17-es átvezetési és kiutalási kérelmek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17-es átvezetési és kiutalási kérelmek"

Átírás

1 17-es átvezetési és kiutalási kérelmek Miért nem a benyújtás napjával könyvelődik a folyószámlára az átvezetési kérelem? A 17-es átvezetési és kiutalási kérelmek az elbírálást követően, az elbírálás napján fennálló folyószámla-egyenleg figyelembe vételével kerülnek könyvelésre az adózók folyószámláin. Ez a dátum nem eshet egybe a kérelem benyújtásának dátumával az alábbiak miatt: A 17-es nyomtatványon kért átvezetések és kiutalások pénzforgalmi könyvelésére az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 37. az irányadó. Az (5) bekezdés szerint a kiutalás napjának az számít, amelyen az adóhatóság az átutalásra megbízást adott. A (4) bekezdés szerint a kiutalás teljesítésére az adóhatóság rendelkezésére 30 nap áll, az ,- Ft-ot meghaladó Áfa tekintetében az adóhatóság 45 napon belül rendelkezik a kiutalásról. Az átvezetés számlaszámok közötti banki művelet, ezért egy tekintet alá esik a kiutalással. A magánnyugdíj-pénztárnál fennálló, e előtt keletkezett tartozását hogyan tudja a folyószámlán fennálló túlfizetéséből rendezni? A rendezéshez 17 számú nyomtatványon kiutalási kérelmet kell beadnia. A bizonylat 02 lapján van lehetősége nyilatkozni a fennálló vámhatósági, önkormányzati és a előtti magán-nyugdíjpénztári köztartozásáról. Ebben az esetben a kiutalni kért összeg az adózó által megjelölt szerv feltüntetett számlaszámára fog teljesülni. Miért utasítja el az adóhatóság határozattal az átvezetési kérelmet, ha az adózó magánnyugdíjpénztári adónemről tartozásos, de nem magánnyugdíjpénztári adónemre kéri az átvezetést? Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 43.. (9) bekezdése értelmében a magánnyugdíjpénztárat megillető tagdíj, (tagdíj-kiegészítés) késedelmi pótlék, illetőleg önellenőrzési pótlék, valamint a tagdíjszámlákon nyilvántartott túlfizetés összege az adóhatóságnál nyilvántartott más adótartozásra sem az adózó kérelmére, sem hivatalból nem számolható el. Ebből következik, hogy átvezetést csak nulla, vagy túlfizetéses egyenleget tartalmazó adónemekre lehet elvégezni, a tartozásos adónemre történő átvezetést el kell utasítani. A határozat ellen az adózók fellebbezéssel élhetnek. Végelszámolással megszűnt társas vállalkozás kiutalási kérelmét miért nem nyújthatja be a végelszámoló, hiányzó, hibás bevallásait miért nem pótolhatja? Válasz A jogutód nélkül megszűnt gazdálkodók esetén a folyószámlán fennálló valamennyi túlfizetést hivatalból kell elszámolni az adóhatóság által nyilvántartott, az adózót terhelő adótartozásra. Adótartozás hiányában, illetve az elszámolást követően a fennmaradó túlfizetés összegét a folyószámláról le kell törölni, amennyiben az adózó nyilvántartásból történő törlését követően nincs olyan adózó, aki a túlfizetés összegét visszaigényelhetné.

2 Előbbiek alól kivételt jelentenek azon esetek, amikor a felszámolási illetve végelszámolási eljárás során készült, a társaság legfőbb szerve, illetve a felszámolási eljárás lefolytatását elrendelő bíróság által jóváhagyott eljárást lezáró zárómérleg, záróbevallás és vagyonfelosztási javaslat a túlfizetés, illetve a visszaigényelhető adó összegéről rendelkezik. Utóbbi esetekben meg kell vizsgálni, hogy van-e olyan, az előbbi dokumentumokban szereplő, mögöttes felelősként helytállni köteles tag, aki a kiutalási kérelmet a túlfizetésre vonatkozóan előterjesztheti. Az ügyfél ebben az eljárásban azonban már nem a megszűnt cég, hanem az előbbiekben megnevezett személy lehet. A cégjegyzékből történő törléssel a jogutó nélkül megszűnt adózók jogalanyisága megszűnik, velük szemben ellenőrzés nem folytatható, adókötelezettségek teljesítésének kikényszerítésére nincs törvényes lehetőség. A megszűnt cég nevében bevallások pótlására, javítására jogosult személy nincs. Mikor igényelhető vissza a társasági adó adónemen fennálló túlfizetés Az Art. 2. számú melléklet határidők fejezetének 3/B bekezdés a) pontja szerint az adózó az adóévre megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét túlfizetés esetén az adóévet követő május 31-étől igényelheti vissza. (A tárgyévi társasági adó összegét teljes bizonyossággal az adóév lezárását és a tárgyévről készített beszámoló elfogadását követően lehet megállapítani, melyre vonatkozóan a tárgyévet követő év május 31-éig kell adóbevallást benyújtani.) Jogosítás Miért nem kérheti a társas vállalkozás tagja az adóhatóságtól, hogy szolgálati ideje elismerésére a megjelölt társas vállalkozásra vonatkozóan adatot szolgáltasson? Az adóhatóság az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 52. (7) bekezdése, a hatályos APEH utasítás alapján a társadalombiztosítás igazgatási szerveitől érkező megkeresésekre szolgáltat adatot. Ebből következik, hogy az adózónak a kérelmet nem az adóhatóságnál, hanem a társadalombiztosítás igazgatási szerveknél kell előterjesztenie, mivel az adóhatóság csak hivatalos megkeresésre szolgáltat adatot. Milyen következményekkel jár a hátralék "megtérülése" kifejezés? A nyugdíj összege a társas vállalkozás tagjára vonatkozóan a hátralék keletkezésének napjáig kerül megállapításra. A hátralék megtérülésének (befizetés, átutalás, 17-en, egyéb pénzforgalmat bonyolító bevalláson történő átvezetés) napjától kerül ismételten megállapításra a nyugdíj összege.

3 Az adóhatóság évi 08-as bevallásokkal kapcsolatban miért nyilatkoztatja az adózókat, amikor a törvény alapján nulla adattartalommal nem kellett a bevallást benyújtani? A társas vállalkozás tagja(i) arra az időszakra nem szerez szolgálati időt, amelyre a társas vállalkozás nem nyújtott be bevallást, illetve bevallásában 0,- Ft kötelezettséget vallott a 125 Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek adónem tekintetében. A társas vállalkozást vagy a bevallás pótlására, vagy nyilatkozat megküldésére szólítjuk fel a mielőbbi adatszolgáltatás érdekében. Köztartozás Miért kerül visszatartásra a hátralék összege, annak ellenére, hogy a folyószámlán más adónemeken fennálló túlfizetés a hátralék kiegyenlítésére elegendő lenne? Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a értelmében az adóhatóság az általa felülvizsgált, az adózót megillető bármely pénzforgalmat bonyolító bevallásban kiutalni kért összeget, valamint a hivatalból történő utalás összegét az általa nyilvántartott tartozás erejéig visszatarthatja. A mindenkor hatályos APEH utasítás alapján az 1000,- Ft-ot meghaladó tartozás esetében a visszatartási jogot érvényesíteni kell, függetlenül attól, hogy az adózónak valamely adónemben túlfizetése van. Az adóhatóság miért nem vezeti át hivatalból a túlfizetést a hátralékot mutató adónemre? Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 43. -a alapján az adóhatóság a túlfizetés összegét az adózó kérelmére (17-es benyújtásával) számolja el az általa nyilvántartott más adótartozására. Kizárólag a túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően vezethető át hivatalból a túlfizetés összege a hátralékos adónemekre. Hátralék hiányában törli az elévült túlfizetést. Kincstár A kincstári adatszolgáltatáskor miért jelöltük azt az összeget hátralékként, amire fizetési könnyítési kérelmet nyújtott be az adózó? A kincstári adatszolgáltatásnál kizárólag a jogerős fizetési könnyítési kérelem vehető figyelembe, ameddig a kérelmet jogerősen nem bírálták el, addig a tartozás a kincstár felé lejelentésre kerül.

4 Folyószámlával kapcsolatos kérdések Mi a teendő, ha a folyószámlán a teljesített befizetés nem került könyvelésre? A befizetés könyveltetése érdekében az adóhivatal részére a banki terhelési értesítő másolatát szükséges megküldeni. A foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulásról szóló határozat, melyet már az adózó kézhez kapott, miért nincs a folyószámlán könyvelve? Ezen határozatok könyvelését azt követően tudjuk elvégezni, hogy annak jogerős példányát részünkre az Egészségbiztosítási Pénztár megküldi. Miért a cég székhelyére és nem a levelezési címére küldjük ki az iratokat? A székhely fogalmát a Cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról, a végelszámolásról szóló évi V. törvény 7. (1) bekezdése határozza meg, mely szerint a székhely a társaság bejegyzett irodája, azaz a levelezési címe is. Az Art 16. -a szabályozza az adózó által kötelezően bejelentett adatokat, melyek között nem magánszemély adózók esetében nem szerepel a levelezési cím. Egyéb kérdések Adó-visszatérítés, adó-visszaigénylés esetén, ha az érintett adónem egyenlege túlfizetés mutat, miért került visszatartásra a visszaigényelt összeg? Az Adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásakor az adófolyószámla egyenlegét adónemenként vizsgálja. Így hiába áll fenn egyes adónemeken túlfizetése, ha van olyan adónem, amely hátralékot mutat, az adóhatóság annak vonatkozásában gyakorolni fogja visszatartási jogát. Fennálló tartozásom vonatkozásában fizetési könnyítés iránti kérelmet adtam be a Hivatalhoz, ennek ellenére az Adóhatóság megtagadta a visszaigényelt összeg kiutalását. Miért? A fizetési könnyítés iránti kérelme vonatkozásában indult adóhatósági eljárás jogerős befejezéséig az adó-visszatérítésről az adóhatóság nem rendelkezhet. A fizetési könnyítés iránti kérelem jogerős elbírálásáig az adott adónemen marad a visszaigényelt/visszatérítendő összeg. Amennyiben fizetési könnyítés iránti kérelmének az adóhatóság helyt ad, a visszaigényelt, és kiutalás megtagadással érintett összeg kiutalását 17. számú Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez nyomtatványon kérheti. Amennyiben fizetési könnyítés iránti kérelmét az adóhatóság elutasítja, a visszaigényelt összeg hátralékos adónemre történő átvezetését szintén 17. számú nyomtatványon kérheti.

5 Hazai illetve külföldi ösztöndíjjal külföldön tanuló magyar állampolgár biztosítottnak tekinthető-e? Ha egy diák magyarországi felsőfokú intézményben tanul (hallgatói jogviszonya van) és szünetelteti a magyarországi tanulmányait, és ez alatt külföldi egyetemi hallgató, jogosult az egészségügyi szolgáltatásra. Ha eleve külföldi felsőfokú intézmény hallgatója, akkor a havi 4.350,- Ft összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles. Ebben az esetben a 08T1011 Adat- és változásbejelentő lapot az adóhatósághoz be kell nyújtani évben évközben a járulékfizetés alapjának meghatározása céljából a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt állított ki évben továbbra is érvényes az igazolás? A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. 54./A. -a szerinti szabályozás től hatálytalan. Erre való tekintettel a hatósági bizonyítvány alapján megállapított, alacsonyabb járulékalap figyelembevételével történő járulékfizetésre január 1. napjától nincs lehetőség. A Szoctv. 54. alapján ugyanakkor akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, aki egyedülálló és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és családjának nincs vagyona, az önkormányzat jegyzőjétől kérheti a szociális rászorultság megállapítását. A szociálisan rászorult személy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény értelmében biztosítottnak minősül. A szociális rászorultság tényéről kiállított hatósági bizonyítvány alapján van lehetőség a járulékfizetési kötelezettség megszüntetésére 08T1011 számú Adat- és változásbejelentő lap benyújtásával. Amennyiben az önkormányzat határozata alapján ápolási díjban részesülök, jogosult vagyok-e egészségügyi szolgáltatásra? Az évi LXXX. törvény 16. (1) bekezdés h.) pontja értelmében az a személy, aki ápolási díjban részesül, egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ezért az önkormányzati határozatban megállapított időponttól (az ápolási díj folyósításának kezdő időpontjától) kezdődően a egészségügyi szolgáltatási fizetési kötelezettsége nem áll fenn. Járulékfizetési kötelezettségének megszűnését 08T1011 Adat- és változás-bejelentő lapon kell bejelentenie az adóhatóság felé. A bejelentés alapján az adóhatóság a járulékfizetési kötelezettséget előíró határozatot hivatalból felülvizsgálja. Ha időközben teljesített befizetést olyan időszakra vonatkozóan, amikor járulékfizetési kötelezettsége már nem állt fenn, és így az a 124 Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek adónemen túlfizetése keletkezik, úgy a 0817 számú Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez nyomtatvány benyújtásával rendelkezhet a túlfizetés kiutalásáról, vagy annak más adónemre történő átvezetése iránt.

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20.

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Varga Éva PSZÁF Pénztári szakigazgatási főosztály Központi tagdíjbevallás és befizetés 2007.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Nagy Attila NAV KMRAFI

Nagy Attila NAV KMRAFI Nagy Attila NAV KMRAFI Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az adóhatósági

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának. 1/2005. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Főigazgatójának 1/2005. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjtartozások (tagdíjhátralék) behajtásával, végrehajtásával, az adóhatóság megkeresésével

Részletesebben

Önellenőrzés. Az önellenőrzés

Önellenőrzés. Az önellenőrzés Önellenőrzés Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN 4.1. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 4.1.1. Tevékenységi körök változása 2013. április

Részletesebben