Magyar vagy román sovinizmus?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar vagy román sovinizmus?"

Átírás

1 Magyar vagy román sovinizmus? = Budapesti Hirlap május 17. Szerző neve alatt. = A görög katholikus magyar püspökség küszöbön levő megalapítása miatt a románok telekiabálják a világot, a most kormányon levő magyar államférfiak sovinisztaságával s még minket, görög katholikus magyarokat is sovinizmussal vádolnak. Pedig jól tudják, hogy évszázados küzdelmünk ellenére mi még most sem voltunk képesek elérni anyanyelvünknek azt az oltári jogosultságát, amelynek ők egy erdélyi magyar fejedelem kegyelméből és a magyar jezsuiták jóvoltából akkori szláv érzelmű papjaik ellenzése mellett is birtokábajutottak és mai napig zavartalan élvezetében vannak. A sovinizmusnak ezt a vádját még meg lehetett érteni a báró Bánffy kormánynak azzal az ismeretes tervével szemben, hogy a magyar liturgia szentesítését még a külön görög katolikus egyházmegye létesítése előtt kell kieszközölni. Mert ezt a tervet sokan úgy értelmezték, hogy Bánffy a magyar állami nyelvet liturgikussá akarta tenni a magyarországi mindkét görög (görög katholikus és görög keleti) egyház számára, azzal a célzattal, hogy ezek idővel, az eddigi vulgáris nyelvek fokozatos kiszorításával magyar nemzeti egyházakká alakuljanak át. így értelmezte Bánffy tervét valószínűen Radu Demeter nagyváradi román püspök is, mert néhány év előtt a nagykárolyi (u. n. rutén, de valójában magyar) egyházközséget inkább kirekesztette egyházmegyéjéből, hogysem ennek magyar egyházközségeit amint mi tanácsoltuk egy, vagy több esperesi kerületben egyesítette volna. 15

2 226 im Teljességgel lehetetlen azonban megérteni, hogy a románok hogyan tehetik a sovinizmus vádját Héderváry Károly gróf ellen, ki megszüntette azt a priuszt, amelylyel Bánffy ezer esztendővel elkésett; vagy Zichy János gróf ellen, aki az ó-görögöt fogadta el az új egyházmegye liturgikus nyelvéül; vagy végre Lukács László ellen, aki mint volt pénzügyminiszter inkább az állam terhére vállalta el az új egyházmegye dotációját, hogysem a magyar paróchiáikat kibocsátó görög katholikus püspökök eddigi javadalmaikban csorbát zsenvedjenek? Még néhány hét előtt Sztanu Flórián dr., a nagyváradi román kispapok lelki igazgatója akképpen nyilatkozott, hogy nekik semmi kifogásuk sincs a magyar püspökség alakítása ellen: csak az ellen emelnek szót, hogy abba román egyházközségeket is belekapcsoljanak. Kiderült azonban, hogy erről szó sincsen, hanem ők románoknak kívánják tekinteni azokat a magyar és székely egyházközségeket is, amelyek a balázsfalvi érsekség területén vanna. Meg kell vallani, hogy a románok furfangosan védekeztek a Bánffy-féle elkésett terv ellen. Nevezetesen pedig a görög rítust, amelynek ezredéves gyakorlatára mi a magyar liturgia követelését alapítottuk, igyekeztek eltüntetni a föld szinéről és ennek helyébe bizonyos nagyzolással a román és rutén rítust akarták állítani. Ezzel a törekvésükkel egyelőre el is értek anynyit, hogy a budapesti görög katholikus egyházból nemcsak az oláh, hanem mindama magyar ajkú híveket is kikapcsolták, akikről be lehetett bizonyítani, hogy valamelyik román egyházmegyéből származnak, ha mindjárt tősgyökeres magyar fajból is. És most az élelmes román urak furfangos törekvéseiknek ezt az alkalmi vívmányát akarnák általánosítani; ami más szóval anynyit jelent, hogy Magyarországon nincs és ne is legyen görög katholikus egyház, hanem csak román és rutén, de magyar semmi esetre sem. Emellett pedig jajveszékelnek Róma előtt, hogy az egyházi unióban állítólag biztosított anyanyelvük használatától meg akarják őket fosztani. Holott pedig be van bizonyítva, hogy az egyházi unió alkalmával ki sem kötötték nyelvük szabad használatát, hanem ezt csakis a magyar jezsuitáknak köszönhetik és ebben most sem akarja őket senki zavarni, hanem csak abban megakadályozni, hogy saját nyelvüket a magyarokra ráerőszakolják. És Bécsben jajveszékelnek a császár előtt, hogy mint apostoli magyar király és főkegyúr rést enged lőni abba a mentsvárukba,

3 amelyet az abszolutizmus ideje alatt maga épített számukra, holott pedig ebből sem igaz egy szó sem, mert csak arról van szó, hogy az e mentsvárban" foglyokul tartott magyarok kiszabadúljanak. Nincs tehát jajveszékelésüknek egy szemernyi magva sem; sem az igazságnak, sem a mérsékletnek, sem a hittestvériségnek, sem a józanságnak, de még a józan sovinizmusnak sem. Hiszen mint görög katholikusoknak csak örvendeniök kellene, ha egy új görög katholikus egyházmegye létesül, még pedig olyan, amely a görög katholicizmust közelebb hozza a magyar nemzet szívéhez. Ez ugyan magában véve semmiképp se hatja meg az ő szívüket, de talán megfontolhatnák azt, hogy például papságuk jelenlegi kongruáját is leginkább magyar hittestvéreik buzgólkodásának köszönhetik. És kérdem: mentsvár-e az, ahol ők anynyi ezer magyar és székely embert foglyokul és tuszokul akarnak megtartani mindaddig, amig őket el nem oláhosítják? Avagy pedig még az egykori osztrák abszolutizmusról is föltehető-e az, hogy egy olyan valóságos egyházi államot akart volna Magyarországon a románság részére kialakítani, mint ahogyan ők egyházukat kialakítani törekszenek? Azt a nagyzolást, hogy a görög helyett román ritust akarnak a görög katholikus magyar egyházmegye megalakítása után, talán még meg lehetne bocsátani, mert hiszen a régi görög szentatyák már nem védekezhetnek ez ellen. És talán Shakespeare szelleme is megbocsátaná, ha jó fordítások révén dráma-művészetét ki akarnák sajátítani az angol irodalomból. Az új egyházmegye létesítése után mi is szükségesnek tartjuk, hogy valami gondoskodás történjék azokról a románok közt szórványosan élő magyarokról, akik a román egyházmegyékben benmaradnak. így például Kolozsváron 7208 görög katholikus hívő közül 1927 magyar anyanyelvű, Aradon 1245 hívő közül 413, Nagybányán 4242 hívő közül 1815, Felsőbányán pedig 1247 hívő közül 895; tehát itt a hívők százaléka magyar anyanyelvű. Szükséges lesz tehát a dolgot rendezni. És pedig vagy úgy, hogy a mai törvényes rend, vagyis a görög katholikus egyház egységének megtartásával, amely alól eddig csak Budapesten történt kivétel, a görög katholikus hívek anyanyelvükre való tekintet nélkül mindenkor az illető község görög katholikus plébániája alá tartozzanak; vagy pedig úgy, hogy ha az illető községben saját 15*

4 228 nyelvük szerinti plébánia nincsen, akkor az ottani római katholikus plébániába osztassanak be. Az azonban, hogy az egyházmegyebeli leszármazás szerint igazodjék a hovatartozás, nemcsak igazságtalan, de lehetetlen is, mert ezt nemzedékről-nemzedékre világlatban tartani nem lehet és nem képzelhető más zsinórmérték, mint az anyanyelv. A sovinizmus vádját pedig a leghatározottabban viszszautasítjuk román hittestvéreinkre.

Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése*

Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése* Az új görög katholíkus egyházmegye székhelykérdése* = Alkotmány 1912. október 1. Szerző neve alatt. = Az új görög katholikus egyházmegye felállítása köztudomás szerint nemcsak a románoknál váltott ki nagy

Részletesebben

= Magyar Világ 1906. évf. 27. sz. Petroníus álnév alatt. =

= Magyar Világ 1906. évf. 27. sz. Petroníus álnév alatt. = Váljunk el! = Magyar Világ 1906. évf. 27. sz. Petroníus álnév alatt. = Mikor a római zarándoklatról szóló díszes emlékkönyvünket kibocsátottuk, egyebek közt két kimagasló kitüntetés és megtiszteltetés

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről -

Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről - Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről - Csepeli György Lukács Péter szerző: Szunyogh Szabolcs Gyakran használjuk, általában anélkül,

Részletesebben

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége Szentnek kiáltjuk Prohászka Ottokár jelentősége Prohászka Ottokár jelentőségét csak a magyar katolikus egyház történetének egészében mérhetjük fel. Ennek tükrében azonban számos, ma is élő, máig a megértést

Részletesebben

Ami Trieszt háta mögött van

Ami Trieszt háta mögött van TrieszT Ami Trieszt háta mögött van interjú Fulvio Tomizza íróval D O S S Z I É Fulvio Tomizza A jobbik élet című regénye nálunk is megjelent, és nagy elismerést aratott. Néhány évvel ezelőtt tizenhárom

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Kettős vagy másfeles identitás

Kettős vagy másfeles identitás Integráció és identitás Kettős vagy másfeles identitás beszélgetés Méray Tiborral Tibor, arról szeretnélek kérdezni, hogy a személyes nemzeti identitás érzése és a mostani európai helyzet szerinted tud-e

Részletesebben

Sieyés: Mi a harmadik rend?

Sieyés: Mi a harmadik rend? 36 II. fejezet: 1789 forradalmai A régi rend felszámolása 11. Sieyés: Mi a harmadik rend? 1789. január Emmanuel Joseph Sieyés abbé, chartres-i püspöki helynök kiváltságok ellen írt röpirata rendkívül népszerűvé

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről LUTHER Az emberiség történetének e páratlan szellemóriása, aki hozzá a német irodalmi nyelvnek is megteremtője, kétségkívül

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Úgy kezdõdött, hogy: Történelmi tény (avagy a szocializmus gyerekszemmel)

Úgy kezdõdött, hogy: Történelmi tény (avagy a szocializmus gyerekszemmel) BENEDEK SZABOLCS Úgy kezdõdött, hogy: Történelmi tény (avagy a szocializmus gyerekszemmel) Tíz évvel halála után, egy regény írása közben döbbentem rá néhai nagyapám hajdan oly gyakran emlegetett szavainak

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

HA AKARJÁTOK, NEM MESE HERZL TIVADAR

HA AKARJÁTOK, NEM MESE HERZL TIVADAR HA AKARJÁTOK, NEM MESE Szemelvények HERZL TIVADAR naplójából, cikkeiből, beszédeiből Jegyzetekkel és függelékkel Második bővített kiadás HERZL TIVADAR HALÁLÁNAK NEGYVENEDIK ESZTENDEJÉBEN KIADTA A MAGYAR

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a nagy kegyelmek idejének eme felkészítő szakaszában, amikor a világszerte

Részletesebben

A közművelődés mint társadalmi feladat.

A közművelődés mint társadalmi feladat. A közművelődés mint társadalmi feladat. 1. Annak az előadássorozatnak, amelyet az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya rendezett, ez az utolsó előadása. Az előbbi

Részletesebben

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Takáts Péter Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Ha a nemrég lezajlott, de sajnos még messze nem befejeződött, krízis utóéletét megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kormányok valójában nem

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20.

Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20. Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20. Kedves Magyarjaim! A hagyományos augusztus 20-án ünnepeljük Szent István királyunkat, az ezeréves történelemnek

Részletesebben

monostor gondozója): "A monostor minden fölszerelését és minden vagyonát úgy tekintse, mint az oltár szent edényét."

monostor gondozója): A monostor minden fölszerelését és minden vagyonát úgy tekintse, mint az oltár szent edényét. Karátson Gábor Az Úr Isten, hűvös alkonyatkor a kertben A környezeti válságról volna, arról kellene írnom, olyasvalamiről: hogyan jutottunk egyáltalán ide, ugyan miért kerültünk ilyen szörnyű helyzetbe.

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis

Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis 254 Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis ellen. A Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesülete, mely mint a Nemzetközi Törvényes Munkásvédelmi Egyesület*) magyar osztálya alakult meg, nemcsak

Részletesebben