%>% DE /:;& /:=8 /:A% /:-C& />" name="description"> %>% DE /:;& /:=8 /:A% /:-C& />">

1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $"

Átírás

1 1-27 " % & ' ( )' ' * +' %, % - /0 /-& 1 //& /2% /2-% /2/% /2234 /25& /2: /2;< /2= /5 /5- /5/& /52< /:7 /:-, /:/< 09?*?% /:2) /:5% /::>%>%

2 2-27 2DE /:;& /:=8 /:A% /:-C& /> 52% ' ' F GH 0 0 ' ' " " "

3 3-27 ' ' (F ' F ' ' IJ F% "&'()**+ ),- ( ( " ( & " ( ( ( ( % "( ( ( ' 8' ' % '

4 4-27 % ' F BC % ' & *," ' 0 %' K ' D 7 & " ' ' K ' %' L ' ' ' ' '' ) -BBC -BB: ' :C/

5 5-27 -BBC ' 4 4 -BBC ' ' ' ' &&4 ' 5-C5:C 4 ' K D -2;/ 0 A22 ' ;/; ' ' /CC/:C F I -A2B 2=5C ' ' -BBC/CC- 25 2B2C/CC/5==B -BB5-2C /CC/ -=A; & ' /A M5CM BC ' ' ' & 7+>: 7+>-5 & % ' ' '

6 6-27 ' ' ' I 'J ' % ' ' & ' ' ' ' 3' ' ' I J N

7 7-27 %/CC::BCC - ' - O /CC2 /CC5 /CC: /CC; C42 -/- -:5 /=: -2A -:A /B; -5C -5/ /A/ -5= -2B /A; 54: =C =2-52 =C =C -5C :5 A5-2A ;= ;B -2; ; /B 2; ;: /: 2B ;5 52 2= AC 5; /; =/ =4A =5 AA -;/ ;; A2-5B := =B -2; =C =/ -5/ B4-- -/A -/C /5A -/B --B /5A -:- -C: /:; -// B; /-A -/4-2 =/ ;C -2/ =; =: -:- B- A/ -=2 AC A= -;= -5 5/ 25 =; == 2/ 22 ;: 5C 5: A: -:-= -CA --A //; -/5 --: /2B / /5: -C= -/: /2/ -A 2; 5B A: 2-2= ;A 2A 2= =: 2: 5/ == -B/C 2: /B ;5 =A BA -=; ;= A5 -:- ;: =/ -2= /-/5 -;C -A = -=C 2-= -5B -=C 2-B -2A -;5 2C/ /::C -C/C --2- /-:- B=5 -CA/ /C:; B=/ -CA2 /C:: B5= -C=; /C/2 :-;C 2=C 2;; =2; 2;2 2;; =/B 2=5 2== =:- 2A2 2AB ==/ ;-;/ =A :; -25 =A :; -25 =B :; -2: =/ := -/B ;2;B /:B -A: 555 /=5 -A- 5:: /;B -=5 552 /=: -;- 52; =C /= /= :5 /; /- 5= 2/ /= :B /= /A :: =-AC /A2 -:C 522 /=2 -:: 5/A /;/ -52 5C: /:; -5: 5C- A-P -CB 52 -:/ :5 A: == -;/ --5 :; -=C 2C/- /BC2 :B/5 2C/B /ABB :B/A 2C/A /BC/ :B2C /BB- /A5B :A5C < / ' / /CC2 == B; /= / /CC5 ;C B5 /2 5 /CC: =/ -C/ /- / /CC; =2 -CA -= 2 -B;C -/B/' ' ''2AB (;5C' ''-A5M -;MG/CC- H 2/C -C/ ' % -C2/%' '

8 8-27 -=< ' % ' %-- / 03') 2A / -:O+2 /CCC '=CC-/CC / / BAM' 2:M ' 2 %);C;%Q/A: R-C/ " 3', ' /CC; ::2 % &' 3 /CC/ /CC2 /CC5 /CC: /CC; * :;C 5:C :2: :2; ::2 % -: : -/A %F 5/ /: :/ 5/ -: ()*+ 11 A gyermek- és fiatalkorú bnözés társadalmi környezetére tett fbb megállapítások Problémaként jelentkezik a szabadid kontroll nélküli eltöltése, a bnmegelzési szempontból biztonságos, olcsó szórakozási-szabadidtöltési lehetségek hiánya Kevés a fiatalok számára vonzó és egyben kontrollált kisközösség, mint pl egyesületek, klubok, körök, egyéb kultúrált színterek Szükséges a már mköd civil szervezetek tudatosabb nyitása a korosztály felé A jogismeretre és jogkövetésre való nevelés, a közösségi és szüli kontroll fejlesztése elkerülhetetlen

9 9-27 Fontos a korosztállyal foglalkozó pedagógusok módszertani felkészítése: devianciák korai felismerése, drogmegelzés, elterel módszerek alkalmazása Az életvezetési problémával szembesül gyermekek, és fiatalok számára megsegítést jelenthet az iskolai pszichiáter Az intézményrendszerben - a korosztályt segít problémák megoldásához - kevés a mentálhigiénés szakember A kommunikációs készség, az önértékelés, a stressz-kezelés, az erszakmentes kommunikáció és az érdekérvényesítés készségeinek fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni A jelenleg iskolai keretek között pályázati forrásból mköd Kortárs képzés folyamatossá tétele és finanszírozása továbbra is szükséges A fiatalok számára fként a sportolás jelenti az aktív kikapcsolódást, azonban a helyi tömegsport önkormányzati támogatottsága alacsony A közösségért végzett tevékenység a sport területén példaérték Nincs a nagyközségben egyéb amatr sportolásra kialakított nyílt tér 12 A települések biztonságára vonatkozó fbb megállapítások Szükséges a közterületi társadalmi jelenlét, a rendri és polgárri együttmködés segítése az önkormányzat támogatásával Fontos feladat a közterületek közbiztonságának javítása, fként a rendri jelenlét fokozásával Az önkormányzat fokozott szerepvállalása elengedhetetlen a közbiztonság stabilizálása érdekében, minden anyagi és erkölcsi támogatást meg kell adnia a közrend érdekében munkálkodó rendrségnek és polgárrségnek A vandalizmus és a rongálás, valamint a szemetelés komoly terhet jelentenek Általában gond az itt élk környezeti, természeti és kulturális értékek iránti érdektelensége Az ebtartással kapcsolatos normák betartása elégtelen Településünk polgárainak körében a környezeti, természeti és kulturális értékek megbecsülése, megrzése (a közterületek tisztasága) ösztönzésre szorul Nincs olyan szervezet, mely a közterületek rendjére felügyelnének Nem kap kell figyelmet az ids, egyedülálló korosztály, az idskori szociális ellátás e szempontból fejlesztend 13 Családon belüli erszakra vonatkozó fbb megállapítások Kiemelked fontosságú, hogy hiányos a lakosság erszakmentes konfliktuskezelési képessége, támogatni kell e módszerek terjesztését Felméretlenek azon körülmények, melyek a családon belüli erszakra hatással vannak Érezhet egyfajta közösségi közömbösség és egyéni félelem a felderítésben való részvételbl származó retorziók miatt Fejletlen, hiányzik a családon belüli áldozatok és elkövetk kezelésére irányuló módszertan Kevés a területen mköd szakember és az érintett intézmények közötti együttmködés is fejlesztésre szorul Fontos az erszakmentes konfliktuskezelési technikák lakossági megismertetése és népszersítése 14 Az áldozattá, illetve sértetté válás megelzése, áldozat segítés, az áldozat kompenzációjára vonatkozó fbb megállapítások Nem mködik az ismertté vált bncselekmények áldozatainak és a bncselekmények körülményeinek elemzése Alapvet probléma az áldozati célcsoportok (gyermekek, fiatalok, idsek, fogyatékossággal élk, hajléktalanok stb) felkészítetlensége és az átlag állampolgárok könnyelm és hanyag magatartása Fejletlen a társas-, mentális segítségnyújtás és nincs kialakult gyakorlata a kárenyhítésnek sem A kultúrált alkoholfogyasztás mintái közvetítésre, terjesztésre várnak Komoly hiányosságok mutatkoznak a lakosság mentális és fizikai és nem fizikai önvédelmi képességeinek terén Hiányosság, hogy nincs áldozatvédelmi referens sem a rendrségen, sem az önkormányzatnál Hiányos az áldozattá válás megelzésére irányuló szolgáltatások ismerete és a tudatállapot módosító szerek használatáról szóló tájékoztatás A jelzrendszerben érintett intézményi szakemberek nincsenek kellképpen felkészítve saját maguk áldozattá válására (mediációs, szupervíziós technikák alkalmazása) A sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók, fogyatékossággal élk, ids korúak, csellengk, mint áldozati célcsoportok megfelel felkészítése hiányos

10 10-27 Gyengeség, hogy nem fordítanak kell figyelmet az iskolán belüli kortárs kirekesztésre, valamint az egyre ersebb rasszista megnyilvánulásokra, )" - /0 10 2") R,Q* L % I J ' G H D * 3)4 ' ' '' ' & ' ) 5 6 )) ' ' ' '

11 Q D D 7 D, Q D D 7 D S 7 81 ' /CCC '' <)&R* QQ &* 9 -BB; TTT9 /U G/H F I J % -BBB VTT9L G H % ' ' % ' /C & & '

12 12-27 G H < ', 1, * ' D ' 4 4 ' % ' ' * ' * R 3) R 3 > N

13 &*, 3 /CC5 &, F???? 3 G H?L '? D % & L G H??? )& ' G H? L & ' '? L, 6?99: ;<= ' 4

14 ?99, <<<3= 1333 ' L ' ' * ' ' ) ( ' ' ' 1 ' B) 3', 5, 3' / QF%) ' ' /CC:

15 15-27 ' % ' 6 %* ' * ' 2C6 ' * /CC; ' &' * ' ' ' D o E"" D* QD*4 4 ', ) * )%L ' ' L W, ' ) % '

16 16-27 ' ' '' o 830%0" > ' * 8 7 D D 9 ' % D' 0 5X-BB= G9//H* % % -BBB VT9T -CCCC Q o C100* ) ) ' =C '' & IJ '' ' Q' ' ' '

17 17-27 Q ' ' ' ' ' ' ' ' ' F?? IJ?? ' & F?R''?>F ' Y?? * 3 F?* F* 9GHF???F D % F?,>?, F

18 18-27 o " ' IJ ' ' ' ' ' 4 4 & ' E E 8 % < <)& R * Q D F < & 5 ', F ) - 0 ' ' ' ' D)/D)" % > % -BB/ ZZZZZZZZ ' < /CC;

19 19-27 V99 R /CC; ' -2 & F 3', %>%03&> D R>D GR>DWH > < % >% 4 % ' * ' ' '%> ' 5 [ ' IJ ' % F ' 7 20*0 D% DW%& DW%&

20 20-27 HI* ' ' & D ' > " 1)11 3', F ' ' ' ' ' 9 G ' % 0 ' ' : ' ' ) )+ G H G H '

21 ' ;)+ =+???, 1, 2 -%+ ' C14%+ B14%+, D???? % * ''? ' 0 '?

22 22-27, ) % ' * 3 3 <>0,R > > ' IJ ' F ' % 4 Q ' % D % ' - DW%& ) 4 4

23 23-27 D ) ' G H 3 F * F* O 4 G8 H ' D ' ' G ' ' H ' N % ' ) % D &D DW%& * 9 > \ Q

24 24-27 * I*J* Q 3IWJ 3' > *' * * 0 ' ' IDJ * 4 & ' ) ' Q ' / 1)0%1 )+ / ( ' % '' 7 ' D ' '

25 25-27 D ' )' ' ' ' ' 7 % ' ' / -"(" /( " 0 ( " H1 18*8% )1" ( ' 9 R G H 11 )+ / ( * ' 44 )) 1 '' ' 0( 0 2

26 26-27 )3 4 " 5 0 ( 0 " "( )6 1", '' ' 1"1 N ( % ) 5 %")* ' ' ' 7 ) ' ' >

27 ( ( > E0&%8 'F ' / (

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Társadalmi Bűnmegelőzési Koncepciója és Cselekvési Terve ZÁRADÉK: Elfogadta: Dunaújváros Megyei jogú Város Közgyűlése 2003. november 6a-i ülésén a 317 /2003.(XI.6.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU

REGIOLINE NONPROFIT KFT. 7622 PÉCS, SIKLÓSI ÚT 1. KOZPONT@REGIOLINE.ORG.HU WWW.REGIOLINE.ORG.HU WWW.UJSZECHENYITERV.GOV.HU P-05 PROTOKOLL A CIVIL SZERVEZETEK, ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu P-02 PROTOKOLL A SZOCIÁLIS-ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 4 FELADAT,

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010.

Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010. Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010. T A R T A L O M 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatás tematikája 3.2. Az ifjúságkutatás főbb

Részletesebben

Civilek Szolnok Ifjúságáért

Civilek Szolnok Ifjúságáért Civilek Szolnok Ifjúságáért Szerkesztette: Czakóné Molnár Ágnes Dr. Mészárosné Parádi Tünde Dr. Mészáros László Kiadja: Szolnoki Iskolavédk Egyesülete 2007. Felels kiadó: Czakóné Molnár Ágnes Elnök Szolnoki

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2007. június 28-i ülésére Tárgy: A93/2007.(III.8.)

Részletesebben

Miért kell tanoda? Csovcsics Erika, Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert

Miért kell tanoda? Csovcsics Erika, Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert Miért kell tanoda? Csovcsics Erika, Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert A tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl

Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl A gyámügyi igazgatási tevékenység alapvet jogforrása a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT

GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT APÁTFALVA KÖZSÉG BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMJA 2006. GYERMEKEINK BIZTONSÁGÁÉRT A BIZTONSÁGOS GYERMEKKORÉRT A társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája öt pioritást jelölt ki feladatként: Gyermek és fiatalkori

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA Kábítószerügyi Egyeztet Fórum Pápa PÁPA VÁROS DROGSTRATÉGIÁJA 2006. Bevezetés A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentsen átrendezték a társadalom értékrendjét. Felmerült

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013.

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013. A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013. 1. Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében. 1.1. A megyei ifjúsági kommunikációs

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné Helyi Esélyegyenlségi Program BODONHELY Bodonhely Község Önkormányzata 2013 2018 Készítette: Szabó Tamás Csabáné Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 27 2014.12.02. 18:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben