Magyarázat az adóregisztrációs eljáráshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarázat az adóregisztrációs eljáráshoz"

Átírás

1 Magyarázat az adóregisztrációs eljáráshoz Az adóhatósági ellenőrzések az adózók adókötelezettségei teljesítésének ellenőrzésére irányulnak. Amennyiben a revízió a törvényi szabályozáshoz képest eltérést tapasztal, akkor a cselekmény súlyosságát is figyelembe vevő szankciókat alkalmaz. Ha az adózói magatartás adóhiányt eredményezett, akkor a szankciókon felül természetesen a meg nem fizetett adót is igyekszik a hatóság beszedni. Elméletileg minden rendben is van ezzel az eljárással: ha az ellenőrzés nem tár fel hiányosságot, akkor intézkedés sincs, ha pedig szabálytalanságra derül fény, a hatóság szankcionál, az adózó pedig fizet. Gyakorlatilag azonban nem mindig ez a helyzet. Nagyon sok esetben fordul elő, hogy nem csupán a büntetésként kiszabott összegeket (adóbírság, pótlékok, mulasztási bírság) nem sikerül beszedni a szabálytalankodó adózótól, hanem az adóhiányt sem tudja az adóhatóság behajtani. Vannak esetek, amikor az adózó egyébként jószándékú, de fizetésképtelen (például azért, mert jelentős kintlévőségei vannak) és vannak szép számmal olyan helyzetek is, amikor szándékosság áll az adóhiány kialakulása mögött. A költségvetési bevételek szempontjából mindkét eset egyforma problémát jelent. A bajok abból fakadnak, hogy az ellenőrzésre a cselekményt követően, utólagosan kerülhet csak sor, amikor már többnyire késő. Ha az adóhatóság előre tudná, hogy melyik adózó fog szabálytalanságot elkövetni, azt meg tudná esetleg előzni, de a jövőbelátás képességével még nem rendelkezik től azonban új elemmel, az ún. adóregisztrációs eljárással bővül az ellenőrzések tárháza. Ez az eljárás azt célozza, hogy az adhatóság megpróbálja megelőzni azokat a cselekményeket, amelyek a költségvetés bevételeit csorbítanák. Ezt azonban nem úgy teszi, hogy egyes cselekményeket próbál előre jelezni, hanem úgy, hogy megpróbálja kiszűrni azokat az adóalanyokat, akiktől nagy eséllyel volna várható a jogellenes magatartás, és olyan vállalkozásokat nem enged működni, amelyek tulajdonosi körében vagy vezetőségében olyan személyek jelennek meg, amelyek ebből a szempontból az adóhatóság számára kockázatot jelentenek. Mivel az állami adóhatóság számítógépes rendszere már igen sok évre visszamenőlegesen rengeteg információt tartalmaz a korábban adóalanyi minőségben a nyilvántartásokba került személyekről, könnyedén megállapítható, hogy a vizsgált személy adózói magatartása milyen volt a múltban. Az adóhatóság feltételezi, hogy ez a viselkedés a jövőben is hasonló lesz, és ha valaki a múltban szabálytalanságokat követett el, akkor az a jövőben is ezt fogja tenni. Természetesen ez a vélekedés nem minden esetben nyugszik valós alapokon, de a visszaélések visszaszorítására való törekvés jelenleg sokkal erőteljesebb, mint az adózói lélek működése körüli elmélkedés. Ha tehát olyan személy kerülne valamely vállalkozás esetében a vállalkozás döntéseit befolyásoló pozícióba, akit az adóhatóság a korábbi tevékenysége alapján kockázatosnak tart, a vállalkozás nem kap adószámot, illetve a meglévő adószáma törlésre kerül, így a törvényes működés egyik fontos eleme elvonásra kerül tőle. Az adóhatóság figyelme csak azokra az adózókra irányul, akik üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathatnak. Nem minden adózó kerül tehát az adóhatóság fókuszába ebből a szempontból, de mindenképp

2 elmondható, hogy az adóhatóság ki akarja alakítani azokat a kockázat csökkentő preventív jellegű eljárásokat, amelyek jelentősen megnehezítik a jogellenes adózói magatartásokat. Az előbb említett vállalkozások esetében a következő személyek adóhatóságnál nyilvántartott előéletét vizsgálja ebben az eljárásban: vezető tisztségviselő képviseletre jogosult tag korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50%-ot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag vagy részvényes. Az állami adóhatóság megtagadja az adószám megállapítását a következő esetekben: Az említett személyek valamelyike olyan, cégbejegyzésre kötelezett gazdasági társaság jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője vagy tagja, amely: o Az adószám-megállapítási kérelem benyújtása napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, legalább 180 napot elérő, folyamatosan fennálló, 15 millió forintot (a legnagyobb meghaladó adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió Ft) meghaladó adótartozással rendelkezik, és a vizsgált személy jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 360 napban legalább egy napig fennállt. Az adótartozás mértékét összevontan kell számítani, nem pedig adónemenként külön. o Az adószám-megállapítási kérelem benyújtása napját megelőző 5 éven belül az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 15 millió forintot (a legnagyobb meghaladó adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió Ft) meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg (felszámolták), ha a vizsgált személy jogviszonya a felszámolt társaságban a felszámolás kezdőnapját megelőző 180. napon vagy azt követően akárcsak egyetlen napig fennállt. o Adószámát az állami adóhatóság az adószám-megállapítási kérelem benyújtása napját megelőző 5 éven belül jogellenes működés megállapítását kimondó határozattal jogerősen törölte, és a fent jelölt jogviszony az adószám törlését elrendelő jogerős határozat meghozatala napján, vagy azt követően akárcsak egyetlen napig fennállt. Tehát nem a határozat jogerőre emelkedésének napja, mégcsak nem is a kézhezvétel napja, hanem a meghozatal napja a döntő. Az említett személyek valamelyike az adószám-megállapítási kérelem benyújtása napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, legalább 180 napot elérő, folyamatosan fennálló, 15 millió forintot (a legnagyobb meghaladó adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió Ft) meghaladó adótartozással rendelkezik. Az adótartozás mértékét ebben az esetben is összevontan kell számítani, nem pedig adónemenként külön. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben valamely adónemben túlfizetés mutatkozik, annak összege az adótartozás nagyságát csökkenti. A vizsgált körülmények tükrében már érthetővé válik az eljárás mögött húzódó logika. Ha egy személy egy vállalkozás működésében akkora befolyással bír, hogy a cég döntéseit

3 irányíthatja, akkor feltételezhetően tehetett volna valamit a nagy adótartozás kialakulása ellen, illetve intézkedhetett volna a tartozás rendezése érdekében, továbbá megszüntethette volna azokat a jogellenes körülményeket, amelyek az adószám törléséhez vezettek. Ha pedig a vizsgált személy nem tette meg a szükséges intézkedéseket, akkor feltételezhetően ő maga idézte elő ezeket a körülményeket, de legalábbis egyetértett azokkal, ebben az esetben pedig indokolt a gazdasági társaságokban betöltött szerepét csökkenteni. Mit tehet ugyanis az a gazdasági társaság, akinek tagja/részvényese vagy tisztségviselője a fenti szűrőn fennakad? Nem alkalmazza az illetőt vezető tisztségviselőként, a tag/részvényes befolyását pedig csökkenti. Az azonban, hogy a törvény csak a fenti körülményeket nevesíti, és az adószám-megállapítás megtagadását ezen feltételekhez köti, nem jelenti azt, hogy az adóhatóság ne figyelhetne fel valamely cégre akkor is, ha a fenti körülmények nem állnak fenn teljes mértékben, de a társaságban részt vevő valamely személy adózáshoz kapcsolódó múltja nem egészen tiszta. Természetesen a tisztségviselő/képviselő a megválasztásakor, illetve a tag/részvényes a megfelelő mértékű befolyás megszerzésekor örökölhetett olyan körülményeket, amelyek a fent írt feltételeknek megfelelnek, és azok kialakulásában nem feltétlen áll fenn a felelőssége. A törvényalkotó is érezte a feltételrendszer megfogalmazásakor, hogy adótartozást nem csak szándékosan lehet felhalmozni, és a legnagyobb jószándék esetén sem mindig sikerül azt rendezni. Ezért lehetőséget biztosított arra, hogy megfelelő bizonyítékok esetén az érintett személy tisztázhassa magát. Így amennyiben az állami adóhatóság az adószám megállapítását megtagadja, az a személy, akire a megtagadásról szóló határozat hivatkozik, a határozat közlésétől (tehát nem a kézhezvétel napjától) számított 8 napon belül kimentési kérelmet terjeszthet elő. A kimentési kérelem arról szól, hogy: Az érintett személy bizonyítani kívánja, hogy a megtagadás alapját képező adótartozással kapcsolatban úgy járt el, ahogy az ő pozíciójában az elvárható, vagyis az adótartozás kiegyenlítésére azért nem kerülhetett sor, mert az adózó által teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás igénybevevője/igénybevevői az ellenértéket nem egyenlítették ki, és ezen tartozások beszedésére az elvárható intézkedéseket megtette. Természetesen fontos bemutatni azt is, hogy a ki nem egyenlített követelések összege az adótartozás összegét eléri vagy meghaladja. Nem fogadható el tehát az, hogy azért van valamely adózónak például 16 millió forintos adótartozása, mert a vevők nem fizettek meg neki mondjuk 5 millió forintot. Az érintett személy bizonyítani kívánja, hogy a megtagadás alapját képező adószámtörléssel kapcsolatban a pozíciójában általában elvárható gondossággal járt el. A törléssel érintett adózóban nem rendelkezett tagi jogviszonnyal, és vezető tisztségviselőként igyekezett a törvényes működést helyreállítani, például igazolhatóan kezdeményezte a taggyűlés összehívását. A bizonyítási teher azon a személyen van, akire való hivatkozással az adóhatóság az adószám megállapítását megtagadta.

4 Az adószám megállapításának megtagadása nem feltétlen jelenti azonban azt, hogy az adózó nem kezdheti meg a működését. A cégbejegyzési kérelem benyújtását követően az állami adóhatóság elvégzi a fentiekben leírt ellenőrzéseket, ha nem tapasztal problémát, akkor megállapítja az adószámot. Ha azonban a bejegyzést kérelmező adózóval kapcsolatban valamely fent írt vizsgálat alapján probléma merül fel, és az adóhatóság az adószám megállapítását megtagadja, akkor technikai azonosítószámot állapít meg, melynek birtokában a tevékenység folytatható addig, amíg: A határozat jogerőre emelkedik és ezt követően a tevékenységet be kell fejezni, a technikai azonosítószám pedig törlésre kerül. Eddig az időpontig az adózó az adókötelezettségét a technikai azonosító használatával köteles teljesíteni. Az adókötelezettségek teljesítéséért az adózó tagjai egyetemlegesen felelnek, ami azt jelenti, hogy az adóhatóság az esetleg nem teljesített adófizetési kötelezettség összegét egyidőben próbálja a tagokon behajtani, akik később bírósági eljárás keretein belül egymás közt rendezhetik a tartozás rendezését. A határozat nem emelkedik jogerőre, és az adószám-megállapítás elől elhárul az akadály. Ekkor a tevékenység a kiadott adószám birtokában tovább folytatható. Az adóhatóság az adóregisztrációs eljárást nem csupán az adózó adószámért folyamodásakor vizsgálja meg. Ugyanezt az eljárást folytatja le abban az esetben is, ha az említett személyek tekintetében valamilyen változás következik be, például személycsere, vagy új személy megjelenése a társaságban. Amennyiben a változásban érintett új személy esetében olyan kifogás merül fel, amely új adózó esetén az adószám megállapításának megtagadását eredményezné, az adóhatóság felszólítja az adózót, hogy 15 napon belül szüntesse meg ezt az akadályt. Ha az akadály megszüntetése nem történik meg, az adóhatóság az adózó adószámát törli. Az adóhatóság által kifogásolt személy az előbb említettek szerint kifogást terjeszthet elő a felszólítás kézbesítésétől számított 8 napon belül (a folyamat a korábban írtak szerint zajlik). Ez azt jelenti, hogy nem csupán megalapítani nehéz egy vállalkozást olyan személyek részvételével, akik a törvényben foglalt feltételeknek megfelelnek, hanem a vállalkozásból kiszállni is körülményes lehet adott esetben. Korábban sok esetben előfordult, hogy nagy adótartozást felhalmozott céget a tulajdonosok kiürítettek, majd az üzletrészt átruházták egy strómanra, aki alkalmas volt arra, hogy a következmények alól mentesítse a korábbi tulajdonosokat és tisztségviselőket. Ez a stróman többnyire külföldi vagy hajléktalan személy volt. A törvény új rendelkezései következtében csak olyan személyek jöhetnek szóba ilyen téren, akik nem keltik fel az adóhatóság figyelmét, tehát vagy nincs rossz múltjuk, vagy ez a múlt kívül esik a megfelelő időtávokon (például 5 évnél régebbi). Előfordulhat olyan eset, hogy a cégbejegyzést kezdeményező vállalkozás annak ellenére kap adószámot, hogy a fenti kifogásokra okot adó körülmények fennállnak, ha valamilyen okból kifolyólag a terhelő információk nem álltak az adóhatóság rendelkezésére, vagy valamilyen okból az elkerülte az adóhatóság figyelmét. A törvényalkotó erre az esetre is kidolgozott megoldást. Amennyiben az adószám megállapítását követő egy éven belül az állami

5 adóhatóság tudomására jut, hogy valamely adózó esetében a kifogásolható körülmények fennálltak, de ennek ellenére az adószáma megállapításra került, akkor az eljárás úgy folytatódik le, mintha valamely személyi változás következett volna be. Múltban megtörtént eseményeket meg nem történtté tenni nem lehet. Aki tehát szerepel az adóhatóság nyilvántartásában mint a fenti feltételeknek megfelelő személy, az egy jó ideig jobb, ha nem próbálkozik cégalapítással vagy üzletrész szerzéssel, és a cégek is jobban járnak, ha nem bíznak rá vezető tisztségviselői pozíciót. Akinek a múltja ebből a szempontból tiszta, az pedig körültekintően kell eljárjon az adójogviszonyok kezelése terén, mert ha akarva-akaratlan olyan helyzetbe kerül, amely az adóregisztrációs eljárásban foglalt feltételeknek megfelel, a következő évek tekintetében jelentősen beszűkíti a lehetőségeit akár a cégalapítást, akár a vezető tisztségek betöltését tekintve.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

Dr. Bokor Csaba. Adózás rendje 2012

Dr. Bokor Csaba. Adózás rendje 2012 Dr. Bokor Csaba Adózás rendje 2012 1. oldal Tartalomjegyzék Előadó... 4 Bevezető... 4 Képviseleti szabályok... 4 Mulasztási bírság...4 Iratok átvétele...4 Végelszámolás...5 Bejelentés, nyilvántartás...

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. február VIII. évfolyam 2. szám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos új szabályok Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre

A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre 3. Keresetindítási jog tartalma és terjedelme a felszámolási eljárás lezárását követően A felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül ki nem elégített követelése erejéig

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter *

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter * A cégtemetők adó- és büntetőjogi vonatkozásai Darai Péter * agyarországon elsősorban a vállalkozás szabadságának köszönhetően a gazdasági társaságok száma több százezres nagyságrendű, ezért a gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Hírlevél 2012/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Örömmel tájékozatjuk Önöket, hogy irodánk ezúton elindítja ingyenes, rendszeres hírlevelét. Hírlevelünkből ügyfélorientált formában értesülhet az aktuális

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. július IX. évfolyam 7. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről Az új Ptk.-val összefüggő cégjogi változások 1. A Ptk. hatálybalépéséhez kapcsolódó cégjogi változásokról általában Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban:

Részletesebben

Adóellenőrzés. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái

Adóellenőrzés. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái Adóellenőrzés Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái Az adóhatóság az ellenőrzés célját a) a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt

A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt Székhely-problémák A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 1 A székhely fellelhetősége A székhely valódiságának ellenőrzéséről a törvény (Art. 24/A. (3)) nem említ részleteket. Annyit lehet

Részletesebben

1 A 2011-es zárással, éves bevallásokkal kapcsolatos teendők az év végi törvénymódosítások tükrében

1 A 2011-es zárással, éves bevallásokkal kapcsolatos teendők az év végi törvénymódosítások tükrében Tartalomjegyzék H Í R L E V É L 1 A 2011-es zárással, éves bevallásokkal kapcsolatos teendők az év végi törvénymódosítások tükrében... 1 2 Bizonytalan adójogi helyzet - megszüntették... 2 3 Az új munka

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2011. március 16.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2011. március 16. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2011. március 16. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve (NAV adóztatási szerve illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

ÁFEOSZ-COOP Szövetség Vállalkozási ismeretek füzet. Tartalom

ÁFEOSZ-COOP Szövetség Vállalkozási ismeretek füzet. Tartalom Készítette: Pauker HOLDING Kft. Felelős vezető: Varga Szilárd Budapest, 2014 Tartalom Vállalkozási formák 8 Alapítás 8 1. CÉGALAPÍTÁS, LÉTESÍTŐ OKIRATOK CÉGJOGI TUDNI- VALÓK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN 9 a) - az

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. augusztus VIII. évfolyam 8. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben