Szakmai ellenőr: Butterer Péter Törv. Vizsg.: Változat: sz. E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai ellenőr: Butterer Péter Törv. Vizsg.: Változat: 1. 7. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 1 BAJA VÁROS POLGÁRMESTERE Készítette: Wolfárt Orsolya Szakmai ellenőr: Butterer Péter Törv. Vizsg.: Változat: sz. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő- Testület március 2-i ülésére az önkormányzat évi költségvetése tárgyában Tisztelt Képviselő- Testület! A képviselő-testület december 15-i ülésén tárgyalta és elfogadta a évi költségvetési koncepciót a 347/2005. Kth. sz. határozatával, melyben meghatározta a költségvetés tervezés további menetét. A költségvetési javaslat kidolgozását követően minden önkormányzati fenntartású intézmény vezetőjével egyeztettük a tervezetet, melyről jegyzőkönyvet vettünk fel. Az előzőekben foglaltak alapján áttekintettük az önkormányzat évre várható bevételeit és ellátandó feladatait. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak várható alakulása az alábbiakban foglalható össze: B E V É T E L E K : Az intézményi működési bevételek a költségvetési intézményeknél képződő élelmezési szolgáltatás igénybevételéből, a helyiségek több célú hasznosításából, bérbeadásából származó bevételek, valamint a hivatalnál képződő kamatbevételből, valamint a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételből tevődik össze. A kamatbevételek a költségvetési elszámolási számlán átmenetileg szabaddá váló, a lakáscélú elkülönített számlán kezelt bevételekből, valamint betét elhelyezésből származó bevételek. Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzata tartalmazza a helyi adóbevételeket, átengedett személyi jövedelemadó, valamint a bírság, pótlék és egyéb saját bevételeket. A helyi adóbevételek között legjelentősebb az iparűzési adó, melynek tervezett előirányzata E Ft. Az építményadóból várhatóan E Ft bevételünk képződik. A többi helyi adónemhez képest várhatóan jelentős bevétel származik a telekadóból, melynek összege E Ft. A vállalkozók kommunális adójából E Ft-ra számítunk, míg a magánszemélyek kommunális adója annak megszüntetése miatt csupán E Ft-ot tesz ki ebben az évben. A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó várhatóan E Ft bevételt jelent az önkormányzat számára. A késedelmi pótlékkal, bírsággal együtt helyi adóból várhatóan E Ft bevétel folyik majd be önkormányzatunkhoz 2006-ban.

2 Az átengedett központi adók között tartjuk számon a gépjárműadót, melyből várhatóan E Ft bevétel keletkezik. Az átengedett személyi jövedelemadó részesedésünk két részből tevődik össze. Városunkat megillető személyi jövedelemadó 10 %-a, amely E Ft, valamint az SZJA kiegészítés adóerő-képesség alapján, amely E Ft. A termőföld bérbeadásából származó SZJA nem jelentős, ebben az évben mindössze 20 E Ft bevétellel számolunk. Az egyéb sajátos folyó bevételek előirányzatot a lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjak, valamint lakbérek teszik ki. Ezek együttesen E Ft-ot tesznek ki. Különféle bírságok címen jelenik meg a környezetvédelmi, tűzrendészeti, és építésügyi bírság összege (1.250 E Ft). Várhatóan E Ft bevétel folyik be önkormányzatunkhoz helyszíni és szabálysértési bírság címén. Talajterhelési díjból előre láthatólag E Ft bevétel képződik önkormányzatunknál, melyet környezetvédelmi alapba kell helyezni. 2 Önkormányzat költségvetési támogatása bevételi előirányzat a normatív támogatások, központosított előirányzatok, normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a fejlesztési célú támogatásokból adódik. Normatív hozzájárulás jelentős forrása a költségvetésünknek, melynek alapvetően az a célja, hogy tevékenységi körönként eltérő mértékben - de soha nem 100 %-ban - az állam hozzájáruljon az egyes feladatok ellátásához évben a normatív támogatás forrása részben a személyi jövedelemadó normatívan elosztott hányada, illetve állami hozzájárulás. Mutatószámonként és fajlagos támogatásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulás előirányzata E Ft. A normatív kötött felhasználású központi támogatás mértéke E Ft, ezen belül a normatív kötött állami támogatás összege E Ft. Rendszeres szociális segély címén E Ft, időskorúak járadékára E Ft bevétellel számolunk. Normatív ápolási díj (járulékával) E Ft, míg rendszeres gyermekvédelmi támogatásból E Ft bevétel keletkezik. Idei előirányzatunkban a normatív kötött felhasználású támogatások között E Ft a normatív lakásfenntartás összege. Központosított előirányzat a kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása, összesen E Ft bevételi összeggel. Címzett támogatásból realizálódik részben a Kórház sebészeti épület rekonstrukciója, melynek ez évi összege E Ft. Céltámogatással valósul meg a Homokváros, Bajaszentistván szennyvízcsatorna bővítés, E Ft előirányzattal. Tárgyi eszköz értékesítésből 2006-ban E Ft bevételt tervezünk, mely ingatlan értékesítéséből adódik. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok listáját a költségvetési rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat jelentős nagyságrendben teljesít felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat, megállapíthatjuk, hogy az előzőekben jelzett értékesítés nem jár vagyonvesztéssel. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen E Ft bevételt jelentenek, melyből E Ft bevétel származik az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből, 500 E Ft laktanya bérleti díjból. A Kommunális és Szolgáltató Kht. (Piac) E Ft, míg a BAJAVÍZ Kft. közmű bérleti díjból E Ft bevételt tervezünk.

3 A működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata E Ft. A kisebbségi önkormányzat támogatása E Ft, közlekedési támogatásra E Ft, OEP-től átvett központi ügyeletre E Ft, mezőőri szolgálatra E Ft bevételt tartalmaz költségvetésünk. Családsegítés és gyermekjóléti szolgálatra E Ft, pedagógiai szakszolgálatra E Ft, Hatósági Igazgatási Társulásra E Ft átvett pénz szerepel bevételi oldalon. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira év közben igénylendő normatív hozzájárulás összege E Ft. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összege 2006-ban E Ft-ot tesz ki, melynek közel kétharmada EU támogatással megvalósuló projektek kormányzati támogatásából és BM önerő támogatásból tevődik össze. A Szentháromság-tér felújítására E Ft támogatást kapunk, a KIOP intézményi energiaracionalizálási projektre E Ft-ot. A Mártonszállási bekötőút UFCE támogatás évi maradványa ez évre E Ft. A Homokváros - Bajaszentistván szennyvízcsatorna évi céltámogatás maradványa E Ft. Ugyancsak itt jelenik meg a Kórház sebészeti épület rekonstrukciójához elnyert évi címzett támogatás maradványa ( E Ft). A Szarvas Gábor utca útépítés II. ütemének 2005-ről áthúzódó TEKI támogatása E Ft. 3 Felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénz tervezett összege 2006-ban E Ft, melynek közel teljes összege EU támogatásból megvalósuló projektek EU támogatása. Ezek közül legjelentősebb összegű a Szentháromság-tér felújítására előirányzott E Ft. ROP pályázaton E Ft támogatást nyert az önkormányzat az autóbusz pályaudvar áthelyezésére. A GVOP Informatikai pályázat évi EU támogatás mértéke E Ft. A évi költségvetésünk egyensúlyát csak forrás-kiegészítő hitel felvételével tudjuk megteremteni, melynek összege E Ft. A felhalmozási célú hitel évi összege E Ft. ÁFA bevétel címén 2006-ban E Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, amelynek döntő része értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-jából keletkezik. Előző évi pénzmaradvány 2006-ban tervezett összege E Ft, melynek részletezését az 1/a. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány túlnyomó része a lakásszámlán keletkezett, ennek összege E Ft. Fejlesztési pénzmaradvány E Ft többletet jelent. A felhalmozási célú támogatási kölcsönök megtérüléséből E Ft bevétel várható, melynek túlnyomó része a munkáltatói kölcsön törlesztéséből származó bevétel (2.000 E Ft). Az esőkár miatti kölcsön törlesztése 400 E Ft bevételt jelent. A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv a alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető döntést az alábbi levezetés alapján hozhat évben: E Ft-ban Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevétel 500 Vagyon bérbeadás

4 4 Egyéb sajátos bevétel Saját bevételek összesen: Folyó évi kötelezettségek: - Lízing díj kamatfizetési kötelezettség (előző évi kötelezettségekből) - Felújítás, felhalmozási célú kötelezettségvállalás Rövid lejáratú kötelezettségek Korrigált folyó bevétel Korrigált folyó bevétel 70%-a Víziközmű társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás 200 Adósságot keletkeztető kötelezettség vállalások felső határa A jelzett összeg jelenti az önkormányzat által az adott évben adósságot keletkeztető döntés felső határát. K I A D Á S O K : Központi költségvetés dologi automatizmust a kiadások növekedésére nem biztosított, de elengedhetetlen, hogy az intézményhálózat működéséhez a közüzemi szolgáltatási díjakra (villamos energia, gáz, víz, szennyvíz, távhő, postaköltség) a jelzett infláció mértékének megfelelő növekedést a költségvetésben részben saját forrásból biztosítsunk. A prognosztizált inflációs növekedés 2,1 %. További szakmai jellegű dologi kiadásokra fedezet nem épül be a költségvetésbe. A városüzemeltetési feladatokra a évi költségvetésben E Ft áll rendelkezésre, mely a tavalyi tény kiadásokkal megegyező összeg. A közutak, hidak üzemeltetésére E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés, amelyet olyan feladatok megvalósítását szolgálja, melyekre a Kommunális és Szolgáltató Kht-nak nincs saját kapacitása ban vízkárelhárításra, belvízmentesítésre E Ft-ot tervezünk, mely a meglévő csapadékvízelvezető-rendszerek jó karbantartására, műtárgyainak javítására és elsősorban a telepített átemelő szivattyúk üzemeltetésére biztosít forrást ban előre láthatóan parküzemeltetési költségként E Ft kiadással kell számolnunk. A köztisztasági feladatokra E Ft-ot tervezünk, mely feladatok között az illegális szeméttelepek felszámolása, az üdülőterületek szezonon kívüli szemétszállítása, kisebb lomtalanítási akciók lebonyolítása, illetve a síkosság-mentesítés szerepel. A települési vízellátás költséghelyen szereplő E Ft elsősorban a közkifolyók vízdíjainak fedezetéül szolgál. Az állategészségügyi feladatok ellátására szánt E Ft elsősorban a gyepmesteri telep működtetésének, valamint a szúnyog- és rágcsálóirtásnak költségeit fedezi, de itt szerepelnek az eboltás költségei is. A közvilágításra E Ft-ot irányoz elő a költségvetés. A város- és községgazdálkodási feladatokra 2006-ban E Ft az utcabútorok és köztéri berendezések karbantartására, játszóterek karbantartására, nyilvános WC-k üzemeltetésére, a központi közműnyilvántartás vezetésére nyújt fedezetet. A fürdő- és strandszolgáltatás költséghelyen E Ft-ot tervezünk a kijelölt fürdőhelyek üzemeltetési költségeire. A strandüzemeltetéssel összefüggő takarítási feladatokat közhasznú foglalkoztatás keretében tervezzük megoldani, így a tervezet elsősorban dologi költségeket takar. A temetők üzemeltetésénél a E Ft azon költségekre nyújt fedezetet, melyeket nem fedeznek a sírhelyár és üzemeltetési bevételek. A közcélú foglalkoztatás ez évi kerete E Ft. A közcélú foglalkoztatás keretében olyan városi feladatok kerülnek ellátásra, mely gazdaságosan sem a Kommunális és Szolgáltató Kht- nál, sem megrendeléses jogviszonyban nem végezhető el (Pl. nyílt árkos vízelvezető rendszerek karbantartása, nyári gátak ápolása).

5 5 A közmunka foglalkoztatás keretében E Ft kerül felhasználásra mely a Munkaügyi Központtal megkötött szerződés alapján az onnan kiközvetített munkanélküliek foglalkoztatását szolgálja. A városfejlesztés működési kiadásaira E Ft került előirányzatra, mely a rendezési terv módosításának tervezési feladataira, és kisebb városfejlesztési tervek elkészítésére nyújt fedezetet. A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi és jóléti kiadásokra 2006-ban összesen E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés. Közművelődési kiadásokat az idén több jogcímen is tartalmaz a költségvetés. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében közművelődés, valamint egyéb közművelődési feladatokra, támogatásokra, valamint a Bajai Nyár eseménysorozat megtartására, együttesen E Ft előirányzatként. Sport célú támogatásra a költségvetés E Ft-ot tartalmaz. Ezen felül a hivatal kiadásait bemutató 5. sz. melléklet tartalmazza az MNÁMK sportcsarnokának, illetve a Posta Sándor Sportcsarnok bérleti díját is. Az uszodában pályabérleti díjat fizetünk, és működtetjük a sportlétesítményeinket a Bajai Kommunális Kht-n keresztül. Közhasznú támogatás városüzemeltetési célra E Ft, ingatlankezelési célra E Ft. A gyermekétkeztetési célra fordított közhasznú támogatás E Ft. Kisebbségi önkormányzatok részére E Ft támogatást tartalmaz a tervezet egyenlő arányban történő elosztással. Tartalékok: Általános tartalékként 2006-ban E Ft-ot tartalmaz a költségvetés. A évi CLIII. tv. 52. (1) bekezdés a) pontja értelmében E Ft összegű államháztartási tartalékot kell képeznünk. A 23/2006. Kth. sz. határozat értelmében a hiteltörlesztés átütemezése miatt 2006-ban törlesztési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, Kamatfizetési kötelezettségünk összesen E Ft. Felújítási feladatokra 2006-ban E Ft-ot irányoztunk elő. Az előző évről áthúzódó felújítások között a Szentháromság tér felújítása a legjelentősebb, E Ft-tal. A térfelújítás 2006-ban fejeződik be. Az Alsóvárosi ÁMK felújítása E Ft kiadást jelent. Az előzőeknél jóval kisebb volumenű a Mártonszállási bekötőút felújítása. Az említett felújításokon kívül néhány kisebb, néhány milliós felújítások húzódnak át a 2006-os évre. Az új indítani tervezett felújítások között jelenik meg az útfelújításokra biztosított E Ft, illetve intézmény felújításokra E Ft saját erő. Lakásfelújításra E Ft-ot tervezünk. Beruházási célokra a költségvetési rendelet 2006-ban E Ft előirányzatot tartalmaz. A felhalmozási és tőkejellegű kiadások jelentős része 2005-ről áthúzódó, fedezettel rendelkező beruházásokra fordítandó. Ezek közül támogatását is tekintve kiemelkedő a GVOP informatikai beruházás ( E Ft), mely szeptemberében fejeződik be. Az Ipari park, Szegedi úti és vaskúti úti volt laktanya beruházás 2006-ra tervezett összege E Ft. Folytatódik a Homokváros, Bajaszentistván szennyvízcsatorna építése is, E Ft beruházási költséggel. Az új indítani tervezett beruházások együttes értéke E Ft. Ennek több mint egyharmadát a Kórház sebészeti épület rekonstrukciója jelenti, melyhez címzett támogatást nyertünk. A beruházás 2007-re fejeződik be. Szintén idén indul a helyi autóbusz-pályaudvar áthelyezése, melynek megvalósításához ROP pályázaton nyertünk támogatást. Az autóbusz pályaudvar áthelyezése 2006-ban befejeződik. A beruházás összköltsége E Ft. Hasonló nagyságrendű a KIOP intézményi energia racionalizálási beruházás is melynek évi üteme E Ft. Műszakilag idén befejeződik a beruházás, a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2007-re.

6 Az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-racionalizálási támogatásra E Ft kiadást tervezünk, mely a felhalmozási célú átadott pénzeszközök között szerepel. Kisajátítás, kártalanítás címén - a HÉSZ miatti kötelezésből adódóan E Ft-ot meghaladó kötelezettségünk keletkezik. A többéves kiadási kötelezettséggel járó döntések későbbi évekre vonatkozó hatását a 8. számú melléklet tartalmazza között összesen E Ft kötelezettséget jelent a négy beruházás ban fejeződik be a Kárászi ifjúsági tábor beruházása, összesen E Ft értékben, ebből idén E Ft, 2008-ban már csak 500 E kiadási kötelezettségünk származik. Idén, és várhatóan a következő években is kiemelkedő jelentőségű beruházás - nagyságrendjét tekintve - a kórház sebészeti épület rekonstrukciója ban és 2007-ben közel hasonló mértékű kiadással számolunk ( E Ft, illetve E Ft). A KIOP intézményi energiaracionalizálási beruházás teljes költségvetésének több mint 90%-a 2006-ban realizálódik, így 2007-ben már csupán E Ft terheli költségvetésünket. Lakossági útépítés címén idén és jövőre együttesen E Ft kiadásunk lesz. Költségvetési hiány Az önkormányzati szintű táblázatból látható, hogy kiadási előirányzataink lényegesen meghaladják a keletkező bevételt. A 10. számú melléklet tartalmazza a költségvetési hiány megoszlását működési, illetve fejlesztési területen. Látható, hogy működési hitelként, valamint felhalmozási hitelként megjelölt összeg az az összeg, mellyel többet fordítunk működési kiadásokra mint felhalmozási kiadásokra. Ebből következően szükséges újból áttekinteni az önkormányzati törvényből fakadó kötelező feladatainkon felül vállalt kiadásokat és azokat jelentősen redukálni kell. Szükségesnek ítéljük a pályázatokon való minél eredményesebb közreműködést és az ebben rejlő lehetőségek mind teljesebb kiaknázását azzal, hogy az esetlegesen felszabaduló saját erő ne új feladatokra fordítódjék, hanem az a költségvetés hiányát csökkentse. A betelepülő új vállalkozások nem csak a munkanélküliséget mérsékelhetnénk, hanem működésükkel önkormányzatunknak is plusz adóbevételeket teremthetnek. Ennek megalapozásához járulhatnak hozzá a testület korábbi döntéseinek megfelelően e területek fejlesztésére vonatkozó terveink. Gördülő tervezés Az államháztartási törvény (Áht.) előírásai szerint a költségvetési rendelet be kell mutatni a költségvetési évet követő kettő év várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint kell megállapítani. Megállapítható, hogy a gazdasági növekedés várhatóan megközelítőleg tartósan - 4% körül alakul. A lakossági fogyasztás várhatóan 3-3,2%-kal növekszik a következő két évben. Az éves átlagos inflációnál a tervezés 2007-re 3%-kal, 2008-ra 2,4%-kal számol. Az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2006 végén megszűnik, mely 2005 novembertől Ft. A TB-s munkaadói járulék a következő két évben a kormány tervezete szerint nem változik. Az államháztartási szféra dologi automatizmus növekedésével a következő három évben nem számolhat. Az Áht. előírásai szerint az éves költségvetésben be kell mutatni a közvetett támogatások nagyságrendjét, összetevőit. Az erre vonatkozó számításokat a 16. melléklet tartalmazza. Ennek fő összetevői az alábbiakban foglalhatók össze: a helyi adók tekintetében adott kedvezmény jogszabály alapján 2006-ban a E Ft, melynek döntő részét az építményadó, valamint az iparűzési adóban került megállapításra. A közvetett támogatásokhoz tartozik továbbá a bérleti díjak vonatkozásában megítélt kedvezmény, illetve mentesség. Ennek összege E Ft, ebbe a körbe tartozik valamennyi orvosi rendelő, képviselői iroda, pártszervezet és társadalmi szervezet részére ingyen, vagy kedvezménnyel biztosított 6

7 ingatlan használata. A szociális területen gyakorolt méltányosság várhatóan 100 E Ft bevétel kiesést jelent az önkormányzat számára. Az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 217/1999. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdés f.) pontja szerint be kell mutatni az éves létszámkeretet, valamint az éves statisztikai létszámot az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként is. Az erre vonatkozó adatokat kiegészítve a költségvetési szervek költségvetését alátámasztó feladat- és teljesítménymutatókkal a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 7 Az európai-uniós pályázatokhoz kapcsolódóan be kell mutatni az önkormányzatunknak azt, hogy az Európai Uniótól átvett pénzekhez milyen saját kiadással rendelkezik Ezt a 17. sz. melléklet tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. számú melléklet tartalmazza. A mellékletből jól látható, hogy az önkormányzatnak mikor várható pénzügyi nehézsége a gazdálkodása során. B a j a, február 15. Széll Péter polgármester

8 8 TERVEZET BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2006. (...) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi. XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény rendelkezéseire Baja Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra. II. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 2. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési bevételi összegét E Ft-ban, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt E Ft-ban állapítja meg. 3. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadási összegét E Ft-ban, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt E Ft-ban állapítja meg. 4. A költségvetés működési hiányának fedezetéül évben legfeljebb E Ft, a költségvetés felhalmozási hiányának fedezetéül E Ft hitel vehető fel. A hitelszerződés aláírására felhatalmazást kap a polgármester. III. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK SZABÁLYOZÁSA 5. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkötött folyószámlahitel szerződésen túlmenően szükség esetén az esedékessé vált munkabér kifizetéséhez megbízásos kölcsönt vehet igénybe a hiányzó összeg erejéig. (2) Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kezességet nem vállalhatnak, pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, kötvényt nem bocsáthatnak ki. Az önkormányzat kezességvállalásáról, értékpapírvásárlásáról, váltókibocsátásáról és váltóelfogadásáról a képviselő-testület dönt.

9 Az átmenetileg szabad pénzeszköz költségvetési éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre állampapír alapú értékpapír-vásárlásra, valamint tartós betét elhelyezésére fordítható, melyre felhatalmazást kap a polgármester. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési hiány csökkentése érdekében a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CLIII. tv. 6. sz. melléklete alapján önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására elkülönített központi forrás terhére pályázatot nyújtson be, amennyiben az arra vonatkozó feltételeknek az önkormányzat megfelel. (4) A Polgármesteri Hivatalnál a tervezettet meghaladó - célhoz nem kötött - felhalmozási és tőkejellegű bevételi többletet a felveendő felhalmozási és felújítási célú hitel összegének csökkentésére kell fordítani. (5) A pénzügyi befektetések hozamát - a rendeltetésének megfelelően - a felhalmozási és tőkejellegű kiadások forrásai között kell szerepeltetni. A költségvetésben betervezett előirányzatot meghaladó összeget a felújítási és felhalmozási célú hitel-előirányzat csökkentésére kell fordítani. IV. A KÖLTSÉGVETÉS EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA 6. (1) A 2. -ban megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását évre a 3. sz. melléklet tartalmazza költségvetési szervenként. (2) A 3. -ban megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását évre a 4. sz. melléklet tartalmazza költségvetési szervenként. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetését évi feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (4) Felújítási célokra évben E Ft-ot fordít a képviselő-testület a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal. (5) A évi felhalmozási kiadások előirányzatát E Ft-ban állapítja meg a képviselőtestület, mely a 7. sz. mellékletben foglalt feladatokra fordítható. (6) Többéves kiadási elkötelezettséggel járó tételek későbbi évekre vonatkozó kiadásait évre a 8. sz. melléklet tartalmazza. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek (1) bekezdés szerinti megállapított kiadási előirányzatához az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, a feladat- és teljesítménymutatók átlagállományát, valamint az éves átlagos statisztikai létszámát a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (8) A évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a 10. sz. melléklet tartalmazza. (9) A képviselő-testület évi költségvetési feladatai teljesítése érdekében a 12. sz. melléklet szerinti ingatlanokat értékesítésre kijelöli. 9

10 10 (10) A költségvetés főösszege által magában foglalt - felhasználási kötöttséggel járó évi lakás célú előirányzat bevételi és kiadási tervét a képviselő-testület a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg. (11) évre a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. sz. melléklet tartalmazza. (12) évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. sz. melléklet tartalmazza. (13) évre az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzatfelhasználási ütemtervet a 18. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok évi működési kiadásaihoz a képviselő-testület - 6. (3) bekezdésében megállapított - a Polgármesteri Hivatal részletes költségvetésén belül kisebbségi önkormányzatonként a központi támogatással együtt - működési célokra E Ft-ot biztosít. A támogatás folyósítására az együttműködési megállapodásnak megfelelően kerülhet sor. (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését az általuk meghozott költségvetési határozat alapján, elkülönítetten, változatlan formában évre a 11. sz. melléklet tartalmazza. 8. (1) A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására évben E Ft összegű általános tartalékot képez. Az általános tartalék elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére fordítható. A évi CLIII. tv. 52. (1) bekezdés a) pontja értelmében 5,59%-os mértékű, azaz E Ft államháztartási tartalékot kell képezni. Amennyiben a tartalék részben, vagy egészben felszabadul, úgy azt a költségvetés hiányának mérséklésére kell fordítani. V. A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 9. (1) Az 5. (3) bekezdésével az 5. sz. mellékletben megállapított E Ft pályázati célelőirányzat saját erő megjelölésére szolgál, melynek felhasználására felhatalmazást kap a Gazdaságfejlesztésiés Költségvetési Bizottság. (2) Az 5. (3) bekezdésével az 5. sz. mellékletben az egyéb speciális célú támogatások előirányzatai között az intézmények nemzetközi kapcsolattartásának támogatására szolgáló E Ft előirányzattal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a Közoktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. (3) Az 5. (3) bekezdésével az 5. sz. mellékletben a céljellegű kiadások között meghatározott E Ft oktatási pályázati célelőirányzat felhasználására felhatalmazást kap a Közoktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság. Az oktatási és közművelődési intézményekben a

11 jogszabályban előírt minimum kötelező eszközök beszerzéséhez, illetve a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz saját erőként történő megjelölésre, a városi iskolahét megrendezésével kapcsolatos költségek támogatására használható fel (1) A sportpályázati előirányzattal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a Közoktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. Az előirányzat a sportról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint használható fel. A keretösszeg terhére pénzügyi teljesítés csak negyedévenként előre, időarányosan történhet. (2) A közművelődési támogatási előirányzattal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a Közoktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. Az előirányzat terhére pénzügyi teljesítés félévenként, időarányosan történhet figyelemmel a pályázati feltételekre is. (3) A szociális célú pályázati előirányzattal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe utalja. Az előirányzat központi és helyi pályázatokhoz kapcsolódóan saját forrásként, illetve társadalmi szervezet, annak helyi szervezeti egysége (pl. alapszervezet, tagszervezet, alapegység), nyugdíjas klub és más közösség támogatására használható fel, attól függetlenül, hogy azok jogi személynek minősülnek-e vagy sem. Az előirányzat terhére pénzügyi teljesítés félévenként, időarányosan történhet, figyelemmel a pályázati feltételekre is. (4) Az egyéb kis összegű és azonnali döntést igénylő kiadási előirányzattal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. Az előirányzat társadalmi szervezetek támogatására használható, legfeljebb negyedévenkénti időarányos mértékben. (5) A speciális célú támogatások folyósítására - kizárólag megállapodás alapján - ütemezve, számadási kötelezettséggel kerülhet sor. A felhasználás ellenőrzése az ágazatilag illetékes bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési- és Költségvetési Bizottság feladata. A számadási kötelezettség elmaradása esetén további finanszírozást, illetve támogatást nem lehet nyújtani. 11. (1) A felújítási és felhalmozási feladatok megvalósítása során elért saját forrás megtakarítást a felújítási és felhalmozási célú hitel összegének csökkentésére kell fordítani. (2) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeknél a szakmai alapfeladat keretében történő szellemi tevékenység végzésére megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető. (3) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványa, illetve az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része használható fel év közben jutalom kifizetésére. E kifizetés a rendszeres személyi juttatás előirányzatának legfeljebb 10 %-áig terjedhet. 12. (1) Amennyiben az önkormányzat által alapított költségvetési szerv javára vagyonról lemondanak - forgalmi értéken E Ft felett -, úgy annak elfogadására csak a képviselő-testület jóváhagyásával kerülhet sor. Elfogadás hiányában, illetve ha a lemondó nyilatkozat nem tartalmazza az elfogadó megnevezését, a vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720003-17/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 5 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 34 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2015. évi költségvetéséről és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VI..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Gárdony Város

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben