Szakmai ellenőr: Butterer Péter Törv. Vizsg.: Változat: sz. E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai ellenőr: Butterer Péter Törv. Vizsg.: Változat: 1. 7. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 1 BAJA VÁROS POLGÁRMESTERE Készítette: Wolfárt Orsolya Szakmai ellenőr: Butterer Péter Törv. Vizsg.: Változat: sz. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő- Testület március 2-i ülésére az önkormányzat évi költségvetése tárgyában Tisztelt Képviselő- Testület! A képviselő-testület december 15-i ülésén tárgyalta és elfogadta a évi költségvetési koncepciót a 347/2005. Kth. sz. határozatával, melyben meghatározta a költségvetés tervezés további menetét. A költségvetési javaslat kidolgozását követően minden önkormányzati fenntartású intézmény vezetőjével egyeztettük a tervezetet, melyről jegyzőkönyvet vettünk fel. Az előzőekben foglaltak alapján áttekintettük az önkormányzat évre várható bevételeit és ellátandó feladatait. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak várható alakulása az alábbiakban foglalható össze: B E V É T E L E K : Az intézményi működési bevételek a költségvetési intézményeknél képződő élelmezési szolgáltatás igénybevételéből, a helyiségek több célú hasznosításából, bérbeadásából származó bevételek, valamint a hivatalnál képződő kamatbevételből, valamint a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételből tevődik össze. A kamatbevételek a költségvetési elszámolási számlán átmenetileg szabaddá váló, a lakáscélú elkülönített számlán kezelt bevételekből, valamint betét elhelyezésből származó bevételek. Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzata tartalmazza a helyi adóbevételeket, átengedett személyi jövedelemadó, valamint a bírság, pótlék és egyéb saját bevételeket. A helyi adóbevételek között legjelentősebb az iparűzési adó, melynek tervezett előirányzata E Ft. Az építményadóból várhatóan E Ft bevételünk képződik. A többi helyi adónemhez képest várhatóan jelentős bevétel származik a telekadóból, melynek összege E Ft. A vállalkozók kommunális adójából E Ft-ra számítunk, míg a magánszemélyek kommunális adója annak megszüntetése miatt csupán E Ft-ot tesz ki ebben az évben. A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó várhatóan E Ft bevételt jelent az önkormányzat számára. A késedelmi pótlékkal, bírsággal együtt helyi adóból várhatóan E Ft bevétel folyik majd be önkormányzatunkhoz 2006-ban.

2 Az átengedett központi adók között tartjuk számon a gépjárműadót, melyből várhatóan E Ft bevétel keletkezik. Az átengedett személyi jövedelemadó részesedésünk két részből tevődik össze. Városunkat megillető személyi jövedelemadó 10 %-a, amely E Ft, valamint az SZJA kiegészítés adóerő-képesség alapján, amely E Ft. A termőföld bérbeadásából származó SZJA nem jelentős, ebben az évben mindössze 20 E Ft bevétellel számolunk. Az egyéb sajátos folyó bevételek előirányzatot a lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjak, valamint lakbérek teszik ki. Ezek együttesen E Ft-ot tesznek ki. Különféle bírságok címen jelenik meg a környezetvédelmi, tűzrendészeti, és építésügyi bírság összege (1.250 E Ft). Várhatóan E Ft bevétel folyik be önkormányzatunkhoz helyszíni és szabálysértési bírság címén. Talajterhelési díjból előre láthatólag E Ft bevétel képződik önkormányzatunknál, melyet környezetvédelmi alapba kell helyezni. 2 Önkormányzat költségvetési támogatása bevételi előirányzat a normatív támogatások, központosított előirányzatok, normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a fejlesztési célú támogatásokból adódik. Normatív hozzájárulás jelentős forrása a költségvetésünknek, melynek alapvetően az a célja, hogy tevékenységi körönként eltérő mértékben - de soha nem 100 %-ban - az állam hozzájáruljon az egyes feladatok ellátásához évben a normatív támogatás forrása részben a személyi jövedelemadó normatívan elosztott hányada, illetve állami hozzájárulás. Mutatószámonként és fajlagos támogatásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulás előirányzata E Ft. A normatív kötött felhasználású központi támogatás mértéke E Ft, ezen belül a normatív kötött állami támogatás összege E Ft. Rendszeres szociális segély címén E Ft, időskorúak járadékára E Ft bevétellel számolunk. Normatív ápolási díj (járulékával) E Ft, míg rendszeres gyermekvédelmi támogatásból E Ft bevétel keletkezik. Idei előirányzatunkban a normatív kötött felhasználású támogatások között E Ft a normatív lakásfenntartás összege. Központosított előirányzat a kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása, összesen E Ft bevételi összeggel. Címzett támogatásból realizálódik részben a Kórház sebészeti épület rekonstrukciója, melynek ez évi összege E Ft. Céltámogatással valósul meg a Homokváros, Bajaszentistván szennyvízcsatorna bővítés, E Ft előirányzattal. Tárgyi eszköz értékesítésből 2006-ban E Ft bevételt tervezünk, mely ingatlan értékesítéséből adódik. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok listáját a költségvetési rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat jelentős nagyságrendben teljesít felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat, megállapíthatjuk, hogy az előzőekben jelzett értékesítés nem jár vagyonvesztéssel. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen E Ft bevételt jelentenek, melyből E Ft bevétel származik az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből, 500 E Ft laktanya bérleti díjból. A Kommunális és Szolgáltató Kht. (Piac) E Ft, míg a BAJAVÍZ Kft. közmű bérleti díjból E Ft bevételt tervezünk.

3 A működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata E Ft. A kisebbségi önkormányzat támogatása E Ft, közlekedési támogatásra E Ft, OEP-től átvett központi ügyeletre E Ft, mezőőri szolgálatra E Ft bevételt tartalmaz költségvetésünk. Családsegítés és gyermekjóléti szolgálatra E Ft, pedagógiai szakszolgálatra E Ft, Hatósági Igazgatási Társulásra E Ft átvett pénz szerepel bevételi oldalon. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira év közben igénylendő normatív hozzájárulás összege E Ft. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összege 2006-ban E Ft-ot tesz ki, melynek közel kétharmada EU támogatással megvalósuló projektek kormányzati támogatásából és BM önerő támogatásból tevődik össze. A Szentháromság-tér felújítására E Ft támogatást kapunk, a KIOP intézményi energiaracionalizálási projektre E Ft-ot. A Mártonszállási bekötőút UFCE támogatás évi maradványa ez évre E Ft. A Homokváros - Bajaszentistván szennyvízcsatorna évi céltámogatás maradványa E Ft. Ugyancsak itt jelenik meg a Kórház sebészeti épület rekonstrukciójához elnyert évi címzett támogatás maradványa ( E Ft). A Szarvas Gábor utca útépítés II. ütemének 2005-ről áthúzódó TEKI támogatása E Ft. 3 Felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénz tervezett összege 2006-ban E Ft, melynek közel teljes összege EU támogatásból megvalósuló projektek EU támogatása. Ezek közül legjelentősebb összegű a Szentháromság-tér felújítására előirányzott E Ft. ROP pályázaton E Ft támogatást nyert az önkormányzat az autóbusz pályaudvar áthelyezésére. A GVOP Informatikai pályázat évi EU támogatás mértéke E Ft. A évi költségvetésünk egyensúlyát csak forrás-kiegészítő hitel felvételével tudjuk megteremteni, melynek összege E Ft. A felhalmozási célú hitel évi összege E Ft. ÁFA bevétel címén 2006-ban E Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat, amelynek döntő része értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-jából keletkezik. Előző évi pénzmaradvány 2006-ban tervezett összege E Ft, melynek részletezését az 1/a. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány túlnyomó része a lakásszámlán keletkezett, ennek összege E Ft. Fejlesztési pénzmaradvány E Ft többletet jelent. A felhalmozási célú támogatási kölcsönök megtérüléséből E Ft bevétel várható, melynek túlnyomó része a munkáltatói kölcsön törlesztéséből származó bevétel (2.000 E Ft). Az esőkár miatti kölcsön törlesztése 400 E Ft bevételt jelent. A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv a alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető döntést az alábbi levezetés alapján hozhat évben: E Ft-ban Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevétel 500 Vagyon bérbeadás

4 4 Egyéb sajátos bevétel Saját bevételek összesen: Folyó évi kötelezettségek: - Lízing díj kamatfizetési kötelezettség (előző évi kötelezettségekből) - Felújítás, felhalmozási célú kötelezettségvállalás Rövid lejáratú kötelezettségek Korrigált folyó bevétel Korrigált folyó bevétel 70%-a Víziközmű társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás 200 Adósságot keletkeztető kötelezettség vállalások felső határa A jelzett összeg jelenti az önkormányzat által az adott évben adósságot keletkeztető döntés felső határát. K I A D Á S O K : Központi költségvetés dologi automatizmust a kiadások növekedésére nem biztosított, de elengedhetetlen, hogy az intézményhálózat működéséhez a közüzemi szolgáltatási díjakra (villamos energia, gáz, víz, szennyvíz, távhő, postaköltség) a jelzett infláció mértékének megfelelő növekedést a költségvetésben részben saját forrásból biztosítsunk. A prognosztizált inflációs növekedés 2,1 %. További szakmai jellegű dologi kiadásokra fedezet nem épül be a költségvetésbe. A városüzemeltetési feladatokra a évi költségvetésben E Ft áll rendelkezésre, mely a tavalyi tény kiadásokkal megegyező összeg. A közutak, hidak üzemeltetésére E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés, amelyet olyan feladatok megvalósítását szolgálja, melyekre a Kommunális és Szolgáltató Kht-nak nincs saját kapacitása ban vízkárelhárításra, belvízmentesítésre E Ft-ot tervezünk, mely a meglévő csapadékvízelvezető-rendszerek jó karbantartására, műtárgyainak javítására és elsősorban a telepített átemelő szivattyúk üzemeltetésére biztosít forrást ban előre láthatóan parküzemeltetési költségként E Ft kiadással kell számolnunk. A köztisztasági feladatokra E Ft-ot tervezünk, mely feladatok között az illegális szeméttelepek felszámolása, az üdülőterületek szezonon kívüli szemétszállítása, kisebb lomtalanítási akciók lebonyolítása, illetve a síkosság-mentesítés szerepel. A települési vízellátás költséghelyen szereplő E Ft elsősorban a közkifolyók vízdíjainak fedezetéül szolgál. Az állategészségügyi feladatok ellátására szánt E Ft elsősorban a gyepmesteri telep működtetésének, valamint a szúnyog- és rágcsálóirtásnak költségeit fedezi, de itt szerepelnek az eboltás költségei is. A közvilágításra E Ft-ot irányoz elő a költségvetés. A város- és községgazdálkodási feladatokra 2006-ban E Ft az utcabútorok és köztéri berendezések karbantartására, játszóterek karbantartására, nyilvános WC-k üzemeltetésére, a központi közműnyilvántartás vezetésére nyújt fedezetet. A fürdő- és strandszolgáltatás költséghelyen E Ft-ot tervezünk a kijelölt fürdőhelyek üzemeltetési költségeire. A strandüzemeltetéssel összefüggő takarítási feladatokat közhasznú foglalkoztatás keretében tervezzük megoldani, így a tervezet elsősorban dologi költségeket takar. A temetők üzemeltetésénél a E Ft azon költségekre nyújt fedezetet, melyeket nem fedeznek a sírhelyár és üzemeltetési bevételek. A közcélú foglalkoztatás ez évi kerete E Ft. A közcélú foglalkoztatás keretében olyan városi feladatok kerülnek ellátásra, mely gazdaságosan sem a Kommunális és Szolgáltató Kht- nál, sem megrendeléses jogviszonyban nem végezhető el (Pl. nyílt árkos vízelvezető rendszerek karbantartása, nyári gátak ápolása).

5 5 A közmunka foglalkoztatás keretében E Ft kerül felhasználásra mely a Munkaügyi Központtal megkötött szerződés alapján az onnan kiközvetített munkanélküliek foglalkoztatását szolgálja. A városfejlesztés működési kiadásaira E Ft került előirányzatra, mely a rendezési terv módosításának tervezési feladataira, és kisebb városfejlesztési tervek elkészítésére nyújt fedezetet. A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi és jóléti kiadásokra 2006-ban összesen E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés. Közművelődési kiadásokat az idén több jogcímen is tartalmaz a költségvetés. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében közművelődés, valamint egyéb közművelődési feladatokra, támogatásokra, valamint a Bajai Nyár eseménysorozat megtartására, együttesen E Ft előirányzatként. Sport célú támogatásra a költségvetés E Ft-ot tartalmaz. Ezen felül a hivatal kiadásait bemutató 5. sz. melléklet tartalmazza az MNÁMK sportcsarnokának, illetve a Posta Sándor Sportcsarnok bérleti díját is. Az uszodában pályabérleti díjat fizetünk, és működtetjük a sportlétesítményeinket a Bajai Kommunális Kht-n keresztül. Közhasznú támogatás városüzemeltetési célra E Ft, ingatlankezelési célra E Ft. A gyermekétkeztetési célra fordított közhasznú támogatás E Ft. Kisebbségi önkormányzatok részére E Ft támogatást tartalmaz a tervezet egyenlő arányban történő elosztással. Tartalékok: Általános tartalékként 2006-ban E Ft-ot tartalmaz a költségvetés. A évi CLIII. tv. 52. (1) bekezdés a) pontja értelmében E Ft összegű államháztartási tartalékot kell képeznünk. A 23/2006. Kth. sz. határozat értelmében a hiteltörlesztés átütemezése miatt 2006-ban törlesztési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, Kamatfizetési kötelezettségünk összesen E Ft. Felújítási feladatokra 2006-ban E Ft-ot irányoztunk elő. Az előző évről áthúzódó felújítások között a Szentháromság tér felújítása a legjelentősebb, E Ft-tal. A térfelújítás 2006-ban fejeződik be. Az Alsóvárosi ÁMK felújítása E Ft kiadást jelent. Az előzőeknél jóval kisebb volumenű a Mártonszállási bekötőút felújítása. Az említett felújításokon kívül néhány kisebb, néhány milliós felújítások húzódnak át a 2006-os évre. Az új indítani tervezett felújítások között jelenik meg az útfelújításokra biztosított E Ft, illetve intézmény felújításokra E Ft saját erő. Lakásfelújításra E Ft-ot tervezünk. Beruházási célokra a költségvetési rendelet 2006-ban E Ft előirányzatot tartalmaz. A felhalmozási és tőkejellegű kiadások jelentős része 2005-ről áthúzódó, fedezettel rendelkező beruházásokra fordítandó. Ezek közül támogatását is tekintve kiemelkedő a GVOP informatikai beruházás ( E Ft), mely szeptemberében fejeződik be. Az Ipari park, Szegedi úti és vaskúti úti volt laktanya beruházás 2006-ra tervezett összege E Ft. Folytatódik a Homokváros, Bajaszentistván szennyvízcsatorna építése is, E Ft beruházási költséggel. Az új indítani tervezett beruházások együttes értéke E Ft. Ennek több mint egyharmadát a Kórház sebészeti épület rekonstrukciója jelenti, melyhez címzett támogatást nyertünk. A beruházás 2007-re fejeződik be. Szintén idén indul a helyi autóbusz-pályaudvar áthelyezése, melynek megvalósításához ROP pályázaton nyertünk támogatást. Az autóbusz pályaudvar áthelyezése 2006-ban befejeződik. A beruházás összköltsége E Ft. Hasonló nagyságrendű a KIOP intézményi energia racionalizálási beruházás is melynek évi üteme E Ft. Műszakilag idén befejeződik a beruházás, a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2007-re.

6 Az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-racionalizálási támogatásra E Ft kiadást tervezünk, mely a felhalmozási célú átadott pénzeszközök között szerepel. Kisajátítás, kártalanítás címén - a HÉSZ miatti kötelezésből adódóan E Ft-ot meghaladó kötelezettségünk keletkezik. A többéves kiadási kötelezettséggel járó döntések későbbi évekre vonatkozó hatását a 8. számú melléklet tartalmazza között összesen E Ft kötelezettséget jelent a négy beruházás ban fejeződik be a Kárászi ifjúsági tábor beruházása, összesen E Ft értékben, ebből idén E Ft, 2008-ban már csak 500 E kiadási kötelezettségünk származik. Idén, és várhatóan a következő években is kiemelkedő jelentőségű beruházás - nagyságrendjét tekintve - a kórház sebészeti épület rekonstrukciója ban és 2007-ben közel hasonló mértékű kiadással számolunk ( E Ft, illetve E Ft). A KIOP intézményi energiaracionalizálási beruházás teljes költségvetésének több mint 90%-a 2006-ban realizálódik, így 2007-ben már csupán E Ft terheli költségvetésünket. Lakossági útépítés címén idén és jövőre együttesen E Ft kiadásunk lesz. Költségvetési hiány Az önkormányzati szintű táblázatból látható, hogy kiadási előirányzataink lényegesen meghaladják a keletkező bevételt. A 10. számú melléklet tartalmazza a költségvetési hiány megoszlását működési, illetve fejlesztési területen. Látható, hogy működési hitelként, valamint felhalmozási hitelként megjelölt összeg az az összeg, mellyel többet fordítunk működési kiadásokra mint felhalmozási kiadásokra. Ebből következően szükséges újból áttekinteni az önkormányzati törvényből fakadó kötelező feladatainkon felül vállalt kiadásokat és azokat jelentősen redukálni kell. Szükségesnek ítéljük a pályázatokon való minél eredményesebb közreműködést és az ebben rejlő lehetőségek mind teljesebb kiaknázását azzal, hogy az esetlegesen felszabaduló saját erő ne új feladatokra fordítódjék, hanem az a költségvetés hiányát csökkentse. A betelepülő új vállalkozások nem csak a munkanélküliséget mérsékelhetnénk, hanem működésükkel önkormányzatunknak is plusz adóbevételeket teremthetnek. Ennek megalapozásához járulhatnak hozzá a testület korábbi döntéseinek megfelelően e területek fejlesztésére vonatkozó terveink. Gördülő tervezés Az államháztartási törvény (Áht.) előírásai szerint a költségvetési rendelet be kell mutatni a költségvetési évet követő kettő év várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint kell megállapítani. Megállapítható, hogy a gazdasági növekedés várhatóan megközelítőleg tartósan - 4% körül alakul. A lakossági fogyasztás várhatóan 3-3,2%-kal növekszik a következő két évben. Az éves átlagos inflációnál a tervezés 2007-re 3%-kal, 2008-ra 2,4%-kal számol. Az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2006 végén megszűnik, mely 2005 novembertől Ft. A TB-s munkaadói járulék a következő két évben a kormány tervezete szerint nem változik. Az államháztartási szféra dologi automatizmus növekedésével a következő három évben nem számolhat. Az Áht. előírásai szerint az éves költségvetésben be kell mutatni a közvetett támogatások nagyságrendjét, összetevőit. Az erre vonatkozó számításokat a 16. melléklet tartalmazza. Ennek fő összetevői az alábbiakban foglalhatók össze: a helyi adók tekintetében adott kedvezmény jogszabály alapján 2006-ban a E Ft, melynek döntő részét az építményadó, valamint az iparűzési adóban került megállapításra. A közvetett támogatásokhoz tartozik továbbá a bérleti díjak vonatkozásában megítélt kedvezmény, illetve mentesség. Ennek összege E Ft, ebbe a körbe tartozik valamennyi orvosi rendelő, képviselői iroda, pártszervezet és társadalmi szervezet részére ingyen, vagy kedvezménnyel biztosított 6

7 ingatlan használata. A szociális területen gyakorolt méltányosság várhatóan 100 E Ft bevétel kiesést jelent az önkormányzat számára. Az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 217/1999. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdés f.) pontja szerint be kell mutatni az éves létszámkeretet, valamint az éves statisztikai létszámot az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként is. Az erre vonatkozó adatokat kiegészítve a költségvetési szervek költségvetését alátámasztó feladat- és teljesítménymutatókkal a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 7 Az európai-uniós pályázatokhoz kapcsolódóan be kell mutatni az önkormányzatunknak azt, hogy az Európai Uniótól átvett pénzekhez milyen saját kiadással rendelkezik Ezt a 17. sz. melléklet tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. számú melléklet tartalmazza. A mellékletből jól látható, hogy az önkormányzatnak mikor várható pénzügyi nehézsége a gazdálkodása során. B a j a, február 15. Széll Péter polgármester

8 8 TERVEZET BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2006. (...) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi. XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény rendelkezéseire Baja Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra. II. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 2. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési bevételi összegét E Ft-ban, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt E Ft-ban állapítja meg. 3. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadási összegét E Ft-ban, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt E Ft-ban állapítja meg. 4. A költségvetés működési hiányának fedezetéül évben legfeljebb E Ft, a költségvetés felhalmozási hiányának fedezetéül E Ft hitel vehető fel. A hitelszerződés aláírására felhatalmazást kap a polgármester. III. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK SZABÁLYOZÁSA 5. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkötött folyószámlahitel szerződésen túlmenően szükség esetén az esedékessé vált munkabér kifizetéséhez megbízásos kölcsönt vehet igénybe a hiányzó összeg erejéig. (2) Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kezességet nem vállalhatnak, pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, kötvényt nem bocsáthatnak ki. Az önkormányzat kezességvállalásáról, értékpapírvásárlásáról, váltókibocsátásáról és váltóelfogadásáról a képviselő-testület dönt.

9 Az átmenetileg szabad pénzeszköz költségvetési éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre állampapír alapú értékpapír-vásárlásra, valamint tartós betét elhelyezésére fordítható, melyre felhatalmazást kap a polgármester. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési hiány csökkentése érdekében a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CLIII. tv. 6. sz. melléklete alapján önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására elkülönített központi forrás terhére pályázatot nyújtson be, amennyiben az arra vonatkozó feltételeknek az önkormányzat megfelel. (4) A Polgármesteri Hivatalnál a tervezettet meghaladó - célhoz nem kötött - felhalmozási és tőkejellegű bevételi többletet a felveendő felhalmozási és felújítási célú hitel összegének csökkentésére kell fordítani. (5) A pénzügyi befektetések hozamát - a rendeltetésének megfelelően - a felhalmozási és tőkejellegű kiadások forrásai között kell szerepeltetni. A költségvetésben betervezett előirányzatot meghaladó összeget a felújítási és felhalmozási célú hitel-előirányzat csökkentésére kell fordítani. IV. A KÖLTSÉGVETÉS EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA 6. (1) A 2. -ban megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását évre a 3. sz. melléklet tartalmazza költségvetési szervenként. (2) A 3. -ban megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását évre a 4. sz. melléklet tartalmazza költségvetési szervenként. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetését évi feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (4) Felújítási célokra évben E Ft-ot fordít a képviselő-testület a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal. (5) A évi felhalmozási kiadások előirányzatát E Ft-ban állapítja meg a képviselőtestület, mely a 7. sz. mellékletben foglalt feladatokra fordítható. (6) Többéves kiadási elkötelezettséggel járó tételek későbbi évekre vonatkozó kiadásait évre a 8. sz. melléklet tartalmazza. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek (1) bekezdés szerinti megállapított kiadási előirányzatához az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, a feladat- és teljesítménymutatók átlagállományát, valamint az éves átlagos statisztikai létszámát a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (8) A évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a 10. sz. melléklet tartalmazza. (9) A képviselő-testület évi költségvetési feladatai teljesítése érdekében a 12. sz. melléklet szerinti ingatlanokat értékesítésre kijelöli. 9

10 10 (10) A költségvetés főösszege által magában foglalt - felhasználási kötöttséggel járó évi lakás célú előirányzat bevételi és kiadási tervét a képviselő-testület a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg. (11) évre a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. sz. melléklet tartalmazza. (12) évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. sz. melléklet tartalmazza. (13) évre az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzatfelhasználási ütemtervet a 18. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok évi működési kiadásaihoz a képviselő-testület - 6. (3) bekezdésében megállapított - a Polgármesteri Hivatal részletes költségvetésén belül kisebbségi önkormányzatonként a központi támogatással együtt - működési célokra E Ft-ot biztosít. A támogatás folyósítására az együttműködési megállapodásnak megfelelően kerülhet sor. (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését az általuk meghozott költségvetési határozat alapján, elkülönítetten, változatlan formában évre a 11. sz. melléklet tartalmazza. 8. (1) A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására évben E Ft összegű általános tartalékot képez. Az általános tartalék elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére fordítható. A évi CLIII. tv. 52. (1) bekezdés a) pontja értelmében 5,59%-os mértékű, azaz E Ft államháztartási tartalékot kell képezni. Amennyiben a tartalék részben, vagy egészben felszabadul, úgy azt a költségvetés hiányának mérséklésére kell fordítani. V. A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 9. (1) Az 5. (3) bekezdésével az 5. sz. mellékletben megállapított E Ft pályázati célelőirányzat saját erő megjelölésére szolgál, melynek felhasználására felhatalmazást kap a Gazdaságfejlesztésiés Költségvetési Bizottság. (2) Az 5. (3) bekezdésével az 5. sz. mellékletben az egyéb speciális célú támogatások előirányzatai között az intézmények nemzetközi kapcsolattartásának támogatására szolgáló E Ft előirányzattal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a Közoktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. (3) Az 5. (3) bekezdésével az 5. sz. mellékletben a céljellegű kiadások között meghatározott E Ft oktatási pályázati célelőirányzat felhasználására felhatalmazást kap a Közoktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság. Az oktatási és közművelődési intézményekben a

11 jogszabályban előírt minimum kötelező eszközök beszerzéséhez, illetve a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz saját erőként történő megjelölésre, a városi iskolahét megrendezésével kapcsolatos költségek támogatására használható fel (1) A sportpályázati előirányzattal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a Közoktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. Az előirányzat a sportról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint használható fel. A keretösszeg terhére pénzügyi teljesítés csak negyedévenként előre, időarányosan történhet. (2) A közművelődési támogatási előirányzattal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a Közoktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe utalja. Az előirányzat terhére pénzügyi teljesítés félévenként, időarányosan történhet figyelemmel a pályázati feltételekre is. (3) A szociális célú pályázati előirányzattal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe utalja. Az előirányzat központi és helyi pályázatokhoz kapcsolódóan saját forrásként, illetve társadalmi szervezet, annak helyi szervezeti egysége (pl. alapszervezet, tagszervezet, alapegység), nyugdíjas klub és más közösség támogatására használható fel, attól függetlenül, hogy azok jogi személynek minősülnek-e vagy sem. Az előirányzat terhére pénzügyi teljesítés félévenként, időarányosan történhet, figyelemmel a pályázati feltételekre is. (4) Az egyéb kis összegű és azonnali döntést igénylő kiadási előirányzattal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. Az előirányzat társadalmi szervezetek támogatására használható, legfeljebb negyedévenkénti időarányos mértékben. (5) A speciális célú támogatások folyósítására - kizárólag megállapodás alapján - ütemezve, számadási kötelezettséggel kerülhet sor. A felhasználás ellenőrzése az ágazatilag illetékes bizottság, valamint a Gazdaságfejlesztési- és Költségvetési Bizottság feladata. A számadási kötelezettség elmaradása esetén további finanszírozást, illetve támogatást nem lehet nyújtani. 11. (1) A felújítási és felhalmozási feladatok megvalósítása során elért saját forrás megtakarítást a felújítási és felhalmozási célú hitel összegének csökkentésére kell fordítani. (2) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeknél a szakmai alapfeladat keretében történő szellemi tevékenység végzésére megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető. (3) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványa, illetve az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része használható fel év közben jutalom kifizetésére. E kifizetés a rendszeres személyi juttatás előirányzatának legfeljebb 10 %-áig terjedhet. 12. (1) Amennyiben az önkormányzat által alapított költségvetési szerv javára vagyonról lemondanak - forgalmi értéken E Ft felett -, úgy annak elfogadására csak a képviselő-testület jóváhagyásával kerülhet sor. Elfogadás hiányában, illetve ha a lemondó nyilatkozat nem tartalmazza az elfogadó megnevezését, a vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

12 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott érték alatt költségvetési szerv javára történő vagyonról lemondás esetén elfogadásra a költségvetési szerv vezetője jogosult a polgármester jóváhagyása mellett. (3) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont értékesíteni, használatba adni, illetve a hasznosítás jogát átengedni, az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás rendjéről szóló, többször módosított 10/1994. (III.10.) Ktr. sz. rendeletben foglalt előírások szerint lehet. (4) A képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és mértékét tekintve az éves eredeti dologi kiadás előirányzat 10 %-át, de legfeljebb E Ft-ot, a Bajai Kórház, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a E Ft-ot meghaladja (1) Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek a gazdálkodás rendjéről szóló, többször módosított 2/2003. (I.23.) számú Ktr. rendelet szerint hajthatnak végre - a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételt, valamint a saját hatáskörben, célra átvett pénzeszköz terhére - előirányzat-módosítást. (2) Ha a tárgyidőszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányosnak megfelelő szintet, akkor a saját terven felüli többletbevételét és a nem tervezett - kivéve rendkívüli esetet - bevételét nem lehet tervesíteni. (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben és az általa, illetve bizottságok által átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásairól 30 napon belül, a jegyző előkészítésében a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület a júniusi, szeptemberi és a decemberi ülésén, legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét. A tájékoztatást az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv június, szeptember és december hónap 5. napjáig küldi meg a jegyző részére. (4) Ha az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pót-előirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. Ez a rendelet március 3-án lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2006-os költségvetési évre kell alkalmazni.

13 13 Baja, március 2. Széll Péter polgármester dr. Tirpák József jegyző

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 28/2006. (XII. 15.) Kt.

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011. E l ő t e r j e s z t é s A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 7-én tartandó ülésére

Részletesebben