A KRITIKAI GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KRITIKAI GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE II."

Átírás

1

2 A KRITIKAI GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE II. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei VÁLOGATÁS PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK MUNKÁIBÓL Válogatta és szerkesztette: Bárdossy Ildikó Dudás Margit Pethőné Nagy Csilla Priskinné Rizner Erika Pécsi Tudományegyetem Pécs 2007

3 Készült a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatásával Lektorálta Keresztes József Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika ISBN

4 ELŐSZÓ Az információrobbanás időszakában kevésbé eredményes az olyan iskola, amelyik az ismeretek átadásának dominanciáját részesíti előnyben, és nem fordít elég gondot a tartós, sokféle szituációban alkalmazható tudás megszerzésének folyamatára, az önálló tanulásra, az ismeretszerző és gondolkodási képességek fejlődésének/fejlesztésének elősegítésére. Kutatási és köznapi tapasztalatok azt mutatják, hogy a közoktatásban, a felsőoktatásban, de még a továbbképzések során is a tanárok, oktatók többnyire a tradicionális oktatási módszereket (előadás, magyarázat, megbeszélés, diákok kiselőadásai, egyéni munka) alkalmazzák. Kevésbé ismerik és használják azokat a módszereket, technikákat (a szövegfeldolgozás, a szövegalkotás, a kooperatív tanulás, a vita és a projekttanulás technikái), amelyek a tanulás szervezésének szolgálatába állíthatók és a diákok önálló tanulását, gondolkodási képességeik fejlődését/fejlesztését teszik lehetővé. A probléma megoldásának egyik lehetséges útját kínálta A kritikai gondolkodás fejlesztéséért projekt. A projekt a Nemzetközi Olvasástársaság (IRA), a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) és a Soros Alapítvány közreműködésével és támogatásával ban került az Egyesült Államokból Magyarországra (és Kelet-Közép-Európa, illetve Ázsia számos országába). A minden tantárgyra és életkorra kiterjeszthető program a kognitív tudományok és posztmodern pedagógiák kutatási eredményeit is felhasználja és beépíti. Az elmúlt években megszületett a fenti program magyar adaptációja. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a program rendelkezik 60, illetve 30 órás akkreditált tanár-továbbképzési engedéllyel, másrészt beépült a pedagógus szakvizsgás képzési programokba, valamint a tanár szakosok és a pedagógia szakosok képzésébe. A kötet összeállítói 1998 óta végzik a témához kapcsolódó oktató, kutató, fejlesztő és programadaptációs tevékenységüket. E munka során összegyűlt tapasztalataik alapján jelentették meg az Open Society Institute New York, valamint a Pécsi Tudományegyetem támogatásával a tanárképzési és tanár-továbbképzési kurzusokon megvalósítható program 383 oldalas interaktív tanulási segédletét. A 13 fejezetből álló tanulási segédlet, s az abban leírt és felhasznált mintegy 50 interaktív és reflektív tanulási/gondolkodási technika tükrözi a program szemléletmódját és módszertanát. A tanulási segédlet lehetőséget ad a kritikai gondolkodás fejlődését/fejlesztését támogató tanári szakértelem és szemléletmód átgondolására és értelmezésére, a tanárképzésben az alkotó, értelmiségi szerepre való felkészítésre, a tanár-továbbképzésben a tanári kompetenciák bővítésére. A tanári gondolkodás és gyakorlat, az iskolai tudás és tanulás, a kritikai gondolkodás, a tudás és kérdezés szintjei, a tanulási folyamat fázisai, az olvasás folyamatalapú megközelítése, az írás folyamatalapú megközelítése, a kooperatív tanulás, a projekttanulás, a tanórai/témaköri tervezés és értékelés témáit felvezető célok és lezáró értékelések foglalják egységbe. A témák kibontásához, feldolgozásához a kötet (egyéni, páros, együttműködésen alapuló csoportos) feladatokat ajánl. Jelen összeállítás A kritikai gondolkodás fejlesztése az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei című tanulási segédlet második kötete. Példatárszerű válogatást ad azokból a tanárok és tanárjelöltek által készített interaktív és reflektív tanulásra, kooperációra épített óratervekből, amelyek tanár-továbbképzési illetve tanárképzési kurzusainkon az elmúlt években születtek. 3

5 Ezek a tervezetek, a részben megvalósított, kipróbált, reflektált programok, több tantárgyban (magyar, történelem, idegen nyelvek, matematika, biológia, földrajz, ének-zene, stb.) és több oktatási fokozatra (általános iskola alsó és felső tagozat, középiskola) készültek. Ezt a sokszínűséget és sokféleséget a program életkor- és tantárgy-független sajátossága tette lehetővé. Pontosabban az, hogy az interaktív és reflektív tanulás, a kritikai gondolkodás kompetenciái (attitűd-, ismeret- és képességkészlete) konkrét tartalmakba ágyazottan, adekvát tanulási környezetben, feladat- és problémahelyzetekben hívhatók elő, működtethetők, fejleszthetők. A tanárok, tanárjelöltek óraterveiből és reflexióiból válogatott szemelvények a szakmai önreflexió, a tanári gondolkodás alakulásának tanulságos példáit villantják fel, a szakmai fejlődés folyamatának egy-egy állomását érzékeltetik, tanári nézetek, nézetrendszerek formálódásáról, alakulásáról (is) vallanak. Köszönettel tartozunk alkotótársainknak (pedagógusoknak és pedagógusjelölteknek), akik a kötetben szereplő óraterveket megalkották, valamint az elvégzett kurzusról, az ott szerzett tanári tapasztalatokról, a saját tanulási folyamatról szóló, a kötetben olvasható reflexiókat megfogalmazták. Az óratervek készítői: Allaga Julianna, Bagarusné Szabó Katalin, Dr. Balogh Gyöngyi, Beregszászi Marianna, Csépányi Borbála, Döbrössi László, Ferencziné Pusztai Ágnes, Gáspár Andrea, Gasz Melinda, Gruchmann Boglárka és Turtóczki S. Ede, Hegedűs Györgyné, Heizler Erika, Herzberger Laura, Illés Orsolya, Jelenszkyné Fábián Ildikó, Kemény András, Kis Jakab Kornélia, Leimsziederné Tóth Ildikó, Mericsné Papp Tünde, Papp Károlyné, Paska Bernadett, Péter Zsuzsanna, Pollághné Rózsa Ildikó, Rákóczy Istvánné, Rákosáné Láng Zsaklin, Somogyváry Lajos, Sulyok Andrea, Süléné Nagy Edit, Szabó Klára, Szabó Veronika, Szárazné Tőzsér Erika, Tészás Péterné, Tóth Anita, Vécseyné Farkasfalvy Lúcia, Zrínyiné Pelczer Lívia, Zwickl Erzsébet. A reflexiók megfogalmazói: Bagarusné Szabó Katalin, Béres Andrásné, Heizler Erika, Illés Orsolya, Jelenszkyné Fábián Ildikó, Klincsikné Toma Zsuzsanna, Kovács Tímea, Leimsziederné Tóth Ildikó, Scherer András, Schwáb Rita, Ványiné Rózsa Anna, Vécseyné Farkasfalvi Lúcia, Zwickl Erzsébet. Úgy véljük, hogy egy e munkákból készült példatárat nagy haszonnal forgathatják mind a gyakorló tanárok, mind a tanárjelöltek. A példatár tanári filozófiája, módszer- és eszközkészlete a mindennapi gyakorlatban adaptálható, segítséget, támpontokat adhat gyakorló és leendő tanároknak. Szándékaink szerint ez az összeállítás láthatóvá teheti azt a fajta tanári, tanárjelölti tervezőmunkát és tanórai megoldásmódot, amely arra irányul, hogy a tanulók aktív részeseivé váljanak a saját tanulásuknak, saját jelentéseik megteremtésének. Reméljük, hogy a kiadvány kedvet ébreszt és ötleteket ad a pedagógusok, pedagógusjelöltek számára a kritikai gondolkodás fejlesztéséhez és az interaktív reflektív tanulás támogatásához. Bízunk benne, hogy ez a példatár hozzájárulhat a pedagógiai praxis különböző szintjein és színterein dolgozó pedagógusok szakmai kommunikációjának és kooperációjának megteremtéséhez az aktív tanulás irányítási módszereinek megújításához. Pécs, május A kötet alkotószerkesztői 4

6 BEVEZETŐ AZ ÓRATERVEK OLVASÁSÁHOZ Kiindulópontunk, hogy az iskolai tudáselsajátítás és -felhasználás, személyes illetve társas és kooperatív dimenzióban értelmezhető. A személyes tudás, s a tudáshoz való viszony formálódásának folyamatait (a tudás konstrukciójának személyes, az egyéni értelmen belül lezajló folyamatait) előnyösen vagy éppen hátrányosan befolyásolja az a szociális kognitív és affektív tér, amelyben az iskolai tanulás zajlik. Értelmezésünkben az iskolai tanulásnak és tanulássegítésnek (ezen belül a kooperatív tanulásnak és tanulássegítésnek is) interaktív és reflektív természetűnek kell lennie. Az interakció folyamatos párbeszédet jelent a tanulási szituációtól, az önmagunk, a kiscsoportunk számára megfogalmazott vagy a másoktól kapott feladatoktól függően saját gondolatainkkal, saját értelmezéseinkkel, mások kimondott vagy írott szöveggé formált gondolataival és értelmezéseivel. A jelentések megteremtése, feltárása és értelmezése reflektív, önreflektív aktivitást igényel. Ebből az következik, hogy a tanulás és tanulássegítés önszabályozó tanulásként, tanulássegítésként tételezhető. Az önszabályozó tanulás Boekarts nyomán komplex, interaktív, az akarat által vezérelt folyamat, amelyben szerepet játszanak a motivációs önszabályozó és a kognitív önszabályozó tevékenységek is (Boekarts, 1997). Az interaktív és reflektív természetű tanulásban, mint önszabályozó tanulásban tehát sajátos jelentéssel bírnak a kognitív és metakognitív, valamint a motivációs és affektív komponensek is. A megfelelő tanulási környezet megteremtése keretéül, alapjául ahogy ezt az egyes óra- és tématerveknél is látni fogják az RJR modell szolgál. E modell alapján építkező tanórai tanulás során a tanulók személyes tapasztalatokat szereznek arról, hogy mit jelent az információval való találkozás, hogyan dolgozzák fel, miként alakítsanak ki belőle a maguk számára is használható információt. A ráhangolódás fázisában a tanulók aktívan felidézik, megmozgatják az adott témához kapcsolódó tudásukat. Ennek a lépésnek kiemelt jelentősége van, hiszen minden maradandó tudást a már meglévő és megértett ismeretek kontextusába ágyazzuk be. A tanár számára pedig láthatóvá válnak az esetleges félreértések, ellentmondások, tévedések is. A jelentésteremtés fázisában a tanulók találkoznak az új információkkal, megdolgoznak a jelentésért, nyomon követik saját megértési folyamatukat. A reflektálás fázisában szilárdítják meg az újonnan tanultakat, építik be az új információkat, aktívan alakítják gondolkodásuk elméleti keretét (belső értelmező, feldolgozó rendszerüket). E folyamatban orientálja őket a tanulók közötti jelentős mértékű gondolatcsere. A tanulás folyamatának e fázisa a tudásrendszer változásának, az új, módosult koncepciók kialakulásának fázisa. Az önszabályozó tanulás fejlesztése fontos szempontja az RJR modellben értelmezett tanulásnak, tanulássegítésnek. Az RJR modell általánosabb, szélesebb körű tartománnyal rendelkezik, mivel ez vonatkozhat a tanár(ok) és/vagy a tanuló(k) tanítási tevékenységére, a tanár(ok) és/vagy a tanuló(k) tanulási tevékenységére; mivel ez képezheti egy tantárgy, egy témakör, egy tanórai tanulási/tanítási egység, egy-egy tanórai vagy tanórán kívüli feladat megtervezésének és feldolgozásának keretét. Az önszabályozó tanulás a tanár(ok) és/vagy a tanuló(k) tanulási tevékenységére vonatkoztatható, s egyúttal az RJR 5

7 modell működésének is nélkülözhetetlen eleme. Az önszabályozó tanulás és az RJR modell egyes fázisainak egymásra vonatkoztatása rávilágít arra, miként értelmezhetők (s ennek megértésével miként működtethetők) az önszabályozó tanulás egyes fázisai az RJR modellben tervezett és megvalósított tanulási/tanítási folyamatban. Az önszabályozó tanulás lényegiségének megértése hívhatja elő a kognitív és metakognitív stratégiák mellett a motivációs, akarati és érzelmi stratégiák mozgósításának igényét is. Az alábbi táblázat az RJR modell, valamint az önszabályozó tanulás lehetséges kapcsolódási pontjainak, sajátos jelentéseinek áttekintéséhez kíván általános eligazítást nyújtani. az RJR modell fázisai Ráhangolódás A tanulók először aktívan felidézik a témáról való tudásukat. Ez arra ösztönzi őket, hogy vizsgálat alá vegyék mindazt, amit tudnak, és gondolkodni kezdjenek arról a témáról, amelyet hamarosan részleteiben is megismernek. Ennek a lépésnek kiemelt jelentősége van, hiszen minden maradandó tudást a már meglévő és megértett ismeretek kontextusába ágyazzuk be. A kontextus nélkül bemutatott információ, illetve azon információ, amelyet a tanuló nem tud összekapcsolni saját tudásával, hamarosan feledésbe merül. A tanulási folyamat során az új ismereteket a már meglévő ismeretekkel kapcsoljuk össze. A tanulók az újonnan megértett dolgokat a már meglévő tudásukra és vélt tudásukra építik. A korábbi valós és vélt ismeretek felelevenítésével olyan alap kialakulását segítjük elő, amely elengedhetetlenül szükséges az új információ hosszú időre való megértéséhez. Így azokra a félreértésekre, ellentmondásokra és tévedésekre is rámutathatunk, melyek máskülönben elkerülnék a tanuló figyelmét. Jelentésteremtés A tanuló ebben a fázisban ismerkedik meg az új információkkal és gondolatokkal. Ez történhet úgy, hogy elolvas egy szöveget, megnéz egy filmet, meghallgat egy előadást, valamilyen kísérletet folytat le, stb. A jelentés megteremtése fázis legfontosabb célja abban áll, hogy fenntartsa a felidézési fázis alatt kialakult figyelmet. További cél, hogy segítse a tanulókat a bennük lezajló megértési folyamat nyomon követésében. Azok, akik hatékonyan tanulnak és hatékonyan olvasnak, az Önszabályozó tanulás fázisai Célkitűzés, tervezés és aktiválás A célkitűzés, a tervezés előre vetíti az önszabályozó tanulási folyamat valamennyi mozzanatát. A belső késztetést, személyes indíttatást is megjelenítő célok, tervek fokozzák a tanulás hatékonyságát. Ekkor érvényesül az előzetes tudás, a metakognitív tudás aktiválása, a saját hatékonyság (motiváltság, érzelmi, akarati viszonyulás) felbecsülése, a feladat nehézségének felmérése. Monitorozás (figyelemmel kísérés) Az önszabályozó tanulás ezen fázisában különös jelentősége van a kognitív és metakognitív tudás figyelemmel kísérésének, a motiváció és emóció tudatosításának, a saját tanulási szituációhoz, feladathoz való személyes hozzáállás, kitartás, erőkifejtés, stratégia stb. felbecsülésének. A tanulási feladat értelmének, szerepének, személyes jelentőségének megismerése, meglátása megtalálása, megértése fontos eleme a tanulás 6

8 folyamatosan figyelemmel kísérik azt, mi játszódik le bennük akkor, amikor új információval találkoznak. Ők újraolvassák azt, amit nem értenek pontosan. Ők a meghallgatott előadáshoz kapcsolódóan kérdéseket tesznek fel, vagy a későbbi tisztázás céljából jegyzeteket készítenek. Ha a tanulók figyelemmel kísérik saját megértésük folyamatát, az információt aktívan saját gondolkodásmódjukhoz illesztik. Így célirányosan kapcsolják össze az újat a már ismerttel, mintegy hidat építenek a már meglévő ismereteik és az új ismeretek között, így téve lehetővé az új befogadását. Reflektálás A tanulók a reflektálás fázisa során szilárdítják meg az újonnan tanult ismereteket, és aktívan alakítják gondolkodásuk elméleti keretét az új gondolatok befogadása céljából. Ebben a fázisban sajátítják el igazán a tudást. Maradandó ismeretekre ebben a fázisban tesznek szert. A tanulás olyan folyamat, amelyben változunk, amelyben bizonyos értelemben más emberekké válunk. Függetlenül attól, hogy ez a változás új dolgok megértésében, más viselkedési módok kialakulásában, vagy új gondolkodásmódban ölt testet, a tanulással igazi és maradandó változás megy végbe. Ez a változás csupán akkor jön létre, ha a tanulók aktívan alakítják meglévő gondolkodásmódjukat annak érdekében, hogy képesek legyenek befogadni az új gondolatokat. A reflektálás fázisának egyik célja, hogy a tanulók saját nyelvükön fogalmazzák meg azokat az új gondolatokat és információkat, amelyekkel találkoztak. Erre azért van szükség, hogy létrejöhessenek az új gondolati sémák. A maradandó tudás megszerzése és az elmélyült megértés személyes dolog. A tanuló arra emlékszik leginkább, amit saját kontextusába helyezve értett meg, saját szavaival megfogalmazva. A megértés akkor válik maradandóvá, amikor az információt jelentéssel teli, kontextuális keretbe ágyazzuk. hatékonyságának, az önszabályozó tanulás sikerességének. Kontrollálás, szabályozás Ebben a fázisban zajlik a figyelemmel kísért mozzanatok korrekciója, alakítása. Ekkor kerül sor a gondolkodás, a tanulás megfelelő (az adott tanulási szituációban előhívható/előhívandó) kognitív stratégiáinak alkalmazására, a megfelelő motivációs és érzelmi stratégiák mozgósítására. Reakciók, reflexiók, visszacsatolás Az önszabályozó tanulás ezen fázisában történik a tanulási célok és a tanulási eredmények összevetése, a teljes tanulási folyamatra (a teljesítményre, a tanulási stratégiákra, a motivációs, emóciós, akarati tényezőkre stb.) való visszacsatolás, (ön)értékelés. Ekkor kerülhet sor a saját tanulási (csoporttanulási) folyamatban bekövetkezett változások számbavételére, értékelésére, a további lépések megfontolására. 7

9 E fázis további célja, hogy jelentős mértékű gondolatcserét generáljunk a tanulók között. Nemcsak kifejezőkészségük fejlődik, de saját gondolati rendszerük kiépítése közben másokéval is megismerkednek. A reflektálás fázisának vitái során a tanulók egy sor különböző gondolkodásmóddal ismerkednek meg. A tanulás folyamatának e fázisa a tudásrendszer változásának, az új, módosult koncepciók kialakulásának fázisa. A tanulók az új információ integrációjának sokféle módjával találkoznak, így bennük is rugalmasabb gondolkodásmód alakul ki, amit a későbbiekben hasznosabban és célirányosabban tudnak alkalmazni. (Bárdossy Ildikó Dudás Margit Pethőné Nagy Csilla Priskinné Rizner Erika, 2002; Molnár Éva, 2002; Temple Steele Meredith, 1988) Az önszabályozó tanulás (amely a kognitív és motivációs önregulációs komponenseket egyaránt magában foglalja), s ezen belül a metakognitív tanulás (amely az önszabályozó tanulás kognitív önregulációs komponense) támogatása fontos szempontja az R-J-R keretben értelmezett tanításnak (tanulássegítésnek). Egyúttal fontos eleme a tanári professzió tanulásának, továbbfejlesztésének is. Fontos, hogy a pedagógus, a pedagógusjelölt is tervezni, nyomon követni, értékelni tudja saját tanulását, saját szakmai tevékenységét. Fontos, hogy tudása legyen saját tudásáról, hogy saját megismerési folyamatait tudatosan kontrollálni és szervezni tudja. A kognitív pszichológia, a kognitív pedagógia, a konstruktív pedagógia eredményei rávilágítanak arra, hogy az új élményeket, az új ismereteket a régiek alapján kialakult értelmezések mentén építjük be tudásrendszerünkbe. A már megszerzett és elrendezett ismereteink sémákat vagy kognitív kereteket biztosítanak számunkra, s a létrehozásra váró új jelentések alapját ezek a sémák, kognitív keretek képezik. Ezért a saját tudásunkról, a saját tanulásunkról, a saját szakmai tevékenységünkről való tudás az értelmes, jelentéssel bíró tudásnak, az értelmes, hatékony tanulásnak és tudatos, kontrollált szakmai tevékenységnek alapfeltételét jelenti (Csapó Benő, 2004; Fisher, 1999; Nahalka, 2002). E kötetben olvasható óra- és tématervek az interaktív és reflektív tanulás támogatásán alapulnak, az R-J-R (Ráhangolódás Jelentésteremtés Reflektálás) modell szerint építkeznek. A tanári, hallgatói reflexiók is ehhez a szemlélethez kapcsolódóan fejezik ki gondolataikat, viszonyulásaikat. Vajon mit jelent az Ön számára, miként értelmezi, miként veti össze az alábbi két tanulási, tanulássegítési modellt? 1. motiválás új anyag feldolgozása összefoglalás 2. ráhangolódás jelentésteremtés reflektálás 8

10 Talán az Ön számára is érdekes lesz egy példa arról, milyen értelmezéssel, előfeltevéssel él egy hallgató e két modellről akkor, amikor még nem foglalkoztak az egyetemi képzés keretében egyikkel sem. Nekem a második modell szavai azok, amik szimpatikusabbak. Hogy miért? Azért, mert ebben több diák-kezdeményezést, aktivitást érzek, mint a másikban. Hiszen a motiváció csak akkor igazán hatásos, ha mindenkinél bekövetkezik, ezt pedig igen nehéz ellenőrizni. Ezzel szemben a ráhangolódást talán könnyebb elérni csoportosan. Az is igaz, hogy szerintem a ráhangolódásban benne van a megfelelő motiváció jelenléte. A ráhangolódás a diáktól kíván valamit, míg a motiválás inkább külső tényezők hatására következik be. Az új anyag feldolgozása történhet valamilyen szinten a gyerek bevonásával, de nem biztos, hogy meg is értenek mindent. A jelentésteremtés pedig pont ezért fontos, ugyanis ebben az esetben nem a tények mennyisége, hanem minősége vagyis jelentésbeli értelmének megértése az igazi cél. A jelentésteremtés ismét magában hordozza a kölcsönösséget tanárdiák között. Valószínűsíthető ezek alapján a nagyobb fokú interakció. És végül a reflektálásban benne van a diákok egyéni gondolata, érzése, és értelmezése a témáról. Benne látszik meg, hogy milyen mélységig tette magáévá a problémát. Összefoglalni úgy is lehet, hogy száraz szabályokkal dobálózunk, anélkül, hogy igazán értenénk. Pedig ez a legfontosabb, mivel szerintem, amíg nem érti, nem is tudhatja. A tudás magában foglalja az értést. Hiszen ha nem érti, nem is tudja jól használni. Számomra tehát egyértelműen a második modell a nyerő. (Berényi Ágnes, PTE, Didaktika, 2000/2001. I. szemeszter) 9

11 ÓRATERVEK Olvasás és magyar irodalom Tantárgy: olvasás Szerző: Ferencziné Pusztai Ágnes tanító, pedagógus szakvizsga Évfolyam: 2. Téma: Mihail Pljackovszkij: Lecke a barátságról Óraszám: 1 Miért értékes ez az óra? Hogyan illeszkedik abba, amit korábban tanítottam, és amit ezt követően fogok tanítani? Milyen lehetőségeket rejt az óra a kritikai gondolkodás szempontjából? Milyen információkat keresünk és dolgozunk fel (diák-diák-tanár)? Mihez fognak kezdeni a diákok ezzel a tudással? AZ ÓRA ELŐTT Motiváció A korosztályhoz közelálló, könnyen értelmezhető téma, mese, ezért az olvasót érdekes, vitára késztető élményhez juttatja. Az igaz barátság mint nevelési lehetőség könnyen kiaknázható, az állatmesében saját tulajdonságaink átgondolására késztet. Mesetípusok: népmese, műmese, állatmese (fabula), tanmese Az állatmese jellemzői (szereplők, tulajdonságaik) A tanulságos mese jellemzői Mi a szerepe életünkben a barátságnak? A barátság ismérveinek átgondolása Szükséges-e az emberi kapcsolatokban? A barátság kifejezés többféle értelmezési lehetősége (őszinte, kitartó, érdek, felületes, látszólagos, igaz) Saját baráti kapcsolataink értékelése Célok A mesetípusok jellemzőinek kiemelése és értelmezése (tanári segítséggel) A barátság jellemzőinek kiemelése és értelmezése (tanári segítséggel) Ellentétes fogalmak gyűjtése (diákok) Közmondások értelmezése (tanári segítséggel) Testvéries osztozkodás (diák-tanár) Egy pozitív emberi kapcsolatra való ráébredés Fontos a barátság átgondolása, hiszen ezekre a kapcsolatokra mindig szükség van, volt és lesz A barátság mint öröm és bánat Talált kincs vagy kapott ajándék igazságos elosztása barátok között 11

12 Milyen tudásanyaggal (ismeretekkel, készségekkel és képességekkel) kell rendelkeznie a diáknak ahhoz, hogy sikeresen tanuljon ebből az órából? Mi bizonyítja majd, hogy a diák tanult az órából? Hogyan fogom a segédanyagot és az időt a feladatokhoz rendelni? Hogyan rendezem csoportba a diákokat a tanuláshoz? Hogyan vezetjük rá a diákot a tanulással kapcsolatos célok és kérdések megfogalmazására, saját előzetes tudásának megvizsgálására? Előfeltételek Előzetes ismeretek az állatmeséről, tanmeséről, az értő és hangos olvasás technikája, szövegfeldolgozási technika ismerete, események időrendisége, tulajdonságok szétválogatása, vázlatírás, tartalommondás, a mese dramatizálása, csoportmunka, a használt technikák ismerete Értékelés A baráti kapcsolatok alakulása, változása, új kapcsolatok létrejötte, esetleg már meglévők felbomlása Pókhálóábra, rajz, vázlatírás, tartalommondás, a következő órán a házi feladat megbeszélése Segédanyagok és időbeosztás Eszközszükséglet: olvasókönyv, füzet, madarak képei, összevagdosott közmondás, bábok a dramatizáláshoz, magnó, csoportonként rajzlap, filctoll, írószerek, szókártya, kilépőkártya Ráhangolódás: 10 perc (madarak neveinek kitalálása, közmondás mozaikjainak összerakása, beszélgetés általában a madarakról, majd a verebekről) Jelentésteremtés: 30 perc (pókháló-ábra a barát és a madár szóval, néma-értő olvasás, csoportmunka tanítói szervezéssel, tartalommondás, dramatizálás) Reflektálás: 5 perc (madárhangok magnóról, kilépőkártyák) Munkaforma 25 fős osztálylétszám, 5 fős csoportok szimpátia alapján, 5 csoportra tervezem az órát AZ ÓRÁN Ráhangolódás Madárnevek kitalálása csoportban (_ a a _ a, _ a a, _ a _ i a, _ e _ é _, _ i _ e _ e) Madarak felismerése képek és találós kérdések alapján (szöveg, szókártya, kép) Ismert mesék felelevenítése, jellemzőik megbeszélése Pókháló-ábra készítése (madár és barát) Közmondás a barátságról mozaik alakban (Madarat tolláról, embert barátjáról.) Beszélgetés a barátságról, barátokról 12

13 Miként fognak a diákok a téma feltárásába? Jelentésteremtés A mese feldolgozása csoportmunkában, a csoportok feladatainak megbeszélése (tanítói kalauzok szerint) Témamegjelölés, címvizsgálat 1. csoport: Mi a mese címe? Mit jelent a cím? 2. csoport: Ki írta? Milyen mese? 3. csoport: Mit látsz a képeken? (képolvasás) 4. csoport: Milyen kapcsolat van a cím és a képek között? 5. csoport: Mit árul el a mese bevezető és befejező mondata? Szövegfelismerés, meseelemzés Néma olvasás 1. csoport: Ismeretlen szavak gyűjtése, magyarázata; Milyen új címet adnátok a mesének? 2. csoport: Húzzátok alá a szövegben a kérdésekre a válaszokat! Mit kapott Csip és miért nem kínálta meg Csiripet? Mit tett Csirip a talált kölessel? Hogyan ismerte be Csip helytelen viselkedését? 3. csoport: Jellemezzétek a szereplőket! Melyik kis veréb volt igaz barát? 4. csoport: Jelöljétek az események sorrendjét! ( ) Csirip talált tíz szem kölest és elosztotta barátjával. ( ) Csip egy láda kölest kapott, de nem adott belőle Csiripnek. ( ) Csip szégyenében beismerte, hogy van mit tanulnia barátságból. Melyik közmondás illik a meséhez? Bajban ismerni meg a jó barátot. Jó a barátság, de nehéz az osztozkodás. Nem mind barát, aki rád mosolyog. 5. csoport: Írjatok vázlatot 3 mondatban! Miként ellenőrzik majd, hogy megértették a tanulási tartalmat? Mire tudja használni a diák a tanultakat? A mese dramatizálása Mindegyik csoport feladata Szorgalmi feladat, ha valamelyik csoport végzett: R_tk_ m_d_r _z _g _z b_r_ts_g. Füzetbe leírtak, tanítói kérdések, egyik csoport bemutat, a másik esetleg kiegészít, magyarázatok Reflektálás Közös megbeszélés: állatmese (fabula), tanmese Madarak ismerete, szeretete, gondozása Drámajáték szerepe / közös szereplés, élmény / Zene: madárhangok magnóról, közben a kilépőkártyák megírása 13

14 Milyen irányítást kapott ahhoz, hogy a későbbiekben felkészült legyen az új tudás megfontolására, a fennmaradó kérdések megválaszolására? Milyen következtetésekhez kell eljutnunk az óra végére? Kiterjesztés: Milyen további tanulás irányába vezet ez az óra? Mit tegyen a diák az óra befejezése után? Interaktív és reflektív módon használta meglévő ismereteit és jutott el újabbakhoz; Gondolkodási képessége, nyelvi kifejezőképessége, szerepjátszási képessége tevékenységben fejlődött, közben tanítói segítséget, megerősítést, magyarázatot, új ismeretet, kiegészítést kapott. A tanítói tevékenység a tanulásszervezésre irányult. A mese rávilágít az igaz és hamis baráti kapcsolatokra; a madárhangok, képek, elnevezések egységet alkotnak, összefüggnek egymással; barátság nemcsak emberek, hanem emberek és állatok között is kialakulhat; az igaz barátság őszinte, igaz érzelem. AZ ÓRA UTÁN Átgondolhatja baráti kapcsolatait, változtathat rajta; Megoldhatja a munkafüzet feladatait; Szociometriai felméréshez vezethet az osztályban (ki-kinek a barátja, milyen viszony van a gyerekek között az osztályközösségben, ki a legnépszerűbb, ki szorult perifériára az osztályban stb.) Elolvashat több hasonló tanmesét. 14

15 Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3-4. Szerző: Pollághné Rózsa Ildikó tanító, drámapedagógus képzés, Zsámbék Téma: Döbrentey Ildikó: Duci Óraszám: 2x45 perc Ráhangolódás 1. Következtess a címből: A Duci népmese vagy műmese! Miért gondolod? mert Mi jut eszedbe a mese műfajáról? Sorold fel, melyek azok a jellemzők, amik a népmesékre általában jellemzőek! 1.2. Mi jut eszedbe a címről? A pókháló-ábra összes lábához írj valamit! DUCI 1.3. Mutasd be az ábrádat a párodnak! 1.4. Jósold meg, miről fog szólni a mese, mi lesz a bonyodalom! Jelentésteremtés szakaszos olvasással 1. Olvasd el magadban az első részt! Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kövér királykisasszony, úgy hívták, hogy Duci. Kedves is volt, okos is volt, jószívű is volt, mégsem barátkozott vele senki. A grófkisasszonyok kinevették, a bárókisasszonyok nyelvet öltöttek rá, az udvarhölgyek összesúgtak a háta mögött Milyen mesejellemzőket találsz az olvasott részletben, amelyeket te is felsoroltál?.. 15

16 1.2. Ha eszedbe jutott még mesejellemző, ami nincs a listádon, írd le most! Hogyan viselkednek szerinted Ducival a többiek? Miért? Meséld el a párodnak, szerinted hogyan érezheti magát Duci királykisasszony! 1.5. Rajzold le, szerinted hogyan érezheti magát Duci! Te hogy éreznéd magad a helyében? Mondd el a párodnak, és mutasd meg a rajzodat is! 1.6. Te mit tennél Duci helyében? 1.7. Olvasd el a következő részletet! Látom, látom, nincs maradásom, más palotában vár a barátom! gondolta Duci királykisasszony, és összecsomagolt egy batyu elemózsiát magának. Elbúcsúzott anyjától, apjától, fűtől, fától, kerti virágtól, s elindult, hogy a szomszéd palotában barátot keressen magának. Ment, mendegélt. Nap sütötte, eső verte, szél fújta, ág karmolászta ő csak ment és ment, annyira szeretett volna egy igaz barátot találni. Egyszer aztán elérkezett a szomszéd palotához. Megállt, fújt egyet és megtörölte a homlokát. Jaj, lelkem, Duci királykisasszony szökkent elő a szomszéd palota hercege Vajon mit mond a herceg Ducinak? Sorold fel a mese szereplőit, akiket eddig megismertél! Milyen helyszíneken játszódott eddig a történet? Olvass tovább, hogy megtudd, mit mondott a herceg! Behívnálak a palotámba, be én! Deháát, dehá-há-hát, nem férsz be a nagykapun! és úgy hahotázott, hogy lónyerítésnek is beillett volna. Lehajtotta a fejét Duci királykisasszony, s úgy elpirult, mint aki erős paprikát nyelt Ellenőrizzétek párotokkal a herceg szavaira vonatkozó jóslataitokat! Mi igazolódott be belőlük, esetleg mi nem? 16

17 1.13. Mi a véleményed a hercegről? Írd le három tulajdonságát! Szerinted igazat mondott a herceg a nagykapuval kapcsolatban? Mit tettél volna a herceg helyében? Szerinted mit fog tenni Duci? Miért gondolod így? Beszéld meg olvasó-pároddal! Lássuk, mit csinál most a királykisasszony! Látom, látom, nincs maradásom, más palotában vár a barátom! gondolta, aztán szégyenkezve megfordult, és a következő palota felé vette útját. Ment, mendegélt, Felhő takarta, vihar ijesztette, macska karmolta, kutya kergette, ő csak ment és ment, annyira szeretett volna egy igaz barátot találni. Nemsokára elérkezett a következő palotához. Örvendek, Ducikám, örvendek, örvendek! hajlongott kecsesen a következő palota hercegnője Duci nem adta fel! Vajon Te a helyében így döntenél?, mert Mit gondolsz, igazat mond a hercegnő, amikor azt ismételheti, hogy örvendek? Miből gondolod? beszéld meg olvasó-pároddal! Olvass tovább, kiderül, mit mondott a hercegnő! Be is hívnálak a palotába, csakhát csakhá-há-hát, nem férsz be a főkapun! és úgy hahotázott, mintha csiklandoznák. Lesütötte szemét Duci királykisasszony, és egy forró könnycsepp gördült végig az arcán Csoportosítsd a szereplőket: ártott valakinek nem ártott senkinek Milyen újabb, a listádon szereplő mesejellemzőket fedeztél fel eddig? Mivel egészítenéd ki most a listádat? 17

18 1.21. Most beléphetsz a mesébe! Találkozol Ducival! Hogyan vigasztalod? Írd le, mit mondasz neki! Olvasd el a következő részt! Látom, látom, nincs maradásom, más palotában vár a barátom! suttogta és csüggedten továbbindult. Ment, ment, közben dér csípte, köd szurkálta, bagoly huhogta, varjú károgta ő csak ment és ment, annyira szeretett volna egy igaz barátot találni. Próbálkozott a harmadik palotában, próbálkozott a negyedikben, aztán az ötödikben, a hatodikban, de nem fogadták be sehol! Ó, mennyire elfáradtam! suttogta Duci királykisasszony. Mit nem adnék, ha széken ülhetnék, tálban mosdhatnék, ágyban aludhatnék! de akárhogy figyelt, akárhogy nézelődött, közel-távol nem látott egy mákszemnyi palotát sem. Bárhogy nézem, bárhogy vágyom, nékem ugyan nem lesz barátom! sóhajtotta. Megfordult és elindult hazafelé Válaszolj a következő kérdésekre a mese szövegéből! Válaszaidat beszéld meg olvasó-pároddal! a) Mire vágyott Duci, amikor útnak indult?.. b) Mire vágyik most?. c) Hogyan változott az útja során a környezet, a természet? d) Hogyan változott útja során Duci? e) Miért vágyik olyan nagyon Duci barátra? Szerinted miért fontos, hogy az embernek legyen barátja? A mesének még nincs vége! Hogyan lehetne befejezni szerinted? Olvasd el a befejezést! 18

19 Kislány! Kislány! Koronás kislány! hallatszott ekkor egy kedves hang a háta mögül. Várj meg, kislány! Duci királykisasszony hátrasandított, s látta, hogy egy copfos leányka iparkodik utána. Várj meg, kislány! Duci királykisasszony megállt. Engem szólítottál? Téged, téged koronás kislány! Elszökött a cicám, segíts megkeresni! De még mennyire, hogy segített Duci királykisasszony! Csillogó szemmel kúszott a bokrok alá, versenyt mászott a copfos leánykával a göcsörtös fatörzseken, s végül büszkén kiáltotta egy elhagyott rókalyukból: Itt van! Megtaláltam! s a karjában hozta elő a copfos leányka cirmos cicáját. Ő az! Ő az! ujjongott a copfos leányka. Köszönöm, hogy megtaláltad! Gyere velem! s kézen fogva elvezette Duci királykisasszonyt egy kis házhoz. Nem palota volt az, hanem csak egy aprócska, piros tetős házikó. Nem hercegek, grófok, bárók éltek benne, hanem csak egy copfos leányka a nagymamájával meg a cicájával. És lássatok csudát: Duci királykisasszony, aki nem fért be a szomszéd palota tágas tölgyfakapuján, nem fért be a második palota kockás kőkapuján, nem fért be a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik palota szárnyas nagykapuin, bezzeg kényelmesen befért a piros tetős házikó alacsony, szűk kis ajtaján! Ülj az asztalhoz, légy a vendégünk! mosolygott a nagymama, s a copfos leányka helyet szorított maga mellett a kispadon. Főtt a bableves, sült az almásrétes, és Duci királykisasszony tudta, hogy már neki is van barátja. Nem is egy, hanem három: a doromboló cica, a mosolygó nagymama, meg a copfos kislány Szerinted, miért mondja a copfos leányka Ducinak, hogy koronás kislány? Mit jelent valójában a következő sor? Írd le saját szavaiddal! Duci királykisasszony, aki nem fért be a szomszéd palota tágas tölgyfakapuján, nem fért be a második palota kockás kőkapuján, nem fért be a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik palota szárnyas nagykapuin, bezzeg kényelmesen befért a piros tetős házikó alacsony, szűk kis ajtaján! Vedd elő a mesejellemzőkről írt listát, és nézd meg, milyen újabb szempontokkal találkoztál az olvasott mesében! Ha szükséges, egészítsd ki a listádat! 19

20 Reflektálás 1. Rajzold le magadat és a legjobb barátodat, amikor kedvenc játékotokat játsszátok! 20

21 Tantárgy: magyar irodalom Szerző: Gáspár Andrea tanár, levelező kiegészítő képzés Évfolyam: 9. (szakiskola) Téma: Bodor Ádám: Milyen is egy hágó? Óraszám: 1 Előfeltételek: földrajzi előismeretek; empatikus készség, a használt technikák ismerete, összeszokott csoportmunka, műfaji ismeretek Értékelés: a következő órán a házi feladtok megbeszélése és a kilépőkártyák Segédanyagok és időbeosztás: csomagolópapír, vastag filc csoportonként, tankönyv, személyenként 1-1 kilépőkártya; toll, ragasztó, szókártyák Ráhangolódás: 10 perc (önálló és csoportmunka a műfajról és címről) Jelentésteremtés: 30 perc (csoportmunka tanári kalauzokkal, megosztás) Reflektálás: 5 perc (önálló tevékenység) Munkaforma: az osztálylétszám 30 fő, 5 fős összeszokott csoportokban dolgozunk, tehát 6 szakmai csoportra tervezem az órát. Célok: 1. Bodor Ádám: Milyen is egy hágó c. elbeszélésének önálló értelmezése 2. A többféle értelmezés lehetőségének felismerése 3. A 20. századi elbeszélések nyitottságának megfigyelése Ráhangolódás (10 perc): 1.) Nevezzük meg a hegység részeit! (Táblán felrajzolva, szókártyák gyurmával a rajz mellett. HEGYHÁT MEDENCE HÁGÓ HEGYGERINC VÖLGY 2.) Milyen gondolatok jutnak eszedbe a hágóról? Csoportonként 2-2 gondolat! Pókhálóábrával! Egy csoport a táblánál bemutat, a többiek kiegészíthetik. 21

22 Fenyves Hó Völgy HÁGÓ Átjáró Hegyek Hideg Magas 3.) A mai órán Bodor Ádám: Milyen is egy hágó c. elbeszélését dolgozzuk fel. Készítsetek T táblázatot, a bal oszlopba írjátok be, mit vártok az elbeszéléstől mint műfajtól! Egy cselekmény Kevés szereplő Egyenletes előrehaladás A cselekedetek okát és célját is feltárja Jelentésteremtés (30 perc): 1.) Olvasd el néma olvasással az elbeszélést! Nézd meg a T táblázatodat, ha szükséges, korrigáld. Ami nem felel meg előzetes elvárásodnak a műfajjal kapcsolatban, azt a bal oszlopba írd! (10perc) 2.) Folytasd a megkezdett mondatot! Szerintem a lány azért szállt le a buszról a hágón, mert. nem tudjuk meg az okot és a célt szaggatott előrehaladás (Néhány befejezést meghallgatunk. Megoldások: szomorú és egyedül akart lenni, sosem nézett még itt körül; valakivel találkozni akart, de az nem jött el; a buszban hazafelé nézelődött és elragadta a szabadság érzése.) 3.) Csoportmunka (kb. 10 perc) az osztálylétszám 30 fő, 5 fős csoportokban dolgozunk. Az azonos számú tanulók azonos feladatokat oldanak meg! Mozaik II. technika tanári kalauzok segítségével. 1. Ki került a történet középpontjába? Van-e annak jelentősége, hogy lány és nem fiú ül a hágón? Hogy néz ki? 2. Idézetekkel igazold, milyen évszak van az elbeszélés világában! 3. Mennyi idő alatt játszódik le a történet, hol a fordulat? 4. Ki szeretné tudni, hogy mit keres a lány a hágón? Kinek kell ezt tudnia? Szerintetek nem is tartja fontosnak? 22

23 5. Kik szólalnak meg az elbeszélésben? Szólaltasd meg az egyik teherautó sofőrjét rövid párbeszédben! 6. Milyen érzelmeket tudtok a hágóhoz kapcsolni? Kettéosztott naplóval dolgozzatok! 4.) Mindenki üljön vissza a helyére! Beszéljétek meg egymással a feladataitokat a letettük a garast technikával. (5 perc) 5.) Néhány toll felemelésével egyéni ellenőrzés. (5 perc) Reflektálás (5 perc) Kilépőkártya: A legfontosabb gondolatom:... Kérdésem:.. Megjegyzésem:.. Házi feladat: A történetet nyitva hagyta az író. Fejezzétek be saját elgondolásotok szerint onnan, hogy: Egy ilyen lány, akit nem szabadna megijeszteni 23

24 Tantárgy: magyar irodalom Szerző: Döbrössi László magyar szakos hallgató Évfolyam: Téma: Nyírő József: Most már jöhetsz, Jézuska! Óraszám: 2-3 A témaválasztás: Az óra, melynek terve megfogant bennem, egy kicsit a rendhagyó irodalomórákhoz sorolható. Ennek egyetlen oka az, hogy képtelen voltam megtervezni egy korszakhoz, korstílushoz, egy életműhöz kapcsolódó órának az anyagát a nélkül, hogy látnám az előzményeket, és hogy hogyan illeszkedik bele a tágabb tematikába. Bizonyára sok mai és egykori iskolás ismeri azt a szituációt, amikor különböző nemzeti vagy vallási ünnepekkor a tanár félretolja egy picit a tematikát, hogy utat nyisson egy sokkal aktuálisabb irodalmi alkotásnak. Én is egy ilyen órát képzeltem el, melynek legfőbb célja, hogy ráhangolja a tanulókat a közelgő ünnepre azzal, hogy bizonyos morális kérdéseket feszeget. A szöveg, melyet különösen alkalmasnak érzek erre a feladatra, egyik kedvenc Nyírőnovellám. Ez a karácsonyi történet korántsem szokványos, stílusában is igen sűrű, ennélfogva pedig igen nehéz. Az aktuális időszak tehát a karácsony előtti hét, a választott korosztály pedig talán a harmadik és a negyedik gimnazista évfolyam. Fontos, hogy a csoport ismerje a Bibliát vagy egyéb moralizáló szent szövegeket, illetve az sem árt, ha már jártas az erdélyi irodalomban. Mint már említettem, az óra elsődleges célja nem valamely stílusirányzat stb. bemutatása a szövegen keresztül, hanem a szöveg tartalmának, üzenetének kritikai befogadása. A legfőbb cél, hogy a tanulókban felgerjesszünk egyfajta érdeklődést bizonyos morális kérdésekkel kapcsolatban, ha úgy tetszik, vitát szítsunk köztük, és ezen keresztül próbáljunk rámutatni a közelgő ünnep lényegére. Egyszerűbben, e szövegelemző óra célja a szöveg mélyebb megértése és reflexiók előidézése. Az osztály létszámától függően 4-5 fős csoportokat hozunk létre. Ennek megszervezésében szabad kezet adunk a tanulóknak, hiszen a későbbi viták során előnyös lehet, ha egy csoporton belül a tagok valóban egy hullámhosszon vannak. A tervezett feladatok körülbelül kétszer 45 percet vesznek igénybe, a disputával együtt lehet hogy még 20 perccel többet. A szöveg: Mielőtt belekezdenék az óra részletes leírásába, néhány gondolatot szeretnék elöljáróban hozzáfűzni a szöveghez. A történet karácsony napjaiban játszódik az erdélyi havasokban. Szereplői pásztorok, nehéz körülmények között, a világtól elzártan élő, egyszerű népek. Ezt a szöveg első, leíró szakasza tökéletesen megvilágítja. Az is kiderül, hogy így karácsony táján semmi más vágyuk nincs, mint részesülni valamennyire az ünnep örömében. Ez azonban évről évre nehezebb kérdés, már-már teljesen lemondanak róla. Ez az elhagyatottság, kiábrándultság igen nagy súllyal telepedik rá a történetre. A szereplők is igen szokatlanok egy karácsony napján játszódó történethez, nem beszélve egyéb elemekről: a bűnről (a gyilkos), a vérről stb. 24

25 Nem akarom hosszan elemezni a történetet, inkább néhány érdekes feltárandó ellentétre és analógiára hívnám fel a figyelmet. Rendkívül érdekes a történet megfestettsége, ahogy az árnyalatok és színek (sötét, fekete, fehér, vörös) követik a történet ívét. Érdekesek a szereplők is: a hitevesztett, kiábrándult Ádám, aki majd újból képes lelkesedni valamiért, a gyilkos Péter, kinek egyetlen vágya jót cselekedni fiával, jobbá, szebbé tenni karácsonyát bármi áron. A szöveg tehát elsősorban ellentétek alapján tárható fel, lehetséges értelmezéseit viszont bizonyos analógiák mentén nyeri. Andrást tekinthetjük Péter jobb kezének, aki szabad akaratából választotta ezt a szerepet, és büszkén tanítja meg a hivatalt a igazára; Péter életével váltja meg fia boldogságát. Ezek a szerepek érdekes analógiákhoz vezetnek, különböző bibliai (apostoli, krisztusi, prófétai; jobb lator története stb.) szerepekre utalva, amit viszont a profán környezet, a szereplők és a bűn jelenléte miatt nem könnyű belátni. (A szöveget ezért tartom alkalmasnak bizonyos morális kérdések megvitatására.) Egyszóval nem könnyű megfogalmazni, hogy mi és hogyan változik meg a történetben annak érdekében, hogy jöhessen a Jézuska. (I-ismeret, M-megértés, A-alkalmazás, EL-elemzés, E-egybefoglalás, É-értékelés) I. Ráhangolódás: 1. Címmeditáció Ki és miért mondhatja ezt? Mit jelenthet a most már? (kb.5 perc) (Eközben nyílván felmerül, hogy valakik valahogyan előkészítik Jézuska érkezését. Milyen értelemben? Hogyan készülődünk az ünnepre (ajándékok + lelki felkészülés)? (E) II. Jelentéstulajdonítás: 2. Mindenki elolvassa a történetet. (kb.10 perc) 3. Mindenki megpróbálja leírni egy néhány mondatos rövid esszében, hogy szerinte mi a történet üzenete. Néhány véleményt meghallgatunk, keressük az eltérő véleményeket. (kb. 5-6 perc) (M) 4. A történetet három szakaszra bontjuk. (Ezeket a mellékletben jelöltem.) Több csoportra is juthat ugyanaz a szövegrész. A feladat, hogy színeket, árnyalatokat keressenek az adott szakaszban. Az eredmény várhatóan az lesz, hogy a történet előrehaladtával egyre világosabb színeket fedeznek föl. Mire utalhat ez? Néhány gondolatot meghallgatunk. (kb.8 perc) (EL) 5. A kettéosztott napló segítségével a színek mellé egyéb tárgyakat, fogalmakat keresnek a csoportok az adott szakaszokban, maguk határozzák meg, hogy mire utalhatnak. Melyik mihez kapcsolódhat, miért, hogyan? Ezek megvitatása során párokba és ellentétpárokba állítjuk őket. Vélhetőleg ennek nyomán kibontakozik a színek jelképrendszere, a történet hangulati felépítése. (kb.8 perc) (E) 6. Ezek után a szereplőkre fektetjük a hangsúlyt. 3 különböző feladatot osztunk el a csoportok között: A) a pásztorok és életkörülményeik jellemzése (főként a történet elejéből) B) Ádám jellemzése C) a gyilkos Péter jellemzése 25

26 Véleményüket a szöveg alapján alakítják ki a csoportok, fontos alátámasztani, érvelni. Ennek során közelebb kerülhetnek a szereplők gondolkodásmódjához, világképéhez, ami elősegíti a történet értelmezését. (kb.12 perc) (M+EL+É) 7. Mindenkihez szóló kérdés: A két főszereplőben, Ádámban és Péterben mi változott meg a történet során? Ádám hogyan vélekedett eleinte és később a gyilkosról? A gyilkos megbánta e bűneit?( Haragudott még feleségére?) Csak Ádám érdeme volt-e a jótett, vagy a gyilkos szándékosan alakította így szökését? Gondolt-e arra, hogy Ádám a gyerekének adja oda a pénzt? Ha igen, miért nem kérte meg rá? Valóban hitt-e abban, hogy együtt töltheti fiával a karácsonyt? Ezekkel a kérdésekkel vitát indukálhatunk, melyben mindenki részt vesz. Elvárjuk, hogy érveiket szövegrészekkel támasszák alá. A vita során azonban az a lényeges, hogy tisztázódjanak a szereplők szándékai, szerepei, megelőlegezve a bibliai vonatkozásokat. (kb.12 perc) (E+É) 8. Szintén mindenkihez szól a kérdés: Mi volt az az igazság, amelyre Ádám olyan büszke volt a hivatalban, és amelyet senki sem mert megtámadni? Hogy vélekedett ekkor a gyilkosról? Milyen gesztust ismerhetett fel a gyilkos szándékában, halálában? Keressék meg azt a mondatot, amely szinte szó szerint kimondja, hogy a gyilkos megváltotta gyermeke jobb sorsát ( Az apja életével fizetett érte... ) A megváltás-párhuzam megvitatása. (kb. 8 perc) (E+É) 9. A csoportok gyűjtsenek olyan bibliai történeteket, amelyek bűnnel, gyilkossággal, megtéréssel, áldozathozatallal kapcsolatosak. Idézzék fel, hogyan végződnek ezek? (Káin és Ábel, Jobb lator, Tékozló fiú, Krisztus kereszthalála stb.) Halmazábra segítségével gondolják meg: Hogyan állhatnak kapcsolatban a bibliai történetek a Nyírő-novella történetével? (kb. 10 perc) (I+A+E) III. Reflektálás és levezetés: 10. Vita vándorló csoportokkal (kb perc): Mit gondolnak? Péter jó ember volt vagy rossz? Pokolra jutott-e vagy sem? Létezett-e számára megbocsátás? (Bibliai ismereteink előzőekben történt felelevenítése valószínűleg sok érvvel és ellenérvvel segíti ezt a morális vitát. A vita vándorló csoportokkal azért lenne érdekes, mert lehet, hogy különböző ellenfelekkel szemben más-más eredmény születne. Ez a kérdés egyébként egyáltalán nem egyértelmű a történet alapján. Tudniillik az, hogy Péter a feleségét szeretettel hívogatja lázálmában, esetleg engedhet arra következtetni, hogy megbánta tettét, de konkrétan nem mondja ki. A másik érdekes kérdés pedig az, hogy Ádámnak egyedül jutott-e eszébe ez a megoldás, vagy valamilyen módon a gyilkos sugallta neki, aki valószínűleg sohasem gondolta komolyan, hogy egy nyugodt karácsonyt tölthetne el gyermekével kettesben. 26

27 Valószínűleg Ádámnak csak végig kellett vezetnie a gyilkos gondolatmenetét, és az alapján cselekednie nem biztos hogy helyénvaló gondolat, de ebből a szempontból Ádám a tanítványokhoz hasonló, akik Jézus tanításai és sugallatai alapján ugyan, de mégis maguknak kellett megérteniük a dolgok lényegét, és felismerni szituációkat. Mindkét választ csak sejteni engedi a szöveg, annak ellenére, hogy kardinális kérdések például ebben a vitában) (É) Sokminden 11. Visszatérünk a 2. feladatnál megalkotott véleményekhez. Mindenki megállapítja, hogy mennyiben változott a szemlélete a történettel kapcsolatban. Közösen megbeszéljük, hogy mi a cím értelme, és hogy mi volt az a lényegi változás (az ajándékok megvétele mellett), ami alapján Ádám büszkén szólt fel az égbe: Most már jöhetsz, Jézuska!... (kb. 5-6 perc) (E+É) 12. Házi feladat lehet: Írd meg Péter, Ádám és Dénöske imáját! (Gyorsan meg is beszélhetjük az ima műfajának hozzávetőleges, elsősorban tematikus követelményeit, ha elfelejtették volna.) Tanulságok: Az óraterv elkészítése közben számtalan kérdés vetődött fel bennem. Ezek egyaránt gyakorlati és elméleti problémákkal is kapcsolatba hozhatók. Ami mindenképpen fontos, hogy sok, nagy létszámú csoportnál a feladatok rendkívül időigényesek lesznek, és az egyéni véleményekre is sokkal kevesebb idő juthat. Ilyenkor irányított kérdésekkel fel lehet pörgetni az óra menetét, akkor viszont határt szabunk annak, hogy a tanuló a saját maga módján jusson el bizonyos következtetésekhez. Fontos, hogy mivel az óra meglehetősen hosszúra sikeredett, időnként összefoglaljuk az addigi megállapításokat, és ezt rögzítse mindenki magának. Mivel a legtöbb feladat lényege a véleményütköztetés, figyelnünk kell, hogy valamilyen konszenzus szülessen, ami alapján majd tovább lehet haladni. Bizonyos kérdéseken keresztül könnyen átcsúszhatunk egy másik vitába, ami esetleg felboríthatja az óra menetét. Ezért fontos a tanár koordináló szerepe. Mivel nem egy általános érvényű morális tétel megállapítása az óra fő célja, nem szabad beleesnünk abba a hibába, hogy egy végső értelmet tulajdonítunk a szövegnek. Ennek másik oldala az, amikor a lehetséges értelmezések kavalkádjában elveszünk ezt is kerülni kell. A házi feladatokból többé-kevésbé megtudhatjuk, hogy mire jutottak a diákok a szöveggel, mennyire voltak körültekintőek a jellemek vizsgálatában, illetve hogyan alakították ki saját álláspontjukat. Nem feltétlenül értékelendő a feladat, hiszen meglehetősen szubjektív. A tanulók az óra végén értékelhetik egymás munkáját a csoporton belül, megnevezhetik a legaktívabb csoportot, a tanár pedig, ezt összevetve saját tapasztalataival, értékelheti az órai munkát. 27

28 Melléklet: 1. szakasz: Nyírő József: Most már jöhetsz, Jézuska Idefenn a setét havasok között minden esztendőben valami baj van a karácsonyi szent ünnepekkel. Ezeknek a szegény, együgyű pásztorembereknek, égettszegény favágóknak, kik esztendők óta itt vágják a fát valami brassai zsidóknak, ha haragszik Szentfelsége, ha nem semmi-letteképpen nem lehet úgy megülni a szent ünnepeket, ahogy az írás parancsolja: éjféli misével, betlehemmel, pappal, tömjénnel, orgonaszóval, deáknyelven, gyönyörűséges evangéliumokkal. Ami nem lehet, hát nem lehet. Eleget erőltették, de nincs mód benne, no. Egyik esztendőben hárman négyen szinte az életük árán vágtak át a mellig érő havon, jégen, farkasok nyála freccsent az arcukba, minden veszedelemmel megküzdöttek, s csak amikor beérkeztek a faluba, akkor derült ki, hogy kerek négy nappal azelőtt megvolt a karácsony, s ők hiába jártak. Elvétették az időszámítást, amin nem is igen lehet csudálkozni. Eleget ette a méreg, hogy ebben az esztendőben egy faláska Jézust sem kaptak. Még ki is kacagták a faluban. Másik esztendőben a Kormos bikával akartak utat törni a rengeteg hóban, de a vihar ott nyomta az úton, s alig tudának meghúzódni előle a Csalavágó patak szakadékában. A drága bika is szinte ott pusztult, hogy az embereket ne is említsük. Lehetetlent az Úristen sem kívánhat szegényektől. Hogy mégis egészen el ne kárhozzanak, a múlt esztendőben idefenn a havason maguk csináltak betlehemet, még tán szebbet is, mint az a zsidóországbéli. Ott volt a Kőlik, abban egész csorda ember elfér. Tágas, nagy térhely. Faragtak jászlat, abba Jézuska képibe beletették a Mihók Trézsi kicsi fiát, ki már ugyan két hónapos volt, de hát Énistenem, a havason a Biblia is nehezebb, mint falun vagy városon. Néhány marhát, juhokat is tereltek a jászol köré, hogy reája lehöljenek, amint írva vagyon, és szépen ki is világították szurkos kalánnal, hogy úgy ragyogott a barlang, mintha maga a mennyország volna, s osztán szépen elimádkozgattak mellette. Szavamot ne feledjem, a vén Üdő Marci bácsi volt Szent József, a többi hivatalbélileg úgyis pásztor volt. Mindenképpen szépséges dolog volt, no. Az idén erről sem lehet szó, mert a Trézsi fiacskáját elvitte a torokgyík, Szent Józsefnek való se volt, mert Üdő Márton bácsi is meghót az ősz farkán, az Isten nyugosztalja. Megvallva az igazat, kedve se igen volt senkinek az ünnephez, mert a brassai zsidók tönkrementek, a favágás abbamaradt, s az emberek széjjelmentek. Összevissza három pásztorember maradt a szálláson: a Csedő úr szolgája, idősb Márton Feri vénlegény s Ülkei Ádám, kinek a múlt héten hót volt meg a felesége. Esett, szerencsétlen emberek mind a hárman, keserűek, morcosak, mint az álmából idő előtt felköltött medve. Eszük ágában sem volt nagy dolgot csinálni a Kicsijézus születésiből. Legalább istenigazában kialszom magamat! mondotta a Csedő úr szolgája, mikor szó volt nála, hogy az idén miként rendezzék az innapot. Márton Feri vénlegény kártyázni szeretett volna a szentestén, de se kártyájuk, se pénzük nem volt hozzá. 2. szakasz: Ülkei Ádám még mindig haragudott a Jóistenre, hogy elvette a feleségit. Egy szalmaszálat se szándékozott továbbtenni az érdekiben. Kicsit bosszút is akart állani Szentfelségin, hogy őket ilyen szomorú sorba taszította, vagy ha nem is taszította, de ki se emelte belőle. Keményen tartották magukat. Nem s nem! pogánykodtak. Ünnep szombatjára virradó éjjel történt azonban valami, ami az Ülkei Ádám számítását kissé megzavarta. Ádám, kinek a kalyibája legszéltől volt, késő este dühös 28

MODULVÁZLAT. Eszközök, mellékletek. A tevékenység célja, fejlesztendő készségek

MODULVÁZLAT. Eszközök, mellékletek. A tevékenység célja, fejlesztendő készségek MODULVÁZLAT Tevékenységek - időmegjelöléssel A tevékenység célja, fejlesztendő készségek Munkaformák és módszerek I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE I/a. Bevezető játék A A csoporttagok egymás mögött

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Képzés hatékonyságának növelése. felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Tematikai vázlat - 16 óra

Képzés hatékonyságának növelése. felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Tematikai vázlat - 16 óra Képzés hatékonyságának növelése felnőttképzést kiegészítő tevékenység Tematikai vázlat - 16 óra A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja:a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Új tanulásszervezési módszerek

Új tanulásszervezési módszerek Új tanulásszervezési módszerek Kooperatív (együttműködő) tanulás Projektmódszer Témahét, vagy projekt hét A kooperatív tanulás lényege A résztvevők együttműködésén alapuló, kiscsoportos, feladat megoldó

Részletesebben

Az óra típusa: alkalmazó feladatmegoldó - gyakorló óra - IKT a szövegfeldolgozás folyamatában

Az óra típusa: alkalmazó feladatmegoldó - gyakorló óra - IKT a szövegfeldolgozás folyamatában A pedagógus neve: Kunkli Nóra Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom Tantárgy: irodalom Osztály: 6.a Az óra témája: Arany János: A walesi bárdok/ LearningApps tankocka készítése a témában Az óra

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 0. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 0. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.3 A SZTENDERDEK 0-5.

Részletesebben

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN Készítette: Kántor Judit Mária szaktanár Vasvár, 2010. május 29. ÓRATERV Tantárgy: Történelem Évfolyam:

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

szka105_35 É N É S A V I L Á G

szka105_35 É N É S A V I L Á G szka105_35 É N É S A V I L Á G A szabályok szerepe Szabályok a közösségben, iskolában, természetben, társadalomban Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária,

Részletesebben

Szövegértés évfolyam

Szövegértés évfolyam Szövegértés 9-12. évfolyam Az előadás menete 1. 2. 3. 4. Néhány gondolat a kompetenciamérésről A bemeneti mérés tapasztalatai Mit jelent a szövegértés? Melyek a szövegértést és a szövegalkotást fejlesztő

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Osztály: Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Osztály: Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám: ISKOLA: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Osztály: 3.-4. Tanév: 2017/2018 Műveltségi terület: - természettudomány - társadalomtudomány - művészetek - technika

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

EGY, KETTŐ! FELFEDE(Z)ZÜNK!

EGY, KETTŐ! FELFEDE(Z)ZÜNK! XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 EGY, KETTŐ! FELFEDE(Z)ZÜNK! ÉLMÉNYPEDAGÓGIA AZ ALSÓ TAGOZATON Környezettudatos jövő Egészség, elsősegélynyújtás

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Tanítási tervezet készítette: Tóth Szabolcs, osztatlan tanárképzés

Tanítási tervezet készítette: Tóth Szabolcs, osztatlan tanárképzés Tanítási tervezet készítette: Tóth Szabolcs, osztatlan tanárképzés Az óra időpontja: 2017. november 16., csütörtök, 11.05-11.50 Iskola, osztály: általános iskola, 7. évfolyam Iskola neve és címe: Lemhényi

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Fenntarthatósági Témahét 2018 óravázlat. 1. változat

Fenntarthatósági Témahét 2018 óravázlat. 1. változat Az ot készítő pedagógus: Csörsz Katalin Az címe, témája: MIT MESÉL A TERMÉSZET? - a Tizenkét hónap című újgörög népmese feldolgozása 6 10 éves (általános iskola alsó tagozat) Ajánlott korosztály: 1. változat

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Tájékoztató a. munkájáról. Református Tananyagfejlesztő Csoport. Pompor Zoltán. szakmai vezető

Tájékoztató a. munkájáról. Református Tananyagfejlesztő Csoport. Pompor Zoltán. szakmai vezető Tájékoztató a Református Tananyagfejlesztő Csoport munkájáról Pompor Zoltán szakmai vezető Megvan az ideje az ültetésnek (Préd 3,2) Pénz Szakember Új tartalmi keretek 21. századi tanulási környezet Létezik

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

A FEHÉRVÁRI ORSZÁGLÁTÓ NAPOK

A FEHÉRVÁRI ORSZÁGLÁTÓ NAPOK P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N FEHÉRVÁRI ORSZÁGLÁTÓ NPOK ÉS Z RNYBULL UTÓÉLETE modul szerzôje: Magasi ndrás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_03 34 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

Osztály: Tananyag: A nagy kesztyűbe dudálás Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Célok:

Osztály: Tananyag: A nagy kesztyűbe dudálás Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Célok: Osztály: 4. Tananyag: Domboninneni mesék - részlet - A nagy kesztyűbe dudálás (Mesetárban: 5p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Célok:

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein - osztálytermi interakciók

Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein - osztálytermi interakciók Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein - osztálytermi interakciók Borbás László Eszterházy Károly Egyetem, Vizuálisművészeti Intézet, Mozgóképművészeti és Kommunikációs

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai:

JEGYZŐKÖNYV. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai: JEGYZŐKÖNYV Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Dokumentumelemzés Kolompár Gyula Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Megtekintés, interjú, önértékelés

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Osztály: 4. Tanév: 2017/2018. ÓRAVÁZLAT Óraszám: ISKOLA: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Tantárgy: Technika Osztály: 4. Tanév: 2017/2018 Műveltségi terület: - természettudomány - társadalomtudomány - művészetek - technika ÓRAVÁZLAT Óraszám:

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában TKO1108 Tanítás-tanulás 2. A pedagógiai folyamat tervezése, értékelése előadás 1. A tanári hivatásra készülünk: a pedagógiai tervezés, mint meghatározó tanári kompetencia 2. Alapfogalmak: tervezés, tanterv,

Részletesebben

Differenciált tanulásszervezés

Differenciált tanulásszervezés Differenciált tanulásszervezés Összeállította: Reszeginé Erdélyi Beáta Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Mi volt ma az iskolában? - Semmi! Differenciálás 1. pedagógiai szemlélet-érzékenység 2.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

VMT részismereti tanítási gyakorlat Levelező

VMT részismereti tanítási gyakorlat Levelező VMT részismereti tanítási gyakorlat Levelező Kreditértéke: 0 A tanóra típusa: gyak. és óraszáma: 9 Félév: 2. A tantárgy célja: A gyakorlat járuljon hozzá olyan jártasságok, készségek, képességek megalapozásához,

Részletesebben

A KOMPLEX ALAPPROGRAM BEVEZETÉSE A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN EFOP

A KOMPLEX ALAPPROGRAM BEVEZETÉSE A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN EFOP A KOMPLEX ALAPPROGRAM BEVEZETÉSE A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A KOMPLEX ALAPPROGRAM SZAKMAI TARTALMA DR. RÉVÉSZ LÁSZLÓ A PROJEKT EFOP 3.1.2-16 Kiemelt projekt keretében Időtartam:

Részletesebben

A projekt előrehaladása

A projekt előrehaladása Hírlevél az EFOP-3.2.3-17-2017-00035 azonosítószámú, Digitális környezet kialakítása a Gyulai Tankerület intézményeiben című projektről A projekt előrehaladása 2019. TAVASZ A támogatott intézmények bevont

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Intézményfejlesztés könyvtárpedagógiával )

Intézményfejlesztés könyvtárpedagógiával ) BUDAPESTI ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK POK (2017.11.14.) Intézményfejlesztés könyvtárpedagógiával ) Jogszabályi háttér: A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatásokat. 2011.évi

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6 A Képes Géza Általános Iskola képzései: a képzés neve Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Projektoktatás a tanórán, műveltségterület bontása tantárgyi

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

MI TÖRTÉNT A KONFERENCIÁN? OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP

MI TÖRTÉNT A KONFERENCIÁN? OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MI TÖRTÉNT A KONFERENCIÁN? OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.5. DR. HUNYA MÁRTA Mire emlékszünk? dr. Stéger Csilla A legtöbb EU országban

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton.

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton. Természetismeret 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton. 1. Tervezzen egymásra épülő tevékenységeket az élő környezet megismerésére vonatkozóan!

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben