Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés"

Átírás

1 Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 3 kisebbségi képviselőből 3 jelen van. Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjéül Kalános Imrénét javasolja, mely javaslatot a testület egyhangúlag jóváhagyja. Az elnök megállapítja, hogy a meghívó a szükséges mellékletekkel együtt a képviselőkhöz időben megérkezett. Ezt követően az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan az alábbiak szerint hagy jóvá: Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről 2./ A SZRNÖ I-III. negyedéves költségvetési beszámolója 3./ A SZRNÖ évi költségvetési koncepciója 4./ Egyéb ügyek 1. napirendi pont Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az előző ülésen döntött a testület a féléves beszámoló jóváhagyásáról valamint a költségvetési határozat módosításáról. Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a költségvetést módosító döntés nem került végrehajtásra, mivel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi referense írásban tájékoztatta a jegyzőt, hogy a döntés, mely szerint a testületi tagok munkájuk elismeréseként ajándékutalványban részesülnének jogszabályt sért. Az elnök elmondja, hogy mivel a döntés nem került végrehajtásra, javasolja ennek a 4. napirendi pontban való újratárgyalását. Az elnök kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Gál Vilmosné jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a Kormányhivatalt telefonon tájékoztatta arról, hogy a jogszabálysértő döntés nem került végrehajtásra és hogy az elnök előzetes tájékoztatása szerint várhatóan tiszteletdíj megállapítására vonatkozó javaslat kerül beterjesztésre. A Kormányhivatal erre az információra hivatkozva írásos szakmai segítségnyújtás küldött (lsd.jkv.melléklete), melyet az elnök számára továbbított. Bogdánné Urbán Anikó elnök: Megoldási javaslatát az egyéb ügyek napirendi pontban ismertetni fogja. A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 14/2013.(XI.25.)önkormányzati határozat-tervezet A Szeremlei RNÖ Képviselő-testülete az elnök beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint a két ülés között történt eseményekről jóváhagyja. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 14/2013.(XI.25.)önkormányzati határozat A Szeremlei RNÖ Képviselő-testülete az elnök beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint a két ülés között történt eseményekről jóváhagyja. 2. napirendi pont Az elnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Az elnök elmondja, hogy az önkormányzat pénzkészlete 29ezer ft-ról 93ezer ft-ra nőtt, az első félévben a Roma nap költségei jelentek meg a kiadások között. Az elnök léári a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

2 15/2013.(XI.25.)önkormányzati határozat Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját az önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: folyamatos 1. számú melléklet a 15/2013.(XI.25.) önkormányzati határozathoz 2013.év 2013.év év I-III.né. Megnevezés Terv Mód.I. ezerft ezerft ezerft % 1. Bevételek a) központosított állami támogatás % b) előző évi pénzmaradvány % c) kamatbevételek % d) feladatalapú támogatás % e) pályázaton nyert és egyéb támogatások 0 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN % 2. Kiadások a) bér és bérjellegű kiadások 0 90 ajándékutalványok 73 járulékok 17 b) dologi kiadások % készletbeszerzés % szolgáltatási kiadások % vásárolt közszolgáltatás % belföldi kiküldetés % reprezentáció % c) pénzeszközátadás (működési ) 0 d) felhalmozási Kisebbségi Közösségi Tér 0 e) pályázati alap 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN % Nyitó pénzkészlet: Záró pénzkészlet: 29eFt 241eFt 3. napirendi pont Az elnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Gál Vilmosné jegyző: A kormányhivatali segítségnyújtás során kifogásolták a költségvetési határozat szerkezetét, így a koncepciót a meghívóval együttesen kiküldött tervezettől eltérően szerkezetben, de azonos tartalommal javasolja elfogadásra. Bogdánné Urbán Anikó elnök: Az erre vonatkozó írásos tervezetet a hivatal elkészítette, melyet átad a képviselőknek. Ebből látható, hogy javaslat összegszerűségében nem, csak belső csoportosításában tér el az eredeti előterjesztéstől. Javasolja a koncepció jóváhagyását. Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök a pótlólagosan átadott előterjesztés (lsd.jkv.melléklete) szerinti határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 16/2013.(XI.25.) önkormányzati határozat Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV tv a alapján 2014.évi költségvetési koncepcióját a határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. Határidő: folyamatos

3 BEVÉTELEK Kiemelt előirányzatok 1. számú melléklet a 16/2013.(XI.25.) önkormányzati határozathoz Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014.évi Koncepció 2013.év Mód.I év Koncepció Változás % I.Központi költségvetésből kapott támogatás % állami alap támogatás % állami feladatalapú támogatás % II.Intézményi működési bevételek % kamatbevételek % III. Finanszírozási bevétel % költségvetési hiány belső finanszírozása, előző évi % Bevételek pénzmaradványból % 2013.év Mód.I év Koncepció KIADÁSOK Kiemelt előirányzatok Változás % I. Személyi juttatások % külső személyi juttatások ajándékutalványok % II.Munkaadókat terhelő járulékok % III. Dologi kiadások % készletbeszerzés % szolgáltatási kiadások % vásárolt közszolgáltatás % belföldi kiküldetés % reprezentáció % IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V.Egyéb működési kiadások társadalmi és szociálpolitikai juttatások támogatásértékű kiadások VI.Beruházások VII. Felújítások VIII.Egyéb felhalmozási kiadások pályázati alap Kiadások %

4 4. napirendi pont Az elnök ismerteti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/6462-3/2013. számú szakmai segítségnyújtását. Elmondja, hogy a fentiek alapján azt javasolja, hogy az elnöki tiszteletdíj legyen 5.000,- ft/hó, a képviselő-testületi tagok tiszteletdíja pedig ennek a negyede, vagyis 1.250,- ft/hó. Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Urbán Péterné képviselő: Egyetért a javaslattal, mert így még a karácsonyi csomagokra is marad pénz. Kalános Imréné képviselő: Mennyi pénze marad így az önkormányzatnak? Gál Vilmosné jegyző: A járulékfizetési kötelezettséggel együtt kb. 120ezer ft marad. A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 17/2013.(XI.25.)önkormányzati határozat-tervezet A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökének 5.000,- ft/hó, a képviselő-testületi tagoknak 1.250,- ft/hó tiszteletdíjat állapít meg az önkormányzat évi költségvetése terhére. Határidő: /2013.(XI.25.)önkormányzati határozat A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökének 5.000,- ft/hó, a képviselő-testületi tagoknak 1.250,- ft/hó tiszteletdíjat állapít meg az önkormányzat évi költségvetése terhére. Határidő: Az elnök javasolja, hogy javasolja ismét karácsonyi csomag összeállítását 80ezer ft értékben. Az elnök kéri a testületi tagokat tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Kalános Imréné képviselő: Hány házzal számol? Bogdánné Urbán Anikó elnök: 60 házzal számol. Kalános Imréné: Szerinte kevés lesz a 80ezer forint, 90ezer ft-t javasol. A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 18/2013.(XI.25.)önkormányzati határozat-tervezet A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat évi költségvetése terhére maximum 90ezer ft értékben karácsonyi csomagokat állít össze a szeremlei roma családok számára. Határidő: /2013.(XI.25.)önkormányzati határozat A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat évi költségvetése terhére maximum 90ezer ft értékben karácsonyi csomagokat állít össze a szeremlei roma családok számára. Határidő: Az elnök javasolja, hogy döntsön a testület a közmeghallgatás időpontjáról. Javasolja, december 2-án 16 órai időpontot. A javaslathoz észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra: 19/2013.(XI.25.)önkormányzati határozat-tervezet A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy december 2-án 16 órakor közmeghallgatást tart. A testület felkéri az elnököt a meghívó elkészítésére és kihirdetésére. Határidő: azonnal. 19/2013.(XI.25.)önkormányzati határozat A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy december 2-án

5 16 órakor közmeghallgatást tart. A testület felkéri az elnököt a meghívó elkészítésére és kihirdetésére. Határidő: azonnal. A napirendhez más észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti. Kmf. Bogdánné Urbán Anikó RNÖ elnök Kalános Imréné jkv.hitelesítő

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.09-én a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Hégen András elnök köszönti a megjelenteket,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.9-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a

Részletesebben

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.056-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. szeptember 12. napján 09.00

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1 /8 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-205/14/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!

Tantó Csaba polgármester: Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni! J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben