PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA"

Átírás

1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

2 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának az alapvet emberi jogok érvényesítése, az életminséget javító közbiztonság megteremtése, a jogsértéseket elidéz okok és a sértetté válás veszélyének csökkentése, a bncselekmények eredményes megelzése, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében tevékenykedk közötti célirányos párbeszéd megteremtése érdekében kifejtett tevékenységhez Alapelvek - A lakosság biztonságérzetének és életminségének javítása a várospolitika meghatározó eleme. - Az önkormányzat arra törekszik, hogy felels döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsen a városban élk, dolgozók, tanulók és az ide látogatók számára. - A bnmegelzés a problémák felismerésére és átfogó, az egyes szakterületek tapasztalatainak összegzésére és egységes szemlélet kialakítására épül. - A közbiztonság fokozása és a bnmegelzés érdekében bevezetett intézkedések tiszteletben tartják az emberi méltóságot és az alapvet emberi jogokat. 2. A stratégia jogi alapjai - A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás. Az önkormányzatnak az említett törvényi felhatalmazás alapján jogában áll a saját bnmegelzési és közbiztonsági stratégiáját megalkotni és megvalósításáról gondoskodni. - A rendrségrl szóló évi XXXIV. törvény III. fejezete határozza meg a települési önkormányzat és a rendrség kapcsolatát. - A társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY. határozat 5.5. pontja kimondja, hogy a helyi bnmegelzés helyi közügy, a bnözés területileg eltér kihívásaira csak helyi közügyként megfogalmazott bnmegelzési stratégiával lehet hatékonyan reagálni.

3 A stratégia módszertani alapjai - A 115/2003. (X.28.) OGY. határozat a társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájáról, - az 1009/2004. (II.26.) Korm. határozat a társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiája rövid-, közép- és hosszútávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról. II. Alapgondolatok 3.1. Az önkormányzás lényege Az önkormányzás a népszuverenitás alkotmányos alapelvére épül. Lényege, hogy a választópolgárok közvetlenül, illetve választott képviselik útján kerülnek bevonásra a helyi közügyek megoldásába, amelyek intézésére az önkormányzatokat törvény hatalmazza fel, különösen az alábbiak tekintetében: - a lakosság közszolgáltatással való ellátása, - a közhatalom önkormányzat típusú helyi gyakorlása, - a fentiekhez kapcsolódó szervezeti, személyi és anyagi feltételek biztosítása. A bnmegelzést és közbiztonságot érint kiemelt feladatok: - a bnokok feltárása, megállapítása, - a sértetté válást befolyásoló tényezk feltárása, - a bnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása, - a bnmegelzés célrendszerének meghatározása, - az elsbbséget élvez célok és a nagy jelentség feladatok meghatározása, - a döntések elkészítése, döntés, majd megrendelés a megfelel szakmai szervezetek felé, - a feladatok közös végrehajtására szoros együttmködés az önkormányzat, a szakmai szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között, és a végrehajtásra való ösztönzés, - a bnmegelzésben együttmködk között folyamatos partnerségi viszony fenntartása, - a társadalmi megelzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony továbbítása, folyamatos közzététele A közbiztonság A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének adott idszakban és helyen jogilag szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai biztosítottak az illetéktelen támadástól.

4 4 A közbiztonság infrastrukturális tényez is, amely befolyásolja a beruházási szándékot, az idegenforgalmat, az állampolgárok mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet. A település közbiztonsági állapotát a helyi problémák összessége határozza meg, melyek kezelése és a bncselekmények megelzése is csak helyi összefogással lehetséges. A bnözés mérséklése a lakosság és a rendrség közös feladata, az igazságügyi szervekkel (bíróság, ügyészség) összhangban A megelzési felfogás A bnözés okai és feltételei között meg kell említeni az ún. nagy környezetbe (makromili) tartozó szociális ellátottságot, az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget, a mveltségi szintet, az igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát, a munkanélküliség mértékét és az általa érintett rétegeket, az általános gazdasági helyzetet, a létminimum szintje alatt és annak közelében élk számát, a lakáshelyzetet és a szociális ellátottsághoz szervesen kapcsolódó további tényezket. A személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló kis környezet (mikromili) a család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, szórakozási lehetségek és szokások is befolyásolják a bnözés mértékét és minségét. A megelzésrl elsdlegesen a makro- és mikrokörnyezetben lév okokat figyelembe véve kell gondoskodni. Másodlagos jelentség, de rendkívül fontos a megelzés szempontjából a bncselekmények felderítése, a büntetjogi felelsségrevonás és a prevenció. A megelz munka állami, önkormányzati és társadalmi feladat. A társadalmi bnmegelzés helyi szint megvalósulásában minden olyan személy és szervezet közremködésére szükség van, akik a bnalkalmak számának, hatásának, az áldozattá válás kockázatának csökkentésére készek összefogni. Mindezekre tekintettel a városban a társadalmi bnmegelzés megvalósítása érdekében szükséges egy átfogó és hosszabb távra érvényes bnmegelzési, közbiztonsági stratégia megalkotása. III. Állapotfelmérés, helyzetelemzés 4. A közbiztonság helyzetét, minségét meghatározó elemek 4.1. A település jellemzi

5 5 Pápa városa a Bakony és a Kisalföld találkozásánál, 150 m tengerszint feletti magasságban fekszik. Országunk egyik legszebb barokk kisvárosa, a Dunántúl Athénjaként szokták emlegetni. Pápa és kistérsége területe mintegy 1000 km 2, a hozzá tartozó 49 településsel ft számlál. Területét és a települések számát tekintve a megye legnagyobb kistérsége. Jelents az ügyintézés céljából a városba érkezk, a környez településekrl itt dolgozók és tanulók száma. Iskolai idszakban (szeptember-június) több ezer diák tanul a város iskoláiban, él és szórakozik városunkban. Jelents a Pápa és környéke turisztikai látványosságait, kulturális és sportrendezvényeit felkeresk száma is. Pápa lakóinak száma f. ( i állapot szerint.) Az állandó népesség megoszlása nemek szerint: Férfi N életkor szerint: éves éves 7-14 éves éves éves 60 év feletti A vállalkozói aktivitás és a beruházási hajlandóság a városban az országos átlag körül mozog. Pápán sok külföldi beruházás valósult meg az elmúlt években, a fejldést elsegítette a létrehozott Ipari Park is, amelynek 116 hektáros, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkez területén több mint 60 cég mködik, mintegy embernek biztosítva munkalehetséget. Ugyanakkor a városban a munkahelyteremtésben korábbiakban meghatározó szerepet játszó egyes cégeket végleg felszámoltak, másoknál leépítéseket, átszervezéseket hajtottak végre, mely hatások kedveztlenül befolyásolják a lakosság biztonságérzetét, a hatóságokkal szemben megnyilvánuló bizalmatlanságot, türelmetlenséget eredményeznek.

6 6 A munkanélküliség a városban 8-9 % közötti, a vonzáskörzetben valamivel magasabb. A regisztrált munkanélküliek száma Pápa városban és térségében: ( i állapot szerint.) f: Férfi N A munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint: általánosnál kevesebb általános iskola szakmunkásképz szakiskola szakközépiskola technikum gimnázium 908 fiskola egyetem A munkanélküliek száma életkor szerint:

7 év alatti éves éves éves éves éves éves éves éves 59 év feletti Pápa közúton az M1-es autópályáról, Gyr fell a 83-as számú fúton, Veszprém fell a 8-as és a 83-as fúton közelíthet meg, elkészült a várost tehermentesít elkerül út. A város jó minség bels közúthálózattal, fejlett autóbuszos tömegközlekedéssel rendelkezik. A közelmúltban felújított vasútállomás a Gyr-Szombathely, valamint a Szombathely-Tatabánya fvonalhoz kapcsolódik. Az energiaellátó rendszerek jól kiépítettek, a gázvezeték-hálózat az egész várost lefedi. A vízellátás kiváló minség karsztvízbázisról biztosított. Folyamatosan bvül a közcsatornahálózat, kiépítettsége 2006-ra 100 %-os lesz. A vezetékes és mikrohullámú telefonrendszer az egész városban elérhet A település közbiztonsági jellemzi A település közbiztonságát elssorban a lakosság anyagi helyzete, mveltségi szintje és morális állapota határozza meg. A bnözés jellegét és nagyságrendjét az országos tendenciák, a gazdasági környezet és a társadalmi problémák indukálják. Országos viszonylatban így területünkön is az elmúlt években a bnözés minségileg új formái jelentek meg (pl. visszaélés kábítószerrel bncselekmény). A megélhetéshez szükséges anyagi javak korlátozottsága magában hordozza a bncselekmények elkövetését. A bncselekmények túlnyomó részét az anyagi haszonszerzés motiválja. A társadalomban található jelents feszültségekre utal a vélt probléma megoldásként jelentkez élethelyzetek által motivált bncselekmények elkövetése. Ennek egyik jellemzje az élet, a testi épség elértéktelenedése, a konfliktusok erszakos megoldására való törekvés. Kriminológiai kutatások támasztják alá, hogy az erszak általános kísérjévé vált a bnözésnek. A brutalitás egyformán jellemz a személy elleni, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni, illetve a vagyon elleni bncselekmények körében is. 5. Bnügyi helyzet

8 Ismertté vált bncselekmények száma A Pápai Rendrkapitányság területén 2003-ban 1.545, 2004-ben bncselekmény vált ismertté, ami az elz évihez képest 19,8 %-os növekedést jelent. A város területén ( ) 22,6 %-kal, vidéken ( )13,4 %-kal ntt az ismertté vált bncselekmények száma. A nyomozási eredményesség az elmúlt évihez képest változatlan, jó szint (60,8-58,9 %), ugyancsak jó szint a felderítési eredményesség is (48,8-46,9 %). Mindkét mutató meghaladja a megyei átlagot. Ismertté vált bncselekmények száma Megye Pápa Pápa város Bncselekmények fcsoportonkénti megoszlása PÁPA 1999 PÁPA VÁROS PÁPA PÁPA VÁROS PÁPA PÁPA VÁROS PÁPA PÁPA VÁROS PÁPA PÁPA VÁROS PÁPA PÁPA VÁROS Ismertté vált bcs Személy elleni ami az össz.%-a 3,8 3,4 4,1 3,8 4 2,6 3,3 2,4 3,4 3,2 4,6 4,0 Közlek.bcs ami az össz.%-a 6,3 6,6 5,9 6,7 6,2 5,5 8,4 7,5 7,4 6,5 7,1 6,8

9 9 ittas vezetés ami a közl.%-a 57,7 58,9 63, ,2 54,5 58,9 69,0 71,1 72,9 69,9 69,2 Gazdasági bcs ami az össz.%-a 2,1 2,2 1,8 2,5 1,2 1,4 2,4 3,2 3,0 3,0 3,2 4,3 Vagyon elleni bcs ami az össz.%-a 75,6 73,2 75,6 70,3 70,9 70,8 68,3 66,8 66,9 65,1 66,1 66,2 Erszakosgarázda ami az össz.%-a 7,3 7,3 7,4 7 8,5 6,5 9 8,1 9 9,7 7,6 6,7 A bncselekményi kategóriák elemzésénél észrevehet, hogy az elz évek tendenciáitól eltéren ntt a személy elleni (53-85), a vagyon elleni ( ), a közrend elleni ( ), a közlekedési ( ), az államigazgatás és közélet tisztasága elleni (14-26) bncselekmények, a gazdasági (47-60), a házasság, család és ifjúság, nemi erkölcs elleni (70-95) bncselekmények száma. A vagyon elleni bncselekmények közül a lopások száma évben 24 %-kal emelkedett ( ) Vagyon elleni bncselekmények alakulása Megye Pápa Pápa város

10 10 A lopásokon belül súlyozott betöréses lopás csökkenése jelents ( ). A csökkenés elssorban a lakásbetöréseknél családi ház és társasházi lakások tapasztalható. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a tulajdonosok vagyonvédelme. A betöréses lopások esetében továbbra is jellemz a vendéglátó-ipari egységek, élelmiszerboltok sérelmére történ elkövetés, valamint emelkedett a melléképületek, raktárak, egyéb nem lakott építmények sérelmére elkövetett cselekmények száma. A rablások tekintetében (15-6) csökkenés tapasztalható. A gépkocsi lopások és járm önkényes elvétele bncselekmények nem voltak jellemzek, a kerékpárlopásokat tekintve csökkenés volt tapasztalható (79-71). A csalások (75-50) száma jelents mértékben csökkent, a sikkasztások száma stagnál (11-12). Pápa városban jellemzek voltak pl. az áruvásárlással, a jövedéki termék ÁFAvisszaigénylésével elkövetett módszerek. A hitelezési csalások száma évrl évre emelkedik. A gazdasági bncselekmények száma emelkedett (47-60), jellemzen a pénzhamisítás és a bankkártyával visszaélés bncselekmények valósultak meg Gazdasági bncselekmények alakulása Megye Pápa Pápa város

11 11 Az erszakos jelleg bncselekmények száma lényegében nem változott ( ), ezen belül leginkább a testi sértések száma (34-53) ntt. A testi sértések zömében családi és baráti körben kialakult konfliktusok eredményeképpen következtek be. Emberölés nem történt évben. A zsarolások (5-3), a kifosztások (1-3), és az önbíráskodások (5-4) száma szinte változatlan, emelkedett viszont a személyi szabadság megsértése bncselekmény (3-7) elfordulása A házasság, a család, az ifjúság, és a nemi erkölcs elleni bncselekmények alakulása Megye Pápa Pápa város A házasság, a család, az ifjúság, és a nemi erkölcs elleni bncselekmények száma jelentsen emelkedett (70-95). Ntt az erszakos közösülés (2-4), csökkent a szemérem elleni erszak (4-3) száma. Tartás elmulasztása bncselekmény 40 esetben történt, elkövetésének oka elssorban a munkakerül életmód, fegyelmezetlenség, önz szemlélet. Kiskorú veszélyeztetése 38 esetben történt, az esetek nagy részében a gyermekek, illetve emellett az anya bántalmazása fordult el a gyermekek jelenlétében. Amennyiben nem a gyámhivatal teszi a feljelentést, a családsegít és gyermekjóléti szolgálatot minden esetben értesítik a gyermek veszélyeztetettségérl.

12 Közrend elleni bncselekmények alakulása Pápa város Pápa Megye A közrend elleni bncselekmények száma emelkedett ( ), ezen belül csökkent a köznyugalmat súlyosan megzavaró garázdaságok (71-40) száma. A rongálások száma továbbra is jelents (58-100), ezen belül a lakótelepeken parkoló gépkocsik sérelmére elkövetett rongálások száma ntt. Új bncselekményként jelent meg a visszaélés kábítószerrel bncselekmény (10) Közlekedési bncselekmények alakulása Pápa város Pápa Megye

13 13 Emelkedett a közlekedési bncselekmények száma ( ). E kategórián belül meghatározó az ittas vezetések száma (81-93). Az elkövetk életkor szerinti megoszlásánál tapasztalható, hogy ntt a fiatal és gyermekkorú elkövetk (54-106), és a visszaesk száma (72-120). 6. A társadalmi bnmegelzés igénye A bnözés Magyarországon és így Pápa városban is a rendszerváltást követen növekedett. Az ismertté vált bncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi biztonságát közvetlenül sérti, az életminséget kedveztlenül befolyásolja. A nemzetközi és ma már a hazai tapasztalatok is azt igazolják, hogy a bnözés csökkentése, a jó közbiztonság megteremtése nem valósítható meg kizárólag a bnüldözés és a büntet igazságszolgáltatás intézményrendszerében. Szükség van egy, a társadalom önvédelmi képességeit fokozó, államilag vezérelt és támogatott szakmai és civil mozgalomra, melynek célja a bnalkalmak számának, a bnokok hatásának, a sértetté-áldozattá válás kockázatának csökkentése, a bnözés okozta erkölcsi és anyagi károk mérséklése. Ezen társadalmi igény öltött testet a kormány programjában, amikor is a partnerségre alapozott, össztársadalmi bnmegelzés kialakítását, továbbfejlesztését tzte ki célul, kiemelt szerepet szánva és biztosítva a helyi önkormányzatoknak IV. Célok, prioritások - Általános, hosszú távú cél: az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet közelítése és javítása, az életminséget javító közbiztonság megteremtése, a bnözés csökkentése. - Középtávú cél: a közösségi bnmegelzés rendszerének kiépítése a településen. Partnerségi viszony megteremtése az önkormányzat, az illetékes rendészeti szervek, a helyi intézmények, a gazdasági élet helyi szerepli, a civil szervezdések és a lakosság minél szélesebb rétege között. - Rövidtávú célok: Akut problémák, krízisek gyors kezelése, a rossz szubjektív biztonságérzet javítása technikai eszközökkel, és humán erforrások segítségével. A leírtakhoz források megszerzése pályázat útján, önrész vállalásáról, elkülönített pénzkeret biztosításáról történ gondoskodás Prioritások Az országgylés 115/2003. (X.28.) határozatával elfogadott társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájában az alábbi komplex beavatkozási célcsoportokat és területeket jelölte meg prioritásként:

14 14 - A gyermek- és fiatalkori bnözés csökkentése - A városok biztonságának fokozása - A családon belüli erszak megelzése - Az áldozattá válás megelzése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja - A bnismétlés megelzése A helyi bnmegelzési és közbiztonsági stratégiában Pápa diákváros jellegére tekintettel - prioritásként kell kezelni a kábítószer-fogyasztás és az ehhez kapcsolódó bnözés megelzését és visszaszorítását. V. Az egyes prioritásoknak és beavatkozási területeknek az egyes ágazatokra, illetve a bnmegelzés legfontosabb szereplire vonatkozó feladatai 8. A gyermek- és fiatalkori bnözés csökkentése 1. Helyzetkép: Magyarországon az összes ismertté vált bnelkövet 12 %-a, Pápa városban 7,9 %-a fiatalkorú. A fiatal- és gyermekkorúak túlnyomó többsége vagyon elleni bncselekményt követ el. A fiatalok egy részének szocializációjává vált a passzív vagy aktív kábítószer-tapasztalat. A gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. tv. 7. (1) bek. szerint a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. A korosztályhoz tartozó bnelkövetk többségénél jelen van a hátrányos helyzet, a szegénység, a munkanélküliség, és a napi szociális probléma. A fiatalkorú bnelkövetk jelents rétege nem dolgozik és nem is tanul. 2. A bnüldöz rendszer szereplinek feladatai Közremködés az alkohol és kábítószer ártalmait a fiatalkorúaknak bemutató felvilágosító munkában, továbbá tájékoztató fórumok megszervezése a rendrség, az önkormányzat, a gyermekvédelmi hatóságok és intézmények, az iskolák igazgatóinak együttmködésével. Lelki telefonos segélyszolgálat kibvítése gyermek- és fiatalkorúak számára. 3. Ágazati együttmködésben megvalósítandó feladatok - Egészségpolitika, szociálpolitika és családpolitika: Az iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelsei szervezzenek olyan programokat, amelyek az utcán cselleng, unatkozó fiatalok számára tartalmas kikapcsolódást jelentenek. Az iskolából kimaradt és a munkanélküli fiatalok számára szabadid-eltöltési, képzési, átképzési programok szervezése. A gyermek- és fiatalkori alkohol- és kábítószer-fogyasztás helyi jellemzinek feltárása az érintett szervek együttmködésével, a helyi megelzést szolgáló cselekvési program drogstratégia céljainak megvalósítása, az abban foglalt rövid-, közép- és hosszútávú célok végrehajtása, különös figyelemmel az alábbi tevékenységekre:

15 15 - A drogokhoz való hozzáférés csökkentésének lehetsége. - A drogokkal kapcsolatba kerül és a drogproblémákkal küzd egyének és családok segítése. - Esélyteremtés arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. - Ifjúság-, sport-, oktatás- és kulturális politika: Törekedni kell minél több rendezvény, verseny, esemény, tehetségkutató program, kisközösségi, lakóhelyi sportverseny szervezésére, lehetség szerinti támogatására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a képesség és tehetség feltáró tevékenységre. Törekedni kell az iskolán kívüli mveldést elsegít könyvtárak, közgyjtemények, közmveldési intézmények programjainak bvítésére. Kábítószerügyi Egyeztet Fórum mködtetése a helyi drogstratégia megvalósítása érdekében. A rendrség biztonságra nevel D.A.D.A.-programjának népszersítése, támogatása, annak érdekében, hogy a gyermekek képesek legyenek a veszélyek felismerésére, azok elhárítására. - Gyermekvédelem: Alakuljon ki rendszeres és hatékony munkakapcsolat a gyermekvédelmi intézmények, a hatóságok, az iskolák, a rendrség, a pártfogók és a fiatalkorúak ügyeiben eljáró igazságszolgáltatási szereplk között. A kisebbségi önkormányzatok, a gyermek- és fiatalkori bnözés megelzésében, az alkohol- és drogprevencióban érintett bnüldözési, egészségügyi, család- és gyermekvédelmi, oktatási intézmények közötti együttmködés további fejlesztése. - Foglalkoztatáspolitika: Olyan foglalkoztatási és képzési lehetségek kínálatának megteremtése, illetve bvítése, amelyek megfelelnek a helyi munkaer-piaci igényeknek, megteremtik a hosszú távú foglalkoztatás feltételeit, és segítik a szakképzettség nélküliek, az alulképzettek, a tovább- és átképzésre szorulók elhelyezkedését. - Környezet- és természetvédelmi politika: A környezeti és természeti értékek védelme érdekében ifjúsági programok, kiállítások szervezése, környezet- és természetvédelmi céllal létrejöv ifjúsági szervezetek támogatása. 3. A közösségi bnmegelzés színtereinek feladata: - Önkormányzat: A gyermek- és fiatalkori bnözés megelzésében, az alkohol- és drogprevencióban érintett valamennyi szervezet és intézmény közötti együttmködésre lehetséget teremt koordinációs fórum a KEF mködtetése. Szociális ellátórendszere révén csökkentse az idskorúaknál, az egyedülállóknál, valamint a fogyatékkal él személyeknél a személyes biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat. Évente a rendrség beszámolója alapján értékelje a település közbiztonságának helyzetét, melynek tapasztalatai alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket. Törekedjen folyamatos kapcsolat kialakítására minden olyan állami, gazdasági és civil szervezettel, amely a település biztonságának növelésében szerepet játszhat.

16 16 Lehetség szerint kiemelten támogassa a helyi polgárr szervezet mködését. A közterület-felügyelet segítse az önkormányzat rendeleteinek betartását, a közterületek rendjének fenntartását. Kezelje kiemelt figyelemmel a térfigyel kamera-rendszer mködtetését, bvítésének lehetségét. Biztosítsa a közbiztonsággal és bnmegelzéssel kapcsolatos információk terjesztését (helyi újság, szórólap, lakossági fórumok stb.). - Civil szféra, egyházak: Lehetség szerint mködjenek közre a bnmegelzési, alkohol- és drogprevenciós programokban. Az érintett szervezetek szorgalmazzák a Szomszédok Egymásért Mozgalom elterjedését, tegyenek meg mindent a lakóközösség ezzel kapcsolatos tájékoztatása érdekében. - Vállalkozói szféra: A gyermek- és fiatalkori bnözés megelzését, a drogprevenciót szolgáló programok szervezése és anyagi támogatása. Az els munkavállalók és a fiatal munkanélküliek szakképzési lehetségei bvítésének támogatása. - Média, nyilvánosság: Valósuljon meg egy széles kör, rendszeres tájékoztatás a stratégia céljairól, az együttmköd partnerekrl, a tervezett intézkedésekrl és az eredményekrl. A helyi médián keresztül a lakókörnyezet bnügyi eseményeirl történ, hiteles és a megelzés érdekeit szolgáló, cselekvésre is serkent tájékoztatás megteremtése. 9. A város biztonságának fokozása l. Helyzetkép: A bnözés elssorban a városokhoz kötd jelenség. A városi emberek életminségét nem csak a bncselekmények alakulása, hanem egyéb, a közterületeken tapasztalható jogsértések, zavaró körülmények is befolyásolják, mint pl. a tiltott v. engedély nélküli kereskedés, a köztisztasággal kapcsolatos szabálysértés, a közlekedés rendjének fellazulása. 2. A bnüldöz rendszer szereplinek feladatai: A rendrségi jelenlétet fokozni kell azokon a közterületeken, ahol gyakran fordul el erszak, rablás, garázdaság és vagyon elleni bncselekmény. A rendrség szolgáltató funkciójának ersítése, kapcsolattartás a polgárokkal és azok közösségeivel. A rendrség lakossági kapcsolatainak ersítése az etnikai diszkriminációra, a városon belül elforduló konfliktusokra visszavezethet cselekmények megelzése érdekében. Az üzleti szféra szereplinek rendszeres tájékoztatása a vagyon elleni bncselekmények új formáiról, a vagyonvédelemrl.

17 17 3. Ágazati együttmködésben megvalósítandó feladatok: - Egészségpolitika: Kiemelt figyelmet kell fordítani a városi fiatalok alkohol- és drogmentes, valamint dohányfüst nélküli szórakozási lehetségeinek bvítésére. A Kábítószerügyi Egyeztet Fórum a bnmegelzési és közbiztonsági stratégiában megfogalmazottakkal összhangban végezze tevékenységét. A fiatalkori drogfogyasztás kialakulásának megelzése érdekében az iskolai prevenció hatékonyságának növelése, a rendrséggel együtt célzott programok kialakítása. - Gyermekvédelem, nevelés- és oktatáspolitika: A gyermek- és ifjúságvédelemben érintett intézmények, hatóságok, a rendrség, a pártfogók és az igazságszolgáltatás szerepli között érdemi együttmködés és információs rendszer kialakítása, mködtetése. A nehezen kezelhet, deviáns, de még nem bnelkövet fiatalok, gyermekek részére speciális nevelési, foglalkoztatási program kidolgozása, megvalósítása. A jogkövetés és a kötelezettség-teljesítés kultúrájának terjesztése a fiatalok körében. A gyermekek oktatása a közlekedési szabályokra, a tömegközlekedési eszközök igénybevételének szabályaira. - Ifjúság- és sportpolitika: A rekreációs programok a bnelkövetés és/vagy a sértetté válás szempontjából veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és családjaik számára is váljanak elérhetvé, ennek érdekében szükséges a szabadids és sportfoglalkozások kiemelt támogatása. A sportegyesületek ösztönzése arra vonatkozóan, hogy a veszélyeztetett fiatalokat vonják be a rendszeres sporttevékenységbe, körükben végezzenek képességfeltáró tevékenységet. - Kulturális politika: Az információk szabad hozzáférhetségét lehetvé tev, iskolán kívüli mveldést elsegít közmveldési intézmények programjainak gazdagítása. - Foglalkoztatáspolitika: Az olyan foglalkoztatási és képzési lehetségek kínálatának szélesítése, amelyek a hosszú távú foglalkoztatás feltételeit teremtik meg a szakképzettség nélküliek, az alulképzettek, a tovább- és átképzésben életkoruknál, vagy sajátos élethelyzetüknél fogva hátrányos helyzetben lévk számára. A kiskorú gyermeket nevel munkanélküli családfenntartók számára foglalkoztatást elsegít képzési programok és munkaalkalmak szervezése, továbbá speciális foglalkoztatási lehetségek kialakítása a csökkent munkaképességek számára. 4. A közösségi bnmegelzés színtereinek feladata: - Önkormányzat: A képviseltestület 95/1997. (V.20.) határozatával döntött a Bnmegelzési és Közbiztonsági Tanács létrehozásáról. A tanács célja a közbiztonsággal összefügg feladatok ellátásának segítése, a bnmegelzési tevékenység eredményességének elmozdítása, koordinatív feladatok ellátása a közbiztonság helyzetének javítása céljából.

18 18 Kiemelt figyelmet kell fordítani a bnmegelzésben szerepet játszó hatóságok és egyéb szervezetek közötti munkakapcsolatok további ersítésére, annak érdekében, hogy az információk a bnmegelzésben is hasznosíthatóvá váljanak. A lakosság biztonságát befolyásoló kérdésekben folyamatos felvilágosítás biztosítása. A bnmegelzésben szerepet játszó hatóságok, szervezetek között munkakapcsolat ersítése annak érdekében, hogy az információk a bnmegelzésben is hasznosíthatóvá váljanak. Térfigyel kamera-rendszer mködtetése, fejlesztése a közterületek biztonságának megteremtése érdekében. Az önkormányzat tegyen lépéseket arra, hogy a helyi sajtó vegyen részt a bnözés csökkentésére irányuló kezdeményezésekben, biztosítva, hogy a bnmegelzési programokról a lakosság tudomást szerezzen. - A helyi gazdasági élet szerepli: A helyi vállalkozók, üzletek, szolgáltatók és a vendéglátóipari egységek tulajdonosainak ösztönzése vagyonuk védelmére. - Civil szervezetek: A polgárr-szervezet törvényesen mköd, a lakosság által életre hívott, önszervezdés, bnmegelzési, a közrend, a közbiztonság védelmét szolgáló társadalmi szervezet, amely feladatát az önkormányzat, egyéb állami és társadalmi szervezetek segítségével, a rendri szervekkel szorosan együttmködve a helyi sajátosságok és követelmények figyelembevételével kidolgozott módszerek alapján látja el. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a közterületek és nyilvános helyek rendjének megóvására. Folyamatosan végzett közrendvédelmi, bnmegelzési tevékenysége során hatékonyan közremködik a nagy tömegeket vonzó városi rendezvények biztosításában, rendszeres járrszolgálatok szervezésével a közterületek rendjének és biztonságának fokozásában. A polgárrség tevékenységének, mködése hatékonyságának és folyamatosságának elsegítése érdekében az önkormányzat jelentsen hozzájárul a mködési költségek finanszírozásához, az egyesület támogatásához. A közterület-felügyelet kiemelt feladata a közterületek rendjének biztosítása. A közterületek biztonságának fokozása érdekében az érintett szervezetek feladatmegosztásra épül szoros együttmködése szükséges. - Sajtó, nyilvánosság: A közbiztonság javításában nélkülözhetetlen a helyi írott és elektronikus sajtó szerepvállalása. A helyi nyilvánosságban ösztönözni kell az érintett hatóságok, intézmények és a civil szféra együttmködését, nyilvánosságot kell biztosítani a sikeres kezdeményezéseknek. 10. A családon belüli erszak megelzése l. Helyzetkép: A gyermekek, a nk, az öregek, a gyengébbek bántalmazása sok családban az életmód része.

19 19 A családon belüli erszak különösen sok gyermek és n számára jelent folyamatos bántalmazást. A kutatások szerint azok a gyermekek, akiket gyakran bántalmaztak, maguk is hajlamosabbak arra, hogy erszakot alkalmazzanak. Tapasztalatok szerint a családon belüli erszak áldozatává vált személyek kérnek ugyan segítséget, de gyakran még az érdemi intézkedés eltt meggondolják magukat és elzárkóznak a további együttmködéstl. A visszahúzódás okai között szerepel a családon belüli állandó fenyegetettség és az anyagi kiszolgáltatottság. 2. A bnüldöz rendszer szereplinek feladatai: Gyors, hatékony beavatkozás az egyes segélykérésekre. A gyermekveszélyeztetés miatt indult nyomozásról azonnali jelzés a gyermekvédelemnek. Kötelez pártfogó felügyeli vélemény és javaslat készítése a bünteteljárás keretében a családon belüli erszak körülményeinek feltárására. 3. Ágazati együttmködésben megvalósítandó feladatok: - Egészségpolitika: Az alkoholista életmód miatt veszélyeztetett gyermekek preventív védelme, a korai beavatkozás, jelzés a védelmi és a szakellátást biztosító szolgálatoknak. A kórosan agresszív személyek kezelése, gyógyítása, a környezetben élk védelmére véd-óvó intézkedések megtétele. A védni hálózat, az egészségügyi alap- és szakellátás szereplinek felkészítése a probléma észlelésére és kezelésére. - Szociálpolitika és családpolitika, gyermekvédelem: Szociális, egészségügyi, bírósági, családsegíti, gyermekvédelmi, oktatási, rendrségi, pártfogó felügyeli jelzrendszer mködtetése, továbbfejlesztése. Azonnali reagálás az iskolában, kollégiumban elforduló erszakos megnyilvánulásokra. A családon belüli erszak áldozatainak orvosi, jogi és pszichológiai segítése, családterápia, tanácsadás megszervezése, a családi erszak kezelésével foglalkozó segít szakemberek ismereteinek növelése, képzése. Az erszakmentes családi életre nevelés legyen hangsúlyos része a gyermekvédelmi gondoskodásnak. - Ifjúság- és sportpolitika: A családi erszakkal veszélyeztetett környezetben nevelked gyermekek számára sport- és szabadids tevékenységek, vakációk szervezése. 4. A közösségi bnmegelzés színtereinek feladata: - Önkormányzat: Fejtsen ki koordinációs tevékenységet a települési jelzrendszer hatékony mködése, illetve annak szerepli bevonása, aktivizálása érdekében. Kísérje figyelemmel a családon belüli erszak és az áldozattá válás megelzése érdekében kiírt pályázatokat. - Civil szféra, egyházak: A válás és más családi krízishelyzetek feloldását felvállaló civil szervezetek támogatása. A családi konfliktusokkal terhes, alkoholisták környezetében nevelked fiatalok és a szülk számára szabadids tevékenység szervezése.

20 20 - Sajtó, nyilvánosság: Médiakampányt kell folytatni a családon belüli erszak ellen, melynek keretében tájékoztatást kell adni a segélykérés lehetségérl, a szüli felelsségrl, és azokról a fórumokról, ahová az érintettek - különösen a gyermekek - fordulhatnak. 11. Az áldozattá válás megelzése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja 1. Helyzetkép: Statisztikai adatok szerint a városban bncselekmény áldozatává elssorban vagyon elleni bncselekmény miatt válnak az emberek. A vagyon elleni bncselekmények anyagi következményeinek túlnyomó részét az áldozatok, a megelzési költségeket pedig maguk az állampolgárok viselik. A kár megtérülésére vonatkozó esély igen alacsony szintje miatt csökken a feljelentési hajlandóság és a hatóságokkal való együttmködési szándék. Az áldozatok lelki és fizikai kárának enyhítését ma még nem szabályozza törvény. A hatályos eljárási szabályok is csak korlátozottan védik, szolgálják a sértettek érdekeit. A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány a létrehozásáról szóló 1070/2001. (VII.10.) Korm. határozatban a súlyos, erszakos bncselekmények áldozatainak kárenyhítésére kapott felhatalmazást. Magyarországon ma még csak elvétve találunk a rendrségtl függetlenül mköd áldozatsegít szolgálatot. 2. A bnüldöz rendszer szereplinek feladatai: - Rendrség és más nyomozó hatóságok: A rendrség feladatainak egyértelmvé tétele, szolgáltató funkciójának és az állampolgárokkal való kapcsolatának ersítése. Gyors, hatékony rendrségi beavatkozás az egyes segélykérésekre. Az áldozat a bnüldöz hatóságokkal való els kapcsolattól kezdve férjen hozzá az érdekei védelmében minden fontos információhoz, beleértve azoknak az ügyfélszolgálatoknak és szervezeteknek a megnevezését, amelyekhez segítségért fordulhat. Az áldozattá válás konkrét kockázatának jelzése a közösségi típusú rendri szolgáltatás keretében az érintett intézményeknek (idsek otthona, iskolák), a civil szervezeteknek, a lakosság érintett, veszélyeztetett csoportjainak. Gondoskodni kell az áldozatbarát eljárásjogi garanciák, speciális jogok rögzítésérl és alkalmazásáról, a sértett eljárásjogi helyzetének ersítésérl, a kárának belátható határidn belüli megítélésérl. Biztosítani kell a bncselekmények által okozott erkölcsi és anyagi kár enyhítését, a természetbeni jóvátételt, a közösség kiengesztelése szempontjainak széles kör alkalmazását. 3. Ágazati együttmködésben megvalósítandó feladatok: - Egészségpolitika: A büntet igazságszolgáltatás és az egészségügyi szolgálatok együttmködésének megteremtése az áldozatvédelem érdekében. Az újszülöttek sérelmére elkövetett bncselekmények csökkentése érdekében a nem kívánt terhesség megelzésérl szóló felvilágosítás az iskolákban. Az alkohol és a kábítószer hatása alatt állók áldozattá válása nagyobb kockázatának tudatosítása.

1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $

1-27 !  # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $ 1-27 " % & ' ( )' ' * +' %, % - /0 /-& 1 //& /2% /2-% /2/% /2234 /25& 6 7 8 9 /2: /2;< /2= /5 /5- /5/& /52< /:7 /:-, /:/< >0?)?%@>0 09?*?% /:2) /:5% /::>%>% 2-27 2DE /:;& /:=8 /:A% /:B@ /:-C& 5 5-8 5/>

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2007. június 28-i ülésére Tárgy: A93/2007.(III.8.)

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

! " # http://oksz.ofi.hu

!  # http://oksz.ofi.hu Egy demokratikus iskolában a konfliktusokat erszakmentes és konstruktív módon, az iskolaközösség minden tagjával való együttmködés jegyében oldják meg. Minden iskola rendelkezik egy képzett szakemberekbl

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA Kábítószerügyi Egyeztet Fórum Pápa PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA 2006. Bevezetés A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentsen átrendezték a társadalom értékrendjét. Felmerült

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV SOPRON 2008 !"#$%$&'( Jelen Esélyegyenlségi Terv az egyenl bánásmódról és az esélyegyenlség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben, valamint a

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgálat

Gyermekjóléti szolgálat 0 Gyermekjóléti szolgálat Neve: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Székhelye: 2541 Lábatlan, Zalka M. ltp. 5 Címe: 2541 Lábatlan, Zalka M ltp. 5 Típusa: Intézményi társulás. Integrált formában

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Biztonság: - létbiztonság; - közbiztonság; - anyagi biztonság; - magántulajdon; A biztonság A "biztonság" szó latin megfelelője

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15.

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Régi problémák - új típusú gondolkodás Tolnán él egy gazda, a jobb oldali ábrán látható földterület birtokosa. Amikor nyugdíjba

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben