Az államháztartási számvitel évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok"

Átírás

1 Az államháztartási számvitel évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok Budapest, február 24. Készítette: Mérészné Szántó Irén M P G E K E K ö l t s é g v e t é s i S z e r v e k B e l s ő E l l e n ő r z é s e S z a k o s z t á l y E l n ö k i r e n. m e r e s z n g m a i l. c o m

2 1. A számvitelről szóló évi C. törvény 2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 307/2013. (VIII. 14.) korm. rendelet 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (Áhsz) 3. Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosításáról szóló 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 4. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 5. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (Áht) 7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK 2

3 1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet, 2. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) korm. rendelet 3. A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 347/2010. (XII. 28.) korm. rendelet 4. A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló- készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III.17.) Korm. rendelet HATÁLYÁT VESZTŐ JOGSZABÁLYOK 3

4 Az új Áhsz. célja a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatóságának biztosítása, egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközök biztosítása, középtávú szempontok érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével, felkészülés a 2011/85/EU irányelv végrehajtására CÉLJA 4

5 Az Európai Uniós Tanács 2011-ben fogadta el a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU irányelvet, amelyet a tagállamoknak december 31-ig kell a nemzeti jogrendjükbe átültetni. Az irányelvi előírások szerint biztosítani kell 1. az állami számvitel teljes kormányzati szektor általi lefedettségét, 2. az államháztartás pénzforgalmi adatainak havi, illetve az önkormányzati alrendszer tekintetében negyedéves közzétételét, 3. a pénzforgalmi adatok eredményszemléletű adatokká történő átalakítására vonatkozó módszertan (átvezetési tábla) kidolgozását, 4. a jövőbeni döntésekre hatással járó függő kötelezettségek gyűjtését, 5. a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti bontásban a bevételek és kiadások előrejelzését, 6. középtávú (három éves) előrejelzések, célok készítését, amelyekkel az éves költségvetéseknek összhangban kell lenniük. EURÓPAI UNIÓS JOGI ELŐÍRÁSOK 5

6 ALAPELVEK A fiskális döntések időtávjának növelése. A tényleges döntési helyzet megteremtése. A közpolitikai prioritásokra koncentrálás az átláthatóság növelésével és a döntési pontok számosságának csökkentésével. Erőforrások helyett az eredményekre összpontosítás. Az erőforrások szabadabb felhasználása mellett a teljesítmények számonkérése. Papír helyett informatikai támogatás. CÉLOK A fiskális fegyelem fenntartása Hatékony fiskális allokáció elősegítése A közszolgáltatások működési hatékonyságának javítása Modern pénzügyi menedzsment ESZKÖZÖK Az államadósság és a költségvetés főösszegét korlátozó szabályok kialakítása Középtávú kiadási keret alkalmazása Program alapú költségvetés a tervezésben és az eredményszemléletű pénzügyi számvitel felé történő elmozdulás a végrehajtásban Új költségvetési és pénzügyi számviteli információs rendszer kialakítása KÖLTSÉGVETÉSI REFORM 6

7 JELLEMZŐK: az államháztartás valamennyi szereplőjére kiterjedő hatályú rendelet költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, de egységes számlakeret, egységes rovatrend, költségvetési számvitel határozza meg követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérését, pénzügyi számvitel határozza meg a vagyont, a tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérését, konszolidáció módszertana teljes körűen rögzített, egységes gyakorlat elősegítése választási, eltérési lehetőségek minimálisak a jogi szabályozás által, Kötelező kontírozási rendelet: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet JELLEMZŐK 7

8 Hatályos: január 1. Az új szabályok megtanulása, az informatikai rendszerek átállítása hosszabb időt vesz igénybe. A rendszer bevezetéséhez átmeneti szabályok, amelyek külön szabályozzák: RENDEZŐ MÉRLEG elkészítése március 31. könyvviteli számlák megnyitásához, rendezéséhez kapcsolódó főbb feladatokat, határidőket, az átmeneti időszakban az első negyedéves mérlegjelentés elkészítésének szabályait, valamint a költségvetési számvitel nyilvántartási számláinak megnyitását, adatokkal való feltöltését. AZ ÁLLAMHÁZTA RTÁS S ZÁ M V I T E L ÉRŐL S ZÓLÓ 4 / ( I. 11. ) KORM. RENDELET ( Á HSZ) 8

9 Hatálya kiterjed: 1. Költségvetési szervekre 2. Központi kezelésű előirányzatokra 3. Fejezeti kezelésű előirányzatokra 4. Elkülönített állami pénzalapokra és kezelőire 5. TB alapokra és kezelő szerveire 6. Tulajdonosi joggyakorló szervezetekre 7. Helyi önkormányzatokra 8. Nemzetiségi önkormányzatokra 9. Önkormányzati társulásokra 10. Térségi fejlesztési tanácsokra 11. Magyar Államkincstárra AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ 4/2013. (I.11.) KORM. RENDELET (ÁHSZ) 9

10 Eltéréssel alkalmazott elvek Vállalkozás folytatásának elve alkalmazása során figyelembe kell venni a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat is, Teljesség elve a költségvetési számvitelben figyelembe kell venni azt, hogy a költségvetés naptári évre készül pénzügyi számvitelben változtatás nélkül érvényesül?? Óvatosság elve a céltartalék képzésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, Időbeli elhatárolás elve a költségvetési számvitelben nem alkalmazható pénzügyi számvitelben változtatás nélkül érvényesül, Költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható azon információk tekintetében, amelyek szolgáltatását jogszabály írja elő SZÁMVITELI ALAPELVEK 10

11 KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, Kvtv. IX. fejezetéből (önkormányzati támogatások) kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. PÉNZÜGYI SZÁMVITEL a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye, valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 11

12 Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Szemlélet Pénzforgalmi szemlélet (egyszeres könyvvitelhez hasonló) Módosított eredményszemlélet Könyvvitel kettős kettős csak "0"-as számlaosztályban Számlaosztályok vezetett nyilvántartás 1-9. számlaosztály Csoportosítás COFOG szerinti csoportosítás Szakfeladat-rend szerinti csoportosítás Tartalom Beszámoló kapcsolódó részei A 0-ás számlaosztályban könyvel 00-ás nyilvántartási ellenszámlák Nyilvántartási számlák, ezen belül függő és biztos (jövőbeni) követelések (03), függő kötelezettségek (04), kiadási előirányzatok, kötelezettségek, teljesítés (05), bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés (09) 1. Költségvetési jelentés 2. Maradvány-kimutatás befektetett eszközök (01), készletek (02), nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1), nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (2), pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások (3), források (4), költség-nemek (5), általános költségek (6), szakfeladatok költségei (7), elszámolt költségek és ráfordítások (8), hozamok (9) 1. Mérleg 2. Eredmény-kimutatás 3. Költségkimutatás 4. Kiegészítő melléklet SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG (ÁHSZ.) 12

13 MI AZ A ROVATREND? ÁHSZ. 15.MELL. Az eddigi Kincstári Tranzakciós Kódokat (KTK) Egységes Rovatrend Azonosítók (ERA) váltják fel. A költségvetési számvitel tartalmazza, a 0-s számlák mélységében kerülnek alábontásra K/B kezdőbetű + max. 4 számjegy hosszúságú kód Kiadási oldalon: K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek, Bevételi oldalon: B52 Ingatlanok értékesítése Mélyebb megbontású, mint a jelenlegi kiemelt előirányzatok rovatai, nagyjából a mostani pénzforgalmi űrlapok sorainak felel meg Kincstárban a pénzforgalom, az előirányzatok és kötelezettségvállalások nyilvántartására szolgál, ROVATREND 13

14 COFOG=Classification of the Functions of Government OECD országok által kialakított nemzetközi osztályozás Összehasonlíthatóvá teszi a tagállamok terjedelmét, összetételét, egyéb adatait 4 fő kategória + 10 alkategória: 1. Állami működési funkciók: igazgatás, külügy, védelem, rend- és jogbiztonság, igazságszolgáltatás 2. Jóléti funkciók: kormányzat által szervezett vagy támogatott oktatási, egészségügyi, társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások, lakásügyek és egyéb szolgáltatások 3. Gazdasági funkciók: kormányzat által szervezett és támogatott gazdasági tevékenységek, azok fejlesztése (pl. energiaellátás, mezőgazdaság, közlekedés, távközlés) 4. Államadósság kezelés: az államadósság finanszírozásához kapcsolódó kamatkiadások COFOG 14

15 BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG NEGYEDÉVENTE 1. Költségvetési jelentés 2. Mérlegjelentés A féléves beszámoló megszűnik Irányító szerv váltásnál nincs beszámolási kötelezettség Elkészítése, jóváhagyása, megküldése Változatlan: a korábbi szabályok szerint Egyedi beszámoló (mérlegkészítés napja: (02.28.) Kivételek: ELKA, TB, Nemzetgazdasági elszámolások: MNV, NFA: (mérlegkészítés napja: ) Önkormányzati kör: továbbítás képviselőtestületnek ig Átalakuló megszűnő beszámoló +60 nap alatt, továbbítás: 90 napon belül Kincsárnak Adósságrendező beszámoló 30 nap BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 15

16 I. KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL 1) KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban: eredeti és módosított előirányzatok, az azokra vonatkozó követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségeket, az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását b) teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait (2) Az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos finanszírozási bevételeket és kiadásokat összevontan mutatják be. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RÉSZEI I. 16

17 2) MARADVÁNY KIMUTATÁS (az Áhsz. a 3. melléklet szerint) az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget 3) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS A FOGLALKOZTATOTTAK, VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉRÉRŐL SZÓLÓ ADATSZOLGÁLTATÁS e) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások (Áhsz. 4. melléklet szerinti) f) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RÉSZEI II. 17

18 II. PÉNZÜGYI SZÁMVITEL A vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését biztosítja. 1. MÉRLEG Áhsz. 5. melléklete 3 oszlopos 1. Előző év 2. Módosítások FONTOS! A megállapított jelentős összegű hibá(k) összegével az előző mérleg adatai nem módosíthatók : ha az ellenőrzés az előző éves költségvetési beszámoló(k)ban elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, a - mérlegkészítés időpontjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat a mérleg minden tételénél az előző adatok mellett be kell mutatni. Ilyen esetben a mérlegben külön-külön oszlopban szerepelnek az előző mérleg adatai, a módosítások, 3. Tárgyév Mérlegkészítés időpontja: költségvetési és fej. kez: február 15. (Önkormányzat: február 28, megszűnő: 30 nap, elkülönített, TB: május 15, MÁK, MNV: május 31.) 1. EREDMÉNY-KIMUTATÁS Áhsz. 6. melléklete 2. KÖLTSÉGEKRŐL ÉS MEGTÉRÜLT KÖLTSÉGEKRŐL SZÓLÓ KIMUTATÁS Áhsz. 7. melléklete 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (nincs szöveges része!) Áhsz melléklete Befektetési tükör (értékcsökkenési) tábla Értékvesztés tábla Kiegészítő adatok ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RÉSZEI III. 18

19 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓJA MÁK készíti az államháztartás önkormányzati alrendszeréről, az államháztartás központi alrendszeréről az államháztartás egészéről AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓK ADATAIBÓL ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ 19

20 ESZKÖZÖK A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. ÉRTÉKPAPÍROK C) PÉNZESZKÖZÖK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ BETÉTEK II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK III. FORINTSZÁMLÁK IV. DEVIZASZÁMLÁK V. IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK D) KÖVETELÉSEK I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK III. ADOTT ELŐLEGEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE I. NEMZETI VAGYON INDULÁSKORI ÉRTÉKE II. NEMZETI VAGYON VÁLTOZÁSAI III. EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE IV. FELHALMOZOTT EREDMÉNY V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉNEK FORRÁSA VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY H) KÖTELEZETTSÉGEK I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK III. KAPOTT ELŐLEGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK MÉRLEG 20

21 A mérlegben a nemzeti vagyont nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök bontásban kell kimutatni. Nem lehet a mérlegben kimutatni a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakat és régészeti leleteket, ha azok bekerülési értéke nem állapítható meg. Nem tekinthető a bekerülési érték megállapíthatatlannak, ha január 1-jét követően a kulturális javak vásárlás vagy olyan térítés nélküli átvétel, csere útján váltak a nemzeti vagyon részévé, amely során az átadó annak nyilvántartási értékét közölte. MÉRLEG TARTALMA I. 21

22 Az éves költségvetési beszámoló mérlegében a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács saját tulajdonában álló, pénzügyi lízing keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket, valamint az által végzett beruházások és felújítások értékét kell kimutatni. Ha a tulajdonos a tulajdonában álló eszközre államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesített, az eszközt a mérlegében nem mutathatja ki. MÉRLEG TARTALMA II. 22

23 A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő költségvetési éven - túl szolgálja. A beruházások, felújítások között kell kimutatni a mérlegben nem szerepeltethető eszközökön végzett beruházások, felújítások értékét is. A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között kell kimutatni az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket. MÉRLEG TARTALMA III. 23

24 A mérlegben az immateriális javakon belül kell kimutatni az Szt. 25. (6), (7) és (10) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a vagyoni értékű jogokat, a szellemi termékeket, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítését. NEM LEHET KIMUTATNI 2014-től: Alapítás-átszerv aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke ÁTSOROLÁS 2014-ben : Immateriális javakra adott előlegek KÖVETELÉSEK Üzemeltetésre adott, kezelésre átadott immateriális javak + Üzleti vagy cégérték ø A mérlegben a tárgyi eszközökön belül kell kimutatni a) az Szt. 26. (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, b) az Szt. 26. (4) bekezdés szerinti gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, c) az Szt. 26. (5)-(7) bekezdés szerinti beruházásokat, felújításokat, és d) a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. MÉRLEG TARTALMA IV. 24

25 A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökön belül kell kimutatni a tartós részesedéseket, a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését. A mérlegben a tartós részesedések között az olyan gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket abból a célból szereztek, hogy tartós jövedelemre (osztalékra, kamatra) tegyenek szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjenek el. Itt kell kimutatni továbbá az állam jegybankban, a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok társulásokban való részesedéseit, valamint a nem gazdasági társaságban lévő más tartós befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget biztosító részesedéseket. TARTALMI VÁLTOZÁS - Szt szerinti az átsorolás szabályozása tartósból forgatási célú értékpapírok közé TARTALMI BŐVÜLÉS Tartós részesedések között ki kell mutatni nem GT-ben lévő részesedéseket IS! ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁS Devizás tételek átértékelése Új Áhsz: 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése MÉRLEG TARTALMA V. 25

26 A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között a tulajdonosnak - az állami vagyon esetén a törvényben kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetnek - azokat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és azok értékhelyesbítését kell kimutatnia, amelyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek koncessziós szerződéssel átadta, vagy amelyekre államháztartáson kívüli szervezettel, személlyel vagyonkezelői szerződést kötött. Az átadáskor az eszköz bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését, értékhelyesbítését a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök közé kell átvezetni. A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között kell kimutatni a készleteket és az értékpapírokat. ÁTSOROLÁS 2014-ben - II. Követelések IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások MÉRLEG TARTALMA VI. 26

27 A mérlegben az eddig felsoroltakon kívül az eszközök között kell kimutatni a PÉNZESZKÖZÖKET, A KÖVETELÉSEKET, AZ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOKAT ÉS AZ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKAT. Pénzeszközök Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök Tartalmi változás: Külön mérlegfőcsoportot alkotnak!! ÁTSOROLÁS: A befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök pénzeszköz mérlegcsoportjából ÁTRENDEZÉS A kincstári körösök és kincstári körön kívüliek pénzeszközei nem különülnek el a költségvetési forint és devizaszámlákat pluszban tagolni kell! MÉRLEG TARTALMA VII. 27

28 Új Áhsz KÖVETELÉS jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell Új Áhsz 13. (5) az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht a szerint el nem engedték, vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. A költségvetési évet követően esedékes követeléseket évek szerint is kell tagolni! MÉRLEG TARTALMA VIII. 28

29 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Decemberben megelőlegezett, de a következő költségvetési évet terhelő december havi illetmény, Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolások a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak történő kiadásáig, Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások Régi Áhsz B/V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások MÉRLEG TARTALMA VIII. 29

30 FORRÁSOK a saját tőkét, a kötelezettségeket, az Áhsz. 48. (11) bekezdése szerinti egyéb sajátos forrásoldali elszámolásokat, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat a passzív időbeli elhatárolásokat. A saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt. MÉRLEG TARTALMA IX. 30

31 A nemzeti vagyon változásai között az alapítást követően vagyonkezelésbe vett, továbbá a tulajdonosnak - az állami vagyon esetén a törvényben kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetnek - államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök könyv szerinti értékét kell kimutatni. A felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérlegsor a mérlegben negatív előjellel is szerepelhet. FONTOS! Az eszközök értékhelyesbítésének forrásaként az elszámolt értékhelyesbítés összegét kell kimutatni. Az eszközök értékhelyesbítése és az eszközök értékhelyesbítésének forrása kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. MÉRLEG TARTALMA X. 31

32 A kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették, el nem engedték vagy egyéb módon nem rendezték. A kötelezettségeket költségvetési évben esedékes kötelezettségek és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, ezen belül a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és finanszírozási kiadások szerinti tagolásban kell kimutatni. A mérleg a kötelezettségek között tartalmazza az Áhsz. 48. (10) bekezdése szerinti kapott előlegeket is. (vevőktől kapott előlegek) MÉRLEG TARTALMA XI. 32

33 A passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt befolyt, a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezik. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra. MÉRLEG TARTALMA XII. 33

34 I. Tevékenység N eredményszem. bevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb eredményszemléletű bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A) Tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek eredményszem bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B) Pénzügyi műveletek eredménye C) Szokásos eredmény (±A± B) X. Rendkívüli eredménybevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D) Rendkívüli eredmény E) Mérleg szerinti eredmény EREDMÉNY-KIMUTATÁS 34

35 Elkészítéséhez - tevékenységek szerint A közgazdasági költségnemek (5. szlao) és e/bevételek (9.szlao) mellett másodlagosan 7. Számlaosztályban szakfeladatonként nemcsak költségek hanem szakfeladatok e/bevételeinek (mint megtérült költségeknek) elszámolása Várhatóan Lesz szervezet ahol összevontan rögzít 7. szlao-ban (költségeket és az ebevételeket) lesz szervezet ahol ezt kötelező lesz szakfeladatok szerint továbbtagolni KÖLTSÉGKIMUTATÁS 35

36 LELTÁROZÁS Eltérések a korábbi szabályoktól A leltározás Szt a szerint LEHETŐSÉG VAN 3 ÉVENTE FIZIKAI LELTÁROZÁST VÉGEZNI A vagyonkezelői, koncessziós szerződés alapján - eltérő rendelkezése hiányában - a leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni. LELTÁROZÁS 36

37 Áht.: a bevételek és a kiadások adminisztratív, közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint nyilvántartása Megvalósul az egységes kiadás-bevétel osztályozás az államháztartás egésze szintjén; az elemi költségvetés tisztán közgazdasági szempontok szerint készül, megszűnik a szakfeladatokra történő tervezés Az elemi költségvetés sorok és a főkönyvi számlák (melyből a költségvetési beszámolók, s a különböző statisztikai adatszolgáltatások előállíthatók): száma kb. 1/10-ed részére csökkent Az elemi költségvetés sorainak száma (sor) év év évtől Önkormányzati alrendszerben Központi költségvetési szervek elemi költségvetésében Alkalmazandó főkönyvi számlák száma (db) év évtől Főkönyvi számlák száma FŐKÖNYVI SZÁMLÁK 37

38 KÖNYVVEZETÉS: kettős könyvvitel, de 2x2, mert elkülönül : I. Költségvetési számvitel: előirányzatok, pénzforgalom, kötelezettségvállalások, bevételi előírások II. Pénzügyi számvitel: vagyonra, önköltségre, jövedelmezőségre vonatkozó információk I. Költségvetési számvitel: a 0-s számlaosztályba az egységes rovatrendhez igazodó nyilvántartási számlákon 1. előirányzatok, 2. kötelezettségvállalások, 3. követelés előírások, azok változásai, 4. a pénzügyi teljesítések, 5. a kiadások és bevételek alap vagy vállalkozási tevékenység szerint; KÖNYVVEZETÉS I. 38

39 II. Pénzügyi számvitel: a költségvetési számvitel adataiból kerülnek be a könyvviteli számlák közé a követelések keletkezésére, végleges kötelezettségekre, teljesített vagy más módon kivezetendő követelésekre és kötelezettségekre vonatkozó adatok; a vállalkozásoknál alkalmazott elvek érvényesülnek az 1. és 2. számlaosztályban csak a nemzeti vagyon nyilvántartása történik, a vállalkozásoknál befektetett pénzügyi eszköznek minősülő kölcsönök, tartós betétek a 3-as számlaosztályban jelennek meg, a 6. és 7. számlaosztályban a költségek elszámolása, a 9-es számlaosztályon belül bizonyos hozamokat kötelezően rögzíteni kell az 5. számlaosztály költség nemek szerinti tagolása mellett, KÖNYVVEZETÉS II. 39

40 Kiadások elszámolása a 05-ös számlacsoportban A bevételek elszámolása a 09-es számlacsoportban A számlák megbontása a rovatrend alapján történik: 05 + rovat= kiadási nyilvántartási számla 09 + rovat= bevételi nyilvántartási számla Minden számlának 3 alábontása van: 1-es végű: előirányzat 2-es végű: kötelezettségvállalás vagy követelés 3-as végű: teljesítés Minden gazdasági esemény 00-ás ellenszámlával szemben kerül könyvelésre: Előirányzatok a 001 nyilvántartási ellenszámlával szemben Kötelezettségvállalások a 002 nyilvántartási ellenszámlával szemben Kiadások a 003 nyilvántartási ellenszámlával szemben Bevételek a 005 nyilvántartási ellenszámlával szemben KÖNYVVEZETÉS III. 40

41 . Rovat-tétel K1 Személyi juttatások K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak Főkönyvi számlaszám 051 Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése Normatív jutalmak Normatív jutalmak előirányzata Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra Normatív jutalmak teljesítése A KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLATÜKÖR ÉS A ROVATREND KAPCSOLATA 41

42 1. Behajthatatlan követelés a) végrehajtás során nincs fedezet, vagy ha a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész, b) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, c) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, d) a kis összegű követelések tekintetében amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, vagy e) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK I. 42

43 2) Informatikai eszköz: (1. (1) bekezdés 2. pont 3) Jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a 100 mft-ot 100 mft. 4) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: 200 EFt nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, Fontos új szabályok!!! Nincs választási lehetősség, az értékhatár meghatározó Választási lehetőség van az éven belüliségnél Figyelni kell az új érték bekerülési érték meghatározására. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK II. 43

44 5) Kis összegű követelések: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott követelés értékhatára. 6) Követelések: azok a jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követeléseket is jogszerűen eredő fizetési igények, amelyeket a kötelezett elismert és ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a kötelezett bevallása által megállapított közhatalmi bevételre irányuló követelés, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell. É RT E L M E Z Ő R E N D E L K E Z É S E K I I I. 44

45 7) Vételár, eladási ár: árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenérték, termék esetén ideértve a számlában foglalt szolgáltatások (szállítás, rakodás, üzembe helyezés) tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzéssel egyidőben történő beszerzése esetén, kamatozó értékpapír esetén ide nem értve a számvitelről szóló törvény 50. (3) bekezdése szerinti vételárban lévő felhalmozott kamatot, Fontos új szabály!!! Nem kerül más bekerülési érték növelő/csökkentő tétel átvételre az Sztv.-ből ÁFA nem lehet része a bekerülési értéknek, függetlenül a levonhatóságtól. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK IV. 45

46 8. Végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések: Minden olyan pénzeszköz melyhez nem kapcsolódik visszafizetési kötelezettség, Kivétel!!! jogosulatlan igénybevétel, felhasználás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli, 9. Végleges kötelezettség: számfejtett személyi juttatás, teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, a felvett hitelek, kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő összege és annak kamatai. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK V. 46

47 Eltérések a korábbi szabályoktól Kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak értékhatára 200 eft Maradványérték meghatározása kötelező a 25 mft feletti eszközöknél terv szerinti értékcsökkenés a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény Tao) 2. melléklete szerint lineáris kulcsok Ha ÉCS megállapításakor figyelembe vett körülményekben változás áll be újra kell gondolni a terv szerinti écs mértékét ellentmond a kötelezőkulcsok alkalmazásának Elszámolt terv szerinti ÉCS költség ( számla) ÉRTÉKELÉS 47

48 Eltérések a korábbi szabályoktól Terv szerinti értékcsökkenés Tao. 2. melléklete 1. Hosszú élettartamú szerkezetből 2,0% 2. Közepes élettartamú szerkezetből 3,0% 3. Rövid élettartamú szerkezetből 6,0% számítástechnikai gépek, berendezések, által UK vezéreltek gépek, irodai gépek, nyomtatókorvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök 33,0 % járművek 20,0% egyéb tárgyi eszköz 14,5% ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA 48

49 SZÁMVITELI POLITIKA ÚJ SZABÁLYZATOKAT KELL KÉSZÍTENI! 1. Pénzkezelési szabályzat: visszakerült a 2013-ra törölt szabály a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként 2. Leltárkészítési és leltározási szabályzat Szt. szerinti szabályok Fizikai leltározás lehet 3 évente is! 3. Számlarend, számlatükör ÚJ!!! 4. Eszköz-forrás értékelési szabályzat 5. Önköltség-számítási szabályzat SZÁMVITELI POLITIKA 49

50 BELSŐ ELLENŐRREL SZEMBENI ELVÁRÁSOK 50

51 Bkr. változások január A rendelet hatálya + egyéb rendelkezések 54. És Záró rendelkezések november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja d) a külön jogszabályban meghatározottakra; e)a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre. 2. Értelmező rendelkezések: NAV, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek vezetője 7. A költségvetési szervek belső ellenőrzése (5)A gazdasági szervezettel és 50 főnél nagyobb engedélyezett létszámmal rendelkező központi költségvetési szervek esetén legalább 1 fő belső ellenőrt kell foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazni. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet. (6)A költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége írásbeli megállapodás alapján belső ellenőrzési feladatot a költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési szervnél is elláthat. 12. A belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelmények d) büntetlen előéletet igazoló dokumentum. 370/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL 51

52 VEZETŐI NYILATKOZAT A) Alulírott..., a... költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően...évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelési rendszer: Kontrolltevékenységek: Információs és kommunikációs rendszer: Nyomon követési rendszer (monitoring): Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: VEZETŐI NYILATKOZAT 52

53 Kontroll környezet világos szervezeti struktúra, egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározott etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható humánerőforráskezelés, megfelelő szabályzatok kiadása, folyamatok kialakítása, működtetése, ellenőrzési nyomvonal (felelősségi és információs szintek, kapcsolatok, irányítási és ellenőrzési folyamatok) szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség értékei, közérdekek előtérbe helyezése Kockázat kezelési rendszer kockázatok felmérése, szükséges intézkedések, nyomon követési módja, biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Kontroll tevékenységek FEUVE: a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése b) pénzügyi kihatású megalapozottsága, c) előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés d) a gazdasági események elszámolása könyvvezetés és beszámolás kontrollja Tevékenységek feladatköri elkülönítése: felelősségi körök meghatározása a) engedélyezés, jóváhagyás kontrolleljárásai, b) hozzáférés dokumentumokhoz és információkhoz, c) beszámolási eljárások Információs és kommunikációs rendszer megfelelő időben megbízhatóak és pontosak Nyomon követési rendszer (monitoring) folyamatos és eseti nyomon követés + belső ellenőrzés BELSŐ KONTROLLRENDSZER 53

54 BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK TERVEZÉSE I.TANÁCSADÁS Gazdasági terület: áttérés, rendező mérleg, szabályzatok, informatikai rendszerek paraméterése, I.ELLENŐRZÉS: évi költségvetési beszámoló, december 31-i leltár I.TANÁCSADÁS Intézményvezető: vezetői nyilatkozat I.ELLENŐRZÉS Szabályszerűségi Teljesítmény Pénzügyi Informatikai Rendszer BELSŐ ELLENŐRI TEVÉKENYSÉGEK 54

55 Támasztott követelmény alapján Megbízó szerint Tartalom szerinti Nagyságrendje szempontjából Ellenőrzés időpontja szerint Ellenőrzés gyakorisága szerint Vizsgálat részletessége szerint Ellenőrzések szervezése szerint Szabályszerűs égi ellenőrzés Belső ellenőrzés Pénzügyigazdasági ellenőrzés Átfogó vizsgálat Előzetes ellenőrzés Folyamatos Teljes körű Horizontális ellenőrzés Teljesítményellenőrzés Külső ellenőrzés Szakmai ellenőrzés Témavizsgálat Egyidejű ellenőrzés Ismétlődő (időszakos) Mintavételes Vertikális ellenőrzés Célellenőrzés Utólagos ellenőrzés Egyszeri, esetenkénti Próbaszerű ELLENŐRZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA 55

56 I. TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉG II. BIZONYOSSÁGOT ADÓ TEVÉKENYSÉG PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS RENDSZER- ELLENŐRZÉS TELJESÍTMÉNY- ELLENŐRZÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉS INFORMATIKAI ELLENŐRZÉS ELLENŐRZÉSI TÍPUSOK 56

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 410 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMVITELI POLITIKA Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. A számviteli politika

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/38 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/38 TARTALOM I. A CÉLJA, TARTALMA-----------------------------------------

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VI. 17-TŐL Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy a számvitelről szóló, többször módosított

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása SZÁMVITELI POLITIKA A 2006. július 01.-i számviteli politika módosítása Érvényes: 2006. december 20. Jóváhagyta: Mihaleczné Kovács Mária Kistérségi irodavezető

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számlarendről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 64/2010.(04.29.)Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1.

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2010. január 1. napjától Módosítva: 2011. 01.01-től 2 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

Számviteli politika. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H.

Számviteli politika. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. igazgató P.H. A számviteli politika az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Szabályzat hatálya 5 Számlatükör 5 A költségvetési és pénzügyi számvitel számláinak tartalma,

Részletesebben