PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA"

Átírás

1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

2 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának az alapvet emberi jogok érvényesítése, az életminséget javító közbiztonság megteremtése, a jogsértéseket elidéz okok és a sértetté válás veszélyének csökkentése, a bncselekmények eredményes megelzése, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében tevékenykedk közötti célirányos párbeszéd megteremtése érdekében kifejtett tevékenységhez Alapelvek - A lakosság biztonságérzetének és életminségének javítása a várospolitika meghatározó eleme. - Az önkormányzat arra törekszik, hogy felels döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsen a városban élk, dolgozók, tanulók és az ide látogatók számára. - A bnmegelzés a problémák felismerésére és átfogó, az egyes szakterületek tapasztalatainak összegzésére és egységes szemlélet kialakítására épül. - A közbiztonság fokozása és a bnmegelzés érdekében bevezetett intézkedések tiszteletben tartják az emberi méltóságot és az alapvet emberi jogokat. 2. A stratégia jogi alapjai - A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás. Az önkormányzatnak az említett törvényi felhatalmazás alapján jogában áll a saját bnmegelzési és közbiztonsági stratégiáját megalkotni és megvalósításáról gondoskodni. - A rendrségrl szóló évi XXXIV. törvény III. fejezete határozza meg a települési önkormányzat és a rendrség kapcsolatát. - A társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY. határozat 5.5. pontja kimondja, hogy a helyi bnmegelzés helyi közügy, a bnözés területileg eltér kihívásaira csak helyi közügyként megfogalmazott bnmegelzési stratégiával lehet hatékonyan reagálni.

3 A stratégia módszertani alapjai - A 115/2003. (X.28.) OGY. határozat a társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájáról, - az 1009/2004. (II.26.) Korm. határozat a társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiája rövid-, közép- és hosszútávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról. II. Alapgondolatok 3.1. Az önkormányzás lényege Az önkormányzás a népszuverenitás alkotmányos alapelvére épül. Lényege, hogy a választópolgárok közvetlenül, illetve választott képviselik útján kerülnek bevonásra a helyi közügyek megoldásába, amelyek intézésére az önkormányzatokat törvény hatalmazza fel, különösen az alábbiak tekintetében: - a lakosság közszolgáltatással való ellátása, - a közhatalom önkormányzat típusú helyi gyakorlása, - a fentiekhez kapcsolódó szervezeti, személyi és anyagi feltételek biztosítása. A bnmegelzést és közbiztonságot érint kiemelt feladatok: - a bnokok feltárása, megállapítása, - a sértetté válást befolyásoló tényezk feltárása, - a bnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása, - a bnmegelzés célrendszerének meghatározása, - az elsbbséget élvez célok és a nagy jelentség feladatok meghatározása, - a döntések elkészítése, döntés, majd megrendelés a megfelel szakmai szervezetek felé, - a feladatok közös végrehajtására szoros együttmködés az önkormányzat, a szakmai szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között, és a végrehajtásra való ösztönzés, - a bnmegelzésben együttmködk között folyamatos partnerségi viszony fenntartása, - a társadalmi megelzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony továbbítása, folyamatos közzététele A közbiztonság A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének adott idszakban és helyen jogilag szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai biztosítottak az illetéktelen támadástól.

4 4 A közbiztonság infrastrukturális tényez is, amely befolyásolja a beruházási szándékot, az idegenforgalmat, az állampolgárok mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet. A település közbiztonsági állapotát a helyi problémák összessége határozza meg, melyek kezelése és a bncselekmények megelzése is csak helyi összefogással lehetséges. A bnözés mérséklése a lakosság és a rendrség közös feladata, az igazságügyi szervekkel (bíróság, ügyészség) összhangban A megelzési felfogás A bnözés okai és feltételei között meg kell említeni az ún. nagy környezetbe (makromili) tartozó szociális ellátottságot, az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget, a mveltségi szintet, az igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát, a munkanélküliség mértékét és az általa érintett rétegeket, az általános gazdasági helyzetet, a létminimum szintje alatt és annak közelében élk számát, a lakáshelyzetet és a szociális ellátottsághoz szervesen kapcsolódó további tényezket. A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló kis környezet (mikromili) a család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, szórakozási lehetségek és szokások is befolyásolják a bnözés mértékét és minségét. A megelzésrl elsdlegesen a makro- és mikrokörnyezetben lév okokat figyelembe véve kell gondoskodni. Másodlagos jelentség, de rendkívül fontos a megelzés szempontjából a bncselekmények felderítése, a büntetjogi felelsségrevonás és a prevenció. A megelz munka állami, önkormányzati és társadalmi feladat. A társadalmi bnmegelzés helyi szint megvalósulásában minden olyan személy és szervezet közremködésére szükség van, akik a bnalkalmak számának, hatásának, az áldozattá válás kockázatának csökkentésére készek összefogni. Mindezekre tekintettel a városban a társadalmi bnmegelzés megvalósítása érdekében szükséges egy átfogó és hosszabb távra érvényes bnmegelzési, közbiztonsági stratégia megalkotása. III. Állapotfelmérés, helyzetelemzés 4. A közbiztonság helyzetét, minségét meghatározó elemek 4.1. A település jellemzi

5 5 Pápa városa a Bakony és a Kisalföld találkozásánál, 150 m tengerszint feletti magasságban fekszik. Országunk egyik legszebb barokk kisvárosa, a Dunántúl Athénjaként szokták emlegetni. Pápa és kistérsége területe mintegy 1000 km 2, a hozzá tartozó 49 településsel ft számlál. Területét és a települések számát tekintve a megye legnagyobb kistérsége. Jelents az ügyintézés céljából a városba érkezk, a környez településekrl itt dolgozók és tanulók száma. Iskolai idszakban (szeptember-június) több ezer diák tanul a város iskoláiban, él és szórakozik városunkban. Jelents a Pápa és környéke turisztikai látványosságait, kulturális és sportrendezvényeit felkeresk száma is. Pápa lakóinak száma f. ( i állapot szerint.) Az állandó népesség megoszlása nemek szerint: Férfi N életkor szerint: éves éves 7-14 éves éves éves 60 év feletti A vállalkozói aktivitás és a beruházási hajlandóság a városban az országos átlag körül mozog. Pápán sok külföldi beruházás valósult meg az elmúlt években, a fejldést elsegítette a létrehozott Ipari Park is, amelynek 116 hektáros, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkez területén több mint 60 cég mködik, mintegy embernek biztosítva munkalehetséget. Ugyanakkor a városban a munkahelyteremtésben korábbiakban meghatározó szerepet játszó egyes cégeket végleg felszámoltak, másoknál leépítéseket, átszervezéseket hajtottak végre, mely hatások kedveztlenül befolyásolják a lakosság biztonságérzetét, a hatóságokkal szemben megnyilvánuló bizalmatlanságot, türelmetlenséget eredményeznek.

6 6 A munkanélküliség a városban 8-9 % közötti, a vonzáskörzetben valamivel magasabb. A regisztrált munkanélküliek száma Pápa városban és térségében: ( i állapot szerint.) f: Férfi N A munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint: általánosnál kevesebb általános iskola szakmunkásképz szakiskola szakközépiskola technikum gimnázium 908 fiskola egyetem A munkanélküliek száma életkor szerint:

7 év alatti éves éves éves éves éves éves éves éves 59 év feletti Pápa közúton az M1-es autópályáról, Gyr fell a 83-as számú fúton, Veszprém fell a 8-as és a 83-as fúton közelíthet meg, elkészült a várost tehermentesít elkerül út. A város jó minség bels közúthálózattal, fejlett autóbuszos tömegközlekedéssel rendelkezik. A közelmúltban felújított vasútállomás a Gyr-Szombathely, valamint a Szombathely-Tatabánya fvonalhoz kapcsolódik. Az energiaellátó rendszerek jól kiépítettek, a gázvezeték-hálózat az egész várost lefedi. A vízellátás kiváló minség karsztvízbázisról biztosított. Folyamatosan bvül a közcsatornahálózat, kiépítettsége 2006-ra 100 %-os lesz. A vezetékes és mikrohullámú telefonrendszer az egész városban elérhet A település közbiztonsági jellemzi A település közbiztonságát elssorban a lakosság anyagi helyzete, mveltségi szintje és morális állapota határozza meg. A bnözés jellegét és nagyságrendjét az országos tendenciák, a gazdasági környezet és a társadalmi problémák indukálják. Országos viszonylatban így területünkön is az elmúlt években a bnözés minségileg új formái jelentek meg (pl. visszaélés kábítószerrel bncselekmény). A megélhetéshez szükséges anyagi javak korlátozottsága magában hordozza a bncselekmények elkövetését. A bncselekmények túlnyomó részét az anyagi haszonszerzés motiválja. A társadalomban található jelents feszültségekre utal a vélt probléma megoldásként jelentkez élethelyzetek által motivált bncselekmények elkövetése. Ennek egyik jellemzje az élet, a testi épség elértéktelenedése, a konfliktusok erszakos megoldására való törekvés. Kriminológiai kutatások támasztják alá, hogy az erszak általános kísérjévé vált a bnözésnek. A brutalitás egyformán jellemz a személy elleni, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni, illetve a vagyon elleni bncselekmények körében is. 5. Bnügyi helyzet

8 Ismertté vált bncselekmények száma A Pápai Rendrkapitányság területén 2003-ban 1.545, 2004-ben bncselekmény vált ismertté, ami az elz évihez képest 19,8 %-os növekedést jelent. A város területén ( ) 22,6 %-kal, vidéken ( )13,4 %-kal ntt az ismertté vált bncselekmények száma. A nyomozási eredményesség az elmúlt évihez képest változatlan, jó szint (60,8-58,9 %), ugyancsak jó szint a felderítési eredményesség is (48,8-46,9 %). Mindkét mutató meghaladja a megyei átlagot. Ismertté vált bncselekmények száma Megye Pápa Pápa város Bncselekmények fcsoportonkénti megoszlása PÁPA 1999 PÁPA VÁROS PÁPA PÁPA VÁROS PÁPA PÁPA VÁROS PÁPA PÁPA VÁROS PÁPA PÁPA VÁROS PÁPA PÁPA VÁROS Ismertté vált bcs Személy elleni ami az össz.%-a 3,8 3,4 4,1 3,8 4 2,6 3,3 2,4 3,4 3,2 4,6 4,0 Közlek.bcs ami az össz.%-a 6,3 6,6 5,9 6,7 6,2 5,5 8,4 7,5 7,4 6,5 7,1 6,8

9 9 ittas vezetés ami a közl.%-a 57,7 58,9 63, ,2 54,5 58,9 69,0 71,1 72,9 69,9 69,2 Gazdasági bcs ami az össz.%-a 2,1 2,2 1,8 2,5 1,2 1,4 2,4 3,2 3,0 3,0 3,2 4,3 Vagyon elleni bcs ami az össz.%-a 75,6 73,2 75,6 70,3 70,9 70,8 68,3 66,8 66,9 65,1 66,1 66,2 Erszakosgarázda ami az össz.%-a 7,3 7,3 7,4 7 8,5 6,5 9 8,1 9 9,7 7,6 6,7 A bncselekményi kategóriák elemzésénél észrevehet, hogy az elz évek tendenciáitól eltéren ntt a személy elleni (53-85), a vagyon elleni ( ), a közrend elleni ( ), a közlekedési ( ), az államigazgatás és közélet tisztasága elleni (14-26) bncselekmények, a gazdasági (47-60), a házasság, család és ifjúság, nemi erkölcs elleni (70-95) bncselekmények száma. A vagyon elleni bncselekmények közül a lopások száma évben 24 %-kal emelkedett ( ) Vagyon elleni bncselekmények alakulása Megye Pápa Pápa város

10 10 A lopásokon belül súlyozott betöréses lopás csökkenése jelents ( ). A csökkenés elssorban a lakásbetöréseknél családi ház és társasházi lakások tapasztalható. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a tulajdonosok vagyonvédelme. A betöréses lopások esetében továbbra is jellemz a vendéglátó-ipari egységek, élelmiszerboltok sérelmére történ elkövetés, valamint emelkedett a melléképületek, raktárak, egyéb nem lakott építmények sérelmére elkövetett cselekmények száma. A rablások tekintetében (15-6) csökkenés tapasztalható. A gépkocsi lopások és járm önkényes elvétele bncselekmények nem voltak jellemzek, a kerékpárlopásokat tekintve csökkenés volt tapasztalható (79-71). A csalások (75-50) száma jelents mértékben csökkent, a sikkasztások száma stagnál (11-12). Pápa városban jellemzek voltak pl. az áruvásárlással, a jövedéki termék ÁFAvisszaigénylésével elkövetett módszerek. A hitelezési csalások száma évrl évre emelkedik. A gazdasági bncselekmények száma emelkedett (47-60), jellemzen a pénzhamisítás és a bankkártyával visszaélés bncselekmények valósultak meg Gazdasági bncselekmények alakulása Megye Pápa Pápa város

11 11 Az erszakos jelleg bncselekmények száma lényegében nem változott ( ), ezen belül leginkább a testi sértések száma (34-53) ntt. A testi sértések zömében családi és baráti körben kialakult konfliktusok eredményeképpen következtek be. Emberölés nem történt évben. A zsarolások (5-3), a kifosztások (1-3), és az önbíráskodások (5-4) száma szinte változatlan, emelkedett viszont a személyi szabadság megsértése bncselekmény (3-7) elfordulása A házasság, a család, az ifjúság, és a nemi erkölcs elleni bncselekmények alakulása Megye Pápa Pápa város A házasság, a család, az ifjúság, és a nemi erkölcs elleni bncselekmények száma jelentsen emelkedett (70-95). Ntt az erszakos közösülés (2-4), csökkent a szemérem elleni erszak (4-3) száma. Tartás elmulasztása bncselekmény 40 esetben történt, elkövetésének oka elssorban a munkakerül életmód, fegyelmezetlenség, önz szemlélet. Kiskorú veszélyeztetése 38 esetben történt, az esetek nagy részében a gyermekek, illetve emellett az anya bántalmazása fordult el a gyermekek jelenlétében. Amennyiben nem a gyámhivatal teszi a feljelentést, a családsegít és gyermekjóléti szolgálatot minden esetben értesítik a gyermek veszélyeztetettségérl.

12 Közrend elleni bncselekmények alakulása Pápa város Pápa Megye A közrend elleni bncselekmények száma emelkedett ( ), ezen belül csökkent a köznyugalmat súlyosan megzavaró garázdaságok (71-40) száma. A rongálások száma továbbra is jelents (58-100), ezen belül a lakótelepeken parkoló gépkocsik sérelmére elkövetett rongálások száma ntt. Új bncselekményként jelent meg a visszaélés kábítószerrel bncselekmény (10) Közlekedési bncselekmények alakulása Pápa város Pápa Megye

13 13 Emelkedett a közlekedési bncselekmények száma ( ). E kategórián belül meghatározó az ittas vezetések száma (81-93). Az elkövetk életkor szerinti megoszlásánál tapasztalható, hogy ntt a fiatal és gyermekkorú elkövetk (54-106), és a visszaesk száma (72-120). 6. A társadalmi bnmegelzés igénye A bnözés Magyarországon és így Pápa városban is a rendszerváltást követen növekedett. Az ismertté vált bncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi biztonságát közvetlenül sérti, az életminséget kedveztlenül befolyásolja. A nemzetközi és ma már a hazai tapasztalatok is azt igazolják, hogy a bnözés csökkentése, a jó közbiztonság megteremtése nem valósítható meg kizárólag a bnüldözés és a büntet igazságszolgáltatás intézményrendszerében. Szükség van egy, a társadalom önvédelmi képességeit fokozó, államilag vezérelt és támogatott szakmai és civil mozgalomra, melynek célja a bnalkalmak számának, a bnokok hatásának, a sértetté-áldozattá válás kockázatának csökkentése, a bnözés okozta erkölcsi és anyagi károk mérséklése. Ezen társadalmi igény öltött testet a kormány programjában, amikor is a partnerségre alapozott, össztársadalmi bnmegelzés kialakítását, továbbfejlesztését tzte ki célul, kiemelt szerepet szánva és biztosítva a helyi önkormányzatoknak IV. Célok, prioritások - Általános, hosszú távú cél: az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet közelítése és javítása, az életminséget javító közbiztonság megteremtése, a bnözés csökkentése. - Középtávú cél: a közösségi bnmegelzés rendszerének kiépítése a településen. Partnerségi viszony megteremtése az önkormányzat, az illetékes rendészeti szervek, a helyi intézmények, a gazdasági élet helyi szerepli, a civil szervezdések és a lakosság minél szélesebb rétege között. - Rövidtávú célok: Akut problémák, krízisek gyors kezelése, a rossz szubjektív biztonságérzet javítása technikai eszközökkel, és humán erforrások segítségével. A leírtakhoz források megszerzése pályázat útján, önrész vállalásáról, elkülönített pénzkeret biztosításáról történ gondoskodás Prioritások Az országgylés 115/2003. (X.28.) határozatával elfogadott társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájában az alábbi komplex beavatkozási célcsoportokat és területeket jelölte meg prioritásként:

14 14 - A gyermek- és fiatalkori bnözés csökkentése - A városok biztonságának fokozása - A családon belüli erszak megelzése - Az áldozattá válás megelzése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja - A bnismétlés megelzése A helyi bnmegelzési és közbiztonsági stratégiában Pápa diákváros jellegére tekintettel - prioritásként kell kezelni a kábítószer-fogyasztás és az ehhez kapcsolódó bnözés megelzését és visszaszorítását. V. Az egyes prioritásoknak és beavatkozási területeknek az egyes ágazatokra, illetve a bnmegelzés legfontosabb szereplire vonatkozó feladatai 8. A gyermek- és fiatalkori bnözés csökkentése 1. Helyzetkép: Magyarországon az összes ismertté vált bnelkövet 12 %-a, Pápa városban 7,9 %-a fiatalkorú. A fiatal- és gyermekkorúak túlnyomó többsége vagyon elleni bncselekményt követ el. A fiatalok egy részének szocializációjává vált a passzív vagy aktív kábítószer-tapasztalat. A gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. tv. 7. (1) bek. szerint a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. A korosztályhoz tartozó bnelkövetk többségénél jelen van a hátrányos helyzet, a szegénység, a munkanélküliség, és a napi szociális probléma. A fiatalkorú bnelkövetk jelents rétege nem dolgozik és nem is tanul. 2. A bnüldöz rendszer szereplinek feladatai Közremködés az alkohol és kábítószer ártalmait a fiatalkorúaknak bemutató felvilágosító munkában, továbbá tájékoztató fórumok megszervezése a rendrség, az önkormányzat, a gyermekvédelmi hatóságok és intézmények, az iskolák igazgatóinak együttmködésével. Lelki telefonos segélyszolgálat kibvítése gyermek- és fiatalkorúak számára. 3. Ágazati együttmködésben megvalósítandó feladatok - Egészségpolitika, szociálpolitika és családpolitika: Az iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelsei szervezzenek olyan programokat, amelyek az utcán cselleng, unatkozó fiatalok számára tartalmas kikapcsolódást jelentenek. Az iskolából kimaradt és a munkanélküli fiatalok számára szabadid-eltöltési, képzési, átképzési programok szervezése. A gyermek- és fiatalkori alkohol- és kábítószer-fogyasztás helyi jellemzinek feltárása az érintett szervek együttmködésével, a helyi megelzést szolgáló cselekvési program drogstratégia céljainak megvalósítása, az abban foglalt rövid-, közép- és hosszútávú célok végrehajtása, különös figyelemmel az alábbi tevékenységekre:

15 15 - A drogokhoz való hozzáférés csökkentésének lehetsége. - A drogokkal kapcsolatba kerül és a drogproblémákkal küzd egyének és családok segítése. - Esélyteremtés arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. - Ifjúság-, sport-, oktatás- és kulturális politika: Törekedni kell minél több rendezvény, verseny, esemény, tehetségkutató program, kisközösségi, lakóhelyi sportverseny szervezésére, lehetség szerinti támogatására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a képesség és tehetség feltáró tevékenységre. Törekedni kell az iskolán kívüli mveldést elsegít könyvtárak, közgyjtemények, közmveldési intézmények programjainak bvítésére. Kábítószerügyi Egyeztet Fórum mködtetése a helyi drogstratégia megvalósítása érdekében. A rendrség biztonságra nevel D.A.D.A.-programjának népszersítése, támogatása, annak érdekében, hogy a gyermekek képesek legyenek a veszélyek felismerésére, azok elhárítására. - Gyermekvédelem: Alakuljon ki rendszeres és hatékony munkakapcsolat a gyermekvédelmi intézmények, a hatóságok, az iskolák, a rendrség, a pártfogók és a fiatalkorúak ügyeiben eljáró igazságszolgáltatási szereplk között. A kisebbségi önkormányzatok, a gyermek- és fiatalkori bnözés megelzésében, az alkohol- és drogprevencióban érintett bnüldözési, egészségügyi, család- és gyermekvédelmi, oktatási intézmények közötti együttmködés további fejlesztése. - Foglalkoztatáspolitika: Olyan foglalkoztatási és képzési lehetségek kínálatának megteremtése, illetve bvítése, amelyek megfelelnek a helyi munkaer-piaci igényeknek, megteremtik a hosszú távú foglalkoztatás feltételeit, és segítik a szakképzettség nélküliek, az alulképzettek, a tovább- és átképzésre szorulók elhelyezkedését. - Környezet- és természetvédelmi politika: A környezeti és természeti értékek védelme érdekében ifjúsági programok, kiállítások szervezése, környezet- és természetvédelmi céllal létrejöv ifjúsági szervezetek támogatása. 3. A közösségi bnmegelzés színtereinek feladata: - Önkormányzat: A gyermek- és fiatalkori bnözés megelzésében, az alkohol- és drogprevencióban érintett valamennyi szervezet és intézmény közötti együttmködésre lehetséget teremt koordinációs fórum a KEF mködtetése. Szociális ellátórendszere révén csökkentse az idskorúaknál, az egyedülállóknál, valamint a fogyatékkal él személyeknél a személyes biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat. Évente a rendrség beszámolója alapján értékelje a település közbiztonságának helyzetét, melynek tapasztalatai alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket. Törekedjen folyamatos kapcsolat kialakítására minden olyan állami, gazdasági és civil szervezettel, amely a település biztonságának növelésében szerepet játszhat.

16 16 Lehetség szerint kiemelten támogassa a helyi polgárr szervezet mködését. A közterület-felügyelet segítse az önkormányzat rendeleteinek betartását, a közterületek rendjének fenntartását. Kezelje kiemelt figyelemmel a térfigyel kamera-rendszer mködtetését, bvítésének lehetségét. Biztosítsa a közbiztonsággal és bnmegelzéssel kapcsolatos információk terjesztését (helyi újság, szórólap, lakossági fórumok stb.). - Civil szféra, egyházak: Lehetség szerint mködjenek közre a bnmegelzési, alkohol- és drogprevenciós programokban. Az érintett szervezetek szorgalmazzák a Szomszédok Egymásért Mozgalom elterjedését, tegyenek meg mindent a lakóközösség ezzel kapcsolatos tájékoztatása érdekében. - Vállalkozói szféra: A gyermek- és fiatalkori bnözés megelzését, a drogprevenciót szolgáló programok szervezése és anyagi támogatása. Az els munkavállalók és a fiatal munkanélküliek szakképzési lehetségei bvítésének támogatása. - Média, nyilvánosság: Valósuljon meg egy széles kör, rendszeres tájékoztatás a stratégia céljairól, az együttmköd partnerekrl, a tervezett intézkedésekrl és az eredményekrl. A helyi médián keresztül a lakókörnyezet bnügyi eseményeirl történ, hiteles és a megelzés érdekeit szolgáló, cselekvésre is serkent tájékoztatás megteremtése. 9. A város biztonságának fokozása l. Helyzetkép: A bnözés elssorban a városokhoz kötd jelenség. A városi emberek életminségét nem csak a bncselekmények alakulása, hanem egyéb, a közterületeken tapasztalható jogsértések, zavaró körülmények is befolyásolják, mint pl. a tiltott v. engedély nélküli kereskedés, a köztisztasággal kapcsolatos szabálysértés, a közlekedés rendjének fellazulása. 2. A bnüldöz rendszer szereplinek feladatai: A rendrségi jelenlétet fokozni kell azokon a közterületeken, ahol gyakran fordul el erszak, rablás, garázdaság és vagyon elleni bncselekmény. A rendrség szolgáltató funkciójának ersítése, kapcsolattartás a polgárokkal és azok közösségeivel. A rendrség lakossági kapcsolatainak ersítése az etnikai diszkriminációra, a városon belül elforduló konfliktusokra visszavezethet cselekmények megelzése érdekében. Az üzleti szféra szereplinek rendszeres tájékoztatása a vagyon elleni bncselekmények új formáiról, a vagyonvédelemrl.

17 17 3. Ágazati együttmködésben megvalósítandó feladatok: - Egészségpolitika: Kiemelt figyelmet kell fordítani a városi fiatalok alkohol- és drogmentes, valamint dohányfüst nélküli szórakozási lehetségeinek bvítésére. A Kábítószerügyi Egyeztet Fórum a bnmegelzési és közbiztonsági stratégiában megfogalmazottakkal összhangban végezze tevékenységét. A fiatalkori drogfogyasztás kialakulásának megelzése érdekében az iskolai prevenció hatékonyságának növelése, a rendrséggel együtt célzott programok kialakítása. - Gyermekvédelem, nevelés- és oktatáspolitika: A gyermek- és ifjúságvédelemben érintett intézmények, hatóságok, a rendrség, a pártfogók és az igazságszolgáltatás szerepli között érdemi együttmködés és információs rendszer kialakítása, mködtetése. A nehezen kezelhet, deviáns, de még nem bnelkövet fiatalok, gyermekek részére speciális nevelési, foglalkoztatási program kidolgozása, megvalósítása. A jogkövetés és a kötelezettség-teljesítés kultúrájának terjesztése a fiatalok körében. A gyermekek oktatása a közlekedési szabályokra, a tömegközlekedési eszközök igénybevételének szabályaira. - Ifjúság- és sportpolitika: A rekreációs programok a bnelkövetés és/vagy a sértetté válás szempontjából veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és családjaik számára is váljanak elérhetvé, ennek érdekében szükséges a szabadids és sportfoglalkozások kiemelt támogatása. A sportegyesületek ösztönzése arra vonatkozóan, hogy a veszélyeztetett fiatalokat vonják be a rendszeres sporttevékenységbe, körükben végezzenek képességfeltáró tevékenységet. - Kulturális politika: Az információk szabad hozzáférhetségét lehetvé tev, iskolán kívüli mveldést elsegít közmveldési intézmények programjainak gazdagítása. - Foglalkoztatáspolitika: Az olyan foglalkoztatási és képzési lehetségek kínálatának szélesítése, amelyek a hosszú távú foglalkoztatás feltételeit teremtik meg a szakképzettség nélküliek, az alulképzettek, a tovább- és átképzésben életkoruknál, vagy sajátos élethelyzetüknél fogva hátrányos helyzetben lévk számára. A kiskorú gyermeket nevel munkanélküli családfenntartók számára foglalkoztatást elsegít képzési programok és munkaalkalmak szervezése, továbbá speciális foglalkoztatási lehetségek kialakítása a csökkent munkaképességek számára. 4. A közösségi bnmegelzés színtereinek feladata: - Önkormányzat: A képviseltestület 95/1997. (V.20.) határozatával döntött a Bnmegelzési és Közbiztonsági Tanács létrehozásáról. A tanács célja a közbiztonsággal összefügg feladatok ellátásának segítése, a bnmegelzési tevékenység eredményességének elmozdítása, koordinatív feladatok ellátása a közbiztonság helyzetének javítása céljából.

18 18 Kiemelt figyelmet kell fordítani a bnmegelzésben szerepet játszó hatóságok és egyéb szervezetek közötti munkakapcsolatok további ersítésére, annak érdekében, hogy az információk a bnmegelzésben is hasznosíthatóvá váljanak. A lakosság biztonságát befolyásoló kérdésekben folyamatos felvilágosítás biztosítása. A bnmegelzésben szerepet játszó hatóságok, szervezetek között munkakapcsolat ersítése annak érdekében, hogy az információk a bnmegelzésben is hasznosíthatóvá váljanak. Térfigyel kamera-rendszer mködtetése, fejlesztése a közterületek biztonságának megteremtése érdekében. Az önkormányzat tegyen lépéseket arra, hogy a helyi sajtó vegyen részt a bnözés csökkentésére irányuló kezdeményezésekben, biztosítva, hogy a bnmegelzési programokról a lakosság tudomást szerezzen. - A helyi gazdasági élet szerepli: A helyi vállalkozók, üzletek, szolgáltatók és a vendéglátóipari egységek tulajdonosainak ösztönzése vagyonuk védelmére. - Civil szervezetek: A polgárr-szervezet törvényesen mköd, a lakosság által életre hívott, önszervezdés, bnmegelzési, a közrend, a közbiztonság védelmét szolgáló társadalmi szervezet, amely feladatát az önkormányzat, egyéb állami és társadalmi szervezetek segítségével, a rendri szervekkel szorosan együttmködve a helyi sajátosságok és követelmények figyelembevételével kidolgozott módszerek alapján látja el. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a közterületek és nyilvános helyek rendjének megóvására. Folyamatosan végzett közrendvédelmi, bnmegelzési tevékenysége során hatékonyan közremködik a nagy tömegeket vonzó városi rendezvények biztosításában, rendszeres járrszolgálatok szervezésével a közterületek rendjének és biztonságának fokozásában. A polgárrség tevékenységének, mködése hatékonyságának és folyamatosságának elsegítése érdekében az önkormányzat jelentsen hozzájárul a mködési költségek finanszírozásához, az egyesület támogatásához. A közterület-felügyelet kiemelt feladata a közterületek rendjének biztosítása. A közterületek biztonságának fokozása érdekében az érintett szervezetek feladatmegosztásra épül szoros együttmködése szükséges. - Sajtó, nyilvánosság: A közbiztonság javításában nélkülözhetetlen a helyi írott és elektronikus sajtó szerepvállalása. A helyi nyilvánosságban ösztönözni kell az érintett hatóságok, intézmények és a civil szféra együttmködését, nyilvánosságot kell biztosítani a sikeres kezdeményezéseknek. 10. A családon belüli erszak megelzése l. Helyzetkép: A gyermekek, a nk, az öregek, a gyengébbek bántalmazása sok családban az életmód része.

19 19 A családon belüli erszak különösen sok gyermek és n számára jelent folyamatos bántalmazást. A kutatások szerint azok a gyermekek, akiket gyakran bántalmaztak, maguk is hajlamosabbak arra, hogy erszakot alkalmazzanak. Tapasztalatok szerint a családon belüli erszak áldozatává vált személyek kérnek ugyan segítséget, de gyakran még az érdemi intézkedés eltt meggondolják magukat és elzárkóznak a további együttmködéstl. A visszahúzódás okai között szerepel a családon belüli állandó fenyegetettség és az anyagi kiszolgáltatottság. 2. A bnüldöz rendszer szereplinek feladatai: Gyors, hatékony beavatkozás az egyes segélykérésekre. A gyermekveszélyeztetés miatt indult nyomozásról azonnali jelzés a gyermekvédelemnek. Kötelez pártfogó felügyeli vélemény és javaslat készítése a bünteteljárás keretében a családon belüli erszak körülményeinek feltárására. 3. Ágazati együttmködésben megvalósítandó feladatok: - Egészségpolitika: Az alkoholista életmód miatt veszélyeztetett gyermekek preventív védelme, a korai beavatkozás, jelzés a védelmi és a szakellátást biztosító szolgálatoknak. A kórosan agresszív személyek kezelése, gyógyítása, a környezetben élk védelmére véd-óvó intézkedések megtétele. A védni hálózat, az egészségügyi alap- és szakellátás szereplinek felkészítése a probléma észlelésére és kezelésére. - Szociálpolitika és családpolitika, gyermekvédelem: Szociális, egészségügyi, bírósági, családsegíti, gyermekvédelmi, oktatási, rendrségi, pártfogó felügyeli jelzrendszer mködtetése, továbbfejlesztése. Azonnali reagálás az iskolában, kollégiumban elforduló erszakos megnyilvánulásokra. A családon belüli erszak áldozatainak orvosi, jogi és pszichológiai segítése, családterápia, tanácsadás megszervezése, a családi erszak kezelésével foglalkozó segít szakemberek ismereteinek növelése, képzése. Az erszakmentes családi életre nevelés legyen hangsúlyos része a gyermekvédelmi gondoskodásnak. - Ifjúság- és sportpolitika: A családi erszakkal veszélyeztetett környezetben nevelked gyermekek számára sport- és szabadids tevékenységek, vakációk szervezése. 4. A közösségi bnmegelzés színtereinek feladata: - Önkormányzat: Fejtsen ki koordinációs tevékenységet a települési jelzrendszer hatékony mködése, illetve annak szerepli bevonása, aktivizálása érdekében. Kísérje figyelemmel a családon belüli erszak és az áldozattá válás megelzése érdekében kiírt pályázatokat. - Civil szféra, egyházak: A válás és más családi krízishelyzetek feloldását felvállaló civil szervezetek támogatása. A családi konfliktusokkal terhes, alkoholisták környezetében nevelked fiatalok és a szülk számára szabadids tevékenység szervezése.

20 20 - Sajtó, nyilvánosság: Médiakampányt kell folytatni a családon belüli erszak ellen, melynek keretében tájékoztatást kell adni a segélykérés lehetségérl, a szüli felelsségrl, és azokról a fórumokról, ahová az érintettek - különösen a gyermekek - fordulhatnak. 11. Az áldozattá válás megelzése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja 1. Helyzetkép: Statisztikai adatok szerint a városban bncselekmény áldozatává elssorban vagyon elleni bncselekmény miatt válnak az emberek. A vagyon elleni bncselekmények anyagi következményeinek túlnyomó részét az áldozatok, a megelzési költségeket pedig maguk az állampolgárok viselik. A kár megtérülésére vonatkozó esély igen alacsony szintje miatt csökken a feljelentési hajlandóság és a hatóságokkal való együttmködési szándék. Az áldozatok lelki és fizikai kárának enyhítését ma még nem szabályozza törvény. A hatályos eljárási szabályok is csak korlátozottan védik, szolgálják a sértettek érdekeit. A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány a létrehozásáról szóló 1070/2001. (VII.10.) Korm. határozatban a súlyos, erszakos bncselekmények áldozatainak kárenyhítésére kapott felhatalmazást. Magyarországon ma még csak elvétve találunk a rendrségtl függetlenül mköd áldozatsegít szolgálatot. 2. A bnüldöz rendszer szereplinek feladatai: - Rendrség és más nyomozó hatóságok: A rendrség feladatainak egyértelmvé tétele, szolgáltató funkciójának és az állampolgárokkal való kapcsolatának ersítése. Gyors, hatékony rendrségi beavatkozás az egyes segélykérésekre. Az áldozat a bnüldöz hatóságokkal való els kapcsolattól kezdve férjen hozzá az érdekei védelmében minden fontos információhoz, beleértve azoknak az ügyfélszolgálatoknak és szervezeteknek a megnevezését, amelyekhez segítségért fordulhat. Az áldozattá válás konkrét kockázatának jelzése a közösségi típusú rendri szolgáltatás keretében az érintett intézményeknek (idsek otthona, iskolák), a civil szervezeteknek, a lakosság érintett, veszélyeztetett csoportjainak. Gondoskodni kell az áldozatbarát eljárásjogi garanciák, speciális jogok rögzítésérl és alkalmazásáról, a sértett eljárásjogi helyzetének ersítésérl, a kárának belátható határidn belüli megítélésérl. Biztosítani kell a bncselekmények által okozott erkölcsi és anyagi kár enyhítését, a természetbeni jóvátételt, a közösség kiengesztelése szempontjainak széles kör alkalmazását. 3. Ágazati együttmködésben megvalósítandó feladatok: - Egészségpolitika: A büntet igazságszolgáltatás és az egészségügyi szolgálatok együttmködésének megteremtése az áldozatvédelem érdekében. Az újszülöttek sérelmére elkövetett bncselekmények csökkentése érdekében a nem kívánt terhesség megelzésérl szóló felvilágosítás az iskolákban. Az alkohol és a kábítószer hatása alatt állók áldozattá válása nagyobb kockázatának tudatosítása.

1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $

1-27 !  # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $ 1-27 " % & ' ( )' ' * +' %, % - /0 /-& 1 //& /2% /2-% /2/% /2234 /25& 6 7 8 9 /2: /2;< /2= /5 /5- /5/& /52< /:7 /:-, /:/< >0?)?%@>0 09?*?% /:2) /:5% /::>%>% 2-27 2DE /:;& /:=8 /:A% /:B@ /:-C& 5 5-8 5/>

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2007. június 28-i ülésére Tárgy: A93/2007.(III.8.)

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

! " # http://oksz.ofi.hu

!  # http://oksz.ofi.hu Egy demokratikus iskolában a konfliktusokat erszakmentes és konstruktív módon, az iskolaközösség minden tagjával való együttmködés jegyében oldják meg. Minden iskola rendelkezik egy képzett szakemberekbl

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA Kábítószerügyi Egyeztet Fórum Pápa PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA 2006. Bevezetés A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentsen átrendezték a társadalom értékrendjét. Felmerült

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV SOPRON 2008 !"#$%$&'( Jelen Esélyegyenlségi Terv az egyenl bánásmódról és az esélyegyenlség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben, valamint a

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgálat

Gyermekjóléti szolgálat 0 Gyermekjóléti szolgálat Neve: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Székhelye: 2541 Lábatlan, Zalka M. ltp. 5 Címe: 2541 Lábatlan, Zalka M ltp. 5 Típusa: Intézményi társulás. Integrált formában

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

Mezőcsát Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója - Intézkedési Terve

Mezőcsát Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója - Intézkedési Terve Mezőcsát Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója - Intézkedési Terve 2011-2015. I. Általános feladatok 1. Ügyrendi - Közbiztonsági bizottság a közbiztonság terén elvégzendő feladatai: a) Figyelemmel

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15.

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Régi problémák - új típusú gondolkodás Tolnán él egy gazda, a jobb oldali ábrán látható földterület birtokosa. Amikor nyugdíjba

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására.

Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására. Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására Hana Synková a Cseh Kormány azon törekvésének eszköze, hogy támogassa a községeket

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben