KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085BL0162

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085BL0162"

Átírás

1 GA/N 45A GA/N 80A GA/N 100A HİLÉGFÚVÓK CE 0085BL0162 KEZELÉSI UTASÍTÁS

2 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó, valamint a forgalmazó SOLARONICS Kft. az esetlegesen keletkezı dologi és személyi károkért nem felelıs, ha azok a berendezés szakszerőtlen használatából származnak. A Kezelési Utasítás az alábbi készüléktípusokra vonatkozik: GA/N 45A GA/N 80A GA/N 100A A SOLARONICS Kft. az általa forgalmazott, GA/N típusjelő hılégfúvókra 2 év alkatrészgaranciát biztosít, melynek kezdete a készülék SOLARONICS Kfttıl való átvételének idıpontja. Ez a garancia csak akkor érvényes, ha betartják a jelen Kezelési Utasítás rendelkezéseit mind a beüzemelés mind a használat mind a karbantartás vonatkozásában, visszaküldik a készülékhez adott garanciajegyet, az üzembehelyezést a SOLARONICS Kftvel vagy az általa megbízott szakszervizzel elvégeztetik, majd az ezt igazoló dokumentumot elküldik a SOLARONICS Kfthez. A KAPCSOLÓTÁBLA 1. Jelzılámpa 2. Biztonsági termosztát, kézi újraindítással 3. Fıkapcsoló Főtés Állj Ventilátor 4. Újraindító gomb 5. Kábelbevezetı a helyiségtermosztáthoz 6. Kábelbevezetı a tápkábelhez 1. kép

3 ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS A GA/N típusú hılégfúvókat közepes és nagy mérető, szellıztetett helyiségekhez tervezték, amelyekben rögzített főtırendszer szükséges. A GA/N típ. hılégfúvók mőködtethetık földgázzal (G20, G25) vagy tartályos gázzal (bután, G30 és propán, G31), az EU országok nemzeti törvényeiben meghatározott gáz csatlakozási nyomáson. (Magyarországon a G20 jelő földgázt orosz gázt alkalmazzák. Az ehhez tartozó gáz csatlakozási nyomás a készüléken 20 mbar. Propángáz esetében a csatlakozási nyomás 37 mbar). A GA/N jelő készülékeket a gyártó földgáz üzemre készíti elı, de lehetıséget biztosít arra, hogy azok más típusú gázokkal is használhatók legyenek (lásd ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZTÍPUSRA ). A GA/N hılégfúvók közvetlen befúvásúak. A levegıt az égés során keletkezı energia melegíti fel, amely azután a főtendı helyiségbe kerül az égéstermékkel együtt, amely a termelt hı 100%os kihasználását teszi lehetıvé. A helyiséget megfelelı mennyiségő friss levegı bejuttatásával folyamatosan szellıztetni kell! Több biztonsági berendezés (elektromos vezérlıegység, túlfőtési termosztát kézi visszaállítással, levegı nyomáskapcsoló, gáz nyomáskapcsoló) garantálja a biztonságot. Az égı elektronikus vezérlıegysége bekapcsol, ha a láng rendellenesen ég, vagy kialszik. A kézi visszaállítású túlmelegedési termosztát kiold, amikor a hımérséklet az égéskamrában túllépi a megengedett értéket. A levegı és a gáz nyomáskapcsoló (csak a GA/N 100Anál) kiold, ha a légáram elégtelen, vagy ha a gáznyomás túl alacsony. A fenti hibák esetén a jelzılámpa (1) kigyullad, és a főtıkészülék leáll. A berendezés csak a megfelelı újraindítógomb megnyomásával mőködtethetı ismét (2 jelő gomb újraindító termosztát túlmelegedés esetén, ill. 4 jelő gomb: más hibák esetén). (Lásd 1. kép). Mindenekelıtt azonban az okot kell megszüntetni, ami kiváltotta a biztonsági berendezés mőködését. Csak azután szabad újraindítani a főtıkészüléket. (Lásd ÜZEMZAVAROK ÉS ELHÁRÍTÁSUK )

4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A hılégfúvó telepítésénél, beállításánál és használatánál be kell tartani a hılégfúvókra vonatkozó, érvényben lévı szabványokat, valamint elıírásokat. A hılégfúvót legalább 500 mm magasra kell szerelni a padlószinttıl, betartva az EN 525/1997es szabvány elıírásait. Gyızıdjenek meg arról, hogy: a jelen kezelési útmutatóban leírtakat pontosan követték a hılégfúvót nem telepítették tőz vagy robbanásveszélyes helyre nincsenek gyúlékony anyagok a hılégfúvó közelében megtették a szükséges tőzvédelmi intézkedéseket a helyszín, ahová a hılégfúvót telepítették, kellı szellızéssel rendelkezik, az égéshez szükséges légellátás biztosított a levegıt beszívó, ill. kifúvónyílások nincsenek eldugulva vagy eltakarva, nincsenek takarók vagy textíliák a hılégfúvón, illetve a főtıberendezés nincs túl közel a falhoz vagy nagyobb tárgyhoz a berendezést biztonságosan rögzítették a hılégfúvót mőködés közben folyamatosan felügyelik, és az üzembevétel elıtt ellenırzik a használat után a főtıkészüléket kikapcsolják, ezzel egyidejőleg a gáz hozzávezetést elzárják. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÁSOK Minden, az ebben az útmutatóban leírt mőveletet csak arra szakképzett szakember hajthatja végre! ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK A hılégfúvó elektromos tápvezetékét földeléssel és megfelelı áramvédı kapcsolóval kell ellátni! Az elektromos tápkábelt olyan dugaszoló aljzathoz kell csatlakoztatni, mely rendelkezik leválasztó kapcsolóval!

5 Minden ellenırzı és biztonsági berendezés elektromosan bekapcsolt állapotban legyen! A továbbiakban még a következıket kell végrehajtani: mielıtt a hılégfúvót kábellel (nem szállítják a készülékkel) csatlakoztatják az elektromos hálózatra, ellenırizni kell, hogy az megfelele a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek; a kábelnek MTK típusúnak, és erenként 1,5 mm 2 keresztmetszetőnek kell lennie; a kábelt a hılégfúvó kapcsolószekrényén lévı kábelrögzítın (6) kell bevezetni, majd be kell kötni az N és L, valamint a földelı csatlakozókba (lásd 1. kép és KAPCSOLÁSI RAJZ ); a kábelt közvetlenül, egy leválasztó kapcsolóba kell bekötni, amely fázishelyesen csatlakozik egy kapcsolótáblához; a kábel hossza nem haladhatja meg a 2 métert! Ellenırizze megfelelı eszközzel, hogy a tápkábel fázisvezetéke az L, a nullavezetéke az N csatlakozóba legyen bekötve! Termosztát vagy más egyéb tartozék (pl. óra) csatlakoztatása esetén a kábelt a hılégfúvó kapcsolószekrényén lévı kábelrögzítın (5) kell bevezetni, és be kell kötni a 4 és 5 jelő csatlakozókba (lásd 1. kép és KAPCSOLÁSI RAJZ ). (Automatikus üzemmód esetén a 45 csatlakozókba bekötött rövidzárat el kell távolítani, mielıtt a termosztátot bekötnék). CSATLAKOZÁS A GÁZHÁLÓZATRA A gázvezeték méretének meg kell felelnie a főtıberendezés igényeinek, és a csatlakozást a 2. képen bemutatottak szerint kell készíteni. A gázelzáró és a flexibilis tömlı nem része a szállítási tartalomnak, ezért azt a kivitelezınek kell beszereznie. 1. Gázvezeték 2. Gázelzáró 3. Flexibilis tömlı 4. Gázmágnesszelep 2. kép

6 ÜZEMBEHELYEZÉS A GA/N típusú hılégfúvókat a gyártó alapkivitelben G20 típusú földgázra, 20 mbar csatlakozási nyomásra állítja be, és a kiszállítás elıtt elvégzi a szükséges üzemi próbákat. Ha az adattáblán feltüntetett értékek nem felelnek meg a gázhálózat jellemzıinek, akkor a hılégfúvó beállításait meg kell változtatni az ÁTALAKÍTÁSA MÁS GÁZTÍPUSRA fejezet elıírásai szerint. Csak miután az elızıekben leírt ellenırzéseket és beállításokat elvégezték, azt követıen kell az alábbiak szerint eljárni: a gázvezetéket légteleníteni (egy kis gázmennyiség kiengedésével) a gázvezeték tömörségét ellenırizni nyomásmérıt csatlakoztatni a gázmágnesszelep (4) jelő mérıhelyére (lásd 3. kép a GA/N 45 vagy a GA/N 80, illetve 4. kép a GA/N 100 típus esetén) ( az (5) jelő mérıhelyére csak az I 2H, I 2ELL és I 2L kategóriájú gázok (nyugateurópai országok) alkalmazása esetén kell nyomást mérni, mert az összes többi kategóriánál a szabályozás nem lehetséges) nyissa ki a gázelzárót, és indítsa be a hılégfúvót olvassa le a nyomásmérıt, és ha szükséges, állítsa be a gáznyomást az adattáblán feltüntetett értékre ( csak az I 2H, I 2ELL és I 2L kategóriájú gázoknál olvassa le a 2. nyomásmérıt, és egy csavarhúzóval állítsa be az (1) jelő nyomásszabályozón a szükséges nyomásértéket. Ezt a SOLARONICS Kft. szervizével egyeztetve kell elvégezni). Az alapkivitelő hılégfúvóknál (G20, 20 mbar) a (2) jelő nyomásszabályozót nem kell szabályozni! Kérjük, hogy a garancia megtartása érdekében tartsák be a 2. oldalon az üzembehelyezésre vonatkozó elıírásokat

7 ÁTÁLÍTÁS MÁS GÁZTÍPUSRA Meglehet, hogy ezt a mőveletet többször is el kell végezni a gép mőködése során, nem csak az elsı beindításnál. Mindenekelıtt ellenırizze a gázmágnesszelepre ragasztott öntapadó címkét, hogy az azon lévı értékek megfelelneke a gázhálózat adatainak. Amennyiben a hılégfúvón feltüntetett adatok eltérnek a gázhálózatétól, hívják fel a SOLARONICS Kft. szervizét a megfelelı alkatrészek beszerzése, és az átállítás elvégeztetése céljából. Az egyikbıl gáztípusról a másikra való áttéréshez az alábbiak szükségesek (34. kép): A difragma (7) cseréje Szerelje le a gázmágnesszelepet (6), távolítsa el a zárófedelet (8) rögzítı csavarokat, és csavarja ki a diafragmát (7), majd csavarja be a gáztípusnak megfelelı darabot. A gázégı szőkítıgyőrőjének cseréje Távolítsa el a hılégfúvó felsı burkolatát. Vegye le a gyújtó és ionizációs elektródák kábelét. Csavarja ki, és vegye ki az ionizáló elektródát. Az égıtartó lemez négy rögzítıcsavarját csavarja ki, óvatosan húzza ki azt. Távolítsa el a három égıfej rögzítı csavart, cserélje ki a szórófejet a megfelelı típusra. Úgy szerelje vissza, és rögzítse a kiszerelt elemeket, hogy a gyújtóelektróda a két furat között egyenlı távolságra legyen. A gáz nyomáskapcsoló (9) beállítása (csak a GA/N 100A modellnél): Állítsa a gáznyomás kapcsolót (9) a csatlakozási nyomásérték felére. A nyomásszabályozó kikapcsolása: Ezt a mőveletet csak akkor kell elvégezni, ha a gázhálózat az I 2E+, I 3+, és I 3B/P kategóriákba tartozik. GA/N 45A és GA/N 80A: távolítsa el a záródugót (2), a fehér mőanyag csavart (1), és helyezze be az elzáróelemet (3). GA/N 100A: az (1) jelő csavart ütközésig csavarja be. A nyomásszabályozót állítsa be az adott gáztípushoz tartozó nyomásnál alacsonyabb nyomásértékre. Ezt a mőveletet csak akkor kell elvégezni, ha a gázhálózat az I 2H, I 2ELL, és I 2L kategóriákba tartozik. GA/N 45A és GA/N 80A: távolítsa el a záróelemet (3), és csavarja be a fehér mőanyag csavart (1). GA/N 100A: teljesen csavarja ki az (1) jelő csavart. Ragassza fel a mágnesszelepre az öntapadó címkét, amely az új gáztípusnak megfelelı adatokat tartalmazza: BEÁLLÍTVA..RA

8 KEZELÉSI UTASÍTÁSOK BEINDÍTÁS 3. kép GA/N 45A GA/N 80A 4. kép GA/N 100A 1. Nyomásszabályozó elem 2. Záródugó 3. Elzáró 4. Nyomásmérési hely (bemeneti) 5. Nyomásmérési hely (kimeneti) 6. Gázmágnesszelep 7. Méretezett diafragma 8. Zárófedél 1. Nyomásszabályozó elem 2. A nyitás beállítása hidraulikus fékezéssel 3. Munkamágnesszelep 4. Nyomásmérési hely (bemeneti) 5. Nyomásmérési hely (kimeneti) 6. Gázmágnesszelep 7. Méretezett diafragma 8. Zárófedél 9. A minimális gáznyomás beállítási helye (nyomásır) A hılégfúvó beindításához (1. kép): a kapcsolót (3) állítsa 0 helyzetbe helyezze feszültség alá a hılégfúvót, az elosztótáblán lévı kapcsolóval ha a hılégfúvót kézi üzemmódban használják, állítsuk a kapcsolót (3) a (láng) jelre. A ventilátor beindul, majd pár másodperc múlva az égı is. automatikus üzemben, állítsa a helyiségtermosztátot a kívánt hımérsékletre, és állítsa a kapcsolót (3) a (láng) jelre. A hılégfúvó automatikusan indul be, és áll le, ha a helyiség hımérséklete alacsonyabb, vagy magasabb a beállítottnál. ha a hılégfúvó ezek után a mőveletek után sem mőködik, olvassa el az ÜZEM ZAVAROK és ELHÁRÍTÁSUK fejezetet, és keresse meg, mi okozhatja a hibát

9 LEÁLLÍTÁS A hılégfúvó leállításakor, állítsa a kapcsolót (3) 0 helyzetbe, kézi üzemmódban, ill. automatikus üzemmódban a helyiségtermosztáttal. Zárja el a gázelzárót, és kapcsoljuk ki a leválasztókapcsolót (1. kép). SZELLİZTETÉS Amennyiben a hılégfúvót szellıztetı üzemmódban kívánják használni, állítsák kapcsolót a jelre. A készülék leállításához állítsa a kapcsolót állítsa 0 /OFF helyzetbe (1. kép). SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS A hılégfúvó felemelése és felfüggesztése a burkolaton lévı négy furat használatával történhet. Mielıtt a hılégfúvót elmozdítanák: állítsák le a berendezést a LEÁLLÍTÁS nál leírtak szerint szakítsák meg az áramellátást azzal, hogy a leválasztókapcsolót kikapcsolják a flexibilis tömlınél válassza le a hılégfúvót a gázhálózatról várják meg, amíg a hılégfúvó lehől KARBANTARTÁS A hılégfúvó akkor mőködik elıírásszerően, ha a ventilátorokat, az égıkamrát és az égıt rendszeresen megtisztítják. Az elıírt tisztítási és karbantartási mőveletek elvégzése elengedhetetlen. Évente egy megelızı karbantartás kötelezı. A SOLARONICS Kft. szerviz partnere karbantartási szerzıdés keretében vállalja a felülvizsgálat elvégzését. Mielıtt bármilyen karbantartási mőveletet végeznének: állítsák le a készüléket (lásd az elızı bekezdést) szakítsák meg az áramellátást a leválasztókapcsoló kikapcsolásával zárják el a gázelzárót várják, amíg a hılégfúvó lehől Tisztításkor minden idegen testet el kell távolítani a ventilátor beszívórácsáról. Az égı megtisztításához a ventilátort ki kell szerelni, hogy az égıhöz hozzáférjenek. Ezután sőrített levegıvel kell kitisztítani az égı szívó és kifúvónyílásait. Ne irányítsák a sőrített levegıt közvetlenül a levegı nyomáskapcsoló érzékelési pontjához, mert abban az esetben a nyomáskapcsoló javíthatatlan károsodást szenvedhet

10 ÜZEMZAVAROK ÉS ELHÁRÍTÁSUK Hiba Ok Megoldás Nincs áramellátás. Ellenırizze a feszültséget. Ellenırizze az elektromos csatlakozásokat. Ellenırizze az olvadóbiztosítót. A fıkapcsoló nem a megfelelı állásban van. Állítsa a helyes állásba. A hılégfúvó nem indul el. A hılégfúvó leáll, és a jelzılámpa (1) kigyullad. Hibásan mőködik a helyiségtermosztát. A biztonsági berendezéseket (vezérlıegység, biztonsági termosztát, stb.) nem állították vissza javítás után. A gáznyomásır mőködésbe lép, nem megfelelı gáznyomás miatt. (A nyomásır érintkezıi nem zárnak üzem közben). (GA/N 100A) A PAM mikrokapcsoló kiold, a ventilátor üzemképtelensége miatt. A lángérzékelı nem mőködik megfelelıen. A biztonsági termosztát kiold az égıkamra túlmelegedése miatt (a túlmelegedési termosztát elektromos érzékelıi nem záródnak üzem közben). A vezérlıegység beavatkozik az égı rendellenes mőködése miatt Hibás gáz nyomáskapcsoló (nyomásır). (GA/N 100A) Ellenırizze a termosztát beállítását. Ellenırizze a termosztát mőködését. Nyomja meg a (2) vagy a (4) jelő gombot a kapcsolószekrényen. Ellenırizze a gázvezeték kiszellıztetését. Ellenırizze a gázvezeték nyomását. Ellenırizze, hogy teljesen szabade a beszívónyílás, ill. a kifúvónyílás rácsa. Ellenırizze, hogy a ventilátor akadálytalanul foroge. Ellenırizze a villany motort és a kondenzátort. Ha szükséges, cserélje ki azokat. Szerelje ki az érzékelıt, és tisztítsa meg. Ellenırizze, hogy teljesen szabade a beszívónyílás, ill. a kifúvónyílás rácsa. Ellenırizze, hogy a főtött helyiség szellızése megfelelıe. Ellenırizze, hogy a meleg levegı szabadon tud távozni. Ellenırizze, hogy a gáz nyomása nem túl magase. Lépjen kapcsolatba a SOLARONICS Kft. szervizével. Ellenırizze a gáz nyomáskapcsolót, és ha szükséges, cserélje ki. Hibás PAM mikrokapcsoló. Ellenırizze a mikrokapcsolót, és ha szükséges, cserélje ki. Hibás vezérlıegység. Ellenırizze az egységet, és ha szükséges, cserélje ki. Hibás termosztát. Ellenırizze a termosztátot, és ha szükséges, cserélje ki. A ventilátor zajos Idegen testek a ventilátorlapáton. Távolítsa el az idegen testeket. vagy rezeg. Túl kicsi légáramlás. Távolítsa el akadályt a légáramlás útjából

11 ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZ kék barna MV Ventilátor motor CO Kondenzátor EI Ionizációs elektróda EV Gázmágnesszelep PA Levegı nyomás R1 Levegı nyomásır relé kapcsoló FU Biztosíték 6A AP Vezérlıegység R2 Levegı nyomásır relé EA Gyújtóelektróda TA Helyiségtermosztát TR Biztonsági termosztát kézi újraindítással IT Gyújtótranszformátor LF Zavarszőrı RV Főtés/Állj/Szellızés kapcsoló AL Égıhibát jelzı lámpa EVS Biztonsági mágnesszelep

12 ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZ kék barna fekete fekete kék barna fekete fekete MV Ventilátor motor CO Kondenzátor EI Ionizációs elektróda EV Gázmágnesszelep PA Levegı nyomás R1 Levegı nyomásır relé kapcsoló FU Biztosíték 6A AP Vezérlıegység R2 Levegı nyomásır relé EA Gyújtóelektróda TA Helyiségtermosztát R3 Ventilátormotor relé IT Gyújtótranszformátor LF Zavarszőrı TR Biztonsági termosztát kézi újraindítással AL Égıhibát jelzı lámpa EVS Bizt. mágnesszelep RV Főtés/Állj/Szellızés kapcsoló

13 ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZ MV Ventilátor motor CO Kondenzátor EI Ionizációs elektróda EV Gázmágnesszelep PA Levegı nyomás R1 Levegı nyomásır relé kapcsoló FU Biztosíték 6A AP Vezérlıegység R2 Levegı nyomásır relé EA Gyújtóelektróda TA Helyiségtermosztát R3 Ventilátormotor relé IT Gyújtótranszformátor LF Zavarszőrı TR Biztonsági termosztát kézi újraindítással AL Égıhibát jelzı lámpa PG Gáz nyomáskapcs. RV Főtés/Állj/Szellızés kapcsoló

14 Maximális főtıteljesítmény Qn(Hs) [kw] Légszállítás Tüzelıanyag Mőszaki jellemzık Gáznyomás Gázfogyasztás (1013 mbar, 15 o C) Gázfogyasztás (1013 mbar, 15 o C) Tápfeszültség Elektromos teljesítményfelvétel Zajszint 1mre Méret hosszúság * szélesség * magasság Tömeg [kcal/h] [m 3 /h] [mbar] [mbar] [Nm 3 /h] [kg/h] G , V; 50 Hz [W] [db(a)] [mm] [kg] GA/N 45A G 30 30/50 3, *550*435 38,5 G 31 37/50 3,21 G ,62 GA/N 80A G 30 30/50 5, *720* G 31 37/50 5,71 G ,52 GA/N 100A G 30 30/50 7, *720*590 66,5 G 31 37/50 7,14

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16.

KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. EC és GE TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16. Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési utasítás elıírásait. A gyártó, valamint

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Minigaz MRA 16/36/45 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT

Minigaz MRA 16/36/45 típusok MŐSZAKI LEÍRÁS SZERELÉS HASZNÁLAT Minigaz MRA HİLÉGFÜGGÖNY Minigaz MRA 16/36/45 típusok Zárt vagy nyílt égésterő szerelési mód Szabályozás és irányítás egy vezetéken Elektronikus gyújtás és ionizációs lángırzés Többágú égısor Kifúvóidomok,

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

SZERELÉSI és KEZELÉSI UTASÍTÁS

SZERELÉSI és KEZELÉSI UTASÍTÁS SZERELÉSI és KEZELÉSI UTASÍTÁS VENTOUX JURA COGNAC típusú hılégfúvók NIAGARA típusú kapulégfüggönyök 2009.01.16. Típusok (méretek): 2110 2115 3110 3115 2210 2215 3210 3215 2310 2315 3310 3315 GARANCIA

Részletesebben

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük, mielıtt

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Használati utasítás. Levegıtisztító berendezés. AP-2 modell

Használati utasítás. Levegıtisztító berendezés. AP-2 modell Használati utasítás Levegıtisztító berendezés AP-2 modell Funkciók Ultraibolya fény: A szőrı mellett, az egyik oldalon egy 4W teljesítményő ultraibolya fényforrás található, ami még egészségesebbé teszi

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az E-212 elektronikus vezérlıhöz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az E-212 elektronikus vezérlıhöz 1 Nyíregyháza, Óvoda u. 29. Adószám: 13054391-2-15 Tel:42 310 381 fax: 42/500 689 30/94 54 991 www.aero-therm.hu Email:girhiny@aero-therm.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az E-212 elektronikus vezérlıhöz 1.1 A mőködésrıl

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TL.E 23 36 45 MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal - FŐTÉSI

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

VENTS VKV/VKH/VKMK/VKMKp CENTRIFUGÁLIS TETİVENTILÁTOROK GÉPKÖNYV 30637114-012.2 PS

VENTS VKV/VKH/VKMK/VKMKp CENTRIFUGÁLIS TETİVENTILÁTOROK GÉPKÖNYV 30637114-012.2 PS VENTS VKV/VKH/VKMK/VKMKp CENTRIFUGÁLIS TETİVENTILÁTOROK GÉPKÖNYV 30637114-012.2 PS 2010 ALKALMAZÁS VENTS VKV/ VKH/ VKMK/ VKMKp fémházas centrifugális tetıventilátor, 220 mm-tıl 500 mm-es méretig. (továbbiakban

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés Használati utasítás Légcsatornázható klímaberendezés Vezetékes szabályzó (standard tartozék) 1. idızítı kijelzı 2. ventilátor-fokozat kijelzı (Automata, magas, közepes, alacsony) 3. leolvasztási állapot

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

INFRASUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK

INFRASUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK INFRASUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK SR II 21 31 41 61 81 SR II 42 62 82 Normál és templomi kivitel MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA MŐSZAKI LEÍRÁS FÖLSZERELÉS ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 4 11.

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 1 KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 2 AZ Ön N1 és 1P KÁVÉDARÁLÓJA - AZ Ni és 1P kávédaráló különösképpen megfelelő berendezés kávézók, szállodák, éttermek, étkezdék és kávékereskedések

Részletesebben

H2201 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER)

H2201 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER) H220 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER) A készülék működési elve: A magas ferkvenciás rezgéseket az ultrahangos fej pengéje segítségével a bőr felületére vezetve,

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai kürtős szagelszívókhoz.

Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai kürtős szagelszívókhoz. Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai kürtős szagelszívókhoz. CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L. C. Àngel Guimerà, 16-17 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN Tel. +34 938 594 100 - Fax +34

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

UTILE. Felhasználói Kézikönyv GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT 70 KG CHAIN 3M ELETTRONIC DIVISION

UTILE. Felhasználói Kézikönyv GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT 70 KG CHAIN 3M ELETTRONIC DIVISION ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv UTILE 70 KG CHAIN 3M GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása Tartalom Műszaki adatok:... 2 A CPS-325A vágási méretei.... 2 A CPS-325B vágási méretei.... 3 A CPS-325C vágási méretei.... 3 A gép leírása

Részletesebben

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal.

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal. 1. Általános leírás A TriAqua rendszer egy levegı-víz hıszivattyú, amely speciálisan a használati melegvíz-elıállításra lett kifejlesztve. Emellett főt télen, hőt nyáron bármely típusú épületben. A rendszer

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással s 4 502 ACVATIX Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással SAL.. SAL31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlıjel SAL61.. AC/DC 24 V tápfeszültség, 0 10

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs Kombi Kompakt Gázkazán HGK 24 HGK 28 HGK 36

HAJDU. Kondenzációs Kombi Kompakt Gázkazán HGK 24 HGK 28 HGK 36 HAJDU Kondenzációs Kombi Kompakt Gázkazán HGK 24 HGK 28 HGK 36 Kezelési utasítás Elıször kérje meg a készülék beüzemelıjét, hogy mutassa meg Önnek, hogyan kell a készüléket és a berendezést feltölteni

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

Használati útmutató A páraelszívó készülékhez

Használati útmutató A páraelszívó készülékhez Használati útmutató A páraelszívó készülékhez 2. ábra 3 Páraelszívó Tiszelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. A megfelelő telepítés, használat és karbantartás érdekében kérjük gondosan

Részletesebben

Elektronic Ah-Counter

Elektronic Ah-Counter Elektronic Ah-Counter GGAh-10 P10 E 1.1 1. Általános ismertetı A GGAh-10 - P10 jelő amperóra számláló a galvanizáló iparban szokásos töltésmennyiségek mérésére alkalmas, és IP 65 tömítettségő átlátszó

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ Megjegyzések: 1. A távindító rendszer használatával egy idıben a motorkerékpár indítókulcsa nem helyezhetı be, mert ez a biztosíték kiolvadását

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló!

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló! Tisztelt Vásárló! Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása Megtisztelő számunkra, hogy a termékünket választotta, reméljük hogy berendezésünk zökkenőmentesen fogja szolgálni Önt! A beléptető

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

Léghevítı Készülékek GÉPKÖNYV. További Információkért látogassa meg Honlapunkat: www.pakole.com

Léghevítı Készülékek GÉPKÖNYV. További Információkért látogassa meg Honlapunkat: www.pakole.com Földgáz vagy P/B gázzal üzemelı Léghevítı Készülékek IPARI FŐTÉSTECHNIKA GÉPKÖNYV További Információkért látogassa meg Honlapunkat: www.pakole.com Típusok LH-30, LH-40, LH-50 LH-60, LH-70, LH-80 FONTOS:

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz. GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz

Részletesebben

EXHAUSTO 3001433-1999-02-11. fm 2/12

EXHAUSTO 3001433-1999-02-11. fm 2/12 EXHAUSTO 3001433-1999-02-11. fm 2/12 1 Termékinformáció 3 2 Öszeállítás 4 2.1 Szerelés. 4 2.2 Elektromos bekötés... 4 2.2.1 Bekötési példa... 5 2.2.2 1-es példa, feszültségszintek (5. ábra).... 5 2.2.3

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 TÍPUSÚ GÁZFİZİLAPOKHOZ GCS64S1-181765 - GCS74S1-181766 COD.: 04027HUGO - 15.05.2007 A FİZİLAPOK LEÍRÁSA TÍPUSOK: GCS64S1-181765 TÍPUSOK: GCS74S1-181766

Részletesebben

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 Hajtogatógép kezelési utasítása. 2 Tartalom: 1) Figyelmeztetés 2) Műszaki adatok 3) A gép leírása 4) Üzemmód automatikus papíradagolás 5) Hajtogatási

Részletesebben

MINIGAZ M35 C-F HŐTİ / FŐTİ LÉGBEFÚVÓ R-410A. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ és HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MINIGAZ M35 C-F HŐTİ / FŐTİ LÉGBEFÚVÓ R-410A. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ és HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINIGAZ M35 C-F HŐTİ / FŐTİ LÉGBEFÚVÓ R-410A SZERELÉSI ÚTMUTATÓ és HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1312 BS 5035 SOLARONICS CENTRAL EUROPE Kft. - 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: (+36-1) 203-1125, Fax: (+36-1)

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat!

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat! EXHAUSTO füstgáz elszívó rendszer Kezelési utasítás Ez a kezelési utasítás EXHAUSTO füstgázelszívó rendszer a felhasználó által végrehajtható kezelési és ellenırzési mőveleteit tartalmazza! A zavarmentes

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv

LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv LP/TLP 28X4 nyomtató Kezelői kézikönyv Előszó A Zebra Technologies Corporation (Camarilllo, California) LP 2824 sorozatú nyomatóinak kezelési és üzembe helyezési útmutatóját találja ebben a kézikönyvben.

Részletesebben

ZF1. Vezérlés leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS. Vezérlés Leírás ZF1

ZF1. Vezérlés leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS. Vezérlés Leírás ZF1 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Mikroprocesszoros, nyomatékszabályzós, kétmotoros vezérlıpanel 230V-os egyfázisú meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, UNIT, ATI, KRONO, FAST, FERNI, rendszerek vezérlésére,

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1/8 Tartalom Ábrák Méretek... 3 A készülék ismertetése... 4 Beüzemelés... 4 Használati, és biztonsági előírások... 5 Tisztítás, higiénia és tárolás... 6 Hiba

Részletesebben

Flamco. Flamco-Fill PA és PM típusú utántöltoª berendezés. Szerelési és kezelési leírás. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill

Flamco. Flamco-Fill PA és PM típusú utántöltoª berendezés. Szerelési és kezelési leírás. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PA és PM típusú utántöltoª berendezés Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco H Szerelési és kezelési leírás Ön az alábbi címen érhet el bennünket: Becker Export-Import KFT. Pf: 216 1519 Budapest Tel.:

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

Beltéri wellness és medenceterek párátlanítása és hővisszanyerése. DH 44 és 66 kompakt hőszivattyús uszodai párátlanítókkal

Beltéri wellness és medenceterek párátlanítása és hővisszanyerése. DH 44 és 66 kompakt hőszivattyús uszodai párátlanítókkal R Beltéri wellness és medenceterek párátlanítása és hővisszanyerése DH 44 és 66 kompakt hőszivattyús uszodai párátlanítókkal calorex hôszivattyús kompakt uszodai párátlanító A Calorex DH 44 és 66 elegáns

Részletesebben

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DANUBE INTERNATIONAL DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP GYÁRI SZÁM: Levélcím: 2220 Vecsés Bulcsú u. 13. E-mail:

Részletesebben

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK o A gépet kizárólag szakképzett személy használhatja. o Figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást; az itt leírt eljárások

Részletesebben

Asztali ventillátor Használati útmutató

Asztali ventillátor Használati útmutató Asztali ventillátor Használati útmutató HU SFE 3020WH SFE 4030WH A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz Tartalomjegyzék Beépítés és bekötési rajz Vázlatos bekötési ábrák Szenzorok beépítése A kijelző elhelyezése Központi egység telepítése Funkciók Riasztás A rendszer működése

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 Szerelési segédlet 8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 NG25.1 NG LPG 1 Fúvóka 2 Tömítő gyűrű 3 Tömítő gyűrű 6 720 608 413 U (2006.11) SM Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató/jelmagyarázat 3 1.1 Biztonsági

Részletesebben

PANINI GRILL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PANINI GRILL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PANINI GRILL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1/8 Tartalom 1 Bevezetés... 3 1.1 A készülék biztonsági eszközei... 4 1.2 A készülék leírása... 4 1.3 A készülék részei... 4 2 Technikai adatok... 5 3 Csomagolás...

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK A gyártási számában W jelet tartalmazó gázf készülékhez A M szaki adatokban leírtak, a F É G K ONVEKTORGYÁRTÓ Z RT. termékeinek javítására kiképzett gázszerel

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics APP-332 AC POWER PACK Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

A készülék ASM2/B soros interfészen csatlakozhat a CAREL távfelügyeleti rendszeréhez.

A készülék ASM2/B soros interfészen csatlakozhat a CAREL távfelügyeleti rendszeréhez. 1/15 1. Általános ismertetés A CHILLBASE egy vagy kétkompresszoros folyadékhőtı berendezés szabályozására alkalmas mikroprocesszoros szabályozó. Kétkompresszoros folyadékhőtı esetében az ALLBASE hibakezelı

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ TRON ROLTRON 250 C

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ TRON ROLTRON 250 C HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ TRON ROLTRON 250 C Használati és Karbantartási útmutató a ROLTRON 250 C típusú takarítógéphez 1. Műszaki adatok: Energia szükséglet 0,65 Kw 0,65Kw Motor Egyfázisú Egyfázisú

Részletesebben

Szerelési utasítások. devireg 316

Szerelési utasítások. devireg 316 HU Szerelési utasítások devireg 316 A devireg 316 DIN sínre szerelhető, 52 mm magas termosztát, amelynek felhasználási területe szobahőmérséklet, padlóhőmérséklet, szellőztetés vagy hűtés szabályozása,

Részletesebben

HHC. Hydro Heat Control. H&M Elektronik

HHC. Hydro Heat Control. H&M Elektronik HHC Hydro Heat Control H&M Elektronik Hydro Heat Control HHC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok... 4 Érintésvédelem...

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben