BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS. Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS. Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre"

Átírás

1 A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK III SZ. MELLÉKLETE BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre amely létrejött egyrészről (név/cégnév), (székhelye/lakcíme),. (ügyfélszámla száma) mint Ügyfél, (a továbbiakban: Ügyfél), és másrészről pedig a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. székhelye: H-1025 Budapest, Nagybányai út 76/A. mint Társaság (a továbbiakban: Társaság) között az alulírott napon és helyen, a következőkben megállapított feltételek szerint: 1. A jelen szerződést a szerződő felek a Budapesti Értéktőzsde (a továbbiakban: Tőzsde) Szabályzata (a továbbiakban: szabályzatok) alapján foglalják írásba abból a célból, hogy a tőzsdei ügyletek létesítésére vonatkozó általános szabályokat meghatározzák. 2. A Ügyfél kijelenti, hogy részletesen ismeri a szabályzatot és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) Általános Üzletszabályzatát, az általános tőzsdei üzleti szokásokat, és ezeket a feltételeket külön hivatkozás nélkül is elfogadja, illetve ezeket tekinti mérvadónak bármely vitás esetben. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az Ügyfél a Társaság Üzletszabályzatát (a továbbiakban: Üzletszabályzat) ismeri, annak egyes rendelkezéseit az ügyfél részére külön elmagyarázták, és a figyelmét a szokásoktól eltérő részekre külön is felhívták. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával igazolja továbbá, hogy az Üzletszabályzat egy példányát átvette, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Társasággal...-án számlaszerződést kötött. Az Üzletszabályzat, a számlaszerződés és jelen szerződés egy jogi egységet képeznek. A jelen keretszerződés a számlaszerződés jogi sorsát osztja és annak a jelen szerződéssel nem ellentétes rendelkezései a felek jogviszonyára megfelelően irányadóak. Az Ügyfél a jelen Szerződés és a mellékletét képező Kockázatfeltáró Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a tőzsdei ügyletek kockázatvállalást jelentenek Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy tudatában van annak, hogy az esetleges veszteségekért a Társaság nem tehető felelőssé, a veszteségben való osztozásra nem kötelezhető, kivéve, ha a Társaság neki felróható módon okoz kárt az Ügyfélnek az Üzletszabályzatban részletezett kötelezettségei megsértésével. A Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kártérítés mértéke ilyen esetekben sem haladhatja meg a tőzsdei pozíción mutatkozó veszteséget. A Ügyfél köteles a Társaság esetleges mulasztásának időbeni feltárásával és megfelelő intézkedéssel a kár enyhítése érdekében fellépni. 1

2 3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a Tőzsde Alapszabálya és Szabályzatai, a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata és más hatályos jogszabályok rendelkezései a megfelelően irányadóak. 4. Az Ügyfél köteles a tőzsdei ügylet létesítésével (továbbiakban: Megbízás) egyidejűleg a Társaság által meghatározott alapletétet a Társaság rendelkezésére bocsátani, továbbá az ügylet során a meghatározott pénzügyi fedezetet (alap- és változó letétet) (a továbbiakban együtt: Fedezet) a Társaságnak átadni, vagy ilyen összegű befizetést teljesíteni a Társaság javára, a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.-nél vezetett (KELER) számú számlájára történő átutalással vagy állampapírletét esetén transzferálással. A Fedezet mértékét és formáját a Társaság határozza meg. Opciós ügylet vétele esetén az Ügyfél köteles az általa megjelölt opciós díj (prémium) összegét a pozíció nyitás előtt a Társaság rendelkezésére bocsátani. Opciós ügyleteladása esetén az Ügyfél folyamatosan köteles a Társaság felhívására a tőzsdei ügyletet a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában meghatározott módon finanszírozni. 5. Az Ügyfél, amennyiben a Társaság magasabb mértékű alapletétet nem határoz meg, köteles a Megbízás adása napján kontraktusonként legalább a mindenkor a KELER Zrt. által megkövetelt összegű, illetve értékű alapletétet a Társaság számára biztosítani. Az alapletét megbízással egyidejű biztosítása a Megbízás elfogadásának feltétele. A KELER Zrt. mindenkor hatályos, a határidős tőzsdei ügyletek alapletétjére vonatkozó szabályzatának előírásai szerint az alapletétül szolgálhat készpénz, KELER Zrt. által befogadott értékpapír, illetve állampapír. Egyes szabványosított határidős ügylet esetén a Társaság az előbbiektől eltérő mértékű alapletétet követelhet meg a Társaság Kondíciós Listájában és Üzletszabályzatában rögzítettek szerint. Társaság jogosult a KELER Zrt. által befogadott értékpapíron kívül más biztosíték elfogadására, de erre nem kötelezhető. A KELER Zrt. alapbiztosítékán felül a Társaság nem kötelezhető értékpapír fedezetként történő elfogadására. Abban az esetben, ha a Társaság az Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérő értékpapírt fogad el pénzügyi biztosítékként, akkor erről külön nyilatkozatot kell tennie, amelyben nyilatkozni köteles arról is, hogy vállalja a pénzügyi biztosíték erejéig a KELER Zrt. felé történő finanszírozást. 6. Az alapletéten túl az Ügyfél, amennyiben a Társaság magasabb mértékű változó letétet nem határoz meg, köteles a nyitott pozícióit folyamatosan, a Tőzsde által meghatározott elszámolóárak alapján változó letét formájában finanszírozni, és a finanszírozásához szükséges változó letétet az adott tőzsdenapi kötelezettségről szóló értesítés alapján, az ott meghatározott időpontig, ennek hiányában a következő tőzsdenap 9.30 óráig a Társaság rendelkezésére bocsátani. A változó letét kizárólag készpénz formájában bocsátható rendelkezésre. A változó letét mértéke, amennyiben a Társaság magasabb mértékű változó letétet nem határoz meg; BÉT áruszekcióban az 5. pont szerinti alapletét mértéke, tőzsdei pénzügyi szekcióban kontraktusonként Ft, azaz 2

3 egyezer forint, amelytől a Társaság egyedileg jogosult eltérni. 7. A határidős egyedi adásvételi ügylet megkötéséhez (a továbbiakban: pozíció megnyitása) elhelyezett Fedezet a pozíció megnyitásáig a Társaság letétkezelésbe, a pozíció megnyitásától annak lezárásáig vagy lejáratáig a Társaságnál óvadékba kerül. Az óvadékban elhelyezett Fedezet a nyitott pozíció lezárása vagy lejárata előtt az óvadékból a Társaság hozzájárulása nélkül nem vonható ki. Ellenkező rendelkezés esetén a Társaság annak teljesítését jogosult megtagadni. Az óvadék kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzat tartalmazza. Az értékpapírban teljesített pénzügyi biztosíték az Ügyfél értékpapírszámláján kerül nyilvántartásra, annak hozama az Ügyfelet illeti. 8. A határidős ügyletek fedezettsége teljes, amennyiben az 5. pont szerinti alapletét, és az 6. pont szerinti változó letét a Társaság rendelkezésére áll. Amennyiben a határidős ügyletek fedezettsége a nap végi elszámoláskor a teljes fedezettség szintje alá süllyed, a Társaság az Ügyfél által elfogadott értesítési módon haladéktalanul felszólítja az Ügyfelet a Fedezet kiegészítésére. A Fedezet kiegészítési kötelezettségének az Ügyfél köteles haladéktalanul, de legkésőbb a következő tőzsdenap 9.30 óráig eleget tenni. Amennyiben a Fedezet kiegészítési kötelezettségének az Ügyfél felszólítás ellenére a megadott határidőig nem tesz eleget, vagy a határidős ügyletek fedezettsége olyan mértékben csökken, hogy a 6. pont szerinti változó letét nulla, illetve negatív egyenleget mutat a Társaság az Ügyfél külön értesítése nélkül jogosult a 9. pontban foglaltak szerint eljárni. 9. A Társaság jogosult a változó letéti számla negatív állománya esetén a pozícióval le nem kötött alapletétet a változó letét kiegészítésére felhasználni. Ha az alapletét állampapír, a Társaság jogosult az alapletétet alkotó állampapírokat napi áron értékesíteni, és az értékesítésből befolyt összeget a továbbiakban változó letétként kezelni. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségeinek a Társaság által megadott határidőig nem tesz eleget, vagy a Fedezet az árfolyam-változások miatt egyébként nem megfelelő, a Társaság saját döntése szerint a Fedezetet a megfelelő összeg erejéig igénybe veheti vagy, ha az nem elegendő, a nyitott pozíciót az Ügyfél előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül lezárhatja. Amennyiben az Ügyfél kötelezettségeinek nem teljesítése miatt a Társaság a változó letétet az alapletét kiegészítésére kénytelen fordítani, illetve a nyitott pozíciók megszűntetésére kényszerül, az ezzel kapcsolatos minden költség, kár és veszteség az Ügyfelet terheli, melynek fedezésére a Társaság az Ügyféltől kapott Fedezetet közvetlenül felhasználhatja. A nyitott pozíciók megszűnését követően az azokra tekintettel elhelyezett és fel nem használt Fedezetet a Társaság felszabadítja, a pénzeszközöket az Ügyfél ügyfélszámláján, az értékpapírokat az Ügyfél értékpapírszámláján, illetve értékpapír letéti számláján jóváírja, és az Ügyfél további írásbeli rendelkezéséig letétkezelésben tartja. 3

4 A Társaság a nyitott pozíció megszűnése esetén sem szabadítja fel a megszűnt pozíció biztosítására elhelyezett Fedezetet, amennyiben az Ügyfél egyéb nyitott pozícióinak Fedezete nem biztosított a jelen Szerződés 8. pontja szerint teljes mértékben. Ez utóbbi esetben a Társaság jogosult a megszűnt pozíció Fedezetét a még fennálló nyitott pozíciók Fedezetének kiegészítésére fordítani. 10. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a tőzsdei ügyletek létesítésével és a pozíciók fenntartásával kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek a 4. pontban megjelölt számla javára haladéktalanul eleget tesz. 11. Az Ügyfél a tőzsdei ügyeletek létesítése után a Társaság számára bizományosi díjat (továbbiakban: jutalékot) köteles fizetni. A Társaságot megillető bizományosi díj mértéke a jelen szerződés megkötésének napján hatályos díjjegyzék alapján kerül megállapításra. A Felek a Díjjegyzékben meghatározottaktól közös megegyezéssel eltérhetnek (6. sz. melléklet) A Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bizományosi díj nem tartalmazza a Társaság rendkívüli költségeit. A rendkívüli költségek fizetésében a felek külön állapodnak meg. A jelen szerződésben meghatározott jutalékkal a Társaság számla ellenében jogosult megterhelni az Ügyfél Társaságnál vezetett ügyfélszámláját, azaz díjigénye erejéig az Ügyfél ügyfélszámlájának egyenlegével szemben beszámítással élhet. Az Ügyfél a Társaságot megillető jutalékkal szemben beszámítási igénnyel nem élhet. 12. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a jelen szerződés aláírása nem eredményezi konkrét tőzsdei ügylet létrehozását. A Ügyfél konkrét tőzsdei ügyletre megbízást a Tőzsde Szabályzatok és az Üzletszabályzat rendelkezései alapján adhat. 13. A Társaság által az Üzletszabályzat alapján elfogadott, az Ügyfelet teljes jogkörben képviselő személyről az Ügyfél meghatalmazásban köteles nyilatkozni. A jelen szerződés hatálya alatt az Ügyfél további olyan meghatalmazást, amely harmadik személyt tőzsdei ügyletek létesítésére, lezárására vagy más a szerződésben szabályozott tárgykörben nyilatkozat megtételére avagy valamely jogosultság gyakorlására vagy kötelezettség teljesítésére jogosítja kizárólag írásban adhat. Külön Meghatalmazás tartalmazza azon személyek nevét, tisztségét, aláírás-mintáját, akik jogosultak a Társaság felé megbízások adására. A meghatalmazott személlyel kapcsolatban, ellenkező információ hiányában a Társaság jogosult vélelmezni, hogy ezen személyek Társasághoz benyújtott minden aláírása hiteles, és jogosultak az Ügyfél nevében a határidős ügyletek lebonyolítására Megbízást adni 14. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Megbízás teljesítése során részteljesítést is elfogad. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Megbízást más Megbízásokkal összevontan vagy megbontva teljesítse. A Társaság a kapott megbízásokat legjobb tudása szerint, a lehetőségekhez képest maradéktalanul köteles teljesíteni. A Társaságot a jelen szerződésben meghatározott 4

5 általános felelősségen belül a tőzsdei ügylet teljesítése során korlátozott, az Üzletszabályzatban és a Tőzsde Szabályzataiban meghatározott felelősségi mérték terheli. 15. Az Ügyfél a tőzsdei ügylet létesítésére vonatkozó konkrét megbízást írásban vagy szóban (telefonon) adhat a Társaság számára. A szerződő felek kijelentik, hogy a telefaxon küldött megbízást is teljes bizonyító erővel elfogadják. A megbízó kijelenti, hogy az Üzletszabályzat rendelkezései alapján hozzájárul, hogy a Társaság a telefonon adott megbízását rögzítse. Abban az esetben, ha az Ügyfél a hangrögzítéshez való hozzájárulást külön nyilatkozatban megtagadja, úgy tudomásul veszi, hogy megbízást csak írásban adhat. 16. Az Ügyfél jelen szerződés szerinti megbízását a Tőzsde Szabályzatai szerinti alaki kellékek meglétével adhatja meg, általában csak a megbízásban meghatározott tőzsdenapra. Abban az esetben, ha a teljesítés határideje külön megnevezve nincs, úgy a megbízás a megbízás napjának megfelelő naptári napra eső tőzsdenapra érvényes. Az előző bekezdéstől eltérően az Ügyfél jogosult a megbízás érvényességét mindaddig fenntartani, amíg az teljesítésre nem kerül. A megbízás azonban csak maximum 30 (harminc) napos érvényességgel adható meg. Erről írásban köteles nyilatkozni, abban az esetben is, ha a megbízást szóban akarta adni, vagy adta. Az ilyen megbízás visszavonása is csak írásban történhet. A megbízásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: a) termék megnevezését, az ügylet irányát, a teljesítés határidejét, a megbízás típusát, az árat és mennyiséget, továbbá b) opciós megbízás esetén: az opció típusát (vételi/eladási), az ügylet irányát, a hozzárendelt küszöbárat, az opciós díjat, az opció határidejét. 17. A megbízás annak teljesítéséig visszavonható. A tőzsdei ügyletkötések sorrendiségét, több azonos tartalmú megbízás esetén a megbízás a Társasághoz történő beérkezésének időbeli sorrendje határozza meg, amely megbízásnak a Megbízások Könyvében történő bejegyzése alapján kerül meghatározásra. 18. A Társaság a megbízást köteles nyilvános alkuban a tőzsdén végrehajtani. A tőzsdei elektronikus kereskedelmi rendszerben történő kereskedelem során a Tőzsde Szabályzatainak és az Eljárási Rend szabályainak megfelelő rendben köteles a megbízást az elektronikus rendszerbe bevinni. Ellenoldali szerződő fél (eladó, vevő) hiánya, a meghatározott limitet vagy annál jobb árat el nem érő piaci ár miatt meg nem köthető ügyletért a Társaságot felelősség nem terheli. 5

6 A piaci ár mozgásából eredően a stop-loss megbízás pontos teljesítésére a Társaság kötelezettséget nem vállal, azért a Társaságot felelősség nem terhel, mely közlést és felelősség kizárást az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával tudomásul vesz. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a Társaság a Megbízás teljesítése érdekében külső közreműködő szolgáltatását veheti igénybe. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megbízás nem mindig teljesíthető, ha valamilyen rendkívüli piaci esemény például intervenció hatására a piaci ár a megbízási árat csak igen rövid időre, illikvid piaci viszonyok között érte e. 19. A Társaság az Ügyfél által meghatározott áron köteles a tőzsdei ügyletet teljesíteni. A limitárnál kedvezőbb kötés árkülönbözete teljes egészében az Ügyfelet illeti meg, és ezen a jogcímen a Társaság külön díjazásra nem jogosult. A Társaság jobb ár elérése érdekében az ügyletkötést késleltetni nem jogosult az Ügyfél hozzájárulása nélkül. Abban az esetben, ha a Társaság az Ügyfél javára olyan tőzsdei ügyletet létesített, amely nem felel meg a megbízásban foglaltaknak, akkor az Ügyfél a megbízás teljesítésének visszaigazolás közlésétől számított 24 (Huszonnégy) órán belül emelhet kifogást. Ha a Társaság hibája folytán veszteség keletkezik, az Ügyfél igényt tarthat az okozott kár azonnali megtérítésére az alábbiak szerint: a kár rendezésének lehetősége a hibásan létrejött pozíció likvidálása vagy a pozíció fenntartása mellett az egyeztető tárgyalás napjáig keletkezett árfolyam különbözet megtérítése. A pozíció likvidálása esetén keletkező árfolyamkülönbözetet a Társaság köteles megtéríteni. Az árfolyam különbözet megfizetésén túl az Ügyfél egyéb kártérítésre nem tarthat igényt, és ettől az időponttól kezdve minden fizetési kötelezettség őt terheli. 20. A Társaság a megbízás alapján megkötött ügyletet köteles megfelelően dokumentálni (írásbeli értesítés esetén az értesítést lefűzni) és arról köteles az Ügyfelet a Számlaszerződés melléklete alapján értesíteni. Az ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megbízás teljesítése, és arról az ügyfél értesítése között rendkívüli esetekben bizonyos idő eltelhet, mely idő alatt a Megbízás nem vonható vissza és az teljesítettnek tekintendő. A Ügyfél kifogásolási jogosultságával ebben az esetben is az általános szabályok szerint élhet, azaz az ügyletkötésről szóló értesítés közlésétől számított 24 (Huszonnégy) órán belül lehet kifogást emelni. Ha ezzel a jogával az Ügyfél nem élt, úgy az ügylet érvénytelenségére vagy a Társaság felróható magatartására utóbb nem hivatkozhat. Ha az Ügyfél az ügylet ellen kifogást emel, úgy a Társaság és a Ügyfél 24 (Huszonnégy) órán belül köteles egyeztető tárgyalást lefolytatni. Az egyeztető tárgyalás létrehozásában és sikeres lebonyolításában mindkét fél köteles együttműködési kötelezettségének eleget téve eljárni. 21. A Társaság a megkötött tőzsdei ügyletekről és az Ügyfél nyitott tőzsdei pozícióiról írásos elszámolást küld legkésőbb a tárgynapot követő tőzsdenap nyitása előtt. Az értesítés (elszámolás) az alábbi adatokat tartalmazza: Az ügyletkötés időpontja, a termék neve, az ügylet típusa és iránya, határidő, mennyiség, kötésár, elszámoló ár, nyitott nyereség/veszteség, befizetett alapbiztosíték, 6

7 előírt alapbiztosíték, fizetendő bizományosi jutalék. A nyitott pozíciók zárása illetve lejárata után a Társaság elszámolást készít és azt a pozíció zárását követő tőzsdenapon eljuttatja az Ügyfél részére. Az Ügyfél jogosult a kimutatást a Társaságnál átvenni, illetve köteles arról telefonon a Társaságnál érdeklődni. A szerződő felek rögzítik, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően egyoldalúan rendelkezhet arról, hogy milyen rendszerességgel és formában kér a Társaságtól értesítést (elszámolást) és azt a Társaság hova, milyen címre küldje meg. Az előzőekben meghatározott rendelkezést az Ügyfél az alábbiakban köteles írásban megadni. A Társaságot az Ügyfél rendelkezése nem köti, ha a rendelkezés betartása az Ügyfélnek kárt vagy más jellegű hátrányt okozna. 22. Az elszámolásban meghatározott pénzügyi biztosítékot, árfolyam különbözetet és jutalékot az Ügyfél a Társaság részére a jelen szerződésben meghatározott számlájára az írásbeli felszólításban megjelölt határidőt követő 24 (Huszonnégy) órán belül köteles megfizetni. A Társaság köteles az Ügyfél írásos kérelmére a napi elszámolásban kialakult nyereségről/veszteségről tájékoztatást adni az Ügyfél számára. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a fent említett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, késedelme esetén a Társaság jogosult azonnal felhasználni minden pénzügyi biztosítékot. 23. A szerződő felek rögzítik, hogy az Ügyfél köteles pénzügyi kötelezettségeinek folyamatosan eleget tenni. Ezen kötelezettség elmulasztása a tőzsdei ügyletnek likvidálással történő megszűntetését vagy a tőzsdei ügylet megkötésének a Társaság által történő megtagadását vonhatja maga után. Abban az esetben, ha az Ügyfél a Társaság által előírt pénzügyi kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, de az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elegendőek a tőzsdei pozíciónak a KELER Zrt. által meghatározott mértéken történő finanszírozására a Társaság szabad belátása szerint jogosult az Ügyfél tőzsdei ügyletének (ügyleteinek) likvidálását megkezdeni, és azt mindaddig folytatni, amíg az Ügyfél fizetési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget. Az Ügyfél kijelenti, miszerint tudatában van annak, hogy az általa adott ajánlatokból keletkezett pozíciójának figyelése mindenkor saját érdeke és egyben feladata, melynek megfelelően saját érdekei szerint bármikor jogosult és köteles megtenni az általa szükségesnek és célravezetőnek ítélt lépést, így különösen további pénzügyi biztosítékot elhelyezni a Társaságnál, vagy a pozíciót zárni. 24. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Társaság az Ügyfél nyitott ügyletén keletkező árfolyam-nyereségének 100%-át az esetleges veszteségek finanszírozására a pozíciók zárásáig jogosult visszatartani. Az ilyen módon visszatartott összeget a Társaság a meghatározott időtartamon belül, de legkésőbb a végelszámoláskor köteles az Ügyfél részére visszafizetni. Ezen összegre az Ügyfél kamatot nem igényelhet. A Társaság köteles a napi elszámolásban a biztosítékul visszatartott árfolyamnyereségrészt külön feltűntetni. 7

8 25. Abban az esetben, ha a Társaság a fent említett jogosultsággal nem kíván élni, úgy köteles a nyitott ügyleten keletkező árfolyam-nyereség hatályos jogszabályok szerinti adóval csökkentett összegét az Ügyfél számlájára az Ügyfél rendelkezése szerint vagy a szerződő felek megállapodása esetén legkésőbb a végelszámoláskor megfizetni. 26. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha fizetési késedelme miatt a Társaság a BÉT Szabályzatai alapján a nyitott ügyletét likvidálja, köteles az abból eredő minden kárt azonnal megtéríteni. A likvidálásból eredő minden kár és jogkövetkezmény az Ügyfelet terheli. Tudomásul veszi továbbá az Ügyfél, hogy a likvidálással egyidejűleg a Társaság köteles a nevét, székhelyét is közölni a KELER Zrt-vel annak érdekében, hogy a KELER Zrt. saját pénzügyi kockázata felmérése és csökkentése érdekében, mint Ügyfélt vizsgálhassa. 27. A Társaság a végelszámolás elkészítésekor köteles részletes kimutatást készíteni, amelyben fel kell tűntetni az Ügyfélnek a Társaság rendelkezésére bocsátott biztosítékát, az árfolyam-nyereség/veszteség összegét, a visszatartott árfolyam-nyereségrészt, a tőzsdei ügylet költségeit, az előzetesen felszámolt és levont adó mértékét. 28. A jelen Szerződés az aláírásával lép hatályba. A szerződő felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A Ügyfél a jelen szerződést indokolás nélkül felmondhatja abban az esetben, ha a Társaság, illetve a tőzsdei ügylet kapcsán harmadik személy felé fennálló kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A Társaság köteles az érvényes felmondást és végelszámolást követő 8 (Nyolc) banki napon belül az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközöket az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. A Társaság a jelen szerződést az Üzletszabályzat rendes felmondásra vonatkozó rendelkezései szerint mondhatja fel. Az Ügyfél szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondásra van lehetősége. Abban az esetben pedig, ha az Ügyfél a Társaság által kezdeményezett, a jelen szerződés 5. és 6. pontjait érintő szerződésmódosítást nem fogadja el, akkor a szerződésmódosítás átgondolására rendelkezésre álló 15 (tizenöt) nap után mondhatja fel a szerződést. Ha az Ügyfél felmondási jogával nem él, úgy a módosítást az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az Ügyfél köteles a felmondási idő alatt a nyitott ügyleteket lezárni, vagy más Társasághoz átvezettetni. A Társaságnak jogában áll a felmondás ideje alatt, illetve azonnali hatályú felmondás esetén a felmondással egyidejűleg a nyitott pozíciókat megszűntetni, az ebből eredő következmények az Ügyfelet terhelik. 29. A jelen szerződést az 4. és 5. pont kivételével a szerződő felek csak egyező akarattal, írásban módosíthatják. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben felsorolt jogszabályok és 8

9 szabályok változása esetén a szerződő felek jelen szerződésben megfogalmazott kötelezettségei is változnak. A szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél által írásba közölt nyilatkozatot, szóban sem módosítani, sem visszavonni nem lehetséges. 30. Az Ügyfél kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában meghatározott feltételek beállta esetén nevét, lakcímét (székhelyét), adószámát a KELER Zrt. részére bejelentse. 31. A szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy a feleknek a jelen szerződés tárgyában megkötött minden esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodása, tett javaslata, ajánlata jelen szerződés aláírásával hatályát veszti, arra a továbbiakban kellő alappal egyik fél sem hivatkozhat. 32. A felek a jelen szerződés alapján fennálló kapcsolatukban egyező akarattal a kötelező írásbeliséget kötik ki, a jelen szerződés vagy az Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában a jelen szerződés minden módosítása, értelmezése vagy kiegészítése csak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalva, valamennyi fél által aláírva érvényes, sem szóbeli nyilatkozat, sem ráutaló magatartás nem eredményezheti a jelen szerződés módosítását, értelmezését vagy kiegészítését. 33. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik a jelen szerződés megkötéséhez szükséges minden felhatalmazás és képviseleti jog birtokában vannak, a jelen szerződés a félként megjelölt szerződő partnereket maradéktalanul jogosítja és kötelezi. 34. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján minden írásbeli közlést ellenkező megállapodás hiányában a másik félnek a jelen szerződés fejrészében megjelölt címére, illetve telefaxszámára kell küldeni. Amennyiben bármelyik fél ezen adataiban változás következik be, úgy erről bizonyítható módon köteles a másik felet tájékoztatni, e tájékoztatás elmaradásának hiányában az eredeti címre küldött közlés érvényesnek és hatályosnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a küldeményt a címzett fél részére kézbesítették-e, illetve azt a címzett fél átvette-e. 35. A szerződő felek a jelen szerződésen alapuló fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot kötnek ki. 36. A szerződő felek rögzítik, hogy a Társaság személyében beálló jogutódlás, illetve a jelen szerződésen alapuló jogok Társaság általi engedményezése esetén a jelen szerződésen alapuló jogviszonyba a Társaság helyére a Társaság jogutódja, illetve engedményese lép. Az esetleges jogutódlásról, illetve az engedményezésről a Társaság az Ügyfelet értesíti. Amennyiben az Ügyfél a jogutódlással, illetve az engedményezéssel nem ért egyet, a jelen szerződést rendes felmondással megszüntetheti. 37 A Társaság az Ügyfél részére a a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt)-ben meghatározott előzetes tájékoztatást megadta, ezt az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával elismeri. Az Ügyfél a jelen 9

10 szerződést a tőkepiaci kockázatok ismeretében köti meg. 38. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződéssel összefüggésben, annak érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerződő felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját eljárási szabályzata szerint jár el. 39. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság Üzletszabályzata, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A jelen szerződést a felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták. Kijelentik a felek továbbá, hogy a jelen szerződés szövegezését egyértelműnek és érthetőnek találják és annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét és a nem tér el a felek megállapodásától és minden tekintetben összeegyeztethető a szerződés tárgyával és rendeltetésével, az abban foglaltakat indokoltnak tartják és ezért mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Budapest, HUNGAROGRAIN Zrt. Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név:.. lakcím: lakcím:

11 1. sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre Tudomásom van arról, hogy a határidős és opciós (a továbbiakban: derivatív) tőzsdei ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részemre az alábbi tájékoztatást adta, amelyet figyelembe vettem a derivatív tőzsdei ügyletek megkötésére irányuló megbízásom megadásakor: A derivatív ügyleteknél viszonylag alacsony pénzügyi biztosítékkal nagy értékű nyitott pozíció árfolyamváltozásait lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam a Társaság rendelkezésére bocsátott pénzügyi biztosítéknak. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek megkötése során az opció kötelezettje (eladója) az opció kiírása ellenében kapott opciós díj többszörösét is elveszítheti az opció tárgyának árfolyamváltozása következtében. Az opció jogosultja (vevője) az opció eladója felé opciós díjat fizet, amely díj az opció tárgyának árfolyamalakulása következtében akár teljes mértékben az opció vevőjének veszteségeként jelentkezhet, amennyiben az ár alakulása miatt az opció lehívására nem kerül sor. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem a pénzügyi biztosítékot és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Társaságnál elhelyeztem. Ha a tőzsdén az ármozgás a pozícióm ellen történik, a Társaság kérheti, hogy felhívására fizessem meg a pozíció fenntartásához szükséges, és a bizományosi keretszerződésben rögzített összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom a megjelölt határidőn belül a Társaság a pozíciómat likvidálhatja, ami részemre veszteséget okozhat. Tudomással bírok arról, hogy a likvidálás a tőzsdei piaci helyzet alapján a Társaságon kívülálló események miatt elhúzódhat. Tudomásom van arról is, hogy a jelen kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelem felkeltő és nem tartalmazza a tőzsdei derivatív ügyletkötés során jelentkező valamennyi kockázatot és veszélyforrást. Budapest,... Alulírott... (cégnév/név) székhelye/lakcíme: ügyfélszámla száma:.. továbbiakban, mint Ügyfél kijelentem, hogy 11

12 megismertem a Társaság által részemre bemutatott Üzletszabályzatot. Kijelentem, hogy az Üzletszabályzatban hivatkozott, a fenti kockázatfeltáró nyilatkozatot elolvastam, megértettem és jóváhagyólag aláírtam, továbbá 1 (Egy) példányát átvettem Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

13 2. sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott.. (név), a közöttem, mint Megbízó, és a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt., mint Megbízott között napján létrejött, Bizományi keretszámlaszerződés alapján az alábbiakban megjelölt személyeket hatalmazom meg arra, hogy helyettem és nevemben a HUNGAROGRAIN Rt-vel megkötött szerződéssel kapcsolatban megbízásokat adjanak: Név Lakcím Személyi igazolvány / útlevél száma Aláírás Ügylettípus Korlátok Érték Az ügylettípusra vonatkozó korlátozások oszlopában fel kell tüntetni az adott személynek adott meghatalmazás korlátait. Amennyiben a korlátozásnál megjelölés nincs, úgy a meghatalmazott a Megbízó nevében korlátozás nélkül jogosult eljárni A fent megjelölt személyeknek a megjelölt ügyletekre vonatkozó rendelkezését a megjelölt korlátokkal a Megbízott teljesíteni köteles. Kelt: Budapest, Megbízó Megbízott Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

14 3 sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez N Y I L A T K O Z A T Alulírott (név) székhelye/lakcíme:..., ügyfélszámla száma:......, mint a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.-vel, mint Bizományossal létesített Bizományi keretszerződés szerinti Megbízó pénzügyi és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy 1. Sem személyem, sem pedig a Ptk b. pontjában rögzített közeli hozzátartozóm nem alkalmazottja a Budapesti Értéktőzsde titkárságának vagy a KELER Zrt-nek. 2. Személyem, illetve az általam képviselt, a Ptk c. pontjában rögzített szervezet a Budapesti Értéktőzsdén folytatható tőzsdei tevékenységét sem törvény nem korlátozza vagy tiltja, sem pedig a Budapesti Értéktőzsde vagy annak valamely szerve által hozott, illetve bírósági-, vagy egyéb korlátozó vagy tiltó rendelkezés nem zárja ki. 3. Az általam képviselt szervezet, illetve saját személyem, mint Megbízó a devizaszabályok alapján devizahatósági engedély nélkül jogosult szerződést kötni. A jelen nyilatkozatban foglaltakat elolvastam, megértettem és felelősségem tudatában mint akaratommal és a valósággal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom. Budapest, Megbízó Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

15 4. sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott (név) székhelye/lakcíme:..., ügyfélszámla száma:......, mint a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.-vel, mint Bizományossal fennálló jogviszony keretében, a megbízott Üzletszabályzatának mellékletét képező Bizományosi keretszerződés alapján meghatalmazom a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.-t, hogy helyettem és nevemben a Bizományosnál vezetett folyószámlámon elhelyezett pénzeszközeimet általam esetileg meghatározott értékpapírokba fektesse. A megvásárolt értékpapírokat a Bizományosi keretszerződés rendelkezéseinek megfelelően a Bizományos köteles a KELER Zrt-nél letétbe helyezni. Az értékpapírok vásárlásával és letétbehelyezésével kapcsolatos költségeket vállalom. Az értékpapírok felhasználására jogi és természetbeni sorsára a Budapesti Értéktőzsde és a KELER Zrt. szabályzatai, valamint a hatályos jogszabályok a megfelelően irányadóak. A jelen meghatalmazás a fent hivatkozott Bizományosi keretszerződés részét képezi. A jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. A jelen nyilatkozatban foglaltakat elolvastam, megértettem és felelősségem tudatában mint akaratommal és a valósággal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom. Budapest, Megbízó Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

16 5. sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez N Y I L A T K O Z A T Alulírott (név) székhelye/lakcíme:..., ügyfélszámla száma: kijelentem, hogy a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt-vel kötött határidős ügyleteimmel kapcsolatban a Bizományosi keretszerződés és az Üzletszabályzat pontjaiban foglaltakkal ellentétben a napi tőzsdeszámla visszaigazolások megküldéséről lemondok. A megbízások alapján kötött üzletekről és folyószámlám állásáról személyesen vagy telefonon fogok érdeklődni. Budapest, Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

17 6. sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez E G Y E D I D Í J S Z A B Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészről (név) székhelye/lakcíme:..., ügyfélszámla száma: mint Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), és másrészről pedig a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. székhelye: H-1025 Budapest, Nagybányai út 76/A. mint Társaság (a továbbiakban: Társaság) között az alulírott napon és helyen, a következőkben megállapított feltételek szerint: A felek megállapodnak abban, hogy bármilyen általuk megkötött a bizományosi szerződésük alapján létrejött tőzsdei ügylet esetén a hatályos díjjegyzékben szereplő bizományosi díjak helyett az alábbiakban meghatározott díjakat alkalmazzák: 1. Tőzsdei prompt ügyletek: Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékes I.1. Belföldi tőzsdei prompt ügyletek Teljesítési kötésérték.. % min:. Ft. Teljesüléskor I.2. Külföldi tőzsdei prompt ügyletek Teljesítési kötésérték. % min:.. Ft. Teljesüléskor 2. Szabványosított határidős ügyletek: Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékes 2.1. Deviza: Pozíció nyitás: BÉT (kivéve: Egy hetes Teljesítési kötésérték Teljesüléskor kontraktusok ( ) és BUBOR ( )) Egy hetes kontraktusok Teljesítési kötésérték. Teljesüléskor BUBOR nyitás: hónapos BUBOR Kontraktus. Ft. Teljesüléskor hónapos BUBOR Kontraktus. Ft. Teljesüléskor hónapos BUBOR Kontraktus. Ft. Teljesüléskor 17

18 Day-trade: BÉT (kivéve Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor BUBOR ( )) min:... Ft BUBOR Kontraktus. Ft. Teljesüléskor Pozíció átadás, átvétel Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor 2.2. BÉT Áru: Pozíció nyitás Teljesítési kötésérték.. % Teljesüléskor Fizikai szállítás esetén fizetendő további díj Teljesítési kötésérték.. Teljesüléskor Day-trade Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor Pozíció átadás, átvétel Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor 2.3. Szabványosított határidős ügyletekre vonatkozó opciós kontraktusok: Pozíció nyitás Deviza: Gabona: A mögöttes termék összárfolyam értéke... % Teljesüléskor... % Teljesüléskor Opció lehívás Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor Day-trade Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor Pozíció átadás, átvétel Kontraktus. Ft. Teljesüléskor A jelen megállapodást a megállapodást kötő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták Budapest, HUNGAROGRAIN Zrt... Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a

amely létrejött egyrészről a Ügyfél neve: Törzsszám: KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI ÉS TŐZSDÉN KÍVÜLI AZONNALI ÉS SZÁRMAZTATOTT, VALAMINT STRUKTURÁLT BETÉTI ÜGYLETEK KÖTÉSÉRE amely létrejött egyrészről a ÜGYFÉL ADATOK gazdálkodó szerv / egyéni

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/43 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17- 000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep), másrészről

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat

Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Magyarországi Volksbank Rt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzat Jelen Üzletszabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2005. november 22- én kelt E-III-1167/2005.

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Személyes adatok Vezetéknév és keresztnév Születési hely Szig.szám / útlevélszám Állandó lakcím E-mail cím Leánykori név Születési dátum

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15.

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 15. napjától 1 / 177 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2011. december 23-ától TARTALOMJEGYZÉK I. Rész Általános szabályok 1. A Fióktelepre és az Üzletszabályzatra

Részletesebben

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között SZERZŐDÉSSZÁM: AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS [ ] és AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE között AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. március 31. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. március 31.

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2015. július 15. SZABÁLYZAT Kiadás: 2015. július 15. Hatályos:

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 20-től. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 1/20151/ÜN. számú Szabályzat

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 1/20151/ÜN. számú Szabályzat HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Ig. 1/20151/ÜN. számú Szabályzat HATÁLYOS 2015. február 01. napjától HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 59/2014/5. számú Szabályzat

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 59/2014/5. számú Szabályzat HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Ig. 59/2014/5. számú Szabályzat HATÁLYOS 2014. augusztus 01. napjától HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata Hatályos: 2013. március 07. napjától Közzétéve: 2013. február 05. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (KERETSZERZŐDÉS)

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (KERETSZERZŐDÉS) CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK HATÁLYOS: 2010.10.25. 1. MELLÉKLET Befektetési Szolgáltatási Szerződés BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (KERETSZERZŐDÉS)

Részletesebben