Munka és család: A gondoskodás módja a megosztás!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munka és család: A gondoskodás módja a megosztás!"

Átírás

1 Méltányos munka A jobb világ itt kezdôdik. Munka és család: A gondoskodás módja a megosztás! A felnôttkort sok szempontból az élet csúcsforgalmi idôszakának tekinthetjük. Komoly kihívást jelent méltányos munkához jutni, a családtagokról gondoskodni és emellett eleget tenni a vállalatok, közösségek és társadalmak elvárásainak. Sok társadalomban magasabbá vált a nôk munkaerôpiaci részvételi aránya a jobb képzettségi és gazdasági lehetôségeknek, valamint annak köszönhetôen, hogy a háztartásoknak és a nôknek nagyobb szükségük van a jövedelemszerzésre. Bár minden eddiginél több nô végez keresô tevékenységet, a nôk otthoni kötelezettségeinek mértéke nem csökkent. Sok esetben a férfiak a családi feladatok elvégzésében változatlanul kis mértékben vesznek részt. Sôt, a családok összetételében bekövetkezett változások - az egyszülôs, elsôsorban egyedülálló anyai háztartások számának növekedése és a kiterjedt családi háztartások számának csökkenése -, valamint a migráció és egyéb szociális és gazdasági tényezôk változása gyakran azt eredményezi, hogy a gondozásban való informális segítségnyújtás mértéke csökken. Bizonyos esetekben a családi kötelezettségek még intenzívebbé váltak. Néhány országban igen gyors ütemû a lakosság elöregedése, ami azt jelenti, hogy az idôsebb családtagok a fiatalabb családtagok gondoskodására szorulnak. A világtörténelem során elôször várhatóan 2047-ben fogja meghaladni az idôsebb személyek száma a gyermekek számát. 1 A járványok, mint a HIV/AIDS, szintén hozzájárultak a gondozást igénylô emberek számának növekedéséhez. Ugyanakkor, sok országban csökkentették az állami kiadásokat az egészségügyben és az állami szolgáltatások területén, ezáltal nagyobb felelôsséget hárítva a családtagok nem fizetett gondozási tevékenységére. Emellett, a jelenlegi munkakörülmények kapcsán kialakult helyzet egyre nehezebbé teszi mind a nôk, mind a férfiak számára, hogy megfelelô egyensúlyt hozzanak létre munkahelyi és családi kötelezettségeik között. Ezek a körülmények magukban foglalják a bizonytalan munkaszerzôdéseket, az alacsony béreket, a hosszú munkaidôt, a munkaidô intenzitásának növekedését gyakorlatilag nincs improduktív idô a munkaidôn belül, valamint a túlmunka elôre nem látható elrendelését. Ezek a változások és körülmények különösképpen a nôket hozták sérülékeny helyzetbe, mivel a fizetett munka mellett változatlanul elsôsorban ôk látják el a gondozási tevékenységeket. Így a dolgozó nôk végül is sokkal hosszabb munkanappal és megnövekedett összmunkateherrel néznek szembe, mivel a nem fizetett otthoni munka és a családi kötelezettségek egyelôre még nem egyenlô mértékben oszlanak meg a nôk és férfiak között. A hagyományos nemi szerepkörök és sztereotípiák és a társadalmi elvárások szintén megnehezítik a férfiak számára, hogy részt vegyenek a családi kötelezettségek ellátásában. Kutatások azt mutatják, hogy a férfiak sokat nyernek a jobb munkahelyi-családi egyensúly révén, beleértve a jobb kapcsolatot gyermekeikkel, a nagyobb részvételt a családi életben a kétkeresôs háztartások esetében. 2 ILO, Deloche P. 1 ENSZ, World Population Ageing (A világ népességének elöregedése) (DESA, Population Division, New York) xxvi. old. 2 Marinova, J., Gender Stereotypes and the Socialization Process (Nemi sztereotípiák és a szocializációs folyamat), DAW/ILO/UNAIDS/UNDP, Szakértôi Csoport Találkozó, The role of men and boys in achieving gender equality (A férfiak és fiúk szerepe a nemi egyenlôség elérésében), október old. Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában

2 Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában Fejlett és fejlôdô országokból származó adatok egyre inkább bizonyítják, hogy a munkahelyi-családi konfliktus megoldását célzó hatékony politika hiánya súlyos problémákat okozhat a társadalom, a vállalatok, a családok, a férfiak és nôk számára. Például, a munkahelyi-családi kötelezettségek nem kielégítô egyensúlya sok országban a termékenységi ráták csökkenéséhez vezet, mivel a nôk nehezen tudják összeegyeztetni munkájukat vagy karrierjüket a gyermekvállalással. Ahol nincs intézményes gyermekgondozás, ott a szülôk igen súlyos megoldásokat igénylô helyzetben találják magukat, például az idôsebb gyermekek gondozására kell bízniuk a kisebb testvéreket vagy magukkal kell vinniük gyermekeiket a munkahelyre. Ezek a megoldások azt jelentik, hogy a gyermekek kimaradnak az iskolából, vagy a folyamat végén gyermekmunkásként végzik. A nôk arra kényszerülhetnek, hogy elhagyják a munkaerôpiacot vagy részmunkaidôs állást keressenek maguknak, amely negatív hatással jár keresetükre, képességfejlesztésükre, érdekképviseletükre és szociális védelmükre. A kormányok és szociális partnerek által, a munkavállalók munkahelyi és családi kötelezettségeinek jobb egyensúlya érdekében hozott politikai döntések és intézkedések valódi változásokat eredményezhetnek ben az ILO tagállamai elfogadták az évi 156. sz. Egyezményt a Családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról és az azt kísérô 165. sz. Ajánlást. 3 Ez a két eszköz a családi kötelezettségekkel bíró nôi és férfi dolgozók esélyegyenlôségét és egyenlô bánásmódját egyértelmûen azon intézkedések szélesebb körû kereteibe sorolja, amelyeknek célja a nemek közötti egyenlôség elômozdítása az ILO évi 111. sz. Hátrányos megkülönböztetésrôl (foglalkoztatás és foglalkozás) szóló Egyezmény, az évi 100. sz. Egyezmény az Egyenlô díjazásról, valamint a évi 183. sz., az Anyaság védelmérôl szóló Egyezmény alapján. Az Egyesült Nemzetek, a Nôk elleni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésérôl szóló évi Egyezménye (CEDAW) szintén elismeri a családi kötelezettségek megosztásának fontosságát. ILO, Maillard J. Ezek a nemzetközi eszközök azt a felismerést jelzik, hogy a nemek közötti egyensúly hiánya szoros kapcsolatban áll a produktív és reproduktív tevékenység nemek közötti megosztásával (lásd 1. Szövegdoboz), és, hogy a nôknek és férfiaknak is segítségre van szükségük szerepkörük betöltéséhez a munka világában és a családban. Így tehát, a 156. sz. Egyezmény értelmében a nemek közötti egyenlôség eléréséhez olyan politikai döntésekre van szükség, amelyek a családi kötelezettséggel bíró férfiak és nôk számára hatékonyabb módon teszik lehetôvé a felkészülést, belépést, elômenetelt és tartós részvételt a munkaerôpiacon. Ily módon a nôk és férfiak közötti egyenlôtlenségek csökkentése a munkaerôpiacon és a családban a nemzeti politika kulcscélkitûzésévé vált. 1. SZÖVEGDOBOZ. MI TARTOZIK A NEM FIZETETT CSALÁDI KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ? A 156. sz. Egyezményben a családi kötelezettségek kifejezés kizárólag az eltartott gyermekeikkel szembeni és olyan közvetlen családtagjaikkal szembeni kötelezettségekkel bíró férfi és nôi munkavállalókra vonatkozik, akiknek kifejezetten szükségük van gondozásra és támogatásra (1. cikk), így gyermekek, idôsebbek, fogyatékossággal élô vagy beteg emberek. Az ENSZ 1993-as Nemzeti Számla Rendszere (SNA) a gazdasági vagy piaci munka körébe sorol bizonyos nem fizetett munkatevékenységeket, például: nem fizetett munka a családi vállalkozásban vagy a piacra; önellátásra irányuló gazdálkodás vagy víz- és tüzelôanyag-gyûjtés. Mindazonáltal, a nem fizetett családi kötelezettségek vagy a nem fizetett gondozási munka nem tartozik az SNA és GDP számítások körébe. A nem fizetett tevékenységek körébe olyan nem-gazdasági tevékenységek tartoznak, amelyek lehetôvé teszik a társadalom minden tagjának gondozását és fenntartását, és ez a társadalmi egészség és megmaradás alapját jelenti. Ezek a nem fizetett tevékenységek a következôkre terjednek ki: csecsemôk és gyermekek, tartósan vagy idôszakosan betegek, valamint idôsebb rokonok és fogyatékossággal élôk (aktív és passzív) gondozása; a háztartás karbantartása, takarítás, mosás, fôzés, vásárlás, valamint az összes közösségi önkéntes munka és szolgáltatás januárja óta 40 ország ratifikálta a 156. sz. Egyezményt. A ratifikációk listáját lásd: 4 Antonopoulos, R., The Unpaid Care Work-Paid Connection (A fizetett és nem fizetett gondozás közötti kapcsolat) Working Paper No. 541 (Levy Economics Institute of Bard College, New York).

3 Családi kötelezettségekkel bíró munkavállalók: Különleges kihihívások Az összes nôi és férfi munkavállaló számára biztosítani kellene, hogy munkájuk során ne kényszerüljenek hátrányos megkülönböztetést elszenvedni a foglalkoztatásuk és családi kötelezettségeik közötti vélelmezett konfliktushoz kapcsolódóan. Menteseknek kellene lenniük a családi kötelezettségeik miatt alkalmazott korlátozásoktól gazdasági tevékenységük megkezdése, gyakorlása valamint elômenetelük során. A munkahelyi és családi kötelezettségek összeegyeztetésébôl adódó kihívások befolyással vannak a foglalkoztatás során az esélyegyenlôségre és az egyenlô bánásmódra, különösképpen a nôk esetében. Bár 2007-ben világszerte 1,2 milliárd nô dolgozott - majdnem 200 millióval illetve 18,4 százalékkal több, mint tíz évvel azelôtt 5 -, ezek a nôk gyakran kevésbé termelékeny vagy kevésbé méltányos állások betöltésére kényszerültek, ahol a megfelelô vagy tisztességes bérhez, szociális védelemhez, alapvetô jogokhoz és munkahelyi érdekképviselethez való hozzáférésük korlátozott volt. A nôk viselik továbbra is a családi kötelezettségek legfôbb terheit, és nekik kell megfizetniük a fizetett és nem fizetett munkából adódó megnövekedett terhek költségeit is. Az idôfelhasználásra vonatkozó tanulmányok világszerte kimutatják, hogy a nôk jelentôsen több idôt töltenek nem piaci alapú, nem fizetett családi munkavégzéssel, mint a férfiak. Például Bolíviában a nôk heti 35 órát töltenek nem fizetett munkavégzéssel, szemben a férfiak által végzett 9 órával. Ugyanakkor a férfiak általánosságban több órát töltenek fizetett gazdasági tevékenységgel, mint a nôk heti 42 órát szemben a nôk 26 órájával. 6 Mindazonáltal, ha összesítjük a fizetett és nem fizetett munkavégzéssel töltött órák számát, a nôk általában hosszabb heti munkaidôben dolgoznak, mint a férfiak, és kevesebb idôt töltenek képzéssel, politikai tevékenységgel, saját szabadidô eltöltéssel vagy egészségügyi tevékenységgel. Mindez befolyásolja a nôk hozzáférését a fizetett gazdasági tevékenységekhez is. Például, az Európai Unióban a nôk foglalkoztatási rátája átlagosan 12 százalékkal csökken, amikor gyermeket vállalnak, és a gyermeket nevelô férfiak és nôk foglalkoztatási rátája közötti különbség egészen 26 százalékpontnyi. 7 Latin-Amerikában az összes 20 és 24 év közötti, foglalkoztatásban nem álló nô több mint fele nem fizetett háztartási munkavégzését jelöli meg legfôbb okaként annak, hogy nem keres magának fizetett állást. 8 Még abban az esetben is, ha a nôk részt vesznek a munkaerôpiacon, a családi kötelezettségek gyakran meghatározzák annak a fizetett munkának a mennyiségét és típusát, amelyet a nôk el tudnak vállalni. 9 Így, a családi kötelezettségek képezik az egyik okát annak, hogy a nôk a sérülékeny és informális foglalkoztatás felé fordulnak, amelyek közül az utóbbi kínálja azt a rugalmassági és közelségi szintet, amely lehetôvé teszi számukra a háztartási és gyermekgondozási kötelezettségeik ellátását. Elôfordul, hogy a nôk akaratuk ellenére választanak részmunkaidôs állást. A legtöbb országban a részmunkaidôs munkavállalók nagy többsége nô, és ez gyakran egyet jelent az alacsony foglalkozási státusszal, ahol csak korlátozott a karrier lehetôsége. Mindazonáltal, a részmunkaidôs foglalkoztatás segíthet összeegyeztetni a munkahelyi és családi kötelezettségeket, különösen akkor, ha ez a munkatípus mind a nôk, mind a férfiak számára elérhetô, és olyan foglalkoztatási körülmények és feltételek mellett valósul meg, amelyek megfelelnek a teljes munkaidôben foglalkoztatottakéval. Másrészrôl, azokban az országokban, ahol a közelmúltban hozott jogszabályi reformok lehetôvé teszik a munkavállalók számára, hogy változtatásokat igényeljenek a munkaidejükkel kapcsolatban, ennek a lehetôségnek az igénybevételi aránya igen alacsony. Valószínûleg ez azt jelenti, hogy a munkavállalók, elsôsorban a férfiak attól tartanak, hogy az ilyen kérelmek negatív következményekkel járhatnak karrierjük alakulására vagy a kortársak általi megítélésükre. Ugyanakkor, a fizetett munka területén a hosszú munkaidôt követelô munkakörülmények a nôk és férfiak esélyeit is rontják arra, hogy minôségi gondozást nyújtsanak. Az ILO globális becslései szerint világszerte minden ötödik, azaz 614,2 millió munkavállaló hetente több mint 48 órát dolgozik. A túlságosan hosszú munkaidôt végzô nôk és férfiak aránya különösen nagy jelentôségû néhány országban, így például Etiópiában, Hondurasban, Indonéziában, a Koreai Köztársaságban és Pakisztánban, ahol a jelentések szerint az összes munkavállaló több mint 30 százaléka dolgozik heti 48 óránál többet. A férfiak esetében jóval valószínûbb, hogy túlzottan hosszú munkaidôben dolgoznak, amely egyrészt a nemi sztereotípiák következménye, de ugyanakkor a jelenlegi munkamegosztás fenntartásának oka is. 10 A hosszú munkaidô, valamint az alacsony és egyenlôtlen bérek és jövedelmek gyakran korlátozzák a nôk választási lehetôségét, arra vonatkozólag, hogy dolgozzanak-e, és ha igen, hol és milyen típusú foglalkoztatásban. ILO, Crozet M. 5 ILO, Global Employment Trends for Women (A nôk globális foglalkoztatási trendjei) (Genf). 6 ENSZ Latin-Amerikai és Karibi Gazdasági Bizottsága (ECLAC), Estadisticas para la Equidad de Género: Magnitudes y Tendencias en América Latine (Statisztikai adatok az esélyegyenlôségrôl: Kiterjedés és tendenciák Latin-Amerikában) (Santiago) 7 EUROSTAT, Report on equality between women and men 2008 (Jelentés a nôk és férfiak közötti egyenlôségrôl ) (Európai Bizottság, Brüsszel). 8 ECLAC, Social Panorama of Latin-America 2006 (Latin-Amerika szociális panorámája 2006) (Santiago). 9 Verceles, N. A. és S. N. Beltran, Reconciling work and family. Philippine Country Study (A munka és család összeegyeztetése. Fülöp-szigeteki ország tanulmány), kiadatlan munkaanyag (ILO Munkakörülményekre és Foglalkoztatásra Vonatkozó Program (TRAVAIL), Genf). és Marcucy, P. N., 2001 Jobs, gender and small enterprises in Africa and Asia: Lessons drawn from Banglades, the Philippines, Tunisia and Zimbabwe (Állások, nemek és kisvállalkozások Afrikában és Ázsiában: Tanulságok Bangladesbôl, a Fülöp-szigetekrôl, Tunéziából és Zimbabwe-bôl), Series on Women s Entrepreneurship Development and Gender in Enterprises No. 58. (ILO, InFocus Program a foglalkoztatás elômozdításáról a kisvállalkozások fejlesztése révén (SEED), Genf). 10 Lee, S., McCann, D. és J. C. Messenger, Working time around the world: Trends in working hours, laws and policies in a global comperative perspective (Munkaidô a világ különbözô részein: A munkaidôre, jogszabályokra és politikai intézkedésekre vonatkozó trendek globális komparatív perspektívában), Routledge, (ILO, Genf), 240. old.

4 Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában Emellett, csak korlátozott számú megbízható és megfizethetô szociális gondozási szolgáltatás áll rendelkezésre a megnövekedett gondozási igények ellátására, elsôsorban a gyermekgondozás és az egészségügy területén. Ugyanakkor, ezek a szolgáltatások a közlekedéssel, víz- és energiaellátással együtt a munkavállalók prioritásai közé tartoznak. A gyermekgondozás területén, a világ országainak majdnem felében nincs szervezett gyermekgondozás hároméves kor alatt, és azokban az országokban, ahol létezik ilyen típusú szolgáltatás, a lefedettség korlátozott. 11 Az idôsebb, óvodás korú gyermekeket nevelô szülôk számára léteznek korai gyermekgondozási és nevelési programok, és ezeknek száma növekszik a legtöbb fejlôdô országban, ugyanakkor ezek - elérhetôségüket tekintve - igen egyenetlenek, és a hozzáférés igen korlátozott elsôsorban a szegény és mezôgazdasági közösségek számára. Ezek a gyermekgondozási lehetôségek gyakran nem elégítik ki a dolgozó szülôk igényeit az ellátás idôtartamát, minôségét és költségeit illetôen. 12 Sok országban az iskolai órák gyakran sokkal hamarabb befejezôdnek, mint a munkanap, vagy hosszú az iskolai ebédszünet, ami igen megnehezíti a dolgozó szülôk számára, hogy a gyermekek ellátását összeegyeztessék fizetett munkájuk beosztásával. Hasonlóképpen, a népesség elöregedése és a hosszú távú gondozást igénylô eltartott idôs családtagok növekvô aránya is jelzi azt a növekvô kihívást, amellyel a munkában álló szülôknek kell megbirkózniuk mind a fejlett és fejlôdô országokban. A formális, hosszú távú gondozási szolgáltatások, így az intézményi és a specializált közösségi és otthoni gondozási formák különösképpen lassan fejlôdnek, így még mindig a családtagok viselik a hosszú távú gondozás összes terhét. 13 A HIV/AIDS járvány szintén súlyosan érintette a nem fizetett gondozási munka összes területét, és ez igen nagymértékben befolyásolta a nemek közötti egyenlôtlenség helyzetét. Az intézményes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés nehézsége gyakran azt jelenti, hogy a családtagok, általában a nôk és leánygyermekek, fizetett munkahelyük vagy iskolai tanulmányaik feladására kényszerülnek, hogy gondozhassák a betegeket vagy haldoklókat olyan idôszakban, amikor a családnak többletforrásokra lenne szüksége az orvosi kiadásokra és a jövedelem-kiesés pótlására. Leggyakrabban a szegény családok, a mezôgazdasági területeken élô családok, a faji és etnikai kisebbségek a leginkább érintettek. 14 A kollektív intézkedések és támogatások hiánya a fizetett munka és a családi kötelezettségek összehangolása területén sok háztartást kényszerít arra, hogy egyéni egyeztetési stratégiákhoz forduljon, amelyek gyakran ellentétes hatással járnak a család jólétére és a méltányos munka célkitûzéseire. Ez a helyzet a szegény és sérülékeny családokat érinti a legsúlyosabban, mivel az ô gazdasági lehetôségeik engedik meg a legkevésbé, hogy árucikkeket vásároljanak (feldolgozott élelmiszer, munkaerô-kímélô eszközök) vagy szolgáltatásokat fizessenek meg (magán gyermekgondozás, egészségügyi szolgáltatások betegek számára, háztartási segítség, lásd 2. Szövegdoboz), amelynek segítségével idôt szabadíthatnának fel a fizetett munkavégzés érdekében. Az ô esetükben a munkahely és család közötti konfliktus súlyosan korlátozza a lehetôségeket. Ezek az emberek gyakran arra kényszerülnek, hogy válasszanak a foglalkoztatás és a gondozás között, vagy, hogy e kettôt kombinálják. Mindkét választás súlyos kompromisszumokat követel a foglalkoztatás minôségét és/vagy a gondozás minôségét és a szegénység elkerülése érdekében tett hosszú távú következményeket tekintve. 2. SZÖVEGDOBOZ: HÁZTARTÁSI MUNKA: A PROBLÉMA GYAKORI MEGOLDÁSI MÓDJAI A közepes-magas jövedelmû csoportba tartozó családok számára a háztartási alkalmazottak igénybe vétele a fô eszköz arra, hogy megbirkózzanak a családi kötelezettségek könnyítése érdekében nyújtott kollektív támogatás hiányával. A háztartási munka több millió munkahelyet teremt a fejlettség legkülönbözôbb szintjén álló országokban az egész világon, és jelentôs mértékben hozzájárul az otthoni gondozáshoz. A háztartási alkalmazottak elsôsorban a társadalom legveszélyeztetettebb csoportjaiból származó nôk, és gyakran gyerekek szegény közösségekbôl, mezôgazdasági területekrôl jövôk, etnikai vagy faji kisebbségek, vagy bevándorlók. Az ILO arra a következtetésre jutott, hogy a világ legtöbb országában, más bérkeresôkkel való összehasonlításban a háztartási alkalmazottak de jure alanyai az egyenlôtlen bánásmódnak. Továbbá, a jogszabályok végrehajtási szintje gyakran laza, többek között a háztartási alkalmazottak munkájának zárt ajtók mögötti, rejtett jellege miatt. Ennek eredményeképpen a legtöbb háztartási alkalmazottat informálisan alkalmazzák nagyon alacsony bérért, kevés jogszabályban meghatározott jogot és szociális védelmet élveznek, és képviselethez való hozzáférésük is korlátozott. Ugyanakkor, néhány országban jogi lépéseket tettek a háztartási alkalmazottak jogainak javítása érdekében. Például, Dél- Afrikában 2002 óta a háztartási alkalmazottak jogosultak minimálbérre, fizetett szabadságra, túlóradíjra és végkielégítésre. A munkáltatókat arra kötelezik, hogy alkalmazottaikat bejelentsék a Munkanélküli Biztosítási Alapnál, és hogy járulékokat fizessenek utánuk. Így a háztartási alkalmazottak jogosulttá válnak munkanélküli és anyasági ellátásokra. Forrás: ILO, A háztartási alkalmazottak méltányos munkájáról szóló jogi és gyakorlati jelentés (Genf). Mivel nem részesülnek gyermekgondozási támogatásban, a szegény családok gyakran úgy birkóznak meg a helyzettel, hogy egyedül hagyják gyermekeiket otthon, vagy az idôsebb testvér általában egy iskolából kivett leánygyermek gondozására bízzák ôket, vagy magukkal viszik ôket a munkahelyükre. Például, Indonéziában a dolgozó nôk 40 százaléka gondoskodik gyer- 11 Education for All (Oktatást mindenkinek), Strong foundations: Early childhood-care and education (Erôs alapok: Koragyermekkori gondozás és oktatás), Global Monitoring Report (UNESCO, Párizs). 12 Hein C. és N. Cassirer, Workplace partnerships for childcare solutions (Munkahelyi partnerségek a gyermekgondozási megoldások érdekében) (kiadás alatt) (ILO, Genf) 13 Briodsky, J., Habib J. és M. Hirschfeld (eds,) Long-term care in developing countries: Ten case studies (Hosszú távú gondozás a fejlôdô országokban: Tíz esettanulmány), WHO, Genf. 14 Addati, L és N. Cassirer, Equal sharing of responsibilities between women and men, including care-giving in the context of HIV/AIDS (A nôk és férfiak közötti egyenlô teherviselés, beleértve a HIV/AIDS-szel kapcsolatos gondozást). Készült a Nôk státuszával foglalkozó ENSZ Bizottság szakértôi csoportjának találkozóján, Equal sharing of responsibilities between women and men, including care-giving in the context of HIV/AIDS, október 6-8. Genf, Svájc (ILO, Genf).

5 mekérôl munkavégzés közben, 37 százalékuk támaszkodik a nôi hozzátartozókra, és 10 százalékuk használja az idôsebb leánygyermekek segítségét. 15 Nairobiban a szegényebb anyák 54 százaléka viszi el kisgyermekét a munkahelyre, míg a jobb módú anyák 85 százaléka alkalmaz gyereklányt. 16 A gyermekek idôsebb testvérekre vagy szakképesítés nélküli gondozókra történô bízása egyértelmûen befolyásolja a kisgyermekek egészségügyi állapotát és fejlôdését, és azoknak a gyermekeknek a hosszú távú képzési és foglalkoztatási lehetôségeit, akiket kivesznek az iskolából, hogy testvéreiket gondozzák, és háztartási munkát végezzenek. Emellett, a gyermekek bevitele a munkahelyre nem csak attól az idôtôl és befektetéstôl vonja el az energiát, amelyet a nôk fizetett munkájuk végzésére fordítanak, beleértve a képzést és az üzleti fejlôdést, de a gyermekeket is veszélyes környezetbe helyezi, és kiteszi ôket a gyermekmunka kockázatának. A szegény családokat különösen sújtja az idôsebbek, krónikus betegek és fogyatékkal élôk számára nyújtott kollektív támogatás hiánya. A legtöbb fejlôdô országban súlyos hiány mutatkozik a megfelelô és megfizethetô hosszú távú gondozási programok területén, illetve a rászorulókat gondozó, családokat támogató társadalombiztosítási rendszereket illetôen. Például, ben a Fülöp-szigeteken csak 13 államilag finanszírozott központ nyújtott szociális szolgáltatásokat a fogyatékossággal élôk, idôsebbek és speciális csoportok számára az egész országban. 17 A gondozásra szorulók családtagjai, elsôsorban a nôk súlyos nehézségekkel szembesülnek, amikor munkahelyi és családi kötelezettségeiket próbálják összeegyeztetni; mindez gyakran azt eredményezi, hogy részben vagy véglegesen elvesztik fizetett állásukat. 3. SZÖVEGDOBOZ. FÉRFIAK ÉS IDÔSGONDOZÁS Az Egyesült Államokban élô férfiak egyre növekvô mértékben szembesülnek azzal az aggodalommal, hogy a szüleikrôl való gondoskodás és kenyérkeresôként betöltött szerepük konfliktusba kerül. Becslések szerint jelenleg a családi gondozás feladatkörében a férfiak majdnem 40 százaléka vesz részt, szemben az 1996-ban mért 19 százalékkal. Körülbelül 17 millió férfi az elsôdleges gondozója egy felnôttnek. Ahogy az aktív apaság megélése egyre inkább elfogadottá vált a baby-boom generáció számára, úgy vált egyre elfogadottabbá a gondozói szerepkör a ma már apakorba lépett fiúk számára. A kisebb létszámú családok és a teljes munkaidôben dolgozó nôk arányának növekedése is hozzájárult ehhez a változáshoz. A férfiakat aggasztja, hogy gondozói szerepkörük nem teljesen elfogadott munkahelyükön abból a felfogásból adódóan, hogy a férfiakat általában elônyben részesítik a munkaerô-felvételnél, mivel azt tartják róluk, hogy ôk százszázalékosan munkájukra fognak majd koncentrálni. Forrás: USA Alzheimer Egyesület és Nemzeti Gondozási Szövetség. Leland, J november 28. Egyre több férfi vállal vezetô szerepet az idôs szülôk gondozásában, New York Times (New York). A gondozás területén megnyilvánuló, a társadalomra, munkára és nemi szerepekre gyakorolt hatásokat figyelembe kell majd venni a jövôben az új politikai irányvonalak kidolgozása és a gondozásra és szociális védelemre vonatkozó prioritások elfogadása során. Munkahelyi-családi intézkedések politikai napirendre tûzése ILO, Fiorente A. A munkahelyi-családi intézkedések olyan politikai megoldások, amelyeknek célja az összes munkavállaló méltányos munkához való hozzáférésének biztosítása azáltal, hogy kifejezetten és szisztematikusan figyelembe veszik, és támogatják a munkavállalók nem fizetett családi kötelezettségeit. Az ILO 156. sz. Egyezménye és 165. sz. Ajánlása hasznos politikai iránymutatást nyújt, és olyan rugalmas eszközt képvisel, amelynek segítségével olyan politikai döntések kidolgozása válik lehetôvé, amelyek révén a családi kötelezettségekkel bíró férfi és nôi munkavállalók számára biztosítják a hátrányos megkülönböztetés nélküli foglalkoztatásba történô belépés, részvétel és elôremenetel jogával való élést. A munkahelyi-családi intézkedéseket nemzeti, közösségi és munkahelyi szinten lehet érvénybe léptetni. Ezen intézkedések arra irányulnak, hogy a családi kötelezettségeket összeegyeztethetôbbé tegyék a fizetett munka követelményeivel, és, hogy a munkakörülményeket összeegyeztethetôbbé tegyék a nem fizetett családi kötelezettségekkel. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek aktív módon ösztönzik a férfiakat arra, hogy részt vegyenek a családi feladatok ellátásában. Ez csak akkor lehetséges, ha olyan intézkedéseket hoznak, amelyek megváltoztatják a tradicionális viselkedési mintákat, például a fizetett apasági és szülôi szabadság bevezetésével. A kormányoknak vezetô szerepe van a politikai orientáció meghatározásában, és abban, hogy olyan társadalmi klíma alakuljon ki, amely elôsegíti a párbeszédet, és 15 Kamerman, S. B., Early Childhood Education and Care (ECEC): An overview of developments in OECD countries ( Korai oktatás és gondozás: Áttekintés az OECD országok fejlôdésérôl) Megtalálható: (hozzáférés: január 30.) 16 A. Lakati et al., Breastfeeding and the working mother in Nairobi (Szoptatás és dolgozó anya Nairobiban), Vol. 5. No. 6., dec., old. 17 ILO, 2004 Reconciling work and family in the Philippines (A munkahely és a család összeegyeztetése a Fülöp-szigeteken), Kiadatlan TRAVAIL ország tanulmány (Genf).

6 Nemek közötti egyenlôség a méltányos munka középpontjában azokat a változásokat, amelyek javítják a munkahelyi-családi kötelezettségek közötti egyensúlyt. Elsôsorban a kormányok alapvetô felelôssége, hogy a jogalkotási folyamat során különös gonddal vegyék figyelembe az egyenlôségi célkitûzéseket, azaz próbálják megszüntetni a fizetett és nem fizetett munka között meghúzódó nemek közötti különbségeket. Ahogy az ILO Szakértôi Bizottsága kifejtette: a munkahelyi és családi kötelezettségek harmonizációját elômozdító intézkedéseknek, így a gyermekgondozási szolgáltatásoknak nem a nôkre kell kizárólag vonatkozniuk. 18 Tulajdonképpen, az apák hozzáférésének kizárása állandósítja azt az képzetet, hogy egyedül a nôk felelôsek a gyermekek gondozásáért, és ez növeli a nôk elleni hátrányos megkülönböztetés kockázatát a munkahelyen. ILO, Crozet M. 4. SZÖVEGDOBOZ. KULCSFONTOSSÁGÚ KÖVETELMÉNY, HOGY A CSALÁDBARÁT INTÉZKEDÉSEK MEGHOZATALAKOR FIGYELEMBE VEGYÉK A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLÔSÉG KÉRDÉSÉT A férfiak gondozási szerepkörének elismerése: A szülôi szabadság lehetôségének megadása és a szülôi szabadsághoz való hozzáférés biztosítása úgy a férfiak, mint a nôk számára a kezdeti anyasági szabadság után, nem átruházható módon. Családbarát foglakoztatás: Rugalmas megállapodások a munkaidô, a pihenési idôszakok és szabadságok területén; éves szabadság biztosítása, rövid idôtartamú, rendkívüli szabadságolás; (megfelelô) részmunkaidôs foglalkoztatás, rugalmas munkaidô, idôbank, távmunka, a munka és túlmunka napi óraszámának csökkentése. A családi kötelezettségek jobb összeegyeztetése a munkahelyi kötelezettségekkel: Megfizethetô és jó minôségû gyermekgondozási és egyéb családi szolgáltatások és intézmények elérhetôségének biztosítása, amelynek segítségével a munkavállalók egyensúlyt tudnak teremteni foglalkoztatási és családi kötelezettségeik között. A családi kötelezettségek egyenlô megosztása a férfiak és nôk között információátadás, tudatosító kampányok és az oktatáspolitika révén. Olyan állami és magántevékenységek támogatása, amelyek segítségével könnyíteni lehet a családi és háztartási kötelezettségek miatt kialakult terheken munkaerô-kímélô eszközök, tömegközlekedés, víz- és energiaellátás segítségével. Forrás: ILO, A nemek közötti egyenlôség kezelése a munkahelyi-családi intézkedések révén, információs lapok a munkahelyrôl és a családról, No 2. TRAVAIL, Genf. Ahogy a 156. sz. Egyezmény kimondja, a munkahelyi-családi intézkedések kialakításakor és végrehajtásakor a munkavállalói és munkáltatói szervezetek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be (11. Cikk). Emellett, a tripartit nemzeti politikai keretek megteremtése, az olyan kollektív megállapodások ösztönzése, amelyek erôsítik és potenciálisan meghaladják a kötelezô érvényû követelményeket, a családbarát intézkedések támogatása a munkahelyen, a munkakörülmények javítása a vállalati versenyképesség biztosítása mellett, mind olyan bevált megközelítési módok, amelyekkel biztosítani lehet azokat a megfelelô nemzeti és munkahelyi intézkedéseket, amelyek kielégítik a munkavállalók és munkáltatók igényeit. A következô diagram azokat a különbözô - az ILO családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókra vonatkozó normái alapján kidolgozott intézkedéseket összegzi, amelyek a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolását teszik lehetôvé. Ezek az intézkedések elsôsorban a kormányok, a szociális partnerek és a civil társadalom szereplôi által hozott közvetlen intézkedési eszközök körébe tartoznak. Munkáltatók Szabadságra vonatkozó intézkedések (anyasági, apasági, szülôi, rendkívüli szabadság) Társadalombiztosítási ellátások Alapvetô állami infrastruktúra Felmérés a fizetetlen gondozási munkáról Kormány Szociális gondozási szolgáltatások (gyermek-, idôs-, beteg-, fogyatékos gondozás) Munkahelyicsaládi intézkedések Civil társadalom Kommunikáció és információ Méltányos munkaidô Megfelelô és egyenlô bérek és jövedelme k Aktív munkaerôpiaci intézkedések Forrás: [hozzáférés: január 30.] Munkavállalók 18 ILO, 1999, Az Egyezmények és Ajánlások Végrehajtásával Foglalkozó Szakértôi Bizottság közvetlen kérése Guatemalához az 1981.évi 156. sz. Családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról szóló Egyezménnyel kapcsolatban (Genf).

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A jövő védelmére: Anyaság, apaság és munka

A jövő védelmére: Anyaság, apaság és munka Méltányos munka A jobb világ itt kezdôdik. A jövő védelmére: Anyaság, apaság és munka A biztonságos terhesség, az anya egészségügyi ellátása, valamint az újszülött életben maradása az élet központi kérdése.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit A családi élet és a munka összeegyeztethetősége Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit Fogalom Cél: családi élet és a munkavégzés összeegyeztethetősége Lényege: - Az egyén munkája

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban?

Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban? BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Nők fizetése: miért éles még mindig a szakadék az USA-ban és Lengyelországban? Több mint 30 évvel ezelőtt, a női mozgalmak fénykorában, a tüntetések gyakori jelszava volt az egyenlő

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

171. sz. Egyezmény. az éjjeli munkáról

171. sz. Egyezmény. az éjjeli munkáról 171. sz. Egyezmény az éjjeli munkáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1990. június 6-án hetvenhetedik

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

International Labour Organization Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Nők, Munkahely, Család Ahogy ILO látja...

International Labour Organization Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Nők, Munkahely, Család Ahogy ILO látja... International Labour Organization Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Nők, Munkahely, Család Ahogy ILO látja... Verena Schmidt A munkakörülmények és a nemek közötti egyenlőség vezető szakértője ILO Tisztességes

Részletesebben

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított)

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított) 183. sz. Egyezmény az anyaság védelméről (módosított) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és amely 2000.

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E IPSOS ZRT. SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E HELYSÉG: Budapest:...

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4.

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka Magyarországon Jogszabályi környezet adott Több pályázati lehetőség Sikeres projekt: örkényi távmunkaház Több szervezet is

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet 1. Kategória Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. 2. Személyes adatok Név / Vállalkozás neve Címe Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Részletesebben

Dr. Alena Křížková, Ph.D. Cseh Tudományos Akadémia, Szociológiai Intézet alena.krizkova@soc.cas.cz. Budapest 2012. 10. 09

Dr. Alena Křížková, Ph.D. Cseh Tudományos Akadémia, Szociológiai Intézet alena.krizkova@soc.cas.cz. Budapest 2012. 10. 09 Társadalmi és szociálpolitikai tényezők: a horizontális és vertikális szegregáció, a gyermeknevelési és más gondozási feladatok hatása, valamint a szociális juttatások szerepe Dr. Alena Křížková, Ph.D.

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Murinkó Lívia KSH Népességtudományi Kutatóintézet Szalma Ivett Swiss Centre of

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2007/2290(INI) 10.9.2008 VÉLEMÉNY Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére a szociális biztonsági

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv és elkészítésének eljárási szabályai

Esélyegyenlőségi terv és elkészítésének eljárási szabályai 1 FÉSZEK Fogyatékossággal Élők Szakszervezete 1145 Budapest, Laky Adolf utca 41-49. Adóazonosító:18189704-1-42 Honlapunk: www.feszekszakszervezet.hu Elérhetőségeink: + 36-303897756,06307002027 e-mail:

Részletesebben

184. sz. Ajánlás. az otthon végzett munkáról

184. sz. Ajánlás. az otthon végzett munkáról 184. sz. Ajánlás az otthon végzett munkáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1996. június

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető 2014. április 23. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI)

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Kutatási kérdések Hogyan változott a szülők és a gyermekek

Részletesebben

A 2012-2014 Triennium értékelése

A 2012-2014 Triennium értékelése Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXV. Kongresszus 2015. október 8-9. Budapest ICOH éves beszámoló 2015. Előadó: Dr. Ruzsás Éva Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, belgyógyász, kardiológus Dr.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400. EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008 MÓDOSÍTÁS: 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) a nőkről és a tudományról (2007/2206(INI)) AM\712026.doc PE402.819v01-00

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Rugalmas munka Lengyelországban. Alicja Kostecka

Rugalmas munka Lengyelországban. Alicja Kostecka Rugalmas munka Lengyelországban Alicja Kostecka Ha embereket alkalmazol, az egész embert foglalkoztatod. Nem munkáskezet veszel, a kézzel együtt jár a tulajdonosa is. Peter F. Drucker Munkaerőpiaci bázis

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Fókuszban a Család konferencia Pécs, 2015. május 14 15. Blaskó Zsuzsa, PhD tudományos főmunkatárs blasko@demografia.hu A transznacionális család fogalma

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés, karriertervezés Tanulság A készségek, képességek és a tudás, csak akkor hasznosak, hogyha a megfelelő helyen vagyunk Az emberi képességeket növelő tevékenységek 1. Egészségügyi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Esélyegyenlőségi audit és egyéb gender-szempontú, munkáltatókat célzó tevékenységek. Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s.

Esélyegyenlőségi audit és egyéb gender-szempontú, munkáltatókat célzó tevékenységek. Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s. Esélyegyenlőségi audit és egyéb gender-szempontú, munkáltatókat célzó tevékenységek Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s. Gender Studies, o.p.s. 1991-től működik Cégekkel való együttműködés; esélyegyenlőségi

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Munkapiaci helyzet és bérérték Hollandiában

Munkapiaci helyzet és bérérték Hollandiában Munkapiaci helyzet és bérérték Hollandiában A prezentáció áttekintése Fő mutatószámok A hollandiai munkapiaci fejlemények A bérérték módszer története A tudás és képesség szerinti munka törvénye (koncepció)

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben