JEGYZŐKÖNYV. 1./ I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák András képviselő Kiss Péterné képviselő Kókai Sándor képviselő Maczó Balázs képviselő Nagy János képviselő Szabó Sándor képviselő Tanácskozási joggal részt vett az ülésen Oleárné Dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző. Biró Ferenc polgármester: köszönti a megjelenteket és ismerteti a napirendi javaslatot. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a l0 fő képviselőből 8 fő megjelent. A javaslat alapján a képviselő-testület az ülés napirendjéül egyhangúlag a következőket állapítja meg: N A P I R E N D I P O N T O K 1./ I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása 2./ Döntés BURSA HUNGARICA ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról Előadó:Biró Ferenc polgármester 3./ Döntés rövid lejáratú hitel felvételéről 4./ Döntés benyújtandó pályázatokról 5./ Egyéb bejelentések, kérelmek

2 Napirendek tárgyalása 1. napirend I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Biró Ferenc polgármester: Ismerteti a I. félévi költségvetésről szóló beszámolót. A beszámoló szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Megkérdezi a Pénzügyi Bizottságot és a képviselőket, hogy van e kérdés a beszámolóhoz. Kókai Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: elfogadásra javasolja a beszámolót. Biró Ferenc polgármester: a továbbiakban javasolja a beszámoló elfogadását. Mezőzombor községi Önkormányzat a javaslatot megtárgyalta egyhangúlag elfogadta. Meghozta 32/2009.(IX.15.) számú Önkormányzati Határozatát. 32/2009.(IX.15.) számú Önkormányzati Határozat Tárgy: év I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadása Mezőzombor Község Önkormányzata képviselő testülete az év I. féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a szöveges értékelés és a mellékelt tájékoztató táblázatok alapján az abban foglaltaknak megfelelően, tudomásul veszi és elfogadja. Határidő: szeptember napirend Döntés BURSA HUNGARICA ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról Biró Ferenc polgármester: elmondja, hogy az idén lehetőség van a főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató, rászoruló diákok ösztöndíj támogatására. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is javasolja a programhoz való csatlakozást. Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a BURSA HUNGARICA ösztöndíjrendszerhez való csatlakozási szándékot szeptember 31. napjáig kell eljuttatni a Felsőoktatási Pályázatok Irodája részére. A pályázat kiírásának határideje október 1., a pályázatok benyújtásának határideje 2009.október 31. A típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a B típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Ösztöndíjban kizárólag az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. A típusú pályázat esetén, akik nappali tagozatos, költségtérítéses, felsőfokú és OKJ első alapképzésben vesznek részt, B típusú pályázat esetén azok az érettségizett fiatalok, akik a 2010/2011. tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben kívánnak továbbtanulni, s tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. A tavalyi év folyamán is több

3 támogatást ítélt oda az önkormányzat. Előnyt élveztek az árva, félárva, rossz szociális körülmények között élő pályázók. Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő testülete a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta 33/2009.(IX.15.) számú Önkormányzati határozatát. 33/2009.(IX.15.) számú Önkormányzati határozat Tárgy: BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat rendszerben részt kíván venni. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot a Felsőoktatási Pályázatok Irodájába küldje vissza. Határidő: szeptember napirend Döntés rövid lejáratú hitel felvételéről Biró Ferenc polgármester. Emlékezteti a képviselő-testület arra, hogy az elmúlt testületi ülésen felhatalmazást kapott arra, hogy pénzintézetekkel tárgyaljon folyószámlahitel felvételéről. Három pénzintézettel tárgyalt, hasonló feltételekkel kínálhat hitelt. Az ajánlatok magukban foglalják a számlavezetést is. Jelenleg az OTB Bank az önkormányzat számlavezető pénzintézete. Javasolja 1 év időtartamra forint összegű folyószámla hitel felvételét az OTP Bank NyRT-től.. Mezőzombor község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Meghozta 34/2009.(IX.15.) számú Önkormányzati Határozatát. 34/2009.(IX.15.) számú Önkormányzati Határozat Tárgy: folyószámla hitel felvétele Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től ,- Ft folyószámla hitel felvételével egyetért. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2009.szeptember 27. napjától kívánja igénybe venni és 2010.augusztus 26. napig visszafizeti. A Képviselő-testület a kért folyószámla hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja az Önkormányzat. - Mezőzombor, Zártkert, hrsz. 2301, tulajdoni hányad 1/1 ingatlanát valamint

4 - gépjárműadó bevétel jogcímen keletkező bevételét. A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az évi LXV. Tv (2) bek. foglaltaknak. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: folyamatos 4. napirend Döntés benyújtandó pályázatokról Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja a testületet arról, hogy az LHH program keretében benyújtandó általános iskola felújítására vonatkozó pályázat benyújtási határideje szeptember 30. A pályázat tartalmazza a tető felújítását, az akadálymentesítést, nyílászárók cseréjét, vizesblokk felújítását, fűtéskorszerűsítést, járda és kerítés felújítását. Az igényelt támogatás összege: 109,9 MFt, melyből az önkormányzat költségvetését terhelő saját erő 5%, ,- Ft. Javasolja a pályázat benyújtását. Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő testülete a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta 35/2009.(IX.15.) számú Önkormányzati határozatát. 35/2009.(IX.15.) számú Önkormányzati határozat Tárgy: a leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex fejlesztési programjának keretében általános iskola felújítására pályázat benyújtása Mezőzombor községi Önkormányzat Képviselő-testülete a leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex fejlesztési programjának keretében az általános iskola felújítására pályázat benyújtását határozta el. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a projekt összköltsége Ft. A beruházás megvalósításához szükséges ,- Ft költségvetéséből biztosítja. A projekt az alábbi elemeket tartalmazza: tetőfelújítás, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés, villanyszerelés, padlóburkolás, nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítás, járda és kerítés felújítás. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására Határidő: szeptember 30. Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja a testületet arról, hogy ÉMOP Belterületi utak építése az esélyegyenlőség jegyében című programra benyújtott pályázat sikeres volt. A közbeszerzési eljárás eredményeként kevesebb összegért valósul meg a beruházás, mely összköltsége ,-Ft. Így a program megvalósításához szükséges saját erő ,- Ft, ezért szükséges a képviselő-testületi határozat módosítása.

5 Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő testülete a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta 36/2009.(IX.15.) számú Önkormányzati határozatát. 36/2009.(IX.15.) számú Önkormányzati határozat Tárgy: az Ady, Batthyány, Legelőköz utcák aszfaltozására elnyert támogatás megvalósításához szükséges saját erő módosítása Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az ÉMOP Belterületi utak építése az esélyegyenlőség jegyében című programra. A közbeszerzési eljárás eredményeként a beruházás megvalósításának összköltsége: ,- Ft, melyből a támogatás mértéke: ,-Ft, a saját erő mértéke: ,-Ft, melyet a 2009.évi költségvetéséből biztosít. Határidő: folyamatos Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a községi kegyeleti hely felújítása, urnafal építésére benyújtott pályázat sikeres volt. Az elnyert támogatás mértéke, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen ,-Ft, mely az igényelt támogatásnál ,- Ft-tal kevesebb, ezért szükséges az urnafal esetében a műszaki tartalom csökkentése. 120 férőhelyes urnafal helyett 96 férőhelyest javasol. Ennek megfelelően szükséges a saját erő ,- Ft. Javasolja a saját erő módosítását és a műszaki tartalom csökkentését. 37/2009/(IX.15.) számú Önkormányzati határozat Tárgy: kegyeleti infrastruktúra fejlesztésére benyújtott pályázat saját erő módosítása, a műszaki tartalom csökkentése Mezőzombor község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot benyújtott be az Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF-TEKI támogatásra. A pályázat tárgya: A községi Kegyeleti hely felújítása, urnafal építése. A fejlesztés megvalósulási helyei: Mezőzombor Község temetője ( hrsz: 647). A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Elnyer támogatás Összesen: A Képviselő-testület a 2009.évi saját forrás összegét a 2009.évi költségvetésről biztosítja. Az képviselő-testület hozzájárul az urnafal esetében műszaki tartalom csökkentéséhez, egy 96 férőhelyes urnafal beruházás megvalósításához.

6 Felhatalmazza Biró Ferenc polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Határidő: folyamatos 5. napirend Egyéb bejelentések, kérelmek Biró Ferenc polgármester: tájékoztatja a testületet arról, hogy lehetőség lesz az ÉMOP keretein belül turisztikai célú pályázat benyújtásra, melynek keretében pince ásásra, kiszolgáló létesítmények megvalósítására kerülne sor. Megépítésre kerülne egy konferencia terem, teakonyha, vizesblokk. Sor kerülne szállás kialakítására. A beruházás megvalósításához 10 % önerő szükséges. A következő testületi ülésre bővebb információval fog rendelkezni. A továbbiakban elmondja, hogy sor került a térfigyelő rendszer kialakítására. Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző: a továbbiakban ismerteti a HÉRA alapítvány hírdetményét a szociálisan rászorult fogyasztók áramszámla jóváírásával kapcsolatban. Az alapítvány az odaítélt támogatás kifizetési feltételeként határozza meg az odaítélt teljes támogatás értéke 1/10-ének adományként való befizetését. A támogatottól adományt nem fogadnak el. Kiegészítésül elmondja, hogy az önkormányzat februárban elfogadott 2009.évi költségvetése ilyen jellegű támogatást nem tartalmaz. Véleménye, hogy az önkormányzat jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzete nem tesz lehetővé egy nagyobb mértékű kifizetést. Kiss Péterné képviselő: véleménye, hogy az önkormányzatnak pénzügyi lehetősége nincs az adomány kifizetésére. Kókai Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondta, hogy a pénzügyi bizottság is tárgyalta a kérdést, s a bizottság nem lát lehetőséget az adományozásra. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt Biró Ferenc polgármester az ülést bezárta. K.m.f. Biró Ferenc Polgármester Oleárné dr. Kádas Marianna Címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.november 8-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.november 8-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.november 8-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010. december 14-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010. december 14-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 14-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Mérges, Béke tér 14. 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 13án a Mérges Községházban

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Dömsödi Polgármesteri Hivatal, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. Ülés ideje: 2013. június 19. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Igazoltan távol:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben