesül a vezetıi engedély megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történı átvezetésérıl. (3) Ha a rendırség értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti bármely közlekedési igazgatási hatóságot, amely gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történı átvezetésérıl. (4) 80 A vezetıi engedély elvesztésérıl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérıl, illetve megtalálásáról felvett jegyzıkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetıi engedély pótlás esetén az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra. 23. A vezetıi engedélybe az állampolgársági adatot az országnevek kódjaira vonatkozó nemzeti szabvány (MSZ EN ) alkalmazásával háromjegyő betőkód, az egészségi feltételeket vagy a korlátozásokat a 7. számú mellékletben meghatározott számkód formájában kell feltüntetni. 24. (1) A jármővezetésre jogosító okmányok a következı határidıig jogosítanak vezetésre: a) 81 az ideiglenes vezetıi engedély a kiállításától számított hatvan napig, a 10. (2) bekezdésében meghatározott esetben az eltiltás idıtartamáig, de legfeljebb hat hónapig, b) 82 a vezetıi engedély kategória érvényessége a külön jogszabályban elıírt orvosi vizsgálaton megállapított idıpontig, 83 c) nemzeti kategóriában a,,tr'' és,,v'' kategória kivételével a vezetıi engedély kiállítását követı tíz évig. (2) A közlekedési igazgatási hatóság az egészségi alkalmassággal kapcsolatos korlátozásokat az orvos által kiállított, az ügyfél által bemutatott,,alkalmassági vélemény''-ben meghatározott kód alapján jegyzi be a vezetıi engedélybe. (3) 84 A vezetıi engedély kiállítása során annak érvényességét az (1) bekezdés b) pontjában megállapított érvényességi idın belül az ügyfél kérelmére úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának hónapja és napja megegyezzen az ügyfél születési idejének hónapjával és napjával. (4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a lejárt érvényességő vezetıi engedélyt jármővezetıi vizsgakötelezettség nélkül kell kicserélni (1) A pályaalkalmassági minısítést és annak érvényességi idejét kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat a közlekedési hatóság jogerıs határozata alapján kell a nyilvántartásba bejegyezni. (2) A vezetıi engedély cseréjekor a meglévı vezetıi engedélyben szereplı bejegyzés alapján, továbbá az alábbi okiratok alapján lehet a következı PÁV kategóriákat a nyilvántartásba bejegyezni: a) PÁV I. (elsı) kategória minısítés: április 1-je elıtt vizsgázott és a vezetıi engedélyben,,gépjármővezetıi állás vállalására jogosult'' szövegő bejegyzés, január 1-je elıtti C kategóriás vizsgát igazoló vezetıi engedély, július 1-je és április 1-je között kiadott,,gépjármőkezelıi bizonyítvány'', PÁV I. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás); b) PÁV II. (második) kategória minısítés: PÁV II. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás); c) PÁV III. (harmadik) kategória minısítés: az április 1-je után kiadott,,gépjármőkezelıi bizonyítvány'', valamint PÁV III. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás). (3) 86 A közlekedési igazgatási hatóság a vezetıi engedély cseréjével egyidejőleg a korábbi vezetıi engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági minısítés engedély nyilvántartásban szereplı adatáról elsı alkalommal térítésmentesen hitelesített kivonatot állít ki A vezetıi engedélyt a Hivatal a kérelmezı részére 79 A 22/B. -t a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 7. (2) bekezdése iktatta be. 80 A 22/B. (4) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 10. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 81 A 24. (1) bekezdésének a) pontja a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 9. -ával megállapított szöveg. 82 A 24. (1) bekezdésének b) pontja a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 11. (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 83 A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet. 84 A 24. (3) bekezdését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. -ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 11. (2) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a július 1. napját követıen indult 85 A 25. a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 10. -ával megállapított szöveg. 86 A 25. (3) bekezdése a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. 87 A 26. a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (2) bekezdésének 7. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult

10 postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított egy évig ırzi meg, ezt követıen a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi. A vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvétele, vezetési jogosultság szünetelése (1) A rendır a vezetıi engedélyt a helyszínen elveszi, ha a) 89 a jármővezetı azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés [Btk ], a közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettınél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó [Btk (2) bekezdés], illetve a jármővezetés ittas vagy bódult állapotban [Btk ] bőncselekményt követett el, b) 90 a jármő vezetıje az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szr.) 42. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ittas vezetés szabálysértésének elkövetésével gyanúsítható, c) a jármővezetı jármővezetéstıl eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését jogerısen elrendelte, d) gyanú van arra, hogy a vezetıi engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben elvett vezetıi engedélyt a hatóság három munkanapon belül megküldi az elkövetı lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. 28. (1) A 27. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott gyanút megalapozza, ha a) a vezetıi engedély körözés alatt áll, b) a nyilvántartás szerint a vezetıi engedély kiadására nem került sor, vagy azt nem az engedélyben feltüntetett gépjármővezetı részére állították ki, c) az okmányban javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetıek, illetve a vezetıi engedély anyaga, kivitele a valóditól eltér. (2) A rendır a vezetıi engedély elvételérıl átvételi elismervényt ad, mely tartalmazza az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját A vezetıi engedély helyszíni elvételére vonatkozó rendelkezéseket valamennyi jármővezetésre jogosító okmányra alkalmazni kell (1) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozza a közúti közlekedésben jármővezetıként történı részvételét annak, aki a) a 27. (1) bekezdésében meghatározott szabályszegéseket elkövette, illetıleg b) a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási elıírásoknak nem felel meg. (2) A vezetési jogosultság szünetelése a bíróság vagy szabálysértési hatóság határozata alapján jármőkategóriába, alkategóriába, kombinált kategóriába, jármőfajtába tartozó jármő vezetésére is kiterjedhet. (3) Szünetel a vezetésre való jogosultság: a) 95 a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság jogerıs megállapításának napjától az alkalmasság igazolásának a közlekedési igazgatási hatóság elıtti bemutatás idıpontjáig, ha a jármővezetı a jármővezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan, b) 96 a vezetıi engedély helyszíni elvételének, a büntetıeljárás megindításától, illetve ismeretlen tettes ellen indult eljárás esetén a megalapozott gyanú közlésének napjától a büntetıeljárás jogerıs befejezéséig, ha az eljárás közúti veszélyeztetés [Btk ], közúti baleset okozása [Btk (2) bekezdésében meghatározott] minısített esete, illetve a jármővezetés ittas vagy bódult állapotban (Btk ) elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult, c) a közúti jármővek vezetésétıl történı eltiltás lejáratának a napjától az utánképzésen való részvétel közlekedési igazgatási hatóság elıtti igazolásáig, ha a jármővezetı külön jogszabály alapján engedélyét csak az utánképzést követıen kaphatja vissza, 88 A 27. a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 9. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 89 A 27. (1) bekezdésének a) pontja a 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 90 A 27. (1) bekezdésének a) pontja a 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 91 A 28. (2) bekezdését a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 92 A 29. a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 10. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 93 A 30. a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. -ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 94 A 31. a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 11. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 95 A 31. (3) bekezdésének a) pontja a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. (1) bekezdése szerint módosított szöveg. 96 A 31. (3) bekezdésének b) pontja a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

11 alapján engedélyét csak az utánképzést követıen kaphatja vissza, d) 97 ha a jármővezetıt egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minısítették, az alkalmatlanság megállapításának a napjától az alkalmas minısítéső igazolás közlekedés igazgatási hatóság elıtti bemutatásáig, továbbá ha a soron kívül elrendelt vagy kezdeményezett egészségi, illetve rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a jármővezetı önhibájából nem jelent meg, illetve, ha az idıszakos egészségi alkalmassági vizsgálat során az egészségügyi hatóság alkalmatlannak minısítette. Nem kell elrendelni a vezetési jogosultság szünetelését, ha az alkalmas minısítéső igazolást az ügyfél a közlekedési igazgatási hatóság határozatának meghozatal elıtt önként bemutatja, e) a vizsga érvénytelenítését elrendelı határozat jogerıre emelkedésének napjától az érvényes vizsgaigazolás közlekedési igazgatási hatóság elıtti bemutatásáig, ha a jármővezetıi vizsgát a közlekedési hatóság külön jogszabály alapján érvénytelenítette, f) 98 a vezetıi engedély helyszíni elvételének, a szabálysértési eljárás megindításának napjától az eljárás jogerıs befejezéséig, de legfeljebb három hónapra, ha az Szr. 42. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ittas vezetés szabálysértése elkövetésének gyanúja miatt a jármővezetı ellen eljárás indult. (4) A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére okot adó körülményrıl az eljáró hatóság értesíti az engedély jogosítottjának lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot: a) a (3) bekezdés b) pontja esetén a büntetıeljárás megindításáról vagy a megalapozott gyanú közlésérıl szóló értesítés; b) a (3) bekezdés a) és e) pontja esetén a jogerıs határozat; c) a (3) bekezdés d) pontja esetén az alkalmatlanság megállapításáról szóló értesítés; d) 99 a (3) bekezdés f) pontja esetén a szabálysértési eljárás megindításáról szóló értesítés; e) 100 a 27. (1) bekezdés d) pontja esetén a rendıri intézkedésrıl szóló jelentés, feljelentés megküldésével. (5) A helyszínen elvett vezetıi engedélyt az elvétel okának megjelölésével együtt az eljáró hatóság az engedély jogosítottjának lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak három munkanapon belül megküldi. (6) Amennyiben a vezetési jogosultság szünetelésének feltételét az eljáró hatóság az eljárás megindítását követıen észleli, a helyszíni elvétel szabályait értelemszerően alkalmazni kell. (7) 101 A vezetési jogosultság az eltiltással érintett kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésérıl, annak nyilvántartásba vételérıl, a vezetıi engedély visszavonásáról, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély bevonásáról a közlekedési igazgatási hatóság dönt. (8) 102 Amennyiben a vezetıi engedély helyszíni elvételére nem került sor a közlekedési igazgatási hatóság kötelezi az ügyfelet a vezetıi engedély leadására. A határozat meghozatalával egyidejőleg a vezetıi engedély visszavonását, bevonását és a vezetési jogosultság szünetelését nyilvántartásba veszi. (9) A (3) bekezdés b) pontja esetén az ügyben eljáró ügyészség értesítése alapján a vezetıi engedélyt a határidı letelte elıtt vissza kell adni. (10) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetıi engedélyt a (9) bekezdésben meghatározott esetben visszaadja, ennek és a vezetési jogosultság folytatásának tényét a nyilvántartásba bejegyzi, és errıl az eljáró hatóságot abban az esetben értesíti, ha a visszavonás alapját képezı cselekmény miatti eljárás még folyamatban van. (11) A helyszínen vagy az eljáró hatóság által elvett vezetıi engedélyt csak a közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza. (12) Amennyiben az eljárás alá vont külföldi állampolgárnak nincs magyarországi lakó- (tartózkodási) helye, vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére, annak nyilvántartásba vételére a cselekmény elkövetési helye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság intézkedik. (13) 103 Ha a vezetıi engedély, illetve az abba tett bejegyzés hamis, hamisított, illetve valótlan tényt, jogosultságot tartalmaz, a nyomozóhatóság lefoglalást megszüntetı, illetve a büntetıeljárást lezáró határozata alapján a közlekedési igazgatási hatóság a vezetıi engedély visszavonásával egyidejőleg intézkedik az engedély-nyilvántartásban szereplı valótlan adatok javítására, törlésére, illetve az okmány érvénytelenítését követı selejtezésre. 32. (1) 104 Ha a jármővezetéstıl eltiltás csak meghatározott kategóriára vagy jármőfajtára terjed ki, a közlekedési igazgatási hatóság a jármővezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli, és ennek során az eltiltással nem érintett kategóriára, jármőfajtára érvényesített okmányt ad ki. (2) 105 Amennyiben az eltiltás valamely nemzetközi vagy 97 A 31. (3) bekezdésének d) pontja a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. -a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni; 55. (3) bekezdése alapján a módosítás nem érinti a október 1. napja elıtt kiadott vezetıi engedélyek érvényességét. 98 A 31. (3) bekezdésének f) pontját a 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet 2. (1) bekezdése iktatta be. 99 A 31. (4) bekezdésének új d) pontját a 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet 2. (2) bekezdése iktatta be, egyidejőleg az eredeti d) pont megjelölését e) pontra változtatva. 100 A 31. (4) bekezdése eredeti d) pontjának megjelölését e) pontra változtatta a 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet 2. (2) bekezdése. 101 A 31. (7) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. -a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni; 55. (3) bekezdése alapján a módosítás nem érinti a október 1. napja elıtt kiadott vezetıi engedélyek érvényességét. 102 A 31. (8) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. -a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt 103 A 31. (13) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 12. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 104 A 32. eredeti szövegének jelölését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 14. -a (1) bekezdésre változtatta. 105 A 32. (2) bekezdését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 14. -a iktatta be, egyidejőleg a eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva.

12 nemzeti kategória alá esı jármőre terjed ki, a vezetıi engedélyben kóddal jelölni kell, hogy az eltiltással érintett kategória (jármőfajta) vezetésére az adott nemzetközi (nemzeti) kategóriára érvényesített vezetıi engedély nem jogosít. 33. (1) 106 A vezetıi engedély a vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követıen is csak akkor adható vissza, ha a) a vezetıi engedély érvényes, b) a jármővezetı a külön jogszabályban meghatározott esetben az után képzésen való részvételét igazolta, 107 c) akit a bíróság határozatában a jármővezetıi jártasság igazolására kötelezett, e kötelezettségének eleget tett, d) soron kívüli orvosi és/vagy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezés esetén a jármővezetı e kötelezésnek eleget tett. (2) 108 A vezetıi engedély az egészségügyi érvényességének lejárta után is visszaadható, ha a jármővezetı azt a 4. (1) bekezdésében meghatározott vezetési jogosultság gyakorlása érdekében kéri. 34. (1) A külföldi hatóság által kiadott vezetıi engedélyt ha azt annak jogosítottja a szünetelés határidejének lejáratát követı hatvan napon belül nem veszi át a Hivatalon keresztül a kiállító hatóságnak kell megküldeni. (2) A vezetıi engedélyt a szünetelés határidején belül is vissza kell adni, ha a külföldi nyilatkozata szerint az ország területét végleg elhagyja, vagy erre a hatóság kötelezi. Ebben az esetben azonban a külföldi a tilalommal érintett vezetési jogát a Magyar Köztársaság területén kivéve a kiléptetı határátkelıhelyig történı közlekedést nem gyakorolhatja. 35. A ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell a közúti jármővek vezetésére jogosító valamennyi okmányra Az eljáró hatóság soron kívüli orvosi vizsgálatot kezdeményezhet, ha a) a jármővezetı a közúti közlekedés szabályainak megszegésével halállal, tömegszerencsétlenséggel járó balesetet okozott, b) a közlekedési bőncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével gyanúsítható jármővezetı a jármővezetést hátrányosan befolyásoló egészségi állapotára vagy gyógyszer hatására hivatkozik, c) az eljárás során a jármővezetı betegségére, testi vagy szellemi, illetıleg érzékszervi fogyatékosságára vonatkozóan olyan tény merül fel, amely ıt a jármővezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teheti. (2) Az eljáró hatóság a jármővezetı rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatát kezdeményezheti, a) ha a jármővezetı az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott balesetet okozott, vagy b) az eljárás során a jármővezetést hátrányosan befolyásoló pszichés állapotára hivatkozik. A jármővek forgalomba helyezése és ideiglenes forgalomban tartása (1) A külön jogszabályban 113 meghatározott jármővel kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a két- és háromkerekő segédmotoros kerékpárt, állati erıvel vont jármővet, kézikocsit közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha forgalomba helyezték, vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték. (2) A jármővet akkor lehet forgalomba helyezni, ha a) a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy eredetivel megegyezıként hitelesített másolattal igazolták, vagy, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvő fordítását a kérelemhez csatolták, b) a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét igazolták, c) a külön jogszabályban 114 meghatározott gépjármővek esetén a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták, és annak valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenırizte, d) a jármő mőszaki alkalmasságát a közlekedési hatóság megállapította, e) a jármő üzembentartója a Magyar Köztársaság területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel). (3) A (2) bekezdésben írt feltételek igazolása mellett, a jármővek forgalomba helyezésének további feltételei: a) a harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő származásellenırzése, illetve a jármő jogi helyzetének tisztázása megtörtént, elızetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a jármőhöz kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta; b) más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő belföldi forgalomba helyezését megelızıen a jármő jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott ba) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy bb) harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármő származási -a iktatta be, egyidejőleg a eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. 106 A 33. eredeti szövegének jelölését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 15. -a (1) bekezdésre változtatta. 107 A közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény 18. -ának (4) bekezdése. 108 A 33. (2) bekezdését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 15. -a iktatta be, egyidejőleg a eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. 109 A 36. -t a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. -ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. 110 A 37. a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 16. -ával megállapított szöveg. 111 A 38. elıtti cím a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 15. -a (2) bekezdésének a) pontjával megállapított szöveg. 112 A 38. a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 13. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a július 1. napját követıen indult 113 Lásd az 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendeletet. 114 Lásd a 2003: CX. törvényt.

13 tagállamában ez utóbbi kiállításra került; c) az új jármő forgalmazója részére a közlekedési hatóság a külön jogszabályban meghatározott eljárásban engedélyezte a megfelelıségi nyilatkozat alkalmazásával történı forgalomba helyezést, és a forgalmazó a jármőhöz elektronikus úton a mőszaki adatlapot, valamint az e rendeletben meghatározott módon a jármőkísérı lapot kiállította; d) egyéb új jármő esetében jármőkísérı lapot állítottak ki, vagy elvégezték a jármő elızetes eredetiségvizsgálatát. (4) Ha más EGT-államból behozott használt jármő forgalomba helyezése során nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, illetve ha a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részbıl áll, és a II. rész hiányzik, vagy I. részbıl áll, de az nem az eredeti példány, a forgalomba helyezést megelızıen a származásellenırzést el kell végezni. (5) A jármő származását igazolnia kell a) a magyarországi gyártónak, vezérképviseletnek, összeépítési engedéllyel rendelkezınek; b) harmadik országból vagy más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott jármő esetén annak, aki a forgalomba helyezést kezdeményezi. (6) A külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan jármővek esetén, melyek forgalomba helyezése nem indokolt, a jármő ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhetı, ha az ügyfél kérelméhez bemutatta: a) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot, b) a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást, c) a jármő mőszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Mőszaki Adatlapot. 115 (7) A jármő forgalomba helyezése nyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és a 46/A. (1) bekezdésében meghatározott jármőveknél az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg. (8) A jármő ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betőjelő ideiglenes rendszámtábla kiadásával valósul meg. (9) A lassú jármő, annak pótkocsija, valamint a négykerekő segédmotoros kerékpár forgalomba helyezése esetén igazolólap megnevezést tartalmazó forgalmi engedélyt (a továbbiakban: forgalmi engedély) kell kiadni. (10) A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, a törzskönyv és a rendszámtábla, valamint az új típusú rendszámtáblához kiadott regisztrációs matrica az e rendeletben meghatározottak kivételével arra a jármőre érvényes, amelyre azt kiadták, illetıleg engedélyezték. (11) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi hatóság által kiállított forgalmi engedélyeket és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletkezett alapirattal a Hivatalnak megküldi. (12) A Hivatal a más EGT-állam nyilvántartó hatóságát a külföldi forgalmi engedély bevonásáról a jármő magyarországi forgalomba helyezésétıl számított két hónapon belül értesíti, ezt követıen az állam nyilvántartó hatóságának kérésére, illetve viszonosság esetén a külföldi okmányokat, hatósági jelzéseket az azt kiadó hatósághoz továbbítja, egyéb esetekben a külön jogszabályban meghatározott ırzési idıt követıen megsemmisíti. 38/A. 116 (1) A külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő a 38. (3) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek megfelelı jármő és a négykerekő segédmotoros kerékpár kivételével forgalomba helyezésének kezdeményezése elıtt származás-ellenırzését el kell végezni. A származásellenırzés kezdeményezése a közlekedési igazgatási hatóságnál származásellenırzési nyilvántartásba vétellel valósul meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti jármő származásellenırzéséhez az ügyfélnek a kérelméhez be kell mutatnia: a) a tulajdonjog megszerzését igazoló eredeti okiratot vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvő fordítását, valamint b) 117 a jármőhöz kiadott forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, a 38. (4) bekezdésében meghatározott esetben a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármő nyilvántartásba történı bejegyzésének tényérıl, és az okiratot, mely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza. (3) A származásellenırzési nyilvántartásba vétellel egyidejőleg kérelemre engedélyezhetı a jármő ideiglenes forgalomban tartása, ha a) a jármő mőszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Mőszaki Adatlapot, és b) a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást az ügyfél bemutatta. (4) A jármő származásának ellenırzése során a közlekedési igazgatási hatóság a (2) bekezdésben meghatározott okmányban és okiratban szereplı adatokat elektronikus úton, az ellenırzés elvégzéséhez szükséges adatok beszerzése céljából a Hivatalnak megküldi. (5) 118 A Hivatal a származásellenırzés elvégzése során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történı ellenırzés adatai alapján tisztázza a jármő származását, és ennek eredményérıl határozatot hoz. A Hivatal a határozatról a közlekedési igazgatási hatóságot elektronikus úton tájékoztatja. (6) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi okmányokat és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletkezett alapirattal a Hivatalnak megküldi. 38/B. 119 (1) A külön jogszabályban 120 meghatározott 115 Lásd a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 11. -át. 116 A 38/A. -t a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 13. -a iktatta be, szövege a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 14. -ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a július 1. napját követıen indult 117 A 38/A. (2) bekezdésének b) pontja a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. -a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt 118 A 38/A. (5) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. -a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt 119 A 38/B. -t a 27/2005. (V. 31.) BM rendelet 1. -a iktatta a

14 forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú jármővek közül a mezıgazdasági erıgépek az R a (2) bekezdésének f) pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában mezıgazdasági erıgép: a) a magajáró mezıgazdasági és erdészeti betakarító gépek (arató-cséplı gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szılıkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítık), b) a magajáró mőtrágya- és szervestrágya szóró gépek, c) a magajáró permetezıgépek, d) a speciális magajáró eszközhordozó alvázak, e) a mezıgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép, amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képes, illetve amelynek megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány, illetıleg a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg. (3) A mezıgazdasági vontatmánnyal a közúti forgalomban hatósági engedély és jelzés, illetve ideiglenes forgalomban tartási engedély nélkül lehet részt venni. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában mezıgazdasági vontatmány az olyan pótkocsinak nem minısülı vontatott munkagép, amely a mőködéséhez szükséges eszközök szállítását kivéve teherszállításra nem alkalmas, és amelyet a közúti forgalomban mezıgazdasági vontatóval, lassú jármővel vagy mezıgazdasági erıgéppel vontatnak. 38/C. 121 (1) A külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő forgalomba helyezésére irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS) adatai alapján ellenırzi, hogy a jármőhöz, valamint a jármő hatósági engedélyéhez és hatósági jelzéséhez kapcsolódik-e figyelmeztetı jelzés. (2) Ha a közlekedési igazgatási hatóság a SIS adatai alapján találatot ér el, errıl haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát. A közlekedési igazgatási hatóság az értesítéssel egyidejőleg a jármő jogi helyzetének tisztázásáig a közlekedési igazgatási eljárást felfüggeszti. (3) A közlekedési igazgatási hatóság az eljáró hatóságnak a jármő, a külföldi hatósági engedély és a külföldi hatósági jelzés lefoglalásról szóló értesítése alapján, a jármő forgalomba helyezésére irányuló kérelmet elutasítja. (4) Ha az eljáró hatóság a közlekedési igazgatási hatóságot szövegbe. 120 A közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény 25. a) pontja; A közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 6. (2) bekezdése, illetve a 17. (1) (2) bekezdése. 121 A 38/C. -t a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 8. -a iktatta be. E módosító rendelet 11. (2) bekezdése alapján a rendelkezés az Európai Unió Tanácsának a Schengeni Információs Rendszer alkalmazását a Magyar Köztársaság számára lehetıvé tevı határozatában meghatározott napon lép hatályba. A 2007/471/EK tanácsi határozat 1. cikk (1) bekezdése alapján a Schengeni Információs Rendszert szeptember 1. napjától kell 122 A 39. (1) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. -ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 123 A 39. (2) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. arról értesíti, hogy a figyelmeztetı jelzést elhelyezı SIS-t alkalmazó külföldi állam a jelzést módosította, visszavonta vagy törölte, és a jármő jogi helyzete ezáltal tisztázottá vált, a forgalomba helyezésre irányuló eljárást az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek igazolása mellett le kell folytatni. 39. (1) 122 A törzskönyvben és a nyilvántartásban tulajdonosként azt a természetes vagy jogi személyt, illetıleg jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármő jogszerő megszerzését és származását igazolja. (2) 123 A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzembentartóként azt a természetes vagy jogi személyt, illetıleg jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármő jogszerő üzemeltetésére szerzıdés vagy más hitelt érdemlıen igazolt jogcím alapján jogosult. (3) 124 Az üzemben tartó e jogának a jármő tulajdonosa által egyoldalú nyilatkozattal történı visszavonásáig a jármő forgalomban tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ez magában foglalja a jármő idıszakos mőszaki vizsgáztatását, forgalomból történı ideiglenes kivonását, illetve ismételt forgalomba helyezését, az üzemben tartó adatai változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, illetve címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlását. (4) A törzskönyv jogosítottjának hozzájárulása nélkül az üzembentartói jog átruházása nyilvántartásba nem vehetı. (5) A nyilvántartás a jármő valamennyi tulajdonosát (üzembentartóját) tartalmazza. A törzskönyvet és a forgalmi engedélyt a tulajdonosok (üzembentartók) egybehangzó nyilatkozata alapján a megjelölt tulajdonostárs (üzembentartó) adataival kell kiállítani és e tulajdonostárs (üzembentartó) részére kell kiadni. Ebben az esetben a törzskönyvbe be kell jegyezni, hogy a jármő,,közös tulajdon''. (6) 125 Lassú jármő, lassú jármő pótkocsija vagy mezıgazdasági vontató forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármő tulajdonjogának hitelt érdemlı igazolása hiányában a származásellenırzés elvégzése, valamint törzskönyv kiadása nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzembentartó jármőnyilvántartásba történı egyidejő bejegyzésével, feltéve, hogy a jármő magyarországi gyártására, illetve behozatalára január 1-jét megelızıen került sor, és a forgalomba helyezést kezdeményezı ügyfél birtokába kerülése igazolt. (7) 126 A négykerekő segédmotoros kerékpárok forgalomba -ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 124 A 39. (3) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 14. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 125 A 39. (6) bekezdését a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 2. -a iktatta be, szövege a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 15. -ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 126 A 39. (7) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet

15 kezdeményezı ügyfél birtokába kerülése igazolt. (7) 126 A négykerekő segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármő tulajdonjogának hitelt érdemlı igazolása hiányában a származás-ellenırzés és eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzembentartó jármőnyilvántartásba történı egyidejő bejegyzésével, ha a jármő magyarországi gyártására vagy behozatalára április 1-jét megelızıen került sor, és a jármőnek a forgalomba helyezést kezdeményezı ügyfél birtokába kerülése igazolt. 40. (1) 127 Harmadik ország hatósága által külföldi rendszámtáblával ellátott jármővel, ha azt a vámhatóság alakiság nélkül vámkezelte ideiglenes behozatalban feltéve, hogy jogszabály vagy nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik a belépéstıl számított legfeljebb hat hónapig, egyéb esetben a vámhatóság határozatában meghatározott ideig lehet Magyarországon közlekedni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott idı elteltével a jármővet magyar fogalmi engedéllyel és rendszámtáblával kell ellátni. A külföldi rendszámtáblát viszonosság esetén az azt kiadó hatósághoz történı megküldés, egyéb esetekben megsemmisítés céljából a Hivatalnak kell megküldeni. (3) 128 Külföldi rendszámtáblával ellátott Magyarországra harmadik országból importált gépjármő a határátlépést követıen külföldi rendszámtáblával nem közlekedhet. (4) 129 Annak a magyar állampolgárnak, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetnek, akinek lakó-, tartózkodási helye vagy székhelye (telephelye) a Magyar Köztársaság területén van, illetve került bejegyzésre, a tulajdonába kerülı külföldön nyilvántartott jármőnek a tulajdonjog megszerzésétıl, illetıleg a jármő behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül a származás-ellenırzési nyilvántartásba vételét, illetve magyarországi forgalomba helyezését kezdeményeznie kell. (5) 130 Más EGT-állam állampolgárának a magyarországi lakóhely bejelentését igazoló hatósági igazolvány kiadásától, illetıleg a jármő behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül kezdeményeznie kell a tulajdonát képezı, belföldön üzemeltetett más EGT-államban nyilvántartott jármő magyarországi forgalomba helyezését. 41. (1) A Magyarországon a 40. alapján nyilvántartásba vett külföldi jármő forgalmi engedélyébe külföldi természetes és jogi személy, mint tulajdonos vagy mint üzembentartó is bejegyezhetı. (2) Amennyiben a jármő külföldi tulajdonosa nem rendelkezik magyarországi tartózkodási hellyel és a forgalomba helyezési vagy átírási eljárást a leendı magyarországi üzembentartó végzi, a törzskönyvet a tulajdonos vagy közjegyzıi, illetve ügyvédi okiratban meghatalmazottja személyesen veheti át. (3) Külföldi jogi személy tulajdonosként vagy üzembentartóként történı nyilvántartásba vételekor a cég bejegyzésérıl szóló külföldi okirat hiteles magyar nyelvő fordítását is bemutatja (1) 132 A jármő forgalomba helyezését, illetve a forgalomban való további részvételét a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását a közlekedési igazgatási hatóság megtagadja, ha a jármő tulajdonjogát és származását hitelt érdemlıen nem igazolják. (2) 133 Bőncselekményre utaló körülmények esetében a közlekedési igazgatási hatóság a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását megtagadó határozatot közli a kérelmezı lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes rendırkapitánysággal. (3) 134 Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a forgalmi 126 A 39. (7) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 23. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt 127 A 40. (1) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 15. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 128 A 40. (3) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 15. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 129 A 40. (4) bekezdését a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 15. -ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 42. (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a július 1. napját követıen indult 130 A 40. (5) bekezdését a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 15. -ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 42. (2) bekezdése és 43. (2) bekezdésének 9. pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját, illetve július 1. napját követıen indult 131 A 42. -t a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. -ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 132 A 43. (1) bekezdése a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 19. -ának (1) bekezdésével megállapított, valamint a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 26. -a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt 133 A 43. (2) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 23. (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell 134 A 43. (3) bekezdése a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 19. -ának (2) bekezdésével megállapított, valamint a 34/2004.

16 engedély kiállítható annak, akinek a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság a lefoglalást megszüntetı határozatában a jármővet kiadni rendeli. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a jármő tulajdonjoga, a,,törzskönyv kiadás megtagadva'' bejegyzést a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban fel kell tüntetni. (4) 135 A jármő üzemben tartói joga, a törzskönyv kiadásának (3) bekezdésben meghatározott okból történı megtagadása esetén átruházható. 43/A. 136 (1) 137 A jármő forgalomba helyezésével, forgalomból történı kivonásával, a jármő tulajdonjogával, üzemben tartásával, továbbá a forgalmi engedéllyel és a törzskönyvvel kapcsolatos, valamint a rendszámtábla legyártására és utángyártására irányuló kérelemre induló eljárásokban az ügyfél a kérelmét a (2) (4) bekezdésben foglalt korlátozással a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is elıterjesztheti. (2) Az 52. (2) bekezdés c) pontjában felsorolt eljárások közül kizárólag a belföldön vásárolt jármő kivitelére irányuló kérelem terjeszthetı elı elektronikus úton. (3) Az ideiglenes behozatali vámeljárás hatálya alá tartozó jármő esetében csak a V betőjelő ideiglenes rendszámtábla kiadása, valamint az ilyen rendszámtáblával ellátott jármő üzemben tartójának személyében bekövetkezett változás, az üzemben tartó által kezdeményezett forgalomból történı kivonás, a forgalmi engedély adatváltozás vagy adatjavítás miatti cseréje, valamint a forgalmi engedély pótlása iránti kérelem terjeszthetı elı elektronikus úton. (4) Nem nyújtható be elektronikus úton kérelem a P, CD és E betőjelő ideiglenes, a DT, CK és RR betőjelő, illetve a H és R kezdı betőjelő különleges rendszámtáblák kiadásával, továbbá az ilyen rendszámú jármővek forgalomban tartásával, forgalomból történı kivonásával, a jármő forgalmi engedélyének vagy törzskönyvének cseréjével, pótlásával, záradék bejegyzésével kapcsolatos eljárásokban. Elızetes eredetiségvizsgálat (1) 139 A jármővek elızetes eredetiségvizsgálata elvégzését a Hivatal által kiállított hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. (2) Az elızetes eredetiségvizsgálatot a (9) (10) bekezdésekben foglaltakat kivéve el kell végezni: a) 140 a 38. (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket kivéve a használt jármő, továbbá a gyártótól származó jármőkísérı lappal nem rendelkezı új jármő, valamint a jármőnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármő, vagy egyéb jármő elsı forgalomba helyezésekor; b) 141 a forgalomból végleg, illetve átmeneti idıszakra kivont jármővek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont jármővek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be; c) 142 d) a jármő alvázszámának megváltoztatásával járó mőszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelızıen; e) biztosítási esemény kárrendezés kapcsán forgalomból kivont jármő ismételt forgalomba helyezésekor; f) a jármő kivéve a lassú jármővet és a lassú jármő pótkocsiját tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor; g) 143 h) 144 (3) Forgalomba még nem helyezett sérült jármő esetében az elızetes eredetiség ellenırzést a jármő alvázszámának megváltoztatásával járó mőszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje, illetve javítása) és a közlekedési hatóság mőszaki megvizsgálását megelızıen kell kezdeményezni. (VI. 28.) BM rendelet 63. -ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg. 135 A 43. (4) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 16. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 136 A 43/A. -t a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 4. -a iktatta be. 137 A 43/A. (1) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. -a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt 138 A 44. és az azt megelızı alcím a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 17. -ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 139 A 44. (1) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 24. -a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt 140 A 44. (2) bekezdésének a) pontja a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 16. (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a július 1. napját követıen indult eljárásokban kell 141 A 44. (2) bekezdésének b) pontja a 41/2005. (X. 7.) BM rendelet 12. (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 142 A 44. (2) bekezdésének c) pontját a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 143 A 44. (2) bekezdésének g) pontját a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 144 A 44. (2) bekezdésének h) pontját a 16/2005. (IV. 4.) BM rendelet 12. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17 (4) 145 A 38/A. -ban meghatározott, külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából behozott jármővek esetében az elızetes eredetiségvizsgálatot a származásellenırzés eredményérıl szóló határozat jogerıre emelkedését követıen lehet elvégeztetni. (5) A (2) bekezdés a) f) pontjában felsorolt a közlekedési igazgatási ügyintézés megkezdésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelızıen legfeljebb hatvan napon belül elvégzett elızetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidıbe nem számít be az az idı, amíg az eredetiségvizsgálatot követı büntetıeljárás során a jármő lefoglalás miatt a hatóság ırizetében volt. (6) A jármő eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban egyszer használható fel, melynek tényét a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba rögzíti. (7) A (2) bekezdésben felsorolt közlekedési igazgatási eljárásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenırzi a jármő elızetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét. (8) A közlekedési igazgatási hatóság újabb eredetiségvizsgálat nélkül a tulajdonos, üzembentartó vagy meghatalmazottja kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki az eredetiségvizsgálati nyilvántartásból. (9) Az elızetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármő tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha a) annak jogalapja öröklés, b) annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz, c) annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármő valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármő tulajdonosa volt, d) a jármő nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerzıdés teljesülésével a jármő tulajdonjogát megszerzi, e) annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévı jármő egymás közötti tulajdonjog-változás, f) 146 annak jogalapja a használt jármő cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel idıpontjában fı tevékenysége szerint gépjármő-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerő használat céljából történı tulajdonszerzést. (10) 147 A muzeális jellegő jármővekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekő segédmotoros kerékpárok elsı magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az elızetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni. 44/A. 148 (1) 149 Az elızetes eredetiségvizsgálat kérelemre indul. (2) Az elızetes eredetiségvizsgálatot a Hivatal közremőködı igénybevételével végzi. A vizsgáló állomáson követendı eljárási rend a külön jogszabályban meghatározottak szerint szabályozott módon történik. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica (1) 151 A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, mely a Hivatal tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történı megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történı ellátása a Hivatal, a külön jogszabályban 152 meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történı kiadása a közlekedési igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik. (2) 153 A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet. Az állandó rendszámtábla a betőjelbıl és számjegybıl álló kombinációkon kívül az MSZ 140 magyar szabvány szerint a nemzeti színeket és H jelzést (a továbbiakban: régi típusú 145 A 44. (4) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 16. (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a július 1. napját követıen indult 146 A 44. (9) bekezdésének f) pontja a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 16. (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 147 A 44. (10) bekezdése a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 16. (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 148 A 44/A. -t a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 21. -a iktatta be, szövege a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 17. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az kapcsolatban lásd ez utóbbi módosító rendelet 64. -ának (1) (9) 149 A 44/A. (1) bekezdése a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. (1) bekezdése, a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 150 A 45. -t megelızı alcím a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 18. -ával megállapított szöveg. 151 A 45. (1) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 18. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 152 A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet. 153 A 45. (2) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 18. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az A 45. (2) bekezdése a 63/2005. (XII. 22.) BM rendelet 3. (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

18 kombinációkon kívül az MSZ 140 magyar szabvány szerint a nemzeti színeket és H jelzést (a továbbiakban: régi típusú rendszámtábla), vagy a 17. számú melléklet szerint az európai zászlót jelképezı kék mezıben 12 sárga csillagot és fehér H jelzést (a továbbiakban: új típusú rendszámtábla), az ideiglenes rendszámtábla a betőjelbıl és számjegybıl álló kombinációkon kívül a nemzeti színeket és H jelzést tartalmazza. (3) Az állandó rendszámtábla a) sorozatban elıállított (általános), b) sorozatban elıállított egyénileg kiválasztott, c) egyedileg elıállított, d) különleges lehet. (4) A jármőre sorozatban elıállított rendszámtáblát kell kiadni, ha a jármő eltérı üzemeltetése vagy e rendeletben meghatározott egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé. (5) 154 A sorozatban elıállított rendszámtábla három betőjelet és három számjegyet tartalmaz (1) A rendszámtábla méret szerinti típusait a 17. számú melléklet határozza meg. (2) május 1-jét követıen a régi típusú rendszámtábla új típusban történı legyártását a külön jogszabályban 4 meghatározott igazgatási szolgáltatási díj igazolt megfizetését követıen a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi és annak tényét bejegyzi a nyilvántartásba és a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések rovatába. (3) A május 1-je elıtt kiadott D típusú rendszámtábla utángyártása csak az e rendeletben meghatározott méretben engedélyezhetı. (4) május 1-jét követıen továbbra is régi típusú rendszámtábla kiadására kerül sor az 50. (2) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott jármővek esetén. 46/A. 156 (1) Az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica személygépjármő, tehergépjármő, autóbusz és vontató jármőnyilvántartásba történı vételét és a hatósági jelzés valódiságát igazolja. A Hivatal tulajdonát képezı regisztrációs matrica gyártótól történı megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság matricával történı ellátása a Hivatal, az ügyfélnek történı kiadása a közlekedési igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott új típusú rendszámtábla regisztrációs matrica nélkül érvénytelen. (3) A regisztrációs matricát a jármő elsı szélvédıjén belülrıl kívülrıl jól látható módon a jobb alsó sarokban kell az ügyfélnek elhelyeznie. (4) A regisztrációs matricát az új típusú rendszámtábla kiadásával egyidejőleg a közlekedési igazgatási hatóság adja ki. (5) A regisztrációs matrica tartalmi elemeit a 18. számú melléklet határozza meg. 46/B. 157 (1) A regisztrációs matrica utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges. Ez esetben a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történı megfizetése után a Hivatal gondoskodik a regisztrációs matrica gyártótól való megrendelésérıl. (2) Az elveszett, eltulajdonított és a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével a megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása nem engedélyezhetı. A jármővet ebben az esetben át kell rendszámozni. (3) A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása akkor engedélyezhetı, ha az azon feltüntetett rendszám vagy vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az utángyártandó a szélvédırıl eltávolított matricát a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. (4) A (3) bekezdés szerint utángyártott és a (7) bekezdés alapján egyedileg gyártott regisztrációs matrica átvételéig, de legfeljebb 30 napig a jármővel abban az esetben lehet közlekedni, ha az rendelkezik a már kiadott új típusú rendszámtáblákkal. (5) A forgalomból kivont jármő esetén a regisztrációs matrica utángyártása nem engedélyezhetı a kivonás idıtartama alatt. (6) A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejő utángyártása nem engedélyezhetı. (7) A regisztrációs matrica egyedi gyártása akkor engedélyezhetı, ha a) a 47. (4) bekezdés alapján az a közlekedési hatóság igazolása alapján indokolt, b) az egyénileg kiválasztott és egyedileg elıállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát, használatában lévı másik jármőre kívánja átszerelni, c) az 50. (2) bekezdés a) és b) pontjában, illetve az 51. -ban meghatározott különleges rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát más gépjármőre kívánja felszerelni. 47. (1) Az A típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, az autóbuszra, a tehergépkocsira, a 154 A 45. (5) bekezdését az 57/2003. (XII. 27.) BM rendelet 3. -ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe. 155 A 46. -t az 57/2003. (XII. 27.) BM rendelet 15. -ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 19. -a iktatta a szövegbe. Ez utóbbi módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az kapcsolatban lásd ez utóbbi módosító rendelet 64. -ának (1) (9) 156 A 46/A. -t a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 20. -a iktatta be, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 157 A 46/B. -t a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 20. -a iktatta be, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az

19 vontatóra, a nyerges vontatóra, a mezıgazdasági vontatóra és a lassú jármőre elıre, továbbá a felsorolt jármővekre, valamint a pótkocsira és a félpótkocsira hátulra akkor, ha az elhelyezésre elegendı hely áll rendelkezésre, és a rendszámtábla a külön jogszabályban elıírt módon megvilágítható. (2) C típusú rendszámtáblát kell felszerelni az (1) bekezdésben felsorolt jármővekre hátulra, ha az A típusú rendszámtábla felszerelésére nincs elegendı hely, vagy ha az A típusú tábla a külön jogszabályban meghatározottak szerint nem világítható meg. 158 (3) B típusú rendszámtáblát kell felszerelni a motorkerékpárra hátulra, a motorkerékpár oldalkocsijára elıre. (4) Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendı hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb sérülési veszélynek van kitéve (pl. autóversenyzés), a közlekedési hatóság igazolása alapján engedélyezhetı a B típusú rendszámtábla felszerelése, illetve a D típusú rendszámtáblának a jármő elején történı alkalmazása. (5) A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába és a nyilvántartásba a,,b, illetve D típusú frsz. engedélyezve'' záradékot jegyez be. A D típusú rendszámtáblára vonatkozó záradék bejegyzése a gyártásról szóló igazolás bemutatása után végezhetı el. (6) 159 A négykerekő segédmotoros kerékpárra hátulra, E típusú, különleges rendszámtáblát kell felszerelni. (7) 160 A rendszámtáblák típusai közötti váltást a közlekedési igazgatási hatóság az (1) (5) bekezdésben meghatározott rendelkezések szerint engedélyezi. (8) 161 A korábban kiadott rendszámtáblát az új rendszámtábla kiadásával, illetve a jármő végleges kivonásával egyidejőleg be kell vonni. A bevont rendszámtáblák selejtezésérıl a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítésérıl a Hivatal gondoskodik. Egyénileg kiválasztott és az egyedileg elıállított rendszámtábla 48. (1) 162 A külön jogszabályban 163 meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhetı a sorozatban elıállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása (egyénileg kiválasztott rendszámtábla), továbbá ha közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betőjelbıl és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegybıl, együttesen 6 jelbıl álló rendszámtábla legyártása és használata (egyedileg elıállított rendszámtábla). Az egyedileg elıállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható. (2) A jármőre felszerelt sorozatban elıállított rendszámtábla a jármő tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minısíthetı. (3) 164 Az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztását és az egyedileg elıállított rendszámtábla legyártatását a Hivatal, a sorozatban elıállított rendszámtábla egyénileg kiválasztott rendszámtáblává történı átminısítését, a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi. (4) Az egyénileg kiválasztott, illetve az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követıen a jármőre elsı forgalomba helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett jármő esetén átrendszámozással kerül a jármőre. (5) Az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámtáblát annak jogosítottja a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével a tulajdonában illetve tartós használatában lévı más jármőre is átszerelheti. (6) 165 Amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg elıállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát más, a használatában levı jármőre kívánja átszerelni a kérelem tartalmától függıen az eredeti jármővet a forgalomból ki kell vonni, vagy át kell rendszámozni és a rendszámtáblát a jogosítottnak az érvényesítı címke eltávolítását követıen vissza kell adni. (7) 166 Amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg elıállított rendszámtábla jogosítottja a jármő üzembentartója, a rendszámtábla csak a jármő tulajdonosának írásos hozzájárulásával szerelhetı fel a jármőre. (8) 167 A rendszámtábla egyéni jellegérıl annak jogosítottja lemondhat. Ebben az esetben a rendszámtábla sorozatban elıállított (általános) hatósági jelzéssé válik és követi a jármővet. Az egyedileg elıállított rendszámtábla egyedi jellege nem szüntethetı meg. (9) 168 Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg elıállított rendszámtáblák új típusú rendszámtáblaként kerülnek 158 A közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. 159 A 47. új (6) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 17. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (6) (7) bekezdés számozását (7) (8) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 160 A 47. (6) bekezdését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 23. -a iktatta be, számozását (7) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 17. -a. 161 A 47. (7) bekezdését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 23. -a iktatta be, szövege a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 21. -ával megállapított szöveg. A 47. (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 17. -a. 162 A 48. (1) bekezdése a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 24. -ával megállapított szöveg. 163 Lásd: a közúti jármővek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenırzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM BM együttes rendelet. 164 A 48. (3) bekezdése a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 59. -ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 165 A 48. (6) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. -ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 166 A 48. (7) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. -ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 167 A 48. (8) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. -ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 168 A 48. (9) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 22. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az

20 elıállításra. (10) április 1-jétıl nem engedélyezhetı 4 betőjelbıl és 2 számjegybıl álló egyedileg elıállított rendszámtábla legyártása iránti kérelem, ha a kiválasztott rendszám 4 betőjel karaktere közül az elsı karakter S, vagy R betőjel. 49. (1) 170 A rendszámtábla egyéni kiválasztására vagy egyedi legyártására, vagy a legyártott egyedi vagy egyéni rendszámtábla jogosítottjának személyében történı változás bejegyzésére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóság a rendszámnyilvántartásban történı ellenırzést követıen a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében veheti át. (2) A rendszámtáblának az egyénileg kiválasztott és egyedileg elıállított jellegét a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban jelölni kell. A különleges rendszámtábla 50. (1) A különleges rendszámtábla az e rendeletben foglaltak szerint jelzi a jármő üzemeltetésének jellegét vagy üzemeltetıjét. A különleges rendszámtáblák leírását a 9. számú melléklet tartalmazza. (2) A közlekedési igazgatási hatóság: a) a Magyarországon mőködı diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek s ezek nemzetközi szerzıdés alapján mentességet élvezı tagjai és családtagjaik jármőveire DT betőjelő, b) az a) pontban említett képviseletek, szervezetek igazgatási, mőszaki és kisegítı személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik jármőveire CK betőjelő, c) d) 171 e) 172 f) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végzı jármőre a szabványtól eltérı alapszínő (sárga), 173 g) a lassú jármőre a szabványtól eltérı színő betőjelet tartalmazó h) 174 a muzeális jellegő jármővekre OT betőjelő, i) 175 a négykerekő segédmotoros kerékpárokra S, illetve R betőjellel kezdıdı E típusú különleges rendszámtáblát ad ki. (3) 176 A DT, CK betőjelő rendszámtábla a jármő forgalomból történı kivonása után a jogosult más jármővére is felszerelhetı. Amennyiben ez a rendszámtábla típusának változásával is együtt jár, kettı darab rendszámtábla legyártása is engedélyezhetı. (4) 177 Az OT betőjelő különleges rendszámtáblát a Muzeális Minısítı Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegő jármőhöz a közlekedési hatóság által kiadott Mőszaki Adatlap alapján a Hivatal adja ki. (5) 178 A (2) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblák régi típusú rendszámtáblaként kerülnek elıállításra. 50/A. 179 Az 50. (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblák jogosítottjai részére a külföldi forgalmi engedélyt és rendszámtáblát a kiadó ország Magyarországon mőködı diplomáciai és konzuli képviseletének, valamint nemzetközi szervezetének írásbeli kérelmére soron kívül vissza kell adni, ha a külföldi hatóság nemzeti jogszabálya alapján kiviteli rendszám kiadására nincs lehetıség, és emiatt a jármő külföldi hatóság által kiadott 169 A 48. (10) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 18. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 170 A 49. (1) bekezdése a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 23. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 171 Az 50. (2) bekezdésének c) d) pontját a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. -ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 172 Az 50. (2) bekezdésének e) pontját a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 43. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult eljárásokban kell 173 A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzembentartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet. 174 Az 50. (2) bekezdésének h) pontját a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 26. -ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. 175 Az 50. (2) bekezdésének i) pontját a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 19. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult 176 Az 50. (3) bekezdését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 26. -ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 63. -ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg. 177 Az 50. (4) bekezdését a 27/2003. (VII. 4.) BM rendelet 26. -ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 24. -ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az 178 Az 50. (5) bekezdését a 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet 24. -ának (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 64. -ának (10) bekezdése alapján a július 1. napján folyamatban lévı eljárásokban az ügyfélre nézve kedvezıbb szabályokat kell Az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, az ideiglenes forgalmi engedéllyel, a jármőkísérı lappal, az eredetiségvizsgálat-igazolással, valamint a rendszámtáblákkal kapcsolatban lásd e módosító rendelet 64. -ának (1) (9) 179 Az 50/A. -t a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 20. -a iktatta be. E módosító rendelet 42. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a április 1. napját követıen indult

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda 161. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl 39268 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Magyar joganyagok - 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 1. oldalokmányok kiad 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély,

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély, VEZETŐI ENGEDÉLY KI KAPHAT VEZETŐI ENGEDÉLYT (JOGOSÍTVÁNYT)? Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

3. (1) Az e rendeletben meghatározott járművezetésre jogosító okmány:

3. (1) Az e rendeletben meghatározott járművezetésre jogosító okmány: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.01.03-2012.03.31 JÁRMŰVEZETÉSRE JOGOSÍTÓ OKMÁNYOK 3. (1) Az e rendeletben meghatározott járművezetésre jogosító okmány: a) a vezetői engedély, b) az ideiglenes

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Magyar joganyagok - 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 1. oldalokmányok kiad 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE Főlap Bejelentés célja A nyilvántartás ja Megnevezése Adatváltozás REG_1021 A nyilvántartást vezető szervezet Megnevezése ja (Törzsszám) Kapcsolattartó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez?

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt)? Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Ki nem kaphat vezetői engedélyt? A vezetői engedélyek fajtái Vezetői engedély Ki számít

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Illetékességi terület: országos

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - V. Gépjárművezetői engedély ügyintézése

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - V. Gépjárművezetői engedély ügyintézése NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - V. Gépjárművezetői engedély ügyintézése 2009 1 Az V. fejezet a gépjárművezetői engedély ügyintézésének, illetőleg a vezetési jogosultság megszerzésének szabályait

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy.

Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy. Első személyazonosító igazolvány Jogosultak köre Jogosult állandó személyazonosító igazolványra az a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó Magyarországon élı magyar állampolgár bevándorolt

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete A Kormány /2006. (..) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998.

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele)

Országos - érvényes útlevél, új tipusú vezetői engedély - a lejárt személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: - a rongálódott személyazonosító igazolvány (amennyiben rendelkezik Amennyiben

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 bejegyzett élettárs/érintett/egyéb kérelmező

Részletesebben

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető:

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető: Személyi igazolvány hol intézhető Állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető: bármely okmányirodában szülészeti intézetben vagy kórházban Magyarországon élő magyar állampolgárságú újszülött

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 (hatályos: 2011.10.04-2011.10.05) Tartalom: - orvosi pecsét formai követelményei - mentés tárgyi feltételei

Részletesebben

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Elızmény száma: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Név: (Nıknél leánykori név is!) Születési helye: Születési idı: év hó nap Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: utca házszám em. ajtó helység

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. Személyes adatok A kérelmezı személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

Gépjármőigazgatási ügyintézés

Gépjármőigazgatási ügyintézés Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap,

Részletesebben

1992. évi LXVI. törvény

1992. évi LXVI. törvény 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel [Vastag betővel szedve az 1992.

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan Az ipari és kereskedelmi miniszter 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról az 1996. január 1 je elıtt benyújtott bejelentések

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról

Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról Tájékoztató az egyszerősített honosítási eljárásról A magyar Országgyőlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerősített honosítási

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás

Nyilvántartási és okmányigazgatás Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Az előadás fő részei 1. A polgárok személyi

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó!

Okmányiroda. Tisztelt Felhasználó! Okmányiroda Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a polgármesteri hivatal okmányirodája által intézett leggyakoribb ügyeket és azok leírásait. Elérhetősége: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

/. (...) Korm. rendelet. a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírásfelvételezés

/. (...) Korm. rendelet. a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírásfelvételezés /. (......) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírásfelvételezés szabályairól A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1.

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1. PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete A gépjármőadóról szóló, 13/1998. (XII. 10) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE Országos illetékességre tekintettel a kérelem bármelyik okmányirodán benyújtható A JÁRMŰVEK SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE A jármű tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat eredeti

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben