AZ ADÓSSÁGKEZELÉS ESZKÖZEI AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADÓSSÁGKEZELÉS ESZKÖZEI AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL"

Átírás

1 AZ ADÓSSÁGKEZELÉS ESZKÖZEI AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGNÁL

2 A végrehajtás alapjául szolgáló jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. tv. (a továbbiakban Art.) Bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv. (a továbbiakban Vht.)

3 Az adóhatóság végrehajtási jogosultsága Az adóhatóság az alábbi tartozások beszedését foganatosítja Nyilvántartott adók, járulékok, illetékek és ezekhez kapcsolódó szankciók Vámhatóság, OEP, ONYF megkeresései EK tagállamokban keletkezett tartozások behajtási jogsegély alapján Adók módjára behajtandó köztartozások a tartozást nyilvántartó egyéb hatóságok, szervezetek megkeresései alapján az APEH hajtja be.

4 A végrehajtást foganatosító szervezeti egységek Az adóhatósági végrehajtási eljárásokat az adós lakóhelye, székhelye szerinti igazgatóságok hátralékkezelési és végrehajtási osztályai indítják meg illetve folytatják le. Az APEH az Art. alapján önálló bírósági végrehajtót is megbízhat a tartozások beszedésével; Az eljárás átadása előtt az APEH az adózókat felhívásban tájékoztatja.

5 A végrehajtási és felszámolási szakterület szervezeti elhelyezkedése APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága Igazgató Adó- és Illetékügyi Szakterület Ellenőrzési Szakterület Végrehajtási és Felszámolási Szakterület Titkársági Főosztály Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Kockázatelemzési és Kiválasztási Főosztály Felszámolási és Fizetési Kedvezmények Főosztálya Gazdasági Főosztály Eljárási és Adóalanynyilvántartási Főosztály Kiemelt Adóalanyok Ellenőrzési Főosztálya Hátralékkezelési Főosztály Jogi és Koordinációs Főosztály Folyószámla-kezelési és Bevallási Főosztály Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztálya Végrehajtási Főosztály Tervezési és Elemzési Főosztály Illeték Főosztály Általános Forgalmi Adó Ellenőrzési Főosztály Humánpolitikai Főosztály Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Főo. Operatív Ellenőrzési Főosztály

6 A szervezeti egységek feladatai Hátralékkezelési szervezeti egységek feladatköre: Keletkező hátralékok folyamatos figyelése Folyószámla egyeztetések adózóval, és adózó bevonása nélkül Egyes végrehajtási cselekmények foganatosítása (inkasszó, jövedelem letiltás) Végrehajtási szervezeti egységek feladatköre: Végrehajtási eljárások teljes körű lefolytatása Adózó érdekeit is figyelembe vevő cselekmény(ek) foganatosítása

7 Végrehajtási cselekmények 1. Átvezetés, visszatartás 2. Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 3. Végrehajtás munkabérből történő letiltással 4. Ingó (követelés, üzletrész) végrehajtás 5. Ingatlan végrehajtás

8 1. Átvezetés, visszatartás 1. Átvezetés Ha az adózó adófolyószámlán valamely adónemben hátralék, míg más adónemben túlfizetés is van, az adóhatóság a túlfizetést hivatalból átvezetheti a tartozásra, az adózó egyidejű értesítése mellett A tartozás a jóváírás napján megfizetettnek minősül 2. Visszatartás Költségvetési kiutalási igény (támogatás, adóvisszatérítés stb.) esetén nyilatkozat alapján Az adózó nyilvántartott tartozásaira végzéssel visszatartja a kiutalni kért összeget, mellyel a tartozás megfizetettnek minősül

9 2. Azonnali beszedési megbízás Bankszámla ellen vezetett végrehajtás; A benyújtás tényéről a pénzintézet kötelessége értesíteni az adózót A pénzintézet köteles az adós nála vezetett minden bankszámlájára kiterjeszteni, akár deviza számlára is Közös számla bármelyik számlatulajdonos tartozása fejében végrehajtás alá vonható Mentességek (nem emelhető le a bankszámláról): Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és annak négyszerese közötti összeg fele A MENTESSÉGI SZABÁLYOK BETARTÁSA A PÉNZINTÉZET FELADATA ÉS FELELŐSSÉGE!!!!

10 3. Végrehajtás munkabérből történő letiltással A letiltás alapja az adókkal, tb járulékokkal csökkentett nettó jövedelem A levonás mértéke 33%, kivételes esetben 50% Mentes a levonás alól az öregségi nyugdíj legkisebb összegének megfelelö összeg. Több jogcímű munkabér esetén a mentesség arra vonatkozik, amelyet elsőnek tiltottak le Mentes: Nemzeti gondozási díj és hadiárva ellátás Szociális, anyasági segély Tartásdíj, munkanélküliek jövedelempótló támogatása stb. Munkáltató kötelessége a jogszabályban előírt módon levonni és átutalni Munkáltató felelössége A levonni elmulasztott jövedelemért az adózóval egy sorban felel Kilépéskor tartozás igazolást kiadni

11 4. Ingóvégrehajtás Lefoglalható bármely az adózó tulajdonában álló, törvény alapján nem mentes ingó dolog: Gépjármű, Követelés, Értékpapír, Üzletrész, Készpénz, Egyéb ingóság.

12 A helyszíni végrehajtási cselekményekhez kapcsolódó eljárási szabályok A helyszíni cselekményeket munkanapokon reggel 6 és este 10 óra között lehet elvégezni. A helyszíni végrehajtási cselekményeket két végrehajtó együttesen foganatosíthatja. A végrehajtó megtekintheti és átvizsgálhatja az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát, gazdasági tevékenységgel kapcsolatos iratait.

13 Az ingó végrehajtási cselekményhez kapcsolódó egyéb eljárási szabályok A foglalás tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni Az ingóság az értékesítésig általában az adós őrizetében maradhat, állag sérelme nélkül használhatja A lefoglalt ingóság végrehajtás alóli elvonása bűncselekmény Történhet az adózónál helyszínen, nyilvántartás alapján (gépjármű), harmadik személynél (pl.: bérlőnél)

14 Gépjármű foglalás Foglalható az adózónál helyszínen, vagy a gépjármű nyilvántartás adatai alapján az APEH hivatalos helységében, A gépjármű nyilvántartásba bejegyzésre kerül a foglalás ténye (elidegenítési és terhelési tilalom) Üzemi, üzleti tevékenységhez használt járművek esetén, 6 hónap moratórium illeti meg az adózót az értékesítés előtt.

15 5. Ingatlan végrehajtás Ha az adótartozás 500eFt feletti - végrehajtási jog Ha az adótartozás 500eFt alatti - jelzálogjog Az adóhatóság megkeresésére a földhivatal soron kívül bejegyzi a végrehajtási jogot az ingatlannyilvántartásba Az ingatlan becsértékét a végrehajtó állapítja meg, 6 hónapnál nem régebbi adó és értékbizonyítvány, illetve szakértői vélemény és az ingatlan megtekintése alapján

16 A lefoglalt vagyontárgyak értékesítése Hagyományos árverés APEH hirdetőtábláján, polgármesteri hivatalban közzétett árverési hirdetmény alapján, a legmagasabb ajánlatot tevőnek Ingó: minimum a becsérték 25%-a Ingatlan: minimum a becsérték 50%-a Lakóingatlan: minimum a becsérték 70%-a Az adóst és az APEH egyes dolgozóit kivéve az árverésen bárki részt vehet, ingatlan esetében 10% előleget kell fizetni.

17 A lefoglalt vagyontárgyak értékesítése Elektronikus árverés https://arveres.apeh.hu honlapon közzétett hirdetmény alapján az interneten felajánlott, legmagasabb vételáron Ingó: minimum a becsérték 50%-a Ingatlan: minimum a becsérték 65%-a Lakóingatlan: minimum a becsérték 75%-a Titkos, anonim, okmányirodai regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött Ingatlan esetében 10% előleg fizetési kötelezettség

18 Települési önkormányzat elővásárlási joga ingatlan értékesítés esetén Beköltözhetően értékesített Lakóingatlan esetén Az árverésen felajánlott legmagasabb vételáron Ha vállalja és igazolja, hogy az adósnak határozatlan időre bérbe adja az ingatlant AZ ADÓZÓ KÉRELMÉRE ÉLHET VELE

19 Jogorvoslatok - VÉGREHAJTÁSI KIFOGÁS Törvénysértő intézkedés, vagy annak elmaradása esetén Benyújthatja: Adós Végrehajtást kérő Vagy akinek jogát a végrehajtás sérti Benyújtható az intézkedés tudomásra jutásától számított 8 napon belül, 6 hónapon túl benyújtott kifogás esetén érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak van helye (jogvesztő határidő) Illetékköteles: Ft ( ) 15 napon belül a felettes adóhatóság dönt. A benyújtott kifogás halasztó hatályú a következő cselekmény tekintetében.

20 Jogorvoslatok - IGÉNYPER Végrehajtási eljárás során lefoglalt vagyontárgyak tulajdoni viszonyainak tisztázására => BÍRÓSÁG; Az indíthatja meg aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonvagy más joga alapján tart igényt; Halasztó hatályú az igényper, ha a megindítására az ingóság lefoglalását, illetve ingatlan esetén a földhivatal végrehajtási jogot bejegyző határozatától számított 8 napon belül kerül sor.

21 Fekete listák Hetente, akikkel szemben végrehajtási eljárást folytat az állami adóhatóság és az eljárás nem szünetel Negyedévente, akiknek 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 100 millió Ft-ot (magánszemélyek esetében 10 millió Ft-ot) meghaladó nettó adótartozása van Cégnyilvántartás A végrehajtási eljárás megindításának és annak befejezésének ténye kerül bejegyzésre a cégjegyzékbe

22 FIZETÉS KÖNNYÍTÉSI ELJÁRÁSOK

23 Fizetési kedvezmények Az adózó írásbeli (hagyományos, elektronikus ) indokolt kérelmére Hagyományos adatlapok Elektronikus űrlapok: Illetékköteles: 2 200Ft ( ) Határozat formájában dönt az adóhatóság Feltétel(ek)hez köthető Általános tájékoztató:

24 Fizetési kedvezmények részletfizetés, halasztás Fizetési kedvezmény megilleti: az adózót az adófizetésre kötelezett személyt Akkor engedélyezhető ha: a fizetési nehézség kialakulása fel nem róható (elvárható magatartás) átmeneti jellegű (későbbi megfizetés forrása biztosított, belátható időn belüli megfizetés) Magánszemély esetén, ha az azonnali megfizetés súlyos megterhelést jelentene Feltétel (biztosíték) kikötése a határozatban Pótlékköteles (jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű)

25 Fizetési kedvezmények nem engedélyezhető 1. Részletfizetés, halasztás esetén: magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont adóra beszedett helyi adóra a kifizető által levont járulékokra 2. Mérséklés esetén nem magánszemélyeknek tőke tartozásra 3. Adók módjára behajtandó köztartozásra

26 Fizetési kedvezmények adómérséklés Magánszemély kérelmére, az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetésének veszélyeztetése esetén adó pótlék bírság Vállalkozó magánszemély, társas vállalkozás gazdálkodási tevékenységének ellehetetlenülése esetén pótlék bírság feltételhez köthető

27 Fizetési kedvezmények során vizsgálandó körülmények Magánszemély az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók vagyoni, jövedelmi, szociális viszonyait (havi jövedelmek, kiadások, ingó-, ingatlan vagyon) Szervezetek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók a vállalkozás gazdálkodási adatait (mérleg, eredmény kimutatás, könyvelési adatok) >> hiánypótlás, szóbeli és írásbeli nyilatkozattétel, adatlapok, helyszíni szemle Bizonyítás az adózót terheli!

28 Köszönöm a figyelmet!

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

2003. évi XCII. TÖRVÉNY

2003. évi XCII. TÖRVÉNY 2003. évi XCII. TÖRVÉNY az adózás rendjéről (továbbiakban ART.) (VKJ kivonat) A törvény hatálya 4. (1) E törvény hatálya kiterjed a) az adóval, a járulékkal, az illetékkel összefüggő, a központi költségvetés,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3012/2014. útmutató. a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az adómérséklésről és a fizetési könnyítésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3012/2014. útmutató. a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az adómérséklésről és a fizetési könnyítésről A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3012/2014. útmutató a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az adómérséklésről és a fizetési könnyítésről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

Adóellenőrzés. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái

Adóellenőrzés. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái Adóellenőrzés Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái Az adóhatóság az ellenőrzés célját a) a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Titkársági Osztály...4 I. Jogi és Önkormányzati Iroda... 4 1) Jászberény Város címere, zászlaja létesítésének és használatának engedélyezése...

Titkársági Osztály...4 I. Jogi és Önkormányzati Iroda... 4 1) Jászberény Város címere, zászlaja létesítésének és használatának engedélyezése... Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás

Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás Farkas Gábor 2013. október 22. Témák Az adóigazgatási eljárás fajtái Az ellenőrzés célja, fajtái Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T A

S Z A K D O L G O Z A T A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T A végrehajtás Konzulens: dr. Varga Zoltán Szerző: Munkácsi Edit Miskolc 2013. University

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

G'(J számú előterjesztés

G'(J számú előterjesztés G'(J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a helyi adóztatási tevékenység 2014. évi alakulásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

TARTALOM IRODÁNK ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA! A KÖZÖSSÉGI LÉGI FUVAROZÓK FELELŐSSÉGÉRŐL. Október 2013 A KÖZÖSSÉGI LÉGI FUVAROZÓK FELELŐS- SÉGÉRŐL 1

TARTALOM IRODÁNK ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA! A KÖZÖSSÉGI LÉGI FUVAROZÓK FELELŐSSÉGÉRŐL. Október 2013 A KÖZÖSSÉGI LÉGI FUVAROZÓK FELELŐS- SÉGÉRŐL 1 ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA! TARTALOM Az ősz eleje sok nagy változásokat hoz az ügyvédi irodánk számára. A BWSP Gobert & Társai csapata két új ügyvéddel bővült ebben a hónapban. Köztük, dr. Hasuly, aki

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

FAM01 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FAM01 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FAM01 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI

ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI A Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet 6723 Szeged, Pentelei sor 5. ADÓSSÁGKEZELÉS SZABÁLYAI Módosítva: 2013. április 15. Hatályba helyezve: 2013. május 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I./ Hátralékkezelés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Leasing figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira is az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz,

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

A fizetési kedvezmények alapvető szabályai

A fizetési kedvezmények alapvető szabályai A fizetési kedvezmények alapvető szabályai Magyarország Alaptörvénye XXX. cikkének (1) bekezdése alapján teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya... 4 2. Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése...

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére

az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére Tájékoztató az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére A Magyar Nemzeti Bank 14/2012. (XII.13.) számú ajánlásának irányelvei alapján AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 13., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 13., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 13., péntek 132. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XC. törvény Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2015. április 23-ai ülésére 85/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előterjesztő: Jánosiné

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben