Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai"

Átírás

1

2 Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai 2

3 Jogszabályi háttér Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (új Áhsz.) Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.1 9.) NGM rendelet A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok szabályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3

4 Az államháztartás számvitele megújításakor kitűzött célok Elsődleges célja az egységesítés: egységes számviteli szabályok az államháztartás egészére, a bevételek és kiadások azonos módon történő elszámolása, a vagyonváltozás és vagyonértékelés azonos módon történő elszámolása, a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatósága, egységes kimutatások elkészítése az államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, a nemzeti vagyonra. Egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközök biztosítása. 4

5 A célok elérésére szolgáló eszközök az államháztartásban mindenkire kiterjedő hatályú rendelet költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, ezen belül azonban egységes számlakeret, egységes rovatrend, követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérése a költségvetési számvitellel, a vagyon és a tevékenységek teljesítménye, eredményessége, önköltsége mérése a pénzügyi számvitellel, konszolidáció módszertanának pontos meghatározása, egységes gyakorlat kialakulását segítő eszközök (eltérési lehetőségek minimálisak, kötelező kontírozási rendelet) 5

6 2014. január 1-jétől egységes számviteli szabályok vonatkoznak a központi, helyi önkormányzati, helyi és országos nemzetiségi, köztestület költségvetési szervekre, a fejezeti kezelésű előirányzatokra, elkülönített állami pénzalapok és a tb alapok kezelő szerveire, a helyi önkormányzatokra, nemzetiségi önkormányzatokra, társulásokra, térségi fejlesztési tanácsokra, a tulajdonosi joggyakorló szervezetekre az állami vagyon tekintetében, a központi kezelésű előirányzatok beszámolási és könyvvezetési feladatait ellátó szervekre 6

7 Az új Áhsz. hatályon kívül helyezi Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet (továbbiakban: régi Áhsz.) A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendeletet A magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet 7

8 Számviteli alapelvek Az Szt. szerinti előírásokat kell teljes körűen alkalmazni a következő alapelveket: következetesség alapelve folytonosság alapelve tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelv bruttó elszámolás alapelve lényegesség alapelve világosság alapelve valódiság alapelve 8

9 Számviteli alapelvek Eltéréssel kell alkalmazni az új Áhsz-ben foglalt sajátosságokkal: vállalkozás folytatásának elve (figyelembe kell venni a beszámolási időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat) teljesség elve (figyelembe kell venni, hogy a költségvetés naptári évre készül) óvatosság elve (a költségvetési szervek a céltartalékra vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatják) összemérés elve (a költségvetési számvitelben a költségvetési és vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni) 9

10 Számviteli alapelvek egyedi értékelés elve (sajátosan kell alkalmazni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén) időbeli elhatárolás elve (a költségvetési számvitelben ez az alapelv nem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben kötelező) költség-haszon összevetésének elve (nem alkalmazható ez az alapelv azoknál az információknál, amelyek előállítását, szolgáltatását jogszabály írja elő) 10

11 Az államháztartás új számvitele Az államháztartás számvitele: a pénzforgalmi szemléletű költségvetési számvitelből, és a módosított eredményszemléletű pénzügyi számvitelből áll. Mindkét részt a kettős számvitel szabályai szerint, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető formában kell vezetni és év végén le kell zárni. A két számviteli elszámolás között kötelező egyezőség előírásnak betartása Áhsz. 17. számú melléklet 11

12 Szemlélet Az új Áhsz. főbb jellemzői Költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélet Könyvvitel kettős kettős Számlakeret csak "0"-asszámlaosztályban vezetett nyilvántartás , A nyilvántartási számlák a rovatokat követik: Kiadások 05+Rovatszám+1/2/3 Bevételek 09+Rovatszám+1/2/3 Ellenszámlák 05(1)., 09(1) (2) (3) 003.+COFOG 09(2) (3) 005.+COFOG Pénzügyi számvitel módosított eredményszemlélet nyilvántartási számlákon: és 1-9. számlaosztály könyvviteli számláin: ESZKÖZÖK 4.FORRÁSOK Eredményszámlák: 5.KÖLTSÉGNEMEK 6.ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 7.SZAKFELADATOK(7+szakfeladat) 8.ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 9.EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK (a vállalkozásokhoz hasonló felépítés) 12

13 Az új Áhsz. főbb jellemzői A költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés az új Áhsz.16.sz. melléklete szerinti egységes számlakeret alkalmazásával történik. Az egységes számlakerettől eltérni nem lehet, de az államháztartás szervezete azt saját hatáskörben alábonthatja. A beszámoló egységes számlakeretben nem megjelenő adatai, továbbá a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek adatai alátámasztásáról a számlák alábontásával és részletező nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát a 14. melléklet állapítja meg. Az egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni. 13

14 Az új Áhsz. főbb jellemzői A költségvetési és pénzügyi számvitel eltérő információkat mér, mégsem tekinthető két külön rendszernek. A kapcsolódási pontokon kötelező az egyezőség. Egységes beszámoló készül, nincs külön költségvetési és külön pénzügyi beszámoló. A költségvetési és a pénzügyi számvitel közötti kapcsolatot végleges követelés, illetve a végleges kötelezettségvállalás biztosítja. 14

15 Számlakeret Jellemzői: Az egységes számlakeret kötelező, de alábontása megengedett. Vállalkozó számlakeret felépítését követi Felépítése: 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 4. Források 5. Költségnemek 6. Általános költségek 7. Szakfeladatok költségei 8. Elszámolt költségek és ráfordítások 9. Eredményszemléletű bevételek 0. Nyilvántartási számlák 00. Nyilvántartási ellenszámlák 15

16 Számlakeret, mérlegszámlák ESZKÖZÖK 1.Számlaosztály 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett eszközök 18. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Számlaosztály Készletek 24. Értékpapírok 3. Számlaosztály Pénzeszközök 35. Követelések 36. Sajátos elszámolások 37. Aktív időbeli elhatárolások 16

17 Számlakeret, mérlegszámlák FORRÁSOK 4. Számlaosztály 41. Saját tőke 42. Kötelezettség 43. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 44. Passzív időbeli elhatárolások TECHNIKAI SZÁMLA 49. Évi mérlegszámlák 17

18 Számlakeret, költség-ráfordítások 5. Számlaosztály 51. Anyagköltség 52. Igénybevett szolgáltatások 53. Bérköltség 54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 55. Bérjárulékok 56. Értékcsökkenés 57. Aktivált saját teljesítmények értéke 6. Számlaosztály Általános költségek 7. Számlaosztály Szakfeladatok költségei 18

19 Számlakeret, költség-ráfordítások 8. Számlaosztály 81. Anyagjellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírások 84. Egyéb ráfordítások 85. Pénzügyi műveletek ráfordításai 86. Rendkívüli ráfordítások 9. Számlaosztály 91. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei 92. Egyéb eredményszemléletű bevételek 93. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 94. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 19

20 Számlakeret 0. Nyilvántartási számlák 01. Befektetett eszközök 02. Készletek 03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések 04. Függő kötelezettségek 05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés 09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 20

21 Számlakeret 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla 004. Követelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla 21

22 Rovatrend Az egységes rovatrendben valósul meg: kiadások, bevételek, előirányzatok, ezek terhére vállalt kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, ezek teljesítése érdekében előírt követelések közgazdasági osztályozású tagolása. A rovatrend az egyes rovatok tartalmi leírását részletesen ismerteti (új Áhsz. 15.sz. melléklet). 22

23 Költségvetési számvitel célja A költségvetési tervezés és az évközi folyamatok mérése, a költségvetés végrehajtásának, a zárszámadás alátámasztásának biztosítása. Az előirányzatok, az ahhoz kapcsolódó követelések, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, valamint az előirányzatok teljesítésének mérése. 23

24 Költségvetési számvitel működése Új fogalmak: követelés, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Követelés az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén a másik fél már teljesített. Ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell. 24

25 Költségvetési számvitel működése Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a pénzértékben kifejezett, jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve az átvállalt kötelezettségeket is jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő összege és annak kamatai. 25

26 Költségvetési számvitel működése A költségvetési számvitelben a bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlákon a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni. 26

27 Költségvetési számvitel működése A költségvetési számvitelben számoljuk el az előirányzatot a halmozott kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a halmozott követelést ezek teljesítését a függő követeléseket a függő kötelezettségeket. Könyvelés az egységes rovatrend szerint, 0-ás számlaosztályban valósul meg kettős könyvvitellel. 27

28 Költségvetési számvitel működése Költségvetési és finanszírozási rovatokat tartalmaz Költségvetési kiadások Kiemelt kiadási jogcímek szerinti tagolás A rovatrendben átrendeződés a korábbi kiemelt előirányzatokhoz képest (Pl. dologiból járulékokhoz került a rehabilitációs hozzájárulás, dologiból a személyi juttatások közé került a reprezentáció) Költségvetési bevételek Működési, felhalmozási bevétel szerinti tagolás. A rovatrend szerinti bevételek és kiadások a 05. és 09. számlacsoportban kerülnek könyvvezetésre, a rovatrendnek megfelelő nyilvántartási számlákon számlacsoport a függő követelés, kötelezettség nyilvántartására. 28

29 Költségvetési számvitel működése K Kiadási rovatok (pl.: K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek) Nyilvántartási számla K helyett 05 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat - nyilvántartási számla: Törvény szerinti illetmények, munkabérek B Bevételi rovatok (pl.: B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ) Nyilvántartási számla B helyett 09 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása rovat - nyilvántartási számla: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 29

30 Költségvetési számvitel működése Amennyiben a rovatrendben adott rovat esetében a rovaton elszámolt kiadásokat vagy bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni szövegrész szerepel, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási számlák ennek megfelelő további alábontása szükséges. A rovatrendnek megfelelő nyilvántartási számlák tovább tagozódnak: az előirányzatok nyilvántartási számlára 1-es végű számla a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlára 2-es végű számla Teljesítés 3-as végű számla 30

31 Költségvetési számvitel működése Pl.: Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése Pl.: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése 31

32 Költségvetési számvitel működése Rovatrend- Számlakeret kapcsolata K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak (saját hatáskörben továbbbontani) Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Közüzemi díjak előirányzata Villanydíjak előirányzata Vízdíjak előirányzata Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra Villanydíjak kötelezettségvállalása Vízdíjak kötelezettségvállalása Közüzemi díjak teljesítése Villanydíjak teljesítése Vízdíjak teljesítése 32

33 Költségvetési számvitel működése A kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik, amelyek információt adnak követelés, kötelezettségvállalás és más fizetési kötelezettség esetén annak esedékességéről, időbeliségéről: - költségvetési évben esedékes kiadás: 0021, költségvetési éven túl esedékes kiadás: 0023, költségvetési évben esedékes bevétel: költségvetési éven túl esedékes bevétel: 0042 kötelezettségvállalás és más fizetési kötelezettség esetén annak végleges vagy nem végleges jellegéről: - nem végleges: 0021, végleges: 0022,

34 Költségvetési számvitel működése Előirányzat Előirányzatok nyilvántartásának számviteli elszámolása: bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláin minden rovathoz kapcsolódik egy 1 végű előirányzat számla gazdasági események: Eredeti előirányzat felvitele nyitáskor módosítás (növekedés), átcsoportosítás (±), zárolás, törlés, 34

35 Költségvetési számvitel működése Előirányzat Zárási feladat 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben csak közgazdasági osztályozás szerinti elszámolás van (funkcionális osztályozás csak a teljesítésnél van) analitikus részletező nyilvántartást kell vezetni az új Áhsz. 14. sz. melléklete szerint 35

36 Költségvetési számvitel működése Követelések Halmozott követelés módszer: A 09. követelés számlán évközben a követelés halmozott összege, amely minden újabb szerződéssel növekszik. A halmozott követelés csökkenése a főkönyvi számlákon csak szerződés meghiúsulása, módosítása esetén lehetséges. A pénzügyileg nem rendezett követelések nagyságát a halmozott követelés számla és a megfelelő bevételi számlák különbségével lehet meghatározni. Év közben a bevételekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendeződött halmozott követelés csökkenését nem kell elszámolni. 36

37 Költségvetési számvitel működése Követelés Nyilvántartásának könyvelése: 09. számlacsoporton belül a 2 végű számlákon gazdasági események: nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések: előírás, vásárlás, átvétel, elszámolt értékvesztések visszaírása, devizás tételeknél árfolyam változás miatti növekedés csökkenések: behajthatatlanná válás, értékesítés, átadás, elengedés, elszámolt értékvesztés, devizás tételeknél árfolyamváltozás miatti csökkenés megbontás: költségvetési évben esedékes követelések, költségvetési évet követően esedékes követelések 37

38 Költségvetési számvitel működése Kötelezettségvállalás Halmozott kötelezettségvállalás: A kötelezettségvállalás számlán év közben a kötelezettségvállalások halmozott összege, mely minden újabb szerződéssel növekszik. A Ft alatti kifizetéseket is (melyekre az Ávr. nem ír elő írásos kötelezettségvállalást) a kiadással egyidejűleg el kell számolni kötelezettségvállalásként. Kötelezettségvállalás csökkenése a főkönyvi számlákon csak a szerződés meghiúsulása esetén lehetséges. 38

39 Költségvetési számvitel működése Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek : 05. számlacsoportban a 2 végű nyilvántartási számlák gazdasági események: nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések: keletkezése, árfolyam-változás (devizás tételeknél) csökkenések: más általi átvállalás, elengedés árfolyam-változás (devizás tételeknél) végleges kötelezettségvállalások átvezetése a és számlára 39

40 Költségvetési számvitel működése Teljesítés 05. és 09. számlaosztályokon belül a 3 végű nyilvántartási számlákon ellenszámlák a 003. és a 005. ezen belül történik meg az ún. funkcionális osztályozás COFOG szerint: 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0031+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0032+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Általános kiadások ellenszámla 40

41 Költségvetési számvitel működése Teljesítés 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0051+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0052+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) 41

42 Költségvetési számvitel működése gazdasági események: Teljesítés kiadás, bevétel teljesítés rovatrendnek megfelelően könyvileges teljesítésként kötelezően elszámolandó tételek: nettó finanszírozás során levont és megfizetett közterhek, engedményezés (banki, európai uniós) előző évi maradványok igénybevételének elszámolása a nyitó rendező tételek között (ehhez nem kell bevárni a jóváhagyást) vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadása a foglalkoztatottak, ellátottak részére (ide kell érteni a megsemmisült, érvénytelenített utalványok állományból történő kivezetését) 42

43 Költségvetési számvitel működése Teljesítés térítményezés tárgyévi kiadás és bevétel visszatérítésnél: a követelés, kötelezettség módosítása kivétel: közhatalmi bevétel, visszatérítendő támogatás és kölcsön bármely időpontban történő visszatérítést úgy kell könyvelni, ha negatív lenne akkor 0-ra kell korrigálni és a különbözetet a K355. Egyéb dologi kiadások között kell elszámolni 43

44 Költségvetési számvitel működése év végi zárás: Teljesítés teljesítési számlák év végi záró egyenlegét: kiadások esetén a kötelezettségvállalásokkal, bevételek esetén a követelésekkel szemben kell zárni kötelező egyezőségek az új Áhsz. 17. sz. mellékletében egyéb zárlati feladatok: havonta vagy negyedévente van feladás a pénzügyi számvitel részére a Általános kiadások ellenszámlára könyvelt kiadásokat fel kell osztani alaptevékenységre és vállalkozási tevékenységre 44

45 Költségvetési számvitel Teljesítés A teljesítéseknél, ha olyan tételt kell nyilvántartásba venni, amihez nem kapcsolódik korábban nyilvántartásba vett kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (pl. kisösszegű kötelezettségvállalások) vagy követelés, azt a teljesítéssel egyidejűleg le kell könyvelni. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, KÖVETELÉS ELŐÍRÁS NÉLKÜL NEM KÖNYVELHETŐ TELJESÍTÉS! 45

46 Pénzügyi számvitel célja A vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása, valamint a beszámoló megbízható és valós összképet mutató elkészítésének biztosítása. 46

47 Pénzügyi számvitel működése egységes számlakeret alkalmazása elszámolás az 1-9-es számlaosztályban a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés 1-4. számlaosztály: mérlegszámlák (nemzeti vagyonhoz) 5-9. számlaosztály: eredményszámlák költségek elszámolása elsődlegesen - költség nemek szerint (5. számlaosztály) megtérült költségek elszámolása másodlagosan - tevékenységek szerint (7. számlaosztály) - szakfeladatok szerint tovább lehet tagolni szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek elszámolása közvetett költségek (6. számlaosztály) 47

48 Pénzügyi számvitel működése Nem jelenik meg az előirányzat, a halmozott követelés és a halmozott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elszámolása. A költségvetési számvitelben a pénzügyileg nem teljesített véglegessé vált kötelezettség, más fizetési kötelezettség átemelésre kerül a pénzügyi számvitelbe a kötelezettségek közé (korábbi szállítók, rövid és hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, egyéb kötelezettségek). A költségvetési számvitelben elszámolt pénzügyileg nem teljesített követelések a mérlegben kimutatott követelések közé kerülnek (korábbi vevők, adósok, rövid lejáratra adott kölcsönök, egyéb követelések). 48

49 Pénzügyi számvitel működése A pénzügyi számvitelben alkalmazandó a számvitelről szóló évi C. törvényből már ismert időbeli elhatárolás elve azon gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak eredményszemléletű bevételeit és kiadásait olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. A sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell számolni. Az egyéb gazdasági események bizonylatainak adatait ha külön rendelkezés nincs rá legkésőbb a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a könyvviteli számlákon elszámolni. 49

50 Összefüggések a költségvetési és a pénzügyi számvitel között 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül: az előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0041, illetve a 0021,0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) és a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0041 vagy 0021, nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. 50

51 Összefüggések a költségvetési és a pénzügyi számvitel között Kötelező egyezőségek biztosítása a végleges követelések, a végleges kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek esetén a pénzügyi számvitellel 09. számlacsoportban a követelések teljesítések = 3. számlaosztály követeléseivel 05. számlacsoportban a végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítések = 4. számlaosztály kötelezettségeivel. a pénzeszközök nyitó pénzkészlete + a költségvetési bevételek költségvetési kiadások, a és Előző év költségvetési, ill. vállalkozási maradványának igénybevétele kivételével, a teljesített finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal (együtt a 003. és 005. nyilvántartási számlái egyenlege) és a 36-os számlacsoportban vezetett könyvviteli számlák a 364. és a 368. kivételével = záró pénzkészlet. 51

52 Célja: Zárlati teendők a pénzügyi és költségvetési könyvvezetés egyezőségének biztosítása, a költségvetési számlák lezárása, főkönyvi kivonat elkészítése. Fajtái: havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, évente, a tárgyévet követő év február 15 napjáig. 52

53 Zárlati teendők Áhsz a szabályozza a könyvviteli zárlat feladatait. A bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul el kell számolni az alábbiakat: A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait (költségvetési számvitelben), és a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait (pénzügyi számvitelben). Az egyéb gazdasági eseményeket általában negyedévente kell elszámolni. 53

54 Havi könyvviteli zárlat: Zárlati teendők rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített követelések, kötelezettségvállalások egyeztetése a részletező nyilvántartásokkal, rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített gazdasági események feladása a könyvviteli számlákra, a használatból kivont immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé, az áfa havi bevallásra kötelezett alanyánál az áfa megállapításával kapcsolatos elszámolások, egyeztetések, a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban szereplő adatokkal. 54

55 Negyedéves könyvviteli zárlat: havi zárlat feladatai, Zárlati teendők az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek változásainak (anyagfelhasználás, selejtezés, térítés nélküli mozgások) elszámolását, befektetett eszközök és forgóeszközök téves besorolásának helyesbítése, értékcsökkenés elszámolása, egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékvesztésének elszámolása, előző évek beszámolójának helyesbítése, általános kiadások felosztása (0031 vagy 0032 számlákra) 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztása 7. számlaosztály könyvviteli számláira, főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzése. 55

56 Éves könyvviteli zárlat: Zárlati teendők havi és negyedéves zárási feladatok elvégzése, leltári különbözet elszámolása, eszközök értékelése (értékvesztés, értékcsökkenés, értékhelyesbítés), devizás-valutás eszközök mérleg fordulónapi átértékelése, behajthatatlan követelések elszámolása, időbeli elhatárolás elszámolása, számlák egyenlegének átvezetése a 8. számlaosztály számláira, 56

57 Zárlati teendők 571. és 572. számlák átvezetése a 492. könyvviteli számlára, 8. és 9. számlaosztály számláinak lezárása a 492. számlára, 6. számlaosztályt zárjuk a 691., a 7. számlaosztályt az 591. számlával szemben, 1-4 számlák zárása 493 szemben, 492. szla átvezetése a 416. számlára, az egységes rovatrendhez kapcsolódóan: előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása 001. szemben, teljesítés nyilvántartási számláinak zárása, a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálása a teljesítési számlákkal egyező összegben, a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben. 57

58 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Molnár Judit osztályvezető Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály Eger 58

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.03.31. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Fülöpné Nagy Andrea

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZTÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN KERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok 2016. december SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Tanulni annyi, mint ár ellen evezni; mihelyt abbahagyja az ember, visszacsúszik. /Johannes

Részletesebben

2014.02.21. 1. NAP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

2014.02.21. 1. NAP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) 1.

Részletesebben

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata A természet mindig sikerültebb törvényeket szerkeszt, mint az emberek (Michel de Montaigne) Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás

Részletesebben

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban számvitel alkalmazása a 2 A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL A vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés: 1-4. számlaosztály : nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 5. számlaosztály:

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11.

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11. A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok Ivacs Balázs 2013. december 11. 1 1 Jogszabályi elıírások Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új

Részletesebben

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet = Új Áhsz. 13-12-06 2 Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések A 2015. évi főkönyvi zárás és a 2016. év nyitás feladatai www.griffsoft.hu 1 December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések www.griffsoft.hu

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban II. Fejezet A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban A Számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben megfogalmazott számviteli alapelvek:

Részletesebben

[SZÁMVITELI POLITIKA]

[SZÁMVITELI POLITIKA] 2015. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi bolya [SZÁMVITELI POLITIKA] A Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST 2015 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. fejezet...

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND 2016 I. A Szákszendi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jellemzői Megnevezés: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal. Székhely (cím):. 2856 Szákszend,

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2013. 1 A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Kézdi Árpád

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az államháztartási számvitelt érintő 2014. évi változásokról,

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014. A tematika összeállítói Dr. Boros Richárd (2. Fejezet) Hajdics Antónia Amália

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés: Az eszközök és a források alakulása 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok

Részletesebben

Repeticio est mater studionum Ismétlés a tudás anyja! Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014. 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. Az államháztartás

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Képviselı-testületének 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítésérıl szóló 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

Számviteli Politika. Számviteli politika. FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és

Számviteli Politika. Számviteli politika. FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Számviteli Politika 2014 I. Bevezetés Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdése előírja az

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA a 2015. november és december havi újrafinanszírozásból adódó különbözetek 2016. szeptember havi önkormányzati nettó finanszírozásban történő elszámolásának

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 25. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 25. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 25. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. fejezet... 3 Általános

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban II. Fejezet A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban A Számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben megfogalmazott számviteli alapelvek:

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Számviteli politika Számviteli alapelvek

Számviteli politika Számviteli alapelvek Számviteli politika Számviteli alapelvek 1 Számviteli politika 2 Áhsz. 20. Számviteli politika (50. ) A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat,

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv évi költségvetési beszámolójának elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására Előterjesztő:Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi és

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Nagypall Község Önkormányzata. 2014. évi nyitómérleg ellenőrzése című ellenőrzéshez. Szegő és Riesz kft

Nagypall Község Önkormányzata. 2014. évi nyitómérleg ellenőrzése című ellenőrzéshez. Szegő és Riesz kft Szegő és Riesz kft 7636 Pécs, Kéméndi sor 6. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Nagypall Község Önkormányzata 2014. évi nyitómérleg ellenőrzése című ellenőrzéshez Az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység: Az

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS

SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS Könyvvezetés és beszámolókészítés követelménymodul Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila ISBN 978-963-638-517-0 Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE,

A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE, A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE, RÉSZEI, A BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT MEGELŐZŐ FELADATOK: LELTÁROZÁS, ÉRTÉKELÉS Horváthné Adácsi Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Összeállította: Horváth Józsefné hrveva@gmail.com Általános rendelkezések A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2013. december 31-e, amely

Részletesebben