ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a onevision.hu, illetve a web2honlapkeszites.hu címről elérhető honlapon kínált szolgáltatásokhoz Hatályos: május 22. napjától visszavonásig 2.1 Verzió Legutóbbi módosítás oka: webcím módosítása Minden jog fenntartva. 1

2 Kovács Tamás Lajos egyéni vállalkozó, a web2honlapkeszites.hu weboldalon kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF), holnapkészítés: tartalomkezelő rendszer (CMS) és statikus HTML oldal; webdesign: arculatterv készítés (template) CMS rendszerekhez, HTML oldalakhoz; keresőoptimalizálás, SEO tárgykörökben. A Megrendelőlap aláírásával a Megrendelő elfogadja a Megrendelőlapban foglalt feltételeket, és az Általános Szerződési Feltételeket, amely alapján Kovács Tamás Lajos e.v. és a Megrendelő között a Szerződés létrejön. 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen ASZF hatályos május 22. napjától Jelen ÁSZF 8, azaz nyolc oldalból áll Az ÁSZF kiterjed az igényelt szolgáltatástól függően, az alábbi dokumentumokra: Megrendelőlap, Nyilatkozat arculatterv elfogadásáról, Átvételi elismervény Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit A Megrendelőlap tartalmazza a Megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat, választott szolgáltatások tartalmát, választott fizetési módot A Nyilatkozat arculatterv elfogadásáról tartalmazza: Az arculatterv elkészültnek és elfogadottnak minősítését a Felek részéről. a Felek hitelesítő aláírását Az Átvételi Elismervény tartalmazza a kész Szolgáltatás átadását, a Felek hitelesítő aláírását. 2

3 1.8. A Szerződés a Megrendelőlap Felek általi aláírásával határozatlan vagy határozott időre jön létre. 2. Az ÁSZF alanyai 2.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Kovács Tamás Lajos egyéni vállalkozóra, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a Megrendelőlapot aláíró Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő). Együttesen a Felek Szolgáltató: Kovács Tamás Lajos e.v. Adószám: Telephely/Cím: 8960 Lenti, Csörgő u. 22. Telefon: / Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (vagy, annak megbízottja), aki/amely a Szolgáltatóval megkötött, a Megrendelőlap aláírással elfogadott Szerződés alapján igényelt szolgáltatás megrendelője. 3. Az ÁSZF tárgya 3.1. A Szolgáltató honlapján meghirdetett szolgáltatásokban, akciókban garanciákban foglaltak visszavonásig, módosításukig érvényesek A Szolgáltató a meghirdetett szolgáltatásokban, akciókban, garanciákban foglaltak visszavonásáról, módosításáról visszavonásuk, módosításuk előtt honlapjának nyitóoldalán jól látható módon felvilágosítást ad. 3.3 Az akciókra, garanciákra vonatkozó visszavonások, módosítások a már megkötött, határozott időre szóló Szerződésekre nem vonatkoznak A Szolgáltató vállalja, hogy az Megrendelőlapon részletezett, szolgáltatásokat a rögzített határidőre elkészíti a Megrendelő számára A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges anyagokat (Publikálandó anyagok: dokumentumok, képek, hanganyagok, stb.) a szerződés megkötésétől számított 7 napon belül a Szolgáltatónak átadja. 3

4 3.6. A Megrendelő felelős a megrendelt szolgáltatás teljes tartalmáért! A dokumentum-, kép-, videó-, hang- és egyéb publikált és letölthető anyagok szerzői jogokra vonatkozó felelőssége, a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenység kizárólag a Megrendelőt terheli Honlapkészítés/webdesign szolgáltatás megrendelésekor az arculatterv elfogadásáig Megrendelő a szerződést feltétel nélkül felmondhatja A látványterv elfogadását követően a felmondás esetén, a megbízási díj elvégzett munka arányában kiszámított ellenértékét, de minimum Ft-ot, azaz tizenötezer forintot köteles a Szolgáltató részére megfizetni Amennyiben Megrendelő nem adta át a szükséges Publikálandó anyagokat a 3.2. pontban rögzített határidőre, a felek megállapodnak projekt határidejének meghosszabbításában. Ez az új határidő azonban, a korábbi határidőnél 10 munkanappal több nem lehet A Megrendelő az elkészült szolgáltatást köteles átvenni. Annak elkészültéről Szolgáltatótól kap tájékoztatást. A Megrendelő akkor is köteles átvenni a szolgáltatást, ha nem juttatta el a Publikálandó anyagokat a vállalt határidőre, illetve a konzultációs lehetőségek során nem jelezte módosítási igényeit, illetve felmondási szándékát A Megrendelő az Átvételi Elismervényen aláírásával igazolja, a kész szolgáltatás megrendelésben rögzített minőségét, formáját, tartalmát A Szolgáltató vállalja, hogy a munkafolyamat során folyamatosan tájékoztatást ad a megbízás ideje alatt a Megrendelő kérésére és rendszeres konzultációra ad lehetőséget a megrendelt szolgáltatás elkészültéig A szolgáltatás elkészültét követően minden esetleges később felmerülő módosítás, annak költségei, ára, külön megállapodás alapján, új Megrendelőlapon felvéve kerülhet teljesítésre A Szolgáltató honlapkészítés megrendelésekor, portálfelügyeletet vállal a honlap elkészültét követő 365 napig, melyben vállalja, hogy felügyeli a webportál működését, rendszeres biztonsági mentést készít a honlapról. A honlap sérülése esetén működését helyre állítja. A honlap elkészültét követő 365 napon belül díjtalanul vállalja továbbá alkalmankénti biztonsági mentés elvégzését, a Megbízó kérésére A Szolgáltató vállalja, hogy a keresőoptimalizálás árát sikerdíj formájában, annak eredményessége esetén, a Szerződésben foglalt elvárások megvalósulásakor számlázza a Megrendelő felé A Szolgáltató a Megrendelő kérésére, külön díjazás ellenében vállalja a portál adminisztrációs feladatait, melynek díjazását a Megrendelőlapon rögzítik a Felek. 4

5 4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 4.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Megrendelőlapon megjelölt és elkészült szolgáltatások díjának megfizetésére A Megrendelő kötelezettséget vállal a keresőoptimalizálás Szerződésben részletezett eredményessége esetén, a megállapodás szerinti sikerdíjat a Szolgáltató részére megfizeti Kizárólag a Megrendelő jogosult az elkészült szolgáltatást használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a Szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) haladéktalanul értesíti az eseményről a Szolgáltatót A Megrendelő az Megrendelőlapon megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének) megváltozása esetén, köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül írásban értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért az Megrendelő felelősséggel tartozik A Szolgáltató az Megrendelőlapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról az Megrendelőlapon meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni. 4.7 Készpénzfizetés esetén a szolgáltatás díja a számla kelte napján, átutalás esetén a fizetés a számla keltétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül esedékes. 4.8 Havidíjas részletfizetési móddal megrendelt weboldalak esetén a fizetés, átutalással történik, az aktuális hónapot megelőző hónap 25-ig. A Megrendelő köteles a fizetendő részleteket a Megrendelőlapon rögzített feltételek/árak szerint fizetni Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult, de nem köteles - külön értesítés nélkül - a szolgáltatást felfüggeszteni (pl. a megrendelt honlap publikálását korlátozni) és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a felfüggesztés időpontjáig. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a felmerült pénzügyi követelések törlését Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy hozzájárul, hogy a felfüggesztés okát a Szolgáltató nyilvánosságra hozza. 5

6 4.10. Amennyiben a Megrendelő a 4.7 pontban megjelölt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Szolgáltató 3000 Ft, azaz háromezer forint egyszeri késedelmi díjat, és 300 Ft, azaz háromszáz forint napi késedelmi pótdíjat jogosult felszámítani. A Szolgáltató nem számít fel késedelmi díjat 20 napos késedelemig, abban az esetben, ha a Megrendelő a késedelem előtt írásban fizetési halasztást kért és azt a Szolgáltató írásban jóváhagyta A Megrendelő hozzájárul, hogy a határidőre nem rendezett tartozásainak beszedése érdekében, a Szolgáltató harmadik fél számára, a tartozások beszedéséhez szükséges, a Megrendelőre vonatkozó adatokat átadja és legfeljebb a tartozás kiegyenlítés megtörténtéig a harmadik fél ezeket tárolja. 5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 5.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőlapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja a Szerződés teljes időtartama alatt A Szolgáltató köteles 300 Ft, azaz háromszáz forint napi késedelmi pótdíjat fizetni, a Megrendelőlapon feltüntetett határidő be nem tartása okán, a vállalt szolgáltatás elkészültéig. 5.3Amennyiben a vállalt szolgáltatástól Szolgáltató neki felróható okból eláll, úgy minden addig befizetett díjat és az addig felhalmozott esetleges napi késedelmi pótdíjat köteles visszafizetni Megrendelőnek, mellyel egyidejűleg a szerződés felbontásra kerül A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező jogszabályokat és ajánlásokat A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért A Szolgáltató nyilvános árlistájában kerülnek meghirdetésre az érvényben lévő árak. A feltüntetett árak irányadóak, a speciális igényektől függően módosulhatnak, melyet a Megrendelőlapon rögzítenek a felek A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás díjáról, a Megrendelő részére számlát kiállítani, melynek összegét a Megrendelő a Megrendelőlapon aláírásával elfogadta A Megrendelő részéről történt késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártát követően a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni és a felfüggesztés okát nyilvánosságra hozni. 6

7 5.10. A Szolgáltató kiköti, hogy a havidíjas részletfizetési móddal megrendelt weboldalak dizájnja és felépítése saját tulajdonát képezi mindaddig, míg a teljes Megrendelőlapon rögzített összeg kifizetésre nem kerül A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni A Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani A Szolgáltató az ÁSZF módosítás okáról az ÁSZF első oldalán felvilágosítást ad. 6. Vegyes rendelkezések 6.1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék A honlapon elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag a Megrendelő felelőssége A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatások, akciók, garanciák módosításának, megszüntetésének jogát, és az árváltoztatás jogát, amelyek azonban a már megkötött, határozott időre szóló Szerződésekre nem vonatkoznak A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Zala Megyei Bíróságnál nyújtanak be keresetlevelet. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban a békés úton történő megoldást részesítik előnyben. 7

8 6.6. Bármelyik Fél azonnali felmondással élhet, ha a másik fél legalább 30 napon keresztül elmulasztja elvégezni a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit (rendkívüli felmondás). 7. Egyéb rendelkezések 7.1. A Megrendelő amennyiben másképp nem rendelkezik, a Megrendelőlap aláírásával hozzájárul, hogy nevét és az általa a Szerződés alapján elkészült honlapot Megbízott felhasználja saját marketing és referencia céljaira A Megrendelő hozzájárul, hogy a megrendelt honlap/template alján a Szolgáltató a Készítette: feliratot és webhelyére mutató hivatkozását, linkjét a Szolgáltató feltüntesse 10 pixel betűméretben, a honlaphoz illő színnel és betűtípusban. 8. Vis Major esemény 8.1. Egyik Fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghalad 60 napot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet május 22. Kovács Tamás Lajos e.v. 8

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

BIGPRINT HUNGARY Kft. Vállalkozó Általános Szerződési Feltételei. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

BIGPRINT HUNGARY Kft. Vállalkozó Általános Szerződési Feltételei. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) BIGPRINT HUNGARY Kft. Vállalkozó Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) JELEN ÁSZF KIZÁRÓLAG AZON SZERZŐDÉSES VISZONYOKRA IRÁNYADÓ ÉS ALKALMAZANDÓ, AMELYEKBEN A BIGPRINT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Halma Comp Kft mint a domainglobe.hu tulajdonosa, és üzemeltetője, (Levelezési cím: 1039 Budapest Pabló Neruda 8. Adószám: 11687067-2-41) (továbbiakban: Szolgáltató )

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Verzió: 0-2007-07-10 Fejős Tamás egyéni vállakozó Tartalomjegyzék Általános Szerződési Feltételek 1. Általános meghatározások...1 2. Felek kapcsolatrendszere...2 3. Ügyfélszolgálat, ügyelet...2 4. Rendelkezésre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (módosítva: 2014. július 23.) FIGYELEMFELHÍVÁS A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban, mint ÁSZF megismerése előtt szeretnénk Ügyfeleinket nyomatékosan tájékoztatni

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben