Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati RENDELETE A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános szabályok A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat, illetve az önkormányzat által nyújtandó egyéb szociális célú támogatásokat. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöshalász községi Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. (2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. (1)-(3) bekezdéseit és a 7. (1) bekezdését. II. Fejezet Általános szabályok 3. E rendelet alkalmazása során a Szoctv. 4. -ban meghatározott értelmező rendelkezések az irányadóak. 4.. (1) A Szoctv-ben meghatározott szociális feladat- és hatáskörök: a) az önkormányzat képviselő-testületét, b) az önkormányzat Szociális Bizottságát, c) az önkormányzat polgármesterét illetik meg.

2 (2) Az átruházott hatáskörökre az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2008.(II.21.) önkormányzati rendelet vonatkozó melléklete az irányadó. III. Fejezet Eljárási szabályok 5. (1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A szociális hatáskört gyakorló szerv tájékoztatást nyújt a) a Szoctv. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételi feltételeiről és az igényléshez szükséges iratokról, b) a Szoctv. ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétel eljárás kérdéseiről. (3) A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte. (4) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási szabályokat a ok határozzák meg. (5) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 6. (1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. A kérelmet az önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kell előterjeszteni. A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy írásban kell benyújtani az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt. (2) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni: a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás, b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata, c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény, d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás, e) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, 2

3 vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata, f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat, g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés, h) ösztöndíjról a közép-vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása, i) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami foglalkoztatási szervvel kötött együttműködés, j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás. (3) A rendkívüli támogatás esetében a jövedelemszámításra vonatkozó időszakra az Szt. 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 7. (1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresheti: a) az állami adóhatóságot, b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, c) az igazolást kiállító szervet, d) a munkáltatót, e) elrendelheti környezettanulmány készítését, illetve elfogadható a kiskorú gyermeket nevelő családoknál a gyermekjóléti központ, a védőnő, továbbá a gyermek-és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is. (2) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során környezettanulmányt készíthet a kérelmező szociális helyzetének megállapítása érdekében. Amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően már készült környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul venni. (3) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. (4) A szociális igazgatási eljárás, költség-és illetékmentes. (5) A polgármester döntése ellen Gyöngyöshalász község Önkormányzat Képviselőtestületéhez lehet a fellebbezést benyújtani. (6) E rendelet eltérő rendelkezései hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 8. (1) A pénzbeli ellátások kifizetése a 7.. (1) bekezdése szerint hozott határozat alapján a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadójának a feladata, aki: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; 3

4 b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (2) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. (3) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik. (4) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére. (5) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani. (6) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani. (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát évente egy ízben felül kell vizsgálni. 9. (2) A felülvizsgálat előkészítését a jegyző végzi el. A pénzbeli települési támogatás formái: a) települési lakhatási támogatás, b) települési gyógyszertámogatás, c) települési ápolási támogatás d) települési temetési támogatás; e) rendkívüli települési támogatás. IV. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 10. Települési lakhatási támogatás 11. (1) Települési lakhatási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. (2) Lakhatási támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (3) A lakhatási kérelemhez csatolni kell a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat: - a lakásban tartózkodás jogcíméről; - a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról; - annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre a támogatást igénylik; - a háztartásban előrefizetős gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék került felszerelésre; - a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló irat; 4

5 - bérlakásban vagy albérletben élő személy esetén a bérleti szerződés; - a háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások a kérelem benyújtását megelőző hónapról (munkaviszony, nyugdíj, családi pótlék, stb.); - a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás; - alkalmi munkából származó jövedelem esetén nyilatkozat annak összegéről; - munkanélküli személy esetén a Munkaügyi Központnál történt regisztrációról szóló hatósági bizonyítvány. 12. (1) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (2) A támogatás feltételeire és összegére a Szoctv (3)-(8) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni. A támogatást a kérelem beadási hónapjának első napjától kell megállapítani. (3) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési lakhatási támogatásra való rászorultságát. 13. (1) A települési lakhatási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt. (2) A támogatás összegét havonként azonos mértékben lehet megállapítani. (3) A települési lakhatási támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet megállapítani. (4) Az egy hónapra megállapított települési lakhatási támogatás maximális összege ,- Ft. 14. A Képviselő-testület a települési lakáshatási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi együttes feltételeket határozza meg: a) tiszta legyen aa) a kérelemmel, illetve az ellátással érintett lakás vagy a ház (a továbbiakban: ház), ab) a ház udvara, kertje, ac) a ház kerítéssel - kívül - határos területe, a járda, b) a ház állag megőrzése biztosítva legyen, c) a ház olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerű használhatóságot, d) a ház vonatkozásában biztosítva legyen a higiénikus állapot. 5

6 15. A 14. -ban meghatározott feltételeket a kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakókörnyezetére kell vonatkoztatni. 16. A jegyző a 14. -ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet 5 napos határidő kitűzésével szólítja fel a meghatározott kötelezettségek teljesítésére. Települési gyógyszertámogatás 17. (1) A települési gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) A polgármester kérelemre települési gyógyszertámogatást állapít meg a kérelem benyújtása hónapjától egy év időtartamra annak a Gyöngyöshalászon állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személynek, akinek a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180 %-át, b) egyedül élő esetén a 220%-át, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíjminimum 20 %-át. (3) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szoctv. alapján érvényes közgyógyellátással rendelkezik. (4) A támogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (5) A támogatásra való jogosultság egy évre kerül megállapításra. Kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15 nap. (6) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: - a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását, - a háziorvos igazolását, a kérelmező havi rendszeres vagy esetenkénti gyógyító ellátásairól. A gyógyszertámogatás összege 18. A támogatás összege: az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a havi ,-Ftot. 6

7 Települési ápolási támogatás 19. (1) Ápolási támogatás annak a hozzátartozónak állapítható meg, annak aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, amennyiben: a) az ápolt tartási, illetve öröklési szerződéssel nem rendelkezik, b) az ápolt és az ápolást végző közeli hozzátartozó gyöngyöshalászi bejelentett lakcímmel rendelkezik, c) az ápolt nyilatkozata szerint a településen élő közeli hozzátartozói között nincs olyan személy, aki rendszeres pénzellátásban részesül, és az ápolási teendőket képes ellátni, d) az ápolást végző személy munkaviszonnyal rendelkezik, és igazoltan keresetkiesése keletkezik, ha az ápolási teendők ellátása miatt munkaviszonyát megszünteti vagy fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. (2) Települési ápolási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegét, egyedül élő esetén pedig annak 150%-át. 20. (1) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha aa) a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy ac) az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg, b) rendszeres pénzellátásban részesül, - és annak összeg meghaladja az ápolási díj összegét - de nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak, c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja, (2) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha: a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az ápolt személy meghal, d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, e) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. 7

8 (3) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 21. (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos a) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg, b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. (2) A települési ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási támogatás összege 22. A támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a. Települési temetési támogatás 23. (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a gyöngyöshalászi lakos, aki gyöngyöshalászi elhunyt temetéséről gondoskodik, és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, a) ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg; b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. (3) A települési temetési támogatást kérelmezni lehet a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy b) a temetési költségek utólagos megtérítésére. (4) A támogatás összegét kérelmenként maximum az igazolt temetkezési költség 10%-ában kell megállapítani. (5) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot. (6) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot. (7) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló határozatban meg kell jelölni a temetési előleggel - számlával - való elszámolás határidejét, amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet. 8

9 (8) A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Rendkívüli települési támogatás 24. (1) A Szociális Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet különösen: a) családot ért elemi kár, b) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él, c) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetés-végrehajtási intézetből szabadult, d) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, e) az előre nem tervezett, váratlan kiadás, f) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott az egészség megőrzése, helyreállítása érdekében szükséges szolgáltatás igénybevétele, ha annak díja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-át meghaladja, g) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, i) a gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítségre szorul, j) a családban történt haláleset, k) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadások, vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele, l) ha a családban egyidejűleg három vagy több gyermek születik. 25. Támogatásban csak azt a személyt lehet részesíteni, a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át ( Ft); b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 26. El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy a) az elemi kárt szándékosan idézte elő, b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt. 9

10 27. (1) A rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtásakor a családot ért elemi kár kivételével a segély alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzettől függően csatolni kell: a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást, b) a büntetés-végrehajtási intézet igazolását, c) az érintett egészségügyi intézmény igazolást, d) a váratlan költségekről szóló igazolást, e) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló, az érintett egészségügyi szolgáltató igazolását, f) a táv-vagy gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolását, vagy számláját, egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló számlát, g) a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset nem Gyöngyöshalászon történt, h) a születési anyakönyvi kivonatot, i) a gyámhivatali határozatát, j) az iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszonyról, k) az óvodai nevelést igazoló, az óvoda által kiadott igazolást és számlát, l) a bölcsődei elhelyezést igazoló, a bölcsőde által kiadott igazolást és számlát, m) a várandósságot igazoló orvosi igazolást vagy terhességi kiskönyvet, n) az egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét igazoló, a védőnői szolgálat, illetve az egészségügyi intézmény által kiállított javaslatot, az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást. o) a temetés költségeiről szóló számlák eredeti példányát. (2) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről a polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. (3) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a nevére, vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával - elszámoljon. (4) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére. (5) A rendkívüli települési támogatás alkalmanként adható, melynek összege maximum a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszöröse. 28. (1) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a polgármester jövedelemre tekintet nélkül települési támogatásban részesítheti a kérelmezőt évi 1 alkalommal. (2) A segély összege maximum az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse lehet. (3) E rendelkezés alkalmazása szempontjából rendkívüli méltánylást érdemlő eset lehet az elemi kár, betegség, alkalmanként jelentkező többletkiadások. 10

11 (4) Amennyiben a kérelemből vagy az eljárás során kiderül, hogy az önkormányzati segélyre közüzemi díjak, intézményi térítési díjak fizetése céljából van szükség, döntés születhet a fizetési kötelezettség közvetlen átvállalásáról. 29. Jövedelempótló támogatás (1) A polgármester jövedelempótló rendszeres támogatást állapít meg annak a Gyöngyöshalász közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő, aktív korú személynek, aki a) legalább 30 %-os mértékben egészségkárosodottnak minősül és az egészségkárosodottsága mértéke nem éri el az 50 %-ot, vagy munkaképesség csökkenésének mértéke legalább 40 %- os és a munkaképesség csökkenésük mértéke nem éri el az 50 %-ot, b) gyermeket vár és terhessége 12. hetét betöltötte, c) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll és az állami foglalkoztatási szervvel a kérelme benyújtását megelőző két éven belül legalább egy év időtartamig együttműködött, feltéve, hogy a saját maga és a családjának megélhetése nem biztosított, azaz, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át. (2) Fogyasztási egység az (1) bekezdés alkalmazásában a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, b) a házas-vagy élettárs arányszáma 0,9, c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) az Szt. 4. (1) bekezdés d) pont dc) alpontja szerinti fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. 30. (1) Nem állapítható meg a jövedelempótló rendszeres támogatás, ha a kérelmező személy a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, b) az Szt. 3. (3) bekezdése alá tartozik, és a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, e) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, f) katonai szolgálatot teljesít, 11

12 g) köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy h) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban, vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, i) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, j) aktív korúak ellátásában részesül, k) egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ide értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat is, l) az Szt. 4. (1) bekezdés j) pontja szerinti keresőtevékenységet folytat, m) akinek a jövedelempótló rendszeres támogatás visszafizetési kötelezettsége fennáll és a családja az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerint vagyonnal rendelkezik. 31. (1) Meg kell szüntetni a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultságát annak a személynek, a) akire vonatkozóan az (3) bekezdés a) -m) pontja szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett, vagy b) aki a 9. szerinti együttműködési kötelezettségét megszegi, vagy c) a támogatásra való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Polgármesteri Hivatalnak, vagy d) aki a b) pontban foglaltakon túl, a támogatás folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan egy éven belül ismételten megszegi. Ebben az esetben a rendszeres támogatás ismételten a támogatás szegszűntetésétől számított 3 hónapig nem állapítható meg, vagy e) aki a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásra való jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Polgármesteri Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosultatlanul felvett rendszeres támogatást vissza kell követelni, vagy f) aki keresőtevékenységet folytat kivéve egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt, vagy háztartási munkát végez -, a keresőtevékenység első napjától, vagy g) a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság felülvizsgálata során az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy h) a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság felülvizsgálata eredményeként arra nem jogosult, vagy i) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betölti, vagy j) aki azt kérelmezi. (2) Az aktív korú személy részére a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság a megszűntetéstől számított 36 hónapon belül ide nem értve a (4) bekezdés d), e) és g) pontja szerinti megszűntetési eseteket az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. (3) Az (4) bekezdés e) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet. 12

13 V. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 32. (1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv (hatáskör átruházás esetén személy) döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak. (2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. Köztemetés ) Kérelemre a polgármester a Szoctv a alapján gondoskodik Gyöngyöshalász közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást éremlő körülmények fennállása esetén mentesítheti. (3) Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg. 4) A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. VI. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 34. (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formát: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés. (2) A jegyző az ellátás igénybevételét megelőzően az étkeztetés esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet vizsgálja. (3) A családhoz tartozó közeli hozzátartozóként a Ptk b) pontja szerinti személyeket és az élettársat kell figyelembe venni. 13

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. fejezet. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Öttevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (III.31.), 7/2015. (IV.22.), 9/2015. (VII.21.), 12/2015. (VIII.5.) és 13/2015. (VIII.10.) önkormányzati rendeleteivel módosított 3/2015. (II.19.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (VII. 31.)

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben