II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés c. pályázati felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés c. pályázati felhívásához"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés c. pályázati felhívásához Kódszám: DA-OP B.C.D.E.F./S A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvetı cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...4 A3. Támogatható pályázatok várható száma...6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...7 B1. Jogi forma...7 B2. Méret...8 B3. Iparág...8 B4. Típus/karakter...8 B5. Székhely...8 B6. Egyéb kizáró okok...9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...11 C1. Támogatható tevékenységek köre...11 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...14 C3. Elszámolható költségek köre...15 C4. Nem elszámolható költségek köre...21 C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez)...22 C6. Projekt iparági szőkítése...22 C7. Projekt területi szőkítése...22 C8. A projekt megkezdése...23 C8.1. Megkezdettség...24 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje...24 C10. Fenntartási kötelezettség...25 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...25 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája...28 D2. Támogatás mértéke...30 D3. Támogatás összege...31 D4. Az önrész összetétele...31 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...32 D6. Biztosítékok köre...32 D7. Elıleg igénylése...34 D8. Egyéb feltételek...35 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...37 E1. Monitoring mutatók...52 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...56 F2. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...56 F3. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...56 F4. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...57 F5. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...57 F6. Panaszkezelés...64 F7. Vonatkozó jogszabályok listája...64 F8. A pályázó által kötelezıen csatolandó mellékletek listája...67 F9. Fogalomjegyzék...73 Törölt: 29 Törölt: 29 Törölt: 31 Törölt: 32 Törölt: 32 Törölt: 33 Törölt: 33 Törölt: 35 Törölt: 36 Törölt: 38 Törölt: 53 Törölt: 57 Törölt: 57 Törölt: 57 Törölt: 58 Törölt: 58 Törölt: 65 Törölt: 65 Törölt: 68 Törölt: 74 2

3 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél és háttér információ A Dél-alföldi régió számos olyan turisztikai attrakcióval, termékkel rendelkezik, amely népszerő a turisták körében. A kedvezı adottságok jobb kihasználásával kívánjuk elérni, hogy a régió ismertsége, népszerősége nagyobb legyen, ezáltal több turista keresse föl a térséget kihasználva a meglévı szálláshelyek kapacitását. A régióba érkezı turisták igényeihez kapcsolódva magasabb színvonalú, sokszínő turisztikai termékek kialakítása a pályázati felhívás fı célkitőzése, ezáltal megteremtve a turisták költési hajlandóságának emelésével a turisztikai árbevételek növelését is, ami szerepel az elérendı eredmények között. Az ágazatban mindenhol jelentkezı szezonalitás mérséklését is el kívánjuk érni a pályázati felhívás elindításával. A jelenlegi kereskedelmi szálláshely kapacitások jobb kihasználása végett is indokolt e pályázati felhívás keretében megvalósuló projektek támogatása. A régió meglévı adottságait ismerve és a jövıbeli fejlıdési lehetıségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fı termékcsoportok (az aktívturizmus, valamint a kulturális és szellemi értékekre épülı turizmus), amelyek komponensekre bontva szintén hozzásegítenek a pályázati felhívás céljainak eléréséhez. A pályázati felhívás kapcsolódik a Dél-alföldi Regionális Operatív Program 2. prioritástengelyben (Turisztikai célú fejlesztése) meghatározott célkitőzésekhez. A2. Részcélok A két fı termékcsoporton belül meghatározásra kerültek azok a komponensek, amelyek az alábbi célok megvalósulását teszik lehetıvé: B. Komponens: Múzeumok, tájházak, tematikus bemutatóhelyek, témaparkok és az épített örökség (várak, kastélyok, kúriák) turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése A régióban található számos állandó és idıszakos kiállítással rendelkezı múzeum, tematikus bemutatóhely van, amely nem rendelkezik a mai elvárt, igényeknek megfelelı infrastrukturális színvonallal. A látogatóbarát fejlesztésekkel elérhetıvé válnak majd a minıségi szolgáltatások is, amelyek hozzájárulnak a vendégek széles körő, élmény gazdag kiszolgálásához. Az épített örökségek állapota némely esetben rendkívül rossz, ezért a megmentésükhöz szükséges lépéseket minél hamarabb meg kell tenni. Felújításokkal, új, sokszínő funkciók bevezetésével és az ehhez szükséges átalakításokkal jelentıs turisztikai attrakciókká, vonzerıvé válhatnak a létesítmények. C. Komponens: Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Évrıl évre megrendezésre kerülnek a Dél-alföldön, olyan kulturális és hungaricumként számon tartott étellel-itallal összefüggı gasztronómiai rendezvények, amelyek igen nagy népszerőségnek örvendenek nemcsak a helyi lakosság, hanem a régióba érkezı turisták körében is. A rendezvények helyszínéül szolgáló létesítményhez, térhez kapcsolódó, a rendezvények magasabb színvonalú lebonyolításának lehetıségét biztosító szükséges háttér infrastruktúra beszerzésének támogatása e komponens célkitőzése. 4

5 D. Komponens: Bor- és pálinkaturizmushoz kapcsolódó kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések euro támogatási összeg fölött. A régióban található három borvidék borospincéinek látogatóbarát infrastrukturális fejlesztése lehetıvé teszi a borkultúra magas színvonalú megismerését a Dél-alföldre érkezı turisták körében. Jelenleg számos borosgazda foglalkozik a turisták kiszolgálásával is, de ezen helyszínek fejlesztése szükségszerővé vált. Komplex programcsomagok kialakításának kínálata is célja a komponensnek, melynek segítségével a turisták tartózkodási ideje növelhetı és a helyben eltöltött idı tartalmassá válik részükre. A pálinkafızés hagyományokkal rendelkezik a régióban, de ehhez képest csak kevesek foglalkoznak e termék turisztikai szempontú kihasználásával. A dél-alföldi hungarikumnak számító pálinkafajtákat ugyan több helyszínen lehet jelenleg is megkóstolni, de igény mutatkozik a turisták kiszolgálását magas színvonalon lehetıvé tevı fejlesztésre. A mőködı kifızdékhez kapcsolódó kóstoltató helyek kialakítása, a már meglévık látogatóbarát felújítása és komplex programcsomagok kialakítása hozzájárul a régió turistái számára kínált lehetıségek bıvítéséhez. E. Komponens: Aktívturisztikai fejlesztések A Dél-alföld természeti adottságainak jobb kihasználása végett szükséges minıségi fejlesztésekkel elérhetı a régióba látogató, idejük nagy részét sportolással, aktív módon eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálása. Természetes vizeink és az alföldi sík vidék számos lehetıséget kínál a vízi sportokat, vízi- és gyalogtúrákat kedvelık és a kerékpározók szerelmeseinek. E komponens célja, hogy ezen programoknak megfelelı színvonalú kiszolgáló hátteret biztosítson a támogatott tevékenységek mentén. F. Komponens: Konferenciaturizmus A régió magas szellemi és tudományos potenciállal rendelkezik köszönhetıen a nagyszámú és szakmai körökben elismert felsıoktatási intézménynek, a hozzájuk kapcsolódó kutató-fejlesztı mőhelyeknek. Növekvı igény mutatkozik e tudományos élet kiszolgálása végett magas színvonalú konferenciák lebonyolítására alkalmas, speciális helyszínek kialakítására. A mai kor színvonalának megfelelı felszerelések, berendezések beszerzése elengedhetetlen a korszerő, multifunkcionális konferenciaközpontok kialakítása végett a szükséges infrastrukturális beruházások kivitele mellett. Célunk, hogy a kialakítandó és felújítandó konferenciaközpontok a kulturális élet helyszínéül is szolgáljanak kiállítások, vásárok, rendezvények befogadására is alkalmas terek kialakításával. E komponens fı célja a leírt fejlesztésekhez szükséges forrásháttér biztosítása. Egy pályázatban csak egy komponens szerepelhet és ugyanarra a komponensre egy pályázó csak egyszer nyújthat be pályázatot. Ugyanaz a pályázó több komponensre is pályázhat külön pályázatok beadásával. 271 Ft/euro árfolyamon számolva. 5

6 Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen várhatóan 8,608 milliárd forint. Komponens Keretösszeg (millió) B C D E F Pályázatok várható (db) száma A3. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: összesen minimum 40 db. 6

7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma I. állami szervezetek: 1. önkormányzatok (321,322) 2. önkormányzati társulások (362, 363, 364, 365,366) 3. önkormányzati intézmények (322) II. non profit szervezetek 1. egyesületek (KSH 529) 2. alapítványok (KSH 561,562,569) jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH 571) 4. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (KSH 551, 552, 553) III. a számvitelrıl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó belföldi, a régióban bejegyzett székhelyő vagy telephelyő gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. alapján) 1. profitorientált gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112,113,114, 129, 133,211,212,226), 2. non-profit gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik (KSH 691) IV. egyéni vállalkozó (KSH 231, 232) Komponens Önkorm 1. Önkorm. társ 2. Önkorm. intézmény 3 Nonprofit 4 B. Gazd. társaság 5 Egyéni vállalkozó 6 C. D. E. F. A táblázatba foglalt lehetséges pályázókon fölül az alábbi szervezetek, intézmények is pályázhatnak komponens-specifikusan meghatározva: B. Komponens Költségvetési intézmények közül a Mőemlékek Állami Gondnoksága (KSH 312) Egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján) 1 Önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) 2 Önkormányzati társulások (kistérségi vagy többcélú fejlesztési társulás) (1996. évi XXI. tv. és a évi CVII. tv. alapján) 3 Önkormányzati intézmények (1992. évi XXXVIII. tv alapján) 4 Non-profit szervezetek közül egyesületek, alapítványok és közhasznú társaságok (1959. évi IV. tv alapján) 5 Gazdasági társaságok (2006. évi IV. tv. alapján) (112, 113, 114, 711) 6 Egyéni vállalkozók (1990. évi V. tv. alapján) (212, 226,231, 232) 7

8 C. komponens Lásd a táblázatot! D. komponens Szövetkezetek (2006. évi X. törvény alapján) E. komponens Központilag felügyelt költségvetési szervek közül a Nemzeti Park Igazgatóságok (2003. évi LI. tv. alapján),(312) Költségvetési intézmények közül felsıoktatási intézmények (2005. évi CXXXIX. törvény alapján) (312) Egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján) F. komponens Egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján) Megyei jogú városok önkormányzatai és a 97/2005. (XII.25.) OGy. határozat szerint megnevezett pólusvárosok önkormányzatai nem pályázhatnak e komponensre. A szóban forgó önkormányzatok TIOP Agóra és Agóra Plusz konstrukcióira pályázhatnak. A komponensenként meghatározott pályázók partneri együttmőködése is lehetséges. B2. Méret Amennyiben indokolt (ld. pl. kkv-k) B3. Iparág Amennyiben indokolt, elsısorban kizáró rendelkezések miatt. Egyébként: Nem releváns B4. Típus/karakter Amennyiben indokolt. B5. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezı jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó és szervezet pályázhat. 8

9 A megvalósulásának helye kizárólag a Dél-alföldi régió lehet, azon belül az alábbi komponens specifikus területi szőkítéseket figyelembe véve. A kizáró rendelkezések: B komponens: Tájházak fejlesztése esetén csak a fı és 100 fı/km2 feletti településeken történı beruházás jogosult pályázni C. komponens: A megvalósulás helye szerint nincs kizáró rendelkezés D. komponens: Borturizmus: Hajós-bajai borvidék települései Csongrádi borvidék települései Kiskunsági borvidék Dél-alföldi régióban található települései E. komponens: A megvalósulás helye szerint nincs kizáró rendelkezés F. komponens: Új önálló konferenciaközpont létrehozása: Szeged, Békéscsaba, Kecskemét, Gyula Meglévı önálló konferenciaközpont szolgáltatásainak fejlesztése: Dél-alföldi régió tudományos potenciállal rendelkezı települései (legalább egy felsıoktatási intézmény található a településen) B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; önkormányzatok, kistérségi társulások esetében adósságrendezési eljárás alatt áll; aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; 9

10 aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely mőködéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; aki, vagy amely a létesítmény/eszköz kialakításához szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a Támogatási Szerzıdés megkötéséig nem rendelkezik; annak a szervezetnek a részére, aki a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában nem per-és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, illetıleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzıdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetıségét legalább a külön rendeletben, vagy (KKV-k esetén) a jelen kiírásban elıírt üzemeltetési kötelezettség idejére, akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenırzéseknek. A horizontális szempontokra vonatkozó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.gov.hu) találhatóak, melyek tartalmazzák a vonatkozó jogszabályok listáját. aki, vagy amely a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerıs büntetés hatálya alatt áll, aki, vagy amely csalás, korrupció, szervezett bőnözésben való részvétel, vagy bármilyen más, az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértı illegális tevékenység miatt kiszabott jogerıs büntetés hatálya alatt áll; aki, vagy amely szervezetet a 217/1998 Korm. rend. 88. (2) és (3) bekezdése alapján a támogatási rendszerekbıl kizártak, a kizárásának idıtartama alatt,. b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 83. (2) b) pontja értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásulvételérıl, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. - ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon - visszatartásra kerül; aki, vagy amely ugyanazon projektjéhez e támogatási keretbıl vagy más pályázati forrásból támogatásban részesült. 10

11 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre B. Komponens: Meglévı épület funkcióváltásaként interaktív, látogatóbarát bemutatóhelyek kialakítása, Egyházi létesítmények turisztikai célú hasznosítása látogatóbarát fejlesztése Muzeális intézményi mőködési engedéllyel rendelkezı intézmények esetén: Meglévı múzeumok látogatóbarát szolgáltatásainak bıvítése, bemutató infrastruktúra fejlesztése, tematikus bemutatóhelyek látogatóbarát fejlesztése Turisztikai és látogatói kiszolgáló infrastruktúra (információs pontok, ruhatárak, kávézók, vizesblokkok, múzeumi boltok, audio guide -rendszerek) fejlesztése; Régió-specifikus, tematikus kulturális utak hálózati egységét képezı múzeumok komplex fejlesztése, a turizmusfejlesztés jegyében. (Hálózatos rendszerek kialakítása esetén átfogó, teljes körő fejlesztés, melybe a turisztikai és látogatói infrastruktúra biztosítása mellett a kulturális út választott tematikája szerinti kiállítások, múzeumpedagógiai fogadóterek kialakítása, valamint az épület külsı-belsı felújítása is beletartozhat); Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása Muzeális intézményi mőködési engedéllyel nem rendelkezı egyéb kiállítások, bemutatóhelyek esetén: Helytörténeti győjtemények, kulturális turisztikai vonzerıt jelentı helyszínek, témaparkok kialakítása, a meglévık látogatóbarát infrastrukturális fejlesztése. (Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark esetén az Örökségprogramban szereplı tevékenységek közül, amelyek illeszkednek a komponens céljaihoz, elvárásaihoz); Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása Várak, kastélyok, kúriák, tájházak - valamint a hozzájuk kapcsolódó parkok - és régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek turisztikai célú megújítása és látogatóbarát fejlesztése, integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása. C. komponens esetén: Országos/nemzetközi jelentıségő kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvényeknek helyszínt biztosító létesítményekhez, helyszínekhez kötıdı, a rendezvények színvonalas lebonyolításához elengedhetetlen háttér - infrastruktúra fejlesztése: Színpadok fejlesztése (hang-, látvány-, színpadtechnika); Turistafogadás infrastrukturális hátterének megteremtése (nézıtér kialakítás, információs pontok, vendégfogadáshoz szükséges infrastruktúra és eszközök, szociális helységek/blokkok stb.); A rendezvényen fellépık és a rendezvényhez kapcsolódó technikai személyzet kiszolgálásához szükséges háttérlétesítmények kialakítása/felújítása (pl.: 11

12 öltözık, szociális blokk stb.) D. komponens esetén: Borospincék kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései; Borkészítés, szılımővelés, a borvidék hagyományait, mővészetét bemutató helyek kialakítása; Pálinkafızdék kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései; A pálinkát, mint hungaricumot, a pálinkakészítés hagyományait, módszereit megismertetı, kizárólag turisztikai célokat szolgáló kulturált bemutatóhelyek kialakítása és infrastrukturális fejlesztései. E. komponens Vizek mentén az aktívturizmus fejlesztésének céljával szabadstrandok, kikötık és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek fejlesztése és kiépítése, felújítása turisták vízi sportokhoz kötıdı igényeiknek kielégítése végett. Gyalogtúra útvonalak kialakítása pihenıhelyekkel, valamint kerékpáros és vízi túra útvonalak mentén kiszolgáló helyek, pihenıhelyek kialakítása; Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása; A természeti területek turisztikai látogathatóságához szükséges fejlesztések pl. helyi természeti értékek, területek, egyedi tájértékek turisztikai célú bemutatására alkalmas többfunkciós bemutatóterek, természeti és tájvédelmi tematikájú szolgáltató létesítmények kialakítása az aktív turisztikai helyszíneken (gyalogos, vízi túraútvonalak mentén); F. komponens: Új önálló komplex (multifunkcionális) hasznosítású, konferenciák, képzések, vásárok, kulturális rendezvények és kiállítások, szakkiállítások elhelyezésére, esetleg sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas terek létrehozása; Mőködı önálló konferencia helyszíneken új szolgáltatások kialakítása és/vagy a meglévı szolgáltatások minıségi fejlesztése a következı funkciókkal: interaktív kiállítóterek; mobil rendezvényterek; C1.1. Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Minden komponens esetén: A projekt kötelezı eleme a teljeskörően kivitelezett akadálymentesítés. (Fizikai és infokommunikációs hozzáférés biztosítása, így pl. piktogramok, Braille-írásos és nagybetős táblák, hangjelzések, vezetısávok, speciális berendezések csatlakoztathatósága). Az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezı, ezek: az épület körüli környezet, és az épület megközelítése, bejárata; mosdó; étkezıhelység; valamint biztosítani kell az épület/terület fı funkciójának használatát (pl. a látogatóközpont szolgáltatásainak igénybe vétele; a kastély meglátogatás; a fürdı használata) és a mindezekhez vezetı elérési és menekülési útvonalak. 12

13 Új építés esetén az akadálymentesítés a teljes területen kötelezı, egyéb esetben a beruházás által érintett épület-/területrészre vonatkozóan, a fenti megszorításokkal (megközelítés, bejutás, fıfunkció használata, mosdó, menekülési útvonal) kötelezı. Az alapszolgáltatások akadálymentesítése keretében minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban (Pályázati útmutató X. sz. melléklete) foglalt minimum-követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevı adottságaiból kiindulva az alapszolgáltatásokra vonatkozóan elérik a minimumkövetelményekben elıírt szintet. További követelmények: A tervezés és megvalósítás során kötelezı az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pályázati Útmutatóhoz csatolt Y. számú mellékletben ( Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához ) részletezett elıírások, biztonsági és kialakítási szabályok következetes és szakszerő alkalmazása, illetve maradéktalan betartása. Az OTÉK-nak és a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumnak való megfelelést a tervdokumentációt készítı tervezı mérnök, vagy rehabilitációs környezettervezı szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervezı szakértı 7 által a pályázati dokumentáció részét képezı minta szerint kiállított szakvéleménynek kell igazolnia. A pályázóknak a meglévı épületek akadálymentesítésére vonatkozó építészeti-mőszaki tervdokumentációkat az építészeti-mőszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirıl szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet figyelembevételével, az abban elıírt tartalmi részletezettséggel kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e vagy sem. A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerő használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni. C1.2. Választható, vagy elınyt jelentı kiegészítı jellegő tevékenységek, szolgáltatások Választható tevékenységek: Minden komponens esetén: - Kiegészítı jelleggel a turisták/vendégek tájékoztatására szolgáló eszközök beszerzése, kihelyezése, valamint tájékozódását segítı táblák, térképek elhelyezése a terepen; 7 A rehabilitációs környezettervezı szakmérnökök/szakértık aktuális névjegyzéke, elérhetısége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján. (Elérhetıség: Fıoldal» Esélyegyenlıség» Fogyatékosságügy» Akadálymentesítés). A kiegészítı jelleg önállóan nem pályázható tevékenységet jelent. A pályázatnak legalább egy nem kiegészítı jellegő tevékenységet tartalmaznia kell. Az önállóan pályázható tevékenység/tevékenységek költségének el kell érnie az elszámolható költségek minimum 50%-át. 13

14 - A támogatott turisztikai vonzerık használatához közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl. feltáró utak, közterületek, parkok felújítása, parkolóhelyek kialakítása kizárólag kiegészítı jelleggel. B. komponens esetén: - Kiegészítı jelleggel biztonságtechnikai berendezések beszerzése, beszerelése C. komponens esetén: - Kiegészítı jelleggel kizárólag a rendezvény helyszínéül szolgáló terek felújítása, bıvítése, a hatékonyabb kihasználás érdekében történı átalakítása Elınyt jelentı tevékenységek: Minden komponens esetén: - Kiegészítı jelleggel a turisztikai szolgáltatások minıségi fejlesztéséhez szakemberek szakmaspecifikus, informatikai és e-marketing, idegen nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzések - Családbarát szolgáltatások kialakítása B. komponens esetén: - Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása A felsorolt választható tevékenységek az összes elszámolható költségnek maximum 10%-a lehet. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 8 (ÚMVP) támogatási hatálya alá esı tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen: alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatások lovasturizmus vadászati és erdei turizmus horgászturizmus 8 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal vagy a 100fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket meghaladó települések esetében sincs mód a C2-es pontban megjelölt tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására. 14

15 borturisztikai fejlesztés, amely nem haladja meg a 100,000 Euró (a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolt) támogatási összeget. Csak az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal vagy a 100fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nem támogatható tevékenység: - gasztronómiai és kulturális örökséghez kapcsolódó fejlesztések Azon tevékenységek köre nem támogatható, amelyek nem szerepelnek a komponensek támogatható tevékenységei között. Néhány kiemelt tevékenységi kör komponensekre bontva, amelyek nem támogathatóak: B. komponens: - Tájházak az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal vagy a 100 fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nem fejleszthetıek. - Új múzeum (mint intézmény) létrehozása nem támogatható C. komponens: - Különbözı rendezvények szervezése és lebonyolítása - Új rendezvényhelyszínek kialakítása, építése D. komponens: - Borturizmushoz és pálinkaturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások euro támogatási összeg alatt. - Borospincék borászati felszerelésének beszerzése, cseréje, felújítása - Pálinkafızéshez, palackozáshoz és egyéb, a pálinka elıállításához használatos felszerelések, berendezések beszerzése, cseréje, felújítása E. komponens: - Kerékpárút építés F. komponens: - Kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak bıvítéseként kialakítandó konferenciatermek létesítése - Konferenciák szervezése, lebonyolítása C3. Elszámolható költségek köre Általános feltételek Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következı feltételeknek: 15

16 2006. december 20-a után felmerülı költségek abban az esetben, ha a projekt befogadása került ill. projekt elıkészítési a pályázat benyújtásához elıírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó költségek, melyek december 20-a és a befogadás között merültek fel (lásd Elıkészítési költségek). A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerzıdéssel, megrendelıvel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerzıdésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelıen részletezettnek és ily módon ellenırizhetınek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Általános elvárás, hogy a nem kiegészítı jelleggel támogatható tevékenységekre jutó elszámolható költségek összegének el kell érnie a projekt teljes költségvetésének minimum 50%-át. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás. Csak olyan vállalkozói szerzıdések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtásához feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetıségét a szerzıdés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végsı kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatók el, ha: kizárólag a regionális támogatásban részesülı létesítményben/létesítményhez használják fel, leírható eszközöknek tekinthetık, piaci feltételek mellett, harmadik féltıl kell ıket megvásárolni, a vállalat eszközei közé kell ıket besorolni, és legalább az útmutatóban elıírt kötelezı fenntartási idıszak alatt a regionális támogatásban részesülı létesítményben kell maradniuk. Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. Saját teljesítést, saját vállalkozásban végzett beruházást a közbeszerzési értékhatár alatt, és a szokásos piaci árat meg nem haladó mértékben lehet elszámolni, akkor ha a 16

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. OKTÓBER 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati

Részletesebben

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekrıl. 2007-2013 programozási idıszak

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekrıl. 2007-2013 programozási idıszak ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekrıl 2007-2013 programozási idıszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A kormányzati működést támogató infokommunikációs alap infrastruktúra végponti elérést biztosító elkülönült

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Ivóvízbázis-védelem. Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Ivóvízbázis-védelem. Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-védelem Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2.3/A/09-11 konstrukcióhoz Érvényes: 2010. február 10-tıl Tartalom A. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.1.1-11/1 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló Központosított Illetményszámfejtési Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.16 1

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben