BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS. Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS. Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre"

Átírás

1 A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK III SZ. MELLÉKLETE BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre amely létrejött egyrészről (név/cégnév), (székhelye/lakcíme),. (ügyfélszámla száma) mint Ügyfél, (a továbbiakban: Ügyfél), és másrészről pedig a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. székhelye: H-1025 Budapest, Nagybányai út 76/A. mint Társaság (a továbbiakban: Társaság) között az alulírott napon és helyen, a következőkben megállapított feltételek szerint: 1. A jelen szerződést a szerződő felek a Budapesti Értéktőzsde (a továbbiakban: Tőzsde) Szabályzata (a továbbiakban: szabályzatok) alapján foglalják írásba abból a célból, hogy a tőzsdei ügyletek létesítésére vonatkozó általános szabályokat meghatározzák. 2. A Ügyfél kijelenti, hogy részletesen ismeri a szabályzatot és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) Általános Üzletszabályzatát, az általános tőzsdei üzleti szokásokat, és ezeket a feltételeket külön hivatkozás nélkül is elfogadja, illetve ezeket tekinti mérvadónak bármely vitás esetben. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az Ügyfél a Társaság Üzletszabályzatát (a továbbiakban: Üzletszabályzat) ismeri, annak egyes rendelkezéseit az ügyfél részére külön elmagyarázták, és a figyelmét a szokásoktól eltérő részekre külön is felhívták. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával igazolja továbbá, hogy az Üzletszabályzat egy példányát átvette, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Társasággal...-án számlaszerződést kötött. Az Üzletszabályzat, a számlaszerződés és jelen szerződés egy jogi egységet képeznek. A jelen keretszerződés a számlaszerződés jogi sorsát osztja és annak a jelen szerződéssel nem ellentétes rendelkezései a felek jogviszonyára megfelelően irányadóak. Az Ügyfél a jelen Szerződés és a mellékletét képező Kockázatfeltáró Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a tőzsdei ügyletek kockázatvállalást jelentenek Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy tudatában van annak, hogy az esetleges veszteségekért a Társaság nem tehető felelőssé, a veszteségben való osztozásra nem kötelezhető, kivéve, ha a Társaság neki felróható módon okoz kárt az Ügyfélnek az Üzletszabályzatban részletezett kötelezettségei megsértésével. A Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kártérítés mértéke ilyen esetekben sem haladhatja meg a tőzsdei pozíción mutatkozó veszteséget. A Ügyfél köteles a Társaság esetleges mulasztásának időbeni feltárásával és megfelelő intézkedéssel a kár enyhítése érdekében fellépni. 1

2 3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a Tőzsde Alapszabálya és Szabályzatai, a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata és más hatályos jogszabályok rendelkezései a megfelelően irányadóak. 4. Az Ügyfél köteles a tőzsdei ügylet létesítésével (továbbiakban: Megbízás) egyidejűleg a Társaság által meghatározott alapletétet a Társaság rendelkezésére bocsátani, továbbá az ügylet során a meghatározott pénzügyi fedezetet (alap- és változó letétet) (a továbbiakban együtt: Fedezet) a Társaságnak átadni, vagy ilyen összegű befizetést teljesíteni a Társaság javára, a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.-nél vezetett (KELER) számú számlájára történő átutalással vagy állampapírletét esetén transzferálással. A Fedezet mértékét és formáját a Társaság határozza meg. Opciós ügylet vétele esetén az Ügyfél köteles az általa megjelölt opciós díj (prémium) összegét a pozíció nyitás előtt a Társaság rendelkezésére bocsátani. Opciós ügyleteladása esetén az Ügyfél folyamatosan köteles a Társaság felhívására a tőzsdei ügyletet a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában meghatározott módon finanszírozni. 5. Az Ügyfél, amennyiben a Társaság magasabb mértékű alapletétet nem határoz meg, köteles a Megbízás adása napján kontraktusonként legalább a mindenkor a KELER Zrt. által megkövetelt összegű, illetve értékű alapletétet a Társaság számára biztosítani. Az alapletét megbízással egyidejű biztosítása a Megbízás elfogadásának feltétele. A KELER Zrt. mindenkor hatályos, a határidős tőzsdei ügyletek alapletétjére vonatkozó szabályzatának előírásai szerint az alapletétül szolgálhat készpénz, KELER Zrt. által befogadott értékpapír, illetve állampapír. Egyes szabványosított határidős ügylet esetén a Társaság az előbbiektől eltérő mértékű alapletétet követelhet meg a Társaság Kondíciós Listájában és Üzletszabályzatában rögzítettek szerint. Társaság jogosult a KELER Zrt. által befogadott értékpapíron kívül más biztosíték elfogadására, de erre nem kötelezhető. A KELER Zrt. alapbiztosítékán felül a Társaság nem kötelezhető értékpapír fedezetként történő elfogadására. Abban az esetben, ha a Társaság az Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérő értékpapírt fogad el pénzügyi biztosítékként, akkor erről külön nyilatkozatot kell tennie, amelyben nyilatkozni köteles arról is, hogy vállalja a pénzügyi biztosíték erejéig a KELER Zrt. felé történő finanszírozást. 6. Az alapletéten túl az Ügyfél, amennyiben a Társaság magasabb mértékű változó letétet nem határoz meg, köteles a nyitott pozícióit folyamatosan, a Tőzsde által meghatározott elszámolóárak alapján változó letét formájában finanszírozni, és a finanszírozásához szükséges változó letétet az adott tőzsdenapi kötelezettségről szóló értesítés alapján, az ott meghatározott időpontig, ennek hiányában a következő tőzsdenap 9.30 óráig a Társaság rendelkezésére bocsátani. A változó letét kizárólag készpénz formájában bocsátható rendelkezésre. A változó letét mértéke, amennyiben a Társaság magasabb mértékű változó letétet nem határoz meg; BÉT áruszekcióban az 5. pont szerinti alapletét mértéke, tőzsdei pénzügyi szekcióban kontraktusonként Ft, azaz 2

3 egyezer forint, amelytől a Társaság egyedileg jogosult eltérni. 7. A határidős egyedi adásvételi ügylet megkötéséhez (a továbbiakban: pozíció megnyitása) elhelyezett Fedezet a pozíció megnyitásáig a Társaság letétkezelésbe, a pozíció megnyitásától annak lezárásáig vagy lejáratáig a Társaságnál óvadékba kerül. Az óvadékban elhelyezett Fedezet a nyitott pozíció lezárása vagy lejárata előtt az óvadékból a Társaság hozzájárulása nélkül nem vonható ki. Ellenkező rendelkezés esetén a Társaság annak teljesítését jogosult megtagadni. Az óvadék kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzat tartalmazza. Az értékpapírban teljesített pénzügyi biztosíték az Ügyfél értékpapírszámláján kerül nyilvántartásra, annak hozama az Ügyfelet illeti. 8. A határidős ügyletek fedezettsége teljes, amennyiben az 5. pont szerinti alapletét, és az 6. pont szerinti változó letét a Társaság rendelkezésére áll. Amennyiben a határidős ügyletek fedezettsége a nap végi elszámoláskor a teljes fedezettség szintje alá süllyed, a Társaság az Ügyfél által elfogadott értesítési módon haladéktalanul felszólítja az Ügyfelet a Fedezet kiegészítésére. A Fedezet kiegészítési kötelezettségének az Ügyfél köteles haladéktalanul, de legkésőbb a következő tőzsdenap 9.30 óráig eleget tenni. Amennyiben a Fedezet kiegészítési kötelezettségének az Ügyfél felszólítás ellenére a megadott határidőig nem tesz eleget, vagy a határidős ügyletek fedezettsége olyan mértékben csökken, hogy a 6. pont szerinti változó letét nulla, illetve negatív egyenleget mutat a Társaság az Ügyfél külön értesítése nélkül jogosult a 9. pontban foglaltak szerint eljárni. 9. A Társaság jogosult a változó letéti számla negatív állománya esetén a pozícióval le nem kötött alapletétet a változó letét kiegészítésére felhasználni. Ha az alapletét állampapír, a Társaság jogosult az alapletétet alkotó állampapírokat napi áron értékesíteni, és az értékesítésből befolyt összeget a továbbiakban változó letétként kezelni. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségeinek a Társaság által megadott határidőig nem tesz eleget, vagy a Fedezet az árfolyam-változások miatt egyébként nem megfelelő, a Társaság saját döntése szerint a Fedezetet a megfelelő összeg erejéig igénybe veheti vagy, ha az nem elegendő, a nyitott pozíciót az Ügyfél előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül lezárhatja. Amennyiben az Ügyfél kötelezettségeinek nem teljesítése miatt a Társaság a változó letétet az alapletét kiegészítésére kénytelen fordítani, illetve a nyitott pozíciók megszűntetésére kényszerül, az ezzel kapcsolatos minden költség, kár és veszteség az Ügyfelet terheli, melynek fedezésére a Társaság az Ügyféltől kapott Fedezetet közvetlenül felhasználhatja. A nyitott pozíciók megszűnését követően az azokra tekintettel elhelyezett és fel nem használt Fedezetet a Társaság felszabadítja, a pénzeszközöket az Ügyfél ügyfélszámláján, az értékpapírokat az Ügyfél értékpapírszámláján, illetve értékpapír letéti számláján jóváírja, és az Ügyfél további írásbeli rendelkezéséig letétkezelésben tartja. 3

4 A Társaság a nyitott pozíció megszűnése esetén sem szabadítja fel a megszűnt pozíció biztosítására elhelyezett Fedezetet, amennyiben az Ügyfél egyéb nyitott pozícióinak Fedezete nem biztosított a jelen Szerződés 8. pontja szerint teljes mértékben. Ez utóbbi esetben a Társaság jogosult a megszűnt pozíció Fedezetét a még fennálló nyitott pozíciók Fedezetének kiegészítésére fordítani. 10. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a tőzsdei ügyletek létesítésével és a pozíciók fenntartásával kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek a 4. pontban megjelölt számla javára haladéktalanul eleget tesz. 11. Az Ügyfél a tőzsdei ügyeletek létesítése után a Társaság számára bizományosi díjat (továbbiakban: jutalékot) köteles fizetni. A Társaságot megillető bizományosi díj mértéke a jelen szerződés megkötésének napján hatályos díjjegyzék alapján kerül megállapításra. A Felek a Díjjegyzékben meghatározottaktól közös megegyezéssel eltérhetnek (6. sz. melléklet) A Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bizományosi díj nem tartalmazza a Társaság rendkívüli költségeit. A rendkívüli költségek fizetésében a felek külön állapodnak meg. A jelen szerződésben meghatározott jutalékkal a Társaság számla ellenében jogosult megterhelni az Ügyfél Társaságnál vezetett ügyfélszámláját, azaz díjigénye erejéig az Ügyfél ügyfélszámlájának egyenlegével szemben beszámítással élhet. Az Ügyfél a Társaságot megillető jutalékkal szemben beszámítási igénnyel nem élhet. 12. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a jelen szerződés aláírása nem eredményezi konkrét tőzsdei ügylet létrehozását. A Ügyfél konkrét tőzsdei ügyletre megbízást a Tőzsde Szabályzatok és az Üzletszabályzat rendelkezései alapján adhat. 13. A Társaság által az Üzletszabályzat alapján elfogadott, az Ügyfelet teljes jogkörben képviselő személyről az Ügyfél meghatalmazásban köteles nyilatkozni. A jelen szerződés hatálya alatt az Ügyfél további olyan meghatalmazást, amely harmadik személyt tőzsdei ügyletek létesítésére, lezárására vagy más a szerződésben szabályozott tárgykörben nyilatkozat megtételére avagy valamely jogosultság gyakorlására vagy kötelezettség teljesítésére jogosítja kizárólag írásban adhat. Külön Meghatalmazás tartalmazza azon személyek nevét, tisztségét, aláírás-mintáját, akik jogosultak a Társaság felé megbízások adására. A meghatalmazott személlyel kapcsolatban, ellenkező információ hiányában a Társaság jogosult vélelmezni, hogy ezen személyek Társasághoz benyújtott minden aláírása hiteles, és jogosultak az Ügyfél nevében a határidős ügyletek lebonyolítására Megbízást adni 14. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Megbízás teljesítése során részteljesítést is elfogad. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Megbízást más Megbízásokkal összevontan vagy megbontva teljesítse. A Társaság a kapott megbízásokat legjobb tudása szerint, a lehetőségekhez képest maradéktalanul köteles teljesíteni. A Társaságot a jelen szerződésben meghatározott 4

5 általános felelősségen belül a tőzsdei ügylet teljesítése során korlátozott, az Üzletszabályzatban és a Tőzsde Szabályzataiban meghatározott felelősségi mérték terheli. 15. Az Ügyfél a tőzsdei ügylet létesítésére vonatkozó konkrét megbízást írásban vagy szóban (telefonon) adhat a Társaság számára. A szerződő felek kijelentik, hogy a telefaxon küldött megbízást is teljes bizonyító erővel elfogadják. A megbízó kijelenti, hogy az Üzletszabályzat rendelkezései alapján hozzájárul, hogy a Társaság a telefonon adott megbízását rögzítse. Abban az esetben, ha az Ügyfél a hangrögzítéshez való hozzájárulást külön nyilatkozatban megtagadja, úgy tudomásul veszi, hogy megbízást csak írásban adhat. 16. Az Ügyfél jelen szerződés szerinti megbízását a Tőzsde Szabályzatai szerinti alaki kellékek meglétével adhatja meg, általában csak a megbízásban meghatározott tőzsdenapra. Abban az esetben, ha a teljesítés határideje külön megnevezve nincs, úgy a megbízás a megbízás napjának megfelelő naptári napra eső tőzsdenapra érvényes. Az előző bekezdéstől eltérően az Ügyfél jogosult a megbízás érvényességét mindaddig fenntartani, amíg az teljesítésre nem kerül. A megbízás azonban csak maximum 30 (harminc) napos érvényességgel adható meg. Erről írásban köteles nyilatkozni, abban az esetben is, ha a megbízást szóban akarta adni, vagy adta. Az ilyen megbízás visszavonása is csak írásban történhet. A megbízásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: a) termék megnevezését, az ügylet irányát, a teljesítés határidejét, a megbízás típusát, az árat és mennyiséget, továbbá b) opciós megbízás esetén: az opció típusát (vételi/eladási), az ügylet irányát, a hozzárendelt küszöbárat, az opciós díjat, az opció határidejét. 17. A megbízás annak teljesítéséig visszavonható. A tőzsdei ügyletkötések sorrendiségét, több azonos tartalmú megbízás esetén a megbízás a Társasághoz történő beérkezésének időbeli sorrendje határozza meg, amely megbízásnak a Megbízások Könyvében történő bejegyzése alapján kerül meghatározásra. 18. A Társaság a megbízást köteles nyilvános alkuban a tőzsdén végrehajtani. A tőzsdei elektronikus kereskedelmi rendszerben történő kereskedelem során a Tőzsde Szabályzatainak és az Eljárási Rend szabályainak megfelelő rendben köteles a megbízást az elektronikus rendszerbe bevinni. Ellenoldali szerződő fél (eladó, vevő) hiánya, a meghatározott limitet vagy annál jobb árat el nem érő piaci ár miatt meg nem köthető ügyletért a Társaságot felelősség nem terheli. 5

6 A piaci ár mozgásából eredően a stop-loss megbízás pontos teljesítésére a Társaság kötelezettséget nem vállal, azért a Társaságot felelősség nem terhel, mely közlést és felelősség kizárást az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával tudomásul vesz. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a Társaság a Megbízás teljesítése érdekében külső közreműködő szolgáltatását veheti igénybe. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megbízás nem mindig teljesíthető, ha valamilyen rendkívüli piaci esemény például intervenció hatására a piaci ár a megbízási árat csak igen rövid időre, illikvid piaci viszonyok között érte e. 19. A Társaság az Ügyfél által meghatározott áron köteles a tőzsdei ügyletet teljesíteni. A limitárnál kedvezőbb kötés árkülönbözete teljes egészében az Ügyfelet illeti meg, és ezen a jogcímen a Társaság külön díjazásra nem jogosult. A Társaság jobb ár elérése érdekében az ügyletkötést késleltetni nem jogosult az Ügyfél hozzájárulása nélkül. Abban az esetben, ha a Társaság az Ügyfél javára olyan tőzsdei ügyletet létesített, amely nem felel meg a megbízásban foglaltaknak, akkor az Ügyfél a megbízás teljesítésének visszaigazolás közlésétől számított 24 (Huszonnégy) órán belül emelhet kifogást. Ha a Társaság hibája folytán veszteség keletkezik, az Ügyfél igényt tarthat az okozott kár azonnali megtérítésére az alábbiak szerint: a kár rendezésének lehetősége a hibásan létrejött pozíció likvidálása vagy a pozíció fenntartása mellett az egyeztető tárgyalás napjáig keletkezett árfolyam különbözet megtérítése. A pozíció likvidálása esetén keletkező árfolyamkülönbözetet a Társaság köteles megtéríteni. Az árfolyam különbözet megfizetésén túl az Ügyfél egyéb kártérítésre nem tarthat igényt, és ettől az időponttól kezdve minden fizetési kötelezettség őt terheli. 20. A Társaság a megbízás alapján megkötött ügyletet köteles megfelelően dokumentálni (írásbeli értesítés esetén az értesítést lefűzni) és arról köteles az Ügyfelet a Számlaszerződés melléklete alapján értesíteni. Az ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megbízás teljesítése, és arról az ügyfél értesítése között rendkívüli esetekben bizonyos idő eltelhet, mely idő alatt a Megbízás nem vonható vissza és az teljesítettnek tekintendő. A Ügyfél kifogásolási jogosultságával ebben az esetben is az általános szabályok szerint élhet, azaz az ügyletkötésről szóló értesítés közlésétől számított 24 (Huszonnégy) órán belül lehet kifogást emelni. Ha ezzel a jogával az Ügyfél nem élt, úgy az ügylet érvénytelenségére vagy a Társaság felróható magatartására utóbb nem hivatkozhat. Ha az Ügyfél az ügylet ellen kifogást emel, úgy a Társaság és a Ügyfél 24 (Huszonnégy) órán belül köteles egyeztető tárgyalást lefolytatni. Az egyeztető tárgyalás létrehozásában és sikeres lebonyolításában mindkét fél köteles együttműködési kötelezettségének eleget téve eljárni. 21. A Társaság a megkötött tőzsdei ügyletekről és az Ügyfél nyitott tőzsdei pozícióiról írásos elszámolást küld legkésőbb a tárgynapot követő tőzsdenap nyitása előtt. Az értesítés (elszámolás) az alábbi adatokat tartalmazza: Az ügyletkötés időpontja, a termék neve, az ügylet típusa és iránya, határidő, mennyiség, kötésár, elszámoló ár, nyitott nyereség/veszteség, befizetett alapbiztosíték, 6

7 előírt alapbiztosíték, fizetendő bizományosi jutalék. A nyitott pozíciók zárása illetve lejárata után a Társaság elszámolást készít és azt a pozíció zárását követő tőzsdenapon eljuttatja az Ügyfél részére. Az Ügyfél jogosult a kimutatást a Társaságnál átvenni, illetve köteles arról telefonon a Társaságnál érdeklődni. A szerződő felek rögzítik, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően egyoldalúan rendelkezhet arról, hogy milyen rendszerességgel és formában kér a Társaságtól értesítést (elszámolást) és azt a Társaság hova, milyen címre küldje meg. Az előzőekben meghatározott rendelkezést az Ügyfél az alábbiakban köteles írásban megadni. A Társaságot az Ügyfél rendelkezése nem köti, ha a rendelkezés betartása az Ügyfélnek kárt vagy más jellegű hátrányt okozna. 22. Az elszámolásban meghatározott pénzügyi biztosítékot, árfolyam különbözetet és jutalékot az Ügyfél a Társaság részére a jelen szerződésben meghatározott számlájára az írásbeli felszólításban megjelölt határidőt követő 24 (Huszonnégy) órán belül köteles megfizetni. A Társaság köteles az Ügyfél írásos kérelmére a napi elszámolásban kialakult nyereségről/veszteségről tájékoztatást adni az Ügyfél számára. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a fent említett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, késedelme esetén a Társaság jogosult azonnal felhasználni minden pénzügyi biztosítékot. 23. A szerződő felek rögzítik, hogy az Ügyfél köteles pénzügyi kötelezettségeinek folyamatosan eleget tenni. Ezen kötelezettség elmulasztása a tőzsdei ügyletnek likvidálással történő megszűntetését vagy a tőzsdei ügylet megkötésének a Társaság által történő megtagadását vonhatja maga után. Abban az esetben, ha az Ügyfél a Társaság által előírt pénzügyi kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, de az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elegendőek a tőzsdei pozíciónak a KELER Zrt. által meghatározott mértéken történő finanszírozására a Társaság szabad belátása szerint jogosult az Ügyfél tőzsdei ügyletének (ügyleteinek) likvidálását megkezdeni, és azt mindaddig folytatni, amíg az Ügyfél fizetési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget. Az Ügyfél kijelenti, miszerint tudatában van annak, hogy az általa adott ajánlatokból keletkezett pozíciójának figyelése mindenkor saját érdeke és egyben feladata, melynek megfelelően saját érdekei szerint bármikor jogosult és köteles megtenni az általa szükségesnek és célravezetőnek ítélt lépést, így különösen további pénzügyi biztosítékot elhelyezni a Társaságnál, vagy a pozíciót zárni. 24. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Társaság az Ügyfél nyitott ügyletén keletkező árfolyam-nyereségének 100%-át az esetleges veszteségek finanszírozására a pozíciók zárásáig jogosult visszatartani. Az ilyen módon visszatartott összeget a Társaság a meghatározott időtartamon belül, de legkésőbb a végelszámoláskor köteles az Ügyfél részére visszafizetni. Ezen összegre az Ügyfél kamatot nem igényelhet. A Társaság köteles a napi elszámolásban a biztosítékul visszatartott árfolyamnyereségrészt külön feltűntetni. 7

8 25. Abban az esetben, ha a Társaság a fent említett jogosultsággal nem kíván élni, úgy köteles a nyitott ügyleten keletkező árfolyam-nyereség hatályos jogszabályok szerinti adóval csökkentett összegét az Ügyfél számlájára az Ügyfél rendelkezése szerint vagy a szerződő felek megállapodása esetén legkésőbb a végelszámoláskor megfizetni. 26. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha fizetési késedelme miatt a Társaság a BÉT Szabályzatai alapján a nyitott ügyletét likvidálja, köteles az abból eredő minden kárt azonnal megtéríteni. A likvidálásból eredő minden kár és jogkövetkezmény az Ügyfelet terheli. Tudomásul veszi továbbá az Ügyfél, hogy a likvidálással egyidejűleg a Társaság köteles a nevét, székhelyét is közölni a KELER Zrt-vel annak érdekében, hogy a KELER Zrt. saját pénzügyi kockázata felmérése és csökkentése érdekében, mint Ügyfélt vizsgálhassa. 27. A Társaság a végelszámolás elkészítésekor köteles részletes kimutatást készíteni, amelyben fel kell tűntetni az Ügyfélnek a Társaság rendelkezésére bocsátott biztosítékát, az árfolyam-nyereség/veszteség összegét, a visszatartott árfolyam-nyereségrészt, a tőzsdei ügylet költségeit, az előzetesen felszámolt és levont adó mértékét. 28. A jelen Szerződés az aláírásával lép hatályba. A szerződő felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A Ügyfél a jelen szerződést indokolás nélkül felmondhatja abban az esetben, ha a Társaság, illetve a tőzsdei ügylet kapcsán harmadik személy felé fennálló kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A Társaság köteles az érvényes felmondást és végelszámolást követő 8 (Nyolc) banki napon belül az Ügyfelet megillető pénzügyi eszközöket az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. A Társaság a jelen szerződést az Üzletszabályzat rendes felmondásra vonatkozó rendelkezései szerint mondhatja fel. Az Ügyfél szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondásra van lehetősége. Abban az esetben pedig, ha az Ügyfél a Társaság által kezdeményezett, a jelen szerződés 5. és 6. pontjait érintő szerződésmódosítást nem fogadja el, akkor a szerződésmódosítás átgondolására rendelkezésre álló 15 (tizenöt) nap után mondhatja fel a szerződést. Ha az Ügyfél felmondási jogával nem él, úgy a módosítást az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az Ügyfél köteles a felmondási idő alatt a nyitott ügyleteket lezárni, vagy más Társasághoz átvezettetni. A Társaságnak jogában áll a felmondás ideje alatt, illetve azonnali hatályú felmondás esetén a felmondással egyidejűleg a nyitott pozíciókat megszűntetni, az ebből eredő következmények az Ügyfelet terhelik. 29. A jelen szerződést az 4. és 5. pont kivételével a szerződő felek csak egyező akarattal, írásban módosíthatják. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben felsorolt jogszabályok és 8

9 szabályok változása esetén a szerződő felek jelen szerződésben megfogalmazott kötelezettségei is változnak. A szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél által írásba közölt nyilatkozatot, szóban sem módosítani, sem visszavonni nem lehetséges. 30. Az Ügyfél kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában meghatározott feltételek beállta esetén nevét, lakcímét (székhelyét), adószámát a KELER Zrt. részére bejelentse. 31. A szerződést kötő felek megállapodnak abban, hogy a feleknek a jelen szerződés tárgyában megkötött minden esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodása, tett javaslata, ajánlata jelen szerződés aláírásával hatályát veszti, arra a továbbiakban kellő alappal egyik fél sem hivatkozhat. 32. A felek a jelen szerződés alapján fennálló kapcsolatukban egyező akarattal a kötelező írásbeliséget kötik ki, a jelen szerződés vagy az Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában a jelen szerződés minden módosítása, értelmezése vagy kiegészítése csak teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalva, valamennyi fél által aláírva érvényes, sem szóbeli nyilatkozat, sem ráutaló magatartás nem eredményezheti a jelen szerződés módosítását, értelmezését vagy kiegészítését. 33. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik a jelen szerződés megkötéséhez szükséges minden felhatalmazás és képviseleti jog birtokában vannak, a jelen szerződés a félként megjelölt szerződő partnereket maradéktalanul jogosítja és kötelezi. 34. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján minden írásbeli közlést ellenkező megállapodás hiányában a másik félnek a jelen szerződés fejrészében megjelölt címére, illetve telefaxszámára kell küldeni. Amennyiben bármelyik fél ezen adataiban változás következik be, úgy erről bizonyítható módon köteles a másik felet tájékoztatni, e tájékoztatás elmaradásának hiányában az eredeti címre küldött közlés érvényesnek és hatályosnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a küldeményt a címzett fél részére kézbesítették-e, illetve azt a címzett fél átvette-e. 35. A szerződő felek a jelen szerződésen alapuló fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot kötnek ki. 36. A szerződő felek rögzítik, hogy a Társaság személyében beálló jogutódlás, illetve a jelen szerződésen alapuló jogok Társaság általi engedményezése esetén a jelen szerződésen alapuló jogviszonyba a Társaság helyére a Társaság jogutódja, illetve engedményese lép. Az esetleges jogutódlásról, illetve az engedményezésről a Társaság az Ügyfelet értesíti. Amennyiben az Ügyfél a jogutódlással, illetve az engedményezéssel nem ért egyet, a jelen szerződést rendes felmondással megszüntetheti. 37 A Társaság az Ügyfél részére a a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt)-ben meghatározott előzetes tájékoztatást megadta, ezt az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával elismeri. Az Ügyfél a jelen 9

10 szerződést a tőkepiaci kockázatok ismeretében köti meg. 38. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződéssel összefüggésben, annak érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerződő felek alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját eljárási szabályzata szerint jár el. 39. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság Üzletszabályzata, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A jelen szerződést a felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták. Kijelentik a felek továbbá, hogy a jelen szerződés szövegezését egyértelműnek és érthetőnek találják és annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét és a nem tér el a felek megállapodásától és minden tekintetben összeegyeztethető a szerződés tárgyával és rendeltetésével, az abban foglaltakat indokoltnak tartják és ezért mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Budapest, HUNGAROGRAIN Zrt. Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név:.. lakcím: lakcím:

11 1. sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT Tőzsdei szabványosított határidős és opciós ügyletekre Tudomásom van arról, hogy a határidős és opciós (a továbbiakban: derivatív) tőzsdei ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részemre az alábbi tájékoztatást adta, amelyet figyelembe vettem a derivatív tőzsdei ügyletek megkötésére irányuló megbízásom megadásakor: A derivatív ügyleteknél viszonylag alacsony pénzügyi biztosítékkal nagy értékű nyitott pozíció árfolyamváltozásait lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam a Társaság rendelkezésére bocsátott pénzügyi biztosítéknak. Tudomással bírok arról, hogy az opciós ügyletek megkötése során az opció kötelezettje (eladója) az opció kiírása ellenében kapott opciós díj többszörösét is elveszítheti az opció tárgyának árfolyamváltozása következtében. Az opció jogosultja (vevője) az opció eladója felé opciós díjat fizet, amely díj az opció tárgyának árfolyamalakulása következtében akár teljes mértékben az opció vevőjének veszteségeként jelentkezhet, amennyiben az ár alakulása miatt az opció lehívására nem kerül sor. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem a pénzügyi biztosítékot és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Társaságnál elhelyeztem. Ha a tőzsdén az ármozgás a pozícióm ellen történik, a Társaság kérheti, hogy felhívására fizessem meg a pozíció fenntartásához szükséges, és a bizományosi keretszerződésben rögzített összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom a megjelölt határidőn belül a Társaság a pozíciómat likvidálhatja, ami részemre veszteséget okozhat. Tudomással bírok arról, hogy a likvidálás a tőzsdei piaci helyzet alapján a Társaságon kívülálló események miatt elhúzódhat. Tudomásom van arról is, hogy a jelen kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelem felkeltő és nem tartalmazza a tőzsdei derivatív ügyletkötés során jelentkező valamennyi kockázatot és veszélyforrást. Budapest,... Alulírott... (cégnév/név) székhelye/lakcíme: ügyfélszámla száma:.. továbbiakban, mint Ügyfél kijelentem, hogy 11

12 megismertem a Társaság által részemre bemutatott Üzletszabályzatot. Kijelentem, hogy az Üzletszabályzatban hivatkozott, a fenti kockázatfeltáró nyilatkozatot elolvastam, megértettem és jóváhagyólag aláírtam, továbbá 1 (Egy) példányát átvettem Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

13 2. sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott.. (név), a közöttem, mint Megbízó, és a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt., mint Megbízott között napján létrejött, Bizományi keretszámlaszerződés alapján az alábbiakban megjelölt személyeket hatalmazom meg arra, hogy helyettem és nevemben a HUNGAROGRAIN Rt-vel megkötött szerződéssel kapcsolatban megbízásokat adjanak: Név Lakcím Személyi igazolvány / útlevél száma Aláírás Ügylettípus Korlátok Érték Az ügylettípusra vonatkozó korlátozások oszlopában fel kell tüntetni az adott személynek adott meghatalmazás korlátait. Amennyiben a korlátozásnál megjelölés nincs, úgy a meghatalmazott a Megbízó nevében korlátozás nélkül jogosult eljárni A fent megjelölt személyeknek a megjelölt ügyletekre vonatkozó rendelkezését a megjelölt korlátokkal a Megbízott teljesíteni köteles. Kelt: Budapest, Megbízó Megbízott Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

14 3 sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez N Y I L A T K O Z A T Alulírott (név) székhelye/lakcíme:..., ügyfélszámla száma:......, mint a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.-vel, mint Bizományossal létesített Bizományi keretszerződés szerinti Megbízó pénzügyi és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy 1. Sem személyem, sem pedig a Ptk b. pontjában rögzített közeli hozzátartozóm nem alkalmazottja a Budapesti Értéktőzsde titkárságának vagy a KELER Zrt-nek. 2. Személyem, illetve az általam képviselt, a Ptk c. pontjában rögzített szervezet a Budapesti Értéktőzsdén folytatható tőzsdei tevékenységét sem törvény nem korlátozza vagy tiltja, sem pedig a Budapesti Értéktőzsde vagy annak valamely szerve által hozott, illetve bírósági-, vagy egyéb korlátozó vagy tiltó rendelkezés nem zárja ki. 3. Az általam képviselt szervezet, illetve saját személyem, mint Megbízó a devizaszabályok alapján devizahatósági engedély nélkül jogosult szerződést kötni. A jelen nyilatkozatban foglaltakat elolvastam, megértettem és felelősségem tudatában mint akaratommal és a valósággal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom. Budapest, Megbízó Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

15 4. sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott (név) székhelye/lakcíme:..., ügyfélszámla száma:......, mint a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.-vel, mint Bizományossal fennálló jogviszony keretében, a megbízott Üzletszabályzatának mellékletét képező Bizományosi keretszerződés alapján meghatalmazom a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.-t, hogy helyettem és nevemben a Bizományosnál vezetett folyószámlámon elhelyezett pénzeszközeimet általam esetileg meghatározott értékpapírokba fektesse. A megvásárolt értékpapírokat a Bizományosi keretszerződés rendelkezéseinek megfelelően a Bizományos köteles a KELER Zrt-nél letétbe helyezni. Az értékpapírok vásárlásával és letétbehelyezésével kapcsolatos költségeket vállalom. Az értékpapírok felhasználására jogi és természetbeni sorsára a Budapesti Értéktőzsde és a KELER Zrt. szabályzatai, valamint a hatályos jogszabályok a megfelelően irányadóak. A jelen meghatalmazás a fent hivatkozott Bizományosi keretszerződés részét képezi. A jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. A jelen nyilatkozatban foglaltakat elolvastam, megértettem és felelősségem tudatában mint akaratommal és a valósággal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom. Budapest, Megbízó Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

16 5. sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez N Y I L A T K O Z A T Alulírott (név) székhelye/lakcíme:..., ügyfélszámla száma: kijelentem, hogy a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt-vel kötött határidős ügyleteimmel kapcsolatban a Bizományosi keretszerződés és az Üzletszabályzat pontjaiban foglaltakkal ellentétben a napi tőzsdeszámla visszaigazolások megküldéséről lemondok. A megbízások alapján kötött üzletekről és folyószámlám állásáról személyesen vagy telefonon fogok érdeklődni. Budapest, Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

17 6. sz. melléklet a Bizományi keretszerződéshez E G Y E D I D Í J S Z A B Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészről (név) székhelye/lakcíme:..., ügyfélszámla száma: mint Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), és másrészről pedig a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. székhelye: H-1025 Budapest, Nagybányai út 76/A. mint Társaság (a továbbiakban: Társaság) között az alulírott napon és helyen, a következőkben megállapított feltételek szerint: A felek megállapodnak abban, hogy bármilyen általuk megkötött a bizományosi szerződésük alapján létrejött tőzsdei ügylet esetén a hatályos díjjegyzékben szereplő bizományosi díjak helyett az alábbiakban meghatározott díjakat alkalmazzák: 1. Tőzsdei prompt ügyletek: Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékes I.1. Belföldi tőzsdei prompt ügyletek Teljesítési kötésérték.. % min:. Ft. Teljesüléskor I.2. Külföldi tőzsdei prompt ügyletek Teljesítési kötésérték. % min:.. Ft. Teljesüléskor 2. Szabványosított határidős ügyletek: Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékes 2.1. Deviza: Pozíció nyitás: BÉT (kivéve: Egy hetes Teljesítési kötésérték Teljesüléskor kontraktusok ( ) és BUBOR ( )) Egy hetes kontraktusok Teljesítési kötésérték. Teljesüléskor BUBOR nyitás: hónapos BUBOR Kontraktus. Ft. Teljesüléskor hónapos BUBOR Kontraktus. Ft. Teljesüléskor hónapos BUBOR Kontraktus. Ft. Teljesüléskor 17

18 Day-trade: BÉT (kivéve Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor BUBOR ( )) min:... Ft BUBOR Kontraktus. Ft. Teljesüléskor Pozíció átadás, átvétel Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor 2.2. BÉT Áru: Pozíció nyitás Teljesítési kötésérték.. % Teljesüléskor Fizikai szállítás esetén fizetendő további díj Teljesítési kötésérték.. Teljesüléskor Day-trade Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor Pozíció átadás, átvétel Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor 2.3. Szabványosított határidős ügyletekre vonatkozó opciós kontraktusok: Pozíció nyitás Deviza: Gabona: A mögöttes termék összárfolyam értéke... % Teljesüléskor... % Teljesüléskor Opció lehívás Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor Day-trade Kontraktus.. Ft. Teljesüléskor Pozíció átadás, átvétel Kontraktus. Ft. Teljesüléskor A jelen megállapodást a megállapodást kötő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták Budapest, HUNGAROGRAIN Zrt... Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: (Csak magánszemély Ügyfél esetén) 1. név: név: lakcím: lakcím:

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

BIZOMÁNYI KERETSZERZŐDÉS. Tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek létesítésére

BIZOMÁNYI KERETSZERZŐDÉS. Tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek létesítésére A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK III. 1.3. SZ. MELLÉKLETE BIZOMÁNYI KERETSZERZŐDÉS Tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek létesítésére amely létrejött egyrészről......

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről

SZÁMLASZERZŐDÉS. Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZRT ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK III. 1.1. SZ. MELLÉKLETE SZÁMLASZERZŐDÉS Ügyfél-, deviza nyilvántartási, és összevont értékpapírszámla vezetéséről amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT. SZABVÁNYOSÍTOTT SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEIRE VONATKOZÓ BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ügyfélszámla száma: Név (cég): Lakcím(székhely ): Adóazonosító jel/adószám:

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS

BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS A STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatának 2.2 melléklete BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1034 Budapest, Bécsi út 165.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 12. sz. Melléklet Ügyfélszám: Dátum: Amely létrejött egyrészről TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 2010 A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI

4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI 4. fejezet AZ ÁRU SZEKCIÓ DELIVERY SZABÁLYAI 5. Fizikai szállítást eredményező tőzsdei ügyletek általános szabályai 5.1 Az áruszállítások feltételei 5.1.1 A Tőzsdén forgalmazott áruk adásvétele akkor tekinthető

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda amely létrejött egyrészről 1. családi és utónév (születési név), házassági név:... 2. lakcím:... 3. születési hely, idő:... 4. állampolgárság:... 5. anyja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. - KERETSZERZŐDÉS

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. - KERETSZERZŐDÉS Üzletszabályzat 7.sz melléklete Keretszerződés befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél"), másrészről

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. oldal Szerződésszám: 2016-DS/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN -

KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - KERETSZERZŐDÉS TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE - ELEKTRONIKUS KERESKEDÉSI RENDSZEREN KÍVÜLI MEGBÍZÁSOK ESETÉN - Amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye:

Részletesebben