Az eredeti tőzsdei ajánlat kelte: május 10. A BÉT által jóváhagyott jelen tőzsdei ajánlat kelte: május 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eredeti tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 10. A BÉT által jóváhagyott jelen tőzsdei ajánlat kelte: 2002. május 16."

Átírás

1 A D-Termin Kft., a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt. és a BICINIUM Kft., mint ajánlattevők t ő z s d e i a j á n l a t a a RIZIKÓ FACTORY Rt. által kibocsátott valamennyi részvényére, valamennyi részvényese számára Jelen ajánlat a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) pontja szerinti tőzsdei ajánlat. Az ajánlattevők és a forgalmazó a kibocsátó RIZIKÓ FACTORY Rt. igazgatósága útján május 10-én benyújtják a jelen tőzsdei ajánlatukat jóváhagyás végett a Budapesti Értéktőzsde (a továbbiakban: BÉT és/vagy tőzsde) ügyvezető igazgatójának. A Budapesti Értéktőzsde Titkársága Vezetője 88/2002. számú, május 14-i keltű határozatával jóváhagyta a jelen tőzsdei ajánlatot. Az ajánlattevők tájékoztatják az érintetteket, hogy a jelen tőzsdei ajánlat szerinti részvényfelvásárláshoz sem a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) hozzájárulása, sem a Gazdasági Versenyhivatal engedélye nem szükséges. Az eredeti tőzsdei ajánlat kelte: május 10. A BÉT által jóváhagyott jelen tőzsdei ajánlat kelte: május 16. Az ajánlatban közreműködő forgalmazó társaság: ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt. Rövidített neve: ERSTE Bank Befektetési Rt. Székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út Fontos! Azoknak a részvényeseknek, akik a jelen tőzsdei ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják részvényeiket, az 10. pontban meghatározott módon a forgalmazóhoz el kell juttatniuk a részvényeiket, valamint az ajánlat 1.sz. mellékletét képező elfogadó nyilatkozatot az 10. pontban meghatározott módon a kitöltési útmutató szerint kitöltve és aláírva. Kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a forgalmazót a (06-1) (vagy 5112, , re végződő) telefonszámokon. Jelen ajánlat, illetve az elfogadó nyilatkozat a 9. pontban meghatározott elfogadó helyen állnak rendelkezésre; a részvényes kérésére és kockázatára a forgalmazó az ajánlatot és az elfogadó nyilatkozatot a részvényes által megadott címre megküldi. Kérjük, hogy a részvényesek gondosan olvassák el jelen ajánlatot, mert lényeges információkat tartalmaz. 1. Vételi ajánlat A D-Termin Üzleti Tanácsadó Kft. (rövidített neve: D-Termin Kft., székhelye: 1054 Budapest, Báthory u. 12., Cg.: ), a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Határidős Deviza Ügyletek Részvénytársaság (rövidített neve: MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt., székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 22. I.em. 9., Cg.: ), valamint a BICINIUM Üzleti Tanácsadó Kft. (rövidített neve: BICINIUM Kft., székhelye: 1124 Budapest, Thomán István u. 16. II/1., Cg.: ), mint ajánlattevők ezúton tőzsdei ajánlatot tesznek az alábbiakban meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: ajánlat, illetve vételi ajánlat) a RIZIKÓ FACTORY Általános Spekulatív Részvénytársaság (rövidített neve: RIZIKÓ FACTORY Rt., székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 22. I. em. 9., Cg.: , a továbbiakban: társaság) valamennyi részvényese (a továbbiakban: részvényesek, illetve részvényes) számára, valamennyi törzsrészvényük (a továbbiakban: részvények) Ft/db ajánlati áron (a továbbiakban: vételáron) történő megvásárlására. A vételi ajánlat a Szabályzat pontjának és különösen a alpontjának megfelelő tőzsdei ajánlat.

2 2 Az ajánlatnak a 10. pont szerint történő elfogadása az ajánlat rendelkezései és feltételei szerint érvényes és kötelező részvényátruházási szerződést hoz létre a részvényes és az ajánlattevők (illetve az 4. pont szerinti szerzési arányokat biztosító allokáció eredményeként meghatározott egyes ajánlattevők) között az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő utolsó napján (zárónapján). Amennyiben az ajánlat elfogadása nem felel meg a jelen vételi ajánlatban meghatározott feltételeknek, akkor az ajánlat elfogadása érvénytelen; erről az ajánlatot elfogadót a forgalmazó legkésőbb az ajánlati időtartam zárónapját követő két munkanapon belül írásban értesíti az elfogadó nyilatkozatban megjelölt címen. Ez esetben a forgalmazó az ajánlat elfogadására nyitvaálló határidő lejártát követő 5 munkanapon belül (i) értékpapírtranszferrel visszautalja a részvényeket az adott részvényes által az elfogadó nyilatkozatban meghatározott értékpapír letéti számlára; illetve (ii) biztosítja, hogy az átadott részvények az elfogadóhelyen a részvényes által átvehetők legyenek. Az ajánlattevők (illetve a 4. pont szerinti szerzési arányokat biztosító allokáció eredményeként meghatározott egyes ajánlattevők) és az ajánlatot a 10. pont rendelkezései szerint érvényesen elfogadó részvényesek között a részvényátruházási szerződés az ajánlati időtartam zárónapján jön létre. Az ajánlattevők az ajánlat eredményét az ajánlati időtartam zárónapját követő 2 munkanapon belül közzéteszik a 7. pontban megjelölt megjelenési helyeken. 2. A társaság részvényei tőzsdei kivezetésének kezdeményezése: Az ajánlattevők kijelentik, hogy támogatták és támogatják a társaság részvényeinek tőzsdei kivezetését (a tőzsdei értékpapír-listáról való törlésük kérelmezését) kezdeményező közgyűlési határozat (a Szabályzat pontjának 3. alpontja szerinti tulajdonosi döntés) meghozatalát. A társaság március 21-i közgyűlése a 17/2002. (03.21.) számú közgyűlési határozatával a tőzsdei kivezetésről az alábbi döntést hozta: A közgyűlés elfogadta a társaság törzsrészvényeinek tőzsdei kivezetésére (a tőzsdei értékpapírlistáról való törlésük kérelmezésére) vonatkozó javaslatot és felhatalmazta a társaság igazgatóságát arra, hogy a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata pontjának 3. alpontja szerinti jelen közgyűlési határozat, mint tulajdonosi döntés alapján kérje a BÉT ügyvezető igazgatójától a részvények törlését a tőzsdei értékpapír-listáról. A határozatot a közgyűlés egyhangúlag, db igen szavazattal hozta meg. 3. Az ajánlattevőknek a társaságban meglévő közvetlen és közvetett részesedésük, befolyásuk: A D-Termin Kft db részvény tulajdonosa, miáltal 32,42% közvetlen részesedéssel, továbbá a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt., mint köztes vállalkozás révén 7,34% közvetett részesedéssel, összesen pedig 39,46% befolyással rendelkezik a társaságban. A MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt db részvény tulajdonosa, miáltal 24,99% közvetlen részesedéssel, és tekintettel arra, hogy közvetett részesedése nincs, összesen 24,99% befolyással rendelkezik a társaságban. A BICINIUM Kft db részvény tulajdonosa, miáltal 15,72% közvetlen részesedéssel, továbbá a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt., mint köztes vállalkozás révén 3,97% közvetett részesedéssel, összesen pedig 19,69 % befolyással rendelkezik a társaságban. A fentiek alapján az ajánlattevők összes közvetlen részesedése a társaságban (a társaság Ft alaptőkéjét megtestesítő összesen db, egyenként Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényéből) az általuk tulajdonolt összesen db részvény által 73,14%. 4. Az ajánlattevők közös ajánlatára a részvényesek elfogadó nyilatkozataiban felkínált összes részvény megosztási aránya az egyes ajánlattevők között: A felkínált összes részvényből az egyes ajánlattevők szerzési (vásárlási) aránya a következő: az első darabot a D-Termin Kft. vásárolja meg, ha ezen mennyiség felett kerül felkínálásra részvény, akkor a következő darabot a BICINIUM Kft. vásárolja meg és az előző mennyiségek feletti felkínált teljes részvénymennyiséget a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt. vásárolja meg.

3 3 5. A vételi ajánlat tárgya A RIZIKÓ FACTORY Rt. által kibocsátott A sorozatú HU ISIN azonosító jelű, névre szóló, Ft névértékű törzsrészvények (továbbiakban: részvények). 6. Az ellenérték (vételár) Az ajánlattevők által a 5. pontban meghatározott részvényekért felajánlott vételár részvényenként Ft (egyezerhatszáz forint). Az ajánlati árnak meg kell felelnie a Szabályzata pontja szerinti ármegállapítási követelményeknek. A Szabályzat pontja szerint az ajánlati ár nem lehet kevesebb mint a jelen tőzsdei ajánlat közzétételét megelőzően március 27-től április 25-ig történt felvásárlás során alkalmazott, vagyis a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: tőkepiaci törvény) ai szerint közzétett kötelező nyilvános vételi ajánlat szerinti részvényenkénti 1.600,- Ft ajánlati ár (amelynek alapjául a tól ig tartott 180 napos időszak 1.538,27 Ft/db forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára szolgált). Az ajánlati árnak meg kelle felelnie a Szabályzat pontja szerinti ármegállapítási követelményeknek is A Szabályzat pontja szerint, tekintettel arra, hogy a kivezetést kezdeményező március 21-i közgyűlés meghírdetésének időpontja megelőzte a törlési kérelem tőzsdére beérkezésének időpontját (2002. május 10. napját) a figyelembe vevendő 180 napos időtartam a közgyűlési meghívó első megjelenésének időpontjától számítandó. A március 21-i közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetmény február 18-án jelent meg a társaság hirdetményi lapjaiban, az azt megelőző 180 napos időszak ( ) forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 1.539,46 Ft/db volt. A 2002.március 21-i közgyűlés napirendjére külön hirdetménnyel lett felvéve a kivezetést kezdeményező új, 12. napirendi pont, amely a február 18-án megjelent meghívó szerinti napirend kiegészítéseként február 26-án jelent meg a társaság hirdetményi lapjaiban, az azt megelőző 180 napos időszak ( ) forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 1.539,29 Ft/db volt. Az ajánlati ár meghatározásánál más olyan ügylet nem játszott szerepet, amelyet a Szabályzat alapján figyelembe kellett volna venni. Az ajánlattevők a fenti időszakra megállapított forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárat meghaladó összegben, Ft-ban, azaz egyezerhatszáz forintban határozták meg a részvényenkénti ajánlati árat (vételárat). 7. Az ajánlat közzététele: Az ajánlattevők a jelen vételi ajánlatot közzéteszik Budapesti Értéktőzsde honlapján ( internetcímen), valamint a Magyar Tőkepiac című nyomtatott országos napilapban és annak interneten közzétett elektronikus változatában ( internetcímen), a továbbiakban: megjelenési helyeken. 8. Ajánlati időtartam Az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő (ajánlati időtartam) a tőzsde által jóváhagyott ajánlatnak a megjelenési helyeken történő közzététele (2002. május 17.) napját követő 2. (második) naptól, mint kezdőnaptól a 15. (tizenötödik) napig, mint zárónapig tartó 15 napos időszak (a továbbiakban: ajánlati időtartam) alatt fogadható el. A fentiek alapján az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló ajánlati időtartam kezdőnapja május 19-e, zárónapja pedig június 2-a.

4 4 9. Az ajánlat elfogadásának helye A vételi ajánlat elfogadásának a helye: az ERSTE Bank Befektetési Rt. központi ügyfélszolgálati irodája. Cím: 1075 Budapest, Madách I. út Nyitvatartási idő: munkanapokon 9:00-16:30 óráig. 10. A vételi ajánlat elfogadásának módja: Az ajánlat elfogadása akkor tekintendő érvényesnek, ha a részvényes az ajánlati időtartamon belül az 1.számú mellékletét képező elfogadó nyilatkozat kitöltési útmutató szerint szabályszerűen és olvashatóan kitöltött és aláírt példányát és az elfogadó nyilatkozat mellékletében, illetőleg a jelen vételi ajánlatban meghatározott, szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt az elfogadó részvényes döntése alapján személyesen vagy posta útján eljuttatja a forgalmazónak a 9. pontban meghatározott címére és (i) ha részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak, akkor az elfogadó nyilatkozatban megjelölt darabszámú részvényeket áttranszferáltatja egy engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatón keresztül a forgalmazó ERSTE Bank Befektetési Rt számú a KELER Rt-nél vezetett számlájára. s azon az elfogadó nyilatkozatban megjelölt darabszámú részvények ténylegesen jóváírásra kerülnek; (i) ha részvényeit fizikailag birtokában tartja, akkor az elfogadó nyilatkozatban megjelölt darabszámú részvényeket a 2001., valamint azt követő évekre vonatkozó osztalékszelvényekkel együtt a forgalmazónál ténylegesen letétbe helyezi. Értékpapírtranszfer esetében a közlemény rovatban fel kell tüntetni az eladó nevét és a vételi ajánlat megjelölést. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elfogadó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetében a felajánlásra kerülő részvény kizárólag transzferálható. Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy az ajánlattevők értékpapír-teljesítésként az értékpapírok helyett letéti igazolást nem fogadnak el. Az ajánlatot elfogadó részvényes döntése és kockázata az, hogy melyik módot választja az elfogadó nyilatkozatnak és a részvényeknek a forgalmazóhoz való eljuttatására, az ajánlat csak azok tényleges kézhezvételével minősül elfogadottnak Az elfogadó nyilatkozat benyújtásának részletes eljárási rendje: Személyes eljárás esetében alkalmazandó szabályok: Az eladónak az elfogadó nyilatkozatot az ajánlat elfogadására nyitva álló időtartamon belül, a forgalmazó felé kell benyújtani megfelelően kitöltve és aláírva személyesen vagy meghatalmazott útján. A részvények eladói a lebonyolításához hozzák magukkal részvényeiket, illetőleg transzferigazolásukat, személyi igazolványukat, adóigazolványukat, a meghatalmazottak a meghatalmazásukat, gazdasági társaságok, egyéb szervezetek vezető tisztségviselői, illetve képviselői pedig aláírási címpéldányukat, továbbá igazolják bejegyzésüket illetve nyilvántartásba vételüket (pl. cégkivonattal, mely 30 napnál régebbi nem lehet) és adószámukat. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. (Javasoljuk a tisztelt részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a meghatalmazást teljes bizonyató erejű magánokiratba foglat meghatalmazás útján kívánják megadni, úgy használják az ajánlat 1. számú mellékletének függelékében csatolt ajánlott meghatalmazás szöveget. A mintaszöveg használata azonban nem kötelező!)

5 5 A külföldön kiállított meghatalmazásoknak meg kell felelniük a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ának. A meghatalmazást az illetékes magyar külképviseleti hatósággal hitelesíteni (felülhitelesíteni) kell. Azon természetes személyek, akik nem tudnak személyesen eljárni, és a meghatalmazást nem a Magyar Köztársaság területén de a Hágai apostille egyezményben részes államban tették, a meghatalmazást kötelesek apostille-lel ellátni és mind a meghatalmazást, mind az ahhoz tartozó apostille-t hiteles magyar fordításban mellékelni. Nem természetes személy képviseletében eljárók a saját joguk szerint cégjegyzésre jogosultak által aláírt, illetve nem gazdasági társaságok esetén az alapító okiratukban, létesítő okiratukban meghatározott, a természetes személyeknél meghatározott alakiságú meghatalmazással, vagy a nem természetes személyre vonatkozó jogszabályi előírások szerinti törvényes képviselők útján bonyolíthatják az adásvételt és annak elszámolását. Amennyiben az elfogadó részvényes külföldi, a külföldi adóilletőség igazolását hiteles magyar fordításban csatolni kell Postai úton történő elfogadáskor alkalmazandó szabályok: A postai úton történő eljárás az Elfogadó Nyilatkozat tértivevényes küldeményben történő elküldését jelenti az ERSTE Bank Befektetési Rt. alábbi címére: ERSTE Bank Befektetési Rt Budapest, Madách I. u Postai úton csak az Elfogadó Nyilatkozat továbbítható, a postai úton küldött részvényeket az ajánlattevők visszautasítják, postai úton történő eljárás esetén az értékpapír csak transzfer útján adható át. A transzferkérelemmel és a transzferrel szemben támasztott követelmények megegyeznek a jelen ajánlatban a személyes eljárásnál megkövetelt tartalmi követelményekkel. Postai út igénybevétele esetén meghatalmazott nem járhat el. Postai út igénybevétele esetén a részvények ellenértékének (a vételárnak) a kifizetése kizárólag átutalással történik. Az Elfogadó Nyilatkozaton azonosítható módon meg kell jelölni azt a számlát, ahova az átutalást kéri, ennek hiányában az ERSTE Bank Befektetési Rt. kifizetést nem teljesít. Az Elfogadó Nyilatkozatot természetes személy esetében legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben az elfogadó részvényes külföldi, a külföldi adóilletőség igazolását hiteles magyar fordításban csatolni kell. Felhívjuk figyelmüket, hogy a postai út igénybevételéből fakadó esetleges késedelem következményei az eladót terhelik Az ajánlat elfogadásának egyéb érvényességi kellékei: Az ajánlat elfogadását követően a részvényes elfogadó nyilatkozatát nem vonhatja vissza. A felajánlott részvényeknek rendelkezniük kell a és a későbbi évekre vonatkozóan kinyomtatott osztalékszelvénnyel. Az ajánlatot elfogadó részvényes tudomásul veszi, hogy az elfogadó nyilatkozat aláírásával a részvényes visszavonhatatlanul eladja az ajánlattevőknek a forgalmazónak átadott, illetőleg áttranszferált részvényeket, pertől, tehertől, igénytől mentesen a jelen vételi ajánlatban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat aláírásával a részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az elfogadó nyilatkozat aláírásakor.

6 6 (i) amennyiben az ajánalatot elfogadó részvényes nem magánszemély, az alapítás helye szerint jogszerűen megalapított és létező szervezet, rendelkezik az elfogadó nyilatkozat aláírásához és az abban fogallt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az elfogadó nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges társasági felhatalmazásokkal; (ii) az elfogadó nyilatkozat az ajánlatot elfogadó részvényes által személyesen vagy cégszerűen vagy teljes bizonytó erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással ellátott meghatalmazott útján aláírt, jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalás; (iii) az ajánlatot elfogadó részvényesnek a megvásárlásra benyújtott részvényei per-, teher- és igénymentes, jogszerű tulajdonát képezik, azok felett szabadon rendelkezik; (iv) az elfogadó nyilatkozat aláírása és a kötelezettségek teljesítése nem sérti az ajánlatot elfogadó részvényesre irányadó jog előírásait; (v) az elfogadó nyilatkozatban a részvényes által közölt minden adat, információ a valóságnak megfelel; (vi) az ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az elfogadó nyilatkozatban meghatározott darabszámú részvény tekintetében, illetve, ha a feltüntetett részvényszám eltér a ténylegesen letétbe helyezett vagy áttranszferált részvények számától, akkor a részvényes tudomásul veszi, hogy az ajánlat elfogadása nem érvényes; (i) a részvények adásvételének érvényes létrejötte esetén az egyes ajánlattevők jogosultak részvénytulajdonukat a társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni. Az 1.sz. mellékletét képező elfogadó nyilatkozat aláírásával az ajánlatot elfogadó részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott részvényeket a forgalmazó letétben kezelje. Az ajánlattevő felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a részvények gyűjtőelvű tárolás keretében kerülnek letétbe helyezésre, ezért abban az esetben, ha a részvények valamely okból a részvényesek részére visszaadásra kerülnek, előfordulhat, hogy a részvényesek részére visszaadott részvények sorszáma, címlete nem azonos az adott részvényes által letétbe helyezett részvények sorszámával, címletével. Felhívjuk a figyelmét, hogy az azonosítás megkönnyítése érdekében hozza magával a transzferálást végző értékpapír letétiszámlája vezetőjének igazolását arra vonatkozóan, hogy az elfogadó nyilatkozatban felajánlott részvényei transzferálásra került a 10. pontban megjelölt számlára. 11. Vételár megfizetése A jelen ajánlatban foglalt feltételek szerint az ajánlattevők a 6. pontban meghatározott részvényenkénti vételárat a forgalmazón keresztül az ajánlati időtartam utolsó napját követő 5 munkanapon belül egy összegben, forintban fizetik meg banki átutalással az ajánlati időtartam alatt a jelen ajánlat 10. pontjában meghatározott módon érvényesen felajánlott összes részvény után. Banki átutalás: Azoknak a részvényeseknek, akik az ajánlati időtartamon belül részvényeiket a 10. pontban meghatározott módon érvényesen megvételre felajánlják a vételár az elfogadó nyilatkozatban a részvényes által meghatározott, magyar hitelintézetnél vezetett forint- vagy konvertibilis forintszámlára történő átutalással kerül kifizetésre. Az átutalás lebonyolításával kapcsolatos költségeket és díjakat az ajánlattevők fizetik, míg a fogadó hitelintézet költségei és díjai a részvényest terhelik. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az ajánlatot elfogadó részvényes az elfogadó nyilatkozatán nem tünteti fel bankszámlaszámát, az esetben az ajánlattevők érvénytelennek tekintik az elfogadó nyilatkozatát. Felhívjuk a részvényesek figyelmét arra, hogy a tőkepiaci törvény 74. (8) bekezdése alapján amennyiben az ellenérték megfizetése a fentiekben meghatározott időpontot követően történik meg, az ajánlattevő késedelmi kamat fizetésére köteles. Amennyiben az ellenérték megfizetésére a fenti fizetési határidőt követő harminc napon belül nem kerül sor, az elfogadó nyilatkozatot tevő elállhat a szerződéstől.

7 7 12. A részvény átruházása során keletkező adókötelezettség: Az ügylet tárgyát képező értékpapírokkal kapcsolatban az alábbi adózási szabályok érvényesülnek. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vételi ajánlat ezen része kizárólag tájékoztató jellegű, a legfontosabb, a jelen vételi ajánlat elfogadásával felmerülő lényeges szabályokat kizárólag a január 1-től hatályba lépő adózási jogszabályok figyelembe vételével ismerteti. Ennek megfelelően az Ajánlattevő nem vállal felelősséget az irányadó jogszabályokban a jelen ajánlattételt követően kihirdetésre kerülő változások következményeiért Belföldi magánszemély esetében felmerülő adókötelezettség Az ajánlat elfogadása esetén az árfolyamnyereségből származó jövedelem után a belföldi magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. (SZJA.) törvény 67. -a értelmében 20% jövedelemadót köteles megfizetni. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem a magánszemély által átruházott értékpapírokra az adóévben elszámolt árfolyamnyereség együttes összegéből az a rész, amely meghaladja a magánszemély által átruházott, az átruházás időpontjában a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdére bevezetett részvényekre az adóévben elszámolt árfolyamveszteség együttes összegét. Az eladó részvényesnek az átruházás során igazolnia kell az adóazonosító jelét/adószámát és a fentiekre figyelemmel lehetőség szerint a részvény szerzési értékét és az értékpapír megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségeket. Felhívjuk figyelmét, hogy az ERSTE Bank Befektetési Rt. köteles megtagadni az adóval csökkentett eladási ár kifizetését abban az esetben, ha a belföldi magánszemély adóazonosító jelét nem közli; amennyiben a magánszemély az elfogadó nyilatkozatán nem tünteti fel az adóazonosító jelét, az esetben az ajánlattevők érvénytelennek tekintik az elfogadó nyilatkozatát. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem után fizetendő adó megállapításának, levonásának, megfizetésének, az adóelőleg levonásának részletes szabályait a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 67., 67/A. -ai állapítják meg Belföldi gazdálkodó szervezetek esetében irányadó szabályozás: A belföldi gazdálkodó szervezet az ajánlat elfogadása esetén az ügyleten realizált árfolyamnyereségét, illetve árfolyamveszteségét szokásos üzleti eredményében köteles elszámolni, így az megjelenik a társasági adó alapjában. A társasági adót az ajánlatot elfogadó belföldi gazdálkodó szervezet köteles bevallani és megfizetni. Az ERSTE Bank Befektetési Rt. társasági adó címén nem eszközöl levonást az eladási árból Külföldi illetőségű személyek adózása: Külföldi illetőségű személyek adózása a vonatkozó jogszabályok és kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények létezése esetén ezen egyezmények rendelkezéseinek figyelembevételével történik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adójogszabályok időközben módosításra kerülhetnek. Budapest, május 16. D-Termin Kft. MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt. BICINIUM Kft. ajánlattevő ajánlattevő ajánlattevő

8 8 1. számú melléklet E l f o g a d ó n y i l a t k o z a t a RIZIKÓ FACTORY Rt. által kibocsátott valamennyi részvénye megvásárlására valamennyi részvényese számára, részvényenkénti Ft ajánlati áron a D-Termin Kft., a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt. és a BICINIUM Kft. által tett tőzsdei ajánlat elfogadására. Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése előtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót! 1. Az elfogadó részvényes adatai Természetes személy: neve: lakcíme: személyi igazolvány száma/útlevélszáma: születési ideje: anyja neve: adóazonosító jele: (a továbbiakban Eladó) Meghatalmazott igénybevétele esetén a meghatalmazott: neve: lakcíme: személyi igazolvány száma/útlevélszáma: születési ideje: anyja neve: Nem természetes személy: cégneve: székhelye: cégjegyzékszáma/nyilvántartásbavételi száma: adószáma: (a továbbiakban Eladó) Képviselőjének adatai: neve: lakcíme: személyi igazolvány száma/útlevélszáma: születési ideje: anyja neve: 2. Az Eladó jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a D-Termin Kft., a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt. és a BICINIUM Kft. (továbbiakban: vevők) által május 17. napján közzétett, a RIZIKÓ FAKTORY Rt. törzsrészvényeinek a megvásárlására tett tőzsdei ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat) teljes terjedelmében megismerte, megértette, és kijelenti, hogy a hivatkozott ajánlatot fenntartás nélkül teljes terjedelmében elfogadja, és ezzel, továbbá az ajánlatban foglalt feltételek teljesítésével a jelen Elfogadó Nyilatkozat 4.2 pontjában meghatározott részvényeket eladja az ajánlattevőknek. 3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Elfogadó Nyilatkozatba írt bármely, az ajánlatban nem szereplő és/vagy annak szelleméből nem következő rendelkezés, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat bármely rendelkezésnek Eladó általi törlése vagy megváltoztatása, vagy egyébként az ajánlattal összhangban nem álló kitöltése az Elfogadó Nyilatkozat érvénytelenségét eredményezheti.

9 9 4. Az Eladó az ajánlat ismeretében és abban foglaltaknak megfelelően az alábbi nyilatkozatokat teszi Az Eladó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen Elfogadó Nyilatkozatban szereplő adatai a valóságnak megfelelnek Az Eladó ezúton kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi...darab azaz.....(betűvel) darab, egyenként Ft névértékű névre szóló RIZIKÓ FACTORY Rt. törzsrészvény. Az Eladó kijelenti továbbá, hogy ezen részvények valódiak, valamint per-, teher- és igénymentesek. Továbbiakban: részvények Az Eladó elfogadja, hogy a Vevők az ERSTE Bank Befektetési Rt-én, mint forgalmazón keresztül a részvények alapcímlet szerinti darabszáma és az ajánlatban meghatározott ajánlati ár szorzataként kiszámított és az ajánlatban szereplő adózási elveknek (adólevonási szabályoknak) megfelelően csökkentett vételárat az ajánlatban foglaltaknak megfelelően bocsátják az Eladó rendelkezésére Az elfogadó nyilatkozat nem vonható vissza. 5. Értékpapírok rendelkezésre bocsátása: Az Eladó a részvényeket átadja/átadta az ERSTE Bank Befektetési Rt-nek Az Eladó a részvényekre transzfermegbízást ad/adott értékpapír számlavezetőjének: (kérjük, x jellel jelölje meg a rendelkezésre bocsátás módját) Transzfer esetében: A befektetési szolgáltató neve: Címe: Értékpapír letéti számlaszáma: 6. A vételár kifizetésével kapcsolatos eladói nyilatkozat Azon számlavezető hitelintézet megnevezése, ahová az Eladó az átutalást kéri:... Az Eladó számlaszáma: Az elfogadó részvényes adójogi illetősége * Magyarország * Más. Kérjük, határozza meg az országot: * Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából a fent meghatározott országban rendelkezem adójogi illetőséggel. Az egyezmény előírásai szerint a részvények értékesítésével összefüggésben realizált árfolyamnyereség kizárólag az illetőségem szerinti országban adóztatható. Eladó tudomásul veszi, hogy ha a nem magyar illetőségű Eladó illetőségét a fenti nyilatkozat alapján nem igazolja, akkor az illetősége a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarnak minősül. Az ajánlat elfogadása esetén az árfolyamnyereség után a belföldi magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 67. -a értelmében 20% jövedelemadót köteles megfizetni.

10 10 * Kérjük, jelölje meg X jellel az önre vonatkozó esetet! 8. Az ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Eladó kijelenti, hogy a vételi ajánlattal, illetve az elfogadó nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában aláveti magát Fővárosi Bíróság kizárólagos hatáskörének. Dátum:.. Aláírás:. Aláíró(k) neve, tisztsége nyomtatott betűkkel kiírva:.. Címe:. * Személyesen jár el (vagy jogi személy cégaláírásra jogosult képviselőjeként) * Meghatalmazott * Kérjük, jelölje meg X jellel az önre vonatkozó esetet! Előttünk mint tanúk előtt (magánszemély esetében minden esetben kitöltendő!) 1. Tanú aláírása:. Neve: Címe: 2. Tanú aláírása:. Neve: Címe: Mellékletek * Teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, ha a részvényes nem személyesen jár el; * A befektetési szolgáltató igazolása a részvények áttranszferálásáról a forgalmazó KELER Rt-nél vezetett 035. számú számlájára, amennyiben a részvények teljesítése transzfer útján történik; * Adóilletőségi igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása, amennyiben a részvényes a magyar adójogi szabályok szerint nem minősül belföldi adóilletőségűnek; * Igazolás a részvények eredeti beszerzési áráról, a felmerült értékpapír-forgalmazói díjról, * Jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló okirat (pl. gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat), aláírási címpéldány, amennyiben a részvényes nem természetes személy. * Kérjük, jelölje meg X jellel az ön esetében csatolandó mellékleteket!

11 11 Kitöltési útmutató Kérjük önt, hogy amennyiben az ajánlatot elfogadja, úgy azt az elfogadó nyilatkozat kitöltésével, minden oldalon történő aláírásával és az ajánlat 9. pontjában szereplő elfogadóhelyre való eljuttatásával jelezze. Az elfogadó nyilatkozat az ajánlattal együtt olvasandó és az elfogadó nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak. Amennyiben az elfogadó nyilatkozat kitöltésével vagy az ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja fel a forgalmazót (06-1) (vagy 5112, -5113, re végződő) telefonszámokon. Az elfogadó nyilatkozat kitöltése, aláírása és az elfogadóhelyre történő eljuttatása az ajánlatban foglalt valamennyi feltétel elfogadását jelenti az ön részéről. Az elfogadó nyilatkozatot önnek személyesen vagy az ön által teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselő útján kell átadnia az elfogadóhelyen, vagy az ajánlat pontjában meghatározott más módon kell eljuttatni az elfogadóhelyre. Amennyiben az ajánlatot elfogadja, és részvényeit valamely befektetési szolgáltatónál letétben tartja, úgy a részvényeket az ajánlati időtartamon belül egy engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatón keresztül át kell transzferálni a forgalmazónak a KELER Rt-nél vezetett 035. számú számlájára. Azokat a részvényeket, amelyeket ön fizikailag is birtokában tart, az ajánlati időtartamon belül a évre és az azt követő évekre vonatkozó osztalékszelvényekkel együtt az ajánlat 6. pontjában meghatározott elfogadóhelyen át kell adni. Az ajánlati ár megfizetése forintban, banki átutalással történik az ajánlat 12. pontjában meghatározottak szerint. Az ajánlat eredményét az ajánlati időtartam zárónapját követő 2 naptári napon belül az ajánlattevő illetve a forgalmazó bejelenti a BÉT-nek és egyidejűleg közzéteszi a Magyar Tőkepiacban és a BÉT ( honlapján. 1. Az elfogadó részvényes adatai Kérjük, adja meg azonosító adatait Felajánlott részvények Kérjük, adja meg a részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az ajánlatot. 5. Értékpapírok rendelkezésre bocsátása Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy a részvényeket milyen módon bocsátja az ajánlattevő rendelkezésére. Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek utasítania kell a részvényei letéti őrzőjét, hogy transzferálja át a forgalmazónak a KELER Rt-nél vezetett 035. számú számlájára azokat a részvényeket, amelyek tekintetében ön az ajánlatot elfogadta és a transzferálásról igazolást kell kérnie a befektetési szolgáltatójától, mely igazolást jelen elfogadó nyilatkozathoz kell csatolnia. 6. Vételár kifizetésével kapcsolatos eladói nyilatkozat: Kérjük, adja meg a bankszámlájának a számát, illetőleg a számlavezető hitelintézet nevét. 7. Az elfogadó részvényes adójogi illetősége Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük! Kérjük, jelölje meg X-szel azt az országot, ahol ön adójogi szempontból illetőséggel bír. Ha nem jelölte meg adóilletőségét, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi illetőségűnek tekintjük! Ha ön adójogi szempontból nem magyarországi illetőségű, kérjük, jelölje meg X-szel, hogy van-e érvényben Magyarország és az ön által meghatározott ország között kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából ön az ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illetőséggel. Ha az ön által elért árfolyamnyereség a fentiek szerint nem Magyarországon adóztatható, akkor a külföldi illetőségét a külföldi adóhatóság által kiállított illetőségigazolás hiteles magyar nyelvű fordításának másolatával kell igazolnia, mely igazolást jelen elfogadó nyilatkozathoz kell csatolnia. Aláírás

12 12 Az ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az elfogadó nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a képviselő(k) képviseleti jogát igazoló okiratot (pl.: gazdasági társaság esetében 15 napnál nem régebbi cégkivonatot) és a képviselők aláírási mintáját. Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el. Felhívjuk a figyelmét, hogy magánszemélyként az elfogadó nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell aláírnia, ezért kérjük, hogy két tanú aláírásával és nevüknek, címüknek a megadásával igazolja, hogy az elfogadó nyilatkozatot ön saját kezűleg írta alá, vagy az aláírást saját kezű aláírásának ismerte el. Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg az 1. sz. melléklet függelékeként csatolt ajánlott meghatalmazás- szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást az elfogadó nyilatkozathoz csatolni kell. Mellékletek Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az elfogadó nyilatkozathoz! Kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az elfogadó nyilatkozat valamennyi önt érintő rovata kitöltésre került-e, és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az elfogadó nyilatkozatnak és a szükséges mellékleteknek legkésőbb az ajánlati időtartam zárónapjáig kell az elfogadási helyre megérkeznie. Függelék az 1. számú melléklethez Meghatalmazás Alulírott Név/cégnév: Lakcím/székhely:... Anyja neve:. Szem.ig.sz./cégjegyzékszám vagy adószám:.. ezennel meghatalmazom Név/cégnév: Lakcím/székhely:... Anyja neve:. Szem.ig.sz./cégjegyzékszám vagy adószám:.. hogy a D-Termin Kft, a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt és a BICINIUM Kft.. (a továbbiakban: ajánlattevők) által a RIZIKÓ FACTORY Rt. (a továbbiakban: társaság) részvényeire tett tőzsdei ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon és engem az ajánlattevőkkel, a társasággal és harmadik személyekkel szemben képviseljen. Kelt: Meghatalmazó aláírása: Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel): Tisztsége: A fenti meghatalmazást elfogadom:. Meghatalmazott aláírása: Aláíró személy neve (nyomtatott betűkkel):. Tisztsége:. 1. Tanú aláírása:... Neve:.. Címe:. 2. Tanú aláírása:... Neve:..... Címe:. *Ajánlott meghatalmazás szövege

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót!

Kérjük, hogy az Elfogadó Nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a Kitöltési Útmutatót! I. számú melléklet Elfogadó nyilatkozat Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság valamennyi névre szóló, A sorozatú törzs- és névre szóló, B sorozatú szavazatelsõbbségi részvényére vonatkozó kötelezõ

Részletesebben

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató

II. számú melléklet. Kitöltési Útmutató II. számú melléklet Kitöltési Útmutató Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Ajánlat II/2.6. pontjában szereplő Elfogadóhelyek

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Az ajánlatban közremûködõ tõzsdetag Forgalmazó társaság: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Az ajánlatban közremûködõ tõzsdetag Forgalmazó társaság: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. A CALLUM Vagyonkezelõ Rt. mint ajánlattevõ tõzsdei ajánlata a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. által kibocsátott valamennyi "T" sorozatú részvényre A CALLUM Vagyonkezelõ Rt. mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ")

Részletesebben

Az ajánlattevõk tájékoztatják az érintetteket, hogy a jelen befolyásszerzéshez versenyhivatali eljárás nem szükséges.

Az ajánlattevõk tájékoztatják az érintetteket, hogy a jelen befolyásszerzéshez versenyhivatali eljárás nem szükséges. A D-Termin Kft., a MÁSODIK DEVIZA FACTORY Rt. és a BICINIUM Kft. nyilvános vételi ajánlata a RIZIKÓ FACTORY Rt. valamennyi szavazati jogot megtestesítõ részvényére A D-Termin Kft., a MÁSODIK DEVIZA FACTORY

Részletesebben

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál:

NYILATKOZAT. A Törzsrészvények és Kamatozó Részvények darabszáma, amelyeket a részvényes a vételi jog gyakorlására tekintettel áttranszferál: NYILATKOZAT a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság névre szóló törzs- és névre szóló kamatozó részvénye vonatkozásában a GE Capital International Financing Corporation

Részletesebben

Hirdetmény. Vételi ajánlat

Hirdetmény. Vételi ajánlat Hirdetmény Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtõzsdérõl szóló 1996. évi CXI. törvény 94/D (1) bekezdése alapján közzétesszük a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT

I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT I. sz. melléklet ELADÁSI NYILATKOZAT Eladási Nyilatkozat Norbi Update Lowcarb Nyrt. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.; Cg.01-10-047754) dematerializált, egyenként 10, -Ft, azaz tíz magyar forint

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

2. A vételi jog alapján a részvények átutalására vonatkozó időszak kezdő és zárónapja

2. A vételi jog alapján a részvények átutalására vonatkozó időszak kezdő és zárónapja A Deutsche Balaton AG. közleménye a Hungagent Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeire tett önkéntes vételi ajánlatot követő vételi jog gyakorlásáról A Deutsche Balaton AG (D-69120

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 1. Vételi ajánlat

HIRDETMÉNY. 1. Vételi ajánlat HIRDETMÉNY Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtõzsdérõl szóló 1996. évi CXI. törvény 94/D (1) bekezdése alapján közzétesszük az alábbi vételi ajánlatunkat.

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: DIGI Kft. ) által tett, a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT számú melléklet

- MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT számú melléklet 1. számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak valamennyi, a nem az Ajánlattevő és a vele Összehangoltan Eljáró Személyek tulajdonában

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT

I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY AZ ÖNKÉNTES KÖZÖS NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐKRE

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a "BÁCSKA" Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

HIRDETMÉNY. a BÁCSKA Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról HIRDETMÉNY a "BÁCSKA" Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A "BÁCSKA" Zrt. (székhely: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. tetőtér 4., cégjegyzékszáma: 03-10- 100009) (a Társaság)

Részletesebben

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁT TUDOMÁSUL VESZEM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET A VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁTRUHÁZOM

Részletesebben

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről Budapest, 2017. május 8. APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZLEMÉNYE a 2016. évi osztalék kifizetésének rendjéről Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása

HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása HIRDETMÉNY Externet Nyrt. Részvényeseket megillető eladási jog gyakorlása 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Adatok: Kitöltött Eladási Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve a személyes adatokat,

Részletesebben

A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA

A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA A FOTEX ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TŐZSDEI AJÁNLATA A DOMUS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI, NEM AZ AJÁNLATTEVŐ TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYÉRE Kelt: Budapest, 2006. április

Részletesebben

A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL A Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót!

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót! Elfogadó nyilatkozat a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. összes "T" sorozatú, névre szóló törzsrészvénye vonatkozásában 1.601,- Ft ajánlati áron, a CALLUM Vagyonkezelõ Rt. 2002. július 29-én tett tõzsdei

Részletesebben

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1064 Budapest Vörösmarty u. 65.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK HIRDETMÉNY 1) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Adatok: Kitöltött Eladási Nyilatkozat, illetve az ebben szereplő adatok, beleértve a személyes adatokatbank- és értékpapírtitkot. Bekerülési Érték: A Részvényes által

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BANKÁR HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 7.) KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SKOGLUND HOLDING BEFEKTETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1064 Budapest Vörösmarty u. 65.)

Részletesebben

A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL

A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL A SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT INTER-EURÓPA BANK TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉRŐL 1. A Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A.. (székely: Via Trieste

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A VÉTELÁR KIFIZETÉSÉRŐL A Linamar Corporation (székhely: 287 Speedvale Ave. W., Guelph, Ontario, N1H 1C5, cégjegyzékszám: 1455907, nyilvántartó hatóság: Companies and Personal Property Security

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 2013. július 4. A igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról A tájékoztatja a tisztelt észvényeseket, hogy a Társaság igazgatóságának

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Linamar Corporation (székhely: 287 Speedvale Ave. W., Guelph, Ontario, N1H 1C5, cégjegyzékszám: 1455907, nyilvántartó hatóság: Companies and Personal Property

Részletesebben

Ezt a Nyilvános Vételi Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá.

Ezt a Nyilvános Vételi Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá. Ezt a Nyilvános Vételi Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete még nem hagyta jóvá. Felhívjuk a Részvényesek figyelmét, hogy az Ajánlati Idő tartam a Felügyelet által jóváhagyott Ajánlat közzétételét

Részletesebben

Működési terv. Ajánlattevő1 Földvári Gábor. Személyi igazolván szám: AN Lakcím: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9.

Működési terv. Ajánlattevő1 Földvári Gábor. Személyi igazolván szám: AN Lakcím: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 9. Működési terv Bevezető A jelen Működési Tervet az Ajánlattevők készítették a Társaság jövőbeni, az Ajánlattevők által a Társaság feletti irányítás megszerzését követő működésére vonatkozóan. A jelen Működési

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ECONET.HU NYRT. ALAPTŐKE-EMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ Társaságunk az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL AZ EDF INTERNATIONAL S.A. KÖZLEMÉNYE A DÉMÁSZ RÉSZVÉNYEIRE TETT VÉTELI AJÁNLATOT KÖVETŐ VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL Az EDF International S.A. (a továbbiakban: EDFI ) (székhely: Tour EDF, 20 Place de la Défense,

Részletesebben

Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye

Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye Az Inter-Európa Bank Nyrt. Igazgatóságának a nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye A SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A. (Via Trieste 57/59, 35124 Padova, Olaszország) (a továbbiakban: "Ajánlattevő")

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A Bankár Tőkebefektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

A Genesis Capital Management Ltd.

A Genesis Capital Management Ltd. A Genesis Capital Management Ltd. KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában AJÁNLATI

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat. a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. Ajánlattevő: FOTEX Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Részvénytársaság

Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat. a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság. Ajánlattevő: FOTEX Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Részvénytársaság Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlat a DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság valamennyi, az Ajánlattevő tulajdonában nem lévő, névre szóló, szavazati jogot biztosító törzsrészvényére Ajánlati ár: 1.600,- forint

Részletesebben

A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről

A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről A KELER Részvénykönyv-vezetési Osztályának tájékoztatója a KELER közreműködésével történő osztalékfizetésekről Tisztelt Partnereink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KELER 2010-ben is több Kibocsátóval

Részletesebben

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. cím:

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.  cím: Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. e-mail cím: info@ovzrt.hu hétfő 8.00 17.30 kedd 8.00 16.00 szerda 8.00 16.00 csütörtök 8.00 16.00 péntek 8.00

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓ SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

HIRDETMÉNY ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL HIRDETMÉNY A TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL I. A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi

Részletesebben

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. cím:

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.  cím: Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. e-mail cím: info@ovzrt.hu hétfő 8.00 17.30 kedd 8.00 16.00 szerda 8.00 16.00 csütörtök 8.00 16.00 péntek 8.00

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága Az Igazgatósága C sányi Sándor elnök-vezérigazgató péder Zoltán S alelnök, vezérigazgató-helyettes aumstark Mihály Belnök-vezérigazgató Villányi Borászat Rt. Bíró Tibor tanszékvezetô Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat Jelen nyilatkozat kitöltési segédlete az NKA portálon (www.nka.hu) a Főoldalon megtalálható. Támogatott neve: Pályázati azonosító: pály név pály az Átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO.

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATA A DANUBIUS SZÁLLODA

Részletesebben

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról Hirdetmény a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA!

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA! NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa Street, Nicosia), mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ") - az értékpapírok

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

Építési telek eladása (Ságod)

Építési telek eladása (Ságod) Építési telek eladása (Ságod) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) 15199 hrsz (Paperdő u.) Megnevezés Terület

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben