E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó döntések Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Horváth Mária, megyei aljegyző Gazdasági Iroda Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Farkas Boglárka, költségvetési referens Feketéné Maróti Ágnes, költségvetési referens Pappné Dr. Németh Marietta, vagyongazdálkodási csoportvezető Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Dr. Molnár Ibolya, irodavezető Az előterjesztést megtárgyalták: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Javaslat a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény felhasználására A Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzete az elmúlt időszakban folyamatosan romlott. Jelenleg a szállítói állomány eléri a 453 millió Ft-ot, ezen belül a 30 napon túl lejárt szállítói tartozások összege megközelíti a 123 millió Ft-ot. Ebben szerepet játszik a működési célú pályázatok előfinanszírozási igénye is, de az önkormányzatok központi finanszírozása sem alkalmazkodik a téli-tavaszi megnövekedett finanszírozási igényekhez, mert ilyenkor az intézményi kiadások nagyon jelentősek, az állami finanszírozás ütem ettől eltér. A lejárt határidejű kötelezettségek rendezésére, a finanszírozási helyzet javítása érdekében szükségesnek ítéljük meg átmeneti jelleggel a Kötvény bevételből ezer Ft igénybevételét. Ezzel együtt a lehetőség szerint valamennyi alkalommal benyújtjuk igényünket a hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására, és várhatóan az intézményi hálózat átalakítása, a feladatok csökkenése is lehetővé teszi a pénzügyi helyzet javítását. Fentiek következtében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni:./2011. (IV. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy folytasson tárgyalást a Veszprém Megye Fejlődésért Kötvényt kibocsátó Raiffeisen Bank Zrt-vel, arról hogy a Kötvény eredeti céljától eltérően egy éves visszapótlási kötelezettséggel munkabér fizetésre és szállítói tartozások kiegyenlítésére ezer Ft-ot a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasznál. A felhasználás céljáról és mértékéről, valamint a visszapótlásról a közgyűlést folyamatosan tájékoztatni kell. A tárgyalás eredményéről a Közgyűlés Elnöke adjon tájékoztatást a Közgyűlés részére. Határidő: azonnal, illetve folyamatos II. Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 6. melléklet 2. pontja értelmében a helyi önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében évben kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló helyi önkormányzatokért felelős miniszteri rendelet kidolgozásra került, amely a Magyar Közlöny évi 19. számában jelent meg. A belügyminiszter önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásáról szóló 4/2011. (III. 1.) BM rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. -ában rögzítésre került, hogy a helyi önkormányzat támogatási igényének elbírálása során fő szempont a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány alakulása. A Törvény 6. melléklet pontjai tartalmazzák a támogatás igénylésének feltételeit, melyek alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat évben jogosult a pályázat benyújtására. A pályázat benyújtásának feltétele az előterjesztésben foglalt, kötött tartalmú 2

3 határozat meghozatala, valamint a könyvvizsgálónak a megyei önkormányzat évi zárszámadási rendelettervezetéről készített jelentése. A megyei közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetését ezer Ft működési hiánnyal fogadta el, melynek összege a évi beszámoló elkészítését követően az áthozott kötelezettségek nagyságával ezer Ft-tal emelkedett. A szigorú takarékosság mellett is az önkormányzat gazdálkodását évtől folyamatos likviditási gondok jellemzik. A lejárt fizetési határidejű szállítói állomány nagyságrendje ezer Ft között mozog, és átlagosan ezer Ft likvid hitellel tudjuk biztosítani a működést. A megyei önkormányzatnak, és az irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervnek a évi költségvetés betartása érdekében a feladatok végrehajtása során továbbra is a legnagyobb mértékű takarékosságot kell szem előtt tartani. A Veszprém Megyei Önkormányzat működőképessége megőrzése, valamint a költségvetési hiány javítása érdekében évben pályázatot kíván benyújtani az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen. A Törvény 6. melléklet 2.5. pontja szerint az igénylést az év során április 30., szeptember 10., valamint november 5-ig lehet benyújtani. A megyei önkormányzat likviditási helyzetére tekintettel indokoltnak tartjuk a pályázat legkorábbi határidőre történő benyújtását. Fentiek következtében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni:./2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: a. A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns. b. A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. c. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. d. A Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezettségvállalása és évben nem haladja meg az Ötv. 88. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. e. A Veszprém Megyei Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Határidő: április 30. 3

4 III. Javaslat költségvetési számlavezetésre, folyószámla hitelkeretre és munkabérhitelkeretre vonatkozóan A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetését működési hiánynyal fogadta el, amely a évi kötelezettségek és a pénzmaradvány elfogadását követően növekedni fog. A hiány egy része likviditási típusú hiány, mivel a bevételek és kiadások eltérő ütemezéséből alakul ki. Ennek kiegyenlítésére és a kis-kincstári rendszer működtetésére szükség van folyószámla hitel felvételére. A jelenlegi lehetőségek keretein belül célszerű a jelenlegi számlavezető pénzintézettel a június 23-án lejáró folyószámla hitelkeret szerződést közbeszerzési eljárás keretében megkötni egy éves időtartamra ezer Ft folyószámla hitelkeretre, valamint ezer Ft munkabérhitel biztosítására. Ugyanakkor a pénzpiaci viszonyok jelentős változása miatt, és a jelenlegi folyószámla hitel optimális feltételeinek elérése érdekében célszerűnek tartjuk ismételten tárgyalásokat folytatni a jelenlegi számlavezető pénzintézettel, valamint megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a folyószámla vezetésre, folyószámla hitelkeret, valamint munkabér hitelkeret fenntartására vonatkozóan más pénzintézet milyen típusú ajánlatot tud tenni. A folyószámla vezető pénzintézetnek tudnia kell működtetni a kis-kincstári finanszírozást, valamint a megyei önkormányzat rendelkezésére kell bocsátania legalább ezer Ft folyószámla hitelkeretet, valamint ezer Ft munkabér-hitelkeretet is. A fenti indokokra tekintettel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslatok elfogadását:.../2011. (IV.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a jelenlegi számlavezető pénzintézettel kedvezőbb feltételrendszer elérése érdekében folyószámla vezetésre, kis-kincstári finanszírozási rendszer működtetésére, valamint a kapcsolódóan igénybe venni kívánt ezer Ft folyószámla hitelkeret, továbbá ezer Ft munkabér hitelkeret egy évre történő biztosítására. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, végeztessen piackutatást ezen szolgáltatások más pénzintézettel történő ellátására. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a lefolytatott tárgyalásokról, a piackutatás eredményéről a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa. Határidő: júniusi közgyűlés.../2011. (IV.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy közbeszerzési eljárást folytasson le ezer Ft bankszámlához kapcsolódó hitelkeret egy évre történő megnyitása érdekében. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt költségvetésében a fejlesztések előtt a hitel- és járulékai fedezetét saját bevételeiből megteremti és visszafizetésére kötelezettséget vállal. 4

5 A folyószámla-hitelkeret fedezetéül a évi költségvetésének saját bevételeit jelöli meg. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámlát vezető bankkal közbeszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb feltételek biztosítására folytassa le a tárgyalásos eljárást és kösse meg a hitelszerződést. Határidő: június /2011. (IV.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a számlavezető pénzintézettel folytasson tárgyalásokat ezer Ft bérhitel felvételének lehetőségeiről egy éves időszakra. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt költségvetésében a fejlesztések előtt a hitel- és járulékai fedezetét saját bevételeiből megteremti és visszafizetésére kötelezettséget vállal. A bérhitel keret fedezetéül a évi költségvetésének saját bevételeit jelöli meg. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámlát vezető bankkal a legkedvezőbb feltételek biztosításával kösse meg a bérhitel szerződést. Határidő: azonnal IV. Döntés alapítvány támogatásáról A közgyűlés elnökéhez érkezett egy alapítványi támogatási kérelem, mely odaítélését javasolja, de a jogszabályi miatt döntést nem hozhat e kérdésben. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d. pontja szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása. A fenti indokokra tekintettel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását:.../2011. (IV.28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzat terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Elnöki Keret (4/a melléklet II.6.) előirányzat terhére: Tánc-lánc Alapítvány, Pápadereske Rábaközi aljak, blúzok, viseletek készítésének támogatása Határidő: június 15. Veszprém, április ezer Ft 5 Lasztovicza Jenő s.k.