BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: ), mint hitelnyújtó (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi igazolvány szám/cégjegyzékszám: számla szám: adóazonosító jel/adószám: mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. A tárgya 1.1. Jelen keretszerződés aláírásával az Ügyfél megbízza a Fióktelepet, hogy az Ügyfél részére a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény ( Bszt. ) 5. (1) bekezdésének e) pontjában foglalt befektetési tanácsadási szolgáltatást nyújtson Jelen szerződés keretei kötött a Bszt. 4. (2) bekezdés 9. pontja alapján befektetési tanácsadásnak minősül a pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a befektetési vállalkozás által az ügyfél részére adott, e törvény szerinti előzetes és utólagos tájékoztatást. 2. A tanácsadás igénybevételének feltételei 2.1. Fióktelep kizárólag azon ügyfeleivel köt t, akik jelen szerződés aláírását megelőzően rendelkeznek érvényes és hatályos ügyfélszámla és értékpapírszámla vezetésére irányuló Alapmegállapodással, továbbá előfizetéssel valamely offline díjcsomagra Jelen Szerződés megkötésének további feltétele, hogy Ügyfél rendelkezzen olyan két évnél nem régebben kitöltött Alkalmassági teszttel, amelyen a teszt kérdéseire adott ai alapján merész besorolást ért el Ügyfél elfogadja, hogy a Fióktelep az Alkalmassági teszt alapján, a teszt kérdéseire adott ok szerint elért kockázati besorolásának megfelelően ajánl pénzügyi eszközt vagy befektetési szolgáltatást. 3. Felek jogai és kötelezettségei 3.1. Ügyfél jelen szerződés alapján jogosult a Fióktelep által kijelölt üzletkötő útján az egyes pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatásokról az általános tájékoztatáson túlmenő ügylethez kapcsolódó, személyes ajánlás igénybevételére A Fióktelep a befektetési tanácsadásra jogosult üzletkötői névsorát és az üzletkötők elérhetőségeit Hirdetmény útján teszi közzé Az Ügyfél kijelenti és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valósának megfelelnek, és a jelen szerződés hatálya alá tartozó eseti megbízások megadásakor a saját nevében jár el. 1/4

2 3.4. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződéssel és a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos minden lényeges körülményt, illetve az ezen körülményekben beállott változást a körülményről, illetve a változásról való tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelent a Fióktelep felé. A jelen pontban vállalt tájékoztatási kötelezettség különösen, de nem kizárólagosan kiterjed az Alkalmassági teszt alapjául szolgáló vagyoni helyzetben vagy befektetési célban, valamint az Ügyfél személyazonosító és kapcsolattartási adataiban bekövetkezett változások bejelentésére is. Ügyfél tudomásul veszi, hogy változásokról tett bejelentéséhez kapcsolódó módosulások, jogkövetkezmények a bejelentés Fióktelep általi kézhezvételét követő második munkanapot követően hatályosulnak (a továbbiakban: értesítési idő), és a Fióktelepet nem vonható felelősségre azért, hogy az értesítési idő alatt nem a változásoknak megfelelően járt el Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fióktelep kizárólag részvényekkel történő kereskedéshez kapcsolódóan nyújt befektetési tanácsot. Fióktelep a befektetési tanácsadással elérhető részvények körét Hirdetmény útján teszi közzé az Ügyfelei számára. A részvények, mint pénzügyi termékek leírását és kockázatát a Fióktelep által a honlapján és az Ügyfélszolgálatán közzétett terméklapok tartalmazzák. Ügyfél kijelenti, hogy a terméklapokon feltűntetett információkat megismerte, megértette és azokat tudomásul vette A Fióktelep annak érdekében, hogy az Ügyfél körülményeihez igazodó, a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánljon számára az Alkalmassági teszt értékelése során meggyőződik arról, hogy az Ügyfél ismeretei és az egyes pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos tapasztalata, valamint a kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, valamint a befektetési tanácsadás teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben feltárja az Ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait Fióktelep jogosult az Alkalmassági teszt értékelése, illetve a befektetési tanácsadási szolgáltatás nyújtása során meghatározni, hogy az Ügyfél alkalmas-e az általa megjelölt befektetési célok megvalósítására, az ügylet teljesítése kapcsán felmerülő, az Ügyfél befektetési céljaival egyébként összhangban lévő kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, valamint az Ügyfél megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik-e az ügylet természetéhez és a kapcsolódó kockázatok megértéséhez és értékeléséhez Fióktelep jogosult az Alkalmassági teszt keretében az Ügyféltől a vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó írásbeli nyilatkozat megtételét, a nyilatkozat alátámasztását szolgáló okirat bemutatását, illetve más befektetési vállalkozással vagy árutőzsdei szolgáltatóval való megállapodásának feltárását kérni Fióktelep kijelölt üzletkötője az Ügyfél kérésére köteles a Fióktelepnél a befektetési tanácsadással elérhető az Ügyfél által megnevezett pénzügyi eszközre, befektetési szolgáltatásra vagy egyedi ügyletre vonatkozóan befektetési tanácsot nyújtani Fióktelep jogosult megtagadni a befektetési ajánlás megtételét, amennyiben az Ügyfél a tanácsot olyan pénzügyi eszköz vagy befektetési szolgáltatás vonatkozásában kéri, amelyet a Fióktelep befektetési tanácsadás keretében nem nyújt, vagy amely termék kockázati besorolása magasabb, mint az ügyfél által a kockázati besorolása alapján elérhető termékek kockázata A jelen szerződés keretében a Fióktelep által nyújtott befektetési tanácsadás alapján vagy azzal szemben adott ügyleti megbízás, konkrét befektetési döntés az Ügyfél döntési jogkörébe tartozik. 4. Felelősség 4.1. Fióktelep kizárólag azért felelős, hogy az általa nyújtott befektetési tanácsot a tőle elvárható gondossággal nyújtotta, és az ajánlás minden esetben szakszerű és megfelel a hatályos jogszabályoknak. A Fióktelep által nyújtott befejtetési tanács, ajánlás nem minősíthető befektetésre való ösztönzésként, az Ügyfél által hozott döntés következményei nem háríthatók át a Fióktelepre Fióktelepet a jelen szerződés keretei között nyújtott befektetési tanácsadás alapján, az Ügyfél által megadott ügyleti megbízásért, meghozott befektetési döntésért, azok hatásáért, eredményéért, hozamáért, az esetleges károkért, veszteségekért, meghiúsult reményekért semmilyen felelősség nem terheli. 2/4

3 4.3. Amennyiben az Ügyfél a befektetési tanácsadással érintett ügyletet az ajánlással ellentétesen vagy attól eltérően adja meg, akkor Fióktelep felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a megbízása célszerűtlennek, vagy szakszerűtlennek tűnik, illetve hogy a korábban elhangzott ajánlással ellentétes vagy attól eltérő. Amennyiben az Ügyfél a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik a megbízás végrehajtásához, akkor a megbízás végrehajtásából eredő károk is őt terhelik. Az Ügyfél a megbízás megadásával egyben elismeri, hogy a Fióktelep figyelmeztetési kötelezettségének eleget tett Ügyfél jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy tisztában van a befektetési tanácsadás igénybevételéhez kapcsolódó kockázatokkal, különösen de nem kizárólagosan azzal hogy a teljes portfoliójának egy termékkategóriába történő befektetése magas kockázatokat hordoz. Ügyfél elfogadja továbbá, hogy a Fióktelep tanácsadási szolgáltatása nem terjed ki az egyes termékkategóriák közötti kockázatmegosztásra, az kizárólagosan az ügyfél jogkörébe és felelősségi körébe tartozik. 5. Tanácsadási díj 5.1. Fióktelep a befektetési tanácsadási tevékenység nyújtásáért a Kondíciós Listában meghatározott tanácsadási díjat számítja fel Felek rögzítik, hogy a tanácsadási díjat a Fióktelep jelen szerződés 4.1. és 4.2. pontja szerinti korlátozott felelősségének figyelembevételével állapították meg. 6. Titoktartás 6.1. A Fióktelep által nyújtott befektetési tanács üzleti titoknak minősül az Ügyfél azt kizárólag a saját javára használhatja fel. Ügyfél a Fióktelep előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a befektetési tanácsot harmadik személy tudomására hozni, nyilvánosságra hozni vagy a nyilvánosság számára elérhetővé tenni. 7. A szerződés hatálya és megszűnése 7.1. Jelen Szerződés a felek általi elfogadás napján lép hatályba feltéve hogy az Ügyfél elfogadta a Fióktelep Üzletszabályzatának Mellékletét képező, a befektetési tanácsadásból fakadó kockázatokat is tartalmazó Kockázatfeltáró Nyilatkozatot és határozatlan időre jön létre Jelen Szerződés hatálya alatt a Fióktelep legalább kétévente megvizsgálja, hogy az Ügyfél megfelel-e az 2. pontban írt követelményeknek. A fenti követelményeknek való nem megfelelés az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül, amely alapján a Fióktelep azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen szerződést A Fióktelep jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést, amennyiben arról értesül, hogy az Ügyféllel szemben végrehajtási eljárást, illetve felszámolási vagy csődeljárást kezdeményeztek Fióktelep jelen szerződést bármikor jogosult, 30 napos határidő mellett, indoklás nélkül felmondani Ügyfél jogosult jelen szerződést bármikor indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondani. A felmondás annak Fióktelep általi kézhezvételét követően harmadik munkanapon hatályosul Az Alapmegállapodás megszűnésével jelen szerződés automatikusan megszűnik. A megszüntetéssel kapcsolatosan a jelen 7. pontban foglaltakon túl az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók. 8. Egyebek 8.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben és meg nem határozott fogalmak értelmezésénél a Fióktelep és az Ügyfél között korábban megkötött Alapmegállapodás és egyéb szerződések, valamint a Fióktelep mindenkor hatályos Üzletszabályzata és egyéb szabályzatai, továbbá a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek között létrejött megállapodásokat. Felek nem kívánják a szerződés tartalmává tenni a korábbi megállapodásaik tartalmát és az ezen 3/4

4 megállapodások alapján kialakult gyakorlatot, valamint a befektetési és tőkepiaci, valamint a pénzpiaci üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokást Az Ügyfél kijelenti, hogy a megkötését megelőzően a Fióktelep a Bszt. és a tőkepiacról szóló CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti tájékoztatási kötelezettségein felül, tájékoztatást adott az általa kínált pénzügyi eszközök, befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési szolgáltatások köréről Ügyfél kijelenti, hogy a Fióktelep Üzletszabályzatát és mellékleteit megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Üzletszabályzat vagy annak valamely melléklete változása esetén az aktuálisan hatályos verziója tekinthető kötelezőnek jelen szerződés vonatkozásában Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján számára megküldésre kerülő értesítéseket az Értesítések formájára vonatkozó nyilatkozatban megadottak szerint kéri Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A Fióktelep az általa javasolt módosításokról köteles az ügyfélforgalmi helyiségében való kifüggesztéssel, valamint a kifüggesztéssel egyidejűleg a Fióktelep internetes portálján való közzététellel értesíti az Ügyfelet. Ha az Ügyfél a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül írásban nem kifogásolja, a Fióktelep úgy tekinti, hogy a módosítást elfogadta. Ha a módosítást az Ügyfél elutasítja, annak időpontjától számított 15 napos határidővel a Fióktelep jogosult a szerződést felmondani Ügyfél hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Fióktelep hirdetmény útját tájékoztassa a fenti pontban említett, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb módosításokról. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés 2 (két) eredeti példányban készült, melyből az egyik az Ügyfél, a másik a Fióktelep példánya. Budapest,.. év. hó.. nap KBC Securities Magyarországi Fióktelepe Ügyfél 4/4

5 1. számú melléklet Alkalmassági teszt Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki az alábbi adatokat! Családi és utóneve: ügyfélazonosító: Lakcíme: Kérjük, jelölje meg a ait a megfelelő cellában! Ahol több t is adhat, külön jelezzük. 1. rész objektív kritériumok Pénzügyi helyzet Vagyonából mekkora összeg fektethető be? A befektetés az a pénzösszeg, amelyet legalább 3 évig nélkülözni tud. Az összeget mindenképpen csökkentse a 3 éven belül tervezett nagyobb kiadásaival (pl.: gépkocsi, építési telek, ház, lakás stb. vásárlása). 500 ezer forint alatti összeg 500 ezer 5 millió forint 5 millió 20 millió forint 20 millió 75 millió forint 75 millió forintnál magasabb összeg Mekkora a havi jövedelme? 300 ezer forint alatti összeg 300 ezer 500 ezer forint 500 ezer 1 millió forint 1 millió forintnál magasabb összeg Mekkora a rendszeres havi kiadásainak összege? 100 ezer forint alatti összeg 100 ezer 200 ezer forint 200 ezer 400 ezer forint 400 ezer forintnál nagyobb összeg Az Ön vagyonelemeinek fajtái és mérete: kevesebb mint 10 M 10 M 30 M 30 M 50 M 50 M 100 M több mint 100 M likvid vagyon (pl: bankbetét) értékpapírok (részvények, kötvények ingatlanok egyéb nem likvid vagyonelemek 1/4

6 Ismeretek és tapasztalatok Az alábbi termékek közül melyeket ismeri? Más szavakkal, tudja-e mi határozza meg hozamukat, és milyen kockázatokat hordoznak? Többet is megjelölhet, ha azonban egyik sem vonatkozik Önre, nem kell megjelölnie egyiket sem. Minden terméket egyenként kell vizsgálni. A soronkénti pontokat össze fogjuk adni. állampapírok, vállalati kötvények befektetési alapok (Tőke és/vagy hozamvédelemmel és anélkül) részvények beágyazott opcióval bíró kötvények (pl. fordítottan átváltható kötvény, inflációkövető kötvény, CDO kötvény, stb.) származékos (derivatív) termékek, valamint olyan tőzsdei termékek, amelyek értéke valamely egyéb, mögöttes eszköz árfolyamán, vagy valamilyen index értékén alapul (opció, opciószelvény (warrant), tracker, turbo, határidős termékek, stb.) Total: Mely termékek esetén hajtott végre tranzakciót? Tranzakciónak tekintjük a nem elhanyagolható összegű vételi és eladási ügyleteket. Többet is megjelölhet, ha azonban egyik sem vonatkozik Önre, nem kell megjelölnie egyiket sem. Minden terméket egyenként kell vizsgálni. A soronkénti pontokat össze fogjuk adni. állampapírok, vállalati kötvények befektetési alapok (Tőke és/vagy hozamvédelemmel és anélkül) részvények beágyazott opcióval bíró kötvények (pl. fordítottan átváltható kötvény, inflációkövető kötvény, CDO kötvény, stb.) származékos (derivatív) termékek, valamint olyan tőzsdei termékek, amelyek értéke valamely egyéb, mögöttes eszköz árfolyamán, vagy valamilyen index értékén alapul (opció, opciószelvény (warrant), tracker, turbo, határidős termékek, stb.) Total: Milyen rendszerességgel hajt végre ilyen tranzakciókat? kevesebb mint 5 ügylet évente 5 10 ügylet ügylet több mint 20 ügylet évente Mi volt az ügyletek átlagos nagyságrendje? ezer forint között 500 ezer 2 millió forint 2 millió 5 millió forint több mint 5 millió forint Vannak-e képzettségéből vagy foglalkozásából adódó sajátos befektetési ismeretei? Jelölje meg az Önnek leginkább megfelelő t. Nincsenek Vannak képzettségemből, vagy foglalkozásomból adódó befektetési ismereteim. Vannak képzettségemből és foglalkozásomból adódó befektetési tapasztalataim. 2/4

7 Hogyan kíséri figyelemmel, hogy mi történik a gazdaságban, a pénz- és tőkepiacokon? Nem igen érdeklődöm e téma iránt. Ritkán fordítok figyelmet erre. Időnként általános információkat szerzek a TV-ből, a rádióból vagy az újságokból. Rendszeresen elolvasom az újság gazdasági, pénzügyi rovatát, meghallgatom a TV, rádió kapcsolódó híreit. Rendszeresen olvasok gazdasági, pénzügyi szaksajtót és ezentúl szakmai információkat gyűjtök (pl. Internetről, stb.). Befektetési célok Hány éves Ön? 21 év alatt között között 65 év felett Mi a célja a nálunk elhelyezendő befektetéssel? Jelölje meg az Önnek leginkább megfelelő t! Nagyobb kiadást tervezek a jövőben, erre szeretnék pénzt félretenni. Jövőbeli jövedelmemet szeretném kiegészíteni (pl.: nyugdíjat). Növelni akarom a befektetéseimet, megtakarításaimat. A lehető legmagasabb hozamot szeretném elérni kihasználva a pénz- és tőkepiaci mozgásokban rejlő lehetőségeket. Átlagosan milyen időszakon belül használja fel (költi el) befektetéseit, megtakarításait? Jelölje meg az Önnek leginkább megfelelő t 3 éven belül 3 és 5 év között 5 és 10 év között több mint 10 év múlva Első rész pontjainak összege (1-13. kérdések objektív kritériumok): 2. rész szubjektív kritériumok Az alábbiak közül melyik fejezi ki leginkább az Ön befektetésekhez való viszonyát? A befektetés biztonsága a legfontosabb szempont, a hozam csak másodlagos. Kész vagyok elfogadni az alacsony hozamot, de nem fogadom el befektetésem értékének csökkenését még a lejáratot megelőzően sem. Kész vagyok korlátozottan elfogadni bizonyos kockázatosabb termékeket is befektetéseim között, hogy növeljem a hozamot, de törekszem arra, hogy a pénzem többsége biztonságos módon legyen befektetve. Hozam és korlátozott kockázat egyaránt fontos nekem. Tudomásul veszem, hogy csak nagyobb kockázatvállalással lehet magasabb hozamot elérni. Célom a legmagasabb hozam elérése hosszú távon. Kész vagyok ezért magasabb kockázatot vállalni. A befektetésem értékének ingadozása nem okoz problémát nekem. 3/4

8 Hogyan reagálna, ha befektetésének értéke a várakozásokat meghaladóan zuhanna? Rendkívül súlyos helyzetnek tartanám. Indokoltnak látnám eladni ezeket a befektetéseket, amilyen gyorsan csak lehet, és az ellenértéket sokkal biztonságosabb termékekbe fektetném. Tudom, hosszabb távra kell tekinteni, de nem viselném könnyen ezt a fejleményt. Konzultálnék a befektetési tanácsadómmal, hogy lássam lehet-e biztonságosabbá alakítani a befektetést. A pánik rossz tanácsadó. Nem örülnék a helyzetnek, de tudomásul venném a történteket. Egy befektetés hosszú távra szól, és bíznék a helyzet javulásában. Nem aggódnék a helyzet miatt. Sőt valójában lehet, hogy növelném a befektetéseimet. Answer Második rész pontjainak összege: (14-15 kérdések szubjektív kritériumok) Kelt:... ügyfél aláírása Értékelés Az 1. rész és a 2. rész kérdéseit külön ki kell értékelni. Az alacsonyabb pontszámú határozza meg az ügyfél kockázati besorolását 1. rész 2. rész Pontszám Végeredmény (alacsonyabb pontszám) Az ügyfél nyilatkozata 1 Kijelentem, hogy elfogadom a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe által javasolt kockázati besorolást. Kelt: aláírás:... Az ügyfél nyilatkozata 2 Kijelentem, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepénél vezetett számlámon található megtakarításomon kívül más megtakarítással, vagyonnal is rendelkezem, és a KBC Securities Magyarországi Fióktelepénél rendelkezésre álló megtakarításomat kizárólagosan értékpapírokba történő befektetés céljából tartom a Fióktelepnél, az azokon elért nyereségeim, veszteségeim a mindennapi megélhetésemet nem befolyásolják. Kelt: aláírás:... 1 Kérjük a megfelelő megjelölését. 2 Kérjük a megfelelő megjelölését. 4/4

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

Megfelelési teszt I. PÉNZÜGYI ISMERETEK

Megfelelési teszt I. PÉNZÜGYI ISMERETEK Megfelelési teszt A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (Bszt.) vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A 2007. évi CXXXVIII. törvény 44. alapján Személyes adatok Kérjük, hogy az alábbi adatokat nyomtatott betűvel töltse ki! Név: Lakcím: E-mail cím: Telefonszám:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17- 000381), mint hitelnyújtó (a továbbiakban:

Részletesebben

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek

Részletesebben

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére A Bszt. előírásai szerint a lakossági ügyfél kategóriába sorolt ügyfeleknek a portfólió-kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK Ügyfél neve:.... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):....... Adószáma /Adóazonosító jele:......... Székhelye:.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Alkalmassági és megfelelési teszt

Alkalmassági és megfelelési teszt Commerzbank Zrt. Alkalmassági és megfelelési teszt Név:.. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Bank a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet a jelen

Részletesebben

Megfelelési teszt (A pénzügyi eszközök megfelelőségének ellenőrzésére) Kérdőív

Megfelelési teszt (A pénzügyi eszközök megfelelőségének ellenőrzésére) Kérdőív Megfelelési teszt (A pénzügyi eszközök megfelelőségének ellenőrzésére) Kérdőív Név: Cím: Ügyfélszám: 1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? általános iskola középiskola főiskola egyetem 2. Milyen

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

ALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

ALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére családi és utónév: születési név: születési hely / idő: anyja születési neve: adóazonosító jele: ALKALMASSÁGI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére családi és utónév: születési név: születési hely / idő: anyja születési neve: adóazonosító jele: Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy a

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

PB/KPB alkalmassági kérdőív

PB/KPB alkalmassági kérdőív Üzletfél neve: Személyazonosító okmány típusa és száma: Üzletfél azonosítója: Amennyiben Üzletfél nem rendelkezik azonosító számmal a további adatok kitöltése is szükséges. Születési név: Születési hely,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa

Részletesebben

ALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

ALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 3.1 melléklete családi és utónév: születési név: születési hely / idő: anyja születési neve: adóazonosító jele: ALKALMASSÁGI TESZT Természetes személy ügyfelek

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye:

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 12. sz. Melléklet Ügyfélszám: Dátum: Amely létrejött egyrészről TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 2010 A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ALKALMASSÁGI TESZT. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére

ALKALMASSÁGI TESZT. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére ALKALMASSÁGI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére Cégnév: Székhely: Képviseletre jogosult: Adószám: Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Telefonszám: Email:

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

(A további azonosító adatokat a jelen szerződés megkötését megelőzően megkötött számlaszerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt.

Hirdetmény. 2011. május 2. EQUILOR Zrt. Hirdetmény a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti okhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti ok tartalmi elemeiről Az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatának 3.8., ill.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

MiFID Befektetési kérdőív. Tisztelt Ügyfelünk! MEGFELELÉSI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

MiFID Befektetési kérdőív. Tisztelt Ügyfelünk! MEGFELELÉSI TESZT LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. H-1132 Budapest Váci út 30. +36 (1) 2999 999 Cg. 01-10-044174 (továbbiakban: Társaság ) LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE magánszemélyek (és egyéni vállalkozók)

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

a) Igen 5 pont b) Nem 0 pont

a) Igen 5 pont b) Nem 0 pont Cégnév: Székhely: MEGFELELÉSI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére Képviseletre jogosult: Adószám: Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: Telefonszám: Email

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 3.4 melléklete Cégnév: Székhely: Képviseletre jogosult: Adószám: Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: MEGFELELÉSI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

f) Egyéb korlátlan felelősségű társasági forma

f) Egyéb korlátlan felelősségű társasági forma Cégnév: Székhely: ALKALMASSÁGI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére Képviseletre jogosult: Adószám: Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: Telefonszám: Email

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 3.2 melléklete Cégnév: Székhely: ALKALMASSÁGI TESZT Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére Képviseletre jogosult:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

INFORMÁCIÓ.... mint a GLOBAL MARKETS Ltd. ügyfelének részéről a.sz. Szerződés alapján, Ügyfélszám:..

INFORMÁCIÓ.... mint a GLOBAL MARKETS Ltd. ügyfelének részéről a.sz. Szerződés alapján, Ügyfélszám:.. INFORMÁCIÓ 3. sz. Melléklet a pénzügyi lehetőségekről, befektetési célokről, szakképzettségről és tapasztalatról, kockázatvállalási készségről... mint a GLOBAL MARKETS Ltd. ügyfelének részéről a.sz. Szerződés

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben