Projektötlet a halfogyasztás hatékony népszer sítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektötlet a halfogyasztás hatékony népszer sítésére"

Átírás

1 Projektötletahalfogyasztáshatékonynépszersítésére I. Elzmények: AVízHalEmberközhasznúalapítványcéljaiéstevékenysége A 2011ben civil kezdeményezésre létrehozott VízHalEmber közhasznú alapítvány f céljai az alábbiak: Ahalasgasztronómiagazdagítása,illetveahalételekfogyasztásánaknépszersítése(népi étkezésiszokások)éshagyományainakápolása. Atermészet,éskörnyezetvédelem,ezenbelülisavizesélhelyek,ahalfaunaésezek védelménektudatosítása. Avizesélhelyek,illetveazshonoshalállományokértékmegrzése. Atermészetikörnyezetbeilleszkedhalgazdálkodási,halászati,horgászatitevékenység elsegítése,ahagyományoshalászati,horgászatikultúrákfelkutatásaéshelyreállítása. Ahalászati,horgászatihagyományéskultúrarzése,gondozása,azshonoshalfajok fennmaradásánakelsegítése. Az alapítvány mködésének elmúlt két évében létrehozta és nemzetközi szintvé fejlesztette a SzarvasiHorgászésHalasGasztronómiaNapokfesztivált,melynektavalyiévsoránmintegy látogatójavolt.arendezvényközépkeleteurópábanegyedülállóan,komplexmódonközelítettemeg azalapítványnevébefoglalthármasegységet. A felnttek és gyerekek aktív és interaktív szórakoztatása mellett hangsúlyos szerepet kapott az ismeretterjesztés,azoktatás,avízisportok,ahorgászat,agasztronómia,aturisztika,akulturálisésa halászatihagyományok. Anagyközönségmegszólításamellettmagasszintszakmaikonferenciátisrendeztünk.Akonferencia témaköreiközöttnagyhangsúllyalszerepeltavizesélhelyekfenntarthatóhasználataésfejlesztése. Mindezekentúlhalászati,horgászatiszakmaiképzéstésvizsgáztatástszerveztünkarendezvényideje alatt. A rendezvényen kiállítóként, eladóként és bemutatókkal szerepeltek a Vidékfejlesztési Minisztérium, a horgász szervezetek, a zöld szervezetek, a halászati ágazat érdekképviseleti szervezetei, a halászati ágazat kutatóintézete, több felsoktatási intézmény, a Magyar Országos

2 Gasztronómiai Szövetség, a Vízi rendészet, a turisztikai szervezetek, a városi és kisebbségi önkormányzatok,azegyházakésahelyicivilszervezetek. Alapítványunk e rövid idszak alatt máris három országos (Magyar Akvakultúra Szövetség, Magyar HaltermelkésHalászatiVízterülethasznosítókSzövetsége,MagyarFesztiválSzövetség)ésszámos máskisebbszervezettagjávávált. A VízHalEmber Alapítvány rendszeresen szerepel a közmédiában, a vízi erforrások hasznosításához,halasgasztronómiáhozkapcsolódóhazaiésnemzetközirendezvényeken. Az alapítvány a Halasnapirendezvényen kívül céljaihoz igazodva más tevékenységeket is végez. Ilyen például a vízi erforrásokhoz való igazságos és demokratikus hozzáférés elsegítését célzó fórumokösszehívása. Nagy sikerrel rendeztük meg 2013ban Szarvason a VízVilágnapi központi rendezvényünket 1300 gyermek részvételével. Híven az ENSZ által meghirdetett jelmondathoz (A Vizi Együttmködés Nemzetközi Éve) ezen a napon alapítványunk a SzarvasBékésszentandrási holtág biológiai és használati értékének hosszútávú megrzésének érdekében együttmködési keretmegállapodást kötött a holtág használatában érintett szervezetek, intézmények, civil szervezetek, önkormányzat részvételével. AzAlapítványcéljaitazalábbitevékenységekgyakorlásávalvalósítjameg: a)szakmaikonferenciák,szemináriumok,tanulmányutak,kiállítások,bemutatókszervezése. b) Oktatás, továbbképzés, illetve tudományos ismeretterjesztés, különös tekintettel a fiatal korosztályra, a hátrányos helyzetekre, figyelembe véve az élethosszig tartó tanulás növekv igényeinekkielégítésétis. c) Közremködés más szervezetek és intézmények által végzett természetvédelmi célú, kutatási, oktatási,nevelésiésismeretterjesztésitevékenységekben. d)közremködésatermészetvédelmiszempontbólvédetténemnyilvánítotttermészetesnövényés állatvilágvédelmében. e)aktívszerepvállalásavízgazdálkodás,idegenforgalom,halászat,horgászat,vízisportok,valaminta természetvédelemérdekeinekösszhangbahozásában,aközösérdekekmegkeresésében.

3 II. Elérendcél: Magyarországonafogyasztókdönttöbbségenemismeriahalételekelkészítésimódját,kivéve néhányhagyományosreceptet.ahaltisztítás,azelkészítésmunkafázisaitnemtudja,vagynem akarjavégrehajtani.agyakorlatitudásebbenatekintetbenatársadalomnagyrészéblhiányzik. Ahalfogyasztáskedvezélettanihatásainakismeretéttekintvekicsitjobbahelyzet,viszont mégsemépültbeazéletünkbeahalgasztronómiakultúrájánakfontossága. Azezzelkapcsolatosfeladatoksokrétségeegykomplex,integráltprogramcsomagösszeállítását követelimeg,amelyamarketingeszközöktérházátvonultatjafelamegvalósítandócél érdekében.ennekvégshatásakéntismerttéválhatahagyományosésamaikornakmegfelel halkultúra,egészségesiránybatolódhatelanépességgasztronómiaiszokásrendszereésvégs, mérhethatáskéntnhetalakossághalfogyasztása. III. Megvalósítás Sajáthalas,vizestémakörbeillnagyrendezvények,fesztiválokmegrendezése Aktívrészvételamármeglévjelentságazatitematikuseseményeken MobilHalasgasztronómiaiShow(aprojektbenrésztvevkkelközösenegyeztetett helyszínekentörténmegjelenés) IV. Módszerek: Knowhowátadás,gyakorlatitudástranszferazáltal,hogyazeddigmárjólbeváltésmköd módszerekalkalmazásávaltudjukleghatékonyabbanmegvalósítanicéljainkat.azelz rendezvényeinkenkínáltkomplexprogramcsomagalkalmasarra,hogyazösszegyjtötttudástés ismeretanyagoteladások,bemutatók,képzésekformájábanátadjukazérdekldknek.mindezt olyanlátványos,igényesprogramokkalkörítve,amellyelanagyközönségszámáramegfelel vonzertbiztosítunk. HalasRoadShow.Vannakazonbanolyanterületek,aholnemcélszerésnemislehetségesa halasmarketingfentebbvázoltmódszereitalkalmazni.célszerbbneklátszikdirektmódon, közvetlenüleljuttatnimondanivalónkatacélközönségszámára.ilyenekpéldáulakistelepülések, hátrányoshelyzetelmaradottrégiók,aholtöbbekközöttatechnikaieszközök,illetvemás erforrásokhiányasemteszilehetvé,hogynagyobbrendezvényekmegvalósulhassanak. AzonbanaHalasRoadShowerrekínálhatékonymegoldást.Rövididalatt,sokhelyreeljutva mérhethatástfejtki. Afentimódszerekaprogrambabevontterületenlévágazatiszereplkszámáraértékesés hatékonymegjelenésiformátkínálnakabemutatkozásra,tevékenységük,termékeik reklámozására. Azáltalunkmködtetetthonlapokaktívankiegészítikarendezvényekenkifejtett tevékenységünket.hasznosszíntereiazinformációátadásnak.

4 V. Aktívszereplk,bevontpartnerek: vidékfejlesztésiminisztérium halászatiágazatérdekképviseletiszerveiésszerepli, illetékeskutatóintézetek kormányhivatal,illetvejárásihivatalok megyeiéshelyiönkormányzatok rendvédelmiszervezetek helyiésországoshorgászszervezetek vízisportegyesületek gasztronómiaszervezetek,szakértkésszolgáltatók oktatásiintézmények térségiéshelyikulturálisintézményekésszolgáltatók területilegilletékesturisztikaiszervezetek egészségügyiszolgáltatók hivatásoséscivilkörnyezetéstermészetvédelmiszervezetek hungarikumok,illetvehelyitermékelállítók azérintettgazdaságiszereplk hagyományrzk,kézmvesek interaktívgyermekprogramokszervezi határontúliszervezetek vízterülethasznosítók média érintettszakhatóságok civilszervezetek VI. Amegvalósítástechnikaiésszemélyifeltételeimódszerenként Sajáthalas,vizestémakörbeillnagyrendezvények,fesztiválokmegrendezése: amegrendezésrekerüleseményteljeshátterének(technikai,személyi,hatósági,biztonsági) biztosításakülsforrásból Aktívrészvételamármeglévjelentságazatitematikuseseményeken: amegrendezésrekerüleseménysikereslebonyolításáhozszükséges,máregyébként megléveszközökhözilleszkedkiegészítháttér(technikai,személyi,hatósági,biztonsági) biztosításakülsforrásból MobilHalasgasztronómiaiShow: szállítójármvek mobilkonyhák prezentációseszközök személyifeltételek mködésköltségei

5 VII. Azalapítványunkszerepe megfeleltámogatáseseténazalapítványunkvállaljaafentiprogramokteljeskör lebonyolítását azeszközparkcélszerintiüzemeltetését aszemélyiháttérbiztosításátésirányítását apartnerekközöttikoordinációt azeseményekdokumentálását

Civilek Szolnok Ifjúságáért

Civilek Szolnok Ifjúságáért Civilek Szolnok Ifjúságáért Szerkesztette: Czakóné Molnár Ágnes Dr. Mészárosné Parádi Tünde Dr. Mészáros László Kiadja: Szolnoki Iskolavédk Egyesülete 2007. Felels kiadó: Czakóné Molnár Ágnes Elnök Szolnoki

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné Helyi Esélyegyenlségi Program BODONHELY Bodonhely Község Önkormányzata 2013 2018 Készítette: Szabó Tamás Csabáné Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2007-ben az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE

ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE AZ ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. A kettős könyvvitelt vezető ÖkoStart Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Mszaki-Szellemi Alkotásért kiemelkeden közhasznú szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Az Alapítvány adószáma: 19007562-1-43 Az Alapítvány nyilvántartási /sor/száma: 1284 Az Alapítványt a Fvárosi Bíróság

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 2009 év A 2009-es számviteli beszámoló még nem készült el, így a pénzügyi kimutatások 2008-as adatok alapján kerülnek bemutatásra. Budapest, 2010.02.13.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a civil és sportszervezetek 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság elkészítette a 2007. I. félévre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját. A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület Székhely: 5463 Nagyrév, Holt-Tisza

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.)

FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.) Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.) közhasznúsági jelentés 2009 Kelt: Pécs, 2010.február 17.. Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Az Egyesület rövid bemutatása Közhasznúsági jelentés Az egyesület neve: Hajdú Rendészeti Sportegyesület Székhely: 4024 Debrecen Mikes Kelemen utca 4. Besorolása: közhasznú Alapító okirat kelte: 2011.

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén.

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén. A nők és férfiak társadalmi egyenlősége demokratikus érték, emberi jogi kérdés. Egy igazságos, erőforrásaival okosan gazdálkodó társadalomban a nőknek és férfiaknak egyenlő jogai, lehetőségei és esélyei

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben