TARTALOMJEGYZÉK ÉPÍTÔIPARI KÖLTSÉGBECSLÉSI SEGÉDLET. Elôszó...7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK ÉPÍTÔIPARI KÖLTSÉGBECSLÉSI SEGÉDLET. Elôszó...7"

Átírás

1 EKS 2015 beliv_eks 4/1/15 3:21 PM Page 3 TARTALOMJEGYZÉK 3 Elôszó...7 I. FE JE ZET Faj la gos épí té si költ sé gek néhány épülettípusra...11 I/I. Szer ke zet épí té si és szak ipa ri költ sé gek La kó épü le tek Iro da épü le tek In téz mé nyi épü le tek Egészségügyi létesítmények Rak tár épü le tek Sport lé te sít mé nyek...18 I/II. Épü let gé pé sze ti költ sé gek Köz pon ti fûtés hûtés, gázellátás Belsô víz el lá tás-csa tor ná zás Épü le tek tûzvédelme be épí tett au to ma ti kus ol tó rend szerekkel Szellôzés-szerelés Fel vo nóte le pí tés...27 I/III. Épü let vil la mos sá gi költ sé gek La kó épü le tek Iro da épü le tek In téz mé nyi épü le tek Rak tár épü le tek Sport lé te sít mé nyek...30 I/IV. Belsô be épí té s költ sé gei La kó in gat la nok...31 I/V. Külsô mun kák költ sé gei Közmûvezetékek Kör nye zet ren de zés Park- és kert épí tés...36 I/VI. Megújuló energiaforrások hasznosítása Napenergia hasznosítása La kó in gat la nok...31 Faj la gos nettó épí té si költ sé gek ös sze fog la ló táb lá za tai né hány épülettípusra..39 La kó épü le tek...40 Csa lá di ház...41 Iro da és in téz mé nyi épü le tek...42 Megvalósult egészségügyi intézmények...43 Sport lé te sít mé nyek...44 Egyéb épü le tek...45 Mintaszámítások...46

2 EKS 2015 beliv_eks 4/1/15 3:21 PM Page 4 4 II. FE JE ZET Faj la gos net tó épí té si költ sé gek né hány épü let szer ke zet re Elôre gyár tott és fa la zott pin ce Fö dém szer ke ze tek Fa la za tok Tetôszerkezetek...59 III. FE JE ZET Fôbb munkatételek évi egységár-költségei...63 III/1. Szer ke zet épí tés Épí té sze ti mun kák (1-15 al fe je zet) Földmun kák Terület-elôkészítés Mun ka ár kok, mun ka göd rök ké szí té se Mun ka ár kok, mun ka göd rök meg tá masz tá sa Befejezô föld mun kák Szer ke zet épí tés Ala po zá sok Hely szí ni be ton-, vb. szer ke ze tek Elôre gyár tott tar tó szer ke ze tek Be ton acél sze re lé sek Fa la za tok, kômûves szer ke ze tek Pin ce fa la za tok Te her hor dó és kitöltô fa la za tok Belsô falazatok Sze relt vá lasz fa lak Könnyûszerkezetes épü le tek (csar no kok) falazatai Alj zat be to nok Ké mé nyek Ácsszerkezetek Fe dél szer ke ze tek Alj zat ké szí té sek Tetôlécezés Tetôfóliák Hom lok za ti desz ká za tok (ha jó pad ló) Va ko la tok, hom lok zat be vo na tok Belsô va ko la tok Hom lok zat va ko la tok és be vo na tok Lá ba za ti va ko la tok Hom lok za ti díszítôelemek Tetôfedések Szálcement fe dé sek Cse répfe dé sek Zsin delyfe dé sek Fém le mez fe dé sek Könnyûszerkezetes épü le tek (csar no kok) fe dé sei Egyéb tetôfedések...91

3 EKS 2015 beliv_eks 4/1/15 3:21 PM Page 5 7. Ál men nye ze tek Ás vá nyi-rost la pok ból Cementkötésû (fa gya pot) la pok ból Gipsz la pok ból Akusz ti kus (üveg-ás vány gya pot) Gipsz kar ton lemezbôl Alupanel és tér rá csos ál men nye ze tek Bur ko la tok Hi deg bur ko la tok Me leg bur ko la tok Homlokzatbur ko la tok Bá do go zá si mun kák Fém le mez fe dé sek Eresz csa tor nák Asz ta losszer ke ze tek Hom lok za ti nyí lás zá rók Tetôtéri-ablakok, tetôbevilágítók, felülvilágítók Biz ton sá gi be já ra ti aj tók Bel té ri aj tók Ár nyé ko ló szer ke ze tek Lakatosszer ke ze tek Aj tók-ab la kok Tûzgátló aj tók Ga rázs ka puk Ke rí té sek, rá csok, kor lá tok Üvegezés Üve ge zé si mun kák irány dí jai Üve gek, üveg szer ke ze tek anyag árai Szigetelô üve gek Biz ton sá gi üveg szer ke ze tek Tûzvédelmni, tûzgátló üve gek Felületképzések Ta pé tá zás-, fes tés, má zo lás Hom lok zat fes tés Hô-, hang- és víz szi ge te lé sek Hô és hangszigetelések Víz el le ni szi ge te lé sek Utó la gos fal szi ge te lé sek Kiegészítô té te lek Épü let gépi bon tá sa Fa la za tok kézi bon tá sa Tetôszerkezet bon tá sa Va ko la tok le ve ré se Bur ko la tok bon tá sa Be ton-, vas be ton szer ke ze tek bon tá sa

4 EKS 2015 beliv_eks 4/1/15 3:21 PM Page Nyí lás zá rók bon tá sa Fes tés-má zo lás elôtti fe lü let ké szí tés Árjegyzék III/2. Épü let gé pé szet (1-4 al fe je zet) Víz- és csa tor na sze re lés Csôszerelések Be ren de zé si tár gyak Sze rel vé nyek Fûtésszerelés Csôvezeték-szerelés Fûtôtestek Gáz kon vek tor ok Ka zá nok Hôszivattyúk Melegvíz tárolók Klí ma sze re lés Fa li ké szü lé kek Szellôzés sze re lés Tetôventilátor sze re lé se Tetôventilátor sze re lé se He lyi ség el szí vó ven ti lá tor sze re lé se He lyi ség el szí vó ven ti lá tor WC, fürdô, kam ra szellôztetésére He lyi ség el szí vó ven ti lá tor WC, fürdô, kam ra szellôztetésére III/3. Épü let vil la mos ság (1-7 al fe je zet) Ká be lek, ve ze té kek Sze rel vé nyek Lám pa tes tek Elekt ro mos be ren de zé sek Fô-, alelosztó és fogyasztásmérô szek ré nyek Egyéb berendezések Vil lám vé de lem V. FE JE ZET Panelprogram Homlokzati nyílászárók cseréje Fûtés korszerûsítés Hôszigetelés VI. FE JE ZET A költ sé gek ös sze sí té se VII. FE JE ZET Szol gál ta tá sok díj szá mí tá si táb lá za tai Építészeti és mérnöki összevont szolgáltatások ajánlott díja Épülettípusok ajánlott díjosztályba sorolása (MÉK) Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói (Ot) és díjai (MÉK) Az időráfordítás alapján számított díj A Magyar Mérnöki Kamara ajánlott mérnöki óradíjai...158

5 EKS 2015 beliv_eks 4/1/15 3:21 PM Page 7 ELÔSZÓ 7 Önök az Építôipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) legújabb 2015 évi kiadását tartják a kezükben. Az elsô kiadás akkor még Mi mennyi az építôiparban címmel 1994-ben jelent meg. Azóta igyekeztünk a tartalmát évrôl-évre bôvíteni. Az árak, egységárak ismertetése Az ÉKS-ben foglalt árak elsôsorban a költségtervezéshez, értékbecsléshez nyújtanak tájé - koz tató árakat átlagos mûszaki tartalom és feltétel mellett, így nem fejezhetik ki egy konkrét projekt megvalósításának költségét. Annak elôsegítése érdekében, hogy mind a projekt elôkészítô szakaszában, mind a ter - ve zés idôszakában a várható költségek minél pontosabban kalkulálhatók legyenek az ÉKSben foglalt árak segítségével, szükségesnek tartjuk ismertetni az árak kialakításának a módszerét. A kiadványban foglalt egységárak átlagos vállalkozási (nagyság, megbízási mód, technológiai felszereltség), piaci feltételek (erôforrás, verseny), kivitelezési körülmények, reális vállalási határidô és fizetési feltételek figyelembevételével alakultak ki. Az egységárakat kompletten, az átlagos építésnél szükséges összes költség alapján határoztuk meg. Az erôforrásoknál a közzétett építôipari normák adatai és mûveleti leírásai, valamint a mennyiség-meghatározás és felmérés szabályait vettük figyelembe. Speciális szakterületnél pl. kéménytechnika, felvonótelepítés, könnyûszerkezetes épít - mé nyek a szakkivitelezô cégek vállalkozási árait alkalmaztuk. Néhány árat mely nagyban függ a forint árfolyamától 307 Ft/Euro árfolyamon határoztuk meg. Az anyagköltség tartalmazza a közvetlen anyagok beszerzési, helyszínre szállítási és rakodási költségét 15 km-es távolság figyelembevételével, átlagos beszerzési forrás és finanszírozási feltételek mel - l ett és max. 1 éves kivitelezési idôszak árkockázatát a szükséges depónia kép zé sekkel, esetleges anyagigazgatási költségeket, az átlagos veszteségeket, szükséges átfedéseket, komplex tételeknél pedig az egyéb egységre jutó, közvetlenül elôirányozható, kiegé - szítô anyagok, segédanyagok költségét.

6 EKS 2015 beliv_eks 4/1/15 3:21 PM Page 8 8 A munkadíj tartalmazza a munkanormák szerinti élômunka költségeket, a munkahelyen belüli átlagos anyag - mozgatási költségeket és a teljesítményarányos gépköltségeket. A szakmánkénti óradíj magában foglalja a bérköltséget (közvetlen bér, bérpótlék és járulékai), az átlagos fedezetet, amely magában foglalja mindazon általános költségeket, ame - lyek nem szerepelnek a közvetett költségek között, így a munkahelyi és központi irá - nyí tás költségét, ezen belül a rezsianyagok és eszközök költségét, a tervezett nyere - sé get és a kockázati költséget. Az alkalmazott szakmánkénti óradíjak az egyes fejezetekben: Föld és alapozási munkák Helyszíni beton és elôre gyártott elemek Falazatok és egyéb kômûves szerkezetek Ácsszerkezetek Vakolatok és homlokzatbevonatok Tetôfedés Burkolatok Asztalos szerkezetek Szárazépítés Felületképzések (festés-mázolás) Hô-, hang- vízszigetelések Víz-, gáz-, csatorna-, fûtés-szerelés Klímaszerelés Felvonószerelés Épületvillamosság Gyengeáramú szerelések A rezsióradíjak Budapest és vonzáskörzetében, valamint a nagyobb megyeszékhelyek helyi viszonyaira jellemzôek, azonban régiónként eltérôek (pl. helyi adók, munkaerô-piaci hely - zet) lehetnek. Javasoljuk a helyi körülmények figyelembevételét az alábbi területi szorzók alkalmazásával: egyéb megyeszékhely 0,95 egyéb települések 0,90 elmaradott térségek 0,87 Az építôiparra kidolgozott, egy munkaórára számított minimális rezsióradíj mér té - ke április 26.-ától 2422 Ft/ó. (30/2014. IV.10. BM rendelet)

7 EKS 2015 beliv_eks 4/1/15 3:21 PM Page 9 Ahol az árak mellett %-ok találhatók, azok az anyag és a díj megoszlását jelentik. Pl % = 70% anyag, 30% a díj. 9 Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadvány felépítésének ismertetése Az összeállításnál figyelembe vettük a korszerû építési anyagokat, szerkezete ket, termé - sze tesen a teljesség igénye nélkül. Ha az olvasó egy a gyakorlatban elterjedt meg oldást nem talál a füzetben, annak csak a helyhiány az oka. I. fejezet: Az épülettípusok (lakóépületek, intézmények stb.) fajlagos építési költségeit tartalmazza. A feltüntetett árak csak közelítô becslésre szolgálnak, kívéve a megvalósult egész ség - ügyi beruházások adatait, árait. Az árakban csak az épületen belüli költségek sze re pel - nek, a külsô munkák költségét azonban nem foglalják magukban. II. fejezet Az ún. komplex árak tartalmazzák a munkanemenként lehetôség szerint összevont árakat az építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági munkákra vonatkozóan. Ennek felhasználásával egy adott épületre már pontosabb kalkuláció készíthetô. III. fejezet A munkanemenként leggyakrabban elôforduló munkatételeket foglalja magában. A mun - ka té telekhez rendelt egységárak magyarázata: a magasabb ár az un. listaáron (lakos - sági kiszolgálás, kis volumenû beszerzés) kalkulált ár, alacsonyabb ár, a termékfajtától füg gô, változó mértékû (10-20%) kedvezménnyel kialakított ár. IV. fejezet Panelprogram V. fejezet A költségek összesítésének módszerére ad javaslatot, az építési munkák összesítésére, valamint az egyéb kiadásokra, melyek a beruházás várható összes költségét jelentôsen befolyásolhatják. VI. fejezet A kiadvány végén, a tervezôk részére jelentettük meg a tervezési díj megállapításához faj lagos költségeket. Megadtuk az egyes létesítmények fôbb költségelemeit (a tervezés - tôl a kulcsátadásig). A különbözô szerkezeti, belsô beépítési megoldások variálható sá gá - val könnyen megállapítható az építtetô igénye szerinti létesítmény becsült össz költsége.

8 EKS 2015 beliv_eks 4/1/15 3:21 PM Page A megjelenô új megoldásokat, az aktuális árakat, a tervezôi díjszámításhoz a fajlagos költségeket a jövôben is évente megjelentetjük. A kiadvány célja változatlanul az, hogy a gyakorlatban legtöbbször elôforduló építési feladatok összköltségét a szakemberek, de a szakmai ismeretekkel nem rendelkezô döntéshozók is megbízható pontossággal meg tudják állapítani. Az elmúlt években egyre többen legtöbbször bírósági szakértôk kerestek meg bennün ket és éves árak után érdeklôdtek. A kiadványunk elsô megjelenésétôl (1994) az összes megjelent ár rendelkezésünkre áll. Ezért megkeresésre a megismerni kívánt árakat mini mális díj felszámolása mellett a címen lehet kérni. Végül köszönetet mondunk Szeredi Istvánnénak, aki több mint két évtizeden keresztül szakszerkesztette a kiadványt. Budapest, március hó Petro Kálmán HUNGINVEST Kft.

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6 Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3 C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á OTIS Felvonó Kft. 2. Elis ha Gra ves Otis egy egész ipar ág ki bon ta kozá sa előtt nyi tot ta meg a ka put, ami kor 1853- ban a New York ál lam be li Yon kers ben (USA) fel ta lál ta a biz ton sá gi fogókészüléket

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben