J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 27.-én, 13 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné, Egyed Béla, Nagy Ramón Sándor és Major Mária képviselők, valamint Veszner József címzetes főjegyző. Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. A kiegészített napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. Napirendi pontok: 1./ A Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 2./ A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának és Alapító Okiratának módosítása. 3./ Kutas-Lábod Mikrotérségi Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása. 4./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása. 5./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 15/2004. (IX.13.) rendelet módosítása. 6./ A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2005. (XII.30.) rendelet módosítása. 7./ A köztemetőkre vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálata. 8./ A körjegyzőségi hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása. 9./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/1997. (XI.17.) rendelet módosítása. 10./ Egyéb ügyek.

2 1./ A Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. A módosítás jóváhagyására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata a Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jegyzőkönyv mellékletét képező módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyja. 2./ A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának és Alapító Okiratának módosítása. A módosítás jóváhagyására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének/ 97/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának és Alapító Okiratának módosításáról. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Szociális Szolgálta- tó Központ Alapító Okiratának és Szakmai Programjának módosítását, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 3./ Kutas-Lábod Mikrotérségi Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása.

3 A módosítás jóváhagyására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének/ 98 /2011. (XII.27.) önkormányzati határozata a Kutas-Lábod Mikrotérségi Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kutas-Lábod Mikrotérségi Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 4./ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet módosí - tása. A polgármester először a módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra és a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező alábbi rendeletet: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 10/2010. (XII.11.) rendelet módosításáról A rendelet elfogadását követően a polgármester a pályázat benyújtására vonatkozó írásos ha - tározati javaslatot bocsátja szavazásra és a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata a vízdíjról. 1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a évi meg nem ítélt állami támogatásból adódó kiesést nem a fogyasztói díjakban érvényesíti, hanem a koncessziós díjból kompenzálja. 2./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a évi la - kossági ivóvíz szolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. Meghatalmazza a DRV. Zrt.-t (Sió - fok, Fő u. 37. szám alatt), hogy Zánka gesztorságával elkészítse és benyújtsa a pályázatot a la - kossági ivóvíz állami támogatás elnyerése érdekében. Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatot. Felelős Tamás Csaba polgármester

4 5./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 15/2004. (IX.13.) rendelet módosítása. Kiegészítés: A polgármester arról tájékoztat, hogy a kistérségi polgármesterekkel közösen léptek fel a szolgáltató által jelzett díjemelés mértéke ellen. Tudomásul véve az üzemanyagárak drasztikus emelkedését, maximum 8 %-os díjemelést tudnak elfogadni, ezért javaslata az, hogy a beter - jesztett módosító rendeletet egyelőre ne fogadják el. Kérdés, hozzászólás nincs. A testület a rendeletmódosítás mellőzésére vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata a szilárd hulladékkezelési díjról. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a beterjesztett módosító rendeletben közölt dí - jat ne fogadják el, a díjcsökkentés érdekében felhatalmazza a polgármestert további tár - gyalások lefolytatására. Határidő: értelem szerint 6./ A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2005. (XII.30.) rendelet módosítása. A polgármester a módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező alábbi rendeletet: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról 7./ A köztemetőkre vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálata.

5 Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata a köztemetőkre vonatkozó díjak felülvizsgálatáról. A képviselő-testület köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét felülvizsgálva úgy határoz, hogy azokat nem emeli. Határidő: értelem szerint 8./ A körjegyzőségi hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása. A teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok előterjesztés szerinti jóváhagyására vonatkozó polgármesteri javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározásáról. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célokat az előterjesztés szerint elfogadja. 9./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/1997. (XI.17.) rendelet módosítása. Kiegészítés: A polgármester megfontolásra ajánlja az adó emelését, mivel a szemétszállítási díj lakosság általi megfizettetését továbbra sem tartja célravezetőnek, a beszedett adó viszont az önkormányzat által átvállalt lakossági díj felét sem teszi ki. Három lehetőséget vázol fel, melyek közül az egyik az adóemelés mellőzése, másik az emelés, a harmadik a díj lakosság általi megfizetése. Kérdés nincs. Hozzászólások: Horváth Józsefné képviselő Az adóemelést ismerve a lakosság jövedelmi viszonyait nem támogatja. A költségvetési egyensúly megteremtését nem az adóemelésben, hanem a kiadások minimális szintre való csökkentésében látja.

6 Major Mária képviselő Ő egyetértene az adóemeléssel, mivel annak mértéke nem haladja meg havi 1 doboz cigaretta árát. Egyed Béla képviselő Tudja, hogy a családokat sokféle költség terheli, de el tudja fogadni az adóemelést. Nagy Ramón Sándor képviselő Egyetért az adóemeléssel, ám mértékét soknak tartva Ft-os emelést javasol. Tamás Csaba polgármester Megállapítja, hogy az utóbbi években sok mindent átvállaltak a lakosságtól, ha úgy tetszik elkényelmesítették őket. Példaként hozza fel az ingatlanok előtti közterület kaszálását, de ilyen a szemétszállítási díj is. Tekintettel a magánszemélyek kommunális adójánál megállapítható adómaximumra, a javasolt emelést méltányosnak és indokolhatónak tartja. Javasolja a módo - sító rendelet elfogadását. Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester először Nagy Ramón Sándornak a 3 ezer forintos emelésre vonatkozó módosító indítványát bocsátja szavazásra, melyet a testület 2 igen 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasít. Ezt követően az előterjesztés szerinti módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra és a testület 3 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező alábbi rendeletet: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelet-tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/1997. (XI.17.) számú rendelet módosításáról 10./ Egyéb ügyek. E napirend keretében a körjegyző kéri a testület egyetértését a körjegyzőség számlavezetőjének megváltoztatásához, tekintettel arra, hogy Segesd Község Önkormányzatának bankszámlavezetője január 1. napjától a Somogy Takarék lesz. Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár a váltást tudomásul vette, azt az OTP felé jelezték, a bankszámlaszerződést felmondták. Kérdés, hozzászólás nincs.

7 A váltás jóváhagyására vonatkozó polgármesteri javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata a körjegyzőség számlavezetőjének változásáról. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége számlavezetője január 1-től a Somogy Takarék legyen, a változást jóváhagyja. Határidő: értelem szerint A polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. Kmf. Tamás Csaba polgármester Veszner József címzetes főjegyző

3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előadó: Pusztai László polgármester

3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előadó: Pusztai László polgármester J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28.-i üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Farkas László, Mikola Miklós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én 16.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én megtartott üléséről Iktatószám: 234-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én megtartott üléséről Határozatok: 4 db Rendeletek: 3 db Szalapa Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 4 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Házban (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2015.(I.10.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Mária Kocsis Tibor Márkus László

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. május 29.

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. május 29. Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 29. 1 Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: Cirák Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 11/2-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Faluház Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. december 12-i üléséről Önkormányzati rendelet: 12-13/2013.(12.12) Határozat: 120-133 /2013. (12.12.) 2 J E G Y Z

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott rendes képviselőtestületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 6 fő települési képviselő

Részletesebben