UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/"

Átírás

1 Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

2 Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül. A kompetenciák a személyiség komponensei, amelyek meghatározott funkciót szolgáló motívum-és képességrendszerek. A személyiség funkcionális modellje: 1. Személyes kompetencia 2. Szociális kompetencia 3. Kognitív kompetencia 4. Speciális kompetencia Személyes kompetencia: Egyén túlélése, egyéni érdekeket szolgál Testi-lelki egészség Jó közérzet megőrzése A szervezet és személyiség stabilizálása, védelme Személyiség fejlődése Szociális kompetencia: A faj túlélése Egyéni és egy csoport/csapat létérdekének együttes megjelenése Kognitív kompetencia: Az információ feldolgozást megvalósító pszichikus komponensrendszer (információ vétel-kódolás- átalakítás-létrehozás- közlés-tárolás) Megismerés, kutatás, szándékos tanulás. Azért van a metszetben, mert a többi kompetencia e nélkül nem működhetne. Speciális kompetenciák: A labdarúgó edzői szakmához, területhez kapcsolódó kompetenciák Bármely általános kompetenciából képződhet Alapfeltétele a kognitív kompetencia megfelelő fejlettsége

3 A kulcskompetenciák (a mindennapokban alkalmazott képességek): Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetenciák Természettudományos kompetenciák Digitális kompetencia Hatékony és önálló tanulás kompetenciája Szociális és állampolgári kompetenciák Vállalkozói kompetenciák Esztétikai- művészi kompetencia A labdarúgó edzőnek alapvető feladatai ellátásához meghatározott ismeretekkel, képességekkel, valamint gyakorlati készségekkel, attitűdökkel kell rendelkeznie. Ezek a kompetenciák mindenekelőtt: /a tanári kompetenciák alapján/ A labdarúgó edzői munkához kapcsolódó kompetenciaterületek 1. A labdarúgó személyiségfejlesztése A labdarúgó személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a labdarúgók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását. Az edző tisztában van a fejlődés fogalmával, interdiszciplináris megközelítésben tudja értelmezni a labdarúgó fejlődését, annak jellemzőit, ismeri a hozzá kapcsolódó elméleteket. Ismeri a labdarúgó biológiai, pszichológiai, szociális létének legfőbb törvényszerűségeit. Tisztában van az utánpótlás korú labdarúgó fejlődését befolyásoló szociális és kulturális környezet hatásaival, az értékek nevelést alkalmazó rendszerével. Ismeri a nevelés és tanulás elméleteit. Képes a labdarúgó megismerésére, helyzetük és teljesítményük sok szempontú értékelésére, egyéni szükségleteik figyelembe vételével komplex (értelmi, érzelmi, szociális,

4 erkölcsi), optimális fejlesztésükre. Képes meglátni az egyében rejlő értékeket, elősegíteni azok fejlődését. Megfelelő környezetet biztosít a labdarúgók fejlődéséhez. Képes a nevelés és tanítás módszereiből a kontextushoz legmegfelelőbbet kiválasztani, rugalmasan változtatni. Elfogadja az emberi sokszínűséget, és a labdarúgókat egyéni sajátosságaival együtt szemléli, nem kategorizál. Igyekszik saját pedagógiai megközelítési módját koherensen kialakítani. 2. A csapatkohézió kialakításának segítése, fejlesztése A labdarúgó csapatokban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére, a csapatban kialakuló konfliktusok kezelésére, az együttműködés készségeinek fejlesztésére. Ismeri a labdarúgó csapat főbb szociológiai elméletét, értelmezését, átlátja a társas kapcsolatok és csoportfolyamatok alakulását, az egyén és a csapat viszonyát. Ismeri a csapat és az egyén társas helyzetének megismerésére szolgáló módszereket. Tisztában van a szocializáció lényegesebb szociológiai elméleteivel, ismeri a szocializáció főbb terepeit, hatásait, a fiatalok szubkultúráját. Átlátja és érti a hazai utánpótlás nevelési, képzési felépítését, működését, szerkezetét és sajátosságait, valamint ismeri a Magyar Labdarúgás Stratégiáját. Ismeri az egyenlőtlenség társadalmi problémáit és a sportegyesület (egyesületi rendszer) esélynövelő hatásait. Tudja az együttműködést és versengést kiváltó módszerek előnyeit és hátrányait. Tisztában van a konfliktusok természetével, okaival, és ismeri a feloldásuk lehetséges módjait, eszközeit. Képes az egyesületet és saját szerepét, illetve tevékenységét a labdarúgás világára ható társadalmi folyamatokkal és kulturális sajátosságokkal összefüggésben értelmezni. Olyan pedagógiai szituációkat teremt, amelyek elősegítik a labdarúgók együttműködési, kommunikációs képességeinek fejlődését, és amelyek növelik a játékosok mások elfogadására, megértésére és segítésére való hajlandóságát, lehetőséget biztosítanak, hogy kialakuljon a labdarúgók társadalmi előítéletekhez való kritikus viszonyulása. Maga elkötelezett a játékosok esélyeinek növelésére, törekszik felfedezni labdarúgóiban az értékeket és elsősorban ezekre épít. Megérti és elfogadja és a játékosok családjának társadalmi helyzetét, kulturális sajátosságait, a tanuló családját partnernek

5 tekinti a nevelésben. Törekszik az inklúzió és interkulturális nevelés megértésére és elfogadására, és nyitott az ezekben való részvételre. 3. A labdarúgók nevelési folyamatának tervezése Az edzőnek fontos a pedagógiai munkáját a feltételek árnyalt elemzése alapján átfogóan és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív módon elemezni és értékelni. Ismeri a pedagógiai folyamatok tervezéséhez szükséges eljárásokat, módszereket, rendelkezik a pedagógiai folyamat elemzéséhez és értékeléséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a labdarúgás oktatásáról, szervezési módjáról kialakított elméleteket, az oktatási módszerek és eszközök alkalmazásának előnyeit, hátrányait, várható eredményeit. Ismeri az információs és kommunikációs technológia tanítási-tanulási folyamatban való alkalmazásának elméleti hátterét, lehetőségeit és korlátait. Képes a tervezés során az edzőkollégákkal és a játékosokkal együttműködni. Képes a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva rugalmasan különböző változatokban gondolkodni, terveit reflektív módon elemezni, értékelni. A módszerek, eszközök és munkaformák megválasztásában komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai helyzet minden lényeges elemét. Képes közreműködni az adott egyesület pedagógiai programjának kialakításában. Belátja, hogy a tervezés színvonala és az oktatás-nevelés hatékonysága közti összefüggés van. Tervezési tevékenysége kreatív, élni kíván a pedagógiai, edzői szabadság adta lehetőségekkel. A tervezés során fontosnak tartja az egyéni sajátosságok figyelembe vételét, elfogadja, hogy terveinek megvalósításában rugalmasan kell alkalmazkodnia a nem tervezett szituációkhoz, nyitott a játékosok kezdeményezésekre. Fontosnak tartja a tervek utólagos felülvizsgálatát, elemzését és értékelését. 4. A szakmai ismeretek felhasználásával a labdarúgók motoros-és sportág-specifikus képességeinek fejlesztése Az adott szakterületen szerzett tudását összekapcsolja a labdarúgáshoz kapcsolódó tudományok elméleteivel, ismereteivel. Fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését elősegíti, az egyes tudományterületek szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait megismeri, az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségeket kialakítja,

6 szakterületének az egészség védelmével és fejlesztésével való összefüggéseit felismeri és ezzel a játékosok egészségfejlesztését elősegíti. Tisztában van a labdarúgáshoz kapcsolódó tudományok alapvető fogalmaival, tényeivel, összefüggéseivel, elméleteivel, tudja, hogy a labdarúgás oktatásával miképp járulhat hozzá a játékosok fejlődéséhez. Ismeri más tudományterületek kapcsolódási pontjait ismereteihez. Ismeri a labdarúgással kapcsolatos gyermeki gondolkodás sajátosságait, a szakterület tanulási specifikumait, tisztában van az új ismeretek (technikai, taktikai) elsajátításához szükséges előzetes képességek rendszerével. Fontosnak tartja, hogy az általa közvetített sokoldalú tudást eszközként alkalmazza a játékosok személyiségfejlesztése érdekében. Törekszik arra, hogy úgy szervezze az edzéseket, hogy játékosai felkészülhessenek az egész életen át tartó sporttevékenység (labdarúgás) végzésére is. 5. Az egész életen át tartó sport kialakítása, a sportághoz kötés Ismeri és érti az emberi gondolkodás sajátosságait, a megismerési folyamatok természetét, a labdarúgás oktatásáról (tanulási folyamatról) szóló elméleteket, a hatékony tanulás befolyásoló tényezőit. Tisztában van az ismeretek forrásaival és a labdarúgás és a testnevelés óra kapcsolatával. Ismeri a motivációra vonatkozó különböző elméleteket, a teljesítménymotiváció szabályozását kialakító folyamatot, a személyiség különböző motivációs típusait. Képes a játékosok figyelmét felkelteni, a tanulási folyamat szolgálatába állítani, tudatosan figyel a labdarúgók sajátosságaira. Képes a játékosait megtanítani motivációik, érzelmeik megismerésére, interpretálására, kontrollálására és szabályzásra az önszabályozó tanulási folyamat kialakítása érdekében. Képes az oktatási-képzési folyamatot oly módon szervezni és irányítani, hogy a labdarúgók önálló tapasztalatokhoz juthassanak, ezeket önállóan, kreativitásukra építve dolgozhassák fel, illetve, hogy az összefüggéseket maguk fedezhessék fel. Képes a labdarúgó edzőképzésben, és az azon kívül szerzett ismeretek integrálására. Elfogadja, hogy az önszabályozó viselkedés kialakításához döntési helyzetek, közös szabályalkotás és értelmezés elé kell állítani a labdarúgókat. Támogatja a játékosok aktív részvételét a tanulási-tanítási folyamatban, felelős értékelésében, ösztönzi őket a

7 problémamegoldásban. Törekszik a játékosok kritikai gondolkodásának és a tanulási folyamat önszabályozásának személyre szabott fejlesztésére. 6. A képzési folyamat szervezése és irányítása Ismeri az edzői szerepek és feladatok változásait a korosztályos képzés különböző stratégiáinak megvalósításakor. Széleskörűen tájékozott a szervezési módok, tanításitanulási, oktatási módszerek sajátosságait illetően, ismeri az egyes oktatási módszerek és módszerkombinációk alkalmazásának előnyeit, hátrányait, nehézségeit, s az eredményes megvalósításuk szakmai feltételeit, technikáit. Tisztában van az információs és kommunikációs technológia pedagógiai alkalmazásának sajátosságaival. Ismeri a bizalom meghatározó szerepét az emberi kapcsolatokban, a játékosok önértékelésének és fejlődésének alakulásában. Érti a tanulási környezetnek a tanulási teljesítményekre gyakorolt hatását. Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák, a motivációt, differenciálást, labdarúgó aktivitást biztosító módszerek, szervezési formák kiválasztására és megvalósítására. Képes felismerni az egyes játékosok és a csapat aktuális állapotát és szükségleteit és ezekhez a lehetőség szerint az oktatás folyamatában is alkalmazkodni. Képes a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésével nyugodt, biztonságos, és az eredményes tanuláshoz szükséges tanulási környezet megszervezésére. Tisztában van azzal, hogy a különböző játékosok fejlesztése még hasonló célok esetében is különböző oktatási-képzési stratégiát igényel. Igyekszik a játékosok személyiségének minél teljesebb megismerésére, elkötelezett aziránt, hogy minden labdarúgó a megfelelő tanulási, felkészülési környezetet biztosítsa. Minden gyerekkel szemben nyitott, pozitív elvárással van, olyan légkört teremt, ahol szabad hibázni. El tudja fogadni a labdarúgói ötleteit, kezdeményezéseit. Az információs és kommunikációs technológia alkalmazása során elfogadja a koordináló edzői szerepet és az ehhez kapcsolódó kooperatív vagy nagy egyéni szabadságot biztosító tanulásszervezési megoldásokat.

8 7. Az edzői mérés és értékelés változatos eszközeinek alkalmazása Ismeri a labdarúgók teljesítményének mérési és értékelési lehetőségeit (motoros, humánbiológiai, élettani, pszichés, szociológiai, sportág-specifikus) ezek funkciót. Ismeri az értékelés különböző szintjein alkalmazható ellenőrzési-értékelési módszereket és eszközöket, a szakmailag korrekt értékelés-mérés metodikai eljárásait. Tisztában van az értékelés diszfunkciós veszélyeivel, torzító hatásaival. A mérések és vizsgálatok eredményeit képes értelmezni és saját munkájában felhasználni. Képes aktívan részt venni a labdarúgás mérési folyamataiban, azok értelmezésében és diagnosztikus értékük felhasználásában a labdarúgás fejlesztése során. Konstruktív, a játékosok önértékelését és önbecsülését elősegítő módon képes rendszeres és alapos visszacsatolást biztosítani a labdarúgók fejlődéséről, képes a játékosok önértékelésének fejlesztésére. Pedagógiai céljainak megfelelően tudja megválasztani az ellenőrzés és értékelés módszereit, eszközeit. Képes saját pedagógiai folyamatainak értékelésére. Nyitott a különböző mérési, ellenőrzési-értékelési eljárások, korszerű módszerek megismerésére és alkalmazására. Elfogadja, hogy az értékelésben résztvevő személyeknek joguk van az összes, őket érintő információ megismerésére. Felelősséget érez az értékelés során, annak a labdarúgók személyiségére és jövőjére gyakorolt hatása miatt. Az értékelés során objektivitásra törekszik, ugyanakkor alapvetően pozitív, támogató magatartást tanúsít, tiszteletben tartja a labdarúgók személyiségét, fontosnak tartja a tanulók részvételét saját felkészülési folyamatuk és teljesítményük elemzésében és értékelésében. 8. Szakmai elkötelezettség és kommunikáció Értelmezni tudja a labdarúgók társadalmát, a csapat alakulásának legfőbb szabályszerűségeit, tudja értelmezni az egyén sportszervezetben elfoglalt helyét, szerepeinek rendszerét. Ismeri azokat a nézeteket és tudományos tapasztalatokat, amelyek a kooperatív tanulásszervezés hatékonysága mellett szólnak, ismeri az ilyen csoportszervezés sajátos feladat- és feltételrendszerét. Ismeri az egyesületben létező döntési folyamatok szabályszerűségeit. Ismeri a hatékony kommunikáció elméleteit, módszereit, eszközeit. Képes az egyesületi partnerek közti kommunikációra, együttműködésre, a kapcsolatok során adódó konfliktusok kezelésére, a konfliktusokból adódó feszültségek

9 konstruktív feloldására. Képes hatékony írásbeli szövegalkotásra, szakmai nyelven tud véleményt alkotni, érvelni, mások érveit megérteni a szakmai vitában. Az edző az egyesület tagjaként képes partneri együttműködésre a játékosaival, edzőkollégáival, a labdarúgás más szereplőivel, a szülőkkel. Képes tájékozódni a szakirodalomban, hatékonyan alkalmazza az információs technológiát. Hajlandó részt vállalni a labdarúgó egyesületek szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési munkájában. Birtokában van a kollegiális együttműködés etikai normáinak, hajlandó elfogadni más pedagógiai nézeteket együttműködő helyzetekben. Vállalja az együttműködést edző kollégáival, az labdarúgás más résztvevőjével, a szülőkkel és a játékosok életében szerepet játszó más szakemberekkel és intézményekkel, szervezetekkel és szolgáltatásokkal. 9. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Ismeri a labdarúgó edző szerepéről elterjedt tudományos elméleteket, ismeri az edzői munka legfontosabb érvényes jogi és etikai normáit, felkészült ezeknek saját szerepére való értelmezésére. Ismeri az egyesület, mint munkahely belső szerkezetét, a döntések mechanizmusát, a jogszabályokban is definiált felelősségi helyzeteket. Ismeri a lelki egészség megőrzésének eszközeit, technikáit. Ismeri a hazai általános pedagógiai, pszichológiai és a labdarúgáshoz, sporthoz köthető szakmódszertani folyóiratokat, kézikönyveket. Ismeri szakmája legjelentősebb szervezeteinek, tartalomszolgáltatóinak interneten elérhető szolgáltatásait. Tisztában van a labdarúgókkal kapcsolatos kutatás alapvető sajátosságaival, módszereivel, eljárásaival, ismeri a kutatási eredmények alkalmazásának lehetőségeit. Saját tevékenységét elemzi a szakirodalomból szerzett tudása tükrében, képes e tudás alapján megalkotni saját adekvát edzőszerepét. Képes a szakmai információforrások megtalálására, értelmezésére, felhasználására. Képes a szakirodalom eredményeit saját gyakorlati tevékenységére vonatkoztatni, abban felhasználni. Képes alkalmazni az önelemzés technikáit, feladatokat megfogalmazni a reflektálás eredményeképpen. Felismeri és megfogalmazza a saját tevékenységében kutatást igénylő problémákat, megfelelő módszerek felhasználásával adatokat gyűjt, amelyeket képes feldolgozni és értelmezni.

10 Szakmai döntéseit, választásait szakmai nyelven és szakmai indoklással tudja alátámasztani szóban és írásban is. Elfogadja a labdarúgó edzői szerepből fakadó tevékenység társadalmi, egyesületi lehetőségeit és korlátait. Konstruktív partner az egyesület, mint szakmai (sport)szervezet életében és hasonló attitűdöt vár el a kollégáitól is, részt vállal az iskola szervezetfejlesztési tevékenységében. Nyitott a szakma új eredményeire, elméleteire. Törekszik arra, hogy körültekintően tájékozódjon a szakmáját érintő eseményekről, és azokról kritikus értékelés után kialakítsa saját véleményét. Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, lelki egészségének megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, és ez alapján, reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Készült a tanári, pedagógus kompetenciák alapján.

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Pedagógusi kompetenciák, avagy milyen a jó tanár? (2013) A pedagógus a saját személyiségével dolgozik, s mindannyiunkat érnek sikerek, kudarcok a pedagógus pályánk során. Dolgozatomban

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Kovács Krisztina, Fáyné Dombi Alice SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Szeged kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu, dalice@jgypk.u-szeged.hu A

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben