Az ajánlatban közremûködõ tõzsdetag Forgalmazó társaság: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ajánlatban közremûködõ tõzsdetag Forgalmazó társaság: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6."

Átírás

1 A CALLUM Vagyonkezelõ Rt. mint ajánlattevõ tõzsdei ajánlata a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. által kibocsátott valamennyi "T" sorozatú részvényre A CALLUM Vagyonkezelõ Rt. mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ") tõzsdei ajánlata a SKÁLA- COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. (székhely: 1117 Budapest, Október 23-a utca 6-10.) által kibocsátott valamennyi "T" sorozatú részvényre, valamennyi részvényese számára. Jelen ajánlat a Budapesti Értéktõzsde Bevezetési és forgalomban tartási szabályzata (a "Szabályzat") pontja szerinti tõzsdei ajánlat. Az Ajánlattevõ és a Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. (a "Forgalmazó") a kibocsátó SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. igazgatósága útján július 29-én benyújtották a jelen tõzsdei ajánlatukat jóváhagyás végett és a Budapesti Értéktõzsde (a "BÉT" és/vagy "tõzsde") vezérigazgatójának. A jelen tõzsdei ajánlatot a kivezetést kezdeményezõ Ajánlattevõ a Budapesti Értéktõzsde vezérigazgatójának a törlési kérelemrõl történõ döntését megelõzõen teszi közzé. Az Ajánlattevõ tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen tõzsdei ajánlat szerinti részvényfelvásárláshoz sem a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) hozzájárulása, sem a Gazdasági Versenyhivatal engedélye nem szükséges. Az ajánlatban közremûködõ tõzsdetag Forgalmazó társaság: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Azoknak a részvényeseknek, akik a jelen tõzsdei ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják részvényeiket, a 8. pontban meghatározott módon el kell juttatniuk a Forgalmazóhoz a részvényeiket, valamint az ajánlat 1 sz. mellékletét képezõ elfogadó nyilatkozatot a kitöltési útmutató szerint kitöltve és aláírva. Kérdéseikkel vagy kéréseikkel a Forgalmazót a (36-1) telefonszámon, illetve a (36-1) faxszámon kereshetik meg. Jelen ajánlat, illetve az elfogadó nyilatkozat a 7. pontban meghatározott elfogadóhelyen állnak rendelkezésre. A részvényes kérésére és kockázatára a Forgalmazó az ajánlatot és az elfogadó nyilatkozatot a részvényes által megadott címre megküldi. Kérjük, hogy a részvényesek gondosan olvassák el a jelen ajánlatot, mert lényeges információkat tartalmaz. 1. Tõzsdei ajánlat A CALLUM Vagyonkezelõ Rt. (székhelye: 1053 Budapest, Szép u. 2., cg.: ) mint ajánlattevõ ezúton vételi ajánlatot tesz az alábbiakban meghatározott feltételek szerint (az "ajánlat", illetve "tõzsdei ajánlat") a Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Október 23-a utca 6-10.; cg , a "Társaság") valamennyi részvényese (a "részvényesek", illetve "részvényes") számára, valamennyi 1.000,- Ft névértékû, "T" sorozatú, névre szóló törzsrészvény (a "részvények ) megvásárlására részvényenként 1.601,- forint vételárért (az "ajánlati ár"), amely vételár teljes egészében pénzben kerül kifizetésre. A tõzsdei ajánlat a Szabályzat pontjának megfelelõ tõzsdei ajánlat. Az ajánlatnak a 8. pont szerint történõ elfogadása az ajánlat rendelkezései és feltételei szerint érvényes és kötelezõ részvényátruházási szerzõdést hoz létre a részvényes és az Ajánlattevõ között az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidõ utolsó napján (zárónapján).

2 - 2 - Amennyiben az ajánlat elfogadása nem felel meg a jelen tõzsdei ajánlatban meghatározott feltételeknek, akkor az ajánlat elfogadása érvénytelen. Errõl az ajánlatot elfogadó részvényest a Forgalmazó legkésõbb az ajánlati idõtartam zárónapját kövezõ két munkanapon belül írásban értesíti az elfogadó nyilatkozatban megjelölt címen. Ez esetben a Forgalmazó az ajánlat elfogadására nyitva álló határidõ lejártát követõ 5 munkanapon belül (i) értékpapírtranszferrel visszautalja a részvényeket az adott részvényes által az elfogadó nyilatkozatban meghatározott értékpapír letéti számlára; illetve (ii) biztosítja, hogy az átadott részvények az elfogadóhelyen a részvényes által átvehetõk legyenek. Az Ajánlattevõ és az ajánlatot a 8. pont rendelkezései szerint érvényesen elfogadó részvényesek között a részvényátruházási szerzõdés az ajánlati idõtartam zárónapján jön létre. Az Ajánlattevõ az ajánlat eredményét az ajánlati idõtartam zárónapját követõ 2 munkanapon belül közzéteszi az 5. pontban megjelölt megjelenési helyeken. 2. A Társaság részvényei tõzsdei kivezetésének kezdeményezése Az Ajánlattevõ mint a Társaság többségi részesedésének tulajdonosa július 25-én kelt levelében tájékoztatta a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság "T" sorozatú részvényei tekintetében tõzsdei ajánlatot kíván tenni a Társaság "T" sorozatú részvényeinek tõzsdei kivezetése céljából. Ennek megfelelõen az Ajánlattevõ a Társaság augusztus 22-ére összehívott rendkívüli közgyûlésének napirendi pontjai közé - a közgyûlési meghívó közzétételét követõ 8 napon belül - kérte napirendi pontként felvenni a Társaság tõzsdei kivezetésérõl szóló döntést. Az Ajánlattevõ ezennel kijelenti, hogy a Társaság többségi részvényeseként támogatja a Társaság részvényeinek tõzsdei kivezetését (a tõzsdei értékpapírlistáról való törlésük kérelmezését) kezdeményezõ közgyûlési határozat (a Szabályzat pontjának 3. alpontja szerinti tulajdonosi döntés) meghozatalát. 3. A tõzsdei ajánlat tárgya A tõzsdei ajánlat tárgya a Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság által kibocsátott valamennyi 1.000,- Ft névértékû, "T" sorozatú, névre szóló törzsrészvény. 4. Az ellenérték (ajánlati ár) Az Ajánlattevõ által a 3. pontban meghatározott részvényekért felajánlott vételár részvényenként 1.601,- Ft, azaz ezerhatszázegy forint. A részvények tekintetében a törlési kérelem BÉT-re történõ beérkezését megelõzõ 180 napos idõszak forgalommal súlyozott tõzsdei átlagára 1.557,- Ft/db, a közgyûlési meghívó napirendi pontjainak kiegészítése megjelenését megelõzõ 180 napos idõszak forgalommal súlyozott tõzsdei átlagára 1.557,- Ft/db volt. Az Ajánlattevõ a fenti idõszakokra megállapított forgalommal súlyozott tõzsdei átlagárat meghaladó összegben határozta meg a részvényenkénti ajánlati árat, amely így megfelel a Szabályzat pontja szerinti ármegállapítási követelményeknek. 5. Az ajánlat közzététele Az Ajánlattevõ a jelen tõzsdei ajánlatot közzéteszi a Budapesti Értéktõzsde honlapján ( internet címen), valamint a Magyar Tõkepiac címû lapban és annak elektronikus változatában ( internet címen) (a "megjelenési helyek"). A jelen tõzsdei ajánlatnak a Budapesti Értéktõzsde vezérigazgatója általi jóváhagyását követõen az ajánlat ismételten közzétételre kerül.

3 Ajánlati idõtartam Az ajánlat a tõzsde által jóváhagyott ajánlat megjelenési helyeken történõ közzétételének napját követõ 2. (második) napot, de legkorábban augusztus 15. napját követõen szeptember 27. napjáig mint zárónapig tartó idõszak (az "ajánlati idõtartam") alatt fogadható el. 7. Az ajánlat elfogadásának helye A tõzsdei ajánlat elfogadásának a helye: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. központi ügyfélszolgálati irodája (cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.; nyitvatartási idõ: munkanapokon óráig; tel.: ; fax: ). 8. A tõzsdei ajánlat elfogadásának módja Ahhoz, hogy a részvényes az ajánlatot érvényesen elfogadja, az ajánlati idõtartamon belül: (i) ha részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak, - az 1. sz. mellékletként csatolt Elfogadó nyilatkozat megfelelõen kitöltött és aláírt példányát az esetleges mellékleteivel együtt ajánlott levélben vagy telefaxon meg kell küldenie a Forgalmazónak a 7. pontban meghatározott címre vagy faxszámra; és - át kell utalnia a részvényeket egy engedéllyel rendelkezõ magyar befektetési szolgáltatón keresztül lebonyolított értékpapír transzferrel a Forgalmazó 65/41 számú, a KELER Rt-nél vezetett számlájára, s azon a törzsrészvényeknek jóváírásra kell kerülniük; (ii) ha részvényeit fizikai birtokában tartja, a részvényeket, valamint az 1. sz. mellékletként csatolt Elfogadó nyilatkozatot és annak esetleges mellékleteit megfelelõen kitöltve és aláírva személyesen vagy meghatalmazott útján el kell juttatnia a Forgalmazónak a 7. pontban meghatározott címére. A részvényeket megfelelõ üres forgatmánnyal ellátva, a 2002., valamint azt követõ évekre vonatkozó osztalékszelvényekkel együtt kell benyújtani. Az ajánlat képviseleti joggal megfelelõen felruházott meghatalmazott útján is elfogadható. Ebben az esetben a fentiekben meghatározott iratokon felül a képviselõ köteles benyújtani a teljes bizonyító erejû magánokiratba (cégszerûen aláírt, vagy két tanú elõtt aláírt) foglalt meghatalmazását is. A külföldön kiállított okiratba foglalt meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjegyzõ elõtt aláírt okiratot a közjegyzõ közjegyzõi minõségét igazoló felülhitelesítési záradékkal (apostille-lal) kell ellátni a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen. A német vagy angol nyelven készült meghatalmazás és közokirat záradék esetében a közjegyzõ közjegyzõi minõségét igazoló felülhitelesítési záradék nem szükséges kelléke a meghatalmazásnak. A nem természetes személy elfogadó részvényes esetében a jogképességét, valamint a részvényes képviseletében az elfogadó nyilatkozatot és/vagy a meghatalmazást aláíró személy(ek) képviseleti jogát és aláírási mintáját közjegyzõ vagy cégbíróság által kiállított magyar, angol vagy német nyelvû okirattal más nyelvû okirat esetén annak hiteles magyar nyelvû fordításával igazolnia kell. A részvény akkor minõsül a jelen ajánlat alapján érvényesen felajánlottnak, ha a részvényes a megfelelõen kitöltött és aláírt elfogadó nyilatkozatot az esetleges mellékleteivel együtt leadta vagy eljuttatta a Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.-hez és a részvényeket áttranszferálta a Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. 65/41 számú számlájára, illetve átadta a Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.-nek a 7. pontban meghatározott címén az ajánlati idõtartamon belül. Az ajánlatot elfogadó részvényes döntése és kockázata az, hogy melyik módot választja az Elfogadó nyilatkozatnak és a részvényeknek a Forgalmazóhoz való eljuttatására, az ajánlat csak azok tényleges kézhezvételével minõsül elfogadottnak. KÉRJÜ, NE KÜLDJÖN ÉRTÉKPAPÍRT POSTAI ÚTON.

4 - 4 - Az ajánlatnak a fentiekben leírt valamelyik eljárással történõ elfogadása az ajánlat rendelkezései és feltételei szerinti, kötelezõ érvényû szerzõdést hoz létre a részvényes és az Ajánlattevõ között. Az ajánlat kizárólag akkor minõsül érvényesen elfogadottnak, ha az elfogadó nyilatkozatok és a szükséges mellékletek teljes, pontos és olvasható módon kerültek kitöltésre, illetve kiállításra, továbbá a szabályszerûen üresre forgatott részvények, a megfelelõ osztalékszelvényekkel együtt letétként vagy a számlák közötti átutalás esetén átutalással megérkeztek a Forgalmazóhoz. Az Ajánlattevõ fenntartja annak a jogát, hogy az ajánlatok elfogadásának érvényessége az ajánlati idõtartam elteltét követõen, az összesítéskor kerüljön megvizsgálásra és a nem megfelelõ módon felajánlott részvények legkésõbb az ajánlat eredményének közzétételét követõen kerüljenek az érintett részvényesek részére visszajuttatásra. Az elfogadás formájával és érvényességével kapcsolatos valamennyi kérdést (így különösen az elfogadó nyilatkozatok kézbesítésének idõpontját, az elfogadó részvényes személyét, illetve a képviseletében eljáró személyek képviseleti jogát igazoló okiratok elfogadhatóságát) az Ajánlattevõ dönti el, és döntése miatt az elfogadó részvényesek semmiféle kártérítési vagy kártalanítási igénnyel nem léphetnek fel az Ajánlattevõvel szemben. Az ajánlat elfogadását követõen a részvényes az elfogadó nyilatkozatát nem vonhatja vissza. 9. Az ajánlat elfogadásának egyéb érvényességi kellékei: A felajánlott részvényeknek rendelkezniük kell a és a késõbbi évekre vonatkozóan kinyomtatott osztalékszelvénnyel. Az ajánlatot elfogadó részvényes tudomásul veszi, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a részvényes visszavonhatatlanul eladja az Ajánlattevõnek a Forgalmazónak átadott, illetõleg áttranszferált részvényeket, pertõl, tehertõl, igénytõl mentesen, a jelen tõzsdei ajánlatban foglaltak szerint. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásakor (i) amennyiben az ajánlatot elfogadó részvényes nem magánszemély, az alapítás helye szerint jogszerûen megalapított és létezõ szervezet, rendelkezik az Elfogadó nyilatkozat aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges társasági felhatalmazásokkal; (ii) az Elfogadó nyilatkozat az ajánlatot elfogadó részvényes által személyesen vagy cégszerûen, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba, illetve közokiratba foglalt meghatalmazással ellátott meghatalmazott útján aláírt, jogszerû, érvényes és kötelezõ erejû kötelezettségvállalás; (iii) az ajánlatot elfogadó részvényesnek a megvásárlásra benyújtott részvényei per-, teherés igénymentes, jogszerû tulajdonát képezik, azok felett szabadon rendelkezik; (iv) az Elfogadó nyilatkozat aláírása és a kötelezettségek teljesítése nem sérti az ajánlatot elfogadó részvényesre irányadó jog elõírásait; (v) az Elfogadó nyilatkozatban a részvényes által közölt minden adat, információ a valóságnak megfelel; (vi) az ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó nyilatkozatban meghatározott darabszámú részvény tekintetében, illetve ha a feltüntetett részvény darabszám eltér a ténylegesen letétbe helyezett vagy áttranszferált részvények darabszámától, akkor a részvényes tudomásul veszi, hogy akkor a ténylegesen letétbe helyezett vagy a Forgalmazó letéti számlájára átutalt darabszámú részvény tekintetében kerül érvényesen elfogadásra az ajánlat; (vii) a részvények adásvételének érvényes létrejötte esetén az Ajánlattevõ jogosult részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni.

5 - 5 - Az 1. sz. mellékletét képezõ elfogadó nyilatkozat aláírásával az ajánlatot elfogadó részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott részvényeket a Forgalmazó letétben kezelje. Az Ajánlattevõ felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a részvények gyûjtõelvû tárolás keretében kerülnek letétbe helyezésre, ezért abban az esetben, ha a részvények valamely okból a részvényesek részére visszaadásra kerülnek, elõfordulhat, hogy a részvényesek részére visszaadott részvények sorszáma, címlete nem azonos az adott részvényes által letétbe helyezett részvények sorszámával, címletével. Felhívjuk a figyelmét, hogy az azonosítás megkönnyítése érdekében hozza magával a transzferálást végzõ értékpapír-letéti számlája vezetõjének igazolását arra vonatkozóan, hogy az elfogadó nyilatkozatban felajánlott részvényei transzferálásra kerültek a 8. pontban megjelölt számlára. 10. Ajánlati ár megfizetése A jelen ajánlatban foglalt feltételek szerint az Ajánlattevõ a 4. pontban meghatározott részvényenkénti ajánlati árat a Forgalmazón keresztül az ajánlati idõtartam utolsó napját követõ 5 munkanapon belül forintban fizeti meg, banki átutalással, az ajánlati idõtartam alatt a jelen ajánlat 8. pontjában meghatározott módon érvényesen felajánlott összes részvény után. Banki átutalás: Azoknak a részvényeseknek, akik az ajánlati idõtartamon belül részvényeiket a 8. pontban meghatározott módon érvényesen megvételre felajánlják, az ajánlati ár az Elfogadó nyilatkozatban a részvényes által meghatározott, magyar hitelintézetnél vezetett forintszámlára történõ átutalással kerül kifizetésre. Az átutalás lebonyolításával kapcsolatos költségeket és díjakat az Ajánlattevõ fizeti, míg a fogadó hitelintézet költségei és díjai a részvényest terhelik. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az ajánlatot elfogadó részvényes az Elfogadó Nyilatkozatán nem tünteti fel bankszámlaszámát, ez esetben az Ajánlattevõ a részvények ellenértékét kamatmentesen a részvényes rendelkezésére a Forgalmazónál letétbe helyezi. 11. A részvény átruházása során keletkezõ adókötelezettség Felhívjuk figyelmüket, hogy a tõzsdei ajánlat ezen része kizárólag tájékoztató jellegû, a legfontosabb, a jelen tõzsdei ajánlat elfogadásával felmerülõ lényeges szabályokat kizárólag a január 1-jétõl hatályba lépõ adózási jogszabályok figyelembevételével ismerteti. Ennek megfelelõen az Ajánlattevõ nem vállal felelõsséget az irányadó jogszabályokban a jelen ajánlattételt követõen kihirdetésre kerülõ változások következményeiért Belföldi magánszemély esetében felmerülõ adókötelezettség Az ajánlat elfogadása esetén az árfolyamnyereségbõl származó jövedelem után a belföldi magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. (Szja.) törvény 67. -a értelmében 20% jövedelemadót köteles megfizetni. Az árfolyamnyereségbõl származó jövedelem a magánszemély által átruházott értékpapírokra az adóévben elszámolt árfolyamnyereség együttes összegébõl az a rész, amely meghaladja a magánszemély által átruházott, az átruházás idõpontjában a tõkepiacról szóló törvény szerinti tõzsdére bevezetett részvényekre az adóévben elszámolt árfolyamveszteség együttes összegét. Az eladó részvényesnek az átruházás során igazolnia kell az adóazonosító jelét/adószámát és a fentiekre figyelemmel lehetõség szerint a részvény szerzési értékét és az értékpapír megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségeket.

6 - 6 - Az árfolyamnyereségbõl származó jövedelem után fizetendõ adó megállapításának, levonásának, megfizetésének, az adóelõleg levonásának részletes szabályait a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 67., 67/A -ai állapítják meg Belföldi gazdálkodó szervezetek esetében irányadó szabályozás: A belföldi gazdálkodó szervezet az ajánlat elfogadása esetén az ügyleten realizált árfolyamnyereségét, illetve árfolyamveszteségét szokásos üzleti eredményében köteles elszámolni, így az megjelenik a társasági adó alapjában. A társasági adót az ajánlatot elfogadó belföldi gazdálkodó szervezet köteles bevallani és megfizetni. A Forgalmazó társasági adó címén nem eszközöl levonást az ajánlati árból Külföldi illetõségû személyek adózása: Külföldi illetõségû személyek adózása a vonatkozó jogszabályok és kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezmények létezése esetén ezen egyezmények rendelkezéseinek figyelembevételével történik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adójogszabályok idõközben módosításra kerülhetnek. 12. Vegyes rendelkezések A jelen ajánlat tárgya tekintetében a jelen ajánlat szövege képezi az Ajánlattevõ teljes ajánlatát és egyben hatálytalanít minden korábbi, az Ajánlattevõ által tett akár szóbeli, akár írásbeli a jelen ajánlat tárgyára vonatkozó jognyilatkozatot. Jelen ajánlat magyar nyelven készült, az ajánlattal kapcsolatos bármely értelmezési kérdésben a magyar nyelv az irányadó. Az ajánlat bármely idegen nyelû fordítása kizárólag tájékoztató jellegû. Jelen ajánlat a Magyar Köztársaság jogszabályai alapján készült és arra a Magyar Köztársaság joga irányadó, a nemzetközi magánjogra vonatkozó szabályok kizárásával. A jelen ajánlatból eredõ vagy azzal kapcsolatos bármely vitában, ideértve, de nem kizárólag a jelen ajánlatban foglaltak megszegését, a jelen ajánlat érvényességét vagy értelmezését, kizárólagosan és végérvényesen a Pénz- és Tõkepiaci Állandó Választottbíróság dönt a saját eljárási rendjének megfelelõen. A választottbírósági eljárás nyelve a magyar. A jelen ajánlat elfogadásával a részvényesek a magyar jogszabályok által lehetõvé tett legteljesebb mértékben lemondanak a más hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás, illetve jogorvoslat jogáról. Bizonyos esetekben a jelen ajánlat (vagy annak bizonyos elemei) részvényes általi elfogadására különösen, ha az elfogadó részvényes nem devizabelföldi más állam jogszabályai is vonatkozhatnak. Azon részvényesek, akik ilyen jogszabályok hatálya alá esnek, kötelesek tájékozódni ezen jogszabályok rendelkezéseirõl és betartani ezen rendelkezéseket, ideértve, de nem kizárólag a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, valamint az illetékek és egyéb közterhek megfizetését. Amennyiben az Ajánlattevõ illetéket vagy más közterhet köteles fizetni amiatt, hogy valamely részvényes a jelen ajánlatot elfogadta, akkor a részvényes köteles teljes mértékben kártalanítani az Ajánlattevõt a kifizetett összeg vonatkozásában. Budapest, július 25. CALLUM Vagyonkezelõ Rt. Ajánlattevõ

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót!

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót! I. számú melléklet Elfogadó nyilatkozat Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság valamennyi névre szóló, A sorozatú törzs- és névre szóló, B sorozatú szavazatelsõbbségi részvényére vonatkozó kötelezõ

Részletesebben

Az eredeti tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 10. A BÉT által jóváhagyott jelen tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 16.

Az eredeti tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 10. A BÉT által jóváhagyott jelen tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 16. A D-Termin Kft., a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt. és a BICINIUM Kft., mint ajánlattevők t ő z s d e i a j á n l a t a a RIZIKÓ FACTORY Rt. által kibocsátott valamennyi részvényére, valamennyi részvényese számára

Részletesebben

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató II. számú melléklet Kitöltési Útmutató Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Ajánlat II/2.6. pontjában szereplő Elfogadóhelyek

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

Hirdetmény. Vételi ajánlat

Hirdetmény. Vételi ajánlat Hirdetmény Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtõzsdérõl szóló 1996. évi CXI. törvény 94/D (1) bekezdése alapján közzétesszük a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

Az ajánlattevõk tájékoztatják az érintetteket, hogy a jelen befolyásszerzéshez versenyhivatali eljárás nem szükséges.

Az ajánlattevõk tájékoztatják az érintetteket, hogy a jelen befolyásszerzéshez versenyhivatali eljárás nem szükséges. A D-Termin Kft., a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt. és a BICINIUM Kft. nyilvános vételi ajánlata a RIZIKÓ FACTORY Rt. valamennyi szavazati jogot megtestesítõ részvényére A D-Termin Kft., a MÁSODIK DEVIZA FACTORY

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 1. Vételi ajánlat

HIRDETMÉNY. 1. Vételi ajánlat HIRDETMÉNY Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtõzsdérõl szóló 1996. évi CXI. törvény 94/D (1) bekezdése alapján közzétesszük az alábbi vételi ajánlatunkat.

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA

A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA A DOMUS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI, NEM AZ AJÁNLATTEVŐ TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYÉRE Kelt: Budapest, 2006. április

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

2. A vételi jog alapján a részvények átutalására vonatkozó időszak kezdő és zárónapja

2. A vételi jog alapján a részvények átutalására vonatkozó időszak kezdő és zárónapja A Deutsche Balaton AG. közleménye a Hungagent Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeire tett önkéntes vételi ajánlatot követő vételi jog gyakorlásáról A Deutsche Balaton AG (D-69120

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY AZ ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐKRE

Részletesebben

I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT

I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT Eladási Nyilatkozat Norbi Update Lowcarb Nyrt. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.; Cg.01-10-047754) dematerializált, egyenként 10, -Ft, azaz tíz magyar forint

Részletesebben

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1064 Budapest Vörösmarty u. 65.)

Részletesebben

AZ AMSTEL SÖRGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BRAU UNION HUNGÁRIA RT. TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE ÉS ELSÕBBSÉGI RÉSZVÉNYEIRE

AZ AMSTEL SÖRGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BRAU UNION HUNGÁRIA RT. TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE ÉS ELSÕBBSÉGI RÉSZVÉNYEIRE AZ AMSTEL SÖRGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BRAU UNION HUNGÁRIA RT. TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE ÉS ELSÕBBSÉGI RÉSZVÉNYEIRE A jelen Ajánlatot a Felügyelet még nem hagyta jóvá. Az AMSTEL

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: DIGI Kft. ) által tett, a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁT TUDOMÁSUL VESZEM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁTRUHÁZOM

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT számú melléklet

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT számú melléklet 1. számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak valamennyi, a nem az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában

Részletesebben

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1064 Budapest Vörösmarty u. 65.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a "BÁCSKA" Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

HIRDETMÉNY. a BÁCSKA Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról HIRDETMÉNY a "BÁCSKA" Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A "BÁCSKA" Zrt. (székhely: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. tetőtér 4., cégjegyzékszáma: 03-10- 100009) (a Társaság)

Részletesebben

HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása

HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Adatok: Kitöltött Eladási Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve a személyes adatokat,

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót!

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót! Elfogadó nyilatkozat a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. összes "T" sorozatú, névre szóló törzsrészvénye vonatkozásában 1.601,- Ft ajánlati áron, a CALLUM Vagyonkezelõ Rt. 2002. július 29-én tett tõzsdei

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Működési terv. Ajánlattevő1 Földvári Gábor. Személyi igazolván szám: AN Lakcím: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9.

Működési terv. Ajánlattevő1 Földvári Gábor. Személyi igazolván szám: AN Lakcím: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9. Működési terv Bevezető A jelen Működési Tervet az Ajánlattevők készítették a Társaság jövőbeni, az Ajánlattevők által a Társaság feletti irányítás megszerzését követő működésére vonatkozóan. A jelen Működési

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Adatok: Kitöltött Eladási Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve a személyes adatokatbank- és értékpapírtitkot. Bekerülési Érték: A Részvényes által

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 2013. július 4. A igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról A tájékoztatja a tisztelt észvényeseket, hogy a Társaság igazgatóságának

Részletesebben

Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat. a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. Ajánlattevő: FOTEX Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Részvénytársaság

Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat. a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. Ajánlattevő: FOTEX Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Részvénytársaság Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság valamennyi, az Ajánlattevő tulajdonában nem lévő, névre szóló, szavazati jogot biztosító törzsrészvényére Ajánlati ár: 1.600,- forint

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

AZ ABC VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉTELI JOG GYAKORLÁSA EREDMÉNYEKÉPPEN MÉG MEG NEM SZERZETT

AZ ABC VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉTELI JOG GYAKORLÁSA EREDMÉNYEKÉPPEN MÉG MEG NEM SZERZETT AZ ABC VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉTELI JOG GYAKORLÁSA A GRABOPLAST TEXTIL- ÉS MŰBŐRGYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT ÉS A RÉSZVÉNYESEK ELADÁSI JOGÁNAK GYAKORLÁSA EREDMÉNYEKÉPPEN

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről Budapest, 2017. május 8. APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZLEMÉNYE a 2016. évi osztalék kifizetésének rendjéről Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire AJÁNLATTEVÕ:

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire AJÁNLATTEVÕ: NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire AJÁNLATI ÁR: 90,- forint részvényenként AJÁNLATTEVÕ: FORLEV Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Részletesebben

A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL A Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye

Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye A SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A. (Via Trieste 57/59, 35124 Padova, Olaszország) (a továbbiakban: "Ajánlattevő")

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

Ezt a Nyilvános Vételi Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá.

Ezt a Nyilvános Vételi Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá. Ezt a Nyilvános Vételi Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlati Idő tartam a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat közzétételét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL Az EDF International S.A. (a továbbiakban: EDFI ) (székhely: Tour EDF, 20 Place de la Défense,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA!

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA! NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa Street, Nicosia), mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ") - az értékpapírok

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire. AJÁNLATI ÁR: 90,- forint részvényenként AJÁNLATTEVŐ:

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire. AJÁNLATI ÁR: 90,- forint részvényenként AJÁNLATTEVŐ: NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a KONZUM RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire AJÁNLATI ÁR: 90,- forint részvényenként AJÁNLATTEVŐ: FORLEV Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit.

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit. HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. október 14-én kelt, H-KE-III-715/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról Hirdetmény a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága Az Igazgatósága C sányi Sándor elnök-vezérigazgató péder Zoltán S alelnök, vezérigazgató-helyettes aumstark Mihály Belnök-vezérigazgató Villányi Borászat Rt. Bíró Tibor tanszékvezetô Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (..) IRM rendelete a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról A Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A Genesis Capital Management Ltd.

A Genesis Capital Management Ltd. A Genesis Capital Management Ltd. KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában AJÁNLATI

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ Társaságunk az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Fővám tér 5. fsz. szám alatti ingatlan (hrsz.: 23926/0/A/3) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

A LINAMAR CORPORATION MINT AJÁNLATTEVŐ ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A LINAMAR CORPORATION MINT AJÁNLATTEVŐ ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A LINAMAR CORPORATION MINT AJÁNLATTEVŐ ÖNKÉNTES NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A LINAMAR HUNGARY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÉVRE SZÓLÓ SZAVAZATI JOGOT MEGTESTESÍTŐ TÖRZSRÉSZVÉNYEIRE Kelt: Budapest,

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a ZALAKERÁMIA RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a ZALAKERÁMIA RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT a ZALAKERÁMIA RT. szavazati jogot biztosító törzsrészvényeire AJÁNLATI ÁR: 2.350,- forint részvényenként AJÁNLATTEVŐ: Lasselsberger Ceramics Kft. Az Ajánlat kelte: 2004. április

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 1-4. 5. (1)-(2) (3) 6-9. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi háttér... 4 Az engedélyezési eljárás... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közlemény kiegészített közgyűlési előterjesztések nyilvánosságra hozataláról Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a továbbiakban a Társaság )

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO.

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATA A DANUBIUS SZÁLLODA

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben