Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai"

Átírás

1

2 Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai 2

3 Jogszabályi háttér Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (új Áhsz.) Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.1 9.) NGM rendelet A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok szabályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3

4 Az államháztartás számvitele megújításakor kitűzött célok Elsődleges célja az egységesítés: egységes számviteli szabályok az államháztartás egészére, a bevételek és kiadások azonos módon történő elszámolása, a vagyonváltozás és vagyonértékelés azonos módon történő elszámolása, a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatósága, egységes kimutatások elkészítése az államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, a nemzeti vagyonra. Egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközök biztosítása. 4

5 A célok elérésére szolgáló eszközök az államháztartásban mindenkire kiterjedő hatályú rendelet költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, ezen belül azonban egységes számlakeret, egységes rovatrend, követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérése a költségvetési számvitellel, a vagyon és a tevékenységek teljesítménye, eredményessége, önköltsége mérése a pénzügyi számvitellel, konszolidáció módszertanának pontos meghatározása, egységes gyakorlat kialakulását segítő eszközök (eltérési lehetőségek minimálisak, kötelező kontírozási rendelet) 5

6 2014. január 1-jétől egységes számviteli szabályok vonatkoznak a központi, helyi önkormányzati, helyi és országos nemzetiségi, köztestület költségvetési szervekre, a fejezeti kezelésű előirányzatokra, elkülönített állami pénzalapok és a tb alapok kezelő szerveire, a helyi önkormányzatokra, nemzetiségi önkormányzatokra, társulásokra, térségi fejlesztési tanácsokra, a tulajdonosi joggyakorló szervezetekre az állami vagyon tekintetében, a központi kezelésű előirányzatok beszámolási és könyvvezetési feladatait ellátó szervekre 6

7 Az új Áhsz. hatályon kívül helyezi Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet (továbbiakban: régi Áhsz.) A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendeletet A magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet 7

8 Számviteli alapelvek Az Szt. szerinti előírásokat kell teljes körűen alkalmazni a következő alapelveket: következetesség alapelve folytonosság alapelve tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelv bruttó elszámolás alapelve lényegesség alapelve világosság alapelve valódiság alapelve 8

9 Számviteli alapelvek Eltéréssel kell alkalmazni az új Áhsz-ben foglalt sajátosságokkal: vállalkozás folytatásának elve (figyelembe kell venni a beszámolási időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat) teljesség elve (figyelembe kell venni, hogy a költségvetés naptári évre készül) óvatosság elve (a költségvetési szervek a céltartalékra vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatják) összemérés elve (a költségvetési számvitelben a költségvetési és vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni) 9

10 Számviteli alapelvek egyedi értékelés elve (sajátosan kell alkalmazni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén) időbeli elhatárolás elve (a költségvetési számvitelben ez az alapelv nem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben kötelező) költség-haszon összevetésének elve (nem alkalmazható ez az alapelv azoknál az információknál, amelyek előállítását, szolgáltatását jogszabály írja elő) 10

11 Az államháztartás új számvitele Az államháztartás számvitele: a pénzforgalmi szemléletű költségvetési számvitelből, és a módosított eredményszemléletű pénzügyi számvitelből áll. Mindkét részt a kettős számvitel szabályai szerint, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető formában kell vezetni és év végén le kell zárni. A két számviteli elszámolás között kötelező egyezőség előírásnak betartása Áhsz. 17. számú melléklet 11

12 Szemlélet Az új Áhsz. főbb jellemzői Költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélet Könyvvitel kettős kettős Számlakeret csak "0"-asszámlaosztályban vezetett nyilvántartás , A nyilvántartási számlák a rovatokat követik: Kiadások 05+Rovatszám+1/2/3 Bevételek 09+Rovatszám+1/2/3 Ellenszámlák 05(1)., 09(1) (2) (3) 003.+COFOG 09(2) (3) 005.+COFOG Pénzügyi számvitel módosított eredményszemlélet nyilvántartási számlákon: és 1-9. számlaosztály könyvviteli számláin: ESZKÖZÖK 4.FORRÁSOK Eredményszámlák: 5.KÖLTSÉGNEMEK 6.ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 7.SZAKFELADATOK(7+szakfeladat) 8.ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 9.EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK (a vállalkozásokhoz hasonló felépítés) 12

13 Az új Áhsz. főbb jellemzői A költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés az új Áhsz.16.sz. melléklete szerinti egységes számlakeret alkalmazásával történik. Az egységes számlakerettől eltérni nem lehet, de az államháztartás szervezete azt saját hatáskörben alábonthatja. A beszámoló egységes számlakeretben nem megjelenő adatai, továbbá a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek adatai alátámasztásáról a számlák alábontásával és részletező nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát a 14. melléklet állapítja meg. Az egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni. 13

14 Az új Áhsz. főbb jellemzői A költségvetési és pénzügyi számvitel eltérő információkat mér, mégsem tekinthető két külön rendszernek. A kapcsolódási pontokon kötelező az egyezőség. Egységes beszámoló készül, nincs külön költségvetési és külön pénzügyi beszámoló. A költségvetési és a pénzügyi számvitel közötti kapcsolatot végleges követelés, illetve a végleges kötelezettségvállalás biztosítja. 14

15 Számlakeret Jellemzői: Az egységes számlakeret kötelező, de alábontása megengedett. Vállalkozó számlakeret felépítését követi Felépítése: 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 4. Források 5. Költségnemek 6. Általános költségek 7. Szakfeladatok költségei 8. Elszámolt költségek és ráfordítások 9. Eredményszemléletű bevételek 0. Nyilvántartási számlák 00. Nyilvántartási ellenszámlák 15

16 Számlakeret, mérlegszámlák ESZKÖZÖK 1.Számlaosztály 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett eszközök 18. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Számlaosztály Készletek 24. Értékpapírok 3. Számlaosztály Pénzeszközök 35. Követelések 36. Sajátos elszámolások 37. Aktív időbeli elhatárolások 16

17 Számlakeret, mérlegszámlák FORRÁSOK 4. Számlaosztály 41. Saját tőke 42. Kötelezettség 43. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 44. Passzív időbeli elhatárolások TECHNIKAI SZÁMLA 49. Évi mérlegszámlák 17

18 Számlakeret, költség-ráfordítások 5. Számlaosztály 51. Anyagköltség 52. Igénybevett szolgáltatások 53. Bérköltség 54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 55. Bérjárulékok 56. Értékcsökkenés 57. Aktivált saját teljesítmények értéke 6. Számlaosztály Általános költségek 7. Számlaosztály Szakfeladatok költségei 18

19 Számlakeret, költség-ráfordítások 8. Számlaosztály 81. Anyagjellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírások 84. Egyéb ráfordítások 85. Pénzügyi műveletek ráfordításai 86. Rendkívüli ráfordítások 9. Számlaosztály 91. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei 92. Egyéb eredményszemléletű bevételek 93. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 94. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 19

20 Számlakeret 0. Nyilvántartási számlák 01. Befektetett eszközök 02. Készletek 03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések 04. Függő kötelezettségek 05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés 09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 20

21 Számlakeret 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla 004. Követelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla 21

22 Rovatrend Az egységes rovatrendben valósul meg: kiadások, bevételek, előirányzatok, ezek terhére vállalt kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, ezek teljesítése érdekében előírt követelések közgazdasági osztályozású tagolása. A rovatrend az egyes rovatok tartalmi leírását részletesen ismerteti (új Áhsz. 15.sz. melléklet). 22

23 Költségvetési számvitel célja A költségvetési tervezés és az évközi folyamatok mérése, a költségvetés végrehajtásának, a zárszámadás alátámasztásának biztosítása. Az előirányzatok, az ahhoz kapcsolódó követelések, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, valamint az előirányzatok teljesítésének mérése. 23

24 Költségvetési számvitel működése Új fogalmak: követelés, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Követelés az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén a másik fél már teljesített. Ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell. 24

25 Költségvetési számvitel működése Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a pénzértékben kifejezett, jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve az átvállalt kötelezettségeket is jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő összege és annak kamatai. 25

26 Költségvetési számvitel működése A költségvetési számvitelben a bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlákon a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni. 26

27 Költségvetési számvitel működése A költségvetési számvitelben számoljuk el az előirányzatot a halmozott kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a halmozott követelést ezek teljesítését a függő követeléseket a függő kötelezettségeket. Könyvelés az egységes rovatrend szerint, 0-ás számlaosztályban valósul meg kettős könyvvitellel. 27

28 Költségvetési számvitel működése Költségvetési és finanszírozási rovatokat tartalmaz Költségvetési kiadások Kiemelt kiadási jogcímek szerinti tagolás A rovatrendben átrendeződés a korábbi kiemelt előirányzatokhoz képest (Pl. dologiból járulékokhoz került a rehabilitációs hozzájárulás, dologiból a személyi juttatások közé került a reprezentáció) Költségvetési bevételek Működési, felhalmozási bevétel szerinti tagolás. A rovatrend szerinti bevételek és kiadások a 05. és 09. számlacsoportban kerülnek könyvvezetésre, a rovatrendnek megfelelő nyilvántartási számlákon számlacsoport a függő követelés, kötelezettség nyilvántartására. 28

29 Költségvetési számvitel működése K Kiadási rovatok (pl.: K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek) Nyilvántartási számla K helyett 05 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat - nyilvántartási számla: Törvény szerinti illetmények, munkabérek B Bevételi rovatok (pl.: B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ) Nyilvántartási számla B helyett 09 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása rovat - nyilvántartási számla: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 29

30 Költségvetési számvitel működése Amennyiben a rovatrendben adott rovat esetében a rovaton elszámolt kiadásokat vagy bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni szövegrész szerepel, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási számlák ennek megfelelő további alábontása szükséges. A rovatrendnek megfelelő nyilvántartási számlák tovább tagozódnak: az előirányzatok nyilvántartási számlára 1-es végű számla a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlára 2-es végű számla Teljesítés 3-as végű számla 30

31 Költségvetési számvitel működése Pl.: Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése Pl.: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése 31

32 Költségvetési számvitel működése Rovatrend- Számlakeret kapcsolata K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak (saját hatáskörben továbbbontani) Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Közüzemi díjak előirányzata Villanydíjak előirányzata Vízdíjak előirányzata Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra Villanydíjak kötelezettségvállalása Vízdíjak kötelezettségvállalása Közüzemi díjak teljesítése Villanydíjak teljesítése Vízdíjak teljesítése 32

33 Költségvetési számvitel működése A kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik, amelyek információt adnak követelés, kötelezettségvállalás és más fizetési kötelezettség esetén annak esedékességéről, időbeliségéről: - költségvetési évben esedékes kiadás: 0021, költségvetési éven túl esedékes kiadás: 0023, költségvetési évben esedékes bevétel: költségvetési éven túl esedékes bevétel: 0042 kötelezettségvállalás és más fizetési kötelezettség esetén annak végleges vagy nem végleges jellegéről: - nem végleges: 0021, végleges: 0022,

34 Költségvetési számvitel működése Előirányzat Előirányzatok nyilvántartásának számviteli elszámolása: bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláin minden rovathoz kapcsolódik egy 1 végű előirányzat számla gazdasági események: Eredeti előirányzat felvitele nyitáskor módosítás (növekedés), átcsoportosítás (±), zárolás, törlés, 34

35 Költségvetési számvitel működése Előirányzat Zárási feladat 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben csak közgazdasági osztályozás szerinti elszámolás van (funkcionális osztályozás csak a teljesítésnél van) analitikus részletező nyilvántartást kell vezetni az új Áhsz. 14. sz. melléklete szerint 35

36 Költségvetési számvitel működése Követelések Halmozott követelés módszer: A 09. követelés számlán évközben a követelés halmozott összege, amely minden újabb szerződéssel növekszik. A halmozott követelés csökkenése a főkönyvi számlákon csak szerződés meghiúsulása, módosítása esetén lehetséges. A pénzügyileg nem rendezett követelések nagyságát a halmozott követelés számla és a megfelelő bevételi számlák különbségével lehet meghatározni. Év közben a bevételekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendeződött halmozott követelés csökkenését nem kell elszámolni. 36

37 Költségvetési számvitel működése Követelés Nyilvántartásának könyvelése: 09. számlacsoporton belül a 2 végű számlákon gazdasági események: nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések: előírás, vásárlás, átvétel, elszámolt értékvesztések visszaírása, devizás tételeknél árfolyam változás miatti növekedés csökkenések: behajthatatlanná válás, értékesítés, átadás, elengedés, elszámolt értékvesztés, devizás tételeknél árfolyamváltozás miatti csökkenés megbontás: költségvetési évben esedékes követelések, költségvetési évet követően esedékes követelések 37

38 Költségvetési számvitel működése Kötelezettségvállalás Halmozott kötelezettségvállalás: A kötelezettségvállalás számlán év közben a kötelezettségvállalások halmozott összege, mely minden újabb szerződéssel növekszik. A Ft alatti kifizetéseket is (melyekre az Ávr. nem ír elő írásos kötelezettségvállalást) a kiadással egyidejűleg el kell számolni kötelezettségvállalásként. Kötelezettségvállalás csökkenése a főkönyvi számlákon csak a szerződés meghiúsulása esetén lehetséges. 38

39 Költségvetési számvitel működése Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek : 05. számlacsoportban a 2 végű nyilvántartási számlák gazdasági események: nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések: keletkezése, árfolyam-változás (devizás tételeknél) csökkenések: más általi átvállalás, elengedés árfolyam-változás (devizás tételeknél) végleges kötelezettségvállalások átvezetése a és számlára 39

40 Költségvetési számvitel működése Teljesítés 05. és 09. számlaosztályokon belül a 3 végű nyilvántartási számlákon ellenszámlák a 003. és a 005. ezen belül történik meg az ún. funkcionális osztályozás COFOG szerint: 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0031+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0032+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Általános kiadások ellenszámla 40

41 Költségvetési számvitel működése Teljesítés 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0051+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0052+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) 41

42 Költségvetési számvitel működése gazdasági események: Teljesítés kiadás, bevétel teljesítés rovatrendnek megfelelően könyvileges teljesítésként kötelezően elszámolandó tételek: nettó finanszírozás során levont és megfizetett közterhek, engedményezés (banki, európai uniós) előző évi maradványok igénybevételének elszámolása a nyitó rendező tételek között (ehhez nem kell bevárni a jóváhagyást) vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadása a foglalkoztatottak, ellátottak részére (ide kell érteni a megsemmisült, érvénytelenített utalványok állományból történő kivezetését) 42

43 Költségvetési számvitel működése Teljesítés térítményezés tárgyévi kiadás és bevétel visszatérítésnél: a követelés, kötelezettség módosítása kivétel: közhatalmi bevétel, visszatérítendő támogatás és kölcsön bármely időpontban történő visszatérítést úgy kell könyvelni, ha negatív lenne akkor 0-ra kell korrigálni és a különbözetet a K355. Egyéb dologi kiadások között kell elszámolni 43

44 Költségvetési számvitel működése év végi zárás: Teljesítés teljesítési számlák év végi záró egyenlegét: kiadások esetén a kötelezettségvállalásokkal, bevételek esetén a követelésekkel szemben kell zárni kötelező egyezőségek az új Áhsz. 17. sz. mellékletében egyéb zárlati feladatok: havonta vagy negyedévente van feladás a pénzügyi számvitel részére a Általános kiadások ellenszámlára könyvelt kiadásokat fel kell osztani alaptevékenységre és vállalkozási tevékenységre 44

45 Költségvetési számvitel Teljesítés A teljesítéseknél, ha olyan tételt kell nyilvántartásba venni, amihez nem kapcsolódik korábban nyilvántartásba vett kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (pl. kisösszegű kötelezettségvállalások) vagy követelés, azt a teljesítéssel egyidejűleg le kell könyvelni. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, KÖVETELÉS ELŐÍRÁS NÉLKÜL NEM KÖNYVELHETŐ TELJESÍTÉS! 45

46 Pénzügyi számvitel célja A vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása, valamint a beszámoló megbízható és valós összképet mutató elkészítésének biztosítása. 46

47 Pénzügyi számvitel működése egységes számlakeret alkalmazása elszámolás az 1-9-es számlaosztályban a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés 1-4. számlaosztály: mérlegszámlák (nemzeti vagyonhoz) 5-9. számlaosztály: eredményszámlák költségek elszámolása elsődlegesen - költség nemek szerint (5. számlaosztály) megtérült költségek elszámolása másodlagosan - tevékenységek szerint (7. számlaosztály) - szakfeladatok szerint tovább lehet tagolni szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek elszámolása közvetett költségek (6. számlaosztály) 47

48 Pénzügyi számvitel működése Nem jelenik meg az előirányzat, a halmozott követelés és a halmozott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elszámolása. A költségvetési számvitelben a pénzügyileg nem teljesített véglegessé vált kötelezettség, más fizetési kötelezettség átemelésre kerül a pénzügyi számvitelbe a kötelezettségek közé (korábbi szállítók, rövid és hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, egyéb kötelezettségek). A költségvetési számvitelben elszámolt pénzügyileg nem teljesített követelések a mérlegben kimutatott követelések közé kerülnek (korábbi vevők, adósok, rövid lejáratra adott kölcsönök, egyéb követelések). 48

49 Pénzügyi számvitel működése A pénzügyi számvitelben alkalmazandó a számvitelről szóló évi C. törvényből már ismert időbeli elhatárolás elve azon gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak eredményszemléletű bevételeit és kiadásait olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. A sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell számolni. Az egyéb gazdasági események bizonylatainak adatait ha külön rendelkezés nincs rá legkésőbb a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a könyvviteli számlákon elszámolni. 49

50 Összefüggések a költségvetési és a pénzügyi számvitel között 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül: az előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0041, illetve a 0021,0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) és a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0041 vagy 0021, nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. 50

51 Összefüggések a költségvetési és a pénzügyi számvitel között Kötelező egyezőségek biztosítása a végleges követelések, a végleges kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek esetén a pénzügyi számvitellel 09. számlacsoportban a követelések teljesítések = 3. számlaosztály követeléseivel 05. számlacsoportban a végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítések = 4. számlaosztály kötelezettségeivel. a pénzeszközök nyitó pénzkészlete + a költségvetési bevételek költségvetési kiadások, a és Előző év költségvetési, ill. vállalkozási maradványának igénybevétele kivételével, a teljesített finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal (együtt a 003. és 005. nyilvántartási számlái egyenlege) és a 36-os számlacsoportban vezetett könyvviteli számlák a 364. és a 368. kivételével = záró pénzkészlet. 51

52 Célja: Zárlati teendők a pénzügyi és költségvetési könyvvezetés egyezőségének biztosítása, a költségvetési számlák lezárása, főkönyvi kivonat elkészítése. Fajtái: havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, évente, a tárgyévet követő év február 15 napjáig. 52

53 Zárlati teendők Áhsz a szabályozza a könyvviteli zárlat feladatait. A bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul el kell számolni az alábbiakat: A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait (költségvetési számvitelben), és a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait (pénzügyi számvitelben). Az egyéb gazdasági eseményeket általában negyedévente kell elszámolni. 53

54 Havi könyvviteli zárlat: Zárlati teendők rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített követelések, kötelezettségvállalások egyeztetése a részletező nyilvántartásokkal, rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített gazdasági események feladása a könyvviteli számlákra, a használatból kivont immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé, az áfa havi bevallásra kötelezett alanyánál az áfa megállapításával kapcsolatos elszámolások, egyeztetések, a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban szereplő adatokkal. 54

55 Negyedéves könyvviteli zárlat: havi zárlat feladatai, Zárlati teendők az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek változásainak (anyagfelhasználás, selejtezés, térítés nélküli mozgások) elszámolását, befektetett eszközök és forgóeszközök téves besorolásának helyesbítése, értékcsökkenés elszámolása, egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékvesztésének elszámolása, előző évek beszámolójának helyesbítése, általános kiadások felosztása (0031 vagy 0032 számlákra) 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztása 7. számlaosztály könyvviteli számláira, főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzése. 55

56 Éves könyvviteli zárlat: Zárlati teendők havi és negyedéves zárási feladatok elvégzése, leltári különbözet elszámolása, eszközök értékelése (értékvesztés, értékcsökkenés, értékhelyesbítés), devizás-valutás eszközök mérleg fordulónapi átértékelése, behajthatatlan követelések elszámolása, időbeli elhatárolás elszámolása, számlák egyenlegének átvezetése a 8. számlaosztály számláira, 56

57 Zárlati teendők 571. és 572. számlák átvezetése a 492. könyvviteli számlára, 8. és 9. számlaosztály számláinak lezárása a 492. számlára, 6. számlaosztályt zárjuk a 691., a 7. számlaosztályt az 591. számlával szemben, 1-4 számlák zárása 493 szemben, 492. szla átvezetése a 416. számlára, az egységes rovatrendhez kapcsolódóan: előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása 001. szemben, teljesítés nyilvántartási számláinak zárása, a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálása a teljesítési számlákkal egyező összegben, a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben. 57

58 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Molnár Judit osztályvezető Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály Eger 58

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok

Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok Budapest, 2014. február 24. Készítette: Mérészné Szántó Irén M P G E K E K ö l t s é g v e t é s i S z e r v e

Részletesebben

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban

A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban számvitel alkalmazása a 2 A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL A vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés: 1-4. számlaosztály : nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 5. számlaosztály:

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 410 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMVITELI POLITIKA Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. A számviteli politika

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1.

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2010. január 1. napjától Módosítva: 2011. 01.01-től 2 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I.

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I. I. A Magyar Rendvédelmi Kar bemutatása A szervezet megnevezése: Magyar Rendvédelmi Kar Rövidített elnevezése: MRK Adószáma: 18397657-1-42 Bankszámla száma: 11784009-20602886 OTP Bank Székhelye: 1145 Budapest,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Szabályzat hatálya 5 Számlatükör 5 A költségvetési és pénzügyi számvitel számláinak tartalma,

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben