Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai"

Átírás

1

2 Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai 2

3 Jogszabályi háttér Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (új Áhsz.) Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.1 9.) NGM rendelet A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok szabályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3

4 Az államháztartás számvitele megújításakor kitűzött célok Elsődleges célja az egységesítés: egységes számviteli szabályok az államháztartás egészére, a bevételek és kiadások azonos módon történő elszámolása, a vagyonváltozás és vagyonértékelés azonos módon történő elszámolása, a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatósága, egységes kimutatások elkészítése az államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, a nemzeti vagyonra. Egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközök biztosítása. 4

5 A célok elérésére szolgáló eszközök az államháztartásban mindenkire kiterjedő hatályú rendelet költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, ezen belül azonban egységes számlakeret, egységes rovatrend, követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérése a költségvetési számvitellel, a vagyon és a tevékenységek teljesítménye, eredményessége, önköltsége mérése a pénzügyi számvitellel, konszolidáció módszertanának pontos meghatározása, egységes gyakorlat kialakulását segítő eszközök (eltérési lehetőségek minimálisak, kötelező kontírozási rendelet) 5

6 2014. január 1-jétől egységes számviteli szabályok vonatkoznak a központi, helyi önkormányzati, helyi és országos nemzetiségi, köztestület költségvetési szervekre, a fejezeti kezelésű előirányzatokra, elkülönített állami pénzalapok és a tb alapok kezelő szerveire, a helyi önkormányzatokra, nemzetiségi önkormányzatokra, társulásokra, térségi fejlesztési tanácsokra, a tulajdonosi joggyakorló szervezetekre az állami vagyon tekintetében, a központi kezelésű előirányzatok beszámolási és könyvvezetési feladatait ellátó szervekre 6

7 Az új Áhsz. hatályon kívül helyezi Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet (továbbiakban: régi Áhsz.) A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendeletet A magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet 7

8 Számviteli alapelvek Az Szt. szerinti előírásokat kell teljes körűen alkalmazni a következő alapelveket: következetesség alapelve folytonosság alapelve tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelv bruttó elszámolás alapelve lényegesség alapelve világosság alapelve valódiság alapelve 8

9 Számviteli alapelvek Eltéréssel kell alkalmazni az új Áhsz-ben foglalt sajátosságokkal: vállalkozás folytatásának elve (figyelembe kell venni a beszámolási időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat) teljesség elve (figyelembe kell venni, hogy a költségvetés naptári évre készül) óvatosság elve (a költségvetési szervek a céltartalékra vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatják) összemérés elve (a költségvetési számvitelben a költségvetési és vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni) 9

10 Számviteli alapelvek egyedi értékelés elve (sajátosan kell alkalmazni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén) időbeli elhatárolás elve (a költségvetési számvitelben ez az alapelv nem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben kötelező) költség-haszon összevetésének elve (nem alkalmazható ez az alapelv azoknál az információknál, amelyek előállítását, szolgáltatását jogszabály írja elő) 10

11 Az államháztartás új számvitele Az államháztartás számvitele: a pénzforgalmi szemléletű költségvetési számvitelből, és a módosított eredményszemléletű pénzügyi számvitelből áll. Mindkét részt a kettős számvitel szabályai szerint, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető formában kell vezetni és év végén le kell zárni. A két számviteli elszámolás között kötelező egyezőség előírásnak betartása Áhsz. 17. számú melléklet 11

12 Szemlélet Az új Áhsz. főbb jellemzői Költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélet Könyvvitel kettős kettős Számlakeret csak "0"-asszámlaosztályban vezetett nyilvántartás , A nyilvántartási számlák a rovatokat követik: Kiadások 05+Rovatszám+1/2/3 Bevételek 09+Rovatszám+1/2/3 Ellenszámlák 05(1)., 09(1) (2) (3) 003.+COFOG 09(2) (3) 005.+COFOG Pénzügyi számvitel módosított eredményszemlélet nyilvántartási számlákon: és 1-9. számlaosztály könyvviteli számláin: ESZKÖZÖK 4.FORRÁSOK Eredményszámlák: 5.KÖLTSÉGNEMEK 6.ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 7.SZAKFELADATOK(7+szakfeladat) 8.ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 9.EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK (a vállalkozásokhoz hasonló felépítés) 12

13 Az új Áhsz. főbb jellemzői A költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés az új Áhsz.16.sz. melléklete szerinti egységes számlakeret alkalmazásával történik. Az egységes számlakerettől eltérni nem lehet, de az államháztartás szervezete azt saját hatáskörben alábonthatja. A beszámoló egységes számlakeretben nem megjelenő adatai, továbbá a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek adatai alátámasztásáról a számlák alábontásával és részletező nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát a 14. melléklet állapítja meg. Az egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni. 13

14 Az új Áhsz. főbb jellemzői A költségvetési és pénzügyi számvitel eltérő információkat mér, mégsem tekinthető két külön rendszernek. A kapcsolódási pontokon kötelező az egyezőség. Egységes beszámoló készül, nincs külön költségvetési és külön pénzügyi beszámoló. A költségvetési és a pénzügyi számvitel közötti kapcsolatot végleges követelés, illetve a végleges kötelezettségvállalás biztosítja. 14

15 Számlakeret Jellemzői: Az egységes számlakeret kötelező, de alábontása megengedett. Vállalkozó számlakeret felépítését követi Felépítése: 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 4. Források 5. Költségnemek 6. Általános költségek 7. Szakfeladatok költségei 8. Elszámolt költségek és ráfordítások 9. Eredményszemléletű bevételek 0. Nyilvántartási számlák 00. Nyilvántartási ellenszámlák 15

16 Számlakeret, mérlegszámlák ESZKÖZÖK 1.Számlaosztály 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett eszközök 18. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Számlaosztály Készletek 24. Értékpapírok 3. Számlaosztály Pénzeszközök 35. Követelések 36. Sajátos elszámolások 37. Aktív időbeli elhatárolások 16

17 Számlakeret, mérlegszámlák FORRÁSOK 4. Számlaosztály 41. Saját tőke 42. Kötelezettség 43. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 44. Passzív időbeli elhatárolások TECHNIKAI SZÁMLA 49. Évi mérlegszámlák 17

18 Számlakeret, költség-ráfordítások 5. Számlaosztály 51. Anyagköltség 52. Igénybevett szolgáltatások 53. Bérköltség 54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 55. Bérjárulékok 56. Értékcsökkenés 57. Aktivált saját teljesítmények értéke 6. Számlaosztály Általános költségek 7. Számlaosztály Szakfeladatok költségei 18

19 Számlakeret, költség-ráfordítások 8. Számlaosztály 81. Anyagjellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírások 84. Egyéb ráfordítások 85. Pénzügyi műveletek ráfordításai 86. Rendkívüli ráfordítások 9. Számlaosztály 91. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei 92. Egyéb eredményszemléletű bevételek 93. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 94. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 19

20 Számlakeret 0. Nyilvántartási számlák 01. Befektetett eszközök 02. Készletek 03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések 04. Függő kötelezettségek 05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés 09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 20

21 Számlakeret 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla 004. Követelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla 21

22 Rovatrend Az egységes rovatrendben valósul meg: kiadások, bevételek, előirányzatok, ezek terhére vállalt kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, ezek teljesítése érdekében előírt követelések közgazdasági osztályozású tagolása. A rovatrend az egyes rovatok tartalmi leírását részletesen ismerteti (új Áhsz. 15.sz. melléklet). 22

23 Költségvetési számvitel célja A költségvetési tervezés és az évközi folyamatok mérése, a költségvetés végrehajtásának, a zárszámadás alátámasztásának biztosítása. Az előirányzatok, az ahhoz kapcsolódó követelések, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, valamint az előirányzatok teljesítésének mérése. 23

24 Költségvetési számvitel működése Új fogalmak: követelés, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Követelés az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén a másik fél már teljesített. Ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell. 24

25 Költségvetési számvitel működése Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a pénzértékben kifejezett, jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve az átvállalt kötelezettségeket is jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő összege és annak kamatai. 25

26 Költségvetési számvitel működése A költségvetési számvitelben a bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlákon a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni. 26

27 Költségvetési számvitel működése A költségvetési számvitelben számoljuk el az előirányzatot a halmozott kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a halmozott követelést ezek teljesítését a függő követeléseket a függő kötelezettségeket. Könyvelés az egységes rovatrend szerint, 0-ás számlaosztályban valósul meg kettős könyvvitellel. 27

28 Költségvetési számvitel működése Költségvetési és finanszírozási rovatokat tartalmaz Költségvetési kiadások Kiemelt kiadási jogcímek szerinti tagolás A rovatrendben átrendeződés a korábbi kiemelt előirányzatokhoz képest (Pl. dologiból járulékokhoz került a rehabilitációs hozzájárulás, dologiból a személyi juttatások közé került a reprezentáció) Költségvetési bevételek Működési, felhalmozási bevétel szerinti tagolás. A rovatrend szerinti bevételek és kiadások a 05. és 09. számlacsoportban kerülnek könyvvezetésre, a rovatrendnek megfelelő nyilvántartási számlákon számlacsoport a függő követelés, kötelezettség nyilvántartására. 28

29 Költségvetési számvitel működése K Kiadási rovatok (pl.: K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek) Nyilvántartási számla K helyett 05 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat - nyilvántartási számla: Törvény szerinti illetmények, munkabérek B Bevételi rovatok (pl.: B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ) Nyilvántartási számla B helyett 09 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása rovat - nyilvántartási számla: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 29

30 Költségvetési számvitel működése Amennyiben a rovatrendben adott rovat esetében a rovaton elszámolt kiadásokat vagy bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni szövegrész szerepel, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási számlák ennek megfelelő további alábontása szükséges. A rovatrendnek megfelelő nyilvántartási számlák tovább tagozódnak: az előirányzatok nyilvántartási számlára 1-es végű számla a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlára 2-es végű számla Teljesítés 3-as végű számla 30

31 Költségvetési számvitel működése Pl.: Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése Pl.: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése 31

32 Költségvetési számvitel működése Rovatrend- Számlakeret kapcsolata K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak (saját hatáskörben továbbbontani) Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Közüzemi díjak előirányzata Villanydíjak előirányzata Vízdíjak előirányzata Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra Villanydíjak kötelezettségvállalása Vízdíjak kötelezettségvállalása Közüzemi díjak teljesítése Villanydíjak teljesítése Vízdíjak teljesítése 32

33 Költségvetési számvitel működése A kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik, amelyek információt adnak követelés, kötelezettségvállalás és más fizetési kötelezettség esetén annak esedékességéről, időbeliségéről: - költségvetési évben esedékes kiadás: 0021, költségvetési éven túl esedékes kiadás: 0023, költségvetési évben esedékes bevétel: költségvetési éven túl esedékes bevétel: 0042 kötelezettségvállalás és más fizetési kötelezettség esetén annak végleges vagy nem végleges jellegéről: - nem végleges: 0021, végleges: 0022,

34 Költségvetési számvitel működése Előirányzat Előirányzatok nyilvántartásának számviteli elszámolása: bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláin minden rovathoz kapcsolódik egy 1 végű előirányzat számla gazdasági események: Eredeti előirányzat felvitele nyitáskor módosítás (növekedés), átcsoportosítás (±), zárolás, törlés, 34

35 Költségvetési számvitel működése Előirányzat Zárási feladat 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben csak közgazdasági osztályozás szerinti elszámolás van (funkcionális osztályozás csak a teljesítésnél van) analitikus részletező nyilvántartást kell vezetni az új Áhsz. 14. sz. melléklete szerint 35

36 Költségvetési számvitel működése Követelések Halmozott követelés módszer: A 09. követelés számlán évközben a követelés halmozott összege, amely minden újabb szerződéssel növekszik. A halmozott követelés csökkenése a főkönyvi számlákon csak szerződés meghiúsulása, módosítása esetén lehetséges. A pénzügyileg nem rendezett követelések nagyságát a halmozott követelés számla és a megfelelő bevételi számlák különbségével lehet meghatározni. Év közben a bevételekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendeződött halmozott követelés csökkenését nem kell elszámolni. 36

37 Költségvetési számvitel működése Követelés Nyilvántartásának könyvelése: 09. számlacsoporton belül a 2 végű számlákon gazdasági események: nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések: előírás, vásárlás, átvétel, elszámolt értékvesztések visszaírása, devizás tételeknél árfolyam változás miatti növekedés csökkenések: behajthatatlanná válás, értékesítés, átadás, elengedés, elszámolt értékvesztés, devizás tételeknél árfolyamváltozás miatti csökkenés megbontás: költségvetési évben esedékes követelések, költségvetési évet követően esedékes követelések 37

38 Költségvetési számvitel működése Kötelezettségvállalás Halmozott kötelezettségvállalás: A kötelezettségvállalás számlán év közben a kötelezettségvállalások halmozott összege, mely minden újabb szerződéssel növekszik. A Ft alatti kifizetéseket is (melyekre az Ávr. nem ír elő írásos kötelezettségvállalást) a kiadással egyidejűleg el kell számolni kötelezettségvállalásként. Kötelezettségvállalás csökkenése a főkönyvi számlákon csak a szerződés meghiúsulása esetén lehetséges. 38

39 Költségvetési számvitel működése Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek : 05. számlacsoportban a 2 végű nyilvántartási számlák gazdasági események: nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések: keletkezése, árfolyam-változás (devizás tételeknél) csökkenések: más általi átvállalás, elengedés árfolyam-változás (devizás tételeknél) végleges kötelezettségvállalások átvezetése a és számlára 39

40 Költségvetési számvitel működése Teljesítés 05. és 09. számlaosztályokon belül a 3 végű nyilvántartási számlákon ellenszámlák a 003. és a 005. ezen belül történik meg az ún. funkcionális osztályozás COFOG szerint: 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0031+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0032+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Általános kiadások ellenszámla 40

41 Költségvetési számvitel működése Teljesítés 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0051+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0052+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) 41

42 Költségvetési számvitel működése gazdasági események: Teljesítés kiadás, bevétel teljesítés rovatrendnek megfelelően könyvileges teljesítésként kötelezően elszámolandó tételek: nettó finanszírozás során levont és megfizetett közterhek, engedményezés (banki, európai uniós) előző évi maradványok igénybevételének elszámolása a nyitó rendező tételek között (ehhez nem kell bevárni a jóváhagyást) vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadása a foglalkoztatottak, ellátottak részére (ide kell érteni a megsemmisült, érvénytelenített utalványok állományból történő kivezetését) 42

43 Költségvetési számvitel működése Teljesítés térítményezés tárgyévi kiadás és bevétel visszatérítésnél: a követelés, kötelezettség módosítása kivétel: közhatalmi bevétel, visszatérítendő támogatás és kölcsön bármely időpontban történő visszatérítést úgy kell könyvelni, ha negatív lenne akkor 0-ra kell korrigálni és a különbözetet a K355. Egyéb dologi kiadások között kell elszámolni 43

44 Költségvetési számvitel működése év végi zárás: Teljesítés teljesítési számlák év végi záró egyenlegét: kiadások esetén a kötelezettségvállalásokkal, bevételek esetén a követelésekkel szemben kell zárni kötelező egyezőségek az új Áhsz. 17. sz. mellékletében egyéb zárlati feladatok: havonta vagy negyedévente van feladás a pénzügyi számvitel részére a Általános kiadások ellenszámlára könyvelt kiadásokat fel kell osztani alaptevékenységre és vállalkozási tevékenységre 44

45 Költségvetési számvitel Teljesítés A teljesítéseknél, ha olyan tételt kell nyilvántartásba venni, amihez nem kapcsolódik korábban nyilvántartásba vett kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (pl. kisösszegű kötelezettségvállalások) vagy követelés, azt a teljesítéssel egyidejűleg le kell könyvelni. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, KÖVETELÉS ELŐÍRÁS NÉLKÜL NEM KÖNYVELHETŐ TELJESÍTÉS! 45

46 Pénzügyi számvitel célja A vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása, valamint a beszámoló megbízható és valós összképet mutató elkészítésének biztosítása. 46

47 Pénzügyi számvitel működése egységes számlakeret alkalmazása elszámolás az 1-9-es számlaosztályban a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés 1-4. számlaosztály: mérlegszámlák (nemzeti vagyonhoz) 5-9. számlaosztály: eredményszámlák költségek elszámolása elsődlegesen - költség nemek szerint (5. számlaosztály) megtérült költségek elszámolása másodlagosan - tevékenységek szerint (7. számlaosztály) - szakfeladatok szerint tovább lehet tagolni szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek elszámolása közvetett költségek (6. számlaosztály) 47

48 Pénzügyi számvitel működése Nem jelenik meg az előirányzat, a halmozott követelés és a halmozott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elszámolása. A költségvetési számvitelben a pénzügyileg nem teljesített véglegessé vált kötelezettség, más fizetési kötelezettség átemelésre kerül a pénzügyi számvitelbe a kötelezettségek közé (korábbi szállítók, rövid és hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, egyéb kötelezettségek). A költségvetési számvitelben elszámolt pénzügyileg nem teljesített követelések a mérlegben kimutatott követelések közé kerülnek (korábbi vevők, adósok, rövid lejáratra adott kölcsönök, egyéb követelések). 48

49 Pénzügyi számvitel működése A pénzügyi számvitelben alkalmazandó a számvitelről szóló évi C. törvényből már ismert időbeli elhatárolás elve azon gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak eredményszemléletű bevételeit és kiadásait olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. A sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell számolni. Az egyéb gazdasági események bizonylatainak adatait ha külön rendelkezés nincs rá legkésőbb a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a könyvviteli számlákon elszámolni. 49

50 Összefüggések a költségvetési és a pénzügyi számvitel között 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül: az előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0041, illetve a 0021,0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) és a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0041 vagy 0021, nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. 50

51 Összefüggések a költségvetési és a pénzügyi számvitel között Kötelező egyezőségek biztosítása a végleges követelések, a végleges kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek esetén a pénzügyi számvitellel 09. számlacsoportban a követelések teljesítések = 3. számlaosztály követeléseivel 05. számlacsoportban a végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítések = 4. számlaosztály kötelezettségeivel. a pénzeszközök nyitó pénzkészlete + a költségvetési bevételek költségvetési kiadások, a és Előző év költségvetési, ill. vállalkozási maradványának igénybevétele kivételével, a teljesített finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal (együtt a 003. és 005. nyilvántartási számlái egyenlege) és a 36-os számlacsoportban vezetett könyvviteli számlák a 364. és a 368. kivételével = záró pénzkészlet. 51

52 Célja: Zárlati teendők a pénzügyi és költségvetési könyvvezetés egyezőségének biztosítása, a költségvetési számlák lezárása, főkönyvi kivonat elkészítése. Fajtái: havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, évente, a tárgyévet követő év február 15 napjáig. 52

53 Zárlati teendők Áhsz a szabályozza a könyvviteli zárlat feladatait. A bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul el kell számolni az alábbiakat: A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait (költségvetési számvitelben), és a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait (pénzügyi számvitelben). Az egyéb gazdasági eseményeket általában negyedévente kell elszámolni. 53

54 Havi könyvviteli zárlat: Zárlati teendők rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített követelések, kötelezettségvállalások egyeztetése a részletező nyilvántartásokkal, rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített gazdasági események feladása a könyvviteli számlákra, a használatból kivont immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé, az áfa havi bevallásra kötelezett alanyánál az áfa megállapításával kapcsolatos elszámolások, egyeztetések, a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban szereplő adatokkal. 54

55 Negyedéves könyvviteli zárlat: havi zárlat feladatai, Zárlati teendők az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek változásainak (anyagfelhasználás, selejtezés, térítés nélküli mozgások) elszámolását, befektetett eszközök és forgóeszközök téves besorolásának helyesbítése, értékcsökkenés elszámolása, egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékvesztésének elszámolása, előző évek beszámolójának helyesbítése, általános kiadások felosztása (0031 vagy 0032 számlákra) 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztása 7. számlaosztály könyvviteli számláira, főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzése. 55

56 Éves könyvviteli zárlat: Zárlati teendők havi és negyedéves zárási feladatok elvégzése, leltári különbözet elszámolása, eszközök értékelése (értékvesztés, értékcsökkenés, értékhelyesbítés), devizás-valutás eszközök mérleg fordulónapi átértékelése, behajthatatlan követelések elszámolása, időbeli elhatárolás elszámolása, számlák egyenlegének átvezetése a 8. számlaosztály számláira, 56

57 Zárlati teendők 571. és 572. számlák átvezetése a 492. könyvviteli számlára, 8. és 9. számlaosztály számláinak lezárása a 492. számlára, 6. számlaosztályt zárjuk a 691., a 7. számlaosztályt az 591. számlával szemben, 1-4 számlák zárása 493 szemben, 492. szla átvezetése a 416. számlára, az egységes rovatrendhez kapcsolódóan: előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása 001. szemben, teljesítés nyilvántartási számláinak zárása, a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálása a teljesítési számlákkal egyező összegben, a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben. 57

58 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Molnár Judit osztályvezető Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály Eger 58

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZTÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN KERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban számvitel alkalmazása a 2 A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL A vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés: 1-4. számlaosztály : nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 5. számlaosztály:

Részletesebben

2014.02.21. 1. NAP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

2014.02.21. 1. NAP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) 1.

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11.

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11. A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok Ivacs Balázs 2013. december 11. 1 1 Jogszabályi elıírások Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet = Új Áhsz. 13-12-06 2 Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az államháztartási számvitelt érintő 2014. évi változásokról,

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2013. 1 A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Kézdi Árpád

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014. A tematika összeállítói Dr. Boros Richárd (2. Fejezet) Hajdics Antónia Amália

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

Repeticio est mater studionum Ismétlés a tudás anyja! Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014. 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. Az államháztartás

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés: Az eszközök és a források alakulása 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

Számviteli Politika. Számviteli politika. FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és

Számviteli Politika. Számviteli politika. FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Számviteli Politika 2014 I. Bevezetés Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdése előírja az

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 25. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 25. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 25. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. fejezet... 3 Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Számviteli politika Számviteli alapelvek

Számviteli politika Számviteli alapelvek Számviteli politika Számviteli alapelvek 1 Számviteli politika 2 Áhsz. 20. Számviteli politika (50. ) A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat,

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

A felhalmozási és tőkejellegű bevételekre vonatkozó előírások. A központi költségvetésből kapott költségvetési támogatásokra vonatkozó előírások

A felhalmozási és tőkejellegű bevételekre vonatkozó előírások. A központi költségvetésből kapott költségvetési támogatásokra vonatkozó előírások A felhalmozási és tőkejellegű bevételekre vonatkozó előírások 1. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek számlacsoport számláin kell kimutatni a befektetett eszközök értékesítéséből származó bevételeket

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ

SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ Bevezetés A segédlet két lehetséges megoldási javaslatot ismertet a könyvviteli és nyilvántartási számlák továbbontásából, illetve a részletező

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Nagypall Község Önkormányzata. 2014. évi nyitómérleg ellenőrzése című ellenőrzéshez. Szegő és Riesz kft

Nagypall Község Önkormányzata. 2014. évi nyitómérleg ellenőrzése című ellenőrzéshez. Szegő és Riesz kft Szegő és Riesz kft 7636 Pécs, Kéméndi sor 6. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Nagypall Község Önkormányzata 2014. évi nyitómérleg ellenőrzése című ellenőrzéshez Az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység: Az

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Számviteli Politikája. Pécs 2014 2014. július 22. napjától hatályos változat

A Pécsi Tudományegyetem. Számviteli Politikája. Pécs 2014 2014. július 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Számviteli Politikája Pécs 2014 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Számviteli Politikája a számvitelről szóló

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Budapest 2015.04.23. TARTALOM 1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat célja, tartalma és hatálya... 3 3. Az Egyetem azonosítói adatai... 3 4. A számviteli elvek érvényesülése...

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben