A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései"

Átírás

1 A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései 1 A jogerő alapkérdései A jogerő jogtörténeti / normatani / jogdogmatikai fogalma. Elméletileg a határozat véglegességét jelenti. Összetevői: - megtámadhatatlanság, - megváltoztathatatlanság, - végrehajthatóság. 2 A határozat megtámadhatatlansága: rendes jogorvoslattal már nem támadható meg. Abszolút / relatív alaki jogerő. Teljes / rész- jogerő. Alaki jogerő Anyagi jogerő A határozat megváltoztathatatlansága: semmilyen jogorvoslattal sem támadható meg. Valódi / quasi anyagi jogerő. Az alaki jogerő beállta megelőzi az anyagi jogerőét. 3

2 A jogerő és végrehajthatóság A végrehajthatóság általában = quasi anyagi jogerő. Időbeli viszony: Előzetes végrehajthatóság Megtámadhatatlanság - alaki (esetleg anyagi) jogerő / feltételes végrehajtahóság Megváltoztathatatlanság - (quasi) anyagi jogerő 4 A közigazgatási jogerő-fogalom sajátosságai: a) A jogerő mindig a közigazgatási hatóság által hozott határozatra vonatkozik, b) a Ket. jogerő-fogalma mindig alaki jogerőt jelent, c) anyagi jogerő = a határozat megváltoztathatatlanságát jelenti (eljárási fogalom), d) az anyagi jogerő beállta a rendes / rendkívüli jogorvoslati eszközök igénybe vételétől / eredményétől függ, e) bírósági felülvizsgálat esetén a bírósági döntés jogereje a polgári perrendtartás szabályai szerint értelmezendő 5 A közigazgatási jogerő-fogalom sajátosságai: f) a Ket. végrehajthatóság fogalama: Ad1) elválsztva a jogerő fogalmától, Ad2) a dogmatikai fogalomnál szűkebb. g) a határozatra vonatkozó szabályok irányadók a hatósági szerződésre is, h) a Ket. eltérő szabályokat tartalmaz a határozat és végzés jogerejére. 6

3 A közigazgatási határozat alaki jogereje Ket. 73/A. (értelmetlen helycsere ) Az egyszerűbb eset - ha másodfokú eljárásra is sor került: - ekkor a másodfokon hozott döntés mindig jogerős, a jogerő pedig a közléssel áll be. DE: a 2011-es módosítás bonyolított (értelmetlenül): HA a másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyta, akkor az ELSŐFOKÚ döntés emelkedik jogerőre. (Ez a perjogokban értelmezhető, a közigazgatási hatósági eljárásban nem, mert figyelmen kívül hagyja a fellebbezés devolútív hatályát, l (3) bekezdést) 7 A közigazgatási határozat alaki jogereje Összetettebb eset(ek) Elsőfokú döntés esetében: a) Ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt. b) Ha a fellebbezésről lemondtak. (2 aleset) c) A bejelentett fellebbezést a fellebbezési határidő tartama alatt visszavonták. d) A fellebbezés a fellebbezési határidőt követően lett visszavonva. (2 aleset) e) A fellebbezés a Ket. rendelkezései szerint kizárt. 8 Az alaki részjogerő Az eljárás egyéb résztvevője által csak a rá vonatkozó rendelkezés ellen benyújtott fellebbezés: - a határozatnak az ügy érdemében hozott része - ha jogszabály úgy rendelkezik, a határozat fellebbezéssel nem támadott része jogerőre emelkedhet. 9

4 Az alaki jogerőre emelkedésének joghatásai Példák: befolyásolja a döntés végrehajthatóságát; befolyásolja a rendes / rendkívüli jogorvoslati lehetőségek igénybe vételének lehetőségét; hatással van a jogutódlás esetén szükségessé váló teendőkre; megszünteti a kérelem visszavonásának jogát; hatással van az iratbetekintési jog szabályaira. 10 Az anyagi jogerőt befolyásoló tényezők Ket (1) és (3) bek. bíróság döntése. Ket újrafelvételi eljárás. Ket hivatalból történő módosítás / visszavonás. Ket semmiségi ok esetén (jóhiszeműség). Ket Az ügyészi fellépés lehetősége. Ket semmisségi okok. 11 Az anyagi jogerő beállása A Ket. jogorvoslati rendszere alapján előre nem állapítható meg, hogy az anyagi jogerő mikor áll be. Fontos - a bíróság ítéletének Pp. szerinti jogerőre emelkedését követően: - a Pp. szerinti rendkívüli perorvoslati határidők letelte, illetve - a perorvoslati eljárások befejezése után beáll a közigazgatási határozat anyagi jogereje is. 12

5 A közigazgatási határozat végrehajthatósága Végrehajthatóság = a határozat rendelkezéseinek végrehajtás útján történő kikényszerítése. 3 konjunktív feltétele van: - csak a kötelezettséget megállapító határozatok, - a határozat jogerőre emelkedése (alaki jogerő), - az önkéntes teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelenül telt el. A közigazgatási határozat előzetes végrehajthatósága a) Ket (2) és (3) bek. - a jogerőtől független végrehajthatóság. Csak törvényben megszabott esetekben / csak a megszabott okokból. b) Biztosítási intézkedés elrendelése végzéssel. 13 A végrehajthatóság elévülése A végrehajthatóság a határozat időleges tulajdonsága: a döntés jogerőre emelkedésétől, vagy a teljesítési határidő utolsó napjától számított 5 év elteltével. 14 A végrehajtási eljárás 15

6 A végrehajtás fogalma, feltételei és folyamata Fajai Folyamata - személyi / vagyoni végrehajtás - bírósági végrehajtás - közigazgatási végrehajtás - közvetlen végrehajtás - egyedi / egyetemes végrehajtás - adóvégrehajtás a) végrehajtás elrendelése, b) végrehajtás foganatosítása, c) végrehajtás felfüggesztése, d) végrehajtás megszűnése vagy megszüntetése. A hatósági eljárás nem szükségszerű része. 16 A végrehajtás elrendelése Az első fokon eljárt közigazgatási hatóság. Kérelemre / hivatalból Végzéssel. - végzés tartalma: a) az érvényesítendő kötelezettség pontos tartalmát, b) a rendelkezésre álló adatokat, c) esedékes késedelmi pótlék összege, - mellékletek. 17 A végrehajtást foganatosító szervek / a végrehajtás foganatosításának módjai Az elsőfokú hatóság Szerződés alapján: önálló bírósági végrehajtó Adóhatósági vagy bírósági végrehajtói hatáskörben 18

7 Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása Sorrendiség. Az arányosság és fokozatosság elve. A végrehajtás vezethető: - biztosítási intézkedésként lefoglalt vagy pénzügyi intézménynél kezelt összegre, - munkabérre, - ingó vagyontárgyra, - ingatlanra. 19 Pénzügyi intézménynél kezelt összeg Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása - azonnali beszedési megbízás - pénzügyi intézmény kötelezettségei, felelőssége - átutalási végzés - több számlatulajdonos 20 Pénzügyi intézménynél kezelt összeg Munkabérre vezetett végrehajtás Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása - munkabérből letiltás - munkáltató kötelezettségei a letiltást elrendelő végzés alapján - munkáltató felelőssége - a levonás mértéke, mentes munkabérrész, mentes juttatások - levonási sorrend 21

8 Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása Pénzügyi intézménynél kezelt összeg Munkabérre vezetett végrehajtás Ingóvégrehajtás - ingófoglalás - mentes vagyontárgyak - foglalás harmadik személynél - követelés foglalása - becslés - megőrzés és zár alá vétel - zálogjogosult értesítése, bekapcsolódása - ingóság értékesítése / átvétele a végrehajtást kérő által - ingóság visszaadása 22 Pénzügyi intézménynél kezelt összeg Munkabérre vezetett végrehajtás Ingóvégrehajtás Ingatlan-végrehajtás Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása - csak végső esetben - ingatlan lefoglalása - zálogjogosult értesítése, bekapcsolódása - ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultak tájékoztatása - becsérték megállapítása és értékesítés - ingatlan átvétele a végrehajtást kérő által 23 Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása Kielégítési sorrend: - gyermektartásdíj, - egyéb tartásdíj, - munkavállalói munkabér / egyéb járandóság, - a büntető / szabálysértési eljárásban megállapított, az állam javára fizetendő összeg, - köztartozások (pl. adó), - egyéb követelés, - a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság. 24

9 Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása Fizetési kedvezmény feltételei: a) a kötelezett bizonyítja, hogy a teljesítés elmaradása neki nem róható fel, b) az egy összegben történő teljesítésre nem képes / aránytalan nehézséget jelentene, c) jogszabály nem tiltja, d) ahhoz a végrehajtást elrendelő szerv előzetesen hozzájárult Késedelmi pótlék. 25 Meghatározott cselekmény végrehajtása Esetei: A végrehajtható határozat valamely magatartás tanúsítására, cselekmény, tevékenység végzésére / tartózkodásra, vagy cselekvés, tevékenyég abbahagyására, tűrésre kötelezi az ügyfelet. Végrehajtási módok: a) helyettesítő intézkedés (maga, mással, pénz), b) motivációs intézkedés (bírság), c) kényszerítő intézkedés (erőszakkal). 26 Meghatározott ingóság kiadása A végrehajtást foganatosító szerv az ingóságot a helyszínen lefoglalja és a jelen levő jogosultnak átadja. Ha a kötelezett a kiadást megtagadja, a végrehajtást foganatosító szerv a rendőrség közreműködését kéri. Ha a kötelezett nem jelenik meg a hatóság a végrehajtást hatósági tanú jelenlétében foganatosítja. Ha a meghatározott ingóság nincs meg: - a kötelezett egyéb vagyontárgya is lefoglalható hasonló értékben, vagy - a jogosult a pénzegyenértékének megállapítását kérheti. 27

10 Külföldi határozat végrehajtása és magyar határozat külföldön történő végrehajtása Külföldi határozat végrehajtása: - általános szabályok, - végrehajtás megkeresés alapján (feltételek). Magyar közigazgatási hatóság döntésének külföldön történő végrehajtása: - megkeresés, - feltételek. A végrehajtás felfüggesztése Kötelező esetei (Ket ) 28 A végrehajtás megszüntetése Okai: a) a végrehajtható döntést visszavonták / megsemmisítették, b) jogutód hiányában a végrehajtás nem folytatható, c) a végrehajtáshoz való jog elévült (5 év), d) a jogosult a végrehajtás megszüntetését kéri, e) a további végrehajtási eljárási cselekményektől eredmény nem várható, f) a végrehajtást foganatosító szerv a követelést külön törvény alapján érvényesítette, g) hatóság a határidőt jogutódlásra tekintettel meghosszabbította h) kötelezettel szemben felszámolási eljárás indult i) ha tv. vagy kormr. a végrehajtás megszüntetését rendeli el. 29 Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban Végrehajtási kifogás Fellebbezés a) végrehajtás foganatosításáról hozott végzés, b) biztosítási intézkedést elrendelő végzés, c) végrehajtás felfüggesztését elrendelő végzés, d) végrehajtást megszüntető végzés. Bírósági felülvizsgálat a hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a végrehajtást elrendelő végzéssel szemben 30

11 Biztosítási intézkedések Elrendelésének feltétele / elrendelése / célja. Végrehajtására alkalmazandó szabályok. Megszüntetése. Ket Köszönjük a figyelmet. 32

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. Összeállította: Császti Ferenc

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. Összeállította: Császti Ferenc Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE Összeállította: Császti Ferenc Kedves Kollégák, Kolléganők! 2001. óta lassan 6 év telt el. Ekkor jelentettük meg a

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

2003. évi XCII. TÖRVÉNY

2003. évi XCII. TÖRVÉNY 2003. évi XCII. TÖRVÉNY az adózás rendjéről (továbbiakban ART.) (VKJ kivonat) A törvény hatálya 4. (1) E törvény hatálya kiterjed a) az adóval, a járulékkal, az illetékkel összefüggő, a központi költségvetés,

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

A végrehajtás felfüggesztéséről

A végrehajtás felfüggesztéséről A végrehajtás felfüggesztéséről Szerző: dr. Bodnár Éva Budapest, 2013. július 19. A végrehajtási eljárás megindulását követően bekövetkezhetnek olyan események, körülmények, amely alapján helye lehet a

Részletesebben

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya Tisztelt Kollégák! A Magyar Közlöny 2010. november 19-én megjelent 177. számában került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 OptiJus Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2012.7.24. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2011.03.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T A

S Z A K D O L G O Z A T A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T A végrehajtás Konzulens: dr. Varga Zoltán Szerző: Munkácsi Edit Miskolc 2013. University

Részletesebben

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése Jelen írás az ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének állami útja I. Az emberi társadalmakban minden időszakban fontos szerepet játszott a föld, az ingatlan. Kezdetben

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya... 4 2. Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése...

Részletesebben

2012. július-augusztus

2012. július-augusztus dr. Horányi-Hohl Gábor: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: Felmondás, ténytanúsítás, végrehajtás dr. Anka Márton Tibor: A közjegyzői végrehajtási

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/153. I. Joghatóság hiánya okából a pert csak akkor lehet megszüntetni, ha a perre

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI

ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI A Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet 6723 Szeged, Pentelei sor 5. ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI Módosítva: 2013. április 15. Hatályba helyezve: 2013. május 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I./ Hátralékkezelés

Részletesebben

2015. évi CV. törvény. a természetes személyek adósságrendezéséről 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja, alapelvei

2015. évi CV. törvény. a természetes személyek adósságrendezéséről 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja, alapelvei 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről 1 A természetes személyek adósságrendezésére vonatkozó új törvényi szabályozás eszköz arra, hogy az adós és valamennyi hitelezőjének felelős

Részletesebben

2015. évi CV. törvény. a természetes személyek adósságrendezéséről 1

2015. évi CV. törvény. a természetes személyek adósságrendezéséről 1 1. oldal 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről 1 A természetes személyek adósságrendezésére vonatkozó új törvényi szabályozás eszköz arra, hogy az adós és valamennyi hitelezőjének

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás

Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás Farkas Gábor 2013. október 22. Témák Az adóigazgatási eljárás fajtái Az ellenőrzés célja, fajtái Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során

Részletesebben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben 1. 1/1992. számú P. vélemény (Felüvizsgálva és módosítva a 27/2013. (X.21.) P. véleménnyel)

Részletesebben

Nagy Attila NAV KMRAFI

Nagy Attila NAV KMRAFI Nagy Attila NAV KMRAFI Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az adóhatósági

Részletesebben

A. Bányaszolgalom. Illeték. Az illeték mértéke 2.200.- Ft. Jogszabály

A. Bányaszolgalom. Illeték. Az illeték mértéke 2.200.- Ft. Jogszabály A. Bányaszolgalom Az illeték mértéke 2.200.- Ft. - 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról - 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról Bányaszolgalom alapítása I. Az eljárás megindítása A bányaszolgalmi

Részletesebben

56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet. a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet

56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet. a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet A jogszabály mai napon hatályos állapota 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. a) pontjában,

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. július 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl... Melléklet

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg)

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg) 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ( 2014.május 1-től hatályos szöveg) Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó

Részletesebben

Adóellenőrzés. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái

Adóellenőrzés. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái Adóellenőrzés Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái Az adóhatóság az ellenőrzés célját a) a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 8., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi CV. törvény A természetes személyek adósságrendezéséről 17308 2015. évi CVI. törvény A menedékjogról

Részletesebben