ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS HATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS HATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPVETŐ SZABÁLYAI"

Átírás

1 ADÓZÁS RENDJE 1 1

2 ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS HATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2 2

3 ELLENŐRZÉS MEGINDÍTÁSÁNAK MÓDJAI Általános szabály szerint kétféle módon történik: megbízólevél kézbesítésével, vagy megbízólevél átadásával ( kivéve új eljárás ), illetve általános megbízólevél bemutatásával ( helyszíni ellenőrzés ). A fenti rendelkezések alapján idézés útján (függetlenül a közlés módjától) ellenőrzés megkezdésére nincs lehetősége az adóhatóságnak július 1-jétől a megbízólevél elektronikus úton is kézbesíthető. 3 3

4 ÁLTALÁNOS ELLENŐRZÉS HATÁRIDŐK Általános szabály szerint 30 nap, ettől eltérően adóellenőrzés ( ismételt ellenőrzés ) 90 nap, legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező cégek esetében 120 nap. Új eljárásnál a határidő az új eljárás elrendeléséről szóló tájékoztatás postára adásának ( átadásának napjától ) kezdődik, az új eljárást az erre vonatkozó döntés jogerőre emelkedésének napjától számított 60 napon belül kell elkezdeni. 4 4

5 MEGBÍZHATÓ ADÓZÓ, CÉGBEJEGYZÉSRE NEM KÖTELEZETT ADÓZÓK ELLENŐRZÉSI HATÁRIDEJE 180 nap (feltéve, hogy ha ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózó), kivéve, ha ellenőrzést akadályozó módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének [nincs taxatív felsorolás, a jogszabály a következő két esetet említi példálózó jelleggel: a) az ellenőrzés időtartama alatt nem elérhető, b) iratait teljes körűen az ellenőrzés 180 napon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja az adóhatóság rendelkezésére] 5 5

6 ELLENŐRZÉSI HATÁRIDŐ KOCKÁZATOS ADÓZÓKNÁL Ha az adózó az ellenőrzés alá vont időszakban, illetve annak egy részében, vagy az ellenőrzés időtartama alatt, illetve annak egy részében kockázatos adózónak minősül, akkor az ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik. 6 6

7 ELLENŐRZÉS HATÁRIDŐ SZÁMÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE NEM VEHETŐ IDŐSZAKOK I. Jellemző esetek: -idegen nyelvű ( kivéve német, angol, francia) számla, vagy más dokumentum szakfordításának benyújtásának ellenőrzés általi előírása esetén a felhívástól a teljesítésig, annak hiányában a megadott határidőig eltelt időszak; -hiányos és rendezetlen iratok, vagy hiányos és pontatlan nyilvántartások helyreállítására való adóhatósági kötelezés esetén a felhívástól a teljesítésig, annak hiányában a megadott határidőig eltelt időszak ( feltéve, hogy e nélkül az adókötelezettség nem állapítható meg ); 7 7

8 ELLENŐRZÉS HATÁRIDŐ SZÁMÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE NEM VEHETŐ IDŐSZAKOK II. Jellemző esetek: -kapcsolódó ellenőrzés időtartama; -már folyamatban levő ellenőrzés időtartama, ha annak eredménye a tényállás tisztázásához szükséges; -nemzetközi egyezmény, uniós adóügyi együttműködés alapján külföldi adóhatóság megkeresése annak postára adásától a válasz megérkezéséig eltelt időszak [ha 180 napon (2014-ig 1 éven belül) nem érkezik meg a válasz, akkor sem kötelező az ellenőrzés lezárása, ha válasz hiányában az ellenőrzés lezárásra került, akkor a válasz beérkezésétől számított 6 hónapon belül felülellenőrzés rendelhető el]. Az ellenőrzési határidőbe be számító időszakok alatt az adóhatóság az ellenőrzést minden korlátozás nélkül folytathatja. 8 8

9 KÉPVISELET SZABÁLYAI I. A képviselet joga alapulhat az alapító okiraton, valamint képviselőtől kapott meghatalmazáson. Magánszemély (kivéve egyéni vállalkozó) képviseletére jogosult meghatalmazás alapján más nagykorú magánszemély is, aki más személy (jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) esetében nem feltétlenül járhat el. Meghatalmazás alapján minden adózó esetében eljárhat az adóhatóság és az adópolitikáért felelős minisztérium előtt: - ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, könyvvizsgáló (2015-től), adótanácsadó, könyvelő; jövedéki tárgyú ügyben jövedéki ügyintéző (2016-tól); - számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja; - környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy. 9 9

10 KÉPVISELET SZABÁLYAI II január 1-jétől az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felelős minisztérium előtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozó speciális szabályok szerint e személyek nevében meghatalmazás alapján eljárhat az adóhatóság és az adópolitikáért felelős minisztérium előtt: - munkaviszonyban álló jogtanácsos; - nagykorú tag; - nagykorú alkalmazott; - megbízás alapján eljáró jogtanácsos

11 KÖTELEZŐ KÉPVISELET ESETEI Amennyiben adózó képviselője meghatalmazás alapján adózó nevében nem járhatna el, akkor - az adó feltételes megállapításánál; - a feltételes adómegállapításnál; - a szokásos piaci ár megállapításánál; - az adópolitikáért felelős miniszternél vagy a NAV felügyeletére kijelölt miniszternél benyújtott felügyeleti intézkedés iránti kérelemnél nevében olyan személy köteles eljárni, aki erre jogosult

12 ÁLTALÁNOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK Ellenőrzés időszakában: -bizonyítási indítvány benyújtása, -bármilyen tárgyban tájékoztatás kérése ( kivéve adótitoknak minősülő tények, körülmények ). Ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvvel szemben: -illetékfizetéssel nem járó észrevételezés joga. I.fokú határozattal szemben: II.- illetékköteles fellebbezés ( az illeték alapja a vitatott összeg, nem képezi illeték alapját az adóbírság és a késedelmi pótlék, vitatott összeg hiányában a minimális illetéket kell fizetni ) II. fokú határozattal szemben -- bírósági felülvizsgálat 12 12

13 ADÓFIZETÉSRE KÖTELEZETT SZEMÉLY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE I. Előzmény: Az AB 9/2013. (III. 6.) AB határozata (Magyar Közlöny 38. szám, március 6 ) szerint az adótartozás megfizetésére kötelezhető magánszemélynek is biztosítania kell az adóhatóságnak a jogorvoslat jogát. Jogalkotói megoldás (Art. 136/B. ) január 1-től: A felszámolási eljárás során végzett ellenőrzéshez kapcsolódóan keletkezett adótartozás megfizetésre kötelezett személynek lehetősége van a fizetésre kötelező határozat mellékletként megküldött jogerős határozattal szemben fellebbezést benyújtani, amelynek elbírálásáig végrehajtás nem történik, valamint a jogsértő megállapítás tekintetében a végrehajtás korlátozására kerül sor

14 ADÓFIZETÉSRE KÖTELEZETT SZEMÉLY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE II. Változások 2015-től A II. fokú adóhatóságnak először az utólagos adómegállapítás jogszerűségéről kell dönteni. A II. fokú adóhatóságnak egy határozatban kell dönteni az utólagos adómegállapítás jogszerűségéről és a végrehajtási jog korlátozásáról, ill. megszüntetéséről, a kötelezés jogszerűségéről Az II. fokú adóhatóságnak az iratok beérkezésétől számított 60 napon belül kell a határozatát meghoznia

15 ADÓFIZETÉSRE KÖTELEZETT SZEMÉLY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE III. Változások 2016-tól január 1-jétől valamennyi mögöttes felelős (gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője) jogosult fellebbezésre (nemcsak akkor, ha az utólagos adóellenőrzésre a felszámolási eljárás során került sor) Változás oka: 20/2015. (VI.16.) AB határozat 15 15

16 NEM ÁLTALÁNOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG II. Felügyeleti intézkedés Jogerős I., vagy II. fokú határozattal szemben nyújtható be a felettes adóhatóság részére. Ha a jogerős határozatot hozó felettes adóhatósága nem, vagy részben ad helyt adózó kérelmének, akkor annak felettes adóhatóságához is benyújtható felügyeleti intézkedés. A felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetéke a fellebbezési illetékkel egyezik meg. A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtott felügyeleti intézkedés esetén az illeték benyújtással egyidejű megfizetésének elmulasztása esetén a kérelem érdemi elbírálása megtagadható. A Nemzetgazdasági Minisztérium akkor is érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a kérelmet, ha az adózó a jogerős határozattal szemben bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett

17 NEM ÁLTALÁNOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK II. Ismételt ellenőrzés kérése Új tény, körülmény fennállása alapján, ha ez a jogerős I., vagy II. fokú határozat megállapításait megváltoztatná, feltéve, hogy a hivatkozási alapként szolgáló tényről, körülményről az adózó nem tudott, illetve nem tudhatott. Az adóhatóság az ismételt ellenőrzést felülellenőrzés formájában is elvégezheti, amely keretében az adózó terhére módosítható már egy 1 éven túli jogerős határozat is

18 Fajtái: -adóbírság, - késedelmi pótlék, - mulasztási bírság. KISZABHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK Alapelv: Az eljárás lefolytatásának időszakában érvényes mérték alapján állapítandó meg, de ha az elkövetés időpontjában kisebb mértékű a jogkövetkezmény, akkor legfeljebb ennek megfelelő összegben szabható meg. Adóbírság és késedelmi pótlék kizárólag utólagos (ellenőrzéssel lezárt időszakot teremtő) adóellenőrzés keretében szabható ki

19 ADÓBÍRSÁG Mértéke: - általában 50 %, - kivételes esetben 200 % (bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítése esetén). Alapja: - adóhiány (az esedékességig meg nem fizetett adókülönbözet, - jogtalanul igényelt és kiutalt adó (támogatás). Az eredeti esedékesség napján fennálló túlfizetést az adófizetési kötelezettség teljesítéseként csak akkor lehet figyelembe venni, ha a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének napján is fennáll. Az 50 %-os mértékben kiszabható adóbírság hivatalból, vagy kérelemre mérsékelhető, ennek elbírálására az adóhatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik

20 ADÓBÍRSÁG KISZABÁSÁNAK SPECIÁLIS ESETEI Nem szabható ki: - a magánszemély terhére, ha az adóhiány a munkáltató (kifizető) valótlan adóigazolása miatt keletkezett; - örökös, vagy megajándékozott személy terhére az adózónál keletkezett adóhiány után. A munkáltató (kifizető) járulékkal kapcsolatos jogsértése esetén az adóhiányt, az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot a munkáltató (kifizető) köteles megfizetni, kivéve, ha az adóhiány az adózó jogszerűtlen nyilatkozatának következménye. A munkáltató (kifizető) a magánszemélyt terhelő szja-val kapcsolatban követett el jogsértést, akkor az adóhiányt a magánszemély (kivéve, ha azt tőle levonták), az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot a munkáltató (kifizető) köteles megfizetni

21 KÉSEDELMI PÓTLÉK Mértéke és a felszámíthatóságának időszaka: - a jegybanki alapkamat kétszerese az esedékességtől a jegyzőkönyv keltéig terjedő időszakra, de maximum 3 évre. Alapja: - meg nem fizetett adó (tehát a pótlékszámítás időszakában időlegesen fennálló túlfizetés is csökkenti a késedelmi pótlék alapját). Új eljárás lefolytatása esetén az eredetileg kiszabott késedelmi pótléknál magasabb összegű pótlék is adódhat. A késedelmi pótlék mérsékelhető az adóbírság mérséklésére vonatkozó szabályok szerint a pótlékszámítás időszakának rövidítésével

22 MULASZTÁSI BÍRSÁG [ART ] Mértéke: - egyes esetekben meghatározott összeghatárig szabható ki; - más esetekben minimum összeg került meghatározásra; - egyes esetekben függhet a jogsértések számától is; - értékhatárt meghaladó készpénzfizetés esetén a bírság fix összegben meghatározott; - bírság kiszabásához intézkedés(ek) is párosul(hat)nak ( /A. ). A számlaadási és nyugtaadási kötelezettség elmulasztásánál az abban közreműködő személy is bírságolható. A bírság megállapításánál az adóhatóságot mérlegelési jogkör illeti meg, mérsékelhető hivatalból, illetve kérelemre, kivéve az értékhatárt meghaladó készpénzfizetés esetén. A mulasztási bírság megállapításával kapcsolatban az Art. nem tartalmaz elévülésre vonatkozó szabályokat

23 ADÓBÍRSÁG BÍRSÁG MÉRTÉKE MEGBÍZHATÓ ADÓZÓNÁL NAV adóbírságot legfeljebb felső határ 50 %-ig szabhat ki, ha az adózó az utólagos ellenőrzés alá vont adómegállapítási időszak egészében vagy az utólagos ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában megbízható adózónak minősült, kivéve, ha ezáltal kockázat adózóvá válik

24 ADÓBÍRSÁG BÍRSÁG MÉRTÉKE KOCKÁZATOS ADÓZÓNÁL Ha az adózó a jogszabálysértés elkövetés időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárás, illetve az adóhiány megállapítás (jegyzőkönyvezés) időpontjában kockázatos adózónak minősült, akkor NAV adóbírság kiszabását nem mellőzheti, és az általa kiszabható legkisebb bírság a felső határ 50 %-a

25 MULASZTÁSI BÍRSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA MEGBÍZHATÓ ADÓZÓNÁL NAV mulasztási bírságot legfeljebb felső határ 50 %-ig szabhat ki, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában megbízható adózó, kivéve, ha e státus elvesztését eredményezi. Bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség (kivéve foglalkoztatotti bejelentés, EKAER bejelentés elmulasztása vagy hibás teljesítése) mulasztása esetén bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, vagy a hiba javítására, ennek nem teljesítése esetén szabható ki mulasztási bírság (ez a szabály vonatkozik a cégbejegyzésre nem kötelezett adózóra is)

26 MULASZTÁSI BÍRSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA KOCKÁZATOS ADÓZÓNÁL Ha az adózó a jogszabálysértés elkövetés időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárás, illetve az adóhiány megállapítás (jegyzőkönyvezés) időpontjában kockázatos adózónak minősült, akkor NAV a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti, és az általa kiszabható legkisebb bírság a felső határ 50 %-a. NAV által kiszabható mulasztási bírság felső határa, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a mulasztás feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában kockázatos adózónak minősült, kiszabható mulasztási bírság a felső határ 150 %-a

27 KÉSEDELMI PÓTLÉK MEGÁLLAPÍTÁSA KOCKÁZATOS ADÓZÓNÁL Ha az adózó a késedelmi pótlék megállapítása időpontjában kockázatosnak minősülő adózó terhére adóhiány után a késedelmi pótlék nem mérsékelhető, valamint a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének 365- öd része

28 2016. ÉVI VÁLTOZÁSOK 28 28

29 BEVALLÁSI NYILATKOZAT I. Adóévet követő év január 31-ig (első alkalommal január 31-éig) az SZJA bevallás adóhatóság elkészítheti az egyéni vállalkozók és a jövedelmet valló mezőgazdasági őstermelők kivételével valamennyi magánszemély számára, ha a munkáltatója (több esetén bármelyiknek, hiánya esetén adóhatóság felé) részére nyilatkozatot tesz feltéve, hogy - az adóévben mástól jövedelmet nem szerzett, - semmilyen adó- vagy adóalap-kedvezményt nem vett igénybe, és - az adójáról nem kíván rendelkezni (ide nem értve az adó %-a)

30 BEVALLÁSI NYILATKOZAT II. A bevallási nyilatkozat megtételére előírt határidő jogvesztő, továbbá nem vonható vissza. Az adóhatóság a munkáltató(k)tól származó havi '08. sz. bevallások adatait alapján az adóévet követő év május 20-áig állapítja meg az adót. Eltérés (levont és a ténylegesen fizetendő adó nem egyezik meg) esetén a különbözetről az adóhatósági értesítést küld. NAV '08. sz. bevallást érintő önellenőrzésből vagy utólagos javításból eredő különbözetről határozat hoz. Magánszemély terhére jelentkező különbözet feltárás esetén a magánszemélyt nem terheli jogkövetkezmény (adóbírság, késedelmi pótlék)

31 BEVALLÁSI NYILATKOZAT III. Ha a magánszemély terhére jelentkező különbözet a munkáltató által hibásan, hiányosan teljesített adó- és járulékbevallás miatt áll elő, akkor az adóbírságot és késedelmi pótlékot az adóhatóság a munkáltató terhére állapítja meg. Amennyiben utólag megállapításra kerül, hogy a magánszemély bevallási nyilatkozatot nem tehetett volna, akkor a megállapított adó önellenőrzéssel helyesbíthető

32 ADÓZÓK MINŐSÍTÉSE I. - kizárólag cégbejegyzésre kötelezett belföldi, vagy áfa-regisztrált külföldi vállalkozás minősíthető; - első ízben I. negyedévében, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján, a negyedévet követő 30 napon belül; - adózó értesítése elektronikus úton a minősítésről (megbízható, vagy kockázatos); - minősítéstől, vagy annak elmaradásától számított 6 hónapon belül (jogvesztő határidő) a minősítés, vagy annak elmaradása kifogás benyújtása útján vitatható; 32 32

33 ADÓZÓK MINŐSÍTÉSE II. - kifogás elfogadásáról elektronikus úton az adóhatóság tájékoztatást küld; - kifogás elutasításáról az adóhatóság határozatot hoz; - minősítés a minősítést követő hónap első napjától hatályosul; - minősítés változatlansága esetén adóhatóság nem küld értesítést, változás esetén van értesítés; - minősítés lekérdezhető ebev-szolgáltatás keretében (első ízben II. negyedévet követő minősítés); 33 33

34 ADÓZÓK MINŐSÍTÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI Jogutódlásnál általában akkor minősülhet megbízható adózónak, ha minden jogelődje ez volt, bármely jogelőd kockázatos adózónak minősül, akkor a jogutód is kockázatos; Különválás, kiválás és átalakulás esetén a jogutód és a jogelőd minősítése azonos marad 34 34

35 MEGBÍZHATÓ ADÓZÓ FOGALMA I. - cégbejegyzésre kötelezett legalább 3 éve folyamatosan működik (áfa-regisztrált külföldi vállalkozásnál legalább 3 éve történt a regisztráció); és - a tárgyévben és az azt megelőző öt évben (vagy működése alatt) a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg a tárgyévre megállapított adóteljesítmény ( pont) 3%-át, - a tárgyévben és az azt megelőző öt évben (vagy működése alatt) a NAV nem indított végrehajtási eljárást (kivéve az adónemek közötti átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását); 35 35

36 MEGBÍZHATÓ ADÓZÓ FOGALMA II. - a tárgyévben és az azt megelőző öt évben (vagy működése alatt) nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt; - naptári negyedév utolsó napján nem rendelkezik forintot meghaladó nettó adótartozással, - a tárgyévben és az azt megelőző öt évben (vagy működése alatt) nem állt és nem áll a 24/A. (1) bek. c) pontja szerinti (bevallás elmulasztása) adószám felfüggesztés hatálya alatt, - a tárgyévben és az azt megelőző öt évben (vagy működése alatt) nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt; 36 36

37 MEGBÍZHATÓ ADÓZÓ FOGALMA III. - a terhére a NAV által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg a tárgyévre megállapított adóteljesítmény 1%-át, - a tárgyévben és az azt megelőző öt évben (vagy működése alatt) nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és - nem minősül kockázatos adózónak. Feltételeket egyidejűleg kell teljesíteni

38 MEGBÍZHATÓ ADÓZÓ STÁTUS ELŐNYEI - áfa kiutalási határidő 45 nap (2018-tól 30 nap); - NAV legfeljebb egyszer 12 havi pótlékmentes részletfizetést biztosít, ha az általa nyilvántartott tartozás (kivéve levont járulék és adó) forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb forint (NAV elektronikus negyedévente küld ajánlatot, elfogadására 8 napos jogvesztő határidő); 38 38

39 KOCKÁZATOS ADÓZÓ FOGALMA - Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt nem álló cégbejegyzésre kötelezett, vagy áfa-regisztrált külföldi vállalkozás a következő 2 esetben: január 1-jén, vagy ezt követően hatályosult jogsértés folytán szerepel: nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján [55. (3) bekezdés], vagy nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján [55. (5) bekezdés], vagy be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján [55. (6) bekezdés], január 1-jén, vagy azt követően egy éven belül a NAV ismételt üzletlezárást rendelt el

40 KOCKÁZATOS MINŐSÍTÉS - felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt nem álló a minősítés az okot adó feltétel bekövetkezésétől számított egy évig; - ha az adózó felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alá kerül, a minősítés nem él, ha az eljárás az jogutód nélküli megszűnése nélkül zárul, akkor a jogkövetkezményeit ismét alkalmazni kell a fennmaradó időre (1 éves időtartamba a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás ideje nem számít bele); - NAV a minősítést a soron következő negyedéves minősítéskor megszünteti, ha az adóhiány, bírság és pótlék, illetve adótartozás megfizetésre került

41 KOCKÁZATOS ADÓZÓ STÁTUS HÁTRÁNYAI - áfa kiutalási határidő 75 nap; - végelszámolás esetén kötelező ellenőrzés (2016. január 1-jétől adóhatósági döntés alapján csak ebben az esetben)

hungary Az adózás rendjéről szóló törvény 2016-os módosításai 2015/2016 Tisztelt Ügyfeleink!

hungary Az adózás rendjéről szóló törvény 2016-os módosításai 2015/2016 Tisztelt Ügyfeleink! OLDAL 1/5 DECEMBER 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban az adózás rendjéről szóló törvény (ART) legfontosabb változásaira szeretnénk felhívni a figyelmüket, amelyek 2016-tól lépnek érvénybe. A jogszabály

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

Innovációs járulék. (2004. évi XXXIV. KKV tv.) u évi LXXVI. tv. (hatályos től)

Innovációs járulék. (2004. évi XXXIV. KKV tv.) u évi LXXVI. tv. (hatályos től) EGYÉB ADÓK 2015. év Innovációs járulék u 2014. évi LXXVI. tv. (hatályos 2015.01.01-től) u első ízben a 2015-ben kezdődő üzleti év első napján fennálló állapot szerint u mentes (15. (2)) az adó alól a mikro-

Részletesebben

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ADÓ SZÁMVITEL AUDIT BÉR HR AZ ART 2016-OS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A VÁLLALKOZÁSOKRA dr. Fekete Zoltán Titusz Az Art. változásának hatásai a vállalkozásokra - 2016 Adózók minősítésének

Részletesebben

2016. január 1-től hatályos változásai

2016. január 1-től hatályos változásai Az adózás rendjéről szóló törvény 2016. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Évközi változások - Magánszemélyek adóazonosító jelének megállapítása hivatalból - 2016. július

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4.

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Ellenőrzésre történő kiválasztás Megszűnt a 3 évenkénti kötelező ellenőrzés

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

T/6636. számú. törvényjavaslat. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról

T/6636. számú. törvényjavaslat. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6636. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben

Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben Jónak lenni jó. Az adózók minősítésének új szabályai, a jogkövető magatartás honorálása az adózás rendjéről szóló törvényben Koltainé Magyar Zsuzsanna NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatóság 2016. november

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

változásai Dr. Kovács Ferenc Igazságügyi adó- és járulékszakértő www.saldo.hu www.adozasitanacsadas.hu

változásai Dr. Kovács Ferenc Igazságügyi adó- és járulékszakértő www.saldo.hu www.adozasitanacsadas.hu Az adóeljárási szabályok változásai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Áttekintés Adózók minősítése: megbízható adózó, kockázatos adózó Kedvezmények, büntetések

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Adóváltozások 2016. Személyi jövedelemadó. Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

Adóváltozások 2016. Személyi jövedelemadó. Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink! ABT Treuhand csoport H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Te l.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Szerzők: Dr. Pétervári Orsolya Soós László Adóváltozások 2016 Budapest, 2015.12.07.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Adójogi szankciók. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165-174/A. Késedelmi pótlék. Alapja, mértéke

Adójogi szankciók. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165-174/A. Késedelmi pótlék. Alapja, mértéke Adójogi szankciók Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165-174/A. Késedelmi pótlék Alapja, mértéke Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, a költségvetési támogatásnak

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Az áfacsalás elleni küzdelem jövője, avagy milyen következtetések vonhatóak le a külföldi tapasztalatokból 2015. november 10. Farkas Gábor menedzser I. Az áfacsalás számokban - bevezetés az államháztartás

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI Előadás témacsoportjai I. II. Jogszabályi előzmények, változás céljai, Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak. Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Adóváltozások 2016. Adózás rendje Helyi adók Társasági adó Általános forgalmi adó Jövedéki adó Illeték. PKF Magyarország

Adóváltozások 2016. Adózás rendje Helyi adók Társasági adó Általános forgalmi adó Jövedéki adó Illeték. PKF Magyarország Adóváltozások 2016. Adózás rendje Helyi adók Társasági adó Általános forgalmi adó Jövedéki adó Illeték A PKF International, mint független könyvvizsgáló és tanácsadó irodák szövetsége 120 ország 440 irodájában

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Hatály: 2016.V.1. - 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében

Részletesebben

Változások az adózásban

Változások az adózásban Változások az adózásban A 2016-tól, illetve 2017-től életbe lépő adójogszabályi változások számos változást hoznak úgy a társaságok, mint a magánszemélyek életében. Az alábbiakban a 2015. december 14-ig

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2013. év során történt változtatások Bevallási szabályok Art. 31. (2) bekezdés 29. pont alapján

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Az adózás rendje évi XCII. törvény

Az adózás rendje évi XCII. törvény Az adózás rendje 2016 2003. évi XCII. törvény 1 Az adóhatóság átalakulása 1 Az átalakítással az eddigieknél egyszerűbb, átláthatóbb szervezet jött létre. Egy teljes hierarchikus szint, a regionális főigazgatóságok

Részletesebben

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük A törvény célja Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be Tisztelt Adózó! Kérjük, válasszon az alábbi pontok közül a pontokhoz írt leírásnak megfelelően annak érdekében, hogy a nyomtatványkitöltő program a megfelelő lapokat ajánlja fel Önnek az adatlap kitöltéséhez.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A jogszabály mai napon (2016.03.01.) hatályos állapota. A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2017.I.1. - 2017.XII.31.) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300092.tv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2016. szeptember 29. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ket. alkalmazása adóügyekben Kizárt rendelkezés: Art. 5. (2) bek. c) pont adóügyekben

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 69. számú információs füzet A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL (A MAGÁNCSŐD ELJÁRÁSSAL) KAPCSOLATOS ADÓZÁSI TUDNIVALÓK 2015. szeptember 1-jével hatályba lépett a devizahiteles adósok

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény. 2003. évi XCII. tv.

Az adózás rendjéről szóló törvény. 2003. évi XCII. tv. Az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. tv. Az adózás "rendjének" szabályozása Az adózók jogait és köteleze:ségeit "teszi rendbe" Kódexnek nem minősülő, de kódexszerű jogszabály Eljárásjognak

Részletesebben

Az Art évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél osztályvezető 2016.

Az Art évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél osztályvezető 2016. Az Art. 2016. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél osztályvezető 2016. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása I. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1 Kitöltési útmutató a 1543TAO jelű, az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2015-ben a társasági adó alanyává vált adózó

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Képviseleti szabályok - Állandó meghatalmazott felelőssége - Végelszámoló kötelezettségének kimondása Bejelentési kötelezettség -

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben