KEZELÉSI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16."

Átírás

1 EC és GE TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS

2 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési utasítás elıírásait. A gyártó, valamint a forgalmazó - SOLARONICS Kft. - az esetlegesen keletkezı dologi és személyi károkért nem felelıs, ha azok a berendezés szakszerőtlen használatából származnak. A Kezelési Utasítás az alábbi készüléktípusokra vonatkozik: EC 20 GE 25 EC 25 EC/S 25 GE 35 EC 40 EC/S 40 GE 55 EC 70 EC/S 70 GE 90 KEZELİTÁBLA 1 Újraindító gomb jelzılámpával 2 Jelzılámpa (hálózati feszültség) 3 Fıkapcsoló 4 Helyiségtermosztát-csatlakozó 5 Elektromos hálózati kábel A FÜSTCSİ CSATLAKOZTATÁSA - ELEKTRÓDABEÁLLÍTÁS 2

3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az EC-GE típusú hılégfúvók dízelolajjal mőködnek, kéménycsatlakozással rendelkeznek, így a keletkezı égéstermékek kéményben kivezethetık. A GE sorozat hılégfúvói égéstermékkel kevert meleg levegıt juttatnak a főtött helyiségbe. Az elhelyezés és használat feltételeinek meg kell felelniük a vonatkozó hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek. A SOLARONICS Kft. az általa forgalmazott, EC és GE típusjelő hılégfúvókra 1 év alkatrész garanciát biztosít, amennyiben a jelen Kezelési Utasítás rendelkezéseit betartják mind a beüzemelés, mind a használat, mind a karbantartás vonatkozásában. Tanácsos betartani a következıket: gondosan kövesse a jelen használati utasítás instrukcióit; a hılégfúvót nem szabad tőz- vagy robbanásveszélyes környezetben használni; nem szabad gyúlékony anyagot tárolni a készülék közelében (min. 2,5 m); gondoskodni kell a megfelelı tőzoltóberendezésrıl; a helyiség, ahol a hılégfúvót üzemeltetik, rendelkezzen a szükséges szellızéssel. Fıként a GE típus esetében kell az elıírt légcserérıl gondoskodni, mivel a készülék a helyiségbe fújja a meleg levegıvel együtt az égéstermékeket is; Ne akadályozza semmi a levegı beszívását és kifújását, mint pl. a készülékre terített textil vagy takaró, ill. ne legyen fal vagy nagyobb tárgy a hılégfúvó közvetlen közelében; nagyon alacsony hımérséklet esetén töltse fel az üzemanyagtartályt kerozinnal; a hılégfúvót az üzembehelyezése elıtt és a használata alatt is többször ellenırizze, el kell kerülni, hogy felügyelet nélküli gyermekek vagy állatok megközelítsék; minden használat elıtt, mielıtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatnák, ellenırizze, hogy a ventilátor szabadon forog-e; használat után a kábelt húzza ki a konnektorból. 3

4 ÜZEMBEHELYEZÉS A hılégfúvó üzembehelyezése és az elektromos hálózatra való csatlakoztatása elıtt ellenırizni kell, hogy az elektromos hálózat megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett feltételeknek. Figyelem! Az elektromos hálózatnak, melyre a készülék csatlakozik, rendelkeznie kell mágneses-termikus áramvédı kapcsolóval (megszakítóval). A készülék elektromos csatlakozó dugóját olyan aljzatba kell bedugni, amely leválasztó kapcsolóval rendelkezik. A hılégfúvó csak akkor mőködhet automatikusan, ha egy szabályozó berendezést, például termosztátot vagy idızítıt csatlakoztatnak a készülékhez. A vezetékeket a készülékkel együtt szállított dugó (4) 2-es és 3-as pontjára kell bekötni (az átkötést el kell távolítani, ill. úgy rögzíteni, hogy késıbb újra lehessen használni, ha a szabályozó berendezést már nem alkalmazzák. A hılégfúvó elindításához a következıképpen járjon el: csatlakoztassa az elektromos hálózatra a készüléket, és a szabályozó berendezést (pl. termosztátot) olyan hımérsékletre állítsa, hogy az üzem lehetséges legyen (pl. állítsa a maximumra a termosztátot); a fıkapcsolót (3) állítsa a láng szimbólummal jelzett helyzetbe. A ventilátor elindul, és néhány másodperc múlva az égés is megkezdıdik. Az elsı üzembehelyezéskor vagy az üzemanyag-rendszer teljes kiürítése után, az üzemanyagnak a fúvókához való áramlása elégtelen lehet, és a lángır beavatkozását okozhatja, amely leállítja a hılégfúvót. Ilyen esetben várjon kb. 1 percet, nyomja meg az újraindító-gombot (1), és kapcsolja be újra a készüléket. Amennyiben a hılégfúvó nem mőködne, az elsı teendık a következık: 1. Ellenırizze, hogy a tartályban van-e üzemanyag; 2. Nyomja meg az újraindító-gombot (1); 3. Ha ezek után sem mőködik a hılégfúvó, olvassa el az "Üzemzavarok és elhárításuk" címő fejezetet, és állapítsa meg a mőködési zavar okát. 4

5 LEÁLLÍTÁS A hılégfúvó mőködésének leállításához állítsa a kapcsolót (3) a "0" helyzetbe, vagy a szabályozó berendezést, például a termosztátot állítsa alacsonyabb hımérsékletre. A láng kialszik, és a ventilátor tovább mőködik, amíg az égéstér teljesen lehől. BIZTONSÁGI BERENDEZÉS A hılégfúvó elektronikus vezérlıegységgel rendelkezik a láng ellenırzésére. Egy vagy több üzemzavar esetén ez a berendezés leállítja a hılégfúvót, és meggyullad az újraindító gomb jelzılámpája (1). A túlmelegedési termosztát bekapcsol, és megszakítja az üzemanyag-ellátást, ha a készülék túlmelegszik. A termosztát automatikusan engedélyez, amikor az égéstér hımérséklete a megengedett értékre süllyed. Mielıtt újraindítja a hılégfúvót, keresse meg, és szüntesse meg a túlmelegedés okát (például a szívó és a fúvócsonkok eltömıdését vagy a ventilátor leállását). A hılégfúvó újraindításához meg kell nyomni az újraindító gombot (1) és megismételni az "Üzembe helyezés" címő bekezdésben leírt mőveleteket. SZÁLLÍTÁS ÉS ÁTHELYEZÉS Figyelem! Mielıtt áthelyezi a készüléket: le kell állítani a hılégfúvót, a fenti elıírásokat követve; ki kell húzni a hálózati kábelt a konnektorból; meg kell várni, amíg a készülék lehől. Mielıtt felemeli vagy áthelyezi a hılégfúvót, meg kell gyızıdni arról, hogy a tartály zárókupakja szorosan legyen rögzítve. A hılégfúvót szállítják mobil változatban (kerekekkel rendelkezik) vagy felfüggeszthetı kivitelben (tartószerkezetre, függesztıhorgokkal szerelhetı, acélsodronnyal vagy lánccal rögzíthetı). Az elsı változatnál a mozgatáshoz elegendı megfogni a hılégfúvó fogantyúját, és a kerekein gurítani azt, a második kivitelnél a felemelést emelıberendezéssel vagy hasonló szerkezettel kell végezni. 5

6 KARBANTARTÁS A készülék kifogástalan üzeme érdekében rendszeresen meg kell tisztítani az égıkamrát, az égıt és a ventilátort. Figyelem! Mielıtt bármilyen karbantartási mőveletet kezdene: Le kell állítani a hılégfúvót a fentiek szerint; Ki kell húzni a készülék tápkábelét a hálózati csatlakozó aljzatból; Meg kell várni, amíg a hılégfúvó kihől. Minden 50 óra mőködés után: - Le kell szerelni a szőrıpatront, kihúzni, és tiszta üzemanyaggal megtisztítani; - Le kell szerelni a ventilátor henger alakú burkolatát, és meg kell tisztítani a belsı felületét, valamint a ventilátorlapátokat. - Ellenırizze a nagyfeszültségő kábel és csatlakozó állapotát. - Szerelje le az égıt, és tisztítsa meg az alkatészeit: tisztítsa meg az elektródákat, szabályozza távolságukat az ELEKTRÓDABEÁLLÍTÁS ábra szerint. 6

7 ÜZEMZAVAROK ÉS ELHÁRÍTÁSUK Mőködési zavarok Okok Nincs elektromos áram Elhárításuk Ellenırizze az elektromos hálózatot (230 V; 50Hz) Ellenırizze a fıkapcsoló mőködését és állását Ellenırizze a biztosíték A ventilátor nem indul és a láng nem gyullad be A ventilátor elindul, és a láng nem gyullad be vagy leáll az égés A szabályozó berendezés rosszul szabályoz jóságát Ellenırizze, hogy a szabályozó beállítása megfelelı-e (a termosztáton beállított hımérsékletnek magasabbnak kell lennie a helyiség hımérsékleténél) A szabályozó berendezés Cserélje ki hibás A motor tekercse leégett vagy Cserélje ki a motort megszakadt A motor csapágyai beálltak Cserélje ki a csapágyakat A motor kondenzátora leégett Cserélje ki a kondenzátort Ellenırizze a gyújtóvezetékek csatlakozását az elektródákon és a transzformátoron. Ellenırizze az elektródák Kimarad a gyújtás A vezérlıegység meghibásodott A fotocella üzemképtelen Az üzemanyag nem vagy csak elégtelen mennyiségben jut el az égıhöz A mágnesszelep nem mőködik helyzetét (lásd az ELEKTRÓ- DABEÁLLÍTÁS ábrát). Ellenırizze, hogy tiszták-e az elektródák Cserélje ki a gyújtótranszformátort Cserélje ki Tisztítsa meg vagy cserélje ki a fotocellát Ellenırizze a tengelykapcsolót a szivattyú és a motor között Ellenırizze, nem levegıs-e az üzemanyag-rendszer, vizsgálja meg a csövek és a szőrı tömítettségét Tisztítsa meg a fúvókát, ha kell, cserélje ki Ellenırizze az elektromos csatlakozásokat Ellenırizze az L1 termosztátot A mágnesszelepet tisztítsa meg, vagy cserélje ki 7

8 Mőködési zavarok Okok Az égési levegı nem kielégítı Elhárításuk Távolítson el minden akadályt a levegı útjából Ellenırizze a levegıszabályozó győrő állását A ventilátor elindul, a láng is begyullad, de korom képzıdik A hılégfúvó nem áll le A ventilátor nem áll le Túl sok az égési levegı Az üzemanyag szennyezett vagy vizes Levegı jut be az üzemanyagrendszerbe Az égınél az üzemanyag mennyisége nem elegendı Túlzott mennyiségő üzemanyag jut az égıbe A mágnesszelep tömítése hibás, nem zár A ventilátor-termosztát meghibásodott Tisztítsa meg az égı lemezét Ellenırizze a levegıszabályozó győrő állását Eressze le és töltsön tiszta üzemanyagot a tartályba Tisztítsa meg az üzemanyagszőrıt Ellenırizze a csövek és az üzemanyag-szőrı tömítettségét Ellenırizze a szivattyú nyomásértékét Tisztítsa meg vagy cserélje ki a fúvókát Ellenırizze a szivattyú nyomásértékét Cserélje ki a fúvókát Cserélje ki a mágnesszelepet Cserélje ki az FA termosztátot Ha az elvégzett vizsgálatok és hibaelhárítási kísérletek után sem találják a zavar okát, akkor forduljon a SOLARONICS Kft. szakszervizéhez. 8

9 ELEKTROMOS BEKÖTÉSI RAJZ FU Biztosíték EC 20, EC 25, EC 40, GE 25, GE 35, GE 55 EC 70, GE 90 6 A 10 A IT Nagyfeszültségő transzformátor ST Feszültségjelzı lámpa L1 Túlmelegedési termosztát IN Fıkapcsoló EV Mágnesszelep TA Helyiségtermosztát csatlakozó aljzat FO Fotocella RE Relé FA Ventilátor termosztát AP Biztonsági doboz CO Kondenzátor RF Elıfőtött olajszőrı (opció) MV Ventilátormotor 9

10 A FÜSTGÁZ-ELVEZETÉS KIALAKÍTÁSA A min. 1 m B min. 1 m C a lehetı legrövidebb D azonos vagy nagyobb mérető, mint a hılégfúvó kéménycsatlakozása E min. 1 m 1. huzatmegszakító 2. oldalfali kivezetés minimum 5 o -os emelkedéssel 3. kémény: min. belsı mérete 20 x 20 cm 4. tisztítónyílás, fedéllel 5. külsı fal 6. H-alakú huzatfokozó Megjegyzés: - az ábrák csak jelzés értékőek, és a SOLARONICS Kft. részérıl nem kötelezı erejőek. - az égéstermék- elvezetést a vonatkozó törvényeknek és a szolgáltatói elıírásoknak megfelelıen végezze el. 10

11 Mőszaki jellemzık EC 20 EC 25 EC 40 EC 70 GE 25 GE 35 GE 55 GE 90 Maximális hıteljesítmény [kcal/h] Légszállítás Hatásos hıteljesítmény Tüzelıanyag fogyasztás Tápfeszültség Elektromos teljesítményfelvétel Fúvóka Szivattyúnyomás Égési levegı szabályozógyőrő beállítása Füstgáz kivezetés átmérıje Tartály őrtartalom Zajszint (1 m-re) Méretek hossz*szélesség*magasság Tömeg [m3/h] [kw] [kg/h] [W] [USgal/h ] [bar] [mm] [mm] [l] [dba] [mm] [kg] ,8 1, ,50-80 o H 10 a = *525* , ,65-80 o S 10 a = *490* , ,00-80 o S 10 a = *490* ,6 6,8 2,2 230 V; 50 Hz, egyfázisú ,50-80 o S 0,50-80o H a = 8 a = *680* *526* ,7 3, ,75-80o S 13 a = max. nyílás *490* ,9 5, ,25-80o S 12 b = *490* ,6 8, ,00-80o S 12 a = *680*

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 Fax: (23) 530-579 1 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás A munka megkezdése elıtt elıször olvassa el! A jelen útmutatóban közölt elıírások figyelmen kívül hagyása a készülék mőködési zavaraihoz

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2014.06.19. - 2 - Tartalomjegyzék 1.1. Az útmutatóban használt jelzések... 3 1.2. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató

Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató RENOVA MINI C 2 E RENOVA MINI F 2 E fali gázkazán Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató 002005968_0 Forgalmazó: VAILLANT SAUNIER DUVAL KFT Telephely: 238 Budapest, Helsinki út 20. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Főtéscsatlakozás: Zavarok elkerülése érdekében ajánlott a csatlakozás egy a Künzel által megadott séma szerint kialakítani. Késıbbiekben látható.

Főtéscsatlakozás: Zavarok elkerülése érdekében ajánlott a csatlakozás egy a Künzel által megadott séma szerint kialakítani. Késıbbiekben látható. 1 SZÁLLÍTÁS: A faelgázosító kazán zsugorfóliában, egyszer használatos raklapon kerül szállításra. A vezérlés és thermomix szelep külön papírdobozba van csomagolva, a bekötési vázlattal együtt. Tartozék:

Részletesebben

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy a készülékek a Használati útmutatóban közölt adatoknak megfelelnek.

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK_... 3 2.1 VÉSZHELYZETEK...3 2.2 BESZERELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI

Részletesebben

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B CE 0051 AUTOKLÁV E9 B Figyelem! Ez a használati utasítás az eredeti, termékhez csomagolt használati utasításhoz kiegészítés. Kérem mindkét anyagot vegyék figyelembe a készülék használata során. HASZNÁLATI

Részletesebben

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRB HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI, INSTALACJI I KONSERWACJI, NÁVOD NA POUITIE A ÚDRBU, B Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán SEMIA C 24 SEMIA F 24 A gázkazán kezelőfelülete 1 5 4 2 3 Jelmagyarázat 1 Állapotjelzés : Sárga: készülék mûködésben

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK

VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK SR II 21 31 41 61 81 SR II 42 62 82 Normál és templomi kivitel MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA MŰSZAKI LEÍRÁS FÖLSZERELÉS ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 4

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

MYNUTE GREEN C.S.I. - R.S.I.

MYNUTE GREEN C.S.I. - R.S.I. MYNUTE GREEN C. - R. English Installer and user manual Español Manual de instalación y uso Portugûes Manual para instalação e uso Magyar Telepítői és felhasználói kéz ézik ikön önyv yv Romana Manual de

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 1 Fax: (23) 530-579 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás. Ceraclass ZS 18-2 DH AE 23 ZW 18-2 DH AE 23 ZS 18-2 DH AE 31 ZW 18-2 DH AE 31 6 720 608 294 HU (07.

Telepítési és használati utasítás. Ceraclass ZS 18-2 DH AE 23 ZW 18-2 DH AE 23 ZS 18-2 DH AE 31 ZW 18-2 DH AE 31 6 720 608 294 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH AE 23 ZW 18-2 DH AE 23 ZS 18-2 DH AE 31 ZW 18-2 DH AE 31 6 720 608 294 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

ABG TÍPUSÚ AUTOMATIKUS BLOKK GÁZÉGŐ K GÉPKÖNYV

ABG TÍPUSÚ AUTOMATIKUS BLOKK GÁZÉGŐ K GÉPKÖNYV ABG TÍPUSÚ AUTOMATIKUS BLOKK GÁZÉGŐ K GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(4)-285(4) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik. Tüzeléstechnikai

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben