Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE AZ ÁSZF HATÁLYA A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK JOGI FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS TÁRGYA A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI VEGYES RENDELKEZÉSEK PANASZKEZELÉS VIS MAJOR SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE Általános Szerződési Feltételei internetes szolgáltatások (domain név regisztráció és tárhely szolgáltatás) nyújtása tárgyában. Ennek elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Szolgáltatási keretszerződése létrejön. Hatályos: október 30. napjától. 1.1 Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről az MicroStation kft, mint szolgáltatóra (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő előfizetőre (a továbbiakban: Előfizető). 1.2 Szolgáltató az a személy, aki az Előfizetővel megkötött Szolgáltatási keretszerződés és Szolgáltatási szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást nyújtja. Szolgáltató neve: MicroStation Kft. Szolgáltató címe: Magyarország, 2600, Vác, kötő utca 21. I/4. Szolgáltató telefonszáma: Szolgáltató címe: 1.3 Előfizető az a személy/jogi személy/társaság/szervezet, aki a Szolgáltatóval megkötött Szolgáltatási Keretszerződés, illetve Szolgáltatási Szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást igénybe veszi. 1.4 Előfizető lehet minden magán és jogi személy, akivel a Szolgáltató és közte a Szolgáltatási Keretszerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés érvényesen létrejött. 1.5 Felek elfogadják, hogy egymás közti kommunikációjuk során levelezést és elektronikus levelezést alkalmaznak. A megválaszolt vagy bizonyíthatóan a címzettnek megérkezett levelet, elektronikus üzenetet kézbesítettnek fogadják el. A Feleknek elektronikus levélcímmel kell rendelkezniük, melyre az érkező leveleket fogadják. Másolt dokumentumokat, fax üzenetet a Felek elfogadhatnak, de hitelesnek nem kötelesek elfogadni. Szolgáltató minden közte és más fél között folytatott elektronikus levelezést archiválhat. A bizonylatok továbbítása elsődlegesen ben történik. 1

2 2 AZ ÁSZF HATÁLYA 2.1 Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató minden internetes szolgáltatása tárgyában megkötött Szolgáltatási Szerződésre. 2.2 Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. 2.3 Az igényelt domain nevet megrendeléskor az első 2 évre kell kifizetni. Önálló tárhelyhez kapcsolódó domain azaz fődomain esetén az első év ingyenes. 2.4 A Szolgáltatási Keretszerződés a "domain igénylő lap" Előfizető általi aláírásával, ennek hiányában az elektronikus formában elküldött megrendelés alkalmával jön létre. 2.5 A megrendelést követő 14. naptári napig a megrendelő a szerződést megszüntetheti (teszt időszak), azonban az esetleges megrendelt domain név regisztrációs költségeit köteles megtéríteni. 2.6 A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap. 2.7 A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt Szolgáltató vagy Előfizető - a felmondási időt figyelembe véve - írásban felmondja. 2.8 A Szolgáltatási Szerződés módosítása történhet írásban vagy a regisztrált címről érkező üzenet formájában. 2.9 Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítására, melyet a honlapján köteles közzétenni. 3 A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK JOGI FELTÉTELEI 3.1 Az Előfizető a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha elfogadta jelen Szolgáltatási Keretszerződés feltételeit, valamint Megrendelés Visszaigazolással rendelkezik, mely tartalmazza a hozzáférési adatokat. 4 A SZERZŐDÉS TÁRGYA 4.1 Szolgáltató vállalja, hogy kizárólagos tulajdonába és felügyelete alá tartozó szerver számítógépén web tárterület szolgáltatást biztosít Előfizető számára. Szolgáltató Előfizető oldalait az Interneten közzéteszi és az oldalhoz állandó jellegű, internetes hozzáférési lehetőséget biztosít a szerződés teljes időtartama alatt. Szolgáltatás kizárólag Szolgáltató szerver számítógépein fenntartott domain nevekre és tárolt adatokra terjed ki. 4.2 Szolgáltató tevékenysége közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A Webhoszting szolgáltatás osztott szolgáltatás, amely azt jelenti, hogy a Szolgáltató szerverét több Előfizető veheti igénybe egyidejűleg. A Szolgáltató saját és más szolgáltatásai érdekében átmenetileg korlátozhatja a szolgáltatását, ha azt méltányolható körülmény vagy rendkívüli helyzet, vészhelyzet teszi szükségessé. Szolgáltató a szolgáltatás biztonságos nyújtása érdekében bizonyos, a piaci szereplők által általában veszélyesnek tartott funkciókat, programokat szokásosnak tekinthető módon átmenetileg vagy tartósan korlátozhat. 4.3 Az egyes tárhelyekhez kapcsolódó napi maximált elküldött ek száma 300 db. Az ezt meghaladó mennyiség - mely ilyenformán a Szerver jelentős terhelését eredményezi - esetén a Szolgáltató jogosult a küldött darabszámától illetve írásbeli megállapodástól függően - a szolgáltatást korlátozni, illetve a rendes működésen felüli terhelést az Előfizetőnek kiszámlázni. 2

3 5 A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5.1 Szolgáltató ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződésben részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt. 5.2 Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerült hibát a lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani. Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki. A kommunikáció csatornája vagy webes felület. A technikai hibabejelentés a címre történhet. 5.3 Technikai támogatás díjmentesen igénybe vehető munkanapokon 9 és 17 óra között óra és 9 óra közötti időtartamban, illetve munkaszüneti napokon a díjazás egyéb megállapodás hiányában a szolgáltató díjazása óránként 5000, azaz ötezer Ft + ÁFA (minden megkezdett 30 perces időszak 2500, azaz Kétezer ötszáz Ft + ÁFA, a legkisebb számlázási egység 1 óra). Az MicroStation szervereinek rendelkezésre állási ideje: 99, 9% 5.5 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Előfizető adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra nem hozza. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az Előfizető kapcsolati adatait marketing célokra felhasználhatja, illetve azokat a Szolgáltató cégcsoportjába tartozó társaságok részére átadhatja. Ezen kívül kizárólag a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve adhat ki információt. 5.6 Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő havi szolgáltatási díjból levonásra kerül. 5.7 Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben szereplő szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás jelen szerződés megkötése után azonnal használatba vehető. 5.8 Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatásért a Szolgáltatási Szerződésben rögzített összeget Előfizető felé kiszámlázni. 5.9 Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be, valamint az elmaradt haszonért/ kieső bevételért. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze - amennyiben erről Előfizetőt legalább 7 nappal előzetesen tájékoztatta, azonban a karbantartási időszakok nem számítanak bele a rendelkezésre állás számításába. A tájékoztatást a weboldalán is közzé teszi Szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja - esetlegesen Előfizető előzetes tájékoztatása nélkül is A szolgáltatás keretében biztosított tárhelyen tárolt minden adatért az Előfizető felel, az ezekből eredő károkért jótáll, törvénybe ütköző tevékenységet nem végez, ilyen adatokat nem tárol. A szerveren tárolt adatokat a Szolgáltató nem vizsgálja, azokért nem felel Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, az információhoz való hozzájutást korlátozni, az információt eltávolítani vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető megsérti a évi CVIII. törvény (Eksz.) 13. (4) bekezdésében foglaltakat vagy az alábbi 3

4 előírásokat megszegi: Tilos a tárhely területén törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése. Tilos olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat egyéb rendszerekben. Tilos a kéretlen ek küldése (spam) és a felhasználók zaklatása. Tilos az Internet Etikai kódexének megsértése A Szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás biztosítása mellett adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni A rendelkezésre állás garancia érvényesítéséhez a szolgáltató honlapon megadott címére kell elküldeni az ezzel kapcsolatos igényt 15 napon belül. Az igényt elbírálva Szolgáltató az adott hónapot jóváírhatja Szolgáltató a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni. 6 AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6.1 AZ ELŐFIZETŐ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI Szolgáltató a Megrendelő Lapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról előre számlát állít ki, amelyet Előfizető a számlán feltüntetett határidőn belül köteles kiegyenlíteni Az pontban említett fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat (melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese), valamint a késedelemmel okozott többletköltségek felszámítására. Amennyiben Előfizető a fizetési kötelezettségeinek 30 napot meghaladóan nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult (külön értesítés nélkül) korlátozni, vagy megszüntetni a szolgáltatást. 60 napot meghaladó késés esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak. Emellett a Szolgáltató a behajtás költségeit teljes egészében a késve fizető Előfizetőre terhelheti át. Kiegyenlítetlen tartozással rendelkező vagy nem fizető Előfizető felé Szolgáltató ügyvédi felszólítást, ill. bírósági végrehajtást alkalmazhat. A Szolgáltató jogos követeléseinek behajtására harmadik felet megbízhat, követeléseit harmadik fél részére értékesítheti vagy átruházhatja. A harmadik fél részére a behajtáshoz szükséges adatokat átadhatja Fizetési hátralékkal rendelkező Fél köteles a másik Felet azonnal értesíteni, ha a fizetés várhatóan nehézségekbe ütközik, ill. késedelemre lehet számítani, ha ellene felszámolást kezdeményeztek, csődeljárás, vagy végelszámolás alatt áll, ill. megszűnése vagy megszüntetése tervezett. Új megrendeléssel felmerülő várható fizetési kötelezettség eleve úgy tekintendő, mint fizetési hátralék A díjfizetés lehetséges módjai a következők: Készpénz-átutalási megbízás,( a postázás költsége az Ügyfelet terheli ) banki átutalás, készpénz és online fizetés, melyre a mindenkori online fizetési feltételek vonatkoznak Előfizető felszólíthatja Szolgáltatót a domain bejegyzésére, bármikor, amikor annak indítása nem történt meg és a fizetési és dokumentum beadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett. 4

5 6.2 Előfizető kötelezettséget vállal a Megrendelő Lapon megjelölt szolgáltatások díjának előre történő megfizetését, melyet a megrendeléstől számított 8 napon belül a Szolgáltató felé teljesít. 6.3 Kizárólag Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában, továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint az Előfizető által kifizetett díjnak a megtartására is jogosult, az okozott kár összegével arányosan. 6.4 Előfizető szavatol azért, hogy a Szolgáltató szerverén az általa elhelyezett programok, vagy az Előfizető részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Előfizetőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni. 6.5 Az Előfizető a szolgáltatást igénybe véve a szerverről kéretlen eket (spamet) nem küldhet, Jogszabályba ütköző tevékenységet nem folytathat. A szerverről a szolgáltatásokat kihasználva nem indíthat támadást más számítógépek, vagy felhasználók ellen. Valamely szolgáltatás esetleges hibáját kihasználva nem szerezhet privilegizált jogot. A támadások és spam elleni védekezésben a Felek együttműködnek. Az Előfizető által minden olyan biztonsági intézkedés bejelentendő a Szolgáltató felé, mely veszélyforrást jelenthet a Szolgáltató, vagy harmadik fél részére. Az incidenst azonnal jelenteni köteles. Az Előfizető gondatlanságából eredő incidensek során a Szolgáltatót vagy harmadik felet ért kárért támasztott követelés esetén készfizető kezesként felel, és a Szolgáltatót minden ebből adódó kárától mentesíti. 6.6 Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból adódó károkért Előfizető felel. 6.7 Előfizető elfogadja, hogy a késedelmes fizetés vagy nemfizetés esetén Szolgáltató jogosult a a szolgáltatások korlátozására, a domain átregisztráció megakadályozására. 6.8 Előfizető felel az általa megadott kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért. A szolgáltatással kapcsolatos információkat Szolgáltató az Előfizető által megadott címre küldi. Előfizető az adataiban bekövetkezett változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni a Szolgáltatónak. 6.9 Előfizető elfogadja, hogy a rendszer erőforrásait maximálisan az alábbi paraméterek és határok szerint veheti igénybe: összesen 10 egyidejű processzor vagy memória irányába jövő kapcsolat, 256 MB ram memória használat, 10% processzorhasználat, Az átlag heti használat felső határa a fent megadott paraméterek 50%-a, PHP include-okra csak relatív módon hivatkozhat Előfizető felel Szolgáltató jó hírnevének megőrzéséért Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat csak viszonteladói státusz mellett értékesítheti és adhatja tovább Előfizető köteles weboldalát frissíteni 30 napon belül, amennyiben a weboldala által használt rendszerekről ismert biztonsági hibák, rések keletkeztek, illetve 7 napon belül, amennyiben erről a Szolgáltató tájékoztatja Előfizető, hogy a domain ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. 5

6 7 VEGYES RENDELKEZÉSEK 7.1 Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék. 7.2 A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás karbantartásának jogát, amelynek időpontjáról, valamint várható időtartamáról az Előfizetőt legalább 7 nappal előre tájékoztatja úgy, hogy a karbantartást a weboldalán közzéteszi. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a legkevésbé látogatott időpontokban végzi el. 7.3 A tárterület tartalmáért, Előfizetőnek a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető felelőssége. 7.4 A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott összegek nettó árak, az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 7.5 Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre, szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig Szolgáltató az árváltoztatást megelőzően legalább 30 nappal Előfizetőt köteles írásban értesíteni (levél, fax, vagy ). 7.6 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Váci Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók. 7.7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. dologbérletre vonatkozó szabályai és más vonatkozó jogszabályok így különösen a évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, a évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet az irányadók. 7.8 Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni. 8 PANASZKEZELÉS 8.1 Az előfizető panaszát ben a címre vagy írásban a levelezési címre Budapest Pf is megteheti. A vonatkozó jogszabályokon keretein belül az el nem intézett panaszával kapcsolatban az alábbi fórumokhoz fordulhat: Váci Városi Bíróság Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Ügyfélszolgálata Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2600 Vác, Budapesti főút 14. Postacím: 2601 Vác, Pf Budapest, Visegrádi u Budapest, József krt VIS MAJOR 9.1 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 9.2 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet. 6

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.)

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Az UFO-Tech Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Verzió: 0-2007-07-10 Fejős Tamás egyéni vállakozó Tartalomjegyzék Általános Szerződési Feltételek 1. Általános meghatározások...1 2. Felek kapcsolatrendszere...2 3. Ügyfélszolgálat, ügyelet...2 4. Rendelkezésre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. Az ÁSZF alanyai A Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. (2600

Részletesebben

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Drén és Valner Szoftver Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Dr. Feledi és Társa Bt. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK Az Inmark System Consulting Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program

Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program Általános szerződési feltételek Üzletélénkítő program Oleander Informatikai Kft. Az Oleander Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfizető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (Online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszerre vonatkozóan) 1. A szerződés tárgya Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babják

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes: 2010.01.01-től 1. Szolgáltató megnevezése, adatai, elérhetősége A szolgáltató neve: INTRONET Szoftverfejlesztő és Informatikai Kft. A szolgáltató székhelye:

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Webtárhely szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Webtárhely szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Webtárhely szolgáltatás A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz Hatályos: 2012. május 22. napjától visszavonásig 2.1 Verzió Legutóbbi módosítás

Részletesebben

Domain és Webhosting szolgáltatások, Joomla! weboldalak készítése Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés)

Domain és Webhosting szolgáltatások, Joomla! weboldalak készítése Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés) Domain és Webhosting szolgáltatások, Joomla! weboldalak készítése Általános Szerződési Feltételei (Alapszerződés) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változatáról felvilágosítást a +36 27 334 963-as

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft.

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.15-06-

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés

Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés 1.) A domain adatai: DOMAIN IGÉNYLŐLAP - KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! A választott domain név: Igénylés típusa: X Új Igény Átregisztrálás

Részletesebben

Tárhely bérleti szerződés

Tárhely bérleti szerződés Magda Tamás E.V. Székhely: 7900, Szigetvár, Széchenyi utca 2. Adószám: 60541637122 E-mail: info@premiumtarhely.eu Weboldal: http://premiumtarhely.eu/ Megrendelő adatai: Név: Adószám/Szem. Ig. szám: Cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu

Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás tárgya, Az ÁSZF tartalma...1 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei...1 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei...2 4.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Orosz László Egyéni Vállalkozó Internetes szolgáltatásaihoz 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1 Orosz László Egyéni Vállalkozó ( - továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS)

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.5. verzió QuickStudio Kft. Hozzáférhető: http://www.quickstudio.hu/aszf.pdf címen Minden jog fenntartva! AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYA kiterjed a QuickStudio

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben