KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -"

Átírás

1 KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: ), mint Fióktelep (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi ig. szám/cégjegyzékszám: ügyfél egyedi számlaszáma: adóazonosító jel/adószám: mint Megbízó, (a továbbiakban: Ügyfél) (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: PREAMBULUM A Felek előzményként és mint jelen Szerződés megkötésének előfeltételeként rögzítik, hogy az Ügyfél Alapmegállapodást kötött a Fiókteleppel, amely alapján jogosult az elektronikus felületen való kereskedésre. 1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések 1.1. Jelen keretszerződés megkötésével az Ügyfél megbízza a Fióktelepet, hogy egyedi megbízásai alapján saját nevében, az Ügyfél javára tőzsdei termékre vonatkozó szabványosított határidős adásvételi szerződést kössön a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: BÉT) kereskedési rendszerében. A Fióktelep jogosult meghatározni és korlátozni azon tőzsdei termékek körét, melyekre egyedi megbízást elfogad Az Ügyfél elismeri, hogy a Fióktelep jelen keretszerződés megkötése előtt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvénynek (Bszt.) 43. és egyéb rendelkezéseinek megfelelő teljes körű előzetes tájékoztatást a részére megadta A Fióktelep jelen keretszerződés megkötése előtt a határidős ügyletek különös kockázatait az Ügyféllel ismertette, azokat külön Kockázatfeltáró Nyilatkozatban (Üzletszabályzat 10. számú melléklet) írásban elé tárta, amit az Ügyfél aláírásával elismert. 2. A Fióktelep jogai és kötelezettségei 2.1. A Fióktelep a jelen keretszerződés aláírását követően az Ügyfél által adott eseti megbízás elfogadásával határidős ügylet esetén arra vállal kötelezettséget, hogy a Budapesti Értéktőzsdén megköthető határidős ügyletet a saját nevében, de az Ügyfél javára az eseti megbízásban szereplő árnál nem kedvezőtlenebb feltételekkel megkísérli megkötni.

2 2.2. A Fióktelep köteles a megbízásból fakadó kötelezettségeit jelen megállapodásnak és a hatályos Üzletszabályzatának megfelelően maradéktalanul teljesíteni, ugyanakkor kijelenti, hogy az ügylet tőzsdei teljesítéséért kötelezettséget nem vállal A Fióktelep jogosult az eseti megbízások részteljesítésére. Amennyiben az Ügyfél előzetesen nem zárja ki, a Fióktelep jogosult az eseti megbízásokat megbontva, vagy más megbízásokkal összevontan teljesíteni. 3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei 3.1. Ügyfél kijelenti, hogy a Fiókteleptől a jelen keretszerződés és az az alapján kötendő ügyletek megkötéséhez szükséges tájékoztatást megkapta, ismeri a Fióktelep Üzletszabályzatát. Elfogadja, hogy a Fióktelep az ügyletek teljesítése során külön hivatkozás nélkül is Üzletszabályzata, továbbá a BÉT határidős kereskedési szabályai, valamint a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) szabályzata alapján jár el Ügyfél vállalja, hogy a megbízás tárgyát képező ügyletek pénzügyi fedezeteit óvadékként a Fióktelep rendelkezésére bocsátja, azt folyamatosan biztosítja és haladéktalanul kiegészíti a jelen keretszerződés és a Fióktelep felhívása alapján. Az óvadék Fióktelep részére Ügyfél által való rendelkezésre bocsátása történhet: a) a Fióktelepnél való letétbe helyezéssel vagy b) az Ügyfél Számláján a Megbízás fedezeti szükségletének megfelelő összegű pénzügyi eszköz szabadon való rendelkezésre tartásával Ügyfél köteles a javára megkötött ügyletek után a Fióktelepet megillető díjakat és költségeket a Fióktelep mindenkori Kondíciós Listája alapján megfizetni. 4. A Fióktelep felelőssége 4.1. A Fióktelep mindenkor a tőle elvárható fokozott szakmai követelményeknek megfelelően, a tőle elvárható gondossággal és szakértelemmel, az Ügyfél érdekeinek a szem előtt tartásával és a vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni A Fióktelep az Ügyfelet érő piaci jellegű veszteség viseléséért sem részben, sem egészben nem felelős A Fióktelep felel minden olyan kárért, amely az ügylet megkötésével, nyilvántartásával, lezárásával, elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeinek felróható megszegésével okozott A kártérítésnél a Fióktelep felelősségének mértéke nem haladhatja meg a nyitott pozíción mutatkozó tényleges veszteséget A Fióktelep nem felel azokért a károkért, amelyek az Ügyfelet kötelező érvényű BÉT illetve KELER szabályzatok, valamint hatósági intézkedések vagy jogszabályi rendelkezések következtében érik. 5. Az Ügyfél felelőssége 5.1. Az Ügyfél köteles viselni minden piaci jellegű veszteséget, továbbá felel mindazon, a Fióktelepnél bekövetkezett kárért, amelynek bekövetkezte az Ügyfélnek felróható Az Ügyfélnek ismernie kell a tőkepiac általános kockázatait és a határidős ügyletekből részére háruló fokozott kockázatokat. Az Ügyfelet illeti meg a határidős ügylet megkötéséből származó valamennyi előny és terheli valamennyi hátrány, kivéve, amit a Fióktelep, illetve harmadik személy felróható magatartásával okozott. 6. Az eseti megbízások megadása, elfogadása és módosítása 6.1. Az Ügyfél a jelen keretszerződés keretében eseti megbízást a Fióktelep Üzletszabályzatban, illetve az Alapmegállapodásban meghatározott elektronikus kereskedési felületeken adhat az Üzletszabályzatban meghatározott módon a nap 24 órájában, ugyanakkor a megbízás kizárólag a tőzsdei kereskedési idő alatt teljesül. Rendszerhiba, vagy egyéb kritikus helyzetben az Ügyfél személyesen, telefonon, illetve telefaxon keresztül is adhat megbízást.

3 6.2. A megbízás legalább az alábbi tartalmi elemekkel bír: a) pénzügyi eszköz megnevezése, mennyisége és ára, b) ügylet iránya, c) megbízás típusa (amennyiben az nem Limit) és időbeli hatálya (amennyiben az nem Szakasz) A Fióktelep az eseti megbízások elfogadását az Üzletszabályzat szerint haladéktalanul visszaigazolja. Több azonos tartalmú eseti megbízás esetén a Fióktelep azokat létrejöttük sorrendje szerint teljesíti. Abban az esetben, ha azonos tartalmú eseti megbízások ugyanazon időben jöttek létre, az ügyletek teljesítésére az Ügyfél által adott megbízások érkeztetésének sorrendje az irányadó A Fióktelep az Üzletszabályzatban feltüntetett esetekben a megbízás végrehajtását köteles megtagadni A Fióktelep felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy telefonon adott megbízás esetén a beszélgetésről hangfelvétel készül, amely kezelését a Fióktelep az Üzletszabályzatnak megfelelően végzi el Az Ügyfél jogosult a Fióktelep által fogadott megbízások módosítására. A módosítás alakszerűségére a megbízás megadására vonatkozó szabályok az irányadók. A Fióktelep nem vállal semmiféle felelősséget azért, ha a módosításról történő értesítést megelőzően vagy azzal egy időben a megbízás az eredeti szerződési feltételek szerint időközben teljesítésre került. Az ebből eredő kötelezettségekért az Ügyfél helytállni tartozik. 7. Biztosítékok 7.1. Az Ügyfél a jelen keretszerződés és az eseti megbízások alapján kötött ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében, valamint a szerződésszegés által okozott károk megfizetésének biztosítása érdekében a Fióktelep részére óvadékot köteles nyújtani. Az óvadék keretösszegét a Fióktelep a KELER Zrt. szabályzatában meghatározottak figyelembe vételével a Kondíciós Listában meghatározottak szerint állapítja meg. Az óvadéki keretösszeg fedezetet (Fedezet) nyújt a Fióktelepet megillető követelésre, annak esetleges járulékaira, az esetleges kényszerbeszerzések költségeire, a késedelmi kamatra, a követelések és az óvadék érvényesítésének költségeire és az óvadék tárgyára fordított szükséges költségekre egyaránt A Fióktelep, mint az óvadék jogosultja kizárólag az Ügyféllel szemben fennálló, olyan lejárt követeléseit elégítheti ki, amelyeknek teljesítésével az Ügyfél késedelembe esett, vagy ha az Ügyfél más szerződésszegést követett el. A Fióktelep az óvadékot meghaladó mértékű kárát is jogosult érvényesíteni. Az óvadéki jog megnyílására és az óvadékból való kielégítésre az Alapmegállapodás 8. pontjában foglaltakat kell alkalmazni A Fedezet azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az Ügyfél által befizetett, illetve átutalt készpénz, és/vagy értékpapír az Ügyfél számláján jóváírásra és zárolásra került. Az óvadéki jog megszűnéséig a Fedezet tárgya az Ügyfél által nem vonható ki, és azzal az Ügyfél egyéb módon sem jogosult rendelkezni, ideértve annak átruházását és megterhelését is. A Fedezet a Megbízás elfogadásakor esedékes A Fióktelep a Fedezet mértékét a KELER Zrt. szabályzatában meghatározottak figyelembe vételével a Kondíciós Listában meghatározottak szerint állapítja meg. A Fedezet összege kiterjed a Fedezet érvényesítésének költségeire, továbbá a Fedezet tárgyára fordított szükséges költségekre is Az Ügyfél köteles a határidős Megbízás adásáig, kontraktusonként legalább a mindenkor a Fióktelep által megkövetelt nagyságú fedezetet a Fióktelep számára biztosítani. A fedezet az alapletét számlán kerül elkülönítésre. Alapletétül szolgálhat készpénz, valamint a Fióktelep által elfogadott bármely értékpapír, melynek értékét a Fióktelep határozza meg. A Fióktelep az Alapletétet az Ügyfél Számláján rendelkezésre álló szabad eszközökből a fedezet szükséges mértékéig automatikusan kiegészíti. A Fióktelep az elszámolóárak változásából származó árkülönbözet összegét az Ügyfél Számláján jóváírja/terheli Az Ügyfél vállalja, hogy az eseti megbízás tárgyát képező határidős ügylet fedezetét óvadékként a nyitott pozíció zárásáig folyamatosan biztosítja. Amennyiben az eseti megbízás elfogadásának feltételéül vagy a pozíció fenntartásához előírt óvadék mértéke a Fióktelep mindenkori

4 Kondíciós Listájában meghatározott fedezeti szint alá csökken, az Ügyfél a Fióktelep külön felhívása nélkül is vállalja az óvadék szükséges mértékű kiegészítését Az óvadéki jog megszűnik, ha az ügyletek az óvadék igénybevétele nélkül teljesedésbe mennek, vagy megszűnnek, továbbá, ha a Fióktelep az óvadékot igénybe vette, illetve az óvadék tárgya megsemmisül Az óvadéki jog megszűnésekor az óvadék, illetőleg annak meglévő hányada az Ügyfélnek visszajár. 8. Figyelmeztetések 8.1 Az Ügyfél köteles nyitott pozícióit és a piaci folyamatokat folyamatosan figyelemmel kísérni, és a Kondíciós Listában meghatározott fedezeti szint biztosításáról mindenkor, a Fióktelep külön felhívása nélkül is gondoskodni. Amennyiben a nyitott pozíciók fedezettsége a Kondíciós Listában meghatározott figyelmeztetési szintet eléri, a Fióktelep kötelezettsége, hogy rendszerüzenetben értesítést küldjön az Ügyfél részére a likvidálási szintről Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a részére a Fióktelep által az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően elküldött figyelmeztetés megérkezéséért és elolvasásáért a Fióktelep nem felel, az ebből eredő károkért a Fióktelep minden felelősségét kizárja Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fióktelep által megkövetelt, az Ügyfél által teljesítendő fedezetképzést a Fióktelep jogosult egyoldalúan módosítani, amely módosításról a Fióktelep köteles az Ügyfelet értesíteni az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a módosításra a Keler Zrt. rendelkezése alapján van szükség, fenti kötelezettségének a Fióktelep legkésőbb a Keler Zrt. által közölt értesítést követő munkanapon köteles eleget tenni. Az Ügyfél általi fedezetképzéssel kapcsolatos változások az Ügyfél még le nem zárt, nyitott pozícióival kapcsolatosan is változhatnak, függetlenül attól, hogy a nyitott pozíció keletkezésének időpontjában még eltérő fedezetképzési kötelezettségek voltak érvényben. 9. Kényszerlikvidálás 9.1 Amennyiben a nyitott pozíciók fedezettsége a Fióktelep által meghatározott szint alá süllyed, a Fióktelep az Ügyfél külön értesítése nélkül jogosult a saját döntése szerint az Ügyfél fedezetlen nyitott pozícióit az Ügyfél előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül lezárni A 9.1. pontban meghatározott szerződésszegés esetén a Fióktelep jogosult továbbá a jelen keretszerződés és/vagy az eseti megbízás azonnali hatályú felmondására és a jelen keretszerződés, valamint a Fióktelep Üzletszabályzata alapján óvadékul szolgáló eszközökből saját követelését az Alpmegállapodás 8. pontja szerint kielégíteni A Fióktelep jogosult az Ügyfél nyitott pozícióinak zárására abban az esetben is, ha az Ügyfél maga ellen csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárás indul, illetőleg ha az Ügyfél ellen olyan végrehajtási eljárás indul, ahol a végrehajtási cselekmény foganatosítása veszélyezteti a Fióktelep Ügyféllel szembeni követeléseinek kielégítését A Fióktelep a kényszerlikvidálást és az óvadékból való kielégítés jogát e jog megnyílását követően bármikor gyakorolhatja Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a kényszerlikvidálás során elektronikus kereskedés esetén a Fióktelep kereskedési rendszere automatikusan, emberi beavatkozás nélkül a BÉT ajánlati könyvében - függetlenül az Ügyfél pozíciójának nagyságától, illetve az ajánlati könyvben található vételi vagy eladási ajánlatok mennyiségétől - található összes ajánlat teljesítésével addig zárja a nyitott pozíciót, ameddig az Ügyfél pozíciójával ellentétes irányú ajánlat található. Amennyiben a BÉT ajánlati könyvében található összes ellentétes irányú ajánlat kielégítésre került és az Ügyfél pozíciója még részben vagy egészben nem került likvidálásra, a Fióktelep jogosult a BÉT szabályzatában foglalt maximális vagy minimális felfüggesztési limitig bevinni a likvidálás részben vagy egészben megmaradt nyitott pozícióját A Fióktelep jogosult a likvidálás során az Ügyfél nyitott pozíciójának zárásakor ellentétes saját számlás ajánlat bevitelére, ezzel védve az Ügyfél érdekeit, illetve az értékpapírpiac folytonosságát. A Fióktelep fenntartja a jogot, hogy saját megítélése és mérlegelése után szabadon dönthet ellenajánlat állításáról, vagy az ezen jogáról való lemondásról.

5 9.7. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy elektronikus kereskedés esetén a Fióktelep kereskedési rendszere vizsgálja, hogy a fedezetlenség létrejötte abból származik-e, hogy az árfolyamok változásával egyidőben az Ügyfélnek még nem teljesült ajánlatai vannak, amelyek növelhetik az Ügyfél fedezetképzési kötelezettségét. Amennyiben a kényszerlikvidálás lehetősége ezen nem teljesült ajánlatok visszavonásával a nyitott pozíciók egy részében vagy egészében elkerülhető, a Fióktelep automatikusan visszavonja ezen ajánlatokat, csökkentve ezzel az Ügyfél nyitott pozícióinak kényszerlikvidálási valószínűségét. Az Ügyfél megbízza a Fióktelepet, hogy a fent említett estekben előzetes rendelkezés nélkül az Ügyfél nyitott pozícióinak védelmében vonja vissza a még nem teljesült ajánlatokat, és ezzel szüntesse meg azok fedezetképzési kötelezettségét, amennyiben azok a nyitott pozíciók részben vagy egészben történő kényszerlikvidálását eredményeznék. Ez esetben Fióktelep az Ügyfél még nem teljesült ajánlatait úgy vonja vissza, hogy sorrendiséget tekintve az aktuális piaci ártól legtávolabbi nyitott ajánlattal kezdődően az aktuális piaci árhoz legközelebbi nyitott ajánlatig történik a visszavonás. 10. A nyitott pozíció megszűnése 10.1 A nyitott pozíció - a lejárat előtti pozícióátadás esetét nem számítva - az alábbi esetekben szűnik meg: a) lejáratkor: a BÉT által közétett Kontraktuslistában meghatározott módon történő fizikai szállításon vagy árkülönbözet elszámoláson alapuló teljesítés útján vagy b) lejárat előtti pozíciózárással: azonos termékre, azonos mennyiségre szóló ellentétes irányú üzlet megkötésével A Fióktelep a nyitott pozíció megszűnése esetén sem szabadítja fel a megszűnt pozíció biztosítására elhelyezett Fedezetet, amennyiben az Ügyfél egyéb nyitott pozícióinak Fedezete nem biztosított teljes mértékben. Ez esetben a Fióktelep jogosult a megszűnt pozíció Fedezetét a még fennálló nyitott pozíciók Fedezetének kiegészítésére fordítani. 11. A Fedezet megszűnése 11.1 A Fióktelep óvadéki joga megszűnik, ha: a) A Megbízás anélkül megy teljesedésbe vagy szűnik meg, hogy a Fedezet igénybevételére jogalap lenne, azaz az Ügyfél a Határidős Szerződésből vagy a Megbízásból folyó követeléseket maradéktalanul teljesíti vagy b) a követelések kiegyenlítésére a Fedezet igénybevételével kerül sor vagy c) az Óvadék tárgya megsemmisül A Fióktelep köteles a fedezeti jog megszűnését követő három munkanapon belül, de legkésőbb a Határidős Szerződés megszűnésekor az Ügyféllel elszámolni úgy, hogy a Fedezet az Ügyfélnek visszajár, kivéve, ha annak igénybevételére sor került vagy ha az megsemmisült. A Fióktelep a fel nem használt Fedezetet, valamint a Fedezet felhasználása esetén a követelését meghaladó készpénzt vagy értékpapírt az Ügyfél Számláján jóváírja. 12. Elszámolás Jelen keretszerződés alapján és az egyedi megbízások elszámolására a Felek az Ügyfél Fióktelepnél vezetett, fent megnevezett ügyfélszámláját jelölik meg Nyitott pozíciók elszámolása A Fióktelep a nyitott pozíciók megkötéséről, illetőleg folyamatos elszámolási adatairól a KELER Zrt. következő tőzsdenapon kiállított igazolása alapján szolgáltat hiteles elszámolási információt írásban vagy egyéb tartós adathordozón, az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint Lezárt pozíciók elszámolása Az Ügyfél köteles a számára biztosított elszámolások, illetve értesítések adatait ellenőrizni. Amennyiben magával a határidős ügylettel, az elszámolással és az értesítéssel kapcsolatban kifogása van, a kifogás tárgyát képező tranzakció kezdeményezésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül azt a Fióktelepnek köteles jelezni. Ha az Ügyfél ezen jogával nem él, a tranzakció kezdeményezését és/vagy teljesítését az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni. 13. Bizományosi díj Az Ügyfél az eseti megbízás teljesítéséért a Fióktelepnek bizományosi díjat köteles fizetni,

6 amelynek mértékét a Fióktelep Kondíciós Listájában határozza meg. A Kondíciós Listában foglalt díjak mértékétől a Felek eltérően is megállapodhatnak A bizományosi díj a tőzsdei határidős ügylet megkötésével, nyilvántartásával és a fedezet kezelésével kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. Az ezt meghaladó Kondíciós Listában rögzített, vagy előzetesen az Ügyfél tudomására hozott díjak, költségek az Ügyfelet terhelik, feltéve, hogy azok a megbízás teljesítése érdekében szükségszerűen és hasznosan merültek fel Az Ügyfél hozzájárul, hogy a Fióktelepnél vezetett számláit, további rendelkezése nélkül a Fióktelep az őt megillető bizományosi díjjal, és egyéb, Ügyfelet terhelő díjakkal és költségekkel megterhelje, eladási árait a számláin jóváírja Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Fióktelep jogosult a késedelem idejére a Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamatot felszámítani és azzal az Ügyfél Fióktelepnél vezetett számláit megterhelni Bizományosi díj megfizetésének módját az Üzletszabályzat rendelkezései részletezik. 14. Keretszerződés hatálya és megszűnése A keretszerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt mindkét Fél a rá vonatkozó szabályok szerint elfogadta, és az Ügyfél az Üzletszabályzat által előírt számlát megnyitotta, feltéve, hogy ilyennel a jelen keretszerződés elfogadását megelőzően nem rendelkezett Jelen keretszerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik meg Jelen keretszerződést bármelyik Fél jogosult legkevesebb 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal megszüntetni. A keretszerződés felmondása a felmondási időn túlnyúló hatályú egyedi megbízásokat is megszünteti. A felmondási idő alatt a keretszerződés és az eseti megbízások valamennyi rendelkezése hatályos és az ezekben előírt kötelezettségeiket a Felek a felmondási idő hatálya alatt is kötelesek teljesíteni. Ezen kötelezettségek elmulasztása megalapozza a másik Fél azonnali hatályú felmondásának jogát A keretszerződést mindkét Fél jogosult az Üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetheti. Amennyiben az Ügyfél a keretszerződést jelen pont szerint szüntetheti meg, a Fiókteleppel szemben fennálló minden kötelezettségét haladéktalanul teljesíteni köteles. Az azonnali hatályú felmondás részletes szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza. 15. Záró rendelkezések A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az Üzletszabályzatban és az Alapmegállapodásban foglaltak valamint a Ptk., a Bszt., továbbá a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályzatok az irányadóak Ügyfél jelen szerződés elfogadásával elismeri, hogy a Fióktelep Üzletszabályzatát ismeri, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el Jelen szerződés hatálybalépésével a Felek között létrejött minden korábbi határidős keretszerződés megszűnik Ügyfél kijelenti, hogy a Fióktelep a Bszt.-nek megfelelően, teljes körűen, megfelelő időben tájékoztatta Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt fogadták el. Kelt: Budapest, Ügyfél Fióktelep

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye:

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Ügyfélszám: Dátum: BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Amely létrejött egyrészr l A Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17- 000381), mint hitelnyújtó (a továbbiakban:

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI SHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN... 4

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

20. sz. melléklet Befektetési hitelezési keretszerződés

20. sz. melléklet Befektetési hitelezési keretszerződés 20. sz. melléklet Befektetési hitelezési keretszerződés Jelen szerződés létrejött alulírott helyen és napon a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1053 Budapest, Szép u.

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT. SZABVÁNYOSÍTOTT SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEIRE VONATKOZÓ BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ügyfélszámla száma: Név (cég): Lakcím(székhely ): Adóazonosító jel/adószám:

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 2.2 melléklete BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1034 Budapest, Bécsi út 165.

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Értékpapír kölcsönzési keretszerződés - Értékpapír kölcsönbe vételéről

Értékpapír kölcsönzési keretszerződés - Értékpapír kölcsönbe vételéről Értékpapír kölcsönzési keretszerződés - Értékpapír kölcsönbe vételéről Jelen szerződés létrejött alulírott helyen és napon a Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1052 Budapest,

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a

amely létrejött egyrészről a Ügyfél neve: Törzsszám: KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI ÉS TŐZSDÉN KÍVÜLI AZONNALI ÉS SZÁRMAZTATOTT, VALAMINT STRUKTURÁLT BETÉTI ÜGYLETEK KÖTÉSÉRE amely létrejött egyrészről a ÜGYFÉL ADATOK gazdálkodó szerv / egyéni

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 12. sz. Melléklet Ügyfélszám: Dátum: Amely létrejött egyrészről TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 2010 A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS Intézményi befektetők részére

ALAPMEGÁLLAPODÁS Intézményi befektetők részére ALAPMEGÁLLAPODÁS Intézményi befektetők részére amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS. Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS. Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK III. 1.2. SZ. MELLÉKLETE BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre amely létrejött egyrészről......

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben