A évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs december 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11."

Átírás

1 A évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok Ivacs Balázs december

2 Jogszabályi elıírások Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új Áhsz. Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet Az államháztartásban felmerülı egyes gyakoribb gazdasági események kötelezı elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.13.) NGM rendelet Még várható jogszabályok: Az új szakfeladatrendrıl, A kormányzati funkciók rendszerérıl, A évi mérlegjelentés formájáról.

3 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 3

4 Hatálya Költségvetési szervek (központi, helyi önkormányzati, helyi és országos nemzetiségi, köztestületi) Fejezeti kezelésűelőirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és a TB alapok kezelő szervei Helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Tulajdonosi joggyakorló szervezetek az állami vagyon tekintetében Központi kezelésűelőirányzatok beszámolási és könyvvezetési feladatait ellátó szervek 4 4

5 Államháztartás számviteli rendszere 1) Költségvetési számvitel: A bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbáa központi költségvetés Áht. 14. (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthetőnyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja. (3. (2) bek.) 2) Pénzügyi számvitel: A vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthetőnyilvántartását és az éves költségvetési beszámolóezekre vonatkozórészei megbízhatóés valós összképet mutató elkészítését biztosítja. (3. (3) bek.) 5 5

6 Értelmezı rendelkezések Követelés: általánosan az Szt.-vel megegyező tartalom. Vételár, eladási ár: a bekerülési érték számításánál fontos fogalom, lényeges hogy az ÁFA-t soha nem tartalmazza! Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az Áht. szerinti kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közül a jogszerűen eredőelismert tartozások, amelyek kifizetésének feltételeit a másik fél már teljesítette (lényegében az Szt. szerinti kötelezettségek). Az értelmezőrendelkezések között nem szereplőfogalmakat az Áht. és Ávr. (pl. kiadás, bevétel, előirányzat), az Szt. (pl. költség, ráfordítás, lízing, repó, penziós ügylet) és a Gst. szerint kell érteni! 6 6

7 Beszámolási kötelezettség I. A) Az éves költségvetési beszámolóköltségvetési számvitellel alátámasztott részei: Költségvetési jelentés: Az egységes rovatrend szerinti szerkezetben készül, eredeti, módosított előirányzatok, költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követőévekben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek vagy követelések és teljesítés bontásban. Maradvány-kimutatás (3. melléklet). Adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (lényegében a jelenlegi 35. űrlap). Adatszolgáltatás a TB alapokból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről (4. melléklet). Önkormányzati alrendszer gazdálkodásához kapcsolódóelszámolások (jelenlegi támogatás elszámolások). 7 7

8 Beszámolási kötelezettség II. B) Az éves költségvetési beszámolópénzügyi számvitellel alátámasztott részei: Mérleg és eredmény-kimutatás: 5. és 6. melléklet szerinti kötött forma, Három oszlopos, jelentős összegű hibákat is bemutatja, Mérlegben kimutatható vagyont a 10. határozza meg. Költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (7. melléklet). Kiegészítő melléklet (tartalmát a melléklet határozza meg) től a Kiegészítőmellékletnek szöveges része nincs, csak számszaki kimutatásokat tartalmaz! A féléves beszámolómegszűnik. Helyette lesz negyedéves költségvetési beszámoló, melynek két része lesz: a költségvetési jelentés és a mérlegjelentés. Az év közbeni irányítószerv váltásához sem kapcsolódik majd beszámolási kötelezettség. 8 8

9 Költségvetési számvitel fıbb jellemzıi A 05. és a 09. számlacsoport rovatrendi számláin történik a könyvvezetés A számlák tovább tagozódnak előirányzati (1-es végű), követelések, kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek (2-es végű) és teljesítés (3-es végű) számlákra. A kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik. Követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak időbeliségéről (költségvetési évben vagy azon túl esedékes) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak végleges vagy nem végleges jellegéről. Teljesítés esetén annak (alap, vállalkozási) tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolásáról. Függőés biztos(jövőbeni) követelések, függőkötelezettségek (az előfinanszírozással és támogatási előleggel kapcsolatos elszámolások ) A költségvetési és a pénzügyi számvitel között alapvetőegyezőségek vannak, amelyeket a 17. melléklet tartalmaz. 9 9

10 Pénzügyi számvitel fıbb jellemzıi 1-9 számlaosztályban történő elszámolással 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák, 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 0 számlaosztály: mérleg szerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek Kettős könyvvitel szabályai szerint. 36. Számlacsoport (sajátos elszámolások-nettó módon könyvelendő) Mérlegben nem szerepeltethetők! pénzeszközök átvezetései központosított bevételek beszedésének elszámolásai azonosítás alatt állótételek áfa elszámolás (követelés vagy kötelezettség) 10 10

11 Mérleg Eszközök (1-3. számlaosztályok) A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C. Pénzeszközök D. Követelések E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások G. Saját tőke H. Kötelezettségek Források 4. számlaosztály I. Egyéb forrásoldali elszámolások J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások 11

12 Eszközök bekerülési értéke Bekerülési érték meghatározásának korlátozása (vásárlás esetén a vételár, jelentős összeg, devizás tételeknél általános csakaz MNB árfolyam) legfontosabb, hogy a vételár az ÁFÁ-tnem tartalmazhatja Bekerülési érték részét képező tételek időpontjára általánosan a Szt. 47. (9) bekezdését kell alkalmazni (a felmerüléskor, gazdasági esemény bekövetkezésekor, legkésőbb az üzembe helyezéskor) Immateriálisjavak bekerülési értéke saját előállításnál a közvetlen önköltség (Szt a) Vásárolt és saját előállításútárgyi eszközök bekerülés értéke aktiválásig beruházások között Bekerülési érték és az egységes rovatrend kapcsolata (nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegek) 12 12

13 Eszközök értékcsökkenése, értékvesztés, értékhelyesbítés lehetısége Kötelezőleírási kulcsok a tárgyi eszközöknél-társasági adótörvény 2. mellékletében meghatározottak szerint Kisértékűimmateriálisjavak, kisértékűtárgyi eszközök (200 ezer forintot meg nem haladóegyedi bekerülési érték) terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása Maradványérték meghatározása -25 millióforint bekerülési érték fölötti gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében Értékvesztés elszámolás általánosan az Szt ai alapján történik Közhatalmi bevételekre szólókövetelések értékvesztésénél alkalmazhatóaz egyszerűsített értékelési eljárás Nem számolható el értékvesztés: Követelések működési célú, felhalmozási célútámogatások bevételeire államháztartáson belül Kincstárnál vezetett fizetési számlákra Értékhelyesbítés elszámolás általánosan az Szt. 57. (3) és 58. (1) és (5)- (9) alapján történik 13 13

14 Mérleg szerinti eredmény Szokásos eredmény 1. Tevékenység eredménye + Nettó eredményszemlélető bevételek + Aktivált saját teljesítmények értéke +Egyéb eredményszemlélető bevételek Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Egyéb ráfordítások Rendkívüli eredmény + Rendkívüli eredményszemlélető bevételek Rendkívüli eredményszemlélető kiadások 2. Pénzügyi mőveletek eredménye + Pénzügyi mőveletek eredményszemlélető bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai 14 14

15 Kiegészítő melléklet Tartalma: Az immateriálisjavak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása rendelet 8. melléklete Eszközök értékvesztésének alakulása rendelet 9. melléklete Kiegészítő tájékoztató adatok rendelet 10. melléklete 15 15

16 Számviteli politika, számviteli bizonylatok A számviteli politika tartalma a költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályok, előírások, módszerek az Szt. 14. (5) bek. szerinti szabályzatok az általános költségek szakfeladatokra és az általános kiadások kormányzati funkciókra történő felosztásnak módja a mérlegkészítés időpontja, ha azt a rendelet kötelezően nem írja elő Az eszközök és források értékelésének szabályzatban rögzítendők: A követelések értékelésének elvei, szempontjai, Követeléstípusonként a kis összegűkövetelések év végi meghatározásának elvei, dokumentálásának szabályai, Az egyszerűsített értékelési eljárás alávont követelések besorolásának elvei, dokumentálásának szabályai, A pénzkezelési szabályzat: a készpénz záróállomány maximális mértéke [50. (6) bek.] A bizonylati elv, a bizonylati fegyelem, a számviteli bizonylatok, a szigorúszámadási megőrzése a Szt. törvény szerint [Szt (1), (2) és (4) bek. valamint a ai] 16 16

17 Könyvviteli zárlat I. A folyamatos könyvelés teljessététele érdekében a szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítőkönyvelési munkák elvégzése a könyvviteli, valamint a nyilvántartási számlák lezárása a negyedéves és éves zárlat alátámasztására a főkönyvi kivonat elkészítése [53. (1) és (2) bek.]. Folyamatosan könyvelendő: A költségvetési számvitel nyilvántartási számlákat, A 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláit érintőgazdasági eseményeket. Havi, negyedéves és éves zárlati munkák (17. melléklet szerinti egyezőségeket vizsgálata) tárgyhót, tárgynegyedévet követőhó15-ig, éves zárlat a Számviteli Politikában meghatározottak szerint! 17 17

18 Nyitó rendezı tételek Az év kezdetére (alapítás időpontjára) el kell végezni (54. ): A bevételi és kiadási előirányzatok számláinak megnyitását az elemi költségvetés jóváhagyását követően. Az 1 4. számlaosztály számláinak megnyitását a 491. Nyitómérleg számla könyvviteli számlával szemben. A 416. Mérleg szerinti eredmény számla átvezetését a 414. Felhalmozott eredmény számlára. Az előző évi maradvány bevételként történő nyilvántartásba vételét. Az időbeli elhatárolások visszavezetését. A befejezetlen termelés költségeinek visszavezetését. A költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közötti átvezetéseket

19 Záró és átmeneti rendelkezések Rendezőmérleg készítési kötelezettség évről a régi szabályok szerint kell beszámolni. A január 1-ét megelőzően üzembe helyezett, használatba vett eszközök a korábban megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírási kulccsal amortizálhatók, de saját döntés alapján a számviteli politikában az új kulcsok is kiterjeszthetők ezen eszközökre. A évről készített éves költségvetési beszámolók eredménykimutatásában az előző időszakra vonatkozó adat nem szerepeltethető. A rendelet hatályba lépésével hatályon kívül helyezett rendeletek előírásait a 2013-as beszámolóra még alkalmazni kell

20 Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 20

21 Általános rendelkezések évi elemi költségvetési beszámolómérlegének átrendezése Mérleg fordulónapja: január 1-je Forintban kell elkészíteni. Aláírások: szerv vezetője és az elkészítésért felelős személy (regisztrációs szám, vagy kamarai tagsági szám) 249/2000 Korm. rend hatálya alátartozók esetében: Mérlegséma - 1. melléklet szerint Elkészítési határidő március

22 Elkészítést megelőző feladatok dec.31-i fordulónappal teljes leltár (eszközök, források és kötelezettségvállalások) Tényleges mennyiségi felvétellel: mennyiségben és értékben is nyilvántartott eszközöknél Egyeztetéssel: kötelezettségvállalásokés az egyeztetéssel leltározandóeszközök és források Selejtezési lehetőségek vizsgálata (beruházások, készletek) Elfekvő készletek vizsgálata (értékesítési lehetőségek) Követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások időbeli megosztása (költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes bontás) Függő, átfutó kiadások és bevételek azonosítása, rendezése! Pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutóés kiegyenlítőkiadásokat és bevételeket, amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek. Ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges, azokat kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy kötelezettségek közé felvenni. A belföldi idegen pénzeszközök és nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeiszámlacsoportokbana lebonyolítási számlák esetén fokozott gondossággal kell eljárni, hogy azoknak -a kedvezményezett által beutalt önerőösszege kivételével -év végén ne maradjon egyenlegük, ezért kiemelten fontos a rendező, technikai tételek megfelelőalkalmazása (pl. Lakásépítési és vásárlás munkáltatótámogatása számla rendezése az év hátralévő részében). A rendezőmérleg elkészítéséig a könyvvezetésre a rendelet ainakelőírásait szükséges alkalmazni. 22

23 Rendező, technikai tételek évi főkönyvi (könyvviteli) számlákon történik az elszámolás, azok záró egyenlegéből kiindulva. A rendező, technikai tételek nem képezik részét sem a évi, sem a évi könyvelésnek A könyvelés során azon számlák egyenlege megszűnik, amelyeknek megfeleltetésére a 4/2013-as kormányrendelet szerint nincs mód Egyéb mérlegrendezési számla 23

24 Az államháztartásban felmerülőegyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.13.) NGM rendelet 24

25 Gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási tételei: 1. melléklet. Eltérés lehetősége a könyvelési tételektől ha: nem ellentétes jogszabályi előírástól a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében szükséges. Magyarázatok az általános elszámolási szabályokról: Összefoglalótáblázat a költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák használatáról Követelésekkel, kötelezettségvállalásokkal, más fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolási elvek Elhatárolások elszámolási elvei A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nem végleges és végleges bontásának elszámolási elvei A költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes bontások elszámolási elvei 25

26 Belsőellenőrök feladatai 2014-ben a tanácsadó szerep fontossága! Az előkészítéshez a december 31-ei leltár megfelelő lebonyolításában A rendező mérleg megfelelő elkészítésében Az új számviteli rendszerre történő átállással kapcsolatos belső szabályzatok kialakításába A megfelelő elszámolási rendszer kialakításában a szervezeten belül (pl. megfelelő rovatrend alábontás) Az új Áhsz. által előírt új adatszolgáltatások megfelelő időben való elkészítésében Felhívom figyelmüket, hogy folyamatban van az Ávr. módosítása is, melynek részeként az alapító okiratok módosítása/kiegészítése is szükségessé válik (COFOG rendszer, kormányzati funkciók szerepeltetése miatt)!

27 Köszönöm a figyelmüket! 27

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok

Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok Budapest, 2014. február 24. Készítette: Mérészné Szántó Irén M P G E K E K ö l t s é g v e t é s i S z e r v e

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 410 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMVITELI POLITIKA Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VI. 17-TŐL Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy a számvitelről szóló, többször módosított

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Szabályzat hatálya 5 Számlatükör 5 A költségvetési és pénzügyi számvitel számláinak tartalma,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1.

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2010. január 1. napjától Módosítva: 2011. 01.01-től 2 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1.. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor Főigazgató 1 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 64/2010.(04.29.)Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben