A nemzetiségi kérdés,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetiségi kérdés,"

Átírás

1 A nemzetiségi kérdés, = Magyar Világ , 39^0 sz. Vereczkei álnév alatt. = A XlX-ik századból átörökölt eszmék közül talán egy sem volt hatásosabb, mint a nemzetiségi kérdés. Valamennyi emberi alkotás módjára ez is bűnbea fogantatott; ami annál természetesebb, mert szülő anyja a politika volt, amelyet a mi népünk találóan úri huncutságnak nevez. Harmadik Napoleon meg akarta törni az osztrák imperiumot és azokat a német uralkodó házakat, amelyek Ausztriával együtt a divide et impera politikáját követték. Hogy ezt a célt elérje, napirendre tűzte a fajpolitika kizárólag államalkotó jogosultságának elvét. Ez az elv mai napig se tűnt le a napirendről s bár Sedannál keservesen megboszúlta magát szerzőjén, de úgy az ő uralkodása alatt, mint azóta is nagy rombolásokat vitt végbe Európaszerte. Azok az államok, amelyeket az új eszme kényelmetlenül érintett, természetesen védekeztek ellene. így nem is csoda, ha az eszme fogalmi meghatározásánál a politika megelőzte, sőt egyenesen mellőzte a tudományt; aminek aztán az lett a következménye, hogy a nemzetiségi kérdéshez egy csomó fogalomzavar fűződött. Természetesen ez a kérdés egy államot sem érintett kényelmetlenebbül, mint Ausztriát. Itt sem hiányzott ugyan az uralkodó faj, sőt viszonylagos többsége és legnagyobb intellectualis ereje miatt még ma is ilyennek tekinthető az osztrák-német, de mindemellett az uralkodóház nem volt képes, vagy ami valószínűbb nemzetellenes irányánál fogva nem is akarta kialakítani az osztrák nemzetet" és így nem tudott mással védekezni az uralkodóvá vált nemzetiségi eszme ellen, mint azzal, hogy a birodalom népeit és néptörzseit

2 elnevezte Natíonalitáten = nemzetiségeknek. így alakúit aztán ki az a fogalomzavar, mintha a nemzetiség a nemzetnek vagyis az állampolgárok összeségének valamelyes alfaját, úgyszólván bizonyos statust in statu képezne és csodálatos, hogy e hibás felfogásnak még olyan világos fő sem volt képes ellentállani, mint a mi Eötvös Józsefünk. Az ő nagy tekintélyének számlájára esik, hogy e fogalomzavart később a magyar törvényhozás is szentesítette. A tudomány azonban ezt a hibás fogalmat ha az százszor is lenne törvénybe iktatva soha sem fogja szentesíteni. Nevezetesen pedig nemzetiség alatt soha sem fog mást érteni, mint a valamely nemzethez, tehát az ország lakóinak összeségéhez tartozást, amelynek nincs többes száma. A fajt és fajbeliséget, vagy az anyanyelvet a tudomány soha sem fogja összetéveszteni a nemzetiséggel, de lassanként az élet is símúlni fog a tudományhoz, mert a közéletben éppen olyan romboló hatása van a fogalomzavaroknak, mint a magánéletben a félreértéseknek. Nekünk, görög katholikusoknak, idővel talán még büszkeségünkre fog válni, hogy mi adtuk meg az első lökést a tisztultabb felfogásra. Orosz ajkú népünkben, amely magát Rákóczi népének nevezi, már e névre való büszkeségénél fogva sem verhetett gyökeret az az irány, hogy osztrák mintára politikai nemzetiséggé való kialakulása által még ha számereje azt lehetővé tette volna is elszakadjon a magyar nemzet testétől. Magyar ajkú népünket pedig a kényszerűség vitte rá arra, hogy a zavaros fogalmak tisztázását követelje. Ez a nép ősidőktől fogva áldozata volt egy másik, nem kevésbbé indokolatlan fogalomzavarnak, amely t. i. ezt a színmagyar népet pusztán régi liturgikus nyelve révén összetévesztette orosz és oláh hittestvéreivel. Mi sem természetesebb tehát, mint az, hogy amidőn ez a magyar ajkú nép lelki szükségének kielégítése végett templomaiban meghonosította a magyar istentiszteleti nyelvet s azt 1900-iki tömeges zarándoklatával a római szentszék előtt is megvédelmezni igyekezett, ezáltal egyúttal nemzetiségét, vagy helyesebben szólva, fajbeli érdekeit is védelmezte. A római zarándoklatról kiadott Emlékkönyv ben a görögkatholikus magyarok a nemzetiség fogalmának következő, a tudomány követelményeinek minden tekintetben megfelelő definitióját adták: Más dolog a vallás és megint más a nemzetiség, sőt maga a nemzetiség is nem azonos sem a faji leszármazással, sem az

3 40 anyanyelvvel; a vallás kizárólag a lelki szükség kérdése, a faji leszármazás a tudományé, az anyanyelv a nevelés és a statisztika kérdése, a nemzetiségi hovatartozásra pedig a közös múlt által megszentelt hagyományokon kívül, egyes-egyedül a politikai meggyőződés és a hazafiúi érzelem lehet döntő és irányadó". Azonos ez a fölfogás azzal, mely habár talán öntudatlanul is kezdettől fogva gyökeret vert egyházmegyéink népfajai közt, különösen pedig szláv ajkú népünkben, melynek egy töredéke részese volt a honfoglalásnak s ez a rész az idők folyamán teljesen beolvadt a magyarságba, a nagyobb rész pedig Korjatovics herceg vezetése alatt költözött be hazánkba. Legelőször ennek a fölfogásnak Deskó János beregi főesperes adott formaszerű kifejezést egy jeles cikkében, amelynek sarkalatos pontja az, hogy:,,e népfaj a magyar állameszmének hódolva, mint döntheietlen szikla, ellenállt és áll a nemzetiségek dekomponáló befolyásának".*) Az államjogi elmélet ugyanezt a követelményt állítja föl, de természetesen nem az egyik vagy másik, hanem az összes valamely országban lakó népfajokkal szemben. De elemezzük kissé közelebbről azt az elméleti tételt, hogy egy országban egy nemzetiségnél több nem képzelhető. Ellenvethető, hogy ez a fölfogás letagadja azt a tényt, mely szerint Magyarország lakosainak mintegy fele része nem magyar ajkú, és így voltakép e felfogás nem egyéb, mint célzatos előlegezése a sovénpolitika amaz ábrándképének, mely a jövőben Adria és a Kárpátok közt nem lát mást, mint magyart. Szolgáljanak az alábbi sorok annak igazolásáúl, hogy ez a szemrehányás nem csak alaptalan, hanem a mi álláspontunk egyenesen a most uralkodó túlzó felfogások ellen fordúl. Ha ugyanis áll az a tétel, hogy hazánk minden polgára, tekintet nélkül fajára és anyanyelvére, nemzetiségére nézve nem lehet más, mint magyar: akkor semmi jogosultsága sincs annak, hogy az ország nem magyar nyelvei és népfajai idegeneknek tekintessenek, de viszont annak sincs jogosultsága, hogy emezek kulturája idegenből táplálkozzék. Akkor az államalkotó magyar fajnak azt a jogát, hogy ő adja meg az államnak nyelvi és nemzetiségi karakterét, senki sem vonhatja kétségbe, de viszont nincsen uralkodó magyar faj, mert nincsenek szolgafajok. Az állam- *) Lásd a függelékben. 4

4 50 alkotás idejéből való uralkodó faji jelleg csak akkor éled föl időlegesen újra, ha ezt egyik vagy másik népfajjal az állam egysége ellen irányúló tömörülése miatt éreztetni szükséges és rendet kell csinálni. Tudományos szempontból továbbá mindenféle nemzetiségi tömörülést nyilt ellenségeskedésnek kell minősíteni, még pedig egyszerűen azért, mert nem képzelhető oly nemzetiségi tömörülés, mely vagy kifelé ne gravitálna, vagy legalább az állam belső egységét fölbontani nem akarná. Hiába hivatkoznak az ellenkező fölfogásúak Svájczra, mert ott nincs más nemzetiség, mint a svájczi s ez a germán népfaj az, mely ott az államnak nemzeti és jóformán nyelvi karakterét is megadja, csakis a Svájcz különleges helyzetéből folyó ama természetes megszorítással, mely az ott találkozó három nagy kulturnép és a nemzetközi kultura érintkezési pontján úgyszólván önként adódik. Ott a faji türelmességet a nemzetközi kultura is támogatja, de ez a faji faji türelmesség épp úgy, mint a felekezeti türelmesség, mindenütt egyik természetes követelménye az állami életnek s abban nyilvánúl, hogy egyfelől az állam nyelvét, már csak saját érdekében is, az államhatalom által nyújtandó alkalom mérvéhez képest mindenkinek meg kell tanulnia, de viszont senkinek sem szabad megütközni azon, ha a más anyanyelvűek egyúttal régi nyelvkincsüket is megőrizni igyekeznek. A két vagy többnyelvűségre ugyancsak Svájcz a legszebb példa, de mint fokozott művelődési tényező, ez a kétnyelvűség a tudomány ítélőszéke előtt kétélű fegyverré válhatik ott, ahol államellenes nemzetiségi tömörülések előfordúlnak. Végre pedig a tudomány is nem csak támogatja, de egyenesen ajánlja a fajok keverését és keresztezését, még pedig nem csak azzal a végcéllal, hogy egy távolabbi idő nemzedékében a faj és a nemzet fogalma lehetőleg egybeolvadjon, hanem azzal az átmeneti célzattal is, hogy ezáltal az államra nézve hátrányos tömörülések ellensúlyt nyerjenek. íme tehát a mi fölfogásunk a nemzetiségi kérdésről az egész vonalon a sovinizmus ellen fordúl, még pedig úgy a túlzó magyar nemzeti irány, mint az úgynevezett nemzetiségi" sovénség ellen. Nem a törvény tételes intézkedéseitől, hanem az állam konkrét létfeltételeitől, az államalkotó faj türelmességétől és a tényleges erőviszonyoktól is függ, hogy ezen a köznapi használattal nem egészen egyező, de elméletileg egyedül helyes fölfogással

5 51 szemben adható-e hely kivételnek, vagy sem? Ily kivételnek természetesen semmi esetre sem lehet helye akkor, ha az erre való törekvés nem magában a köznépben gyökerezik, hanem csak, mint a belőle kikerülő intelligens elemek fontoskodása, strébersége, vagy éppen külföldi impulzusok befogadására való hajlandósága, szóval, mint úri huncutság" jelentkezik. Nem akarok e kérdésről hosszabb tanúlmányt írni, csak a mi szláv ajkú, de az úgynevezett szláv szolidaritástól teljesen távol álló népünknek a magyarsághoz való viszonyát kívánom még röviden taglalni. Természetesen, Magyarország a szabadság országa és szinte lehetetlen, hogy ily fontos kérdésben mindenki egy véleményben legyen. Lehetnek köztünk és bizonyára vannak is olyanok, kiket a faji érzés, vagy a politikai felfogás más, a régi hagyományokkal ellentétes meggyőződésre visz. Mi ezekkel szemben egyszerűen a quod uni justum, alteri aequum álláspontján vagyunk és senkire sem akarjuk ráerőszakolni saját meggyőződésünket, de magunk részéről mindaddig az itt kifejtett irányt fogjuk követni és támogatni, míg egyházmegyéink népeinek többsége félreismerhetlenűl nem szakít a régi hagyományokkal, mert mert mint a római zarándoklatról kiadott Emlékkönyv 38-ik lapján írva van: úgy egyházunknak, mint hazánknak tartozunk azzal, hogy mozgalmunk a régi hagyományok megváltoztatására, ne csak okot, de még ürügyet se szolgáltasson". Ismételjük tehát, hogy a mi álláspontunk a nemzetiségi kérdésben ép úgy összhangzásban van az államjogi elmélettel, mint Rákóczi népé"-nek történeti hagyományaival. Zavaró momentum csakis a Bach-korszak óta merült föl köztünk, részint nemzetiségi irányban, részint pedig az egyháznyelvi türelmesség terén. Az utóbbival bőven foglalkoztam előbbi cikkeimben, itt csak az előbbire szorítkozom. Senki sem csudálkozhatik azon hogy míg a nemzetiségi törvény fennáll, vagy legalább az ország nem magyar ajkú polgárainak hozzájárulásával aboleálva nem lesz: mindenkor lesznek egyesek szláv ajkú népünk vezetői közt, akiket nyugtalanítani fog az a gondolat: vájjon nem tehetnek-e maguknak szemrehányást abból, hogy e törvénynek úgynevezett kedvezményeit nem veszik igénybe? A hazafiúi érzés erre a kérdésre, mint eddig, úgy jövőre is megadja a feleletet, de mindenestere csak megnyugtató lehet rájuk nézve az, hogy a jogtörténet és az államjogi elmélet tudományának világításánál ezek az igénybe 4*

6 52 IC nem vett kedvezmények oly danausi ajándéknak bízonyúlnak, melyhez a magyar állam erejével való megmérkőzés veszélye nélkül nyúlni nem lehet. Viszont a hegyvidéki segítő akció és az a becéző modor, melyben a magyar közvélemény Rákóczi népét felkarolta, fényesen igazolja a mi jogtörténeti felfogásunk helyességét s e tekintetben ne vezesse félre szlávajkú népünket az, hogy a becéző elnevezések közt a hazafias nemzetiség" is előfordul, mert a tudomány világánál ez nem egyéb, mint contradictio in adjecto s tényleg is e becéző elnevezést a magyar közérzület csakis fegyvernek használja a kevésbbé hazafias népfajok ellen. Sok azonban még úgy szláv ajkú, mint egyáltalában görögkatholikus népünknek a magyarsággal való viszonyában a kívánni való, hogy elég legyen téve a tudomány követelményének: az igazságnak. A társadalmi téren még velünk szemben sem szűnt meg a szűkkeblű sovinizmus. A pánszlávizmus gyanúja és a graeca fides" állítólagos megbízhatlansága ma már senkit sem nyugtalanít ugyan komolyan, mikor a mi népünkről van szó, de még mindig bő ürügyet szolgáltat oly egyéni fontoskodások és élősdiségek kifejtésére, melyek egyfelől a nemzeti asszimilációt nehezítik, másfelől pedig és különösen, népünk és intelligenciánk rovására esnek. Mintegy 20 év előtt történt, hogy egy Oroszországgal való háború kitörésétől félt a kormány s egy nagyon előrelátó" miniszter aggódva kérdezte, hogy ha a háború csakugyan kitör, akkor egy orosz pap fia", aki véletlenül oly hivatali pozícióban volt, melyen egy áruló sokat lett volna képes ártani, megtartható-e helyén? Még régebben ugyanez az orosz pap fia" volt az, ki a kiegyezéskor átvett vasútak német belszolgálatának megmagyarosítását kezdeményezte és erélyesen kézbe vette; mégis egy akkor a politikában nagy szerepet játszott Vezérigazgató, kinek valami hivatalos dologban a tyúkszemére hágott, nagy lármát csapott, hogy ilyen pánszláv embert nem volna szabad oly előkelő pozícióban megtűrni. Véletlnül az illető származására nézve is magyar volt, de az ismeretes fogalomzavar, mely nálunk nemcsak a fajt, hanem még a vallást is összetéveszti a nemzetiséggel, lehetővé tett oly inzultusokat, melyeknek egy fajbeli orosz papfiúval" ép oly kevéssé lett volna szabad megtörténni. Hiszem is, hogy ilyenek a központban ma már nem történ-

7 hetnek, de még ma is a központ számlájára esik az a sok keserű igazság, melyet az Uj Honfoglalók cimű cikkben elmondottunk. Főleg pedig a perifériákban még most is nagyon sok az olyan fölöttes lény", akiknek az az álláspontjuk, hogy ha nemzetiségek nem volnának, csinálni kellene, hogy legyenek, mert ők ebből élnek és csak így vélik megőrizhetni úri" mivoltukat. Szegények, az eszkimók országába képzelik magukat, ahol Madách Ember tragédiája" szerint numerus clausust kell csinálni a húsevők közt, mert kevés a fóka! Bízom azonban a magyar nemzet életerejében, hogy még idejében képes lesz felszívni ezeket a parazitabogarakat és a régi magyar nemesség példájára az egész vonalon újból felveszi annak a fajkeveredésnek folyamatát, mely nézetem szerint egységes nemzeti vérkeringést egyedül alkalmas biztosítani. Ennek a szellemi és vérkeveredésnek legelső sorban a haza összes népfajaiból kikerült intelligentia körében kell megtörténnie, szem előtt tartva azt, hogy Magyarországnak vannak ellenségei a külföldön és vannak sajnos a belföldön is ép úgy, mint minden más országnak, de elismert intelligentiája nem lehet más, mint magyar. És kérdem: Magyarország összes nem magyar ajkú népfajai közt melyik volna alkalmasabb erre jó példát adni, mint az, amely egyik előőrsi csapatával részese volt a magyar honfoglalásnak, később betelepedett zömében pedig kiérdemelte a clementissima gens, a Rákóczi népe nevét. Deskó János tiszteletreméltó alakja lebeg újból is előttem, midőn lezárom soraimat, mert e valóban derék népfaj hagyományos hazaszeretetének még eddig soha senkisem adott méltóbb kifejezést, mint ő azokban a szavakban, melyeket híres cikkéből fentebb idéztem s melyeket érdemes volna márványba vésni.

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből.

A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Niamessny Mihály. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Niamessny Mihály A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig Különlenyomat a Budapesti Szemle 1928. évi novemberi füzetéből. Franklin-Társulat Nyomdája Budapest 1928 E-könyvek igény szerint Könyvek milliói

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Fírczák G y u l a f 1836 1912.

Fírczák G y u l a f 1836 1912. Fírczák G y u l a f 1836 1912. = Budapesti Hirlap 1912. junius 2. Szerző neve alatt. = A munkácsi egyházmegyét és az egész magyar püspöki-kart súlyos csapás érte. Firczák Gyula munkácsi püspök életének

Részletesebben

A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917.

A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917. A JÖVŐ KÉRDÉSEI MÁSODIK KÖTET A ZSIDÓK ÚJA ÍRTA: ÁGOSTON PÉTER ELSŐ EZER A NAGYVÁRADI TÁRSADALOMTUDO- MÁNYI TÁRSASÁG KIADÁSA. 1917. Előszó. Békében elsimulnak, háborúban kiéleződnek a nemzetek, felekezetek,

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit.

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit. Védőbeszéd Trianonban szerző: Apponyi Albert Elhangzott: 1920. január 16. Igen tisztelt Elnök úr, Uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére.

Részletesebben

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933.

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. ELŐSZÓ 1932 április lén volt ötven esztendeje annak, hogy egy tiszamenti faluban, Tiszaeszláron, nyomtalanul

Részletesebben

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET NYELVÉBEN ÉL A NEMZET Ezt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam, hanem mert az alábbiakban

Részletesebben

VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS?

VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS? VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS? AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ MAGYAR CSOPORTJÁNAK ANKÉTJE BERZEVICZY ALBERT ELŐSZAVÁVAL ÍR TÁ Κ ALBRECHT FERENC, BÚZA LÁSZLÓ, FÖLDES BÉLA, GRATZ GUSZTÁV, GYÖMÖREY GYÖRGY,

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 2. (Summer 2011/2 nyár) EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i NELU BRADEAN-EBINGER Bevezetés * 1992-ben

Részletesebben

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Zsögöd Benõ Öröklött s szerzett vagyon Budapest, 2008. KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Politzer Zsigmond kiadásában 1897-ben

Részletesebben

RÁKOSI JENŐ IG. ÉS T. TAG E M L É KEZETE.

RÁKOSI JENŐ IG. ÉS T. TAG E M L É KEZETE. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELHUNYT TAGJAI FÖLÖTT TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK. SZERKESZTI A FŐTITKÁR. XXI. KÖTET. - 2. SZÁM. RÁKOSI JENŐ IG. ÉS T. TAG E M L É KEZETE. ÍRTA HEGEDŰS LÓRÁNT I. TAG. (FELOLVASTA

Részletesebben

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Andrássy György* 1. Bevezetés Az állam és a magyar nyelv közötti kapcsolat kérdése nem ugyanúgy merül föl Magyarországon,

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

Magyar vagy román sovinizmus?

Magyar vagy román sovinizmus? Magyar vagy román sovinizmus? = Budapesti Hirlap 1912. május 17. Szerző neve alatt. = A görög katholikus magyar püspökség küszöbön levő megalapítása miatt a románok telekiabálják a világot, a most kormányon

Részletesebben

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban.

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Index A projekt tartalma: I. Mi az identitás? Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Megvizsgáljuk a körkörös identitás és a tárgyalási folyamatok

Részletesebben

Az IRÓK SORSA ma általában nem mondható szerencsésnek, í\ de Felső-Magyarország magyar íróinak sorsát még súlyosabbá tette Nagy-Magyarország

Az IRÓK SORSA ma általában nem mondható szerencsésnek, í\ de Felső-Magyarország magyar íróinak sorsát még súlyosabbá tette Nagy-Magyarország Az IRÓK SORSA ma általában nem mondható szerencsésnek, í\ de Felső-Magyarország magyar íróinak sorsát még súlyosabbá tette Nagy-Magyarország szétszakítása. A közönség, melynek írtak, összezsugorodott,

Részletesebben

MIKÉP FEDEZTE FEL AZ EMBER ÖNMAGÁT? - KIS ANTHROPOLOGIA -

MIKÉP FEDEZTE FEL AZ EMBER ÖNMAGÁT? - KIS ANTHROPOLOGIA - A MAGYAR SZEMLE KINCSESTÁRA MIKÉP FEDEZTE FEL AZ EMBER ÖNMAGÁT? - KIS ANTHROPOLOGIA - ÍRTA BARTUCZ LAJOS egyetemi magántanár KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG A Magyar Szemle Társaság tulajdonában lévő,,o1d

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

í m 1 ' - y Í C S O T í

í m 1 ' - y Í C S O T í í m 1 ' -y ÍC S O T í A KÜLFÖLDI M AGYARSAG IDEOLÓGIÁJA H. REF. ECTNAZ TOlONTd RÓBERT.ST, HUNGÁRIÁN REFORMED EVANGELICAL CHRISTIAN CHURCH 8 RÓBERT ST-, TORUNIO, ONT. M5 2K E MUNKA MEGRENDELHETŐ A SZERZÓ

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

Rudolf Steiner - Hogyan lehetünk úrrá korunk lelki ínségén?

Rudolf Steiner - Hogyan lehetünk úrrá korunk lelki ínségén? Rudolf Steiner - Az emberek egymás közti kapcsolatainak megértése - Gondolatszabadság - Szellemi megismerés Zürich, 19l6. október 10. Nem maradhat halott ismeret, amit szellemtudományos igazságokként kutatunk,

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

Végeredmény vagy kiindulópont?

Végeredmény vagy kiindulópont? Hungarológia Végeredmény vagy kiindulópont? kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról Az alább olvasható eszmecserét a 2006 nyarán rendezett hungarológiai kongresszus után tartottuk szerkesztőségünkben.

Részletesebben