Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés"

Átírás

1 Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés 1.) A domain adatai: DOMAIN IGÉNYLŐLAP - KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! A választott domain név: Igénylés típusa: X Új Igény Átregisztrálás cégünkhöz Adatmódosítás 2.) Technikai beállítások(hagyja így, amennyiben nem tudja. Csak gyakorlott felhasználók részére!) Névszerver: (erre a névszerverre állítsuk a domaint) IP cím: (ide irányítsuk a domain nevet bejegyzés után) 3.) Megrendelő adatai: Igénylő teljes neve (magyarul): Irányítószám, település: Utca, házszám: Telefon: / Fax: Az Igénylő adószáma: Védjegy lajstromszáma (Csak ha van védjegye a névhez): Az igénylő címe (ha van): 4.) Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy: Bali Zoltán Telefon: / Fax: / Irányítószám, település, utca, házszám: 4069 Egyek Ősz u ) Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy: (kitöltése nem kötelező) Bali Zoltán Telefon: / Fax: / Irányítószám, település, utca, házszám: 4069 Egyek Ősz u ) Számlafizető/Viszonteladó adatai, ha különbözik az Igénylőtől: (kitöltése nem kötelező) Név/Cégnév: LIPUSZ Informatika Lipusz Péter ev. Telefon: / Fax: / Irányítószám, település, utca, házszám: 3399 Andornaktálya 1. a domain.hu oldalon megtalálható Domain Regiszrációs Szabályzatot ismerem és elfogadom. A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; Tudomásul veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a domain delegálásból, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;

2 2. egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domén név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez; 3. a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő kötelezettség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort; 4. a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az általam választott domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén, a névről önként lemondok. 5. hozzájárulok, hogy az Igénylőlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően kezelje; 6. tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését (40000 Ft+ÁFA) követően a Regisztrátor szerzi be. 7. a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel; 8. rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvánosságra hozásához; 9. a Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is igényt elutasítani, az elutastás indoklását a Regisztrátor köteles az Igénylővel közölni. 10. amennyiben egy igény nem teljesíthető, akkor helyette az előre fizetett díj ellenében az Igénylő másik domaint igényelhet; 11. ha a lejáratot megelőzően a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igénylő nem jelzi a Regisztrátor felé, a domain fenntartásra vonatkozó szerződés felmondottnak tekintendő. 12. a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott, előre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott díj bevezetése az Igénylőre hárítható; 13. az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel; 14. az igénylőlap egy példányát eredetiben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrzöm, vitás esetben azt a Regisztrátor rendelkezésére bocsátom; 15. a címen található Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és az abban foglaltakat elfogadom; 16. a szolgáltatás számlázása a szolgáltató honlapján a mai napon található hatályos díjszabás szerint történik. (http://www.microware.hu/index.php?f=1&a=4); 17. szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi; 18. az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam. Dátum:.. Megrendelő aláírása Csatolandó dokumentumok egyéni vállalkozás esetén: Vállalkozói igazolvány másolata Csatolandó dokumentumok cég esetén: Cégbírósági bejegyzés másolata, Aláírási címpéldány másolat FIGYELEM! Az eredeti domain megrendelő lapot 5 évig kell eltárolni! Ezt megteheti Ön is, de postán is elküldheti részünkre és mi ezt megtesszük!

3 WEBTÁRHELY MEGRENDELŐ Előfizető adatai: Adószám: Cégjegyzék szám: (cég esetén) Bankszámla szám: Cím: Telefonszám: Fax szám: Levelezési adatok: Cím: Kapcsolattartó adatai: (Amennyiben különbözik az előfizetőtől) Cím: Levelezési cím: Telefonszám: Fax szám: Kívánt fizetési Mód: Átutalás Használandó fő domain név: Webtárhely kiválasztása: (Kérjük adja meg a weboldalon feltüntetett csomag nevét és a választott fizetési módot vagy árat) Csomag neve: Fizetési időtartam: Ár: Bronz rugalmas a weboldal választásától függően megfelelő tárhely kapacitás és szolgáltatás biztosítása éves Első éves díj a kombinált csomagban ingyenes, majd a második évtől 9.900,-Ft / év A szolgáltatás igénybevételének időtartama, a Szolgáltatási Szerződés érvényessége: Határozott idejű szerződés, 1 év a kiválasztott fizetési konstrukciókkal. 1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 1.1 LIPUSZ Informatika (Lipusz Péter ev Andornaktálya ) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja: 2. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. 2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. 2.3 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. 2.4 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható. 2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi: Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése; Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra; Tilos az Interneten kéretlen reklám célú -ek küldése valamint más felhasználók zaklatása; Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése. 2.6 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. A biztosított rendelkezésre-állás 1/10 (azaz egy tized) részének nem biztosítása esetén a Szolgáltató kizárólag úgy vonható felelősségre, hogy a nem szolgáltatott időtartam tízszeresét az Előfizetőnek a kifizetett időtartam után díjmentesen nyújtja (kivéve vis major miatt). 2.7 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, és ezt a honlapján közzétenni. Minden esetben az ÁSZF pontjai az irányadóak A szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

4 3. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján. 3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani. 3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik Előfizető elfogadja, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. 3.5 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel. 3.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak. 3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. 4. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 4.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára. 4.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át. 4.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egyösszegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet. 4.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi. 4.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól. V. FIZETÉSI FELTÉTELEK 5.1 Szolgáltató előfizető megbízásából tárhely ügyintézési kérelem megérkezésétől 8 munkanapon belül számlát jogosult kiállítani, melyet előfizető a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, átutalással köteles kiegyenlíteni. 5.2 A fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult napi 100Ft -azaz száz forint- késedelmi kamat felszámítására, az ide tartozó törvényi rendelkezések szerint, illetve 20 munkanapnál hosszabb idejű fizetési késés esetén a tartozást harmadik fél számára átadhatja. 5.3 Amennyiben előfizető a fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás után sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak. 5.4 Szolgáltató előfizető adminisztrációjából eredő hibákért díjvisszatérítésre nem kötelezhető. VI. ADATVÉDELEM 6.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést a másik fél írásos beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adják át. 6.2 előfizető köteles tájékoztatni ügyfeleit, hogy az előfizető adatai nyilvános adatnak minősülnek. 6.3 A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat: az évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról, az évi VI. törvény - Az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg január 28.), évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), az "Online Privacy Alliance" ajánlásait VII. VIS MAJOR 7.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. 7.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 7.3 Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni. 7.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet. 7.5 A Szolgáltató részéről vis majornak számítanak, minden olyan meghibásodások, melyek felett rendelkezése nincsen. Ilyenek a Szolgáltató által harmadik féltől igénybevett, szerverrel kapcsolatos szolgáltatások. Amennyiben a előfizető kártérítési igénnyel kíván élni, kijelenti, hogy ilyen esetekben kizárólag a harmadik féllel szemben nyújtja be igényét. VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 8.1 Szolgáltató és előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék. 8.2 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. 8.3 A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy az Eger Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók. 8.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben. Jelen szolgáltatási szerződést a Felek mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá az Előfizető interneten történt megrendelésének alapján, ráutaló magatartásával és a szolgáltató visszajelzésével, így jelen szerződés az Előfizető aláírása nélkül is hiteles. Dátum:.. Előfizető Szolgáltató

5 Weboldal tervezési és kivitelezési szerződés amely együtt aláírva érvényes kitöltött domain igénylőlappal és webtárhely megrendelővel létrejött: Lipusz Informatika Lipusz Péter ev. (Kivitelező) Cím: 3399 Andornaktálya. Adószám: Bankszámla: Telefonszám: 70/ Web: (Megrendelő) Cím:.. Adószám:.. Telefonszám:.. Kapcsolattartó: között az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés alapját képező komponensek: Megrendelő részére komplett weboldal arculat tervezés és kivitelezés, domain név foglalás és adminisztráció, webtárhely szolgáltatás, és az elkészült weboldal publikálása az internetre. 2. Információ szolgáltatás: Kivitelező részére a Megrendelő tetszőleges adathordozón összekészíti, összeállítja a weboldal arculat kialakításához és a tartalom elhelyezéséhez szükséges forrásanyagokat. Segítséget munkatársainktól kérhet telefonon vagy -ben, hogy milyen adatokra, forrásanyagokra van szükség az oldal elkészítéséhez. 3. Kivitelezés teljesítése: A munkálatok elvégzését követően a Kivitelező a weboldalt készre jelenti. A weboldal komplett munkálatai készre jelentettnek minősülnek, ha a weboldal elérhető, és rajta a Megrendelő arculatának és tevékenységének megfelelő tartalom található. 4. Megrendelő által weboldal és a komplex szolgáltatás csomag díjazása: Jelölje meg a választott csomagot, az alábbi lehetőségekből választhat: Csomag megnevezések és díjak Válasszon: Tartalma: START HALADÓ PROFESSZIONÁLIS Domain név + web tárhely + Levelezés + statikus weboldal + arculattervezés Domain név + web tárhely + Levelezés + dinamikus weboldal + arculattervezés + szavazások + hirdetések + bővített video és képgaléria lehetőség Domain név + web tárhely + Levelezés + dinamikus weboldal + arculattervezés + szavazások + hirdetések + bővített video és képgaléria + blog + fórum + webshop lehetőség Listaár: ,-Ft ,-Ft ,-Ft Kedvezmény: 50% 60% 70% Kedvezményes ár: ,-Ft ,-Ft ,-Ft Mindhárom csomaghoz extra kedvezményként a következő szolgáltatásokat adjuk: Extra kedvezmény: GOOGLE kereső rendszerbe történő integrálás, FACEBOOK adminisztráció GOOGLE ADWORDS hirdetési kampány előkészítése

6 5. Hibabejelentés: Az elkészült oldal működésével kapcsolatban a Kivitelező három hónap szavatosságot vállal. Ez idő alatt bekövetkezett szerkezeti, működési problémák díjmentesen javításra kerülnek. Észrevételt tenni lehet: Bali Zoltán, / telefonon vagy a címen. 6. Szerződés időtartama: A szerződést a Felek jelen szerződés aláírási dátumával kötik. A helyesen kitöltött és aláírt dokumentumok beérkezésével megkezdjük a regisztrációs és egyéb munkafolyamatokat. Domain regisztráció 14 napos kötelező átfutási idővel intézhető. A web tárhelyének kialakítását 2 munkanapon belül vállaljuk. A weboldal elkészítése függ az oldal komplexitásától, maximum 60 nap határidővel átadásra, publikálásra kerül. Amennyiben a Kivitelező a Megrendelőtől megvalósítási ütemezés szerint nem kap feldolgozandó tartalmat, a fejlesztési fázisokban nem pozitívan együttműködő, a kivitelezési határidő hatályát veszti. 7. Számlázási feltételek: Jelen dokumentum aláírásával és a választott szolgáltatási csomagnak megfelelő díj értékében Kivitelező számlát állít ki a Megrendelő részére. 8. Jelen szerződésben nem foglalt tevékenységek: Az elkészített weboldal készre jelentését követően a Megrendelő megbizonyosodik annak helyes működéséről. Észrevétel esetén jelen szerződés 5. pontjában meghatározottak alapján járhat el. Kivitelező a weboldal karbantartását, frissítését, kisebb módosításait az első éven vállalja. Nagyobb szerkezeti átalakítások, folyamatos weboldal frissítési, karbantartási tevékenységek végzése Megrendelővel egyedi megállapodást igényelnek 9. Egyéb kikötések: A szerződés érvényessége jelen megállapodás mindkét fél által történő aláírásával lép hatályba. Bármelyik fél részéről szerződésszegés esetén azonnali felmondásnak van helye. Felek a szerződést kizárólag írásban módosíthatják. A szerződésben feltüntetett árak nettó árak. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk. Előírásait veszik figyelembe. Jelen szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatos jogvita esetén a Felek Kivitelező székhelye szerinti Bíróság illetékességét ismerik el. Megrendelő Kivitelező Dátum:..