ISKOLAI ERSZAK RENDÉSZETI KORLÁTOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLAI ERSZAK RENDÉSZETI KORLÁTOK"

Átírás

1 ISKOLAI ERSZAK RENDÉSZETI KORLÁTOK A kriminalitás korspecifikus szelete A bncselekmény megelzésének legbiztosabb, de legnehezebb eszköze a nevelés tökéletesítése. Beccaria: A bntett és büntetése, Bp old.) 1

2 Közhelyek a fiatalkori kriminalitás megítélésében: aggasztó, drámai helyzet, idzített bomba, kiugróan tragikus, de nagyon ritka esetekbl teljes általánosítás az ifjúság állapotára megokolatlan, indokolatlan, szükségtelen, motiválatlan erszak, elttünk a jöv felnttkori bnözése, feleltlen szülk, közömbös társadalmi környezet. Egyre több a cselleng Szabadabb életvitel, lazuló erkölcsök, a felnttek iránti csökken tisztelet, családi és iskolai problémák, a szülk többsége kevés id tölt a gyermekével okok a deviálódásra. Magyar Hírlap II

3 A gyermekek manapság imádják a luxust. Rossz a modoruk, megvetik a tekintélyt. Nem tisztelik az idsebbeket. Szembeszegülnek szüleikkel, belevágnak a másik szavába, keresztbevetik lábaikat és terrorizálják tanáraikat. (Szokratész, i.e.300 körül) Nem való szemétvödörbe dobni az újszülöttet. Helytelen éheztetni a csecsemt. Ha beteg, orvost kell hívni hozzá. Nem tanácsos kikötni, forró kályhára ültetni, hideg kamrába zárni, ujját konnektorba dugni, nadrágszíjjal, gyúrófával, szárítókötéllel, fakanállal, széklábbal porolóval, cipsarokkal fenyíteni. Ne fenyegessük szolgálati fegyverünkkel, ne felejtsük a vonaton, ne csapjuk be, ne nevessük ki, ne ordítozzunk rá, ne szégyenítsük meg, szóval, amennyire lehet, tartsuk tiszteletben kezdd és bntelen életét. (Konrád György) 3

4 A gyermekkori kriminalitás: ugyanúgy, mint a felnttkori, az élet normális jelensége, méreteiben és megvalósulásában nincs semmi rendkívüli, mindig felfokozott érdekldés kíséri, ám fként szenzációként a puszta történés okán, a felületes bemutatás, elhamarkodott, az okokra kevéssé tekint közhangulatot és reakciókat kelt, márpedig igazi baj abból származik, ha rosszul válaszol rá a felntt világ. 4

5 Az ifjúkori bnözés morfológiája: Gyermekkorú elkövetk: 3, Fiatalkorú elkövetk: A bnözési hajlam (10 ezer azonos korúra es elkövetk száma) A dinamika: - kétszerezdés (1990), - a rendszerváltást követen stagnálás, - fél évtizede lassú csökkenés (Vavró István: demográfiai változások!!) JELLEMZ AZ EPIZÓDSZERSÉG ÉS A BAGATELL TERMÉSZET!!! A jelenség mindenütt a világon elfordul és hasonló méret és természet, tehát társadalmi viszonyoktól létez, rendszer független (ubikvitás). A követéses vizsgálatok megmutatták, hogy a normasért magatartások jól körülhatárolható életszakaszban következnek be, a felntté válási idszak befejeztével elhalnak. 5

6 A gyermekbnözés jellemz vonásai: A közvéleményben torz kép él, miszerint az fk. bnözés jellemzen erszakos, garázda volna: dönten vagyon elleni deliktumok csoportos elkövetés jellemzen ismersök és kortársak sérelmére a kamaszkort elhagyva a normasértések általában elhalnak A GYERMEKEK BNELKÖVETÉSE ELSSORBAN ÉLETKORI SAJÁTOSSÁG Probléma megoldási nehézségek, túlértékelt kortárs kapcsolatok, a felntté válás nehézségei A gyermekek egy kis részénél olyan szociális és egyéb veszélyeztetettség látszik, amibl egyenesen következik a bnelkövetés, azonban a bnelkövet fiatalok legnagyobb része nem ebbe a körbe tartozik! A gyermekek magatartását (jogsértéseit is) érzelmi, és nem értelmi szempontok irányítják, ezért a büntetéssel fenyegetés számukra nem bír jelentséggel!! 6

7 Kevés még a tudás a jelenségrl, mert nem oly régi még az el/felismerés, hogy a gyermekkriminalitást külön kell figyelemmel kísérni. A hivatalos statisztikák csak általános tendenciákat jelezhetnek, mert nem tartalmazzák a látenciában maradt magatartásokat Három oksági tényezt azonosítottak a kutatók (közülük kett megléte már rizikót jelent): - erszak a családon belül - rossz szociális helyzet - alacsony iskolázottság A gyermekbnözés legalábbis stagnál vagy emelkedik mindenhol a világon A tettes-megkérdezéses látencia vizsgálatok igazolják, hogy a gyermekbnözés nagyobb mint ami a hivatalos statisztikákban megjelenik. A súlypontja a 16. év körülre tehet (eltte inkább vagyon elleni, utána inkább erszakos bncselekményeket követnek el.) Növekszik az erszakos-garázda cselekmények száma is (nota bene! azonban ezek csak igen kis hányadát jelentik a gyermekkori összbnözésnek, valamint kevésbé súlyosak is jellemzen!!!!) 7

8 Néhány további jelenség: Eltnési ügyek Iskolakerülés (truancy) Szekírozás (bulying) Veszélyes kortársi csoportosulások Együttmködés civilszervezetekkel Ifjúságkutatások ösztönzése A büntetjogi reakciók Nyugat-Európában: jellemz ma a különböz elterelési technikák terjedése, minden lehetséges alkalommal kiemelik a gyermeket a büntet eljárásból, szabadságvesztést kivételesen alkalmaznak. Amikor indokolt nyugaton sem riadnak vissza az erteljes büntetjogi beavatkozástól, esetenként szigorú büntetéseket szabnak ki. Az elterelés nagy hasznát látják abban is, hogy a gyermek-elkövet szembesül a sértett emberrel és érzékeli, hogy milyen bajt okozott valójában (real justice) 8

9 A vétképesség életkori határa: Életkori minimum már a római jogban is volt (7 év alatt nincs bnösség, 7 év felett pedig bírói mérlegelésnek van helye) A századforduló után tekintetbe vették már Magyarországon is: - a belátási képesség (értelmi fejlettség) - akarati képesség (erkölcsi érettség) (Balogh Jen: Fiatalkorúak és büntetjog, Bp. 1909) Az életkort hol emelik, hol csökkentik, de mindenesetre: - a súlyos bnelkövetés ritka a gyermekek körében - ahol felemelték a korhatárt (pl. Kanada) nem emelkedett a gyermek elkövetk száma A gyermekvédelmi rendszer egyébként is reagál a normasértésre, pontosabban a mögötte rejl beilleszkedési zavarra. A fiatalkori kriminalitás elleni védekezésnek csupán végs eszköze lehet a bíróság. A rendezés f eszköze a megelz gyermekvédelem, az erkölcsi fejldést veszélyeztet tényezk elhárítása és leküzdése. (1913. évi országgylésrl Ráth Mór, Bp.1914.) 9

10 TENDENCIÁK A büntetjogi eszközök háttérbe szorulnak pl.norvég reformok: évesek dekriminalizálása A büntet igazságszolgáltatás nemcsak az ellenrzés és elrettentés és a büntetés eszköze legyen, hanem - a méltányosabb társadalmi fejldés és bels béke eszköze is, - a bnözés megelzése, a méltánytalanságok megszüntetése és az alapvet emberi jogok alkalmazása útján. (ENSZ) RIYADHI IRÁNYELVEK: (ENSZ plenáris ülés, dec. 14.) Alapelvek a fiatalkori bnözés megelzésére (kapcsolódva a pekingi szabályokhoz) A kriminál-politika egyik legfbb célja a fiatalkori bnözés megelzése A társadalomnak biztosítania kell a gyermekek harmonikus felnevelkedését Kora gyermekkortól általános megelzési programok legyenek Újabb bnmegelzési stratégiákat kell kidolgozni Szocializációs intézmények és szolgálatok alakuljanak, és ezek az objektív bnfeltételeket is vegyék célba (generál-prevenció) 10

11 A törvényhozás és a fiatalkorúak igazságszolgáltatás fejezetben: meg kell elzni, hogy a gyermekek bncselekmény elkövetésében vegyenek részt, erre külön törvényt kell alkotni TILOS KEMÉNY VAGY SZÜKSÉGTELEN NEVELÉSI VAGY BÜNTET INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZNI: - a családban - az iskolában - vagy bárhol ombudsman vagy hasonló független szervezet hivatala létesüljön a gyermekek jogai és érdekei védelmezésére, amely figyelemmel kíséri a Pekingiszabályok és a Riyadhi irányelvek érvényesülését és külön a szabadságuktól megfosztott gyermekek sorsát A bnelkövet gyermekkel szembeni hatósági fellépés a gyermek számára egy életre szóló élményt ad! velük csak képzett szakember foglalkozhat, képes felismerni a gyermek szükségleteit és azt figyelembe is veszi aki képes érzékelni a diverzió lehetségét és szükségességét, és alkalmazni is tudja azt a büntet igazságszolgáltatás keretében legyenek diverziós lehetségek 11

12 Aki gyermekek ügyében dönt, sorsukba így-úgy beavatkozik, köteles MINDEN DÖNTÉSÉNÉL A GYERMEK MINDENEKFELETT VALÓ ÉRDEKÉT SZEM ELTT TARTANIA!! Ehhez pedig tisztában kell lennie néhány dologgal: A legsúlyosabb pszicho-szociális károsító tényezk: korai gyermekkorban hiányzó vagy eltorzult szülgyermek kapcsolat szeretetlen, rideg vagy brutális bánásmód felbomlott (nem pusztán válás!) család, gyakori környezetváltozás (hányódás) akut vagy a múltban átélt ers pszichikus trauma (érzelmi katasztrófa) 12

13 Mindezek következtében ersen ambvivalens érzelmek a szül iránt És ehhez még a következk járulnak: a nevel intézmények (iskola, nevelotthon) - meg nem ért, - el nem fogadó, - bürokratikus, - túlfegyelmez, rideg, - megszégyenít bánásmódja - ami az egyébként is rosszul alkalmazkodó gyermeket tovább löki!! A deviáns (bnöz) család további tehertétele: Utánzása nincs a szüli deviációnak (nemcsak az öröklést tagadjuk) hisz hiányzik az alapul szolgáló érzelmi kapcsolat (az alkoholista, a prostituált, a bnöz csak a legritkább esetben szeret (mert nem is képes rá) a gyermekéhez!) Jellemz az érzelmi sivárság (érzelmi retardáció) Inkább közönyösek, ridegek, durvák, gyakoriak a szélsséges érzelmek (kényeztetés-brutális bánásmód váltakozik a gyermek számára megmagyarázhatatlan módón) 13

14 Az ilyen körülményeket átélt gyermek: nem képes tartós, teherbíró kapcsolatokra, nem tud beilleszkedni, bizalmatlan, követelz, mások érdekeit semmibe veszi, a feltételt azért nem tri, mert nem tud viszonozni) ugyanakkor nem bírja a magányosságot, az elszigeteltséget, (ezért keres követelményt nem támasztó "havert", cinkost) az erkölcsi normákat nem érti (fként tartalmilag: "miért legyek jó? - hisz nem ismeri a jutalmul, elismerésül kapott szüli szeretet, baráti viszonzást) nincs öröme, vágyai nem elégülnek ki, egyre csak gyülemlik benne a keserség, a kitaszítottság érzése, a gylölet, az agresszió, végül indulatai kezelhetetlenül feltorlódnak, ugyanakkor levezetési technikákat nem ismer. az eljelek, a hasonló hibák a gyermek körül persze nem a bnözi irányultságra utalnak - ezek elssorban és mindenekeltt életkori sajátosságok nem feltétlenül folytatódnak késbbi (felntti) korban (fantáziahazugság, kalandkeresés, rövidzárlati vágyteljesítési cselekvések, kollektív szembeszegülés a szabályoknak) 14

15 A rendrségi gyermekvédelem a gyermek- és fiatalkori bnözésre történ büntetjogi reagálás, a gyermek- és fiatalkorúak sérelmére elkövetett bncselekmények miatti bünteteljárás, a veszélyeztetett helyzetben lév gyermekek esetében rendészeti intézkedés vagy más szervek felé intézkedés kezdeményezése. Ajánlások a rendrség számára: Készüljön a gyermekvédelmi törvénnyel összhangban lév saját bels szabályzatát: - a végrehajtó (nyomozó, ügyeletes tiszt, körzeti megbízott, járr) számára a konkrét gyermekvédelmi helyzetekben konkrét teendket, együttmködési kötelezettségeket (szakmai standardokat) fogalmazzanak meg. A rendrségi szervezetben a gyermekvédelmi szakvonal legyen hivatalosan elismert: külön szabályzattal, munkaköri leírással, képesítési követelménnyel. 15

16 A rendrség gyermekvédelemi szakszolgálatában résztvev munkatársak képzése rendszerszemlélet legyen: tisztában kell lenniük azzal, hogy a veszélyeztetettmegbotlott gyermek sorsának rendezésében a rendri intézkedésnek illeszkednie kell egy rendszerbe, és, hogy elssorban támogatniuk kell a többi szerepl munkáját, akár a bnüldözési érdek rovására is. Az együttmködés hasznának és értelmének megértetéséhez a legjobb módszer a gyermekvédelem más hivatásainak gyakorlóival szervezett közös továbbképzés. Néhány további megjegyzés a család hatóképessége 3-6 éves kortól? a kortárs csoportok hatását alulértékeljük közviszonyok: közhangulat, beszédstílus, társadalmi bizalom - társadalmi tke egyszersített médiakép, bosszúszomjas tálalás (és gyakran ilyen töltet mködés) a fair eljárás különleges fontossága (állampolgári) ország-lakosi közérzet 16

17 Figyelmeztet körülmények: A gyermek és az ifjú lelkülete hevülékeny, fantáziája csapongó. A gyermek ma szabadon mozog, csavarog, lazult a családi fegyelem, nincs apai szigor, az anyától nem tart. A budapesti rendrség jelentésébl (1915) Mindenütt hallatszik a vészkiáltás, hogy veszedelemben van a jöv generáció. Mint az áradat úgy n a gyermekbnösök száma úgyszólván az egész világon. dr. Ráth Végh István királyi ítéltábla bíró: A bnös gyermekek világából (1918) 17

18 .." ezerszámra nnek fel a gyermekek szüli gondozás, nevelés és iskoláztatás nélkül... Hemzsegnek az utcák a züllött és a züllés mesgyéjén álló gyermekektl. (Székesfvárosi Állam Rendrség jelentésébl)....nem kedvezbb a helyzet az ország más részein sem: a legtöbb községben még a szegénysegélyezés ügye is szervezetlen és az erkölcsi veszélyben forgók mentésének munkája teljesen ismeretlen. dr. Feleki Béla: A pártfogó-ügy (Patronázs) A gyermekbnözés lenyomata a magyar sajtóban témánk a hazai sajtóban általában nem nagyon szélsségesen (konzervatív-liberális eltérésekkel), ugyanakkor az erszakos mozzanatokat azért eltúlozva elszigetelt jelenségként, a társadalmi összefüggéseket nem felismerve, a bnügyi és a gyermekvédelmi terminológiát tévedésekkel tarkítva jelenik meg. 18

19 MÉDIA-HELYZET SZEPTEMBER Mind több média-eszköz van a családok birtokában. Egyre több gyermeknek saját médiaeszköze is van A fiatalok körében tovább n a médiafogyasztás ideje. A szüli kontroll továbbra is minimális. A média által közvetített értékek referenciává váltak a fiatalok számára. (Hangsúlyosan igaz ez a halmozottan hátrányos helyzet családokban, kb. 10 %.) A legkisebb gyermekek védtelenek a reklámok manipulativ hatásával szemben. Az erszak jelentéstartalma változik, n az erszakkal szembeni tolarencia. A média hatásáról Bizonyos körülmények között, bizonyos feltételek mellett bizonyos személyekre a média nagy hatással van. (Nem általában, nem egységesen!) Újabb kutatások szerint, a csecsemk személyiségfejldésére kifejezetten káros a háttér tévézaj. (A csecsemvel történ interakció elmaradása vagy alacsony intenzitása feltétlenül). Az emberek jelents része (2/3-a) a televízió hatását a család és az iskola elé helyezi. 80 % egyetért, hogy szexet és erszakot leplezetlenül bemutató valóságshaw korlátozandó volna, ám közben együtt nézi a gyermekekkel. 19

20 Tiltani nincs értelme, de: a helyzetrl a szabályalkotókat tudósítani kell a szülknek segítség kell, különösen az alacsonystátuszúak, akik jórészt már a kereskedelmi televíziókon szocializálódtak ámbár a dohányzás mind szélesebb kör tilalma mégis eredményesnek látszik gyermekbarát logo használata jó lenne, segítség a gyermekével együtt tévéz szülk számára a gyermekek szempontjából f-msoridbl számzni kell a reklámokat, legalábbis a gyermeket direkt fogyasztóvá dresszírozót Nincs alternatíva: a média és használata nem tüntethet el az emberek életébl, használni kell 20

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Az emberi erforrások társadalmi-gazdasági összefüggései program ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének. állásfoglalása. A gyermekek által megvalósított, a büntető törvénybe ütköző magatartásokról

A Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének. állásfoglalása. A gyermekek által megvalósított, a büntető törvénybe ütköző magatartásokról A Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének állásfoglalása A gyermekek által megvalósított, a büntető törvénybe ütköző magatartásokról 2008 januárjában nagy érdeklődést váltott ki a hazai közvéleményben

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Kulin László A gyermek és a szülő jogai és kötelességei A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létez

Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létez Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létező és lehetséges módszerei, eljárásai különös tekintettel a jogvédelem, jogorvoslat, jogérvényesítés gyermekjogi szintű követelményeire. Az oktatásban

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE 1. Röviden a közbiztonságról, közlekedésbiztonságról és a baleset-megelızésrıl A közbiztonság,

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Élettársi együttélések tények és vélemények

Élettársi együttélések tények és vélemények Élettársi együttélések tények és vélemények S. Molnár Edit Az észak- és nyugat-európai országokban hosszabb ideje, Magyarországon inkább csak az elmúlt két évtizedben foglalkoznak intenzívebben a szakemberek

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

H U M A N R I G H T S W A T C H. Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon

H U M A N R I G H T S W A T C H. Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon H U M A N R I G H T S W A T C H Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon Addig, amíg vér nem folyik Védtelenség a családon belüli erőszak ellen Magyarországon

Részletesebben

Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika

Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika GÖNCZÖL KATALIN Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika Az egyénnek nemcsak időről időre, hanem életének minden pillanatában tisztában kell lennie azzal, hogy tettei valamilyen célt szolgálnak... Ez azonban

Részletesebben

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG A Partners for Democratic Change International tagja A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON - 2008 - Budapest 2 A büntető ügyekben alkalmazható

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

Gyri Péter Maróthy Márta

Gyri Péter Maróthy Márta Gyri Péter Maróthy Márta Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei Szakérti javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya részére Budapest, 2008. Az Olvasóhoz A rendszerváltozás éveiben,

Részletesebben