Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában"

Átírás

1 Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám: ; Nyilvántartási szám: ; Bankszámla szám: ; mint vállalkozó, továbbiakban Megbízott Másrészről: Megrendelő neve / Cégnév Megrendelő címe / Székhely: Adóazonosító jel / Adószám: Számlafizető neve / Cégnév: Számlafizető címe / Székhely Mint megrendelő, továbbiakban Megbízó I.) Web-hosting szolgáltatás 1.) A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy 20 év hó napján, hogy internetes web tárhely és járulékos szolgáltatások biztosításával, valamint a választott Domain delegálására. 2.) A Megbízott biztosítja a Megbízó által létrehozott és tartalmi szempontból felügyelt internetes oldalak a Megbízott szerverszámítógépén történő megjelenítését, az interneten történő elérhetőségét az alábbiak szerint: Domain név: Műszaki felügyelet, esetleges hibajavítás: Felhasználói tartalmak szerverre való feltöltésének módja: Webkiszolgálót és tárhelyet biztosítja: Tárhely mérete: Munkanapon 24 órán belül szabad- és munkaszüneti napokon 48 órán belül FTP protokollal Megbízott

2 Adatbázis kiszolgálót a vállalkozó biztosítja: Adatbázis kiszolgáló tulajdonságai: Levelezési kiszolgálót a vállalkozó biztosítja: Használt levelezési protokoll: postafiókok száma: DNS szervereket biztosítja a vállalkozó: Domain regisztrációt a vállalkozó segíti: Egyéb: Ostrozánsky Kreatív Társulat MYSQL POP3, IMAP (SMTP igény szerint) Megbízott 3.) A Megbízó által az interneten megjelenített tartalomért (kép, hang, videó stb.) az Megbízott semmilyen jogi felelősséget nem vállal. 4.) Megbízó vállalja, hogy az általa gondozott és szerkesztett internetes oldalrendszeren nem jelenít meg törvénybe ütköző tartalmat. 5.) A Megbízott nem vállal felelősséget az esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésért, viszont a Megrendelő kérhet külön biztonsági mentés szolgáltatást. 6.) Műszaki hiba miatt történő adatvesztési károkért a Megbízó nem kérhet kártérítési igényt. II. Domain név fenntartás és jogszabály Domain név regisztráció igénylőlap Megrendelő teljes neve: Megrendelő adószáma / Adóazonosító jele: Megrendelő számlázási címe: Megrendelő postai címe: Cím szerinti ország: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó elérhetősége: Elsődleges és másodlagos névszerve: Az igénylőlap benyújtásával (nem szükséges a Megbízott aláírása) megbízom a Megbízottat, mint a Regisztrátor viszonteladóját a fenti Domain név regisztrációjával és egyben kijelentem, hogy: 1.) A magyar és nemzetközi szabályzatokat ismerem és betartom, a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a Domain név delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a regisztrátort sem a nyilvántartót nem terheli felelősség. Visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért nem felelős a Regisztrátor.

3 2.) A Megbízó kijelenti, hogy a Domain név és a kapcsolatos szolgáltatások ellenárával rendelkezik, és azt a szerződéskötést követő 8 napon belül átutalásra kerül a Megbízott bankszámlaszámára. 3.) A Megbízó kijelenti, hogy egyedül maga felelős az általa igényelt Domain név megválasztásáért. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, úgy a Megbízó vállalja, hogy helyébe lép, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megad részükre a követeléssel szembeni védekezéshez. 4.) A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezelje 5.) A Megbízó kijelenti, hogy a Domain név szolgáltatás és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát a Regisztrátor által támogatott Eseti Választóbíróság döntésének. 6.) A jelen szerződés keretében rögzített havidíj ellenében a Megbízott 1, azaz egy darab Domain név adminisztratív és technikai fenntartásával vállalja. 7.) A jelen szerződés tárgyát képező tárhely szolgáltatáshoz rendelt további Domain nevek fenntartási díját a Megrendelő évente egyszer egy összegben fizeti meg a Megbízott részére a Megbízott által küldött számla alapján. 8.) Amennyiben a Megbízó nem kívánja fenntartani bármelyik a Megbízott által fenntartott Domain nevét, erről legkésőbb a tárgyi időszak lezárta előtt 15 napon belül jeleznie kell a Megbízott felé. A tájékoztatás elmaradása esetén a Megbízott kérés nélkül meghosszabbítja a Domain név delegálásával kapcsolatos szolgáltatást és ennek költségét a Megrendelő köteles kifizetni. 9.) A Megbízó kijelenti, hogy szavatolja, az igénylőlapot a valóságnak megfelelően tölti ki, és azt aláírásával elfogadja és egyetértőleg betartja. III. Rendelkezésre álló idő 1.) A Megbízott az egyéni internetes oldal interneten történő megjelenését évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. Nem számít a szolgáltatás szüneteltetésének, ha megrendelő a saját informatikai rendszerében bekövetkezett hiba miatt nem kapcsolódhat a Megbízott által üzemeltetett szerverhez. 2.) Amennyiben a Megbízott részéről vállalt rendelkezésre állási idő éves szinten nem teljesül, a Megbízott köteles az üzemeltetési költséget a kieső üzemeltetési idővel arányosan csökkenteni. IV. Adatkezelés és titoktartás 1.) A jelen szerződés keretében a Megbízott a Megbízó adatkezelőjével válik.

4 2.) A Megbízott kötelezi magát, hogy a szolgáltatás keretében tudomására jutó adatokat semmilyen formában és semmilyen célból nem adja át harmadik, jogosulatlan félnek, kivételt képeznek az olyan szolgáltatások, amely 3 szolgáltatót vesz igénybe. 3.) A Megbízott kötelezi magát, hogy a tudomására jutott vagy a Megbízótól kapott információk csak a webhosting szolgáltatás céljából használja fel. 4.) A Megbízott a titoktartás megsértésért kártérítési kötelezettség terheli a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján. 5.) A megbízó kötelezi magát, hogy a szerződéskötés keretében tudomásul vett információkat, adatkezelést és minden nemű adatot titkosan kezeli, és azt nem adja, ki illetve nem adja át 3, azaz harmadik fél számára. 6.) A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavakat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Megrendelő felel. 7.) A Megbízó köteles a Megbízott által nyilvántartott adataiban történő változást 3 munkanapon belül a Megbízottnak bejelenteni. 8.) Nem számít a titoktartás megsértésének az, ha egyik harmadik fél jogosulatlanul behatol a Megbízott informatikai rendszerébe, és ott a Megbízó adataihoz hozzáfér. 9.) A Megbízott kötelezi magát, hogy a webhosting szolgáltatás eszközét (szerver) az indokolt lehető legnagyobb mértékben felkészíti a jogosulatlan harmadik fél által történő betörés adatpótlás ellen. 10.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hálózati betörések nem zárhatók ki teljes mértékben, mivel a szerverszámítógép az interneten nyilvános szolgáltatást végez. 11.) A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. V. A szolgáltató jogai és kötelezettségei 1.) A Megbízott köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítők, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Megbízott a Megbízó felé közvetít. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. 2.) A Megbízott jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megbízó felé kiszámlázni. A Megbízott igényt tart a Domain név delegálásából történő szolgáltatás 100%-át előre behajtani a szerződéskötés aláírásával. 3.) A Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban a Megbízót legalább 5 munkanappal előtt köteles tájékoztatni. A tájékoztatás formában történik. 4.) A Megbízott jogosult a szolgáltatást szüneteltetni vagy azonnal felmondani, amennyiben a Megbízó a következő előírásokat megszegi:

5 A.) Tilos a web tárterületen történő törvénybe ütköző pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése; B.) Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja; C.) Tilos az interneten kéretlen reklám célú -ek küldése, valamint más felhasználók zaklatása; 5.) A Megbízott a tőle elvárható gondoskodással óvja a Megbízó által a Megbízó szerverein elhelyezett adatokat, ez azonban nem mentesíti a Megbízót az adatok mentésnek a felelőssége alól. 6.) A Megbízott jogosult a Megbízó adatokat a nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megbízó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra. VI. Megbízott jogai és kötelezettségei 1.) A Megbízó jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában az év 365 napján. 2.) A Megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver feltételeket saját maga részére biztosítani, kivétel, ha nem kéri meg írásos módon a Megbízottat. 3.) A Megbízó köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Megbízott jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy a helytelen használatból eredő károkért a Megbízó felelősséggel tartozik. 4.) Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjakat számla ellenében megfizetni. A Megbízó elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Megbízott jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamatot felszámolni. 5.) A Megbízó köteles a Megbízott által nyilvántartott adataiban történő változást bejelenteni. VII. Fizetési kötelezettségek, Díjazás 1.) A Megbízó vállalja, hogy a Domain delegálásért évi forint, azaz forint és a tárhely szolgáltatásért havi forint, azaz forint összegű szolgáltatási díjat fizet. 2.) Üzemeltetési költséget a Megbízott által kiállított és a megrendelőhöz vagy személyesen eljutatott számlák alapján készpénzben kifizeti / a Megbízott bankszámlájára átutalja, legkésőbb a számla átadásától számított 8 munkanapon belül.

6 3.) Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ellenértékének késedelmes kifizetése esetén a Megbízott időlegesen vagy ténylegesen letiltja a szolgáltatást, a törvényileg szabályozott késedelmi kamatot felszámolni. A pontos határidőket a mindenkori számla tartalmazza. 4.) A Megbízott a megbízási díjat akkor jogosult emelni, ha annak költségei igazolható módon (pl.: adótartalom, üzemeltetési költségei) emelkednek. Ezt legalább 15 nappal a megrendelőhöz intézett értesítéssel jogosult érvényesíteni. VIII. A szerződés határideje 1.) A jelen szerződés határozatlan időre szól. IX. A szerződés megszűnése 1.) A szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, vagy valamelyik fél általi felmondással. A szerződést felmondani 30 napos határidővel lehet, de a Megbízó részéről ez a határidő csak a vállalkozói díj teljes összegének megfizetése után lehetséges. 2.) A szerződést azonnali hatállyal megszűnhet, ha bármelyik fél súlyosan megszegi a szerződés bármely pontját. 3.) Az e szerződésben nem szabályozott kérdések a mindenkori hatályos PTK, a szerzői jogokról szóló törvény és a évi CVIII. törvény vonatozó rendelkezésein alapul. Budapest 2014 Megbízó Megbízott

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

VPS Bérleti Szerződés

VPS Bérleti Szerződés VPS Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002 Ügyvezető:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. Az ÁSZF alanyai A Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. (2600

Részletesebben

Szerver Bérleti Szerződés

Szerver Bérleti Szerződés Szerver Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

Tájékoztató.hu domain regisztráláshoz/átregisztrálásához nameszerverrel, tárhellyel

Tájékoztató.hu domain regisztráláshoz/átregisztrálásához nameszerverrel, tárhellyel Tájékoztató.hu domain regisztráláshoz/átregisztrálásához nameszerverrel, tárhellyel Kérjük, a tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, hiszen segítséget szeretnénk nyújtani a megrendelőlap helyes és pontos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezető A DiMa.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vagy Üzemeltető) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a www.dima.hu honlapon ( a továbbiakban:

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Dr. Feledi és Társa Bt. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. A Fiberhost.hu (FIBERHOST-PLUS Kft., H4028 Debrecen, Zöld utca 26. 4. em. 19., továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk, Csak domain rendelés: Töltse ki a domain igénylő első két oldalát. Csatolja a szükséges dokumentumokat.

Tisztelt Ügyfelünk, Csak domain rendelés: Töltse ki a domain igénylő első két oldalát. Csatolja a szükséges dokumentumokat. Tisztelt Ügyfelünk, Köszönjük, hogy megtisztel megrendelésével. Kérem az alábbiak szerint járjon el megrendeléskor: Megrendelés menete: Töltse ki a tárhely és domain szerződést az igényének megfelelően.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK Az Inmark System Consulting Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Drén és Valner Szoftver Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Halma Comp Kft mint a domainglobe.hu tulajdonosa, és üzemeltetője, (Levelezési cím: 1039 Budapest Pabló Neruda 8. Adószám: 11687067-2-41) (továbbiakban: Szolgáltató )

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatálybalépés napja: 2014.11.01. 1. Az Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmak 1.1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Domain regisztrációs szabályzat Jelen szerződés létrejött egyfelől a Family Enterprise Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő bérlő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal Általános Szerződési Feltételek 1. oldal Domain regisztrációs szabályzat Jelen szerződés létrejött egyfelől az Act Partner Stratégia Kft. - továbbiakban Szolgáltató - és a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe

Részletesebben

Tájékoztató.hu domain regisztrálásához nameszerverrel, VPS tárhellyel

Tájékoztató.hu domain regisztrálásához nameszerverrel, VPS tárhellyel Tájékoztató.hu domain regisztrálásához nameszerverrel, VPS tárhellyel Kérjük, a tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, hiszen segítséget szeretnénk nyújtani a megrendelőlap helyes és pontos kitöltéséhez

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató Cégnév: MIT-MÉR Mérnöki és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1221 Budapest, Kiránduló utca 65. Cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék

Részletesebben