Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: Képviselő: Szőnyi György vezérigazgató Közösségi adószáma: HU Cégjegyzékszáma: cím: Honlap: a továbbiakban Szolgáltató másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószám: Képviselő: Közösségi adószáma: Cégjegyzékszáma: cím: Honlap: a rendszerhasználó, azaz a regisztráció során megadott és ezen szerződés elfogadásakor megerősített adatokkal rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb olyan jogalany, aki saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat a továbbiakban Felhasználó között, a továbbiakban a Szolgáltató és a Felhasználó együttesen, mint Felek között, az alábbi feltételekkel:

2 1. Az ÁSZF tárgya, a DNT szolgáltatás: A szolgáltatás dokumentum feldolgozási és/vagy archiválási szolgáltatást, illetve a szerződés egyes fejezeteiben és mellékleteiben leírt, a szolgáltatási szinteknek megfelelő kiegészítő szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) biztosít a Felhasználó vagy a Felhasználó rendszere számára, a Felhasználó által biztosított adatbázis alapján. A termék az előzetesen egyeztetett alkalmazásprogramozási felületen (Application Programming Interface, továbbiakban API) érhető el, vagy a donottype.com web oldalon. 2. Az ÁSZF hatálya: 2.1 A Szolgáltatásra történő regisztrációval az ÁSZF feltételeit a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF által szabályozott megállapodás akkor jön létre, amikor a Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja. 2.2 A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja, hogy a Felhasználóval történő 3.1 pont szerinti szerződéskötési időpont és az abban az időpontban hatályos ÁSZF a későbbiekben is hozzáférhető legyen. 2.3 Az ÁSZF határozatlan időre szól Amennyiben a Felek egymással a Szolgáltatásra vállalkozási szerződést kötnek, és a vállalkozási szerződés és az ÁSZF egyes rendelkezései eltérnek egymástól, úgy a Felek jogviszonyára az eltérő rendelkezések tekintetében a vállalkozási szerződés az irányadó. 3. Általános Felhasználási feltételek: Amennyiben a jelen ÁSZF olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltér, az külön figyelemfelhívó tájékoztatásként vastag betűvel került megjelölésre. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

3 4. Havidíjas és használat alapú árazás: 4.1. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása: Felhasználó a Szolgáltatóval köt szerződést a DNT szoftver havidíjas vagy volumendíj alapú használatára. Szerződésnek minősül a Felhasználó által Szolgáltató vagy annak viszonteladója weboldalán, telefonon, írásban vagy elektronikusan történő megrendelése. A Szolgáltatás használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles. A szerződés létrejöttét követően a Felhasználó Szolgáltatónak küldött Megrendelőn szereplő akciós árat vagy ennek hiányában Ft + Áfa egyszeri csatlakozási díjat köteles Szolgáltató felé megfizetni. A Felhasználó számára a szerződéskötési időponttól kezdődően elérhetővé válik a Szolgáltatás. A szerződés határozatlan időre szól. Felhasználó a szerződést szabályszerűen írásban bármikor, az adott naptári hónap végével felmondhatja. Ebben az esetben az adott hónapra vonatkozó szolgáltatási díj a Felhasználó részére kiszámlázásra kerül. A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a Szolgáltatás teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 30 nap. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez és a szoftverhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokhoz Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után maximum 30 napig nem történik meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó szoftverhez és a szolgáltatáshoz kapcsolódó archiválási szolgáltatását felfüggeszteni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után 90 napig sem történik meg a szerződés automatikusan megszűnik, és a Szolgáltató jogosult az archiválási szolgáltatás során a Felhasználó által tárolt adatokat törölni. Felhasználó a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a szolgáltatás havidíjának (amennyiben a megállapodás tartalmaz ilyen tételt) teljesítésére. Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan megszűnt Szolgáltatást szeretne aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg: Ha teljesen új adatbázisban szeretne archiválni, abban az esetben újra megrendeli a Szolgáltatást, és befizeti az első havidíjat

4 Amennyiben a Felhasználó a korábbi adatbázisához szeretne hozzáférést, annak elérésére a felmondás és az újraaktiválás közötti időszakra eső teljes szolgáltatási díj Szolgáltató számára történő megfizetésével van lehetősége. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve jelen szerződésben foglaltakat Felhasználó súlyosan megsérti. A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, és azon kötelezettsége is, mely alapján a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosítja Fizetési feltételek: A Szolgáltató szolgáltatásai ellenében történő fizetés mértéke és lejárta, a szerződéskötéskor érvényes árlista alapján történik. Az árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA-t. A fizetés minden hónapban utólag, a Szolgáltató mindenkor aktuális árlistája, vagy attól eltérő megállapodás esetén a Felhasználóval kötött Vállalkozási Szerződésben meghatározott kondíciók alapján történik. Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a szolgáltatási díjakról. A Szolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küldd a Felhasználónak, legalább 2 hónappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak. 5. A Felhasználóra vonatkozó szolgáltatási feltételek: A Szolgáltató a szoftvertermékhez egy nem kizárólagos, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Felhasználónak, az alábbi szabályoknak megfelelően: A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata 6. Felhasználó kötelezettségei Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az címre.

5 Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért (lásd Rendszerkövetelmény) a telekommunikációs kapcsolatért a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható. Felhasználó köteles rendszerét és programjait úgy kialakítani (például megfelelő biztonsági intézkedések vírusok ellen) hogy a biztonság, a feddhetetlenség, a rendszer elérhetősége ne csökkenjen. Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Köteles azon Szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel. Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett. Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatokat, melyeket a szoftverben tárol, az adatok jelentőségéhez mérten menti, azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak. Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során. Programhiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. Programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. Programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a hiba megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni. 7. Felelősség Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést. Szolgáltató felelőssége a kezdeti felhasználói hiányosságok miatt kizárt. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 342 (1) bekezdésében foglaltakat. 8. Adatvédelem

6 A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói azonosító, illetve jelszó védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználói azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. A Felhasználó személyes adatainak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az vagy az abból származó kár a Felhasználó vagy a Felhasználó ügyfelének szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el. A Szolgáltató a személyes adatok kezelését csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. számú törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény, illetve a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet figyelembevételével végzi. Az adatkezelés időtartamára az általános elévülési idő az irányadó, illetve az adatkezelés céljára tekintettel az arra vonatkozó jogszabályban meghatározottak. A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A Szolgáltató mindenkor aktuális Adatkezelési és Adatbiztonsági szabályzata az elektronikus számlázás szolgáltatás honlapján elérhető a Felhasználók részére. 9. Partner szoftverek Szolgáltató a DNT szolgáltatás partner szoftverekkel együtt tökéletes és hibamentes működését csak a mindenkori legfrissebb, illetve a legfrissebb verziót megelőző két szoftververziók között garantálja. 10. Érvényesség, felmondás Licensz jog a Szolgáltatás megkezdésétől annak megszüntetésig illeti meg a Felhasználót. A Szolgáltató a licensz jogot megszüntetheti és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZFben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Felhasználó licensz joga megszűnik. 11. Záró rendelkezések

7 Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 2 hónappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: Egyéb kérdésekben a Számlaközpont Zrt. ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére az címen. Budapest,.. Szolgáltató Felhasználó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

C I V I S S O F T. Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez

C I V I S S O F T. Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez C I V I S S O F T Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4030. Debrecen, Tégláskert u. 50. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás igénybevételéhez Alapvető rendelkezések 1.1. A szerződéses partner a Civissoft

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01 I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Utazzitthon.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.lui.hu/ weboldalon

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék száma: 01-09-982675 Adószáma: 23882991-2-42 Székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Vidorka Kézműves Szociális Szövetkezet a www.vidorka.hu oldalon található webáruházban (továbbiakban: webáruház ) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VISZONTELADÓK RÉSZÉRE Tartalom: 1. Felek 2. A Webáruházban forgalmazott termékekre vonatkozó általános tudnivalók 3. A viszonteladói keretszerződés megkötése, a regisztráció

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft.

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.15-06-

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezető A DiMa.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vagy Üzemeltető) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a www.dima.hu honlapon ( a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. v2015.01.01.

Általános Szerződési Feltételek. v2015.01.01. Általános Szerződési Feltételek v2015.01.01. 01 Általános információk... 2 01.1 Általános Információk... 2 01.2 Szolgáltatói adatok... 2 01.3 Ügyfélszolgálat elérhetőségei... 3 01.4 A szolgáltatási szerződés

Részletesebben

A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalom 1. ÉRTELMEZÉS... 3 2. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK... 4 3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA... 5 4. FIZETÉS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK... 6 5. AZ ELŐFIZETŐ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (Online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszerre vonatkozóan) 1. A szerződés tárgya Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babják

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A honlap (www.kozbeszerzesfigyelo.hu) használatával és a Közbeszerzés Figyelő (továbbiakban Kozbeszerzesfigyelo.hu) Szolgáltatás igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja

Részletesebben

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A honlap (www.arveresertesito.hu) használatával és az ÁrverésÉrtesítő Szolgáltatás igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. 1. A nyújtott

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben