KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -"

Átírás

1 KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: ), mint Fióktelep (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről név/cégnév: lakóhely/székhely: személyi ig. szám/cégjegyzékszám: ügyfél egyedi számlaszáma: adóazonosító jel/adószám: LEI kód: mint Megbízó, (a továbbiakban: Ügyfél) (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: PREAMBULUM A Felek előzményként és mint jelen Szerződés megkötésének előfeltételeként rögzítik, hogy az Ügyfél Alapmegállapodást kötött a Fiókteleppel 1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések 1.1. Jelen keretszerződés megkötésével az Ügyfél megbízza a Fióktelepet, hogy egyedi megbízásai alapján saját nevében, az Ügyfél javára tőzsdei termékre vonatkozó szabványosított határidős adásvételi szerződést kössön a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: BÉT) kereskedési rendszerében. A Fióktelep jogosult meghatározni és korlátozni azon tőzsdei termékek körét, amelyekre egyedi megbízást elfogad Az Ügyfél elismeri, hogy a Fióktelep jelen keretszerződés megkötése előtt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvénynek (Bszt.) 43. és egyéb rendelkezéseinek megfelelő teljes körű előzetes tájékoztatást a részére megadta A Fióktelep jelen keretszerződés megkötése előtt a határidős ügyletek különös kockázatait az Ügyféllel ismertette, azokat külön Kockázatfeltáró Nyilatkozatban (Üzletszabályzat 10. számú melléklet) az Ügyfél elismerte. 2. A Fióktelep jogai és kötelezettségei 2.1. A Fióktelep a jelen keretszerződés aláírását követően az Ügyfél által adott eseti megbízás elfogadásával határidős ügylet esetén arra vállal kötelezettséget, hogy a Budapesti 1/8

2 Értéktőzsdén megköthető határidős ügyletet a saját nevében, de az Ügyfél javára az eseti megbízásban szereplő árnál nem kedvezőtlenebb feltételekkel megkísérli megkötni A Fióktelep köteles a megbízásból fakadó kötelezettségeit jelen megállapodásnak és a hatályos Üzletszabályzatának megfelelően maradéktalanul teljesíteni, ugyanakkor kijelenti, hogy az ügylet tőzsdei teljesítéséért kötelezettséget nem vállal A Fióktelep jogosult az eseti megbízások részteljesítésére. Amennyiben az Ügyfél előzetesen nem zárja ki, a Fióktelep jogosult az eseti megbízásokat megbontva, vagy más megbízásokkal összevontan teljesíteni. 3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei 3.1. Ügyfél kijelenti, hogy a Fiókteleptől a jelen keretszerződés és az az alapján kötendő ügyletek megkötéséhez szükséges tájékoztatást megkapta, ismeri a Fióktelep Üzletszabályzatát. Elfogadja, hogy a Fióktelep az ügyletek teljesítése során külön hivatkozás nélkül is Üzletszabályzata, továbbá a BÉT határidős kereskedési szabályai, valamint a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) szabályzata alapján jár el Ügyfél vállalja, hogy a megbízás tárgyát képező ügyletek pénzügyi fedezeteit óvadékként a Fióktelep rendelkezésére bocsátja, azt folyamatosan biztosítja és haladéktalanul kiegészíti a jelen keretszerződés és a Fióktelep felhívása alapján. Az óvadék Fióktelep részére Ügyfél által való rendelkezésre bocsátása történhet: a) a Fióktelepnél való letétbe helyezéssel vagy b) az Ügyfél Számláján a Megbízás fedezeti szükségletének megfelelő összegű pénzügyi eszköz szabadon való rendelkezésre tartásával Ügyfél köteles a javára megkötött ügyletek után a Fióktelepet megillető díjakat és költségeket a Fióktelep mindenkori Kondíciós Listája alapján megfizetni. 4. A Fióktelep felelőssége 4.1. A Fióktelep mindenkor a tőle elvárható fokozott szakmai követelményeknek megfelelően, a tőle elvárható gondossággal és szakértelemmel, az Ügyfél érdekeinek a szem előtt tartásával és a vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni A Fióktelep az Ügyfelet érő piaci jellegű veszteség viseléséért sem részben, sem egészben nem felelős A Fióktelep felel minden olyan kárért, amely az ügylet megkötésével, nyilvántartásával, lezárásával, elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeinek felróható megszegésével okozott A kártérítésnél a Fióktelep felelősségének mértéke nem haladhatja meg a nyitott pozíción mutatkozó tényleges veszteséget A Fióktelep nem felel azokért a károkért, amelyek az Ügyfelet kötelező érvényű BÉT illetve KELER szabályzatok, valamint hatósági intézkedések vagy jogszabályi rendelkezések következtében érik. 5. Az Ügyfél felelőssége 5.1. Az Ügyfél köteles viselni minden piaci jellegű veszteséget, továbbá felel mindazon, a Fióktelepnél bekövetkezett kárért, amelynek bekövetkezte az Ügyfélnek felróható Az Ügyfélnek ismernie kell a tőkepiac általános kockázatait és a határidős ügyletekből részére háruló fokozott kockázatokat. Az Ügyfelet illeti meg a határidős ügylet megkötéséből származó valamennyi előny és terheli valamennyi hátrány, kivéve, amit a Fióktelep, illetve harmadik személy felróható magatartásával okozott. 6. Az eseti megbízások megadása, elfogadása és módosítása 2/8

3 6.1. Az Ügyfél a jelen keretszerződés keretében eseti megbízást személyesen a Fióktelep Ügyfélszolgálatán, telefonon, illetve telefaxon keresztül adhat az Alapmegállapodásban foglaltaknak megfelelően A megbízás legalább az alábbi tartalmi elemekkel bír: a) Ügyfél Üzletszabályzat szerinti azonosító adatai; b) ügylet fajtája, a Megbízás típusa, iránya, az eladás/vétel megjelölése; c) a megbízás természete, ha sem eladásnak, sem vételnek nem tekinthető; d) pénzügyi eszköz megnevezése, típusa, mennyisége; e) limitár vagy hozam meghatározása vagy piaci árra való utalás; f) Megbízás időtartama; g) a Megbízás milyen határidőre érvényes; h) Ügyfelet terhelő bizományosi díj, kezelési költség; i) Ügyféllel való elszámolás módja; j) Megbízás melyik határidőre vonatkozik; i) jelenlevő felek esetén a Megbízás adásának helye, ideje, és a Felek aláírása A Fióktelep az eseti megbízások elfogadását az Üzletszabályzat szerint haladéktalanul visszaigazolja. Több azonos tartalmú eseti megbízás esetén a Fióktelep azokat létrejöttük sorrendje szerint teljesíti. Abban az esetben, ha azonos tartalmú eseti megbízások ugyanazon időben jöttek létre, az ügyletek teljesítésére az Ügyfél által adott megbízások érkeztetésének sorrendje az irányadó A Fióktelep az Üzletszabályzatban feltüntetett esetekben a megbízás végrehajtását köteles megtagadni A Fióktelep felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy telefonon adott megbízás esetén a beszélgetésről hangfelvétel készül, amely kezelését a Fióktelep az Üzletszabályzatnak megfelelően végzi el Az Ügyfél jogosult a Fióktelep által fogadott megbízások módosítására. A módosítás alakszerűségére a megbízás megadására vonatkozó szabályok az irányadók. A Fióktelep nem vállal semmiféle felelősséget azért, ha a módosításról történő értesítést megelőzően vagy azzal egy időben a megbízás az eredeti szerződési feltételek szerint időközben teljesítésre került. Az ebből eredő kötelezettségekért az Ügyfél helytállni tartozik. 7. Biztosítékok 7.1. Az Ügyfél a jelen keretszerződés és az eseti megbízások alapján kötött ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében, valamint a szerződésszegés által okozott károk megfizetésének biztosítása érdekében a Fióktelep részére óvadékot köteles nyújtani. Az óvadék keretösszegét a Fióktelep a KELER Zrt. szabályzatában meghatározottak figyelembe vételével a Kondíciós Listában meghatározottak szerint állapítja meg. Az óvadéki keretösszeg fedezetet (Fedezet) nyújt a Fióktelepet megillető követelésre, annak esetleges járulékaira, az esetleges kényszerbeszerzések költségeire, a késedelmi kamatra, a követelések és az óvadék érvényesítésének költségeire és az óvadék tárgyára fordított szükséges költségekre egyaránt. A Fióktelep fenntartja a jogot arra, hogy a Kondíciós Listában meghatározottaktól eltérően, egyedi elbírálása alapján bármikor egyes ügyfelenként eltérő mértékű óvadékot állapítson meg A Fióktelep, mint az óvadék jogosultja kizárólag az Ügyféllel szemben fennálló, olyan lejárt követeléseit elégítheti ki, amelyeknek teljesítésével az Ügyfél késedelembe esett, vagy ha az Ügyfél más szerződésszegést követett el. A Fióktelep az óvadékot meghaladó mértékű kárát is jogosult érvényesíteni A Fedezet azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az Ügyfél által befizetett, illetve átutalt készpénz, és/vagy értékpapír az Ügyfél számláján jóváírásra és zárolásra került. Az óvadéki jog megszűnéséig a Fedezet tárgya az Ügyfél által nem vonható ki, és azzal az Ügyfél egyéb módon 3/8

4 sem jogosult rendelkezni, ideértve annak átruházását és megterhelését is. A Fedezet a Megbízás elfogadásakor esedékes Az Ügyfél köteles a határidős Megbízás adásáig, kontraktusonként legalább a mindenkor a Fióktelep által megkövetelt nagyságú fedezetet a Fióktelep számára biztosítani. A fedezet az alapletét számlán kerül elkülönítésre. Az alapletét szükséges mértéke a Fióktelep egyedi elbírálása alapján Ügyfelenként eltérhet. Alapletétül szolgálhat készpénz, valamint a Fióktelep által elfogadott bármely értékpapír, melynek értékét a Fióktelep határozza meg. A Fióktelep az Alapletétet az Ügyfél Számláján rendelkezésre álló szabad eszközökből a fedezet szükséges mértékéig automatikusan kiegészíti. A Fióktelep az elszámolóárak változásából származó árkülönbözet összegét az Ügyfél Számláján jóváírja/terheli. A Számla negatív készpénzegyenlege esetén az Ügyfél köteles a megfelelő összeget a következő tőzsdenapon a Fióktelep rendelkezésére bocsátani Az Ügyfél vállalja, hogy az eseti megbízás tárgyát képező határidős ügylet fedezetét óvadékként a nyitott pozíció zárásáig folyamatosan biztosítja. Amennyiben az eseti megbízás elfogadásának feltételéül vagy a pozíció fenntartásához előírt óvadék mértéke a Fióktelep mindenkori Kondíciós Listájában meghatározott fedezeti szint alá csökken, az Ügyfél a Fióktelep külön felhívása nélkül is vállalja az óvadék szükséges mértékű kiegészítését Az óvadéki jog megszűnik, ha az ügyletek az óvadék igénybevétele nélkül teljesedésbe mennek, vagy megszűnnek, továbbá, ha a Fióktelep az óvadékot igénybe vette, illetve az óvadék tárgya megsemmisül Az óvadéki jog megszűnésekor az óvadék, illetőleg annak meglévő hányada az Ügyfélnek visszajár. 8. Figyelmeztetések 8.1. Az Ügyfél köteles nyitott pozícióit és a piaci folyamatokat folyamatosan figyelemmel kísérni, és a Kondíciós Listában meghatározott fedezeti szint biztosításáról mindenkor, a Fióktelep külön felhívása nélkül is gondoskodni. Amennyiben a nyitott pozíciók fedezettsége a Kondíciós Listában meghatározott figyelmeztetési szintet eléri, a Fióktelep az ott megjelölt módon értesíti az Ügyfelet a likvidálási szintről, kivéve, ha a figyelemfelhívással járó idő okozta késedelem az adott piaci helyzetben alkalmas lehet arra, hogy a Fióktelep számára az Ügyfél pozíciójából eredően károsodást okozzon Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fióktelep által megkövetelt, az Ügyfél által teljesítendő fedezetképzést a Fióktelep jogosult egyoldalúan módosítani, amely módosításról a Fióktelep köteles az Ügyfelet értesíteni az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a módosításra a Keler Zrt. rendelkezése alapján van szükség, fenti kötelezettségének a Fióktelep legkésőbb a Keler Zrt. által közölt értesítést követő munkanapon köteles eleget tenni. Az Ügyfél általi fedezetképzéssel kapcsolatos változások az Ügyfél még le nem zárt, nyitott pozícióival kapcsolatosan is változhatnak, függetlenül attól, hogy a nyitott pozíció keletkezésének időpontjában még eltérő fedezetképzési kötelezettségek voltak érvényben. 9. Kényszerlikvidálás 9.1. Amennyiben a nyitott pozíciók fedezettsége a Fióktelep által meghatározott szint alá süllyed, a Fióktelep az Ügyfél külön értesítése nélkül jogosult a saját döntése szerint az Ügyfél fedezetlen nyitott pozícióit az Ügyfél előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül lezárni A nyitott pozíciók megszűnését követően az azokra tekintettel elhelyezett és fel nem használt Fedezettel az Ügyfél szabadon rendelkezhet, a Fióktelep a pénzeszközöket és értékpapírokat az Ügyfél Számláján jóváírja. A Fedezet igénybevétele esetén az Ügyfelet terheli az általa Fedezetként rendelkezésre bocsátott értékpapír értékesítéstől a Fióktelep számláján történő jóváírásáig terjedő időtartamra számított, a Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamat A 9.1. pontban meghatározott szerződésszegés esetén a Fióktelep az Ügyfél előzetes értesítése nélkül jogosult az Ügyfél fedezetlen nyitott pozícióinak zárására, a jelen keretszerződés és/vagy az eseti megbízás azonnali hatályú felmondására és a jelen keretszerződés, valamint a Fióktelep 4/8

5 Üzletszabályzata alapján óvadékul szolgáló eszközökből saját követelését azonnal kielégíteni A Fióktelep jogosult az Ügyfél nyitott pozícióinak zárására abban az esetben is, ha az Ügyfél maga ellen csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárás indul, illetőleg ha az Ügyfél ellen olyan végrehajtási eljárás indul, ahol a végrehajtási cselekmény foganatosítása veszélyezteti a Fióktelep Ügyféllel szembeni követeléseinek kielégítését A Fióktelep a kényszerlikvidálást és az óvadékból való kielégítés jogát e jog megnyílását követően bármikor gyakorolhatja A Fióktelep jogosult a likvidálás során az Ügyfél nyitott pozíciójának zárásakor ellentétes saját számlás ajánlat bevitelére, ezzel védve az Ügyfél érdekeit, illetve az értékpapírpiac folytonosságát. A Fióktelep fenntartja a jogot, hogy saját megítélése és mérlegelése után szabadon dönthet ellenajánlat állításáról, vagy az ezen jogáról való lemondásról. 10. A nyitott pozíció megszűnése A nyitott pozíció - a lejárat előtti pozícióátadás esetét nem számítva - az alábbi esetekben szűnik meg: a) lejáratkor: a BÉT által közétett Kontraktuslistában meghatározott módon történő fizikai szállításon vagy árkülönbözet elszámoláson alapuló teljesítés útján vagy b) lejárat előtti pozíciózárással: azonos termékre, azonos mennyiségre szóló ellentétes irányú üzlet megkötésével A Fióktelep a nyitott pozíció megszűnése esetén sem szabadítja fel a megszűnt pozíció biztosítására elhelyezett Fedezetet, amennyiben az Ügyfél egyéb nyitott pozícióinak Fedezete nem biztosított teljes mértékben. Ez esetben a Fióktelep jogosult a megszűnt pozíció Fedezetét a még fennálló nyitott pozíciók Fedezetének kiegészítésére fordítani. 11. A Fedezet megszűnése A Fióktelep óvadéki joga megszűnik, ha: a) A Megbízás anélkül megy teljesedésbe vagy szűnik meg, hogy a Fedezet igénybevételére jogalap lenne, azaz az Ügyfél a Határidős Szerződésből vagy a Megbízásból folyó követeléseket maradéktalanul teljesíti vagy b) a követelések kiegyenlítésére a Fedezet igénybevételével kerül sor vagy c) az Óvadék tárgya megsemmisül A Fióktelep köteles a fedezeti jog megszűnését követő három munkanapon belül, de legkésőbb a Határidős Szerződés megszűnésekor az Ügyféllel elszámolni úgy, hogy a Fedezet az Ügyfélnek visszajár, kivéve, ha annak igénybevételére sor került, vagy ha az megsemmisült. A Fióktelep a fel nem használt Fedezetet, valamint a Fedezet felhasználása esetén a követelését meghaladó készpénzt vagy értékpapírt az Ügyfél Számláján jóváírja. 12. Elszámolás Jelen keretszerződés alapján és az egyedi megbízások elszámolására a Felek az Ügyfél Fióktelepnél vezetett, fent megnevezett ügyfélszámláját jelölik meg Nyitott pozíciók elszámolása A Fióktelep a nyitott pozíciók megkötéséről, illetőleg folyamatos elszámolási adatairól a KELER Zrt. következő tőzsdenapon kiállított igazolása alapján szolgáltat hiteles elszámolási információt írásban vagy egyéb tartós adathordozón, az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint Lezárt pozíciók elszámolása 5/8

6 13. Jelentés Az Ügyfél köteles a számára biztosított elszámolások, illetve értesítések adatait ellenőrizni. Amennyiben magával a határidős ügylettel, az elszámolással és az értesítéssel kapcsolatban kifogása van, a kifogás tárgyát képező tranzakció kezdeményezésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül azt a Fióktelepnek köteles jelezni. Ha az Ügyfél ezen jogával nem él, a tranzakció kezdeményezését és/vagy teljesítését az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárról szóló 648/2012/EU rendelet (a továbbiakban: EMIR rendelet), az EMIR rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítésről szóló 148/2013/EU rendelet és az EMIR rendelet végrehajtási technikai standardok meghatározásáról szóló 1247/2012/EU rendelet (a továbbiakban együtt: EMIR rendeletek) értelmében a jogi személy ügyfelek ideértve a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat is kötelesek lejelenteni a származékos ügyleteiket a kereskedési adattárak felé Az EMIR rendeletekben meghatározott jelentéstételi kötelezettséget a rendeletekben meghatározott adattartalommal és gyakorisággal kell megküldeni az illetékes kereskedési adattár felé a 2004/39/EK irányelv I. melléklete C. szakaszának pontjában felsorolt, és a 1287/2006/EK rendelet 38. és 39. cikke szerint végrehajtott pénzügyi eszközökre irányuló tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről (a továbbiakban: származtatott ügyletek) A kötelező érvényű európai uniós szabályozás értelmében a jelentéstételi kötelezettség kizárólag az Ügyfelet terheli, azonban az Ügyfélnek lehetősége van meghatalmazni a Fióktelepet, hogy helyette és nevében a jelentéstételi kötelezettségének eleget tegyen. A jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért a Fióktelep a Kondíciós Listában meghatározott díjat számítja fel Az Ügyfél jelen szerződés elektronikus úton történő aláírásakor köteles választása szerint vagy aláírni a jelentési Fióktelep részéről történő átvállalására irányuló, jelen keretszerződés 1. számú mellékletét képező megbízási megállapodást vagy a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatban írásban nyilatkozni arról, hogy a jelentéstételi kötelezettségének önállóan kíván eleget tenni. A megállapodás vagy a nyilatkozat megléte jelen keretszerződés aláírásának előfeltétele A jelentéstételi kötelezettséghez minden jogi személy ügyfélnek ideértve a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat is rendelkeznie kell Jogi Személy Azonosító kóddal (Legal Entity Identifier) (a továbbiakban: LEI kód). A LEI kód beszerzése szintén kizárólagosan az Ügyfél feladata, azonban a Fióktelep vállalja, hogy az Ügyfél ez irányú megbízása alapján a Kondíciós Listában meghatározott díj ellenében helyette és nevében intézkedik a LEI kód beszerzése iránt. Amennyiben az Ügyfél a Határidős Keretszerződés megkötésekor rendelkezik LEI azonosítóval, akkor azt köteles a Fiókteleppel közölni A Fióktelep jogosult önállóan kiválasztani azon adattárakat, amelyek felé az Ügyfél jelentéstételi kötelezettségét teljesíti. Az érintett adattárak listáját, valamint a listában bekövetkezet változásokat a Fióktelep a hivatalos közzétételi helyein, Hirdetmény útján közzéteszi Ügyfél köteles a jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges adatokat hiánytalanul a Fióktelep rendelkezésére bocsátani, továbbá az adatokban bekövetkezett változásokról a Fióktelepet haladéktalanul tájékoztatni Fióktelep nem vállal felelősséget a hibás, hiányos vagy elkésett adatszolgáltatás, illetve az adatátviteli hiba következtében nem megfelelő vagy elmaradt jelentésért Fióktelep kizárólag a nála vezetett ügyfélszámlákon végrehajtott ügyletekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségek teljesítését vállalja, az Ügyfél más szolgáltatónál vezetett számláján teljesített tranzakciókról jelentést nem készít, illetve szolgáltat az adattár felé. 14. Bizományosi díj Az Ügyfél az eseti megbízás teljesítéséért a Fióktelepnek bizományosi díjat köteles fizetni, 6/8

7 amelynek mértékét a Fióktelep Kondíciós Listájában határozza meg. A Kondíciós Listában foglalt díjak mértékétől a Felek eltérően is megállapodhatnak A bizományosi díj a tőzsdei határidős ügylet megkötésével, nyilvántartásával és a fedezet kezelésével kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. Az ezt meghaladó Kondíciós Listában rögzített, vagy előzetesen az Ügyfél tudomására hozott díjak, költségek az Ügyfelet terhelik, feltéve, hogy azok a megbízás teljesítése érdekében szükségszerűen és hasznosan merültek fel Az Ügyfél hozzájárul, hogy a Fióktelepnél vezetett számláit, további rendelkezése nélkül a Fióktelep az őt megillető bizományosi díjjal, és egyéb, Ügyfelet terhelő díjakkal és költségekkel megterhelje, eladási árait a számláin jóváírja Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Fióktelep jogosult a késedelem idejére a Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamatot felszámítani és azzal az Ügyfél Fióktelepnél vezetett számláit megterhelni Bizományosi díj megfizetésének módját az Üzletszabályzat rendelkezései részletezik. 15. Összetett tőzsdei határidős részvényügyletek A Fióktelep összetett ügylet keretében, egyedi határidős kontraktusra vonatkozó megbízást is elfogad azon ügyfelektől, akik a legmagasabb szintű minősítést értek el a megfelelési teszten A Fióktelep azáltal biztosítja Ügyfelei számára a likviditást az egyedi határidős piacon, hogy lehetőséget nyújt az Ügyfél számára előre kialkudott áron történő üzletkötésre A Fiókteleppel megkötött egyedi határidős kontraktusokra vonatkozó megbízás teljesítésével párhuzamosan a Fióktelep a határidős pozícióból eredő kockázatot a mögöttes termék saját számlára történő megvásárlásával/eladásával részben vagy egészben fedezi. A Fióktelep a pozíció nyitó/záró árát a mögöttes termék prompt árfolyama, valamint a konstrukcióval kapcsolatban a Fióktelepnél felmerülő finanszírozási költség, valamint a deviza keresztárfolyam változásának figyelembe vételével állapítja meg A Fióktelep által alkalmazott ezen konstrukció során az árképzés olyan módon történik, amelynek jellegéből adódóan az ügylet más határidős megbízásokkal nem kapcsolható össze Az egymással szemben megnyitott határidős pozíció, annak jellegéből fakadóan harmadik személlyel szemben is bármely fél által lezárható. 16. Keretszerződés hatálya és megszűnése A keretszerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt mindkét Fél a rá vonatkozó szabályok szerint elfogadta és az Ügyfél az Üzletszabályzat által előírt számlát megnyitotta, feltéve, hogy ilyennel a jelen keretszerződés elfogadását megelőzően nem rendelkezett Jelen keretszerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik meg Jelen keretszerződést bármelyik Fél jogosult legkevesebb 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal megszüntetni. A keretszerződés felmondása a felmondási időn túlnyúló hatályú egyedi megbízásokat is megszünteti. A felmondási idő alatt a keretszerződés és az eseti megbízások valamennyi rendelkezése hatályos és az ezekben előírt kötelezettségeiket a Felek a felmondási idő hatálya alatt is kötelesek teljesíteni. Ezen kötelezettségek elmulasztása megalapozza a másik Fél azonnali hatályú felmondásának jogát A keretszerződést mindkét Fél jogosult az Üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetheti. Amennyiben az Ügyfél a keretszerződést jelen pont szerint szüntetheti meg, a Fiókteleppel szemben fennálló minden kötelezettségét haladéktalanul teljesíteni köteles. Az azonnali hatályú felmondás részletes szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza Amennyiben az Ügyfél offline díjcsomagból online díjcsomagba vált, úgy jelen határidős szerződése érvényét veszti, és csak akkor lesz jogosult határidős ügyletekre megbízást adni, ha 7/8

8 aláírja a Keretszerződés szabványosított határidős ügyletekre elektronikus kereskedési rendszer használata esetén elnevezésű szerződést. Az elektronikus kereskedési rendszer használata alatt, jelen szerződés rendelkezései nem alkalmazhatóak, azonban ha az Ügyfél ismételten offline díjcsomagot választ, úgy jelen szerződés felülírja a Keretszerződés szabványosított határidős ügyletekre elektronikus kereskedési rendszer használata esetén elnevezésű szerződést. Az Ügyfél megbízására minden esetben a megbízás megadásakor alkalmazandó díjcsomag szerinti szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. 17. Záró rendelkezések A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az Üzletszabályzatban és az Alapmegállapodásban foglaltak valamint a Ptk., a Bszt., továbbá a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályzatok az irányadóak Ügyfél jelen szerződés elfogadásával elismeri, hogy a Fióktelep Üzletszabályzatát ismeri, megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A Fióktelep az általa javasolt módosításokról köteles az ügyfélforgalmi helyiségében való kifüggesztéssel, valamint a kifüggesztéssel egyidejűleg a Fióktelep internetes portálján való közzététellel értesíti az Ügyfelet. Ha az Ügyfél a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül írásban nem kifogásolja, a Fióktelep úgy tekinti, hogy a módosítást elfogadta. Ha a módosítást az Ügyfél elutasítja, annak időpontjától számított 15 napos határidővel a Fióktelep jogosult a szerződést felmondani Jelen szerződés hatálybalépésével a Felek között létrejött minden korábbi határidős keretszerződés megszűnik Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek között létrejött megállapodásokat. Felek nem kívánják a szerződés tartalmává tenni a korábbi megállapodásaik tartalmát és az ezen megállapodások alapján kialakult gyakorlatot, valamint a befektetési és tőkepiaci, valamint a pénzpiaci üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokást Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződések elektronikus felületen történő megkötéséhez elengedhetetlen, hogy az Alapmegállapodásban foglalt elektronikus kereskedési feltételeket is önmagára nézve kötelezőnek ismerje el, illetve, hogy rendelkezzen a szükséges technikai feltételekkel és a Fióktelep által részére adott felhasználói névvel és jelszóval Ügyfél kijelenti, hogy a Fióktelep a Bszt.-nek megfelelően, teljes körűen, megfelelő időben tájékoztatta Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt fogadták el. Kelt: Budapest, Ügyfél Fióktelep 8/8

9 1. számú melléklet: Megbízási szerződés származtatott ügyletek bejelentésére MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK BEJELENTÉSÉRE amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: ), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről cégnév: székhely: cégjegyzékszám: számla szám: adószám: mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételek szerint: Preambulum A Felek előzményként és mint jelen Szerződés megkötésének előfeltételeként rögzítik, hogy az Ügyfél normál ügyfélszámla és értékpapírszámla vezetésére irányuló Alapmegállapodást kötött a Fiókteleppel (számlaszám:.). 1. A szerződés tárgya, általános rendelkezések 1.1. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárról szóló 648/2012/EU rendelet (a továbbiakban: EMIR rendelet), az EMIR rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítésről szóló 148/2013/EU rendelet és az EMIR rendelet végrehajtási technikai standardok meghatározásáról szóló 1247/2012/EU rendelet (a továbbiakban együtt: EMIR rendeletek) értelmében a jogi személy ügyfelek ideértve a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat is kötelesek lejelenteni a származékos ügyleteiket a kereskedési adattárak felé Jelen szerződés megkötésével, az Ügyfél megbízza a Fióktelepet, hogy a kötelező érvényű európai uniós szabályozásnak való megfelelés érdekében, az EMIR rendeletekben meghatározott jelentéstételi kötelezettségének az Ügyfél nevében eleget tegyen Ügyfél kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy az EMIR rendeletek értelmében köteles a rendeletekben meghatározott adattartalommal és gyakorisággal jelentést küldeni az illetékes kereskedési adattár felé a 2004/39/EK irányelv I. melléklete C. szakaszának pontjában felsorolt, és a 1287/2006/EK rendelet 38. és 39. cikke szerint végrehajtott pénzügyi eszközökre irányuló tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyleteiről (a továbbiakban: származtatott ügyletek) Ügyfél kijelenti tovább, hogy ismeri a jelentéstételi kötelezettség teljesítésének szabályait, elmaradásának következményeit, és tudatában van annak, hogy a jelentéstételi kötelezettség kizárólag őt terheli Ügyfél kijelenti, hogy ismeri az adatszolgáltatás célját, és tudomása van arról, hogy az adatok továbbítására felügyeleti célból kerül sor, valamint hogy az adatokat az illetékes felügyeleti hatóságok tudomására hozzák Ügyfél, az EMIR rendeletekben foglalt lehetőséggel élve, jelen megbízás útján meghatalmazza a Fióktelepet, hogy a fent említett jelentéstételi kötelezettségének helyette és nevében eleget tegyen. Fióktelep a megbízást elfogadja. 1/3

10 1.7. Ügyfél megbízza továbbá a Fióktelepet, hogy a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Jogi Személy Azonosító kódot (Legal Entity Identifier) (a továbbiakban: LEI kód) amennyiben azzal a jelen szerződés aláírásakor nem rendelkezik helyette és nevében igényelje Ügyfél vállalja, hogy a LEI kód igénylésével kapcsolatos költségeket a Fióktelepnek megtéríti Ügyfél vállalja továbbá, hogy amennyiben rendelkezik LEI kóddal, úgy azt a Fiókteleppel jelen szerződés aláírásakor vagy a számlanyitási eljárás során közli Ügyfél elfogadja, hogy a LEI kód közlése vagy igénylése jelen megbízási szerződés Fióktelep részéről történő aláírásának kötelező előfeltétele. 2. Jelentés 2.1. Fióktelep a megbízás elfogadásával vállalja, hogy az Ügyfél jelentéstételi kötelezettségét az EMIR rendeletekben meghatározott adattartalommal és határidőn belül az Ügyfél nevében teljesíti Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fióktelep jogosult önállóan kiválasztani azon adattárakat, amelyek felé az ügyfél jelentéstételi kötelezettségét teljesíti. Az érintett adattárak listáját, valamint a listában bekövetkezet változásokat a Fióktelep a hivatalos közzétételi helyein Hirdetmény útján közzéteszi Ügyfél vállalja, hogy a jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges adatokat hiánytalanul a Fióktelep rendelkezésére bocsátja, továbbá az adatokban bekövetkezett változásokról a Fióktelepet haladéktalanul tájékoztatja Fióktelep nem vállal felelősséget a hibás, hiányos vagy elkésett adatszolgáltatás, illetve az adatátviteli hiba következtében nem megfelelő vagy elmaradt jelentésért Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Fióktelep kizárólag a nála vezetett ügyfélszámlákon végrehajtott ügyletekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettséget vállalja át, az Ügyfél más szolgáltatónál vezetett számláján teljesített tranzakciók jelentése az Ügyfél feladata és felelőssége Ügyfél hozzájárul, hogy a Fióktelep a megbízás teljesítése során, a jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében a KBC Securities NV, a KELER Zrt., illetve más harmadik személyek közreműködését igénybe vegye. 3. A Fióktelep által az Ügyfélnek felszámított díjak és költségek 3.1. Fióktelep a jelentéstételi kötelezettség átvállalásáért és teljesítéséért, valamint a LEI kód igényléséért a Kondíciós Listájában meghatározott díjat számít fel Az Ügyfél elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott esetekben, az Ügyfél jelentéstételi kötelezettségével, illetve a LEI kód igénylésével kapcsolatosan a mindenkori hatályos a Fióktelep Kondíciós Listájában meghatározott mértékű díjakat és költségeket megfizeti Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő, a Fióktelep Kondíciós Listájában meghatározott mértékű díjakra és költségekre a Fióktelepnél vezetett normál számláján fedezetet biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy ezen díjakkal és költségekkel a Fióktelep megterhelje az Ügyfélnek a Fióktelepnél vezetett normál számláját. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, amennyiben a Fióktelepnél vezetett értékpapírszámlával rendelkezik, a számláján nyilvántartott dematerializált tőzsdei értékpapírok értékesítésével a Fióktelep jogosult kielégíteni az Ügyféllel szemben fennálló követéléseit, amelynek végrehajtási rendjét a Fióktelep és az Ügyfél között létrejött szerződéses jogviszony keretében az Alapmegállapodás szabályozza. 4. Alkalmazandó jog 4.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Alapmegállapodás, a Fióktelep Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat), továbbá a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a jelen megállapodásban hivatkozott EMIR rendeletek, a Tpt., a Bszt., valamint a Ptk rendelkezései az irányadóak. 2/3

11 4.2. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés és az annak keretében kifejtendő tevékenység jogszabályi, hatósági, felügyeleti előírás, továbbá tőzsdei és elszámolóházi rendelkezések által szabályozott. A Felek tudomásul veszik, hogy a megjelölt szabályozási eszközök bármely változása a jelen szerződés módosítása nélkül is kihat annak rendelkezéseire. 5. Vegyes rendelkezések 5.1. Az Ügyfél jelen Megbízás aláírásával elismeri, hogy az EMIR rendeleteket megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el Jelen Szerződés a Felek általi elfogadás napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződések elektronikus felületen történő megkötéséhez elengedhetetlen, hogy az Alapmegállapodásban foglalt elektronikus kereskedési feltételeket is önmagára nézve kötelezőnek ismerje el, illetve, hogy rendelkezzen a szükséges technikai feltételekkel és a Fióktelep által részére adott felhasználói névvel és jelszóval. A jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag fogadják el. Kelt: Budapest, Ügyfél Fióktelep 3/3

12 2. számú melléklet: Nyilatkozat származtatott ügyletek bejelentéséről Nyilatkozat származtatott ügyletek bejelentéséről Alulírott.., mint a. (székhely:.., cégjegyzékszám:..) képviselője nyilatkozom, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárról szóló 648/2012/EU rendelet (a továbbiakban: EMIR rendelet) által előírt jelentéstételi kötelezettség teljesítésének szabályait, elmaradásának következményeit ismerem, és tudatában van annak, hogy a jelentéstételi kötelezettség kizárólag engem terhel. 1. Nyilatkozom továbbá, hogy az EMIR rendeletben, valamint az EMIR rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítésről szóló 148/2013/EU rendeletben és az EMIR rendelet végrehajtási technikai standardok meghatározásáról szóló 1247/2012/EU rendeletben (a továbbiakban együtt: EMIR rendeletek) meghatározott jelentéstételi kötelezettségemnek önállóan kívánok eleget tenni, annak teljesítéséhez a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének a segítségét, illetve közreműködését nem kívánom igénybe venni. 2. Kijelentem, hogy az EMIR rendeleteket elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 3. Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam a következőkről: a) az EMIR rendeletekben foglalt jelentéstételi kötelezettség kizárólag engem terhel; b) az EMIR rendeletekben foglalt jelentéstételi kötelezettségem teljesítéséhez szükségem van Jogi Személy Azonosító kódra (Legal Entity Identifier) (a továbbiakban: LEI kód), amelynek igénylése szintén kizárólagosan az én kötelezettségem; c) a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a LEI kódok igénylését, illetve a jelentéstételi kötelezettség átvállalását különálló szolgáltatásként nyújtja ügyfelei számára, amely szolgáltatást bármely ügyfél igénybe veheti az erre irányuló megállapodás aláírását követően; d) a későbbiekben jogosult vagyok jelen nyilatkozatomat megváltoztatni, és a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe jelentéstételi szolgáltatását igénybe venni a vonatkozó megállapodás aláírásával, azonban ezen esetben a Fióktelep csak a megállapodás aláírását követően végrehajtott ügyleteim jelentését vállalja át, visszamenőlegesen nem pótolja a korábban elmaradt jelentéseimet; e) a magyar hatóságok nem jogosultak az EMIR rendeletek értelmezésére, az EMIR rendeletek egységes gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében az Európai Unió két hatósága, az Európai Bizottság, illetve az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority ESMA) ad ki véleményt, iránymutatást. Budapest,.. év. hó.. nap. ügyfél aláírása

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Ügyfélszám: Dátum: BIZOMÁNYOSI KERETSZERZ DÉS T ZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRID S ÜGYLETEKRE Amely létrejött egyrészr l A Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS

BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI HITEL KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17- 000381), mint hitelnyújtó (a továbbiakban:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 12. sz. Melléklet Ügyfélszám: Dátum: Amely létrejött egyrészről TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 2010 A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS Intézményi befektetők részére

ALAPMEGÁLLAPODÁS Intézményi befektetők részére ALAPMEGÁLLAPODÁS Intézményi befektetők részére amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 1. A kampány meghirdetője Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT. SZABVÁNYOSÍTOTT SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEIRE VONATKOZÓ BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ügyfélszámla száma: Név (cég): Lakcím(székhely ): Adóazonosító jel/adószám:

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17- 000381), mint hitelnyújtó (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Preambulum. 1. Kiegészítő Megállapodást megalapozó jogszabályi háttér

Preambulum. 1. Kiegészítő Megállapodást megalapozó jogszabályi háttér Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A TŐZSDÉN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKRŐL, A KÖZPONTI SZERZŐDŐ FELEKRŐL ÉS A KERESKEDÉSI ADATTÁRRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 2.2 melléklete BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1034 Budapest, Bécsi út 165.

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben