\ 2oi E ' ,27 I O ::- ni 1 - :-::d!-.:.:b évi CXX1I. t:rvrr - - mciv -Zi--- :mncs bitok-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "\ 2oi E5 - --------- '53104 4,27 I O.70.3. 7 ::- ni 1 - :-::d!-.:.:b. 2013. évi CXX1I. t:rvrr - - mciv -Zi--- :mncs bitok-"

Átírás

1 \ 2oi E5 AK ' ,27 I O ::- ni 1 - :-::d!-.:.:b évi CXX1I. t:rvrr - - mciv -Zi--- :mncs bitok-

2 4.1 A haszonbérbe adó az évi LV. Tv-ben biztosított vadászati joga gyakorlását, illetve képviseletét a haszonbérlőre ruházza át egy üzemterv erejéig. 5.1 Haszonbérbe adó a haszonbérbe adott terület , (IX. 24.) sz. FVM rendelet szerinti történelmi bázis jogosultságát a haszonbérlet id őtartamára ideiglenesen átengedi a haszonbérbe vev ő részére. A haszonbérletijogviszony szerződés szerinti lejárati időpontjában a történelmi bázis jogosultság vissza száll a haszonbérbe adó tulajdonába. A haszonbérlő az ideiglenesen átengedett történelmi bázis jogosultságot más részére nem engedheti át, azt nem értékesítheti. Haszonbérbe adó tudomásul veszi, hogy az átengedett történelmi bázis jogosultság alapján a haszonbérl őt illeti meg, az ebből eredő valamennyi jog, de öt terheli az ehhez kapcsolódó kötelezettség is. 6./ A haszonbérleti díj esedékessége: - ha a haszonbérlő a haszonbért természetben kéri kiadni, az a betakarítást követ ő 30 napon belül esedékes, - pénzbeni teljesítés esetén a tárgyév november 30. napjáig. Ha a haszonbérbe adó a haszonbért természetben kéri kiadni - ezt el őre köteles jelezni - évente június 30-ig meghatározva, hogy milyen, haszonbérl ő által termelt terményb ől mennyit kér tárgyévre vonatkozóan haszonbérként. 7.! A haszonbérleti díjból a haszonbérbeadó a mindenkor hatályos jogszabályok szerint köteles a személyi jövedelemadót megfizetni. Haszonbérbe adó figyelemmel arra, hagy 5 évet meghaladó id őtartamú haszonbérleti szerződéssel rendelkezik, a többszörösen módosított évi XCVII Tv. 1. számú melléklet 9.4,1. pontjára figyelemmel személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól mentes. 8./ Felek rögzítik, hogy a Ptk 6:352.' (2) bekezdése alapján a haszonbérl ő arra az évre, amelyben elemi csapás, vagy más rendkívüli esemény okából az átlagos termés 2/3-a sem termett meg, méltányos haszonbér mérséklést, illetőleg haszonbér elengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt a haszonbérbe adóval közölni. Ezen kívül a szerz ődő felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Haszonbérl ő esetleges Haszonbér csökkentési igényével kapcsolatos eljárást a Földforgalmi-törvény, a mez ő- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekr ől és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény (a továbbiakban Fétv."), valamint a mez őgazdasági termelést érintő időjárási ás más természeti kockázatok kezelésér ől szóló évi CLXVIII. törvény szabályozza. 9.! A haszonbérleti szerződés megszűnik - a szerződésben meghatározott id őtartam lejártával, a lejárat napján, - közös megegyezéssel, a szerz ődő felek által meghatározott napon, - a haszonbérl ő természetes személy halálával, feltéve ha az örökösök az Ptk-ban meghatározott felmondási jogukat az ott meghatározott határid őben gyakorolják, - azonnali hatályú felmondással, - az Fétv ban meghatározott felmondással, - ha a föld természeti er ő közvetlen behatása következtében egészben vagy jelent ős részben a haszonbérleti szerződés szerinti hasznosításra tartósan alkalmatlanná válik. 10.!Az FétV. 60. *. (1) bekezdése alapján Haszonbérbe adó a haszonbérletet felmondással felmondhatja: Ha a haszonbérleti szerz ődés létrejöttekor a haszonbérlet tárgyát képez ő föld közös tulajdonban állt ás a szerződés fennállása alatt a közös tulajdon megszüntetésére a főldrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint került sor, a haszonbérbeadó, illetve annak jogutódja legkés őbb az adott gazdasági év vége el őtt 60 nappal a szerz ődést 60 napos felmondási id ővel a gazdasági év végére felmondhatja, ha a tulajdoni hányadának megfelel ő területet a közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, feltéve, hogy a) a haszonbérlö felé a felmondással egyidej űleg nyilatkozik, hogy a földet a szerz ődésmegszűnésével saját maga kívánja használni, ás

3 b) illetve az F. 74. (2) bek:s szeti fbldhasználati szerz ődést nem írta alá, de a::ak hatálya rá kieeije. Az e pontban részletezett felmondás esetén, ha a felmondást a másik úi 15 nan be nem fogadja el, a felmondást gyakorló további 8 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti. A fe:ek ezen rendelkez5ek:51 érvénvesen nem térhetnek cl Iii Haszzbrbe adó a haszche:et azonnali hatállyal feodlaa. 'na haszonbérl ő: - az írásban közölt felhvás elenére nem tesz eleez a baszosítási kötelezenséériek vav olyan gazdálkodást folytat, aire:\ esz ezteti a f5ld ten őkéessegé - a haszonbérbe adó hozz aá.sa rkül vagy attól el e a 51d használatát másnak átengedte, más célra hasznosította, a fbid veés ágát megváltoztatta va cde a term őföld védelméről szóló törvényben me2határozottak sze:n: :ás célra hasznosíotta a természetvédelmijogszabáiyc' vay a természetvéde '.a- sia aszebály alapján hozott el őírásaitól eltérő, illetőleg a természeti terület állagát vagy állapo:á: evezael befolyásoló tevékenységet folytat, továbbá ha a természeti értékek fennmaradását bármely mód cn veszélyezteti, a haszonbért vagy a földdel kapcsolatos terheket a lejárat után, írásban közölt felszólítás ellenére, a felszólítás közlését ől szott 15 napon belül sem fizeti meg. A eermzetes személy haszonbérl ő azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerz ődést, ha az egészségi mértékben romlik meg. vagy családi és életkörülményeiben olyan tartós változás következik be, a haszonbér'ez'---- ' ered ő kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy azt jelent ősen megnehezíti. A szerződés boà - -.m..aven okból történő megszűnésekor a haszonbérbeadó és a haszonbérl ő köteles egymással elszámolni. Semmis az olyan megállapodás, amely az elszámolást el őre kizárja A felek eltérő megállapodása hiányában a haszonbérl ő aj elviheti az általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat, bi követelheti a haszonbérbeadó hozzájárulásával létesített, el nem vihet ő berendezéseknek, az általa telepített ültetvénynek. ével ő kultúrának és növényzetnek, valamint a talaj min őségének megőrzését és javítását eredményez ő talajvédelmi. meliorációs és más beavatkozásoknak, létesítménveknek a szerz ődés megszűnésekor a mezei leltárban szerepl ő, illetve e --, z"b dokumentumok alapján megállapítható tényleges értékét. kivéve ha a szerz ődésber :kötön id ő lejárta miatt szűnt meg a szerződés c köteles az általa létesítet :ényt a saját költségén :Kta1anítási igény nélkül lebontani, illetve eltávolítani. ha ezt nem teszi!szonbérbe adó a haszonbérl ő költségére elvégezheti, vagy elvégeztetheti. Ha a haszonbérl ő a haszonbérlet vá: kiező földhöz kötődő olyan európai uniós vagy nemzeti forrásból fokosított agrar- 1dekfejlesztesl ta.. vett igenbe amelynek feltételéül!ogszabal\ meghatározott időtartamra földhasználati kötelezese e és a haszonbérleti szerz ődést a haszonbérbeadó a jelen zenődés 10.` pontjában részleteze fe ssa sz:et meg, a szerz ődés megszűnésekor a haszonbérbeadó köteles pénzben meée ha.sz a :ámogatási összeg haszonbérleti szerz ődés megszűnése miatti elvesztéséből eredő kát. 13J A haszonbérleti szerz ődés a határozott id őtartam lejáratakor közös mc : sel meghosszabbítható. 14.' Haszonbérl ő a haszonbérleti jogosultsága körében kijelenti, hogy - a Földforgalmi Tv. szerint mez őgazdasági termel ő szervezetnek minősül, nyilvántartásba vételéről a Karcagi Járási Hivatal Járási Földhivatala a ! (4... számú egyszer űsített határozatával rendelkezett. - a hatályos jogszabályok alapján term őföld birtokát ne s -ezheti, az I J pontban megjelölt ingatlan(ck haszonbérletével eiitt a birtokában lév ő terrnőföiuek nagysága nem haladja meg a dforgalmi törvény 16. (2) bekezdésében meghatározott korlátozást, azaz az 1200 ha mérték ű iller. e 1800 ha-t (birtokmaximuinkedvezményes birtokmaximum). - a Földforgalmi-törvénv 42. (3) bekezdésére figyeler... cl iincs joger ősen megállapított és fennálló fhldhasználati díjtartozása, -. Haszonbérl ő a Foldforga en 42 (1) bekezdésére fi elemmel kotelezert...z állal arra, hog a jelen fö1dhasznáee szeiés fennállása alatt megfelel a Földforgalmi r:' -. *( 1X4)

4 bekezdésében. valamint a 41. *-ban foglalt feltételeknek. tcvb:à váiaii a. hog az ingatanok használatát másnak- nem engedi át r azokat ml hasalja - - zoszmi i iele:eitsegenek [nem mr. a Földfor: 42 t2)-e, rzodes 3 pontjában foglalt eset], tovább. tudomásul veszi, hov a Hasza:bérot t:ik a haszonbérlee ideje alatt a közterhek. Elfogadia., es tudomásul veszi tólagos ellen5rzes során zcr ő en 3 nyilatkozat valótlansága. úgy az a büntető törvénykönyv szerint büntet őjogi felelősségre vonását, ás a szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsért ő állapot fennállására. tartama alatt a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési a ópai w;s támogatásnak megfelel ő osszegú penzosszeg visszafizetését vonja maga uta- 15..: Felek tudomásul veszik. hoav jelen szerz ődést, annak aláírását követ ő 8 r apon belül közölni kell a Földforgalmi T. 49.-a szerinti valamennyi jogosulttal az ott meghatározot :t5on. mely közlésre a haszonbérbe adó jogosult ás egyben köteles. A Haszonbérl ő tudomással bír a::c, hogy az Ingatlanok használatát a Fett 95 (1) bekezdése alapján a jelen szerz ődés mezőgazd gazgatasi szen altal oaha.aat ko.eto 30 O3Ofl belul koteles az ingatlanug.i hatosaghoz w.ihantartasba vétel céljából bejelenteni. Ez eljárás költségeit a Haszonbérl ő viseli. 16.f A jelen szerződésben :m szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései. valamint Földfórgalmi Tort en illetve a Mez ő- es e uogazdasagi foldek forgalmáról szóló évi C\XIl Tor erin cl osszefüggo eves rendelkezésekröl és átmeneti szabályokról szóló c:cxi1. Törvény ide vonatkozó szabályai az irárrvadók. 1 A szerződés felek megállapodnak abba:. aogy a Haszonbérl ő á' -a' a Haszonbérbe Adóhoz.. illetve a Haszonbérbe Adó által a Haszonbérl őköz : atézett azon írásbeli nvuatkozatokat. amelyeket címre a Haszonberbe köo részére, illetve cimre a F z őrészére: A postai szolgáltatások ellátásáról ás minó. követelményeir ől szóló külön jogszabály szerint tértivevénv különszolgáltatással szabályszer űen postára a±a. a másik féllel közöltnek részére kézbesítettnek kell tekinteni: a ha az érdekelt a küldemény átvételét megagaára. a kézbesités megkísérlésének napin. b) egy-eb esetekben az eredmerrvtelen kézbesítési kiserlet. valamint az értesítés elhel ezesenek napját ko ete ::zdik munkaraaan. 18. Felek rögzítik, hogy a haszonbérbe adó nagykorú. teljes seekv őképességgei rendelkező magyar al1aoniaar a hazenbeiő mezögazdasaga eea -relö szen ezet ig sz z. iek akaoa a n1n.s Felek a haszonbérleti szerz ődést. mint akaratukkal mindenben mc hagyólag aláírták. az a:lírott tanúk- el őtt helyben iila. haszonbérbe- adó Előttünk, mint tanúk el őtt: Név:Oszlánczki Zita Lakcím: 5310 Kisújszállás Bocskai utca 1. Szigszám: Aláírás:..... Név: Babinszki Lászlóná. Lakcím: 5,200 Törőkszentmiklós Kossuth u lh. 4. em. 25a. Szig.szám: Jairas

5 z á ra d é k: Kisújszállás Város Polgármesteri Hivatal hirdet ő táblájára kifüggesztve wwwkisujszallashu városi honlap Kifüggesztés napja:20 Levétel napja: hói5..:. nap h nap Kisújszállás,20 E határidő jogvesztő : Dr. Varga Zsolt jegyző

Határozott idore szóló termoióld haszonbérleti megállapodás. egyrészrol Velegi László (születési név: _ anyja neve: ', születési hely és ido:

Határozott idore szóló termoióld haszonbérleti megállapodás. egyrészrol Velegi László (születési név: _ anyja neve: ', születési hely és ido: amely létrejött Határozott idore szóló termoióld haszonbérleti megállapodás egyrészrol Velegi László (születési név: _ anyja neve: ', születési hely és ido: I személyi azonosító jel:,lakcíme: 1073 Budapest,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet а ь : Z'АI аып, szám : i tr 0 К 2013. évi.... törvény Ё гк b е U: 23':3 1'^IС G ; e а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Oldal 1/3 HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. (2) bekezdése szerint) amely létrejött egyrészr ől név:

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! [III. FEJEZET 29.

Tisztelt Elnök Úr! [III. FEJEZET 29. Iror ártyszárn : Országgyl i s HIiva al a ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érkezett : 2C13 MM 2 G. Kapcsolódó módosító javasla t Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Derecske település HB-450/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat alkalmazó

Részletesebben

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön?

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? FÖLDHASZNÁLAT Szabó Adrienn Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? A haszonbérletnek főként a mezőgazdasági ingatlanok körében van kiemelkedő jelentősége, de természetesen a jogszabály

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA FOLYÓIRATA 2014. XVII. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM TARTALOM Jánosi Andrea Interjú Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanárral

Részletesebben

Földjog és földügyi intézményhálózat

Földjog és földügyi intézményhálózat Földjog és földügyi intézményhálózat 3. A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Földjog és földügyi intézmény-hálózat 3.: A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

Támogatási és használati szerződés

Támogatási és használati szerződés Támogatási és használati szerződés mely létrejött egyrészről Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet [székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18 22., nyilvántartási szám/törzsszám: 329389,

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k } yfly* lrrk:. : 7013 NOV 2 2013. évi...törvén y * az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k I.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről: Szajol Községi Önkormányzat (székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1., adószáma: 15732743-2-16 ; bankszámlaszáma: 11745004-15409326) mint ellátásért

Részletesebben

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről: Szajol Községi Önkormányzat (székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1., adószáma: 15732743-2-16 ; bankszámlaszáma: 11745004-15409326) mint ellátásért

Részletesebben

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;.

d) agrárgazdasági tevékenység : az I. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;. 1 t.n:,, :i.,y':;'. M : 2.0.8 $ Érkezet; 2014 [,tiüv 1 a. 2014. évi törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működéséve l összefügg ő egyes agrártárgyú törvények módosításáró

Részletesebben

Földművelésügyi igazgatás

Földművelésügyi igazgatás Földművelésügyi igazgatás Szerzők: Dr. Madejné Dr. Sztipits Katalin Dr. Dienes Gyula Dr. Podmaniczky Gábor Dr. Magyar Károly Dr. Visnyei László Sipos Géza Prokop József Pintér Károly Fábián Gyula Katonáné

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez A jelen ÁSZF magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között -án/én létrejött számú

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Számlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben