Munka és család: A gondoskodás módja a megosztás!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munka és család: A gondoskodás módja a megosztás!"

Átírás

1 Méltányos munka A jobb világ itt kezdôdik. Munka és család: A gondoskodás módja a megosztás! A felnôttkort sok szempontból az élet csúcsforgalmi idôszakának tekinthetjük. Komoly kihívást jelent méltányos munkához jutni, a családtagokról gondoskodni és emellett eleget tenni a vállalatok, közösségek és társadalmak elvárásainak. Sok társadalomban magasabbá vált a nôk munkaerôpiaci részvételi aránya a jobb képzettségi és gazdasági lehetôségeknek, valamint annak köszönhetôen, hogy a háztartásoknak és a nôknek nagyobb szükségük van a jövedelemszerzésre. Bár minden eddiginél több nô végez keresô tevékenységet, a nôk otthoni kötelezettségeinek mértéke nem csökkent. Sok esetben a férfiak a családi feladatok elvégzésében változatlanul kis mértékben vesznek részt. Sôt, a családok összetételében bekövetkezett változások - az egyszülôs, elsôsorban egyedülálló anyai háztartások számának növekedése és a kiterjedt családi háztartások számának csökkenése -, valamint a migráció és egyéb szociális és gazdasági tényezôk változása gyakran azt eredményezi, hogy a gondozásban való informális segítségnyújtás mértéke csökken. Bizonyos esetekben a családi kötelezettségek még intenzívebbé váltak. Néhány országban igen gyors ütemû a lakosság elöregedése, ami azt jelenti, hogy az idôsebb családtagok a fiatalabb családtagok gondoskodására szorulnak. A világtörténelem során elôször várhatóan 2047-ben fogja meghaladni az idôsebb személyek száma a gyermekek számát. 1 A járványok, mint a HIV/AIDS, szintén hozzájárultak a gondozást igénylô emberek számának növekedéséhez. Ugyanakkor, sok országban csökkentették az állami kiadásokat az egészségügyben és az állami szolgáltatások területén, ezáltal nagyobb felelôsséget hárítva a családtagok nem fizetett gondozási tevékenységére. Emellett, a jelenlegi munkakörülmények kapcsán kialakult helyzet egyre nehezebbé teszi mind a nôk, mind a férfiak számára, hogy megfelelô egyensúlyt hozzanak létre munkahelyi és családi kötelezettségeik között. Ezek a körülmények magukban foglalják a bizonytalan munkaszerzôdéseket, az alacsony béreket, a hosszú munkaidôt, a munkaidô intenzitásának növekedését gyakorlatilag nincs improduktív idô a munkaidôn belül, valamint a túlmunka elôre nem látható elrendelését. Ezek a változások és körülmények különösképpen a nôket hozták sérülékeny helyzetbe, mivel a fizetett munka mellett változatlanul elsôsorban ôk látják el a gondozási tevékenységeket. Így a dolgozó nôk végül is sokkal hosszabb munkanappal és megnövekedett összmunkateherrel néznek szembe, mivel a nem fizetett otthoni munka és a családi kötelezettségek egyelôre még nem egyenlô mértékben oszlanak meg a nôk és férfiak között. A hagyományos nemi szerepkörök és sztereotípiák és a társadalmi elvárások szintén megnehezítik a férfiak számára, hogy részt vegyenek a családi kötelezettségek ellátásában. Kutatások azt mutatják, hogy a férfiak sokat nyernek a jobb munkahelyi-családi egyensúly révén, beleértve a jobb kapcsolatot gyermekeikkel, a nagyobb részvételt a családi életben a kétkeresôs háztartások esetében. 2 ILO, Deloche P. 1 ENSZ, World Population Ageing (A világ népességének elöregedése) (DESA, Population Division, New York) xxvi. old. 2 Marinova, J., Gender Stereotypes and the Socialization Process (Nemi sztereotípiák és a szocializációs folyamat), DAW/ILO/UNAIDS/UNDP, Szakértôi Csoport Találkozó, The role of men and boys in achieving gender equality (A férfiak és fiúk szerepe a nemi egyenlôség elérésében), október old. Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában

2 Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában Fejlett és fejlôdô országokból származó adatok egyre inkább bizonyítják, hogy a munkahelyi-családi konfliktus megoldását célzó hatékony politika hiánya súlyos problémákat okozhat a társadalom, a vállalatok, a családok, a férfiak és nôk számára. Például, a munkahelyi-családi kötelezettségek nem kielégítô egyensúlya sok országban a termékenységi ráták csökkenéséhez vezet, mivel a nôk nehezen tudják összeegyeztetni munkájukat vagy karrierjüket a gyermekvállalással. Ahol nincs intézményes gyermekgondozás, ott a szülôk igen súlyos megoldásokat igénylô helyzetben találják magukat, például az idôsebb gyermekek gondozására kell bízniuk a kisebb testvéreket vagy magukkal kell vinniük gyermekeiket a munkahelyre. Ezek a megoldások azt jelentik, hogy a gyermekek kimaradnak az iskolából, vagy a folyamat végén gyermekmunkásként végzik. A nôk arra kényszerülhetnek, hogy elhagyják a munkaerôpiacot vagy részmunkaidôs állást keressenek maguknak, amely negatív hatással jár keresetükre, képességfejlesztésükre, érdekképviseletükre és szociális védelmükre. A kormányok és szociális partnerek által, a munkavállalók munkahelyi és családi kötelezettségeinek jobb egyensúlya érdekében hozott politikai döntések és intézkedések valódi változásokat eredményezhetnek ben az ILO tagállamai elfogadták az évi 156. sz. Egyezményt a Családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról és az azt kísérô 165. sz. Ajánlást. 3 Ez a két eszköz a családi kötelezettségekkel bíró nôi és férfi dolgozók esélyegyenlôségét és egyenlô bánásmódját egyértelmûen azon intézkedések szélesebb körû kereteibe sorolja, amelyeknek célja a nemek közötti egyenlôség elômozdítása az ILO évi 111. sz. Hátrányos megkülönböztetésrôl (foglalkoztatás és foglalkozás) szóló Egyezmény, az évi 100. sz. Egyezmény az Egyenlô díjazásról, valamint a évi 183. sz., az Anyaság védelmérôl szóló Egyezmény alapján. Az Egyesült Nemzetek, a Nôk elleni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésérôl szóló évi Egyezménye (CEDAW) szintén elismeri a családi kötelezettségek megosztásának fontosságát. ILO, Maillard J. Ezek a nemzetközi eszközök azt a felismerést jelzik, hogy a nemek közötti egyensúly hiánya szoros kapcsolatban áll a produktív és reproduktív tevékenység nemek közötti megosztásával (lásd 1. Szövegdoboz), és, hogy a nôknek és férfiaknak is segítségre van szükségük szerepkörük betöltéséhez a munka világában és a családban. Így tehát, a 156. sz. Egyezmény értelmében a nemek közötti egyenlôség eléréséhez olyan politikai döntésekre van szükség, amelyek a családi kötelezettséggel bíró férfiak és nôk számára hatékonyabb módon teszik lehetôvé a felkészülést, belépést, elômenetelt és tartós részvételt a munkaerôpiacon. Ily módon a nôk és férfiak közötti egyenlôtlenségek csökkentése a munkaerôpiacon és a családban a nemzeti politika kulcscélkitûzésévé vált. 1. SZÖVEGDOBOZ. MI TARTOZIK A NEM FIZETETT CSALÁDI KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ? A 156. sz. Egyezményben a családi kötelezettségek kifejezés kizárólag az eltartott gyermekeikkel szembeni és olyan közvetlen családtagjaikkal szembeni kötelezettségekkel bíró férfi és nôi munkavállalókra vonatkozik, akiknek kifejezetten szükségük van gondozásra és támogatásra (1. cikk), így gyermekek, idôsebbek, fogyatékossággal élô vagy beteg emberek. Az ENSZ 1993-as Nemzeti Számla Rendszere (SNA) a gazdasági vagy piaci munka körébe sorol bizonyos nem fizetett munkatevékenységeket, például: nem fizetett munka a családi vállalkozásban vagy a piacra; önellátásra irányuló gazdálkodás vagy víz- és tüzelôanyag-gyûjtés. Mindazonáltal, a nem fizetett családi kötelezettségek vagy a nem fizetett gondozási munka nem tartozik az SNA és GDP számítások körébe. A nem fizetett tevékenységek körébe olyan nem-gazdasági tevékenységek tartoznak, amelyek lehetôvé teszik a társadalom minden tagjának gondozását és fenntartását, és ez a társadalmi egészség és megmaradás alapját jelenti. Ezek a nem fizetett tevékenységek a következôkre terjednek ki: csecsemôk és gyermekek, tartósan vagy idôszakosan betegek, valamint idôsebb rokonok és fogyatékossággal élôk (aktív és passzív) gondozása; a háztartás karbantartása, takarítás, mosás, fôzés, vásárlás, valamint az összes közösségi önkéntes munka és szolgáltatás januárja óta 40 ország ratifikálta a 156. sz. Egyezményt. A ratifikációk listáját lásd: 4 Antonopoulos, R., The Unpaid Care Work-Paid Connection (A fizetett és nem fizetett gondozás közötti kapcsolat) Working Paper No. 541 (Levy Economics Institute of Bard College, New York).

3 Családi kötelezettségekkel bíró munkavállalók: Különleges kihihívások Az összes nôi és férfi munkavállaló számára biztosítani kellene, hogy munkájuk során ne kényszerüljenek hátrányos megkülönböztetést elszenvedni a foglalkoztatásuk és családi kötelezettségeik közötti vélelmezett konfliktushoz kapcsolódóan. Menteseknek kellene lenniük a családi kötelezettségeik miatt alkalmazott korlátozásoktól gazdasági tevékenységük megkezdése, gyakorlása valamint elômenetelük során. A munkahelyi és családi kötelezettségek összeegyeztetésébôl adódó kihívások befolyással vannak a foglalkoztatás során az esélyegyenlôségre és az egyenlô bánásmódra, különösképpen a nôk esetében. Bár 2007-ben világszerte 1,2 milliárd nô dolgozott - majdnem 200 millióval illetve 18,4 százalékkal több, mint tíz évvel azelôtt 5 -, ezek a nôk gyakran kevésbé termelékeny vagy kevésbé méltányos állások betöltésére kényszerültek, ahol a megfelelô vagy tisztességes bérhez, szociális védelemhez, alapvetô jogokhoz és munkahelyi érdekképviselethez való hozzáférésük korlátozott volt. A nôk viselik továbbra is a családi kötelezettségek legfôbb terheit, és nekik kell megfizetniük a fizetett és nem fizetett munkából adódó megnövekedett terhek költségeit is. Az idôfelhasználásra vonatkozó tanulmányok világszerte kimutatják, hogy a nôk jelentôsen több idôt töltenek nem piaci alapú, nem fizetett családi munkavégzéssel, mint a férfiak. Például Bolíviában a nôk heti 35 órát töltenek nem fizetett munkavégzéssel, szemben a férfiak által végzett 9 órával. Ugyanakkor a férfiak általánosságban több órát töltenek fizetett gazdasági tevékenységgel, mint a nôk heti 42 órát szemben a nôk 26 órájával. 6 Mindazonáltal, ha összesítjük a fizetett és nem fizetett munkavégzéssel töltött órák számát, a nôk általában hosszabb heti munkaidôben dolgoznak, mint a férfiak, és kevesebb idôt töltenek képzéssel, politikai tevékenységgel, saját szabadidô eltöltéssel vagy egészségügyi tevékenységgel. Mindez befolyásolja a nôk hozzáférését a fizetett gazdasági tevékenységekhez is. Például, az Európai Unióban a nôk foglalkoztatási rátája átlagosan 12 százalékkal csökken, amikor gyermeket vállalnak, és a gyermeket nevelô férfiak és nôk foglalkoztatási rátája közötti különbség egészen 26 százalékpontnyi. 7 Latin-Amerikában az összes 20 és 24 év közötti, foglalkoztatásban nem álló nô több mint fele nem fizetett háztartási munkavégzését jelöli meg legfôbb okaként annak, hogy nem keres magának fizetett állást. 8 Még abban az esetben is, ha a nôk részt vesznek a munkaerôpiacon, a családi kötelezettségek gyakran meghatározzák annak a fizetett munkának a mennyiségét és típusát, amelyet a nôk el tudnak vállalni. 9 Így, a családi kötelezettségek képezik az egyik okát annak, hogy a nôk a sérülékeny és informális foglalkoztatás felé fordulnak, amelyek közül az utóbbi kínálja azt a rugalmassági és közelségi szintet, amely lehetôvé teszi számukra a háztartási és gyermekgondozási kötelezettségeik ellátását. Elôfordul, hogy a nôk akaratuk ellenére választanak részmunkaidôs állást. A legtöbb országban a részmunkaidôs munkavállalók nagy többsége nô, és ez gyakran egyet jelent az alacsony foglalkozási státusszal, ahol csak korlátozott a karrier lehetôsége. Mindazonáltal, a részmunkaidôs foglalkoztatás segíthet összeegyeztetni a munkahelyi és családi kötelezettségeket, különösen akkor, ha ez a munkatípus mind a nôk, mind a férfiak számára elérhetô, és olyan foglalkoztatási körülmények és feltételek mellett valósul meg, amelyek megfelelnek a teljes munkaidôben foglalkoztatottakéval. Másrészrôl, azokban az országokban, ahol a közelmúltban hozott jogszabályi reformok lehetôvé teszik a munkavállalók számára, hogy változtatásokat igényeljenek a munkaidejükkel kapcsolatban, ennek a lehetôségnek az igénybevételi aránya igen alacsony. Valószínûleg ez azt jelenti, hogy a munkavállalók, elsôsorban a férfiak attól tartanak, hogy az ilyen kérelmek negatív következményekkel járhatnak karrierjük alakulására vagy a kortársak általi megítélésükre. Ugyanakkor, a fizetett munka területén a hosszú munkaidôt követelô munkakörülmények a nôk és férfiak esélyeit is rontják arra, hogy minôségi gondozást nyújtsanak. Az ILO globális becslései szerint világszerte minden ötödik, azaz 614,2 millió munkavállaló hetente több mint 48 órát dolgozik. A túlságosan hosszú munkaidôt végzô nôk és férfiak aránya különösen nagy jelentôségû néhány országban, így például Etiópiában, Hondurasban, Indonéziában, a Koreai Köztársaságban és Pakisztánban, ahol a jelentések szerint az összes munkavállaló több mint 30 százaléka dolgozik heti 48 óránál többet. A férfiak esetében jóval valószínûbb, hogy túlzottan hosszú munkaidôben dolgoznak, amely egyrészt a nemi sztereotípiák következménye, de ugyanakkor a jelenlegi munkamegosztás fenntartásának oka is. 10 A hosszú munkaidô, valamint az alacsony és egyenlôtlen bérek és jövedelmek gyakran korlátozzák a nôk választási lehetôségét, arra vonatkozólag, hogy dolgozzanak-e, és ha igen, hol és milyen típusú foglalkoztatásban. ILO, Crozet M. 5 ILO, Global Employment Trends for Women (A nôk globális foglalkoztatási trendjei) (Genf). 6 ENSZ Latin-Amerikai és Karibi Gazdasági Bizottsága (ECLAC), Estadisticas para la Equidad de Género: Magnitudes y Tendencias en América Latine (Statisztikai adatok az esélyegyenlôségrôl: Kiterjedés és tendenciák Latin-Amerikában) (Santiago) 7 EUROSTAT, Report on equality between women and men 2008 (Jelentés a nôk és férfiak közötti egyenlôségrôl ) (Európai Bizottság, Brüsszel). 8 ECLAC, Social Panorama of Latin-America 2006 (Latin-Amerika szociális panorámája 2006) (Santiago). 9 Verceles, N. A. és S. N. Beltran, Reconciling work and family. Philippine Country Study (A munka és család összeegyeztetése. Fülöp-szigeteki ország tanulmány), kiadatlan munkaanyag (ILO Munkakörülményekre és Foglalkoztatásra Vonatkozó Program (TRAVAIL), Genf). és Marcucy, P. N., 2001 Jobs, gender and small enterprises in Africa and Asia: Lessons drawn from Banglades, the Philippines, Tunisia and Zimbabwe (Állások, nemek és kisvállalkozások Afrikában és Ázsiában: Tanulságok Bangladesbôl, a Fülöp-szigetekrôl, Tunéziából és Zimbabwe-bôl), Series on Women s Entrepreneurship Development and Gender in Enterprises No. 58. (ILO, InFocus Program a foglalkoztatás elômozdításáról a kisvállalkozások fejlesztése révén (SEED), Genf). 10 Lee, S., McCann, D. és J. C. Messenger, Working time around the world: Trends in working hours, laws and policies in a global comperative perspective (Munkaidô a világ különbözô részein: A munkaidôre, jogszabályokra és politikai intézkedésekre vonatkozó trendek globális komparatív perspektívában), Routledge, (ILO, Genf), 240. old.

4 Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában Emellett, csak korlátozott számú megbízható és megfizethetô szociális gondozási szolgáltatás áll rendelkezésre a megnövekedett gondozási igények ellátására, elsôsorban a gyermekgondozás és az egészségügy területén. Ugyanakkor, ezek a szolgáltatások a közlekedéssel, víz- és energiaellátással együtt a munkavállalók prioritásai közé tartoznak. A gyermekgondozás területén, a világ országainak majdnem felében nincs szervezett gyermekgondozás hároméves kor alatt, és azokban az országokban, ahol létezik ilyen típusú szolgáltatás, a lefedettség korlátozott. 11 Az idôsebb, óvodás korú gyermekeket nevelô szülôk számára léteznek korai gyermekgondozási és nevelési programok, és ezeknek száma növekszik a legtöbb fejlôdô országban, ugyanakkor ezek - elérhetôségüket tekintve - igen egyenetlenek, és a hozzáférés igen korlátozott elsôsorban a szegény és mezôgazdasági közösségek számára. Ezek a gyermekgondozási lehetôségek gyakran nem elégítik ki a dolgozó szülôk igényeit az ellátás idôtartamát, minôségét és költségeit illetôen. 12 Sok országban az iskolai órák gyakran sokkal hamarabb befejezôdnek, mint a munkanap, vagy hosszú az iskolai ebédszünet, ami igen megnehezíti a dolgozó szülôk számára, hogy a gyermekek ellátását összeegyeztessék fizetett munkájuk beosztásával. Hasonlóképpen, a népesség elöregedése és a hosszú távú gondozást igénylô eltartott idôs családtagok növekvô aránya is jelzi azt a növekvô kihívást, amellyel a munkában álló szülôknek kell megbirkózniuk mind a fejlett és fejlôdô országokban. A formális, hosszú távú gondozási szolgáltatások, így az intézményi és a specializált közösségi és otthoni gondozási formák különösképpen lassan fejlôdnek, így még mindig a családtagok viselik a hosszú távú gondozás összes terhét. 13 A HIV/AIDS járvány szintén súlyosan érintette a nem fizetett gondozási munka összes területét, és ez igen nagymértékben befolyásolta a nemek közötti egyenlôtlenség helyzetét. Az intézményes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés nehézsége gyakran azt jelenti, hogy a családtagok, általában a nôk és leánygyermekek, fizetett munkahelyük vagy iskolai tanulmányaik feladására kényszerülnek, hogy gondozhassák a betegeket vagy haldoklókat olyan idôszakban, amikor a családnak többletforrásokra lenne szüksége az orvosi kiadásokra és a jövedelem-kiesés pótlására. Leggyakrabban a szegény családok, a mezôgazdasági területeken élô családok, a faji és etnikai kisebbségek a leginkább érintettek. 14 A kollektív intézkedések és támogatások hiánya a fizetett munka és a családi kötelezettségek összehangolása területén sok háztartást kényszerít arra, hogy egyéni egyeztetési stratégiákhoz forduljon, amelyek gyakran ellentétes hatással járnak a család jólétére és a méltányos munka célkitûzéseire. Ez a helyzet a szegény és sérülékeny családokat érinti a legsúlyosabban, mivel az ô gazdasági lehetôségeik engedik meg a legkevésbé, hogy árucikkeket vásároljanak (feldolgozott élelmiszer, munkaerô-kímélô eszközök) vagy szolgáltatásokat fizessenek meg (magán gyermekgondozás, egészségügyi szolgáltatások betegek számára, háztartási segítség, lásd 2. Szövegdoboz), amelynek segítségével idôt szabadíthatnának fel a fizetett munkavégzés érdekében. Az ô esetükben a munkahely és család közötti konfliktus súlyosan korlátozza a lehetôségeket. Ezek az emberek gyakran arra kényszerülnek, hogy válasszanak a foglalkoztatás és a gondozás között, vagy, hogy e kettôt kombinálják. Mindkét választás súlyos kompromisszumokat követel a foglalkoztatás minôségét és/vagy a gondozás minôségét és a szegénység elkerülése érdekében tett hosszú távú következményeket tekintve. 2. SZÖVEGDOBOZ: HÁZTARTÁSI MUNKA: A PROBLÉMA GYAKORI MEGOLDÁSI MÓDJAI A közepes-magas jövedelmû csoportba tartozó családok számára a háztartási alkalmazottak igénybe vétele a fô eszköz arra, hogy megbirkózzanak a családi kötelezettségek könnyítése érdekében nyújtott kollektív támogatás hiányával. A háztartási munka több millió munkahelyet teremt a fejlettség legkülönbözôbb szintjén álló országokban az egész világon, és jelentôs mértékben hozzájárul az otthoni gondozáshoz. A háztartási alkalmazottak elsôsorban a társadalom legveszélyeztetettebb csoportjaiból származó nôk, és gyakran gyerekek szegény közösségekbôl, mezôgazdasági területekrôl jövôk, etnikai vagy faji kisebbségek, vagy bevándorlók. Az ILO arra a következtetésre jutott, hogy a világ legtöbb országában, más bérkeresôkkel való összehasonlításban a háztartási alkalmazottak de jure alanyai az egyenlôtlen bánásmódnak. Továbbá, a jogszabályok végrehajtási szintje gyakran laza, többek között a háztartási alkalmazottak munkájának zárt ajtók mögötti, rejtett jellege miatt. Ennek eredményeképpen a legtöbb háztartási alkalmazottat informálisan alkalmazzák nagyon alacsony bérért, kevés jogszabályban meghatározott jogot és szociális védelmet élveznek, és képviselethez való hozzáférésük is korlátozott. Ugyanakkor, néhány országban jogi lépéseket tettek a háztartási alkalmazottak jogainak javítása érdekében. Például, Dél- Afrikában 2002 óta a háztartási alkalmazottak jogosultak minimálbérre, fizetett szabadságra, túlóradíjra és végkielégítésre. A munkáltatókat arra kötelezik, hogy alkalmazottaikat bejelentsék a Munkanélküli Biztosítási Alapnál, és hogy járulékokat fizessenek utánuk. Így a háztartási alkalmazottak jogosulttá válnak munkanélküli és anyasági ellátásokra. Forrás: ILO, A háztartási alkalmazottak méltányos munkájáról szóló jogi és gyakorlati jelentés (Genf). Mivel nem részesülnek gyermekgondozási támogatásban, a szegény családok gyakran úgy birkóznak meg a helyzettel, hogy egyedül hagyják gyermekeiket otthon, vagy az idôsebb testvér általában egy iskolából kivett leánygyermek gondozására bízzák ôket, vagy magukkal viszik ôket a munkahelyükre. Például, Indonéziában a dolgozó nôk 40 százaléka gondoskodik gyer- 11 Education for All (Oktatást mindenkinek), Strong foundations: Early childhood-care and education (Erôs alapok: Koragyermekkori gondozás és oktatás), Global Monitoring Report (UNESCO, Párizs). 12 Hein C. és N. Cassirer, Workplace partnerships for childcare solutions (Munkahelyi partnerségek a gyermekgondozási megoldások érdekében) (kiadás alatt) (ILO, Genf) 13 Briodsky, J., Habib J. és M. Hirschfeld (eds,) Long-term care in developing countries: Ten case studies (Hosszú távú gondozás a fejlôdô országokban: Tíz esettanulmány), WHO, Genf. 14 Addati, L és N. Cassirer, Equal sharing of responsibilities between women and men, including care-giving in the context of HIV/AIDS (A nôk és férfiak közötti egyenlô teherviselés, beleértve a HIV/AIDS-szel kapcsolatos gondozást). Készült a Nôk státuszával foglalkozó ENSZ Bizottság szakértôi csoportjának találkozóján, Equal sharing of responsibilities between women and men, including care-giving in the context of HIV/AIDS, október 6-8. Genf, Svájc (ILO, Genf).

5 mekérôl munkavégzés közben, 37 százalékuk támaszkodik a nôi hozzátartozókra, és 10 százalékuk használja az idôsebb leánygyermekek segítségét. 15 Nairobiban a szegényebb anyák 54 százaléka viszi el kisgyermekét a munkahelyre, míg a jobb módú anyák 85 százaléka alkalmaz gyereklányt. 16 A gyermekek idôsebb testvérekre vagy szakképesítés nélküli gondozókra történô bízása egyértelmûen befolyásolja a kisgyermekek egészségügyi állapotát és fejlôdését, és azoknak a gyermekeknek a hosszú távú képzési és foglalkoztatási lehetôségeit, akiket kivesznek az iskolából, hogy testvéreiket gondozzák, és háztartási munkát végezzenek. Emellett, a gyermekek bevitele a munkahelyre nem csak attól az idôtôl és befektetéstôl vonja el az energiát, amelyet a nôk fizetett munkájuk végzésére fordítanak, beleértve a képzést és az üzleti fejlôdést, de a gyermekeket is veszélyes környezetbe helyezi, és kiteszi ôket a gyermekmunka kockázatának. A szegény családokat különösen sújtja az idôsebbek, krónikus betegek és fogyatékkal élôk számára nyújtott kollektív támogatás hiánya. A legtöbb fejlôdô országban súlyos hiány mutatkozik a megfelelô és megfizethetô hosszú távú gondozási programok területén, illetve a rászorulókat gondozó, családokat támogató társadalombiztosítási rendszereket illetôen. Például, ben a Fülöp-szigeteken csak 13 államilag finanszírozott központ nyújtott szociális szolgáltatásokat a fogyatékossággal élôk, idôsebbek és speciális csoportok számára az egész országban. 17 A gondozásra szorulók családtagjai, elsôsorban a nôk súlyos nehézségekkel szembesülnek, amikor munkahelyi és családi kötelezettségeiket próbálják összeegyeztetni; mindez gyakran azt eredményezi, hogy részben vagy véglegesen elvesztik fizetett állásukat. 3. SZÖVEGDOBOZ. FÉRFIAK ÉS IDÔSGONDOZÁS Az Egyesült Államokban élô férfiak egyre növekvô mértékben szembesülnek azzal az aggodalommal, hogy a szüleikrôl való gondoskodás és kenyérkeresôként betöltött szerepük konfliktusba kerül. Becslések szerint jelenleg a családi gondozás feladatkörében a férfiak majdnem 40 százaléka vesz részt, szemben az 1996-ban mért 19 százalékkal. Körülbelül 17 millió férfi az elsôdleges gondozója egy felnôttnek. Ahogy az aktív apaság megélése egyre inkább elfogadottá vált a baby-boom generáció számára, úgy vált egyre elfogadottabbá a gondozói szerepkör a ma már apakorba lépett fiúk számára. A kisebb létszámú családok és a teljes munkaidôben dolgozó nôk arányának növekedése is hozzájárult ehhez a változáshoz. A férfiakat aggasztja, hogy gondozói szerepkörük nem teljesen elfogadott munkahelyükön abból a felfogásból adódóan, hogy a férfiakat általában elônyben részesítik a munkaerô-felvételnél, mivel azt tartják róluk, hogy ôk százszázalékosan munkájukra fognak majd koncentrálni. Forrás: USA Alzheimer Egyesület és Nemzeti Gondozási Szövetség. Leland, J november 28. Egyre több férfi vállal vezetô szerepet az idôs szülôk gondozásában, New York Times (New York). A gondozás területén megnyilvánuló, a társadalomra, munkára és nemi szerepekre gyakorolt hatásokat figyelembe kell majd venni a jövôben az új politikai irányvonalak kidolgozása és a gondozásra és szociális védelemre vonatkozó prioritások elfogadása során. Munkahelyi-családi intézkedések politikai napirendre tûzése ILO, Fiorente A. A munkahelyi-családi intézkedések olyan politikai megoldások, amelyeknek célja az összes munkavállaló méltányos munkához való hozzáférésének biztosítása azáltal, hogy kifejezetten és szisztematikusan figyelembe veszik, és támogatják a munkavállalók nem fizetett családi kötelezettségeit. Az ILO 156. sz. Egyezménye és 165. sz. Ajánlása hasznos politikai iránymutatást nyújt, és olyan rugalmas eszközt képvisel, amelynek segítségével olyan politikai döntések kidolgozása válik lehetôvé, amelyek révén a családi kötelezettségekkel bíró férfi és nôi munkavállalók számára biztosítják a hátrányos megkülönböztetés nélküli foglalkoztatásba történô belépés, részvétel és elôremenetel jogával való élést. A munkahelyi-családi intézkedéseket nemzeti, közösségi és munkahelyi szinten lehet érvénybe léptetni. Ezen intézkedések arra irányulnak, hogy a családi kötelezettségeket összeegyeztethetôbbé tegyék a fizetett munka követelményeivel, és, hogy a munkakörülményeket összeegyeztethetôbbé tegyék a nem fizetett családi kötelezettségekkel. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek aktív módon ösztönzik a férfiakat arra, hogy részt vegyenek a családi feladatok ellátásában. Ez csak akkor lehetséges, ha olyan intézkedéseket hoznak, amelyek megváltoztatják a tradicionális viselkedési mintákat, például a fizetett apasági és szülôi szabadság bevezetésével. A kormányoknak vezetô szerepe van a politikai orientáció meghatározásában, és abban, hogy olyan társadalmi klíma alakuljon ki, amely elôsegíti a párbeszédet, és 15 Kamerman, S. B., Early Childhood Education and Care (ECEC): An overview of developments in OECD countries ( Korai oktatás és gondozás: Áttekintés az OECD országok fejlôdésérôl) Megtalálható: (hozzáférés: január 30.) 16 A. Lakati et al., Breastfeeding and the working mother in Nairobi (Szoptatás és dolgozó anya Nairobiban), Vol. 5. No. 6., dec., old. 17 ILO, 2004 Reconciling work and family in the Philippines (A munkahely és a család összeegyeztetése a Fülöp-szigeteken), Kiadatlan TRAVAIL ország tanulmány (Genf).

6 Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában azokat a változásokat, amelyek javítják a munkahelyi-családi kötelezettségek közötti egyensúlyt. Elsôsorban a kormányok alapvetô felelôssége, hogy a jogalkotási folyamat során különös gonddal vegyék figyelembe az egyenlôségi célkitûzéseket, azaz próbálják megszüntetni a fizetett és nem fizetett munka között meghúzódó nemek közötti különbségeket. Ahogy az ILO Szakértôi Bizottsága kifejtette: a munkahelyi és családi kötelezettségek harmonizációját elômozdító intézkedéseknek, így a gyermekgondozási szolgáltatásoknak nem a nôkre kell kizárólag vonatkozniuk. 18 Tulajdonképpen, az apák hozzáférésének kizárása állandósítja azt az képzetet, hogy egyedül a nôk felelôsek a gyermekek gondozásáért, és ez növeli a nôk elleni hátrányos megkülönböztetés kockázatát a munkahelyen. ILO, Crozet M. 4. SZÖVEGDOBOZ. KULCSFONTOSSÁGÚ KÖVETELMÉNY, HOGY A CSALÁDBARÁT INTÉZKEDÉSEK MEGHOZATALAKOR FIGYELEMBE VEGYÉK A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLÔSÉG KÉRDÉSÉT A férfiak gondozási szerepkörének elismerése: A szülôi szabadság lehetôségének megadása és a szülôi szabadsághoz való hozzáférés biztosítása úgy a férfiak, mint a nôk számára a kezdeti anyasági szabadság után, nem átruházható módon. Családbarát foglakoztatás: Rugalmas megállapodások a munkaidô, a pihenési idôszakok és szabadságok területén; éves szabadság biztosítása, rövid idôtartamú, rendkívüli szabadságolás; (megfelelô) részmunkaidôs foglalkoztatás, rugalmas munkaidô, idôbank, távmunka, a munka és túlmunka napi óraszámának csökkentése. A családi kötelezettségek jobb összeegyeztetése a munkahelyi kötelezettségekkel: Megfizethetô és jó minôségû gyermekgondozási és egyéb családi szolgáltatások és intézmények elérhetôségének biztosítása, amelynek segítségével a munkavállalók egyensúlyt tudnak teremteni foglalkoztatási és családi kötelezettségeik között. A családi kötelezettségek egyenlô megosztása a férfiak és nôk között információátadás, tudatosító kampányok és az oktatáspolitika révén. Olyan állami és magántevékenységek támogatása, amelyek segítségével könnyíteni lehet a családi és háztartási kötelezettségek miatt kialakult terheken munkaerô-kímélô eszközök, tömegközlekedés, víz- és energiaellátás segítségével. Forrás: ILO, A nemek közötti egyenlôség kezelése a munkahelyi-családi intézkedések révén, információs lapok a munkahelyrôl és a családról, No 2. TRAVAIL, Genf. Ahogy a 156. sz. Egyezmény kimondja, a munkahelyi-családi intézkedések kialakításakor és végrehajtásakor a munkavállalói és munkáltatói szervezetek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be (11. Cikk). Emellett, a tripartit nemzeti politikai keretek megteremtése, az olyan kollektív megállapodások ösztönzése, amelyek erôsítik és potenciálisan meghaladják a kötelezô érvényû követelményeket, a családbarát intézkedések támogatása a munkahelyen, a munkakörülmények javítása a vállalati versenyképesség biztosítása mellett, mind olyan bevált megközelítési módok, amelyekkel biztosítani lehet azokat a megfelelô nemzeti és munkahelyi intézkedéseket, amelyek kielégítik a munkavállalók és munkáltatók igényeit. A következô diagram azokat a különbözô - az ILO családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókra vonatkozó normái alapján kidolgozott intézkedéseket összegzi, amelyek a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolását teszik lehetôvé. Ezek az intézkedések elsôsorban a kormányok, a szociális partnerek és a civil társadalom szereplôi által hozott közvetlen intézkedési eszközök körébe tartoznak. Munkáltatók Szabadságra vonatkozó intézkedések (anyasági, apasági, szülôi, rendkívüli szabadság) Társadalombiztosítási ellátások Alapvetô állami infrastruktúra Felmérés a fizetetlen gondozási munkáról Kormány Szociális gondozási szolgáltatások (gyermek-, idôs-, beteg-, fogyatékos gondozás) Munkahelyicsaládi intézkedések Civil társadalom Kommunikáció és információ Méltányos munkaidô Megfelelô és egyenlô bérek és jövedelme k Aktív munkaerôpiaci intézkedések Forrás: [hozzáférés: január 30.] Munkavállalók 18 ILO, 1999, Az Egyezmények és Ajánlások Végrehajtásával Foglalkozó Szakértôi Bizottság közvetlen kérése Guatemalához az 1981.évi 156. sz. Családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról szóló Egyezménnyel kapcsolatban (Genf).

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK KÉSZÍTETTE: BLASKÓ ZSUZSA, CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai

Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai A DRIVERS projekt koordinátora a EuroHealthNet, és az Európai Unió hetedik keretprogramja

Részletesebben

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 A nők egyenjogúságának megteremtése érdekében végzett nemzetközi és hazai tevékenység

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Volt-e hatása a válságnak? (átszervezés, leépítés) (db)

Volt-e hatása a válságnak? (átszervezés, leépítés) (db) Kutatási összefoglaló Anyabarát vállalati politikák és gyakorlatok Magyarországon Írta és szerkesztette: Fertetics Mandy Lektorálta: Keveházi Katalin, Svéda Dóra JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez AidWatch 2013 A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez A CONCORD és a HAND Szövetség közös kiadványa IMPRESSZUM: SZERZŐK: CONCORD

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben