Jegyzőkönyv. DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-MAIL: dfalvhiv@axelero."

Átírás

1 DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/ Jegyzőkönyv Készült: augusztus 16-án, a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 jelen van. Megállapítja, hogy a meghívó a mellékletekkel együtt az SZMSZ szerint időben megérkezett a képviselőkhöz. A polgármester a meghívóban foglaltaktól eltérően, az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az alábbiak szerint hagyja jóvá: Napirend: 1. Bányai ÁMK dunafalvi oktatási-nevelési intézményeinek 2011/2012. tanévre szóló, fenntartói finanszírozás alapját képező órakereteinek meghatározása, Scheidl Róbert Bányai ÁMK főigazgató-helyettese 2. Az önkormányzat I. féléves beszámolójának jóváhagyása, a költségvetés módosítása 3. Döntés az önkormányzat folyószámla hitel-keretének emeléséről 4. Döntés ÖNHIKI II. ütem pályázat benyújtásáról 5. Egyéb ügyek 6. Szociális ügyek zárt ülés 1. napirendi pont A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a Bányai ÁMK dunafalvi oktatási-nevelési intézményeinek 2011/2012. tanévre szóló, fenntartói finanszírozás alapját képező órakereteinek meghatározásáról szóló előterjesztésre. A polgármester elmondja, hogy tegnap volt megbeszélés Baján, közölték, hogy az a normatíva amit elvártak, nem igényelhető le. Nem lehet tudni, hogy hogyan tovább. Most már az a cél, hogy legalább azt a finanszírozást meg kell kapni, ami tavaly volt. A polgármester kéri a megjelenteket, hogy figyelemmel az előterjesztésre, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Virág Tibor főigazgató: Tegnap derült ki a normatíva probléma. Ő maga részéről nem döntéshozó, hanem végrehajtó. Jobb finanszírozás érdekében jött létre ez a társulás. Ez a fajta összefogás a kisiskolákon segített volna. Hetek óta folyik a munka ennek érdekében. Nagyon jó élmény volt, hogy minden település gazdaként, szeretettel kezeli az intézményeket. Az élet sokmindent hozhat még, vannak fordulatok. Ma délután fog tájékoztatást kapni a bajai városvezetéstől. A finanszírozáson túl sajnálja, ha nem jön létre az új társulás, a szakmai előkészítők már látták benne a szakmai értelmet is kihasználtsági problémák, szakmai ellátottság kezelése. Őszintén reméli, hogy a bajai politikai vezetés ki fog találni ebből a helyzetből. Azért jött el, hogy megismerjék egymást. Az előterjesztést ismeri, az óraszámok tekintetében a főigazgatő-helyettest kéri fel a szakmai álláspont ismertetésére, mivel ők már előzőleg egyeztettek. Scheidl főig.: Tavalyi évben 94 óra volt, a szakértői vélemény 92 óráról szól, a 3. változat elfogadását javasolja, ami a tavalyi óraszámot jelenti. Egy óra kb. 100ezer ft-t jelent egy évben. Ez pénzügyileg és szakmailag is végrehajtható. Gálné: Változtatás abban a tekintetben lényeges, hogy a kistérségi megállapodás alapján feladatellátási helyenként és önkormányzatonként kell összeállítani a költségvetést, emiatt nagyon lényeges ami eddig a közös hiányfinanszírozás miatt nem volt az -, hogy egyes pedagógusok bére óraszám tekintetében hova terhelődik. A tantárgyfelosztás és az órakeret összaállítása is ennek a szempontnak alárendelten történt.

2 Scheidl: A szakértői javaslatban az új intézményben két vezetői struktúra szerepelt. Egyeztetések történtek, hogy két óvodai tagintézményt korábban is egy vezető vezette, ez menne tovább, most a két iskolai tagintézményre. A korábbi tagintézményvezetői megbízás visszavonásra került, feladatcsökkenés van az egész intézmény esetében. Most újratervezés van, de jelenleg itt tartunk. Minden vezetői megbízás megszüntetésre került, a főigazgatótól fogja mindenki megkapni az új megbízást. Dunafalvára az eddigi három ember (2 osztálytanító, napközis) lett tervezve, a nemzetiségi oktatásban 10 óra, visszajön az Illés Annamária nemzetiségi tanítónak, ő volt eddig is kinevezve. Gálné: A megállapodás alapján normatívát a dunafalvi önkormányzat csak a dunafalvi feladatellátási helyen tanuló gyermekek és tanulók után kap és ennek költségei is terhelik. A Szeremlére járó dunafalvi lakóhelyű tanulók ebben a felállásban már szeremleinek fognak számítani. Ezen kívül lesznek közösen megoldandó feladatok mint pl. az iskolabusz finanszírozása. Magosi: Ezért jó, hogy megtartottuk az intézményfenntartó társulást. Támogatja a 3. változat elfogadását. Virág: A kiscsávolyi iskolát is vissza lehetett volna emelni a rendszerbe, mivel az már volt a Bányai része korábban is. Azt a szakértői tájékoztatást kapta, hogy a következő tanévtől szó lehet róla. Scheidl: Általános iskolára, méghozzá nagyobb létszámúra lenne szükség. Az egységes iskola szempontjából is fontos az általános iskola. Nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki, de nézzük meg az intézmények racionális sorsát. Magosi: Az idő azt igazolta, hogy helyesek voltak az eddigi társulásos döntések, továbbra is ez a cél, hogy mind a tanulók mind a pedagógusok megtalálják a helyüket az új társulásokban is. Gálné: Óvoda problémáját is meg kellene vitatni. Scheidl: 0,75 helyett 0,78-ban kellene foglalkoztatni a pedagógusokat, így az eddig 24 kötelező óra helyett 25 kötelező órával lehetne számolni és így meglenne a heti 50 óra, amit a szakértői vélemény minimum feltételnek mond. Ezzel a törvényi minimum ki lenne elégítve és jogosult a fenntartói a normatívára. A testület további vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 74/2011.(VIII.16.)önkormányzati határozat Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának V/A. fejezet 7. pontjában foglaltaknak eleget téve az alábbi, es tanévet érintő döntéseket hozza: 1. a Képviselő-testület a szeremlei főigazgató-helyettes heti kötelező óraszámát 8 órában határozza meg és vállalja a döntéséből adódó többlet költségek finanszírozását, 2. a Képviselő-testület az önkormányzat által finanszírozott dunafalvi oktatási-nevelési feladat-ellátási helyeken a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan az óvoda tekintetében 50 óra/hét órakeretet, az iskola tekintetében 94 óra/hét órakeretet hagy jóvá és vállalja ezen órakeretek biztosításából eredő kiadások viselését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetésének módosítását valamint évi költségvetésének tervezetét a testület döntésének megfelelően készítse elő. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Bányai ÁMK főigazgatóját, valamint a Bajai Többcélú Kistérségi Társulást értesítse. Felelős: polgármester Határidő: értesítés azonnal, ktgvetés módosítás , ktgvetési koncepció napirendi pont A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat I. féléves beszámolójára vonatkozó előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Magosi: Ha nem lesz pénz az ÖNHIKI-ből, akkor komoly, adósságrendezést megelőző megszorító intézkedésekre lesz szükség. A gazdálkodás kiegyensúlyozott, az előterjesztésben felsorolt indokokon kívül nincs ok a módosításra, de azok miatt szükséges a módosítás. A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 75/2011.(VIII.16.)önkormányzati határozat A Képviselőtestület az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja. A polgármester elmondja, hogy az elnyert ÖNHIKI támogatás, a kiutalt EMVA támogatás, a vissza nem fizetett EMVA megelőlegező hitel miatt szükséges a évi költségvetés módosítása is, melynek tervezetét a körjegyzőség csak az ülésre tudta elkészíteni, így jelen ülésen átadja az írásos anyagot a képviselőknek, majd

3 szünetet rendel el. Szünet után. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 5 ellenében az alábbi rendeletet hozza: 10/2011.(VIII.18.)önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.17.)önkormányzati rendeletének módosításáról (rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete) 3. napirendi pont A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megújítására valamint 2milliós működési célú hitel felvételére vonatkozó előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy első határozat meghozatalára azért van szükség, mert lejárt a folyószámla hitel-keret szerződés, a másodikra pedig azért, mert az ÖNHIKI előleg hiánya miatt nem elegendő a folyószámla hitel-keret és az EMVA támogatás teljes összegének meg nem állapítása miatt annak 2milliós összegét le fogják emelni a folyószámláról, és így ha nem lesznek helyi adóbevételek szeptember 15-ig újra - nem tud majd működni az önkormányzat. Ennek a hitelnek a felvételére csak akkor kerülne, ha a pénzügyi egyensúly fenntartása miatt szükséges. A testület vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatokat hozza: 76/2011.(VIII.16.)önkormányzati határozat Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy likviditási problémáinak áthidalására ,- ft azaz ötmillió forint összegű, éven belüli rulírozó folyószámlahitelt vesz fel a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től. A hitel rendelkezésre állásának kezdete: szeptember 1., végső lejárata: augusztus 31. Az önkormányzat a hitel fedezeteként a Dunafalva, Posta u. 4. szám alatti (452 hrsz), önkormányzati tulajdonban álló, forgalomképes minősítésű ingatlant ajánlja fel és hozzájárul a jelzálogjog és elidegenítési tilalom ingatlanra történő bejegyzéséhez. Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére. Az önkormányzat vállalja, hogy a folyószámla illetve munkabérhitel és járulékainak visszafizetését beépíti a évi költségvetésekbe és hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az átengedetett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (továbbiakban: Önkormányzati Bevételek) engedményezéséhez, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitel ill. munkabérhitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. A munkabérhitel összege maximum az önkormányzat és intézményei személyi juttatásának évi egyhavi várható legmagasabb összege ,- ft/hó. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem benyújtására és felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a hitel felvételéhez szükséges jognyilatkozatok valamint a hitelszerződés aláírására. Felelős: polgármester, körjegyző Határidő: hitelkérelem benyújtása azonnal, egyéb /2011.(VIII.16.)önkormányzati határozat Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a folyószámla hitelen túl ,- ft azaz kétmillió forint összegű, éven belüli lejáratú működési célú hitelt vesz fel a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től. A hitel rendelkezésre állásának kezdete: október 1., végső lejárata: szeptember 30. Az önkormányzat a hitel fedezeteként a Dunafalva, Posta u. 4. szám alatti (452 hrsz), önkormányzati tulajdonban álló, forgalomképes minősítésű ingatlant ajánlja fel és hozzájárul a jelzálogjog és elidegenítési tilalom ingatlanra történő bejegyzéséhez. Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére. Az önkormányzat vállalja, hogy a működési célú hitel és járulékainak visszafizetését beépíti a évi költségvetésekbe és hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az átengedetett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek (továbbiakban: Önkormányzati Bevételek) engedményezéséhez, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. A folyószámlahitel ill. munkabérhitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja.

4 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem benyújtására és felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a hitel felvételéhez szükséges jognyilatkozatok valamint a hitelszerződés aláírására. Felelős: polgármester, körjegyző Határidő: hitelkérelem benyújtása azonnal, egyéb napirendi pont A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy mint az már korábban elhangzott az ÖNHIKI pályázaton 7,3millió forintot nyert az önkormányzat. Az önkormányzat évi költségvetése 25,5milliós hiánnyal számol. Az önkormányzat a tavalyi évben 10,6millió forint ÖNHIKI támogatást és 2 millió forint MÜKI támogatást nyert. Mindezek alapján indokolt az ÖNHIKI II. ütemének benyújtása. A körjegyzőség elkészítette a beadáshoz szükséges féléves beszámolót, a költségvetés módosítását, amiket a testület a jelen ülésen elfogadott, de még szükséges egy határozat a pályázat benyújtásáról. A polgármester ismerteti a határozattervezetet, és kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 78/2011.(VIII.16.)önkormányzati határozat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő, vagy a feletti. b) a települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő alatti, és a szeremlei székhelyű körjegyzőséghez tartozik. X c) a települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet pontja szerint felmentéssel rendelkezik. d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns. II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben X ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. III. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása és évben nem haladja meg az Ötv. 88. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. X V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem X kötelezett. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. 5. napirendi pont A polgármester elmondja, hogy a szüreti bál zenekari költségét az önkormányzat felvállalja, de a hagyományőrző egyesület és az iskola szervezi. A konyhán bérleti szerződéssel használati lehetőség lett biztosítva egy vállalkozónak a központi konyha idején kívül, de a vállalkozót érdekli a konyha időszakos nyári bérlete is. Bika pusztára kistöltésen a helyreállítást elvégezték, 2,6millió forintot költöttek rá.

5 Farkasné: Szeremlével együtt volt tábor, rossz idő volt, de nem volt probléma. A helyi táborozások lezajlottak, kifestettek maguk után. Magosi: Az óvoda meszelése megtörtént, a konyhán most takarítanak, egy hétre álltak le. Az iskola külső javítása folyik. Az iskola sarkán régi téglákkal lesz kialakítva saját beruházásban, közcélú munkásokkal egy kis kerékpáros pihenőhely. A kompközlekedés fenntartása nagyon fog múlni a pályázaton, ha nem lesz pályázati támogatás, nem lehet majd kisólyázni. A szekcsői önkormányzat vagy beszáll a fenntartásba vagy más módot kell találni. A piactér meglévő anyagokból való készítése zajlik. A magtár építése áll, de az idei évben az alsó szintet be akarják fedezni, csak most a cég pénzt keres a vállalkozási tevékenységével. 6. napirendi pont Szociális ügyek zárt ülés (lsd. zárt ülés jegyzőkönyv) A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti. kmf. Magosi György polgármester Gál Vilmosné körjegyző

1 J e g y z ő k ö n y v

1 J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 28-án a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség épületében a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának üléséről és a Szeremle Községi valamint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő testülete./2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. 04. 28. napján tartott ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E

Részletesebben

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 12-én, a Szeremle Községi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.09-én a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Hégen András elnök köszönti a megjelenteket,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. Készült: 2011. április 28-án 15.00-19.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Kormos Krisztián

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 15-én (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 15-én (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 15-én (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben