Ezt a Nyilvános Vételi Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezt a Nyilvános Vételi Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá."

Átírás

1 Ezt a Nyilvános Vételi Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlati Idő tartam a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat közzétételét követő második napon kezdő dik. A NEMETSCHEK AG egy Németországban bejegyzett Részvénytársaság (Konrad-Zuse-Platz 1, München, Németország) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA a GRAPHISOFT SE EURÓPAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1031-Budapest, Záhony u. 7.) névre szóló szavazati jogot megtestesítő törzsrészvényeire Kelt: Budapest, január 16. A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai kézbesítés, elektronikus továbbítás, vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás útján) elküldésre vagy nyilvánosságra hozatalra az Amerikai Egyesült Államokban, az Ír Köztársaságban, Kanadában, Ausztráliában vagy Japánban, vagy bármely olyan más országban, ahol a jelen Ajánlatnak, mellékleteinek vagy kísérő dokumentációinak átadása, megjelentetése, közzététele jogszabályokba, piaci szokványokba vagy más kötelező erejű normába (a továbbiakban: jogszabály) ütközik. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jogszabályok alapján készült, és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított évi értékpapír-forgalomról szóló törvénye alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyezésre semmilyen más országban sem.

2 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A jelen Ajánlat más pontjában meghatározott kifejezések mellett a jelen Ajánlatban (ide értve a mellékleteket is) szereplő kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: Ajánlat: Az Ajánlattevő által valamennyi Részvényes számára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat a Társaság valamennyi Részvényének pénzzel történő megvásárlására a Tpt. 68. (2) bekezdés b) pontja alapján. Ajánlat Elfogadása: A Részvények a Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlára történő utalása Érvényes Részvény Transzferálás útján. Ajánlati Ár: Az Ajánlattevő által a Részvények ellenértékeként fizetendő összeg, ami Részvényenként 2.273,- Ft (kettőezer-kettőszázhetvenhárom forint). Ajánlati Időtartam: A Kezdőnaptól a Zárónap CET szerint 18:00 óráig tartó időszak, kivéve, ha a Felügyelet a Tpt. 70. (5) bekezdése értelmében az Ajánlati Időtartamot kérelemre meghosszabbítja. Ajánlattevő: A Nemetschek AG (székhely: München, Konrad-Zuse-Platz 1., Németország; cégjegyzékszáma: HRB ). Árfolyamnyereség: Az (i) Ajánlati Ár, valamint (ii) az Elfogadó Részvényes által a Részvénye megszerzésére fordított érték és a kapcsolódó járulékos költségek összegének különbsége. Bírósági Letét: A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII.2.) IM rendelet, valamint a Ptk értelmében a bíróságnak a letéti számlája, amelyre az Ajánlattevő azon Elfogadó Részvényesek tekintetében utalhatja át az Ajánlati Árat, akik nem bocsátották a Megfelelő Lebonyolító rendelkezésére az Ajánlat 2.10 pontjával összhangban álló Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot a Zárónapot követő hat (6) hónapon belül, és amelyről az Ajánlati Ár kiutalására csak az érintett Elfogadó Részvényes kiutalásra irányuló kérelmére, az illetékes bíróság a magyar joggal összhangban lévő, erre vonatkozó határozatának meghozatalát követően kerülhet sor. CET: Közép-Európai Idő (a Greenwich Közép Idő plusz 1 óra), Magyarországon a helyi idő. Csoport: A Társaság leányvállalataival együtt. Eho tv.: az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény (Zárónapig hatályba lépő módosításokkal együtt). Elegendően Kitöltött Magánszemély Részvényesi Nyilatkozat: az a Magánszemély Részvényesi Nyilatkozat, amely legalább a következőket tartalmazza: a) Belföldi adójogi illetőség esetén: (i) (ii) a Magánszemély Elfogadó Részvényes születési neve, neve, neme, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága és adóazonosító jele (ha van); az a magyar bankszámlaszám / vagy magyar ügyfélszámlaszám, amelyre a Magánszemély Elfogadó Részvényes az Ajánlati Ár átutalását kéri; és 2

3 (iii) a Magánszemély Elfogadó Részvényes vagy meghatalmazottja (ha van) aláírása. b) Külföldi adójogi illetőség esetén: (i) (ii) (iii) a Magánszemély Elfogadó Részvényes születési neve, neve, neme, lakcíme, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja neve és a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító jele; az a magyar bankszámlaszám / vagy magyar ügyfélszámla, amelyre a Magánszemély Elfogadó Részvényes az Ajánlati Ár átutalását kéri; a Magánszemély Részvényesi Nyilatkozat 5. pontjában foglalt nyilatkozatok és igazolások; (iv) a Magánszemély Elfogadó Részvényes vagy meghatalmazottjának aláírása (a helyzettől függően). Elegendően Kitöltött Nem-magánszemély Részvényesi Nyilatkozat: az a Nemmagánszemély Részvényesi Nyilatkozat, amely legalább a következőket tartalmazza: a) Belföldi adójogi illetőség esetén: (i) (ii) (iii) (iv) az Nem-magánszemély Elfogadó Részvényes cégneve, székhelye, adószáma; az a magyar bankszámlaszám / vagy magyar ügyfélszámla, amelyre a Nemmagánszemély Elfogadó Részvényes az Ajánlati Ár átutalását kéri; a Nem-magánszemély Elfogadó Részvényes aláírása; mellékletként 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya vagy hiteles másolata; és (v) mellékletként a Részvényesi Nyilatkozatot aláíró személyek aláírási címpéldányának eredeti példánya vagy hiteles másolata. b) Külföldi adójogi illetőség esetén: (i) (ii) (iii) (iv) a Nem-magánszemély Elfogadó Részvényes cégneve, székhelye; az a magyar bankszámlaszám vagy magyar ügyfélszámla, amelyre a Nemmagánszemély Elfogadó Részvényes az Ajánlati Ár átutalását kéri; a Nem-magánszemély Elfogadó Részvényes vagy meghatalmazottjának aláírása (a helyzettől függően); mellékletként 30 napnál nem régebbi cégkivonat Hiteles Fordítása magyar nyelven; és (v) mellékletként a Részvényesi Nyilatkozatot aláíró személyek aláírási címpéldányának Hiteles Fordítása magyar nyelven. Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozat: az Elegendően Kitöltött Magánszemély Részvényesi Nyilatkozat valamint az Elegendően Kitöltött Nem-magánszemély Részvényesi Nyilatkozat. 3

4 Elfogadóhely: Az Elfogadó Magánszemély Részvényes tekintetében az Erste Lebonyolító jelen Ajánlat 5. mellékletében, míg az Elfogadó Nem-magánszemély Részvényes tekintetében a WestLB Hungaria Lebonyolító jelen Ajánlat 6. mellékletében felsorolt címei közül bármelyik. Elfogadó Részvényes: Az a Részvényes, aki Érvényes Részvény Transzferálással a tulajdonában lévő Részvények vagy azok egy része tekintetében Részvény Adásvételi Szerződést köt az Ajánlattevővel. Elfogadó Magánszemély Részvényes: Az az Elfogadó Részvényes, aki magánszemély. Elfogadó Nem-Magánszemély Részvényes: Az az Elfogadó Részvényes, aki nem minősül Elfogadó Magánszemély Részvényesnek. Erste Zárolt Értékpapír-Alszámla: az Erste Lebonyolító KELER-nél vezetett értékpapírszámlájának alszámlája; számlaszám: 0035/7, amely mindaddig zárolásra kerül azon Magánszemély Elfogadó Részvényesek javára, akik a Részvényeiket erre az alszámlára utalták át, amíg (i) a Részvény feletti tulajdonjog az Ajánlattevőre az Ajánlatban foglaltak szerint a Zárónapon át nem száll, vagy (ii) az Ajánlat hatálya meg nem szűnik az Ajánlatban foglaltak szerint. Az Erste Lebonyolító nem rendelkezhet az Erste Zárolt Értékpapír- Alszámlára utalt Részvények felett az Ajánlatban előírtaktól eltérően. Erste Lebonyolító: Az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca , 8.em., cégjegyzékszáma: Cg ), amely a Tpt. 81. (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató. Érvényes Részvény Transzferálás: a Részvények bármelyikének a Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlára történő átutalása, feltéve, hogy az átutalást kezdeményező Elfogadó Részvényes személye megállapítható (i) az átutalási megbízás vagy az átutaláshoz kapcsolódó közlemény alapján, vagy (ii) a vonatkozó Részvényesi Nyilatkozat alapján, ha a vonatkozó Részvényesi Nyilatkozat összeegyeztethető az adott Részvény Transzferálással. Fedezet: A WestLB Hungaria Lebonyolító által az Ajánlattevő Ajánlat alapján keletkező fizetési kötelezettségének biztosítására elkülönített HUF (Tizenegymilliárdharminckilencmillió-háromszázkilencvenkettőezer-hétszázötven forint) összeg. Fedezetigazolás: WestLB Hungaria Lebonyolító fedezetigazolást állított ki az Ajánlattevő javára a WestLB Hungaria Lebonyolítónál az Ajánlattevő által letétbe helyezett HUF (Tizenegymilliárd-harminckilencmillió-háromszázkilencvenkettőezerhétszázötven forint) összegről az Ajánlattevő jelen Ajánlat alapján keletkező fizetési kötelezettségének biztosítása érdekében. Az Ajánlatevő és a Lebonyolítók a fedezetigazolást benyújtották a Felügyelet részére az Ajánlat jóváhagyására vonatozó kérelemmel együtt. Felügyelet: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Magyarország). Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés: A Tpt. 69. (4) bekezdése által előírt, a Tpt. 8. sz. melléklete szerinti tartalommal az Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről készített írásos jelentés. Hiteles Fordítás: Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (H-1062 Budapest, Bajza u. 52., Magyarország) által elkészített magyar nyelvű fordítás. KELER: Központi Értéktár és Elszámolóház (Budapest) Zrt. (1075 Budapest, Asbóth u , Magyarország) 4

5 Kezdőnap: A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat ha a közzétételre a Megjelenési Helyeken eltérő időpontban kerül sor, a legkésőbb megjelenő közzétételének napját követő második nap. Kitöltési Útmutató: A jelen Ajánlat 3. mellékletét képező, az Ajánlat elfogadásával kapcsolatos és a Részvényesi Nyilatkozat megfelelő kitöltését segítő dokumentum. Külön Részvény Adásvételi Szerződések: Három részvény adásvételi szerződés, amely három részvényes mint eladó és az Ajánlattevő mint vevő között december 21. napján jött létre a Társaság összesen (hatszáznegyvenezer-hatszázhuszonöt) részvénye vonatkozásában. A Külön Részvény-adásvételi Szerződések vonatkozásában a Felügyelet részére nem történt bejelentés, mivel a megállapodások megkötése nem eredményezett bejelentési kötelezettséget. Lebonyolítók: A WestLB Hungaria Lebonyolító és az Erste Lebonyolító, egyenként külön: Lebonyolító. Letéti Számla: az Ajánlattevőnek a WestLB Hungaria Lebonyolító által vezetett olyan elkülönített alszámlája, amelyre az Ajánlati Ár átutalására azért kerül sor, mert az Érvényes Részvény Transzferálás történt ugyan, de az Ajánlat 2.10 pontja szerinti Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot az Ajánlati Időtartamon belül az Elfogadó Részvényes elmulasztotta benyújtani. Ilyen esetben az Ajánlati Ár ezen elkülönített alszámlára kerül megfizetésre és az Elfogadó Részvényes javára ezen számlán tartják nyilván mindaddig, amíg: (i) a WestLB Hungaria Lebonyolító kézhez veszi az Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot, vagy (ii) az Elfogadó Részvényes részére az Ajánlati Árat Bírósági Letétbe helyezték, vagy (iii) az Ajánlati Árra vonatkozó követelés elévült (ahogy azt az Ajánlat 2.3 pontja részletesen tartalmazza). Magánszemély Részvényesi Nyilatkozat: A Magánszemély Elfogadó Részvényesnek az Ajánlat 1. mellékletében meghatározott formájú nyilatkozata, amely a Magánszemély Elfogadó Részvényes tekintetében olyan lényeges adatokat tartalmaz, amelyek az Ajánlati Ár megfizetése tekintetében jelentőséggel bírnak. Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámla: A Magánszemély Elfogadó Részvényesek vonatkozásában az Erste Zárolt Értékpapír-Alszámla, a Nem-magánszemély Elfogadó Részvényesek vonatkozásában a WestLB Hungaria Zárolt Értékpapír-Alszámla. Megfelelő Lebonyolító: A Magánszemély Elfogadó Részvényesek vonatkozásában az Erste Lebonyolító, a Nem-magánszemély Elfogadó Részvényesek vonatkozásában a WestLB Hungaria Lebonyolító. Meghatalmazás: A Részvényes által adott meghatalmazás arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattal kapcsolatos eljárás során helyette és nevében a meghatalmazott járhat el. Megjelenési Helyek: A Társaság honlapja a WestLB Hungaria Lebonyolító honlapja valamint az Erste Lebonyolító honlapjawww.erstebroker.hu. Működési Terv: A Tpt. 69. (4) bekezdése által előírt, az Ajánlattevő által a Tpt. 8. sz. melléklete szerinti tartalommal elkészített, a Társaság jövőbeni működéséről szóló összefoglaló. Nemetschek Vételi Megállapodás: Az Ajánlattevő és a Társaság 18 részvényese között kötött vételi opciós megállapodás, amely alapján az Ajánlattevő december 31. napján gyakorolta vételi jogát, és megszerzett darab Részvényt, amely 54,32 % tulajdoni részesedést testesít meg a Társaságban. 5

6 Nem-magánszemély Részvényesi Nyilatkozat: A Nem-magánszemély Elfogadó Részvényesnek az Ajánlat 2. mellékletében meghatározott formájú nyilatkozata, amely a Nem-magánszemély Elfogadó Részvényes tekintetében olyan lényeges adatokat tartalmaz, amelyek az Ajánlati Ár megfizetése tekintetében jelentőséggel bírnak. Összehangoltan Eljáró Személyek: Az Ajánlat 1.1 pontjában meghatározott jelentéssel bír. Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. Részvény(ek): A Társaság által kibocsátott valamennyi illetve minden egyes szavazati jogot biztosító, névre szóló, nem az Ajánlattevő tulajdonában lévő törzsrészvény, azaz darab dematerializált, névre szóló, egyenként EUR 0,02 (kettő eurocent) forint névértékű törzsrészvény. A Társaság által kibocsátott részvényeket a Budapesti Értéktőzsdén jegyzik. Részvény Adásvételi Szerződés: A jelen Ajánlatban meghatározottaknak megfelelően a Zárónapon a CET szerint 18:00 órakor az Ajánlattevő és minden egyes Elfogadó Részvényes között a Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlára transzferált Részvények tárgyában az Érvényes Részvény Transzferálással létrejött részvény-adásvételi szerződés. Részvényes: Az Ajánlattevőn kívül bármely Részvény tulajdonosa. Részvényesi Nyilatkozat: A Magánszemély Részvényesi Nyilatkozat és a Nemmagánszemély Részvényesi Nyilatkozat. Szabályok: Jogszabály, piaci gyakorlat, vagy szabályzat. Szja tv.: A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény. Társaság: Graphisoft SE Európai Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7., Cg.: ) Tpt.: A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény. WestLB Hungaria Zárolt Értékpapír-Alszámla: a WestLB Lebonyolító KELER-nél vezetett értékpapírszámlájának alszámlája; számlaszám: 0336/0005, amely mindaddig zárolásra kerül azon Nem-magánszemély Elfogadó Részvényesek javára, akik a Részvényeiket erre az alszámlára utalták át, amíg (i) a Részvény feletti tulajdonjog az Ajánlattevőre az Ajánlatban foglaltak szerint a Zárónapon át nem száll, vagy (ii) az Ajánlat hatálya meg nem szűnik az Ajánlatban foglaltak szerint. A WestLB Hungaria Lebonyolító nem rendelkezhet a WestLB Hungaria Zárolt Értékpapír-Alszámlára utalt Részvények felett az Ajánlatban előírtaktól eltérően. WestLB Hungaria Lebonyolító:.WestLB Hungaria Bank Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, VII., Madách Imre u , cégjegyzékszám: Cg ), amely a Tpt. 81. (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató (tev. eng. szám:iii/ /2002). Zárolt Értékpapír-Alszámlák: A WestLB Hungaria Zárolt Értékpapír-Alszámla és az Erste Zárolt Értékpapír-Alszámla, egyenként külön: Zárolt Értékpapír-Alszámla. Zárónap: A Kezdőnapot követő 7. naptári hétre eső szerdai nap, amelyen az Ajánlati Időtartam CET 18:00 órakor véget ér. 6

7 BEVEZETŐ A jelen Ajánlat a Tpt. 68. (2) bekezdésének b) pontja, valamint a oknak megfelelően és kifejezetten az alábbi korlátozások mellett kerül megtételre: A jelen Ajánlat, mellékletei vagy bármely kísérő dokumentációja sem közvetlenül, sem közvetve nem kerül megtételre, megküldésre vagy bármilyen formában (postai kézbesítés, elektronikus továbbítás, vagy bármilyen egyéb hírközlési vagy távközlési eszköz felhasználásával történő terjesztés vagy átadás útján) elküldésre vagy nyilvánosságra hozatalra az Amerikai Egyesült Államokban, az Ír Köztársaságban, Kanadában, Ausztráliában vagy Japánban, vagy bármely olyan más országban, ahol a jelen Ajánlatnak, mellékleteinek vagy kísérő dokumentációinak átadása, megjelentetése, közzététele az alkalmazandó Szabályokba ütközik. A jelen Ajánlat kizárólag a magyar jogszabályok alapján készült és kizárólag az alapján értelmezendő, és nem kerül az Amerikai Egyesült Államok többször módosított évi értékpapír-forgalomról szóló törvénye alapján bejelentésre és engedélyeztetésre, hasonlóképp nem kerül sor ilyen bejelentésre vagy engedélyezésre semmilyen más országban sem. AZ AJÁNLAT ÖSSZEFOGLALÁSA Ajánlattevő: A Nemetschek AG (székhely: München, Konrad-Zuse Platz 1., Németország; cégjegyzék száma:hrb ). A Lebonyolítók: a WestLB Hungaria Lebonyolító és az Erste Lebonyolító. WestLB Hungaria Lebonyolító:.WestLB Hungaria Bank Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, VII., Madách Imre u , cégjegyzékszám: Cg ), amely a Tpt. 81. (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató. Erste Lebonyolító: Az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca , 8.em., cégjegyzékszáma: Cg ), amely a Tpt. 81. (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató. Az Ajánlat tárgya: A Társaság valamennyi Részvénye. Az Ajánlati Ár: A Társaság Részvényeiért fizetendő 2.273,-Ft (kettőezerkettőszáthetvenhárom forint) Részvényenkénti ár. Fedezetigazolás: WestLB Hungaria Lebonyolító fedezetigazolást állított ki az Ajánlattevő javára a WestLB Hungaria Lebonyolítónál az Ajánlattevő által letétbe helyezett HUF (Tizenegymilliárd-harminckilencmillió-háromszázkilencvenkettőezerhétszázötven forint) összeg. Az Ajánlattevő és a Lebonyolítók a fedezetigazolást benyújtották a Felügyelet részére az Ajánlat jóváhagyására vonatozó kérelemmel együtt. Ajánlati Időtartam: A Kezdőnaptól a Zárónap CET szerint 18:00 óráig tartó időszak, kivéve, ha a Felügyelet a Tpt. 70. (5) bekezdése értelmében az Ajánlati Időtartamot kérelemre meghosszabbítja. Valamennyi Részvényes elfogadhatja az Ajánlatot az Ajánlati Időtartamon belül, az Ajánlat 2.10 pontjában meghatározott módon. Az Ajánlat elfogadása: Az Ajánlat elfogadása akkor minősül érvényesnek, ha a Részvények, amelyek tekintetében az Ajánlatot elfogadták, az Ajánlati Időtartamon belül Érvényes 7

8 Részvény Transzferálás útján átutalásra kerültek a Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlára. Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Részvény Adásvételi Szerződés a Zárónapon jön létre. Zárolt Értékpapír-Alszámlák: A WestLB Hungaria Zárolt Értékpapír-Alszámla és az Erste Zárolt Értékpapír-Alszámla, egyenként külön: Zárolt Értékpapír-Alszámla. WestLB Hungaria Zárolt Értékpapír-Alszámla: a WestLB Lebonyolító KELER-nél vezetett értékpapírszámlájának alszámlája; számlaszám: 0336/0005, amely mindaddig zárolásra kerül azon Nem-magánszemély Elfogadó Részvényesek javára, akik a Részvényeiket erre az alszámlára utalták át, amíg (i) a Részvény feletti tulajdonjog az Ajánlattevőre az Ajánlatban foglaltak szerint a Zárónapon át nem száll, vagy (ii) az Ajánlat hatálya meg nem szűnik az Ajánlatban foglaltak szerint. A WestLB Hungaria Lebonyolító nem rendelkezhet a WestLB Hungaria Zárolt Értékpapír-Alszámlára utalt Részvények felett az Ajánlatban előírtaktól eltérően. Erste Zárolt Értékpapír-Alszámla: az Erste Lebonyolító KELER-nél vezetett értékpapírszámlájának alszámlája; számlaszám: 0035/7, amely mindaddig zárolásra kerül azon Magánszemély Elfogadó Részvényesek javára, akik a Részvényeiket erre az alszámlára utalták át, amíg (i) a Részvény feletti tulajdonjog az Ajánlattevőre az Ajánlatban foglaltak szerint a Zárónapon át nem száll, vagy (ii) az Ajánlat hatálya meg nem szűnik az Ajánlatban foglaltak szerint. Az Erste Lebonyolító nem rendelkezhet az Erste Zárolt Értékpapír- Alszámlára utalt Részvények felett az Ajánlatban előírtaktól eltérően. Az Elfogadó Részvényes szavatossági nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai: Az Ajánlat 3. pontja olyan, az Ajánlattevő felé megteendő lényeges kijelentéseket és szavatosságvállalásokat tartalmaz, amelyeket az Elfogadó Részvényes a Részvény Adásvételi Szerződés részeként tesz meg. Kérjük az Elfogadó Részvényeseket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az Ajánlat 3. pontját! Az Ajánlati Ár megfizetése: Az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Lebonyolítók közreműködésével a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül (a Zárónapot bele nem értve) átutalással fizeti meg (i) a Részvényesi Nyilatkozatban meghatározott Magyarországon vezetett számlára, feltéve, hogy az adott számla bankszámla, vagy értékpapírszámla-vezetőnél vezetett ügyfélszámla, vagy (ii) a Letéti Számlára, abban az esetben, ha az Elfogadó Részvényes az Ajánlati Időtartamon belül nem nyújtott be az Ajánlat 2.10 pontjában foglaltakkal összhangban álló Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot. A Letéti Számlára utalt pénzösszegekre az Ajánlat 2.3 pontjában meghatározott rendelkezések és korlátozások alkalmazandóak. Bejelentés: Az Ajánlattevő és a Lebonyolítók az Ajánlat eredményét a Zárónapot követő (és azt magában nem foglaló) 2 (kettő) napon belül a Felügyeletnek bejelentik, és a bejelentéssel egyidejűleg közzéteszik a Megjelenési Helyeken. Működési Terv, Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés: A Működési Terv és a Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés a WestLB Hungaria Lebonyolító székhelyén (1075 Budapest, Madách Imre utca ) és az Erste Lebonyolító székhelyén (1138 Budapest, Népfürdő utca ) a Zárónapig minden munkanapon nyitvatartási időben tekinthető meg. További információ: Az Ajánlattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve kéréseikkel kérjük, hogy az alábbi helyre forduljanak: Magánszemély Elfogadó Részvényesek esetében: Garamszegi Tamás 8

9 Levelezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca emelet Telefon: Telefax: cím: Ügyfélfogadási idő: minden munkanap CET szerinti Nem-magánszemély Elfogadó Részvényesek esetében: Farkas Erzsébet Levelezési cím: 1075 Budapest, Madách Imre utca Telefon: és Telefax: cím: Ügyfélfogadási idő: minden munkanap CET szerinti Az Ajánlattal kapcsolatos Megjelenési Helyek: A Társaság honlapja a WestLB Hungaria Lebonyolító honlapja valamint az Erste Lebonyolító honlapja A jelen összefoglaló célja kizárólag az Ajánlat megértésének megkönnyítése és csak tájékoztatásul szolgál, elolvasása nem helyettesíti az Ajánlat és a Részvényesi Nyilatkozat részletes tanulmányozását. Az Ajánlat a Társaság által kibocsátott valamennyi Részvényre vonatkozik. Jelen Ajánlat a Tpt ai szerint tett nyilvános vételi ajánlat a Társaság valamennyi Részvényese számára. Jelen Ajánlat kelte: január 16. JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ. A Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat Megjelenési Helyeken történő közzétételét az Ajánlattevő a Felügyelet jóváhagyását követően haladéktalanul kezdeményezi. Az Ajánlathoz szükséges felügyeleti jóváhagyáson kívül versenyfelügyeleti jóváhagyás megadása nem szükséges. 9

10 1. AZ AJÁNLATTEVŐ, A TÁRSASÁG ÉS AZ ÖSSZEHANGOLTAN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK, VALAMINT A LEBONYOLÍTÓ BEMUTATÁSA 1.1 Az Ajánlattevő és az Összehangoltan Eljáró Személyek Cégnév: Nemetschek AG Székhely: Konrad-Zuse-Platz 1., München, Germany Cégjegyzékszám: HRB Jegyzett tőke: EUR a) Háttér Az Ajánlattevő épületek tervezése, kivitelezése és hasznosítása terén szoftveres megoldások szállítására szakosodott, az informatikai ágazatban működő vállalat. Az Ajánlattevő mint az integrált szoftvermegoldások egyik vezető gyártója, a piaci pozícióját megerősíteni kívánja december 21.-én az Ajánlattevő megkötötte a Nemetschek Vételi Megállapodást, aminek alapján 2006 december 31-én az Ajánlattevő gyakorolta a vételi jogát és megszerzett darab Részvényt, ami % mértékű tulajdonosi részesedést testesít meg a Társaságban. A részesedésszerzés következtében és a Tpt. 68. (2) bekezdés b) pontjának megfelelően az Ajánlattevő köteles az Ajánlat mint nyilvános vételi ajánlat megtételére a Társaság valamennyi Részvénye vonatkozásában. A csoporthoz tartozó társaságok Összehangoltan Eljáró Személyeknek minősülnek a Tpt. 5. (1) bekezdése 137. pontja valamint a 65/A. (4) bekezdése értelmében. A Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés melléklete tartalmazza az Összehangoltan Eljáró Személyek listáját. 1.2 A Társaság Cégnév: Graphisoft SE Európai Részvénytársaság Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Jegyzett tőke: EUR ,48 A Társaság budapesti központtal épületek tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szoftverek fejlesztésére specializálta magát. A Társaságot 1982-ben alapították, és jelenleg 260 alkalmazottal működik Magyarországon, Németországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban, Nagy Britanniában, Spanyolországban és Finnországban. A Társaság termékeit több mint ügyfél 82 országból használja. A Társaság jegyzett tőkéje (tízmillió-hatszázharmincegyezerhatszázhetvennégy) névre szóló dematerializált, egyenként EUR 0,02 (két eurocent) 10

11 névértékű törzsrészvényből áll. Valamennyi kibocsátott részvény szavazati jogot biztosít. 1.3 A Társaság, az Ajánlattevő és az Összehangoltan Eljáró Személyek közötti kapcsolat bemutatása Az Ajánlattevő a Társaság többségi részvényese, ahogy az az 1.1 alatt bemutatásra került. Az Ajánlattevő és a Társaság között nem áll fenn szerződéses viszony az Ajánlat megtételének napján. 1.4 A Lebonyolítók Az Ajánlattevő a Tpt. 69. (2) f) pontja alapján a WestLB Hungaria Bank Zrt.-t és az Erste Befektetési Zrt.-t bízta meg az Ajánlat lebonyolítására, mint Lebonyolítókat: A WestLB Hungary Lebonyoltó adatai: Cégnév: WestLB Hungaria Bank Zrt. Székhely: 1075 Budapest, VII., Madách Imre u Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Jegyzett tőke: HUF Az ERSTE Lebonyolító adatai: Cégnév: Erste Befektetési Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca em. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Jegyzett tőke: HUF AZ AJÁNLAT FELTÉTELEI 2.1 Ajánlat és Ajánlati Időtartam Az Ajánlattevő a jelen Ajánlatban foglalt feltételekkel, valamennyi Részvényes számára nyilvános vételi ajánlatot tesz valamennyi Részvénynek a megvásárlására. Az Ajánlati Időtartam a Kezdőnapon kezdődik és a Zárónapon CET szerint 18:00 óráig tart, kivéve, ha a Felügyelet kérelemre az Ajánlati Időtartamot meghosszabbítja a Tpt. 70. (5) bekezdése értelmében. 2.2 Ajánlati Ár A Társaság Részvényeiért fizetendő Ajánlati Ár 2.273,- Ft (kettőezerkettőszázhetvenhárom forint) Részvényenként. Az Ajánlati Ár az alábbi tényezők figyelembevételével került megállapításra. A Társaság részvényei szabályozott piacra, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények. Ennek megfelelően 11

12 a) az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára figyelemmel a Tpt (2)-(4) bekezdésében foglaltakra 1851,3556 Ft, azaz egyezernyolcszázötvenegy egész háromezerötszázötvenhat tízezred Ft. b) az Ajánlattevő által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül a Társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés (ilyen szerződésnek minősülnek a Külön Részvény-Adásvételi Szerződések és a Nemetschek Vételi Megállapodás) legmagasabb ára EUR 9/részvény. A Külön Részvény-Adásvételi Szerződésekben meghatározott EUR 9 vételár forintra átszámításának árfolyama a december 21-én érvényes MNB EUR-HUF középárfolyam, amely 252,54 forint, és amely alapján a Külön Részvény Adásvételi Szerződésben meghatározott EUR 9 forint ellenértéke Ft azaz kettőezer-kettőszázhetvenhárom forint. c) az Ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára figyelemmel a Tpt (2)-(4) bekezdésében foglaltakra 1836,3369Ft azaz egyezernyolcszázharminchat egész háromezerháromszázhatvankilenc tízezred forint. d) az Ajánlattevő által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül érvényesített vételi jogban ilyen a Nemetschek Vételi Megállapodás - meghatározott EUR 9 lehívási ár és díj együttes összege 2.271,- Ft azaz kettőezer-kettőszázhetvenegy forint. Jelen számítás árfolyama a december 29-én (a Nemetschek Vételi Megállapodás lehívási időpontja december 31.) érvényes MNB EUR-HUF középárfolyam, amely 252,30 forint. e) az Ajánlattevő által az Ajánlat benyújtását megelőző 180 napon belül megkötött vételi jogban ilyen a Nemetschek Vételi Megállapodás - meghatározott EUR 9 lehívási ár és díj együttes összege 2.273,- Ft azaz kettőezerkettőszázhetvenhárom forint. Jelen számítás árfolyama a december 21-én érvényes MNB EUR-HUF középárfolyam, amely 252,54 forint. A Tpt. alapján más körülményt nem kellett figyelembe venni, és nem is került figyelembe vételre az Ajánlati Ár meghatározása során. Az Ajánlati Ár teljes egészében pénzben kerül kifizetésre. 2.3 Fizetési feltételek Az Ajánlati Árat az Ajánlattevő a Lebonyolítók segítségével (az esetleges jövedelemadóval és jogszabályban előírt egyéb levonásokkal csökkentve) a Zárónapot követő (de azt magába nem foglaló) 5 (öt) munkanapon belül átutalással fizeti meg a Részvényesi Nyilatkozatban meghatározott, Magyarországon vezetett számlára azzal, hogy ez a számla lehet akár az Elfogadó Részvényes bankszámlája akár egy értékpapírszámlavezetőnél vezetett ügyfélszámla. A Részvényesi Nyilatkozatban megadott bankszámlaszám, illetve ügyfélszámlaszám helyességéért a Részvényes felel. A jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint az Ajánlattevő a Lebonyolítók közreműködésével megfizeti az Ajánlati Árat az összes olyan Részvény után, amelyek tekintetében Részvény Adásvételi Szerződés jött létre. Amennyiben az Ajánlat 4. pontja szerint hatályát veszti, az Ajánlattevő a Lebonyolítók közreműködésével a Részvényeket visszaszolgáltatja az Elfogadó Részvényeseknek. Az Ajánlati Árat magyar hitelintézetnél és befektetési vállalkozásnál vezetett bankszámlára/ügyfélszámlára lehet megfizetni. 12

13 Kérjük azokat a Részvényeseket, akik az Ajánlatot el kívánják fogadni, de magyar hitelintézetnél vezetett bankszámlával vagy befektetési vállalkozás által vezetett ügyfélszámlával nem rendelkeznek, hogy a fentiekben megjelölt számlák közül nyissanak egyet, hogy az Ajánlati Árat megkaphassák. Ha az Elfogadó Részvényesek az általuk megkapott Ajánlati Árat forintról más külföldi pénznemre kívánják átváltani, az átváltásról maguknak kell gondoskodniuk. A kifizetést teljesítő hitelintézet és befektetési vállakozás költségeit az Ajánlattevő viseli, az átutalást fogadó hitelintézet költségei és díjai az Elfogadó Részvényest terhelik. Kérjük a Részvényeseket, hogy fordítsanak külön figyelmet arra, hogy ha az Ajánlati Időtartam alatt elmulasztják az Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot az Ajánlat 2.10 pontjában foglaltaknak megfelelően benyújtani, akkor az az alábbi következményeket vonja maga után: Az Érvényes Részvény Transzferálást végrehajtó, de az Ajánlati Időtartamon belül az Ajánlat 2.10 pontjában foglaltak szerinti Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot benyújtani elmulasztó Elfogadó Részvényeseknek járó Ajánlati Árat az Ajánlattevő a WestLB Hungaria Lebonyolító közreműködésével a Letéti Számlára utalja át a Zárónapot követő (de azt magába nem foglaló) 5 (öt) munkanapon belül. A Letéti Számlára ennek megfelelően átutalt összegeket az Ajánlattevő a WestLB Hungaria Lebonyolító közreműködésével azt követően fogja az adott Elfogadó Részvényesnek megfizetni, hogy az Ajánlat 2.10 pontjában foglaltakkal összhangban álló Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot a WestLB Hungaria Lebonyolító megkapta. Ha az Elfogadó Részvényes, akinek a részére az őt megillető Ajánlati Ár a Letéti Számlára megfizetésre került, a Zárónapot követő 6 hónapon belül nem nyújtja be a WestLB Hungaria Lebonyolító részére az Elegendően kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot, akkor az Ajánlattevő jogosult az érintett Elfogadó Részvényest illető Ajánlati Árat a Letéti Számláról Bírói Letétbe helyezni. Bírói Letétbe helyezés esetén az Elfogadó Részvényes az Ajánlattevőtől nem követelheti az Ajánlati Árat, hanem csak a Bírói Letétből való teljesítést követelhet. Az Ajánlati Árra vonatkozó igény a Zárónapot követő egy év elteltével évül el, ha az Elfogadó Részvényes a WestLB Hungaria Lebonyolító részére megfelelően aláírt Részvényesi Nyilatkozatot szolgáltatott (amely ugyanakkor nem felel meg az Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozatnak). Minden más esetben, az Ajánlati Árra vonatkozó igény a Zárónapot követő 5 év elteltével évül el a hatályos magyar jognak megfelelően. 2.4 Az Ajánlat eredményének bejelentése Az Ajánlattevő és a Lebonyolító a Zárónapot követő 2 (kettő) naptári napon belül az Ajánlat eredményét a Tpt. 76. (1) bekezdésének megfelelően a Felügyeletnek bejelentik, és azt a bejelentéssel egyidejűleg az Ajánlat közzétételére vonatkozó szabályok szerint közzéteszik a Megjelenési Helyeken. 2.5 Fedezet, Fedezetigazolás Ajánlattevő Ajánlat alapján keletkező fizetési kötelezettségének biztosítására a WestLB Hungaria Lebonyolító fedezetként elkülönített HUF (Tizenegymilliárd- 13

14 harminckilencmillió-háromszázkilencvenkettőezer-hétszázötven forint) értékben az Ajánlattevő javára. WestLB Hungaria Lebonyolító fedezetigazolást állított ki az Ajánlattevő javára a WestLB Hungaria Lebonyolítónál az Ajánlattevő által letétbe helyezett HUF (Tizenegymilliárd-harminckilencmillió-háromszázkilencvenkettőezerhétszázötven forint) összegről az Ajánlattevő jelen Ajánlat alapján keletkező fizetési kötelezettségének biztosítása érdekében. Az Ajánlatevő és a Lebonyolítók a Fedezetigazolást benyújtották a Felügyelet részére az Ajánlat jóváhagyására vonatozó kérelemmel együtt. A Lebonyolítók a Fedezetből az Ajánlatnak megfelelően kifizetést teljesíthetnek valamennyi Elfogadó Részvényesnek. Azoknak az Elfogadó Részvényeseknek, akik nem nyújtották be az Ajánlati Időtartamon belül az Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozatot az Ajánlat 2.10 pontjában foglaltaknak megfelelően, a Lebonyolítók a Letéti Számlára teljesíthetnek megfelelő fizetést. 2.6 Fizetési Határidő Az Ajánlattevő a Tpt. 74. (6) bekezdése szerint az ellenérték megfizetésére a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon belül köteles. A Tpt. 74. (8) bekezdése alapján, amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlati Árat a Zárónapot követő 5 (öt) munkanapon túl fizeti meg, úgy az Ajánlattevő késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mértékére a Ptk vagy 301/A. -a az irányadó (az adott helyzettől függően). A félreértések elkerülése végett az Ajánlattevő felhívja a figyelmet arra, hogy a Letéti Számlán valamint a Bírói Letétben elhelyezett összegek a Letéti Számlán illetve a Bírói Letétben történt elhelyezésüktől kezdődően nem kamatoznak. 2.7 Az Elfogadó Részvényes elállási joga Ha az ellenértéknek az Elfogadó Részvényes részére történő megfizetésére (vagy azon Elfogadó Részvényesek vonatkozásában, akik az Ajánlati Időtartamon belül nem nyújtották be az Ajánlat 2.10 pontja szerinti Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozat példányát, a Letéti Számlára történő megfizetésre) a Zárónapot követő 5. (ötödik) munkanapot követő 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, az Elfogadó Részvényes elállhat a Részvény Adásvételi Szerződéstől. Az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása esetén az Ajánlattevő köteles ezt a tényt a tudomására jutásától számított 2 (kettő) munkanapon belül a Felügyeletnek bejelenteni. Az Ajánlat Elfogadása egyébként nem vonható vissza. A késedelmi kamat megfizetése, valamint az Elfogadó Részvényes elállási jogának gyakorlása nem érinti a Felügyeletnek azt a jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a Tpt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza. 2.8 Az Ajánlati Árral kapcsolatos adózás Az alábbiakban az Ajánlat Elfogadásának néhány magyar adózási következményéről találhatnak tájékoztatást. A tájékoztatás nem írja le teljes körűen az Ajánlat Elfogadására vonatkozó döntés szempontjából jelentős valamennyi adózási kérdést, így 14

15 különösen nem vesz figyelembe olyan különös tényeket vagy körülményeket, amelyek az egyes Elfogadó Részvényeseket érinthetik. Az alábbi összefoglaló a Felügyelet által még jóvá nem hagyott Ajánlat közzétételének napján hatályos magyar jogszabályokon alapul, amelyek változhatnak, adott esetben visszamenőleges hatállyal is. Azt tanácsoljuk a Részvényeseknek, hogy kérjék ki adótanácsadójuk véleményét az Ajánlat Elfogadásának adózási következményeiről. Magyar adózási megfontolások (i) Magánszemély Elfogadó Részvényes esetében Az Erste Lebonyolítónak az Ajánlati Árból a Magánszemély Elfogadó Részvényesek részére történő fizetés napján hatályos jogszabályoknak megfelelően adót, járulékokat és egyéb díjakat kell majd levonnia, és valamennyi Magánszemély Elfogadó Részvényesnek is az ebben az időpontban hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárnia. Az általános szabályok szerint az Árfolyamnyereség személyi jövedelemadó köteles. Az Szja. tv ának megfelelően az Erste Lebonyolító a Magánszemély Elfogadó Részvényeseknek a Részvények értékesítéséből származó Árfolyamnyereségből 25%-os személyi jövedelemadót fog levonni. Ennek megfelelően szükséges, hogy a Részvényes a Magánszemély Részvényesi Nyilatkozatban közölje a Részvények megszerzésre fordított értéket, valamint a kapcsolódó járulékos költségek összegét. Az Árfolyamnyereség megadóztatása a Magyar Köztársaság által a jövedelem és a tőke kettős adóztatásának elkerülése tárgyában kötött nemzetközi egyezmények vagy viszonossági megállapodások is befolyásolhatják. Ha az Ajánlatot Elfogadó Magánszemély Részvényes fogadja el, a Részvények eredeti bekerülési értékét, valamint a Részvényekhez kapcsolódó egyéb járulékos költségeket igazoló dokumentumo(ka)t (például az Elfogadó Magánszemély Részvényes értékpapír számla vezetője által kiállított igazolást), ha rendelkezésre állnak, a Magánszemély Részvényesi Nyilatkozathoz kell csatolni, ellenkező esetben az Ajánlati Ár egésze jövedelemnek fog minősülni, és 25%-os mértékű személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alá fog esni. Ha az Elfogadó Magánszemély Részvényes nem csatol ilyen igazolást, vagy ha a Részvények megszerzésére fordított értéket valamint a Részvényekhez kapcsolódó egyéb járulékos költségeket igazoló dokumentumok csak az Ajánlati Ár kifizetését követően kerülnek az Elfogadó Magánszemély Részvényes birtokába, akkor az Ajánlati Ár megfizetésekor figyelmen kívül hagyott és levonható költségeket (a Részvények megszerzésére fordított értéket, valamint a kapcsolódó járulékos költségeket) megfelelő igazolásuk esetén az Szja. tv. 67. (7) bekezdése alapján az éves személyi jövedelemadó bevallásban lehet figyelembe venni. Ha az Elfogadó Magánszemély Részvényes külföldi adóilletőségű, és Magyarország valamint az Elfogadó Magánszemély Részvényes országa között a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény van hatályban, és a Részvényeken elért jövedelem az egyezmény alapján Magyarországon nem adóztatható, az Elfogadó Magánszemély Részvényesnek az Ajánlati Ár megfizetése napján fennálló külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőség-igazolás eredeti példányával kell igazolnia (Illetőség Igazolás). Ezt az igazolást és Hiteles Fordítását, ha az igazolást nem magyarul állították ki, a Magánszemély Részvényesi Nyilatkozathoz kell csatolni. Abban az esetben, ha az Elfogadó Magánszemély Részvényes külföldi adóilletőségű és az Illetőség Igazolást nem nyújtja be, magyar adóilletőségűnek fogják tekinteni. 15

16 Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerint ennek az adózás szempontjából jelentősége van, az Elfogadó Magánszemély Részvényesnek csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a Részvény eladása folytán megszerzett jövedelem tekintetében haszonhúzónak minősül-e, és amennyiben a nyilatkozat nem magyar nyelvű, csatolnia kell ezen nyilatkozat Hiteles Fordítását is. A fentebb írtak szerint meghatározott Árfolyamnyereség után 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást (Egészségügyi Hozzájárulás) kell fizetni. Egészségügyi Hozzájárulást azok az Elfogadó Magánszemély Részvényesek kötelesek fizetni, akik a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. Tv. szerint belföldi személyeknek minősülnek. Az Egészségügyi Hozzájárulást az Erste Lebonyolító vonja le. Ugyanakkor, ha az Elfogadó Magánszemély Részvényes megfelel az Egészségügyi Hozzájárulás alól való mentességre vonatkozó, az Eho tv. 3. (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor az Erste Lebonyolító nem vonja le az Árfolyamnyereségből az Egészségügyi Hozzájárulást, feltéve, hogy az Elfogadó Magánszemély Részvényes úgy nyilatkozik, hogy a mentesség feltételeinek megfelel vagy meg fog felelni (az Eho tv. 11/A. ). (ii) (iii) Elfogadó Nem-magánszemély Részvényes esetében Elfogadó Nem-magánszemély Részvényes esetében az Ajánlati Árból a WestLB Hungaria Lebonyolító a hazai jog alapján sem adót, sem más járulékot nem von le. Abban az esetben, ha az Elfogadó Részvényes részvényesi meghatalmazottként jár el (nominee) Ha az Elfogadó Részvényes nominee, azaz a saját nevében, de harmadik személy javára jár el, akkor információt kell szolgáltatnia arról a személyről (a kedvezményezettről), akinek a javára eljár. Ha a kedvezményezett magánszemély, a fenti i) bekezdés szerinti eljárás az irányadó. Ha a kedvezményezett nem magánszemély, úgy a fenti ii) bekezdésben foglaltak az irányadók. 2.9 Az Ajánlat elfogadása A Részvényeknek a Megfelelő Zárolt Értékpapír Alszámlára Érvényes Részvény Transzferálás útján történő átutalásával az Elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul vállalja, hogy a Részvényeket az Ajánlattevőnek eladja. Az Ajánlattevő és az Elfogadó Részvényes között a Részvény Adásvételi Szerződés a Zárónapon CET szerinti órakor jön létre. Az Ajánlat Elfogadása valamennyi Részvény vonatkozásában érvényesen az Ajánlati Időtartamon belül a Megfelelő Zárolt Értékpapír Alszámlára történő Érvényes Részvény Transzferálás útján valósul meg. Az Érvényes Részvény Transzferálás során, az Elfogadó Részvényes a) az Ajánlat valamennyi feltételét kötelezőnek és alkalmazandónak fogadja el; és b) visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vételre ajánlott Részvényeket az Elfogadó Részvényes tulajdonában állóként a Megfelelő Lebonyolító nyilvántartásba vegye a Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlán mindaddig, amíg (i) a Részvények tulajdonjoga a Zárónapon átszáll az 16

17 Ajánlattevőre a jelen Ajánlat feltételeinek megfelelően, vagy (ii) az Ajánlat hatálya megszűnik a jelen Ajánlat feltételeinek megfelelően. Az Elfogadó Részvényes viseli a Részvényeknek a Megfelelő Zárolt Értékpapír- Alszámlára történő átutalása felelősségét és kockázatát, és az Ajánlat Elfogadása csak a Részvényeknek az Érvényes Részvény Transzferálás útján a Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlán a Megfelelő Lebonyolító általi jóváírással válik hatályossá. Azon idő alatt, amíg a Részvényeket a Zárolt Értékpapír-Alszámlán tartják nyilván, az Elfogadó Részvényes a Részvényt sem eladni, sem megterhelni, sem azzal egyéb módon rendelkezni nem jogosult. Az Elfogadó Részvényes nem vonhatja vissza az Ajánlat Elfogadását. Ha a Részvényes által a Megfelelő Zárolt Értékpapír Alszámlára átutalt Részvények száma különbözik a Részvényeknek a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt számától, akkor a Részvényesi Nyilatkozat annyi számú Részvényre lesz érvényes, amelyre vonatkozóan Érvényes Részvény Transzferálásra került sor. A Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlára az Ajánlati Időtartamon belüli Érvényes Részvény Transzferálás útján átutalt Részvények tulajdonjogának átruházására az Elfogadó Részvényes és az Ajánlattevő között a Zárónapon CET szerinti órakor kerül sor. Ha az Elfogadó Részvényes nem a Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlára utalja át a Részvényeit, hanem a másik Zárolt Értékpapír-Alszámlára, úgy ez nem tekinthető az Ajánlat Elfogadásának. Felhívjuk a Részvényesek szíves figyelmét a következőkre. A Társaság az Ajánlati Időtartamon belül közgyűlést hívhat össze. Az Ajánlat Elfogadása kihatással lehet azoknak az Elfogadó Részvényeseknek a közgyűlésen történő részvételi illetve részvényesi joggyakorlási lehetőségére, akik a közgyűlés dátuma előtt transzferálják Részvényeiket a Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlára. Ennek megfelelően azoknak a Részvényeseknek, akik el kívánják fogadni az Ajánlatot, ugyanakkor szeretnének a közgyűlésen is részt venni és ott részvényesi jogaikat gyakorolni, azt javasoljuk, hogy konzultáljanak befektetési szolgáltatójukkal vagy a Megfelelő Lebonyolítóval. Arra az esetre, ha a közgyűlés egyik napirendi pontja az osztalékra vonatkozó határozathozatal lenne, azt javasoljuk a Részvényeseknek, hogy informálódjanak, milyen feltételek mellett jogosultak az osztalékra Részvényesi Nyilatkozat Kérjük az Elfogadó Részvényeseket, hogy az Ajánlati Időtartamon belül akár postai úton akár faxon vagy futárral, vagy személyesen, vagy meghatalmazott igénybevételével juttassák el az Elfogadó Magánszemély Részvényesek az Erste Lebonyolító jelen Ajánlat 5. mellékletében, az Elfogadó Nem-magánszemély Részvényesek a WestLB Lebonyolító jelen Ajánlat 6. mellékletében megadott címek valamelyikére az alábbi dokumentumokat. a) az 1. számú melléklet szerinti formának megfelelő Magánszemély Részvényesi Nyilatkozat aláírt példányát annak mellékleteivel együtt, vagy a 2. számú melléklet szerinti formának megfelelő Nem-magánszemély Részvényesi Nyilatkozat aláírt példányát, annak mellékleteivel együtt, a helyzettől függően; 17

18 b) amennyiben az Elfogadó Részvényes meghatalmazott útján jár el, a vonatkozó Elfogadó Részvényes által megfelelően aláírt Meghatalmazás egy példányát. Javasoljuk az Elfogadó Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak Meghatalmazást kívánnak adni, úgy használják az Ajánlat 4. mellékletében csatolt meghatalmazás szöveget. A meghatalmazásminta használata nem kötelező, de a Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazás-mintában kért azonosító adatokat. c) Az Elfogadó Részvényes értékpapír-számlavezetője által kiállított igazolás, amely igazolja a Részvények átutalását a Megfelelő Zárolt Értékpapír- Alszámlára a Részvényesi Nyilatkozathoz csatolva. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Elegendően Kitöltött Részvényesi Nyilatkozat benyújtásának elmulasztása nem befolyásolja az Ajánlat Elfogadását, ugyanakkor az Ajánlat 2.3 pontjában foglaltak szerinti következményekkel jár az Ajánlati Ár megfizetésére. Az Elfogadó Részvényes viseli annak felelősségét és kockázatát, hogy melyik módot választja az Részvényesi Nyilatkozatnak és a kapcsolódó mellékleteknek az Elfogadóhelyre való eljuttatására. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Részvényesi Nyilatkozat futárral, meghatalmazott igénybevételével vagy telefaxon, illetve postai úton történő megtételével és eljuttatásával kapcsolatos felelősség az Elfogadó Részvényest terheli. A Részvényesi Nyilatkozat nem teljes vagy hibás kitöltéséből adódó bármely késedelem vagy kár kockázatát az Elfogadó Részvényes köteles viselni. A Részvényesi Nyilatkozat Elfogadóhelyre történő kézbesítését követően az Elfogadó Részvényes nyilatkozatát nem vonhatja vissza Működési Terv és Gazdasági Tevékenységről Szóló Jelentés Az Ajánlattevő által a Társaság jövőbeni működésére vonatkozóan készített Működési Terv és az Ajánlattevő Gazdasági Tevékenységéről szóló Jelentés az Ajánlati Időtartamon belül a Lebonyolítók székhelyén (Erste Lebonyolító székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca emelet, WestLB Hungaria Lebonyolító székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre utca ) tekinthető meg nyitvatartási időben munkanapokon, CET szerint óra között Tőzsdei kivezetés Az Ajánlattevőnek a Társaságban történő 75%-os részesedésszerzése, illetve a Budapesti Értéktőzsde által megkívánt feltételek, valamint az alkalmazandó jogszabályok teljesülése esetén az Ajánlattevő megfontolás tárgyává fogja tenni a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetése illetve a Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságból zártkörűen működő részvénytársasággá történő átalakításának lehetőségét Kiszorítás Tekintettel arra, hogy az Ajánlat valamennyi, a Társaság által kibocsátott Részvényre vonatkozik, továbbá arra, hogy az Ajánlattevő benyújtotta a Felügyelet részére a Tpt. 69. (6) bekezdés e) pontja szerinti vételi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot, az 18

19 Ajánlattevő kijelenti, hogy amennyiben a Tpt. által ehhez megkívánt feltételek teljesülnek, az Ajánlattevő a Tpt. 76/D. alapján élni kíván a nyilvános vételi ajánlat keretében meg nem szerzett Részvények tulajdonosaival szemben fennálló vételi jogával. Felhívjuk a Részvényesek szíves figyelmét, hogy a kiszorítás gyakorlása Budapesti Értéktőzsdéről való automatikus kivezetést eredményezi. 3. AZ ELFOGADÓ RÉSZVÉNYES SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI Az Ajánlat Elfogadásával az Elfogadó Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Ajánlat Elfogadásakor és a Zárónapon: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) a Nem-magánszemély Elfogadó Részvényes az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létezőnek minősül, és eljáró képviselője jogosult az Érvényes Részvény Transzferálás kezdeményezésére és megtételére-, továbbá rendelkezik a Nem-magánszemély Részvényesi Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal; a Részvényesi Nyilatkozat az Elfogadó Részvényes által személyesen, illetve cégszerűen, vagy Meghatalmazással ellátott meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás, az Érvényes Részvény Transzferálás kezdeményezése, vagy megtétele pedig az Elfogadó Részvényes által személyesen, illetve cégszerűen aláírt, vagy Meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján megtett, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás; a Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlára utalt Részvények tehermentesek és az Elfogadó Részvényes átruházási korlátozásoktól mentes jogszerű kizárólagos tulajdonát képezik, és az Elfogadó Részvényes jogosult azokat pertől, tehertől, igénytől, követeléstől, elővásárlási jogtól vagy bármely harmadik személyt megillető jogtól mentesen eladni és átruházni; a Részvényesi Nyilatkozat aláírásából, az Érvényes Részvény Transzferálás kezdeményezéséből, vagy megtételéből rá háruló kötelezettségek teljesítése nem sérti az Elfogadó Részvényesre irányadó jog előírásait; a Részvényesi Nyilatkozatban az Elfogadó Részvényes által közölt minden adat, információ a valóságnak megfelel; a Részvény Adásvételi Szerződés érvényes létrejöttét követően az Ajánlattevő jogosult részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni; sem a Részvényesi Nyilatkozat, sem pedig bármely, ahhoz kapcsolódó dokumentum nem került semmiféle úton, sem közvetve, sem közvetlenül megküldésre, kiküldésre vagy terjesztésre az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába, Ausztráliába, Japánba vagy az Ír Köztársaságba, sem ezen államok területén belül, sem pedig ezen államokból; 19

20 (viii) a Részvényes az Ajánlat Elfogadásával kapcsolatban nem használta sem közvetlenül, sem közvetve a fenti államok postáját vagy államközi, vagy nemzetközi kereskedelmének bármely eszközét (különösen elektronikus levelezést, telefaxot, telexet vagy telefont), a felsorolt államok bármelyike értéktőzsdéjének bármely eszközét; (ix) (x) (xi) az Elfogadó Részvényes az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Japán és az Ír Köztársaság területén kívül tartózkodott, amikor megküldték részére az Elfogadó Nyilatkozatot, és amikor az Ajánlatot elfogadta; amennyiben az Elfogadó Részvényes nem a Magyar Köztársaság állampolgára, akkor betartott minden rá vonatkozó szabályt, beszerzett minden szükséges állami vagy más hozzájárulást, betartott minden, számára előírt formai követelményt és megfizetett minden adót (ha van ilyen), amely az Ajánlat elfogadásával kapcsolatban bármely államban fizetendő, és nem tett vagy mulasztott el megtenni bármely olyan cselekményt, amely következtében az Ajánlattevő vagy bármely más személy bármely jogi vagy hatósági előírást megsért vagy megsérthet az Ajánlattal vagy Ajánlat Elfogadásával kapcsolatban; valamint a Megfelelő Zárolt Értékpapír-Alszámlára utalt Részvények tekintetében az Elfogadó Részvényes nevében eljáró személy nem minősül olyan személy megbízottjának, letétkezelőjének, bizományosának, aki utasításait az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából, Japánból vagy az Ír Köztársaságból, vagy az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Japán vagy az Ír Köztársaság postájának, államközi vagy nemzetközi kereskedelme bármely eszközének felhasználásával adta. 4. AZ AJÁNLAT HATÁLYÁNAK AUTOMATIKUS MEGSZŰNÉSE Az Ajánlat és az Ajánlat Elfogadása automatikusan hatályát veszti egy, a Felügyelet által jóváhagyott ellenajánlat közzététele esetén. Amennyiben az Ajánlat hatályát veszti, akkor az ellenajánlat közzétételének napját követő 5. (ötödik) munkanaptól az Ajánlattevő a Lebonyolítók közreműködésével biztosítja, hogy a Zárolt Értékpapír-Alszámlákra átutalt Részvényeket visszautalják a Részvényesnek a Részvényesi Nyilatkozatban megjelölt értékpapír számlájára. Ilyen tartalmú Részvényesi Nyilatkozat hiányában a Részvényeket visszatranszferálják arra az értékpapírszámlára, amelyről azok Lebonyolítók részére való transzferálását kezdeményezték. 5. A FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KÖVETKEZMÉNYEK Az Ajánlattevő nem számol a Társaság munkavállalóinak foglalkoztatásával kapcsolatosan lényeges következményekkel az Ajánlat következtében. 6. KÁRTALANÍTÁS AZ ÁTTÖRÉS SZABÁLYÁNAK ALKALMAZÁSA FOLYTÁN Az áttörés Tpt. 76/A. -ában foglalt szabályai nem alkalmazandók. 20

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató II. számú melléklet Kitöltési Útmutató Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Ajánlat II/2.6. pontjában szereplő Elfogadóhelyek

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 2013. július 4. A igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról A tájékoztatja a tisztelt észvényeseket, hogy a Társaság igazgatóságának

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót!

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót! I. számú melléklet Elfogadó nyilatkozat Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság valamennyi névre szóló, A sorozatú törzs- és névre szóló, B sorozatú szavazatelsõbbségi részvényére vonatkozó kötelezõ

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT számú melléklet

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT számú melléklet 1. számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak valamennyi, a nem az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

A LINAMAR CORPORATION MINT AJÁNLATTEVŐ ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A LINAMAR CORPORATION MINT AJÁNLATTEVŐ ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A LINAMAR CORPORATION MINT AJÁNLATTEVŐ ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A LINAMAR HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÉVRE SZÓLÓ SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTŐ TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE Kelt: Budapest,

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: DIGI Kft. ) által tett, a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása

HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Adatok: Kitöltött Eladási Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve a személyes adatokat,

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről Budapest, 2017. május 8. APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZLEMÉNYE a 2016. évi osztalék kifizetésének rendjéről Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye

Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye A SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A. (Via Trieste 57/59, 35124 Padova, Olaszország) (a továbbiakban: "Ajánlattevő")

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Adatok: Kitöltött Eladási Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve a személyes adatokatbank- és értékpapírtitkot. Bekerülési Érték: A Részvényes által

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Működési terv. Ajánlattevő1 Földvári Gábor. Személyi igazolván szám: AN Lakcím: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9.

Működési terv. Ajánlattevő1 Földvári Gábor. Személyi igazolván szám: AN Lakcím: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9. Működési terv Bevezető A jelen Működési Tervet az Ajánlattevők készítették a Társaság jövőbeni, az Ajánlattevők által a Társaság feletti irányítás megszerzését követő működésére vonatkozóan. A jelen Működési

Részletesebben

A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL A Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő

Részletesebben

A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA

A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA A DOMUS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI, NEM AZ AJÁNLATTEVŐ TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYÉRE Kelt: Budapest, 2006. április

Részletesebben

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁT TUDOMÁSUL VESZEM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁTRUHÁZOM

Részletesebben

2. A vételi jog alapján a részvények átutalására vonatkozó időszak kezdő és zárónapja

2. A vételi jog alapján a részvények átutalására vonatkozó időszak kezdő és zárónapja A Deutsche Balaton AG. közleménye a Hungagent Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeire tett önkéntes vételi ajánlatot követő vételi jog gyakorlásáról A Deutsche Balaton AG (D-69120

Részletesebben

Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat. a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. Ajánlattevő: FOTEX Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Részvénytársaság

Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat. a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. Ajánlattevő: FOTEX Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Részvénytársaság Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság valamennyi, az Ajánlattevő tulajdonában nem lévő, névre szóló, szavazati jogot biztosító törzsrészvényére Ajánlati ár: 1.600,- forint

Részletesebben

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY AZ ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐKRE

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

Az ajánlatban közremûködõ tõzsdetag Forgalmazó társaság: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Az ajánlatban közremûködõ tõzsdetag Forgalmazó társaság: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. A CALLUM Vagyonkezelõ Rt. mint ajánlattevõ tõzsdei ajánlata a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. által kibocsátott valamennyi "T" sorozatú részvényre A CALLUM Vagyonkezelõ Rt. mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ")

Részletesebben

A Graphisoft SE Igazgatótanácsának véleménye a Nemetschek AG által tett nyilvános vételi ajánlatról

A Graphisoft SE Igazgatótanácsának véleménye a Nemetschek AG által tett nyilvános vételi ajánlatról A Graphisoft SE Igazgatótanácsának véleménye a Nemetschek AG által tett nyilvános vételi ajánlatról A Graphisoft SE (1031 Budapest, Záhony u. 7., a továbbiakban Társaság) Igazgatótanácsa a tőkepiacról

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Az eredeti tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 10. A BÉT által jóváhagyott jelen tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 16.

Az eredeti tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 10. A BÉT által jóváhagyott jelen tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 16. A D-Termin Kft., a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt. és a BICINIUM Kft., mint ajánlattevők t ő z s d e i a j á n l a t a a RIZIKÓ FACTORY Rt. által kibocsátott valamennyi részvényére, valamennyi részvényese számára

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT

I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT Eladási Nyilatkozat Norbi Update Lowcarb Nyrt. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.; Cg.01-10-047754) dematerializált, egyenként 10, -Ft, azaz tíz magyar forint

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Linamar Corporation (székhely: 287 Speedvale Ave. W., Guelph, Ontario, N1H 1C5, cégjegyzékszám: 1455907, nyilvántartó hatóság: Companies and Personal Property

Részletesebben

Hirdetmény. Vételi ajánlat

Hirdetmény. Vételi ajánlat Hirdetmény Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtõzsdérõl szóló 1996. évi CXI. törvény 94/D (1) bekezdése alapján közzétesszük a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi háttér... 4 Az engedélyezési eljárás... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a "BÁCSKA" Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

HIRDETMÉNY. a BÁCSKA Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról HIRDETMÉNY a "BÁCSKA" Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A "BÁCSKA" Zrt. (székhely: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. tetőtér 4., cégjegyzékszáma: 03-10- 100009) (a Társaság)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL A Linamar Corporation (székhely: 287 Speedvale Ave. W., Guelph, Ontario, N1H 1C5, cégjegyzékszám: 1455907, nyilvántartó hatóság: Companies and Personal Property Security

Részletesebben

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1064 Budapest Vörösmarty u. 65.)

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról Hirdetmény a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

A Genesis Capital Management Ltd.

A Genesis Capital Management Ltd. A Genesis Capital Management Ltd. KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában AJÁNLATI

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről

A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről Tisztelt Partnereink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KELER 2010-ben is több Kibocsátóval

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1064 Budapest Vörösmarty u. 65.)

Részletesebben

A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

A LINAMAR CORPORATION MINT AJÁNLATTEV NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A LINAMAR CORPORATION MINT AJÁNLATTEV NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A LINAMAR CORPORATION MINT AJÁNLATTEV NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A LINAMAR HUNGARY NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÉVRE SZÓLÓ SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍT TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE Kelt: Budapest, 2007. március

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit.

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit. HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. október 14-én kelt, H-KE-III-715/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL

A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL 1. A Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A.. (székely: Via Trieste

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ Társaságunk az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire AJÁNLATTEVÕ:

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire AJÁNLATTEVÕ: NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire AJÁNLATI ÁR: 90,- forint részvényenként AJÁNLATTEVÕ: FORLEV Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO.

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATA A DANUBIUS SZÁLLODA

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA!

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA! NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa Street, Nicosia), mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ") - az értékpapírok

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire. AJÁNLATI ÁR: 90,- forint részvényenként AJÁNLATTEVŐ:

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire. AJÁNLATI ÁR: 90,- forint részvényenként AJÁNLATTEVŐ: NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire AJÁNLATI ÁR: 90,- forint részvényenként AJÁNLATTEVŐ: FORLEV Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

AZ AMSTEL SÖRGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BRAU UNION HUNGÁRIA RT. TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE ÉS ELSÕBBSÉGI RÉSZVÉNYEIRE

AZ AMSTEL SÖRGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BRAU UNION HUNGÁRIA RT. TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE ÉS ELSÕBBSÉGI RÉSZVÉNYEIRE AZ AMSTEL SÖRGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BRAU UNION HUNGÁRIA RT. TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE ÉS ELSÕBBSÉGI RÉSZVÉNYEIRE A jelen Ajánlatot a Felügyelet még nem hagyta jóvá. Az AMSTEL

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT A PANNUNITY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI RÉSZVÉNYÉRE JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

A NEMETSCHEK AG KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT GRAPHISOFT SE TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉROL

A NEMETSCHEK AG KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT GRAPHISOFT SE TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉROL A NEMETSCHEK AG KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT GRAPHISOFT SE TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉROL A Nemetschek AG (székhely: Konrad-Zuse Patz 1., München, D-81829 Németország, cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben