Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: /2007. ELTERJESZTÉS június 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére"

Átírás

1 Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága Iktsz.: /2007. ELTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének június 28-i ülésére Tárgy: A93/2007.(III.8.) KH. számú határozat alapján végzett vizsgálat eredménye Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének március 8-i ülésén Pászti András képvisel szóbeli indítványt tett. A 93/2007.(III.8.) KH. számú határozat alapján a Közgylés felkért, hogy a rendrséggel közösen vizsgáljuk meg a városban él fiatal és idskorúak védelmét, valamint a lakásbetörések kérdését a prevenció érdekében. A három kérdésben a város és a rendrség hangolja össze a lehetségeket, a preventív feladatokat a helyzet javítása érdekében. Az alábbiakban a Kecskeméti Rendrkapitányság által megfogalmazott, a mindennapi munkájukat meghatározó prioritásokat, valamint az Önkormányzat bnmegelzés terén tett intézkedéseit olvashatják. A bnmegelzés kiemelt szempontjai ma: Gyermek- és ifjúságvédelem: helyi sajátosságok megismerése; helyi programok indítása; áldozati és elköveti jellemzk feltárása; divatok és devianciák összekapcsolása; Áldozatvédelem; áldozati magatartások megismerése; veszélyeztetett körök feltárása; áldozatsegítésben történ együttmködés; effektív feladatvállalás, preventív célú kapcsolattartás idskorúakkal idskorúak otthonain, gondozási központokon, KMB szolgálaton, falu- és tanyagondnokokon keresztül; Családon belüli erszak; speciális áldozati / elköveti körök, magatartások, módok, egyéni biztonsági terv, komplex problémakezelés (családi összeköt tiszt); Kábítószer megelzés; KEF; szülkkel, pedagógusokkal történ interaktív együttmködés; keresletcsökkentési programok mködtetésében részvétel; jellemz szerek és hatásuk folyamatos, naprakész tájékozottság és tájékoztatás; Megelz vagyonvédelem; a leggyakoribb és legsúlyosabb vagyon elleni bncselekmények jellemzinek értékelése, visszacsatolás; közterületen elkövetett bncselekmények csökkentése; speciális együttmködi körök bevonása (kamarák, vagyonvédelmi cégek, közterület felügyelet, ) Környezetvédelem; környezetkárosítás, illegális hulladéklerakás, graffiti Kisebbségek védelme; elítélet és diszkrimináció ellen, esélyegyenlség elmozdítása; Civil kapcsolatteremtés, kommunikáció; együttmködk körének szélesítése, összefogása, civil kontroll menedzselése, társadalmi helyi elvárások feltérképezése, visszacsatolás, kommunikációszervezés (kommunikációs csatornák, protokollok)

2 Bnmegelzési szempontból Kecskemét abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt idszak felels városvezeti jól felismerték azt, hogy az összbnözés jelents részét a kis- és közepes súlyú bncselekmények teszik ki, s a helyi lakosság biztonságérzetét jelentsen rontják. Ezek a jogellenes magatartások helyben termeldnek, így az ellenük való eredményes védekezés a helyi erknek az összefogását feltételezi. Az Önkormányzat az is érzékelte, hogy a rendrség szervezeti felépítésénél fogva sokszor képtelen alkalmazkodni a helyi szükségletekhez (centralizáció, központi irányítás). Ezen felismerés mentén készült Kecskemét Közbiztonsági és Bnmegelzési Cselekvési Programja, és szervezdött meg egy széleskör társadalmi összefogás (Bnmegelzési Kerekasztal; Bnmegelzési Központ). A város fejldésében fontos gazdaságfejleszt tényez a közbiztonság, illetve az életminséget javító széleskör, jól szervezett bnmegelzési tevékenység. Ezek felismerésének gyakorlati bizonyítéka a területfelügyeleti kamerarendszer telepítésének els ütemben történ megvalósítása. Az a kutatási háttéranyag, amely a város gondozásában készült (még a cselekvési program kidolgozását megelzen) kielemezte a szükséges adatokat, rendelkezésre bocsátotta az ehhez szükséges információkat, melyet a következ hipotézisre épített: a közbiztonság és az életminség közötti összefüggések ersödni fognak, és a jelenleginél nagyobb hatással lesznek a város egészének jövjére. A város nyitott arra, hogy utat engedjen támogató - segít megoldásoknak a büntetések mellett, partner legyen a bnmegelzés helyi modelljeinek mködtetésében, ehhez anyagi áldozatokra is kész. A gyermek- és ifjúságvédelem, az idskorúak védelme a Nemzeti Stratégiában kiemelt terület, ennek megfelelen központi feladatok tömege került meghatározásra e tárgykörben. Hasonlóan a városok biztonsága fejezetben. A végrehajtásról, a végrehajtás tapasztalatairól rendszeres jelentési kötelezettsége van a rendrségnek. Az indítvány tartalma alapján arra lehet következtetni, hogy a központilag meghatározott feladatok nem megfelelek, nem elég helyspecifikusak, talán többre, másra, speciális kezelési módra lenne szükség Kecskeméten, vagy esetleg csak a Hunyadi városban. Elképzelhet, hogy a kommunikációs csatorna sem megfelel, mert ha egy jelenséget statisztikai mutatók markánsan nem jeleznek, nem szerez a rendrség tudomást róla. A kivonat nagyon általános és szkszavú ahhoz, hogy a problémát mélységében lehessen vizsgálni, de úgy tnik, hogy igény van helyi programok mködtetésére. A 2004-ben elfogadott c selekvési programja értékelése idszervé vált, s azt követen szükséges lesz megfogalmazni helyi igényeket, célokat, feladatokat. A bnmegelzés rendszerének a kecskeméti rendrség akkor lehet hasznos tagja, ha felkészült arra, hogy a hagyományos represszív (visszatartó) eszköztára mellett, szaktudását a segít, támogató módszerek alkalmazásában is mozgósítsa. Ehhez be kell bizonyítania: jól ismeri szkebb környezetét; képes azzal kommunikálni; van annyi önállósága, ami egy ilyen kooperációhoz szükséges. A helyi rendrség szerepe a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában? A közbiztonság megteremtése kötelez feladata. Bizonyos veszélyhelyzetek elhárítására kizárólag a rendrség felhatalmazott. A helybéli lakosság számára ismert, látható és elérhet. A legtöbb információval bír a mködési területét illeten. A legszorosabb civil kontroll alatt áll. Tehát a helyi rendrség a legalkalmasabb arra, hogy gyorsan alkalmazkodjék a

3 megváltozott biztonsági viszonyokhoz (gyors reagálás), és eredményesen kooperáljon a közösségekkel és az egyes polgárokkal. Végül néhány idézet 115/2003. (X. 28.) OGY határozat a társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájáról: A társadalmat differenciált módon ösztönz és mozgósító bnmegelzés eredményes megvalósítása érdekében a Kormánynak, a helyi önkormányzatoknak, a központi és helyi hatóságoknak folyamatosan együtt kell mködniük a civil szervezetekkel, az egyházakkal, az üzleti és gazdasági szereplivel és az állampolgárok kisközösségeivel. A társadalmi bnmegelzés rendszerének nyitottnak és befogadónak kell lennie a tudományos, a szakmai és civil kezdeményezésekre. A bnözés területileg eltér kihívásaira csak helyi közügyként megfogalmazott bnmegelzési stratégiával és taktikával lehet hatékonyan reagálni. Az önkormányzat, mint a helyi szolgáltatások és szolgáltató intézmények többségének tulajdonosa, a helyi közigazgatás irányítója, és mint testület, a helyi politika fóruma vezérli, motiválja és koordinálja a helyi bnmegelzést. A partneri kapcsolatok egyik legfontosabb alapelve az alulról történ építkezés. Ez az elv a helyi politikában is feltételezi a saját érdekeit megjeleníteni képes társadalmi szereplket. A városi önkormányzatok többsége nem érzi felelsségét a helyi biztonságért, e probléma megoldását a rendrségre hárítja.. A közösségi és személyes biztonság szempontjai nem érvényesülnek az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseiben, nem jelennek meg a helyi társadalompolitikában. A bnmegelzésben számításba jöhet ügyosztályok, intézmények közötti munkakapcsolatok hiányosak, ezért az egyes szakterületeken felhalmozódó információk a hosszú távú önkormányzati tervezésben nem hasznosulnak. A városi, önkormányzati szerepvállalás ertlensége gátolja a helyi biztonság problémáival kapcsolatos közösségi megoldások kialakulását. Kérem a Tisztelt Közgylést, hogy a 93/2007.(III.8.) KH. számú határozat alapján készült vizsgálat eredményét tartalmazó elterjesztést szíveskedjék megtárgyalni. Kecskemét, június 14. Dr. Adorján Mihály bizottsági elnök

4 Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylése Iktsz.: / HATÁROZAT TERVEZET Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének június 28-i ülésének jegyzkönyvébl /2007. (VI.28.) KH. számú határozat A 93/2007.(III.8.) KH. számú határozat alapján végzett vizsgálat eredménye Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylése megtárgyalta a Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottság fenti tárgyban készült elterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Közgylés a 93/2007.(III.8.) KH. számú határozat alapján készült vizsgálati eredményt elfogadta..

5

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Készítette: a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság és Nagyvázsony Község Önkormányzata 1 T a r t a l o

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

Irányított önértékelés

Irányított önértékelés Irányított önértékelés 1. Irányított önértékelés Az EFQM Kiválóság Modell filozófiájára épített, a Struktúra Minségfejlesztési Kft által kidolgozott azonban speciálisan közoktatási intézményekre kialakított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve ZÁRADÉK: Elfogadta: Dunaújváros Megyei jogú Város Közgyűlése 2003. november 6a-i ülésén a 317 /2003.(XI.6.

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 KIEMELT PROJEKT BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT A TÁRSADALMI

Részletesebben

Balatonföldvár, 2006. július

Balatonföldvár, 2006. július A Balatonföldvári Többcélú i Társulás Bűnmegelőzési stratégiája Balatonföldvár, 2006. július 1 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon robbanásszerűen megnövekedett a bűnözés. A bűncselekmények

Részletesebben

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 311-815 E mail: buzaszemovi@gmail.com A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 I.

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl

Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl A gyámügyi igazgatási tevékenység alapvet jogforrása a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné Helyi Esélyegyenlségi Program BODONHELY Bodonhely Község Önkormányzata 2013 2018 Készítette: Szabó Tamás Csabáné Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon

Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon I. Elvek és elméletek Dr. Fellegi Borbála, PhD Foresee Kutatócsoport (Magyarország) Kapcsolat: borbala.fellegi@foresee.hu Jelen

Részletesebben

Civilek Szolnok Ifjúságáért

Civilek Szolnok Ifjúságáért Civilek Szolnok Ifjúságáért Szerkesztette: Czakóné Molnár Ágnes Dr. Mészárosné Parádi Tünde Dr. Mészáros László Kiadja: Szolnoki Iskolavédk Egyesülete 2007. Felels kiadó: Czakóné Molnár Ágnes Elnök Szolnoki

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN

BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN BÍRÓ GYULA A POLGÁRİRSÉG SZEREPE ÉS JELENTİSÉGE HAZÁNK KÖZBIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁBAN 1. Bevezetés: A rendırség és a polgárırség a közbiztonság valamint a bőn- és balesetmegelızés letéteményesei 1.1. A biztonságról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Eplény község közbiztonsági és

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben