Munka és család: A gondoskodás módja a megosztás!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munka és család: A gondoskodás módja a megosztás!"

Átírás

1 Méltányos munka A jobb világ itt kezdôdik. Munka és család: A gondoskodás módja a megosztás! A felnôttkort sok szempontból az élet csúcsforgalmi idôszakának tekinthetjük. Komoly kihívást jelent méltányos munkához jutni, a családtagokról gondoskodni és emellett eleget tenni a vállalatok, közösségek és társadalmak elvárásainak. Sok társadalomban magasabbá vált a nôk munkaerôpiaci részvételi aránya a jobb képzettségi és gazdasági lehetôségeknek, valamint annak köszönhetôen, hogy a háztartásoknak és a nôknek nagyobb szükségük van a jövedelemszerzésre. Bár minden eddiginél több nô végez keresô tevékenységet, a nôk otthoni kötelezettségeinek mértéke nem csökkent. Sok esetben a férfiak a családi feladatok elvégzésében változatlanul kis mértékben vesznek részt. Sôt, a családok összetételében bekövetkezett változások - az egyszülôs, elsôsorban egyedülálló anyai háztartások számának növekedése és a kiterjedt családi háztartások számának csökkenése -, valamint a migráció és egyéb szociális és gazdasági tényezôk változása gyakran azt eredményezi, hogy a gondozásban való informális segítségnyújtás mértéke csökken. Bizonyos esetekben a családi kötelezettségek még intenzívebbé váltak. Néhány országban igen gyors ütemû a lakosság elöregedése, ami azt jelenti, hogy az idôsebb családtagok a fiatalabb családtagok gondoskodására szorulnak. A világtörténelem során elôször várhatóan 2047-ben fogja meghaladni az idôsebb személyek száma a gyermekek számát. 1 A járványok, mint a HIV/AIDS, szintén hozzájárultak a gondozást igénylô emberek számának növekedéséhez. Ugyanakkor, sok országban csökkentették az állami kiadásokat az egészségügyben és az állami szolgáltatások területén, ezáltal nagyobb felelôsséget hárítva a családtagok nem fizetett gondozási tevékenységére. Emellett, a jelenlegi munkakörülmények kapcsán kialakult helyzet egyre nehezebbé teszi mind a nôk, mind a férfiak számára, hogy megfelelô egyensúlyt hozzanak létre munkahelyi és családi kötelezettségeik között. Ezek a körülmények magukban foglalják a bizonytalan munkaszerzôdéseket, az alacsony béreket, a hosszú munkaidôt, a munkaidô intenzitásának növekedését gyakorlatilag nincs improduktív idô a munkaidôn belül, valamint a túlmunka elôre nem látható elrendelését. Ezek a változások és körülmények különösképpen a nôket hozták sérülékeny helyzetbe, mivel a fizetett munka mellett változatlanul elsôsorban ôk látják el a gondozási tevékenységeket. Így a dolgozó nôk végül is sokkal hosszabb munkanappal és megnövekedett összmunkateherrel néznek szembe, mivel a nem fizetett otthoni munka és a családi kötelezettségek egyelôre még nem egyenlô mértékben oszlanak meg a nôk és férfiak között. A hagyományos nemi szerepkörök és sztereotípiák és a társadalmi elvárások szintén megnehezítik a férfiak számára, hogy részt vegyenek a családi kötelezettségek ellátásában. Kutatások azt mutatják, hogy a férfiak sokat nyernek a jobb munkahelyi-családi egyensúly révén, beleértve a jobb kapcsolatot gyermekeikkel, a nagyobb részvételt a családi életben a kétkeresôs háztartások esetében. 2 ILO, Deloche P. 1 ENSZ, World Population Ageing (A világ népességének elöregedése) (DESA, Population Division, New York) xxvi. old. 2 Marinova, J., Gender Stereotypes and the Socialization Process (Nemi sztereotípiák és a szocializációs folyamat), DAW/ILO/UNAIDS/UNDP, Szakértôi Csoport Találkozó, The role of men and boys in achieving gender equality (A férfiak és fiúk szerepe a nemi egyenlôség elérésében), október old. Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában

2 Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában Fejlett és fejlôdô országokból származó adatok egyre inkább bizonyítják, hogy a munkahelyi-családi konfliktus megoldását célzó hatékony politika hiánya súlyos problémákat okozhat a társadalom, a vállalatok, a családok, a férfiak és nôk számára. Például, a munkahelyi-családi kötelezettségek nem kielégítô egyensúlya sok országban a termékenységi ráták csökkenéséhez vezet, mivel a nôk nehezen tudják összeegyeztetni munkájukat vagy karrierjüket a gyermekvállalással. Ahol nincs intézményes gyermekgondozás, ott a szülôk igen súlyos megoldásokat igénylô helyzetben találják magukat, például az idôsebb gyermekek gondozására kell bízniuk a kisebb testvéreket vagy magukkal kell vinniük gyermekeiket a munkahelyre. Ezek a megoldások azt jelentik, hogy a gyermekek kimaradnak az iskolából, vagy a folyamat végén gyermekmunkásként végzik. A nôk arra kényszerülhetnek, hogy elhagyják a munkaerôpiacot vagy részmunkaidôs állást keressenek maguknak, amely negatív hatással jár keresetükre, képességfejlesztésükre, érdekképviseletükre és szociális védelmükre. A kormányok és szociális partnerek által, a munkavállalók munkahelyi és családi kötelezettségeinek jobb egyensúlya érdekében hozott politikai döntések és intézkedések valódi változásokat eredményezhetnek ben az ILO tagállamai elfogadták az évi 156. sz. Egyezményt a Családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról és az azt kísérô 165. sz. Ajánlást. 3 Ez a két eszköz a családi kötelezettségekkel bíró nôi és férfi dolgozók esélyegyenlôségét és egyenlô bánásmódját egyértelmûen azon intézkedések szélesebb körû kereteibe sorolja, amelyeknek célja a nemek közötti egyenlôség elômozdítása az ILO évi 111. sz. Hátrányos megkülönböztetésrôl (foglalkoztatás és foglalkozás) szóló Egyezmény, az évi 100. sz. Egyezmény az Egyenlô díjazásról, valamint a évi 183. sz., az Anyaság védelmérôl szóló Egyezmény alapján. Az Egyesült Nemzetek, a Nôk elleni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésérôl szóló évi Egyezménye (CEDAW) szintén elismeri a családi kötelezettségek megosztásának fontosságát. ILO, Maillard J. Ezek a nemzetközi eszközök azt a felismerést jelzik, hogy a nemek közötti egyensúly hiánya szoros kapcsolatban áll a produktív és reproduktív tevékenység nemek közötti megosztásával (lásd 1. Szövegdoboz), és, hogy a nôknek és férfiaknak is segítségre van szükségük szerepkörük betöltéséhez a munka világában és a családban. Így tehát, a 156. sz. Egyezmény értelmében a nemek közötti egyenlôség eléréséhez olyan politikai döntésekre van szükség, amelyek a családi kötelezettséggel bíró férfiak és nôk számára hatékonyabb módon teszik lehetôvé a felkészülést, belépést, elômenetelt és tartós részvételt a munkaerôpiacon. Ily módon a nôk és férfiak közötti egyenlôtlenségek csökkentése a munkaerôpiacon és a családban a nemzeti politika kulcscélkitûzésévé vált. 1. SZÖVEGDOBOZ. MI TARTOZIK A NEM FIZETETT CSALÁDI KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ? A 156. sz. Egyezményben a családi kötelezettségek kifejezés kizárólag az eltartott gyermekeikkel szembeni és olyan közvetlen családtagjaikkal szembeni kötelezettségekkel bíró férfi és nôi munkavállalókra vonatkozik, akiknek kifejezetten szükségük van gondozásra és támogatásra (1. cikk), így gyermekek, idôsebbek, fogyatékossággal élô vagy beteg emberek. Az ENSZ 1993-as Nemzeti Számla Rendszere (SNA) a gazdasági vagy piaci munka körébe sorol bizonyos nem fizetett munkatevékenységeket, például: nem fizetett munka a családi vállalkozásban vagy a piacra; önellátásra irányuló gazdálkodás vagy víz- és tüzelôanyag-gyûjtés. Mindazonáltal, a nem fizetett családi kötelezettségek vagy a nem fizetett gondozási munka nem tartozik az SNA és GDP számítások körébe. A nem fizetett tevékenységek körébe olyan nem-gazdasági tevékenységek tartoznak, amelyek lehetôvé teszik a társadalom minden tagjának gondozását és fenntartását, és ez a társadalmi egészség és megmaradás alapját jelenti. Ezek a nem fizetett tevékenységek a következôkre terjednek ki: csecsemôk és gyermekek, tartósan vagy idôszakosan betegek, valamint idôsebb rokonok és fogyatékossággal élôk (aktív és passzív) gondozása; a háztartás karbantartása, takarítás, mosás, fôzés, vásárlás, valamint az összes közösségi önkéntes munka és szolgáltatás januárja óta 40 ország ratifikálta a 156. sz. Egyezményt. A ratifikációk listáját lásd: 4 Antonopoulos, R., The Unpaid Care Work-Paid Connection (A fizetett és nem fizetett gondozás közötti kapcsolat) Working Paper No. 541 (Levy Economics Institute of Bard College, New York).

3 Családi kötelezettségekkel bíró munkavállalók: Különleges kihihívások Az összes nôi és férfi munkavállaló számára biztosítani kellene, hogy munkájuk során ne kényszerüljenek hátrányos megkülönböztetést elszenvedni a foglalkoztatásuk és családi kötelezettségeik közötti vélelmezett konfliktushoz kapcsolódóan. Menteseknek kellene lenniük a családi kötelezettségeik miatt alkalmazott korlátozásoktól gazdasági tevékenységük megkezdése, gyakorlása valamint elômenetelük során. A munkahelyi és családi kötelezettségek összeegyeztetésébôl adódó kihívások befolyással vannak a foglalkoztatás során az esélyegyenlôségre és az egyenlô bánásmódra, különösképpen a nôk esetében. Bár 2007-ben világszerte 1,2 milliárd nô dolgozott - majdnem 200 millióval illetve 18,4 százalékkal több, mint tíz évvel azelôtt 5 -, ezek a nôk gyakran kevésbé termelékeny vagy kevésbé méltányos állások betöltésére kényszerültek, ahol a megfelelô vagy tisztességes bérhez, szociális védelemhez, alapvetô jogokhoz és munkahelyi érdekképviselethez való hozzáférésük korlátozott volt. A nôk viselik továbbra is a családi kötelezettségek legfôbb terheit, és nekik kell megfizetniük a fizetett és nem fizetett munkából adódó megnövekedett terhek költségeit is. Az idôfelhasználásra vonatkozó tanulmányok világszerte kimutatják, hogy a nôk jelentôsen több idôt töltenek nem piaci alapú, nem fizetett családi munkavégzéssel, mint a férfiak. Például Bolíviában a nôk heti 35 órát töltenek nem fizetett munkavégzéssel, szemben a férfiak által végzett 9 órával. Ugyanakkor a férfiak általánosságban több órát töltenek fizetett gazdasági tevékenységgel, mint a nôk heti 42 órát szemben a nôk 26 órájával. 6 Mindazonáltal, ha összesítjük a fizetett és nem fizetett munkavégzéssel töltött órák számát, a nôk általában hosszabb heti munkaidôben dolgoznak, mint a férfiak, és kevesebb idôt töltenek képzéssel, politikai tevékenységgel, saját szabadidô eltöltéssel vagy egészségügyi tevékenységgel. Mindez befolyásolja a nôk hozzáférését a fizetett gazdasági tevékenységekhez is. Például, az Európai Unióban a nôk foglalkoztatási rátája átlagosan 12 százalékkal csökken, amikor gyermeket vállalnak, és a gyermeket nevelô férfiak és nôk foglalkoztatási rátája közötti különbség egészen 26 százalékpontnyi. 7 Latin-Amerikában az összes 20 és 24 év közötti, foglalkoztatásban nem álló nô több mint fele nem fizetett háztartási munkavégzését jelöli meg legfôbb okaként annak, hogy nem keres magának fizetett állást. 8 Még abban az esetben is, ha a nôk részt vesznek a munkaerôpiacon, a családi kötelezettségek gyakran meghatározzák annak a fizetett munkának a mennyiségét és típusát, amelyet a nôk el tudnak vállalni. 9 Így, a családi kötelezettségek képezik az egyik okát annak, hogy a nôk a sérülékeny és informális foglalkoztatás felé fordulnak, amelyek közül az utóbbi kínálja azt a rugalmassági és közelségi szintet, amely lehetôvé teszi számukra a háztartási és gyermekgondozási kötelezettségeik ellátását. Elôfordul, hogy a nôk akaratuk ellenére választanak részmunkaidôs állást. A legtöbb országban a részmunkaidôs munkavállalók nagy többsége nô, és ez gyakran egyet jelent az alacsony foglalkozási státusszal, ahol csak korlátozott a karrier lehetôsége. Mindazonáltal, a részmunkaidôs foglalkoztatás segíthet összeegyeztetni a munkahelyi és családi kötelezettségeket, különösen akkor, ha ez a munkatípus mind a nôk, mind a férfiak számára elérhetô, és olyan foglalkoztatási körülmények és feltételek mellett valósul meg, amelyek megfelelnek a teljes munkaidôben foglalkoztatottakéval. Másrészrôl, azokban az országokban, ahol a közelmúltban hozott jogszabályi reformok lehetôvé teszik a munkavállalók számára, hogy változtatásokat igényeljenek a munkaidejükkel kapcsolatban, ennek a lehetôségnek az igénybevételi aránya igen alacsony. Valószínûleg ez azt jelenti, hogy a munkavállalók, elsôsorban a férfiak attól tartanak, hogy az ilyen kérelmek negatív következményekkel járhatnak karrierjük alakulására vagy a kortársak általi megítélésükre. Ugyanakkor, a fizetett munka területén a hosszú munkaidôt követelô munkakörülmények a nôk és férfiak esélyeit is rontják arra, hogy minôségi gondozást nyújtsanak. Az ILO globális becslései szerint világszerte minden ötödik, azaz 614,2 millió munkavállaló hetente több mint 48 órát dolgozik. A túlságosan hosszú munkaidôt végzô nôk és férfiak aránya különösen nagy jelentôségû néhány országban, így például Etiópiában, Hondurasban, Indonéziában, a Koreai Köztársaságban és Pakisztánban, ahol a jelentések szerint az összes munkavállaló több mint 30 százaléka dolgozik heti 48 óránál többet. A férfiak esetében jóval valószínûbb, hogy túlzottan hosszú munkaidôben dolgoznak, amely egyrészt a nemi sztereotípiák következménye, de ugyanakkor a jelenlegi munkamegosztás fenntartásának oka is. 10 A hosszú munkaidô, valamint az alacsony és egyenlôtlen bérek és jövedelmek gyakran korlátozzák a nôk választási lehetôségét, arra vonatkozólag, hogy dolgozzanak-e, és ha igen, hol és milyen típusú foglalkoztatásban. ILO, Crozet M. 5 ILO, Global Employment Trends for Women (A nôk globális foglalkoztatási trendjei) (Genf). 6 ENSZ Latin-Amerikai és Karibi Gazdasági Bizottsága (ECLAC), Estadisticas para la Equidad de Género: Magnitudes y Tendencias en América Latine (Statisztikai adatok az esélyegyenlôségrôl: Kiterjedés és tendenciák Latin-Amerikában) (Santiago) 7 EUROSTAT, Report on equality between women and men 2008 (Jelentés a nôk és férfiak közötti egyenlôségrôl ) (Európai Bizottság, Brüsszel). 8 ECLAC, Social Panorama of Latin-America 2006 (Latin-Amerika szociális panorámája 2006) (Santiago). 9 Verceles, N. A. és S. N. Beltran, Reconciling work and family. Philippine Country Study (A munka és család összeegyeztetése. Fülöp-szigeteki ország tanulmány), kiadatlan munkaanyag (ILO Munkakörülményekre és Foglalkoztatásra Vonatkozó Program (TRAVAIL), Genf). és Marcucy, P. N., 2001 Jobs, gender and small enterprises in Africa and Asia: Lessons drawn from Banglades, the Philippines, Tunisia and Zimbabwe (Állások, nemek és kisvállalkozások Afrikában és Ázsiában: Tanulságok Bangladesbôl, a Fülöp-szigetekrôl, Tunéziából és Zimbabwe-bôl), Series on Women s Entrepreneurship Development and Gender in Enterprises No. 58. (ILO, InFocus Program a foglalkoztatás elômozdításáról a kisvállalkozások fejlesztése révén (SEED), Genf). 10 Lee, S., McCann, D. és J. C. Messenger, Working time around the world: Trends in working hours, laws and policies in a global comperative perspective (Munkaidô a világ különbözô részein: A munkaidôre, jogszabályokra és politikai intézkedésekre vonatkozó trendek globális komparatív perspektívában), Routledge, (ILO, Genf), 240. old.

4 Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában Emellett, csak korlátozott számú megbízható és megfizethetô szociális gondozási szolgáltatás áll rendelkezésre a megnövekedett gondozási igények ellátására, elsôsorban a gyermekgondozás és az egészségügy területén. Ugyanakkor, ezek a szolgáltatások a közlekedéssel, víz- és energiaellátással együtt a munkavállalók prioritásai közé tartoznak. A gyermekgondozás területén, a világ országainak majdnem felében nincs szervezett gyermekgondozás hároméves kor alatt, és azokban az országokban, ahol létezik ilyen típusú szolgáltatás, a lefedettség korlátozott. 11 Az idôsebb, óvodás korú gyermekeket nevelô szülôk számára léteznek korai gyermekgondozási és nevelési programok, és ezeknek száma növekszik a legtöbb fejlôdô országban, ugyanakkor ezek - elérhetôségüket tekintve - igen egyenetlenek, és a hozzáférés igen korlátozott elsôsorban a szegény és mezôgazdasági közösségek számára. Ezek a gyermekgondozási lehetôségek gyakran nem elégítik ki a dolgozó szülôk igényeit az ellátás idôtartamát, minôségét és költségeit illetôen. 12 Sok országban az iskolai órák gyakran sokkal hamarabb befejezôdnek, mint a munkanap, vagy hosszú az iskolai ebédszünet, ami igen megnehezíti a dolgozó szülôk számára, hogy a gyermekek ellátását összeegyeztessék fizetett munkájuk beosztásával. Hasonlóképpen, a népesség elöregedése és a hosszú távú gondozást igénylô eltartott idôs családtagok növekvô aránya is jelzi azt a növekvô kihívást, amellyel a munkában álló szülôknek kell megbirkózniuk mind a fejlett és fejlôdô országokban. A formális, hosszú távú gondozási szolgáltatások, így az intézményi és a specializált közösségi és otthoni gondozási formák különösképpen lassan fejlôdnek, így még mindig a családtagok viselik a hosszú távú gondozás összes terhét. 13 A HIV/AIDS járvány szintén súlyosan érintette a nem fizetett gondozási munka összes területét, és ez igen nagymértékben befolyásolta a nemek közötti egyenlôtlenség helyzetét. Az intézményes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés nehézsége gyakran azt jelenti, hogy a családtagok, általában a nôk és leánygyermekek, fizetett munkahelyük vagy iskolai tanulmányaik feladására kényszerülnek, hogy gondozhassák a betegeket vagy haldoklókat olyan idôszakban, amikor a családnak többletforrásokra lenne szüksége az orvosi kiadásokra és a jövedelem-kiesés pótlására. Leggyakrabban a szegény családok, a mezôgazdasági területeken élô családok, a faji és etnikai kisebbségek a leginkább érintettek. 14 A kollektív intézkedések és támogatások hiánya a fizetett munka és a családi kötelezettségek összehangolása területén sok háztartást kényszerít arra, hogy egyéni egyeztetési stratégiákhoz forduljon, amelyek gyakran ellentétes hatással járnak a család jólétére és a méltányos munka célkitûzéseire. Ez a helyzet a szegény és sérülékeny családokat érinti a legsúlyosabban, mivel az ô gazdasági lehetôségeik engedik meg a legkevésbé, hogy árucikkeket vásároljanak (feldolgozott élelmiszer, munkaerô-kímélô eszközök) vagy szolgáltatásokat fizessenek meg (magán gyermekgondozás, egészségügyi szolgáltatások betegek számára, háztartási segítség, lásd 2. Szövegdoboz), amelynek segítségével idôt szabadíthatnának fel a fizetett munkavégzés érdekében. Az ô esetükben a munkahely és család közötti konfliktus súlyosan korlátozza a lehetôségeket. Ezek az emberek gyakran arra kényszerülnek, hogy válasszanak a foglalkoztatás és a gondozás között, vagy, hogy e kettôt kombinálják. Mindkét választás súlyos kompromisszumokat követel a foglalkoztatás minôségét és/vagy a gondozás minôségét és a szegénység elkerülése érdekében tett hosszú távú következményeket tekintve. 2. SZÖVEGDOBOZ: HÁZTARTÁSI MUNKA: A PROBLÉMA GYAKORI MEGOLDÁSI MÓDJAI A közepes-magas jövedelmû csoportba tartozó családok számára a háztartási alkalmazottak igénybe vétele a fô eszköz arra, hogy megbirkózzanak a családi kötelezettségek könnyítése érdekében nyújtott kollektív támogatás hiányával. A háztartási munka több millió munkahelyet teremt a fejlettség legkülönbözôbb szintjén álló országokban az egész világon, és jelentôs mértékben hozzájárul az otthoni gondozáshoz. A háztartási alkalmazottak elsôsorban a társadalom legveszélyeztetettebb csoportjaiból származó nôk, és gyakran gyerekek szegény közösségekbôl, mezôgazdasági területekrôl jövôk, etnikai vagy faji kisebbségek, vagy bevándorlók. Az ILO arra a következtetésre jutott, hogy a világ legtöbb országában, más bérkeresôkkel való összehasonlításban a háztartási alkalmazottak de jure alanyai az egyenlôtlen bánásmódnak. Továbbá, a jogszabályok végrehajtási szintje gyakran laza, többek között a háztartási alkalmazottak munkájának zárt ajtók mögötti, rejtett jellege miatt. Ennek eredményeképpen a legtöbb háztartási alkalmazottat informálisan alkalmazzák nagyon alacsony bérért, kevés jogszabályban meghatározott jogot és szociális védelmet élveznek, és képviselethez való hozzáférésük is korlátozott. Ugyanakkor, néhány országban jogi lépéseket tettek a háztartási alkalmazottak jogainak javítása érdekében. Például, Dél- Afrikában 2002 óta a háztartási alkalmazottak jogosultak minimálbérre, fizetett szabadságra, túlóradíjra és végkielégítésre. A munkáltatókat arra kötelezik, hogy alkalmazottaikat bejelentsék a Munkanélküli Biztosítási Alapnál, és hogy járulékokat fizessenek utánuk. Így a háztartási alkalmazottak jogosulttá válnak munkanélküli és anyasági ellátásokra. Forrás: ILO, A háztartási alkalmazottak méltányos munkájáról szóló jogi és gyakorlati jelentés (Genf). Mivel nem részesülnek gyermekgondozási támogatásban, a szegény családok gyakran úgy birkóznak meg a helyzettel, hogy egyedül hagyják gyermekeiket otthon, vagy az idôsebb testvér általában egy iskolából kivett leánygyermek gondozására bízzák ôket, vagy magukkal viszik ôket a munkahelyükre. Például, Indonéziában a dolgozó nôk 40 százaléka gondoskodik gyer- 11 Education for All (Oktatást mindenkinek), Strong foundations: Early childhood-care and education (Erôs alapok: Koragyermekkori gondozás és oktatás), Global Monitoring Report (UNESCO, Párizs). 12 Hein C. és N. Cassirer, Workplace partnerships for childcare solutions (Munkahelyi partnerségek a gyermekgondozási megoldások érdekében) (kiadás alatt) (ILO, Genf) 13 Briodsky, J., Habib J. és M. Hirschfeld (eds,) Long-term care in developing countries: Ten case studies (Hosszú távú gondozás a fejlôdô országokban: Tíz esettanulmány), WHO, Genf. 14 Addati, L és N. Cassirer, Equal sharing of responsibilities between women and men, including care-giving in the context of HIV/AIDS (A nôk és férfiak közötti egyenlô teherviselés, beleértve a HIV/AIDS-szel kapcsolatos gondozást). Készült a Nôk státuszával foglalkozó ENSZ Bizottság szakértôi csoportjának találkozóján, Equal sharing of responsibilities between women and men, including care-giving in the context of HIV/AIDS, október 6-8. Genf, Svájc (ILO, Genf).

5 mekérôl munkavégzés közben, 37 százalékuk támaszkodik a nôi hozzátartozókra, és 10 százalékuk használja az idôsebb leánygyermekek segítségét. 15 Nairobiban a szegényebb anyák 54 százaléka viszi el kisgyermekét a munkahelyre, míg a jobb módú anyák 85 százaléka alkalmaz gyereklányt. 16 A gyermekek idôsebb testvérekre vagy szakképesítés nélküli gondozókra történô bízása egyértelmûen befolyásolja a kisgyermekek egészségügyi állapotát és fejlôdését, és azoknak a gyermekeknek a hosszú távú képzési és foglalkoztatási lehetôségeit, akiket kivesznek az iskolából, hogy testvéreiket gondozzák, és háztartási munkát végezzenek. Emellett, a gyermekek bevitele a munkahelyre nem csak attól az idôtôl és befektetéstôl vonja el az energiát, amelyet a nôk fizetett munkájuk végzésére fordítanak, beleértve a képzést és az üzleti fejlôdést, de a gyermekeket is veszélyes környezetbe helyezi, és kiteszi ôket a gyermekmunka kockázatának. A szegény családokat különösen sújtja az idôsebbek, krónikus betegek és fogyatékkal élôk számára nyújtott kollektív támogatás hiánya. A legtöbb fejlôdô országban súlyos hiány mutatkozik a megfelelô és megfizethetô hosszú távú gondozási programok területén, illetve a rászorulókat gondozó, családokat támogató társadalombiztosítási rendszereket illetôen. Például, ben a Fülöp-szigeteken csak 13 államilag finanszírozott központ nyújtott szociális szolgáltatásokat a fogyatékossággal élôk, idôsebbek és speciális csoportok számára az egész országban. 17 A gondozásra szorulók családtagjai, elsôsorban a nôk súlyos nehézségekkel szembesülnek, amikor munkahelyi és családi kötelezettségeiket próbálják összeegyeztetni; mindez gyakran azt eredményezi, hogy részben vagy véglegesen elvesztik fizetett állásukat. 3. SZÖVEGDOBOZ. FÉRFIAK ÉS IDÔSGONDOZÁS Az Egyesült Államokban élô férfiak egyre növekvô mértékben szembesülnek azzal az aggodalommal, hogy a szüleikrôl való gondoskodás és kenyérkeresôként betöltött szerepük konfliktusba kerül. Becslések szerint jelenleg a családi gondozás feladatkörében a férfiak majdnem 40 százaléka vesz részt, szemben az 1996-ban mért 19 százalékkal. Körülbelül 17 millió férfi az elsôdleges gondozója egy felnôttnek. Ahogy az aktív apaság megélése egyre inkább elfogadottá vált a baby-boom generáció számára, úgy vált egyre elfogadottabbá a gondozói szerepkör a ma már apakorba lépett fiúk számára. A kisebb létszámú családok és a teljes munkaidôben dolgozó nôk arányának növekedése is hozzájárult ehhez a változáshoz. A férfiakat aggasztja, hogy gondozói szerepkörük nem teljesen elfogadott munkahelyükön abból a felfogásból adódóan, hogy a férfiakat általában elônyben részesítik a munkaerô-felvételnél, mivel azt tartják róluk, hogy ôk százszázalékosan munkájukra fognak majd koncentrálni. Forrás: USA Alzheimer Egyesület és Nemzeti Gondozási Szövetség. Leland, J november 28. Egyre több férfi vállal vezetô szerepet az idôs szülôk gondozásában, New York Times (New York). A gondozás területén megnyilvánuló, a társadalomra, munkára és nemi szerepekre gyakorolt hatásokat figyelembe kell majd venni a jövôben az új politikai irányvonalak kidolgozása és a gondozásra és szociális védelemre vonatkozó prioritások elfogadása során. Munkahelyi-családi intézkedések politikai napirendre tûzése ILO, Fiorente A. A munkahelyi-családi intézkedések olyan politikai megoldások, amelyeknek célja az összes munkavállaló méltányos munkához való hozzáférésének biztosítása azáltal, hogy kifejezetten és szisztematikusan figyelembe veszik, és támogatják a munkavállalók nem fizetett családi kötelezettségeit. Az ILO 156. sz. Egyezménye és 165. sz. Ajánlása hasznos politikai iránymutatást nyújt, és olyan rugalmas eszközt képvisel, amelynek segítségével olyan politikai döntések kidolgozása válik lehetôvé, amelyek révén a családi kötelezettségekkel bíró férfi és nôi munkavállalók számára biztosítják a hátrányos megkülönböztetés nélküli foglalkoztatásba történô belépés, részvétel és elôremenetel jogával való élést. A munkahelyi-családi intézkedéseket nemzeti, közösségi és munkahelyi szinten lehet érvénybe léptetni. Ezen intézkedések arra irányulnak, hogy a családi kötelezettségeket összeegyeztethetôbbé tegyék a fizetett munka követelményeivel, és, hogy a munkakörülményeket összeegyeztethetôbbé tegyék a nem fizetett családi kötelezettségekkel. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek aktív módon ösztönzik a férfiakat arra, hogy részt vegyenek a családi feladatok ellátásában. Ez csak akkor lehetséges, ha olyan intézkedéseket hoznak, amelyek megváltoztatják a tradicionális viselkedési mintákat, például a fizetett apasági és szülôi szabadság bevezetésével. A kormányoknak vezetô szerepe van a politikai orientáció meghatározásában, és abban, hogy olyan társadalmi klíma alakuljon ki, amely elôsegíti a párbeszédet, és 15 Kamerman, S. B., Early Childhood Education and Care (ECEC): An overview of developments in OECD countries ( Korai oktatás és gondozás: Áttekintés az OECD országok fejlôdésérôl) Megtalálható: (hozzáférés: január 30.) 16 A. Lakati et al., Breastfeeding and the working mother in Nairobi (Szoptatás és dolgozó anya Nairobiban), Vol. 5. No. 6., dec., old. 17 ILO, 2004 Reconciling work and family in the Philippines (A munkahely és a család összeegyeztetése a Fülöp-szigeteken), Kiadatlan TRAVAIL ország tanulmány (Genf).

6 Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában azokat a változásokat, amelyek javítják a munkahelyi-családi kötelezettségek közötti egyensúlyt. Elsôsorban a kormányok alapvetô felelôssége, hogy a jogalkotási folyamat során különös gonddal vegyék figyelembe az egyenlôségi célkitûzéseket, azaz próbálják megszüntetni a fizetett és nem fizetett munka között meghúzódó nemek közötti különbségeket. Ahogy az ILO Szakértôi Bizottsága kifejtette: a munkahelyi és családi kötelezettségek harmonizációját elômozdító intézkedéseknek, így a gyermekgondozási szolgáltatásoknak nem a nôkre kell kizárólag vonatkozniuk. 18 Tulajdonképpen, az apák hozzáférésének kizárása állandósítja azt az képzetet, hogy egyedül a nôk felelôsek a gyermekek gondozásáért, és ez növeli a nôk elleni hátrányos megkülönböztetés kockázatát a munkahelyen. ILO, Crozet M. 4. SZÖVEGDOBOZ. KULCSFONTOSSÁGÚ KÖVETELMÉNY, HOGY A CSALÁDBARÁT INTÉZKEDÉSEK MEGHOZATALAKOR FIGYELEMBE VEGYÉK A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLÔSÉG KÉRDÉSÉT A férfiak gondozási szerepkörének elismerése: A szülôi szabadság lehetôségének megadása és a szülôi szabadsághoz való hozzáférés biztosítása úgy a férfiak, mint a nôk számára a kezdeti anyasági szabadság után, nem átruházható módon. Családbarát foglakoztatás: Rugalmas megállapodások a munkaidô, a pihenési idôszakok és szabadságok területén; éves szabadság biztosítása, rövid idôtartamú, rendkívüli szabadságolás; (megfelelô) részmunkaidôs foglalkoztatás, rugalmas munkaidô, idôbank, távmunka, a munka és túlmunka napi óraszámának csökkentése. A családi kötelezettségek jobb összeegyeztetése a munkahelyi kötelezettségekkel: Megfizethetô és jó minôségû gyermekgondozási és egyéb családi szolgáltatások és intézmények elérhetôségének biztosítása, amelynek segítségével a munkavállalók egyensúlyt tudnak teremteni foglalkoztatási és családi kötelezettségeik között. A családi kötelezettségek egyenlô megosztása a férfiak és nôk között információátadás, tudatosító kampányok és az oktatáspolitika révén. Olyan állami és magántevékenységek támogatása, amelyek segítségével könnyíteni lehet a családi és háztartási kötelezettségek miatt kialakult terheken munkaerô-kímélô eszközök, tömegközlekedés, víz- és energiaellátás segítségével. Forrás: ILO, A nemek közötti egyenlôség kezelése a munkahelyi-családi intézkedések révén, információs lapok a munkahelyrôl és a családról, No 2. TRAVAIL, Genf. Ahogy a 156. sz. Egyezmény kimondja, a munkahelyi-családi intézkedések kialakításakor és végrehajtásakor a munkavállalói és munkáltatói szervezetek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be (11. Cikk). Emellett, a tripartit nemzeti politikai keretek megteremtése, az olyan kollektív megállapodások ösztönzése, amelyek erôsítik és potenciálisan meghaladják a kötelezô érvényû követelményeket, a családbarát intézkedések támogatása a munkahelyen, a munkakörülmények javítása a vállalati versenyképesség biztosítása mellett, mind olyan bevált megközelítési módok, amelyekkel biztosítani lehet azokat a megfelelô nemzeti és munkahelyi intézkedéseket, amelyek kielégítik a munkavállalók és munkáltatók igényeit. A következô diagram azokat a különbözô - az ILO családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókra vonatkozó normái alapján kidolgozott intézkedéseket összegzi, amelyek a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolását teszik lehetôvé. Ezek az intézkedések elsôsorban a kormányok, a szociális partnerek és a civil társadalom szereplôi által hozott közvetlen intézkedési eszközök körébe tartoznak. Munkáltatók Szabadságra vonatkozó intézkedések (anyasági, apasági, szülôi, rendkívüli szabadság) Társadalombiztosítási ellátások Alapvetô állami infrastruktúra Felmérés a fizetetlen gondozási munkáról Kormány Szociális gondozási szolgáltatások (gyermek-, idôs-, beteg-, fogyatékos gondozás) Munkahelyicsaládi intézkedések Civil társadalom Kommunikáció és információ Méltányos munkaidô Megfelelô és egyenlô bérek és jövedelme k Aktív munkaerôpiaci intézkedések Forrás: [hozzáférés: január 30.] Munkavállalók 18 ILO, 1999, Az Egyezmények és Ajánlások Végrehajtásával Foglalkozó Szakértôi Bizottság közvetlen kérése Guatemalához az 1981.évi 156. sz. Családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról szóló Egyezménnyel kapcsolatban (Genf).

A jövő védelmére: Anyaság, apaság és munka

A jövő védelmére: Anyaság, apaság és munka Méltányos munka A jobb világ itt kezdôdik. A jövő védelmére: Anyaság, apaság és munka A biztonságos terhesség, az anya egészségügyi ellátása, valamint az újszülött életben maradása az élet központi kérdése.

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Rugalmas munka Lengyelországban. Alicja Kostecka

Rugalmas munka Lengyelországban. Alicja Kostecka Rugalmas munka Lengyelországban Alicja Kostecka Ha embereket alkalmazol, az egész embert foglalkoztatod. Nem munkáskezet veszel, a kézzel együtt jár a tulajdonosa is. Peter F. Drucker Munkaerőpiaci bázis

Részletesebben

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított)

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított) 183. sz. Egyezmény az anyaság védelméről (módosított) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és amely 2000.

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Így, ha egy cég betartja a különböző limiteket és feltételeket, tízezer forintnyi fizetésemelés esetén - kétszázezer forintos bruttó bérrel számolva - a béren kívüli juttatások használatával 2850 forintnyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve Preambulum A Testnevelési Egyetem az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján, valamint

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Fókuszban a Család konferencia Pécs, 2015. május 14 15. Blaskó Zsuzsa, PhD tudományos főmunkatárs blasko@demografia.hu A transznacionális család fogalma

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Murinkó Lívia KSH Népességtudományi Kutatóintézet Szalma Ivett Swiss Centre of

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 15.4.2015 2014/2250(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet 1. Kategória Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. 2. Személyes adatok Név / Vállalkozás neve Címe Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik

Értékek, melyekhez az adott célkitűzés tartozik Célkitűzések C1: A létező nemzetközi kötelezettségvállalások és multilaterális megállapodások teljes körű végrehajtása, mint például a biodiverzitást, a föld- és vízhasználatot, a természeti erőforrásokat,

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv

A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv A magyar munkaerőpiac legfontosabb jellemzői és a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv A gazdasági és munkaerőpiaci helyzet 2004 -ben a magyar gazdaság folyamatait a fenntartható növekedési pályára való visszatérés

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-62. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2210(INI) 29.1.2015. Véleménytervezet Daniela Aiuto (PE544.312v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 1-62. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2210(INI) 29.1.2015. Véleménytervezet Daniela Aiuto (PE544.312v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 29.1.2015 2014/2210(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-62 Daniela Aiuto (PE544.312v01-00) Családi vállalkozások Európában (2014/2210(INI)) AM\1047685.doc

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2049(INI) 06.5.2011. az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2049(INI) 06.5.2011. az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 06.5.2011 2011/2049(INI) JELENTÉSTERVEZET az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI)) Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előadó:

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok különösen a következők:

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok különösen a következők: ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat mivel költségvetési szervként 50 főnél több közalkalmazottat foglalkoztat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ. Csépe Valéria

A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ. Csépe Valéria A felsőoktatás társadalmi szerepe és az akadémiai- egyetemi világ Csépe Valéria 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Szeged, 2013. április 18-19. Témavázlat A magasabb iskolai

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei

A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei A demográfiai kihívás és az aktív idıskor lehetıségei Az aktív idıskor támogatása önkormányzati szinten A Minıségi idıskor városi környezetben (Q-AGEING: Quality Ageing in Urban Environment) ) címő nemzetközi

Részletesebben

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a politikai átmenet fényében Saule A. Zhankuliyeva A kazahsztáni politikai átalakulás egyik fontos tendenciája volt a civil társadalom kialakulása,illetveazintézményeineklétrehozásáhozésműködtetéséhezszükségesfeltételekmegteremtése.ésvicaversa,aciviltársadalomésintézményei,ígytöbbekközötta

Részletesebben

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre Strukturális alapok 2014-2020 Gyakorlati útmutató Hogyan tervezzünk egy több alapból finanszírozott működési programot az épületállomány energiahatékony felújítására Ön tervezi azokat a működési programokat,

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. esélyegyenlőségi terve. 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. esélyegyenlőségi terve. 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség esélyegyenlőségi terve 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra 2010. július hó A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint munkáltató

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban

Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban Vállalkozásfejlesztési konferencia Győr 2011. május 17. Helyzetértékelés Rendkívül alacsony foglalkoztatási szint, 60,4%-os foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben