1 J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: november 28-án a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség épületében a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának üléséről és a Szeremle Községi valamint a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének együttes üléséről. Jelen vannak:lsd.jkv.melléklete Varga György Szeremle Község Polgármestere vendéglátóként és a KOT elnökeként köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az önkormányzatok III. negyedéves beszámolóinak elkészítése, valamint a évi koncepciók elkészítése miatt szükséges a közösen ellátott feladatok áttekintése. Mint a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás elnöke megállapítja a Társulási Tanács határozatképességét, mivel a 6 tanácstagból 6 jelen van. Megállapítja a szeremlei képviselőtestület határozatképességét, mivel a képviselőtestület 7 tagjából 7 fő jelen van. Magosi György Dunafalva Község Polgármestere megállapítja a dunafalvi képviselőtestület határozatképességét, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van. A két polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek Hágen Józsefné dunafalvai és Baloghné Szabó Csilla szeremlei képviselők személyét, valamint az alábbi napirendi pontokat javasolja elfogadásra. A szeremlei és dunafalvai képviselő-testületek a javasolt két személyt jegyzőkönyv-hitelesítőknek egyhangúlag jóváhagyják. NAPIRENDI PONTOK: 1. Beszámoló a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás I-III. negyedéves 2. A Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás évi költségvetési koncepciója (1-2. napirendi pontnál szavazati joggal a KOT Társulási Tanácsának tagjai rendelkeznek, a nem tanácstag képviselő-testületi tagok tanácskozási joggal vesznek részt az 1-2. napirendek tárgyalásán) 3. Beszámoló a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség I-III. negyedéves 4. A Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség évi költségvetési koncepciója 5. Egyéb ügyek a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a évi kiemelt célok meghatározása (A 3-5. napirendi pontnál az Ötv. szerint a 3-4. pont együttes ülésen tárgyalandó, szavazati joggal rendelkezik minden képviselőtestületi tag) 1. napirendi pont Beszámoló a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás I-III. negyedéves Előadó: Varga György Szeremle község polgármestere Magosi György Dunafalva község polgármestere ( írásos előterjesztés mellékelve ) Jelen vannak: lsd. mellékelt jelenléti ív Varga György, Szeremle község polgármestere a KOT I-III. negyedéves gazdálkodásával kapcsolatosan elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselő-testületi tagok a meghívó mellékleteként kézhez kapták, így kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A gesztor település polgármestere elmondja, hogy volt néhány előre nem tervezett bevétel pl. bérpolitikai intézkedések és

2 2 ehhez kapcsolódó kiadás, de lényegi eltérés nincs a tervezetthez képest, a teljesülés időarányos, így nem javasolt a KOT költségvetésének módosítása. Magosi: Jó lenne, ha még tíz évig tervezhetnék ezeket a dolgokat. Varga: Egyenlőre nem tudjuk meddig tervezhető a közoktatás, nagyon sok egymásnak ellentmondó hír jelenik meg ezzel kapcsolatosan. Baloghné: Az útravaló ösztöndíj nem volt tervezve eredetileg, mi ez? Varga: Ez egy központi pályázat, így eredeti bevételi előirányzatként nem tervezhető. A kiadási oldalon a mentor tanárok béreként, és a gyerekek ösztöndíjaként jelenik meg. A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök szavazásra bocsátja a KOT I-III. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót, melyről a Társulási Tanács további vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 5/2011.(XI.28.)KOT határozat A Szeremle-Dunafalva Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a közoktatási társulás I-III. negyedévi költségvetési beszámolóját és elszámolását (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja. 2. napirendi pont Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás évi költségvetési koncepciója Előadó: Varga György Szeremle község polgármestere Magosi György Dunafalva község polgármestere ( írásos előterjesztés mellékelve ) Jelen vannak: lsd. mellékelt jelenléti ív A Közoktatási Társulás elnöke a KOT évi költségvetési koncepciójával kapcsolatosan elmondja, hogy az erre vonatkozó előterjesztés a meghívó mellékleteként megküldésre került, így kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Az előterjesztésben az is benne van, hogy a két közösen fenntartott feladathoz közoktatás, igazgatás - milyen hozzájárulást kell fizetni. Jelzéssel szeretne élni az intézményvezető felé, hogy azoknak a bére kerüljön felülvizsgálatra, akiknek a minimálbér emelés miatt nem lenne arányos a bérük a megemelkedett minimálbérrel. A számokból az látható, hogy azokat a kiadásokat igyekszik tartani a társulás, ami idén is volt, létszámváltozások nem várhatók. A tanács elnöke kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Magosi: A gyerekek létszámcsökkenése látható a koncepcióból, tehát foglalkozni kell a további társulási vonallal. A nagy döntések ellen nem lehet tenni, de erősíteni lehet a helyi közösséget. Varga: A normatíva csökkenés létszámcsökkenés miatt van, míg a korábbi években ez összetettebb dolog volt, most egyértelműen ebből adódik. Magosi: A pénztelenség előbb utóbb arra fog vezetni, hogy tovább kell menni a város felé társulásos szinten. Varga: Most folytonosan változik a helyzet, sajnos így nem lehet előre tervezni. A mostani hírek szerint a pedagógusbérek jövő szeptemberben kerülnek állami kézbe. Scheidl: Két héttel ezelőtti állapot szerint, kétezer fő alatt állami kézbe kerül a közoktatás. Ebben az esetben nem lesz kompetenciája az önkormányzatnak. Amíg az önkormányzatnak a kezében van, gondolkodni kell mi az az út, ami jobb, mint az államosítás. Egyéb hozzászólás nem lévén, az elnök szavazásra bocsátja a KOT évi költségvetési koncepcióját, melyről a Társulási Tanács további vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza: 6/2011.(XI.28.)KOT határozat Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa a Szeremle-Dunafalva Közoktatási Társulás évi költségvetési koncepcióját (lsd. jkv.melléklete) jóváhagyja és javasolja a fenntartó önkormányzatok felé, hogy Szeremle mint gesztor változatlan tartalommal beépítse évi költségvetési koncepciójába, Dunafalva pedig 5.000ezer ft működési, 1.938ezer ft fenntartási és 802ezer ft élelmezésvezető bérhozzájárulása célú KOT pénzeszközátadással készítse el évi koncepcióját.

3 Felelős: polgármesterek 3 3. napirendi pont Beszámoló a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség I-III. negyedéves Szeremle község polgármestere, mint a gesztor önkormányzat elnöke a Körjegyzőség I-III.negyedévi költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a teljesülések megfelelőek, így nem indokolt a körjegyzőségi költségvetés módosítása. Varga György, a gesztor település polgármestere kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Észrevétel, hozzászólás nincs, Szeremle polgármestere szavazásra bocsátja a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség I-III. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót, melyet a szeremlei testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá: 126/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség I-III. negyedéves szóló beszámolóját (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja. Dunafalva polgármestere is szavazásra bocsátja a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség I-III. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót, melyet a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá: 109/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség I- III. negyedéves szóló beszámolóját (lsd.jkv.melléklete) jóváhagyja. 4. napirendi pont - Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség évi költségvetési koncepciója A gesztor önkormányzat polgármestere a Körjegyzőség évi költségvetési koncepciójával kapcsolatosan elmondja, hogy két fővel csökkenni fog a létszám 2012-ben, ami bérmegtakarítást kell, hogy eredményezzen. A hivatal felé minimum 2milliós bérmegtakarítás lett igényként megfogalmazva, mivel a munkát a megmaradó dolgozóknak el kell végezni. Négy bérváltozat került kialakításra, melyben nem volt egyetértés a két település polgármestere között. Az egyik eltérés a 10 illetve 15%-os illetménykiegészítés volt. Dunafalva polgármestere javasolta a 15%-os illetménykiegészítést, ami nem vehető el a dolgozóktól. A munkavállalók szempontjából ez egy védettebb helyzet. Szeremle azt az álláspontot képviselte, hogy 10%-os kiegészítés maradjon és az 5% eltérítés legyen beépítve. Ennek oka, hogy elég bizonytalan a pénzügyi helyzet ahhoz, hogy meg legyen tartva egy olyan lehetőség, hogy szükség esetén a bérekből vissza lehessen venni. Van egy olyan verzió, ahol egy pályakezdővel több munkavállaló jelenik meg, a 4. változatban pedig a jutalomkeret emelését is tartalmazza, ezt támogatta Dunafalva község polgármestere. Magosi: A bérkeretből megtakarítás van, ez vitathatatlan, de a 2 fő munkáját el kell végezni. Álláspontja az, hogy amit mi magunk megtakarítunk, abból juttassunk a dolgozóknak. Az eredeti cél az volt, hogy 2milliós bérmegtakarítás legyen, ezt messze túlteljesítik a kidolgozott változatok. Nem tudjuk hány dolgozó tartható meg a járásokkal, jelenlegi tudásunk szerint ez az utolsó év, amikor még ilyen létszámmal dolgozhatunk. Ha feladatot vesznek el, akkor embereket kell majd elküldeni. Gálné: Fenntartóként a két feladatot, a közoktatást és az igazgatást együtt kell nézni, ezért hivatalvezetőként is az 1. változatot támogatja. Varga: Az 1. változat rugalmasabb bérpolitikát jelent a biztonságos működéshez. Ez van beépítve a számszerű, táblázatos koncepcióba. Bármelyik változat mellett lehet azonban érvelni és a testületek által elfogadott változat fog beépülni a koncepcióba. Magosi: Többkörös vitát folytattak már erről és a maga részéről elfogadja az 1. változatot. A polgármester kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Kérdés, hozzászólás nincs, a gesztor önkormányzat polgármestere szavazásra bocsátja a Szeremle- Dunafalva Körjegyzőség 2012.évi költségvetési koncepcióját, melyet a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:

4 4 127/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség évi költségvetési koncepcióját (lsd. jkv.melléklete) jóváhagyja és változatlan tartalommal beépíti. Felelős: polgármester Dunafalva polgármestere szavazásra bocsátja a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség 2012.évi költségvetési koncepcióját, melyet a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá: 110/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség évi költségvetési koncepcióját (lsd. jkv.melléklete) jóváhagyja és az önkormányzat évi koncepciójába a ezer ft hozzájárulást beépíti. Felelős: polgármester 5. napirendi pont egyéb ügyek Szeremle község polgármestere, hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a évi kiemelt célok meghatározására vonatkozó előterjesztésre és határozati javaslatra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Magosi: Mindig van ügy, probléma, a hivatal mindig nyitva van, ami a dolgozókat ez leterheli. Varga: Ha nincs ügyfélfogadás akkor is jönnek az ügyfelek, és az utcán is folyik az ügyintézés. Kell egy ilyen szempontrendszert kialakítani az értékelésre, de e nélkül is megítélhetők a teljesítmények. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a gesztor önkormányzat polgármestere szavazásra bocsátja a évi kiemelt célokat, melyet a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá: 128/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség köztisztviselői számára a évi kiemelt célokat (lsd. jkv.melléklete) jóváhagyja. Dunafalva polgármestere is szavazásra bocsátja a kérdést, mellyel kapcsolatosan a dunafalvi testület 5 igen szavazattal 5 ellenében az alábbi határozatot hozza: 111/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Szeremle-Dunafalva Körjegyzőség köztisztviselői számára a évi kiemelt célokat (lsd. jkv.melléklete) jóváhagyja. Szeremle község polgármestere a közoktatási társulás ösztöndíjasaira vonatkozóan kéri a testületek döntését az ösztöndíjak megállapításával kapcsolatosan, melyhez a megjelent képviselők számára kiosztja az ÁMK tantestületének javaslatát, majd annak áttanulmányozását követően kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Észrevétel, hozzászólás nincs, először Szeremle község polgármestere bocsátja szavazásra a határozattervezetet, melyet a testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá: 129/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva ÁMK Nevelőtestületének javaslatát a Közoktatási Társulás 2010/2011-es tanév 4. negyedéves ösztöndíjasainak támogatását az alábbiak szerint jóváhagyja: 1. osztály Holka Attila 2. osztály Kocsó Gábor 3. osztály Újházi Donát 4. osztály Perovics Anna, Csökli János, Kozák Melánia 5. osztály Hornyák Erik 6. osztály Dobos Norbert 7. osztály Hornyák Cintia 8. osztály Haszonits Anna A testület felhatalmazza az ÁMK igazgatóját a tanulónkénti 3*3.000,- ft ösztöndíj felvételére és felkéri az ösztöndíjak átadására.

5 Felelős: ÁMK igazgató Határidő: Dunafalva község polgármestere is szavazásra bocsátja az ösztöndíjasokra vonatkozó határozat-tervezetet, melyet a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá: 112/2011.(XI.28.)önkormányzati határozat Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva ÁMK Nevelőtestületének javaslatát a Közoktatási Társulás 2010/2011-es tanév 4. negyedéves ösztöndíjasainak támogatását az alábbiak szerint jóváhagyja: 1. osztály Holka Attila 2. osztály Kocsó Gábor 3. osztály Újházi Donát 4. osztály Perovics Anna, Csökli János, Kozák Melánia 5. osztály Hornyák Erik 6. osztály Dobos Norbert 7. osztály Hornyák Cintia 8. osztály Haszonits Anna A testület felhatalmazza az ÁMK igazgatóját a tanulónkénti 3*3.000,- ft ösztöndíj felvételére és felkéri az ösztöndíjak átadására. Felelős: ÁMK igazgató, körjegyző Határidő: Varga György polgármester elmondja, hogy a pedagógusok azt fogalmazták meg igényként, hogy a megszüntetett ösztöndíj helyett a táborozásra különítsenek el a fenntartók pénzeszközöket. Felkéri az ÁMK igazgatóját ismertesse ezzel kapcsolatos álláspontját. Scheidl: Az a véleménye, hogy szűkös helyzetben össze kell söpörni a pénzt és a tábornak van nevelő hatása. Egyszerre, egy szervezésben mentek már az idén is a szeremlei és a dunafalvi gyerekek, így lehetőség volt arra, hogy a jövendő 5. osztály összekovácsolódjon. A dunafalvi önkormányzat ebben az évben már nem tudta felvállalni azt a táborozást támogató döntését, ami a korábbi években megvolt és nagyon jó is volt a gyerekek szempontjából. Ez most így alkalom arra is, hogy legyen egységesítve, minden tanuló függetlenül attól, hogy szeremlei vagy dunafalvi ugyanolyan feltételekkel mehessen táborba. Meg kellene határozni, hogy mennyit tud erre szánni a fenntartó. Példa értékű maga a lehetőség, és ezért ezt támogatja. A szeremlei cigány önkormányzat megszüntette az ösztöndíjat, így őket is be lehetne vonni ebbe a kezdeményezésbe. Magosi: Javasolja, hogy 2012-ben legyen ugyanaz az összeg betervezve, amit 2011-ben erre a célra költött az önkormányzat, tehát 360ezer ft. Varga György polgármester tájékoztatja a testületeket, hogy a polgármesterek a körjegyző jutalmazásáról döntenek majd, melynek mértékében még nem állapodtak meg. A napirendhez észrevétel, hozzászólás, javaslat nincs, a két polgármester áldott Karácsonyt kíván mindenkinek és megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti. Jegyzőkönyv-hitelesítők: k. m. f. /: Varga György :/ /: Magosi György :/ polgármester polgármester /: Baloghné Szabó Csilla:/ /: Hágen Józsefné:/ jkv.hitelesítő jkv.hitelesítő

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.09-én a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Hégen András elnök köszönti a megjelenteket,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA VII. Iktatószám: 316-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. április 28-i s o r o s, n y í l t üléséről 203/2015.(IV.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. november 21.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselő-testületének 2011. november 29-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel megtartott rendes

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.9-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én 8,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én 8,00 órakor megtartott testületi üléséről 1 Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 73- /213. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 213. szeptember 12-én 8, órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben