Határozott idore szóló termoióld haszonbérleti megállapodás. egyrészrol Velegi László (születési név: _ anyja neve: ', születési hely és ido:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozott idore szóló termoióld haszonbérleti megállapodás. egyrészrol Velegi László (születési név: _ anyja neve: ', születési hely és ido:"

Átírás

1 amely létrejött Határozott idore szóló termoióld haszonbérleti megállapodás egyrészrol Velegi László (születési név: _ anyja neve: ', születési hely és ido: I személyi azonosító jel:,lakcíme: 1073 Budapest, VII. ker., Dob utca em. 15. a., magyar állampolgár), valamint Pozsgai Nándorné (születési név: anyja neve:, születési hely és ido: ' személyi azonosító jel:,lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Ibolya u. 3., magyar állampolgár) haszonbérbe adók (a továbbiakban:,,k"), másrészrol Stomfai Miklós Kálmánné (születési név: anyja neve: születési hely és ido:, személyi azonosító jel: lakcíme: 8194 Vilonya, Kossuth u. 7., magyar állampolgár) haszonbérlo (a továbbiakban:,,") (a k és a a továbbiakban együtt:"szerzodo Felek") között az alulírott helyen és napon a következo feltételek szerint (a továbbiakban: "Szerzodés"). 1. A Szerzodés táreyául szol2áló In2atlan 1. Szerzodo felek megállapítják, hogy a k 1/2-1/2 arányú közös tulajdonában áll a Vilonya 1112/2. helyrajzi szám ú, zártkerti, 4991 m2 területu, 13,20 AK értéku, ingatlan (a továbbiakban:,,ingatlan") amely "rét és gazdasági épület, út" muvelési ágú aj alrészletbol (2. minoszégi osztályú, 700 m2 és 3,89 AK érték), valamint "szántó" muvelési ágú b/ alrészletbol (3. minoségi osztályú, 4291 m2 és 9,31 AK érték) áll. Szerzodo Felek rögzítik, hogy a mezo- és erdogazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: "Földforgalmi tv.") pontja értelmében a jelen szerzodés tárgyát képezo Ingatlan mezo-, erdogazdasági hasznosítású földnek minosül. 2. A Szerzodés tartalma (birtokba lépés. haszonbérlet kezdete. haszonbérlet idotartama. haszonbér mértéke. teljesítésének ideje. módja. helye. haszonbérmérsékiés szabályai) 2.1. A Szerzodo felek megállapodása szerint k haszonbérbe adják, a pedig haszonbérbe veszi április 30. napjától kezdodoen határozott idotartamra április 30. napjáig az Ingatlant. A legkésobb április 30. napján jogosult birtokba és használatba venni az Ingatlant A Szerzodo Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan haszonbérletéért a évente természetben köteles a közös egyetértéssei megállapított mértéku haszonbért szolgáltatni a k részére. A felek által természetben megállapított haszonbér mértéke, 200 kglév mennyiségu, által megtermelt termény (az adott szezonnak megfelelo tenriény, így különösen: árpa, búza, kukorica, stb.), amely fele-fele arányban illeti meg a kat. A haszonbért a a termés betakarítását követoen évente a tárgyév december 31. napjáig köteles szolgáltatni a k részére. Az elso évi haszonbér szolgáltatásánakhatárideje december 31. napjánjár "!,\.'. haszonbér le, a mértéke szolgáltatásnak pedig idoarányosan határideje a teljes évi április haszonbér 30. napján 2/3-ad járésze, le, annak azaz mértéke 135 kg termény. a teljes évi~rzonb'r Az u~i...~ 1,,[. Velegi László (sz. n.: Velegi László) \,.. J\ ".:'> -!,'". f, - i il- j y,,? -:'.,. ''\...,; Vv '\)JvJ."./ ~... v.. \ Pozsgai Nándomé (sz. n.: Vel egi Mária Rozália) \ t,. " \. I. ti!. '. \;- '\ 'l JlR:' '\1 ~...;~ll\.~l.~.:.:::l>--. k '---..> Stomfai Miklós Kálmánné (sz. n.: Endrédi Magdolna) Dr. Udvarhelyi Olivér ügyvéd ' 1

2 1/3-ának. megfelelo haszonbér, azaz 65 kg termény A haszonbér szolgáltatásának helye annak esedékessé válásáig a felek eltéro megállapodásának. hiányában a Vllonya 1112/2. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan A t arra az évre, amelyben a mezogazdasági termelést érinto id,ojárási és más természeti kockázatok kezelésérol szóló törvényben foglaltak szerinti mezogazdasági káresemény vagy idojárási és más természeti jellegu elháríthatatlan külso ok (vis maior) miatt legalább 30%-os mértéku hozam-érték csökkenést szenved, és ezt az agrárkár-megál1apító szerv igazolja, legfeljebb a hozam-érték csökkenés sei arányos haszonbér-mérséklés illeti meg arra a földre vonatkozóan, amelyen a hozam-érték csökkenés bekövetkezett. A arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény okából az átlagos termés kétharmada sem termett meg, méltányos haszonbérmérséklést, illetoleg haszonbér-elengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása elott a Haszonbérbe adóval közölni. A mérsékelt vagy elengedett haszonbér utólag nem követelheto. 3. A joeai. kötelezettséeei 3.1. A jogosult az Ingatlan használatára és hasznainak szedésére a rendes gazdálkodás szabályainak megfeleloen. Az Ingatlannal kapcsolatos közterheket a viseli. Az Ingatlan fenntartásához szükséges felújítás és javítás, továbbá a dologgal kapcsolatos terhek viselése a t terheli Ajelen Szerzodésnek a határozott ido lejárta következtében való megszunése esetén a t az Ingatlanra elohaszonbérleti jog illeti meg A köteles az Ingatlan haszonbérletéért a 2. pontban megállapítottak szerint haszonbért szolgáltatni a k részére A az Ingatlan használatát másnak nem engedheti át, azt haszonbérbe további személynek nem adhatja és a használat során köteles eleget tenni a földhasznosítási kötelezettségének. Az Ingatlan alhaszonbérbe adására irányuló jogügylet semmis A köteles az Ingatlant rendeltetésének megfeleloen megmúvelni és ennek során gondoskodni arról, hogy a föld termoképessége fennmaradjon A azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerzodést, ha az egészségi állapota oly mértékben romlik meg vagy családi és életkörülményeiben olyan tartós változás következik be, amely a haszonbérletbol eredo kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy aztjelentosen megnehezíti. A - az azonnali hatályú felmondás helyett - a k hozzájárulásával kijelölheti azt a magánszemélyt, aki a jelen Szerzodésben a helyébe lép és a haszonbérleti jogviszonyt változatlan feltételekkel folytatja. A örökösei a haszonbérletet 30 napon belül a gazdasági év végére akkor is felmondhatják, ha az örökhagyó a gazdasági év végét megelozo hat hónapon belül halt meg. A felmondási idot a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától;, b) hagyatéki eljárás esetén a teljes hatályú hagyatékátadó végzésjogerore emelkedésének napjától; c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerore emelkedésének napjától ClP \. 7/1. ~I' ' \RJ~,\) "",~, 1" "'-''<'-C),V::'/j ", '. /,,,, \..JUl 1\ \,: ' ~ r,'"'',--', '..,'",,1, v~i~~~ó(;;:";;::"v~~p~na;;;j;;;;;é"i;;:";;:": 1 s;;';;;r,;j~;;;"b~":;\;;:"u::';;;i~"li-;;" D~~:\,1rC7;'~iXI-(~drS::}SJdí7 LászIó) VelegiMária Rozália) (sz. n.: Endrédi Magdolna) ügyvéd I:Iaszonbérlö.. 2 t Cr ', '-, 'Un~",, ~ r. " '. ~ ~\ 1'",\ ~:3I)GZ;/,:'..,':,:'"',6",_,".,",_;I,,,_' ",,:~(;"-~'-?73 t

3 r-==-==--==--=-=-.:.:=-= ===:...:.::..-...:.=.-=== A haszonbérlet megszuntévei a a termoföldet és a többi haszonbérelt dolgot olyan állapotban köteles visszaadni a k részére, hogy a termelést, a rendeltetésszeru gazdálkodást azonnal folytatni lehessen Ajelen Szerzodés megszünésekor a a) követelheti az általa telepített növényzetnek, valamint a talaj minöségénekjavítását eredményezo talajvédelmi beavatkozásoknak és létesítményeknek ajelen Szerzodés megszünésekor megállapítható tényleges értékét; b) köteles a kkal kötött eltéro megállapodás hiányában az általa létesített ideiglenes jellegu építményt a saját költségén kártalanítási igény nélkül lebontani, illetoleg eltávolítani. E kötelezettség nem teljesítése esetén a bontást, illetoleg az eltávolítást a k a költségére elvégeztethetik. 4.A k joeai. kötelezettségei 4.1. A k haszonbérre jogosultak a 2. pontban foglalt rendélkezések szerint. A kat a hátralékos haszonbér biztosítására annak erejéig az Ingatlan hasznain, valamint a nek az Ingatlan terül etén levo vagyontárgyainzálogjog illeti meg A rendkívüli felújításés javítás a kat terheli A k bármelyike azonnali hatállyal felmondhatja a haszonbérleti szerzodést, ha a aj az írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget a hasznosítási kötelezettségének vagy olyan gazdálkodást folytat, amely veszélyezteti a föld termoképességét, hj a khozzájárulása nélkül vagy attól eltéroen a föld használatát másnak átengedte, más célra hasznosította, a föld muvelési ágát megváltoztatta vagy a' földet a termoföld védelmérol szóló törvényben meghatározottak szerint más célra hasznosította, ej a természetvédelmi jogszabályok vagy_a természetvédelmi hatóság jogszabály alapján hozott eloírásaitói eltéro, illetoleg a természeti terület állag~~.gy állapotát kedvezotlenül befolyásoló tevékenységet folytat, továbbá, ha a természeti értékek fennmaradását bármely módon veszélyezteti, vagy d) ahaszonbért vagy a földdel kapcsolatos terheket a lejárat után, írásban közölt felszólítás ellenére, a felszólítás közlésétol számított 15 napon belül sem fizeti meg, ej'az Ingatlanon a rendes gazdálkodás körét meghaladóan végzett beruházást. 5. Bejeeyzési engedély k jelen szerzodés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az illetékes Földhivatal által vezetett földhasználati nyilvántartásba bejegyzést nyeljen az Ingatlanra nézve.a földhasználati joga a 2.1. pontban rögzített határozott idotartamra alapított haszonbérletjogcímén. ' DR. U 73 'fujayv-,' ~ n.;\\ '7 n _ I ~CI J... \ '1 Pozs~aiNándomé(sz.n.: VelegiMáriaRozália),_.', l-"u.~d. ~'t' \"- f'.3cosb!.l')c VJF~/~~(j~~f)l,:".\\'.. "!,, ~\ i:v0',,-,,:~. 110:.: 0tu ~ B.' StomfaiMiklósKálmánné,, fqoo Dr. vc~,2.r~c:l~i, dvarhelyio, i-'~..,) vér (sz.n.: EndrédiMagdoIna) ügyvéd 3

4 -- 6. A nyilatkozatai 6.1. A Földforgalmi törvény 42. rendelkezéseire tekintettel a az alábbi nyilatkozatokat teszi: A vállalja, hogy a jelen szerzodés fennállása alatt megfelel a Földforgahni törvény 40. (1)-{4) bekezdésében, valamint a 41. -ban foglalt feltételeknek (ideértve különösen, hogy földmuvesi minoségét fenntartja) A kijelenti, hogy földmuvesnek minosül, illetve megfelel a Földforgalmi pontjában meghatározott feltételeknek. A a mezo- és erdogazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggo egyes rendelkezésekrol és átmeneti szabályokról szóló évi CCXll. törvény (a továbbiakban:,,fétv.") 113. és 114. (2) bekezdésére figyelemmel kijelenti, hogy még nem került regisztrálásra a földmuvesek nyilvántartásába, azonban a nyilvántartásba vétel hiánya a Fétv. 5. a) pontjára tekin tettel április 30. napját megelozoen nem képezi akadályát a földmuvesi minoség megállapításának A vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a foldhasznosítási kötelezettségének. Az átengedési tilalom tekintetében nem minosül a használat átengedésének az, ha a földhasználati jogosultságot szerzo fél a) a föld használatát aa) földmuvesnek minosülo közeli hozzátartozója, ab) a legalább 25%-ban a tulajdonában. álló mezogazdasági termelo szervezet javára engedi át, b) társult erdogazdálkodást folytat, vagy vagy vagy a közeli hozzátartozó jának legalább 250/0-ban a tulajdonában ej vetomagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából engedi át a használatot más személy részére A kijelenti, hogy nincs jogerosen megállapított és fennálló foldhasználati dijtartozása ~ ~-~-~~---~~~--~--~---_ A a Fétv. 48. (2) bekezdése alapján kijelenti, hogy ot (tekintettel helyben lakó földmuvesi minoségére) a Földforgalmi törvény 46. (1) bekezdés c) pontja alapján a helybeli illetoségu volt haszonbérlo földmuvest, valamint a helyben lakó szomszéd földmuvest követo ranghelyen elohaszonbérleti jogosultság illeti meg. Ezért a k a jelen szerzodésbe foglalt és általuk elfogadott haszonbérleti ajánlat 3 eredeti példányát, valamint a közzétételi kérelmet a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet értelmében a Szerzodés aláírásától számított 8 napon belül a területileg illetékes önkormányzat jegyzojének eljuttatják a 10. pontban megjelölt meghatalmazott jogi képviselojük útján A a Fétv. 113., 114. (1) bek. a) pontjára, valamint a Földforgalmi törvény 16. (2)-(3) bekezdéseire tekintettel kijelenti, hogy a jelen Szerzodés tárgyául szolgáló Ingatlan használatba vétel' a már birtokában levo föld területnagyságával együtt sem haladja meg az 1200 hektár érté birtokmaximumot, illetve nem sért egyéb jogszabályi korlátozást sem. A Haszo?~~~l~:~~~;q~:.: ',;;ÍIi3ÍJólJ, 7' 'he,. L ~.. '.,1.- J.' i' IJJ)/. L:, , r, ",'.. t, '.,""""" \:e,.,.,.-jpr.;..:~... _...,.,,,,:.,J.,' c..,,'v.. :o;.. hc',vihu p~~~~;;;;;~~\ ~6~~U "o;:~td~~~i;;i Vc '-':If P~4-2or~-<f~i~\ öli-;;é;" ~ ".. :1,.'~. r-_~v "",\-;.').". _ V~l~"'~Ó(~:"~::"v;i~gi László) Velegi Mária Rozália) (sz. n.: Endrédi Magdolna) ügyvéd HaszOnbérlo. 4

5 J. áll ' 1.. lte.,, zán '&"ld' '.'. -. k." 'ának l"állí"' uogy-az_ attarto-te epnzemeloje,a s toj.o 1 es 1\.erteszeti novenj.ajo velomagj eo LOja esetében abirtokmaximum mértéke az elozóektol eltéroen hektár területnagyság (kedvezményes birtökmaximum) A a Fétv. 113., 114. (1) bek. b) pontjára tekintettel elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ha utólagos. ellenorzés során jogerosen megállapításra kerül a birtokmaximuni b~ára vonatkozó nyilatkozatának valótlansága, úgy az a) ilbüiítetotörvénykönyv szerinti büntetojogi felelosségre vonását, és bj a haszonbérleti szerzodés tárgyát képezo föld hasmálata után a jogsérto állapot fennállásának idotartama alatt, a jogsértésselérintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnakmegfelelo összegu pénzösszeg visszaflzetését vonja maga után Eeyéb rendelkezések 7. Felek cselekvoképes magyar állampolgárok, a földhasmálati jogosultság.szerzésére irányulóképességét jogszabály, hatósági határozat, szerzodés nem korlátozza és nem is zárja ki. Haszc:jnbérbeadóktájékoztatják t, hogy az Ingatlan per-, teher- és igénymentes. Szerzodo felek büntetojogi felelosségük tudatában kijelentik, hogy az illetékes Földhivatal által sz. alatt nyilvántartásba vett özvegyi jog jogosult ja, néhai Horváth Lajosné (sz.n.: Krausz Emma, sz.: a.n.: a:qlc~é~~r Rozália, lakcím: 8194 Vilonya, Kossuth Lajos u. 9.) elhaiálozott, ennek ellenére azonban a foldhivatali nyilvántartásból a mai napig még nem került törlésre az özvegyi jog. k vállalják továbbá, hogy az Ingatlan lényeges tulajdonságairól tájékoztatják a t. A felek aláírásukkal egyúttal igazolják a szerzodés tárgyára kiterjedo, minden részletre kiterjedo haszonbérbeadói tájékoztatás megtörténtét, annak haszonbérloi tudomásul vételét. 8. A haszonbérleti szerzodés megszunik: aj a szerzodésben meghatározott idotartam lejártával, a lejárat napján, b)közösmegegyezéssel, a szerzodo felek által meghatározott napon, ej ahás'zollbérlo természetes személy halálával, feltéve, hogy az örökösök a Ptk.-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott felmondásijogukat az ott meghatározott határidoben gyakorolják, dj azonnali hatályú felmondással ej a Fétv ban meghatározott felmondással, j) ha a föld természeti ero közvetlen behatása következtében egészben vagy jelentos részben a haszonbérleti szerzodés szerinti hasznosításra tartósan alkalmatlanná válik. A szerzodés bármilyen okból történo megszullésekor a Haszoi:1bérbeadók és a ~zonbérlo kötelesek egymással elszámolni.. 9. A Szerzodo felek rögzítik, hogy a Fétv a alapján a december 15. és április 30. között közzétett (közölt) haszonbérleti szerzodésekre e törvénynek és a Földforgalmi törvénynek a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerzodésekre vonatkozó r~nde1kezéseit kell alkalmami... LV':' "Z' I /;'./-\ Dr. Udvarhelyi Olivér ügyvéd 5

6 / 10. Szerzodo felek a jelen szerzodés megszerkesztésével, ellenjegyzésévei és a szerzodés. alapján keletkezett jogok bejegyzésére irányuló ingatlannyilvántartási eljárásban meghatalmazzák a Dr. Udvar helyi Olivér ügyvédet (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A) jogi képviseletük Ügyvédi Törvényben foglaltak szerinti ellátásával (ideértve többek között meghatalmazottként a foldhasználat beje1entési lapon nyilatkozatok tételét és a bejelento lap kitöltését, benyújtását is, stb.). A k, mint tulajdonostársak döntése szerint az elohaszonbérlettel kapcsolatos közzétételi kérelem benyújtására Pozsgai Nándorné (születési név: Velegi Mária Rozália) Haszonb~rbeadó jogosult. Pozsgai Nándorné (születési név: Velegi Mária Rozália), illetve az egyéb szerzodo felek meghatalmazzák a Dr. Udvarhelyi Olivér ügyvédet, hogy a jelen szerzodéssei érintett ingatlan kapcsán a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletben szabályozott (elohaszonbérleti jogosultság gyakorlásával összefüggo) eljárásban és azzal összefüggo egyéb eljárásokban az illetékes polgármesteri hivatal, illetve egyéb hatóságok elott képviseletüket az Ügyvédi Törvényben foglaltak szerint ellássa (a jelen meghatalmazás kiterjed többek között, meghatalmazotti minoségben a közzétételi kérelmet kitöltésére, aiáírására, eloterjesztésére, stb.)., " ll. A jelen Szerzodésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvérol szóló évi V. törvény szabályai (ideértve különösen a haszonbérleti szerzodésre vonatkozó 6:349.. :"6:356. rendelkezéseket), továbbá a termof'öldrol szóló évi L~ törvény, valamint a Földforgalmi tv. és a Fétv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. Eltéro jogszabályi rendelkezésének hiányában a haszonbérletre a bérleti szerzodés szabályait kell megfeleloen alkalmazni. 12. Jelen szerzodést a Szerzodo Felek elolvasták, értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyerot, jóváhagyólag írták. alá. Veszprém, április 10. Velegi Lásilo (sz.n. Velegi László). { \ ~'".~~..~&..~~ \. Stomfai Miklós Kálmánné sz. n.: Endrédi Magdolna 1 '; i 'le,{cc'6kl' 'f:<clc.":} C'LJ~o.,/HLAt--;)'L.!vh lce l\..t~ Jelen szerzodést szerkesztettem Veszprém, április 10. Dr. Udvarhelyi Olivér ügyvéd 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. és ellenjegyzem: t.{tc ""'(rc 1<.'c\G '''''eld t'.]tfl- "-"-', dj: t,n-n.!t-e 'lf "<.h "1.. "-I~~"f(~L h,<: : WI Ic, <\.'r,~l) Á { - ej"" It Ic~~ei\ ft..tz-;k".\..tettl: 1.D ILr. CLJ""\'Lc') rt. fh_ dd' - [\.LCH.-C'" (-ef,ct t,e ({i'~'-:>i.l{t icet'c~r{itt lc?,dtl..l",,-)~ te4-. n, J '.1 I 1 II. I 6<-4 CA(...c IM-)l"''- ",Ck f-.,c tal"... ',{c t..f-c.[.ll-', 1~ {I I '. i ".' I "/ "'-ILf/fl: ~,If ~'\tlt... \ 01/. E {l'cf.il~j(c jixj"'fjz't<:>. {,e ltl",-li ~c( ('L{,{f;, frt.c< ~ "< -1'1 ll( I',r"k tc le 6

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet а ь : Z'АI аып, szám : i tr 0 К 2013. évi.... törvény Ё гк b е U: 23':3 1'^IС G ; e а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! [III. FEJEZET 29.

Tisztelt Elnök Úr! [III. FEJEZET 29. Iror ártyszárn : Országgyl i s HIiva al a ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érkezett : 2C13 MM 2 G. Kapcsolódó módosító javasla t Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

Földjog és földügyi intézményhálózat

Földjog és földügyi intézményhálózat Földjog és földügyi intézményhálózat 3. A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Földjog és földügyi intézmény-hálózat 3.: A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön?

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? FÖLDHASZNÁLAT Szabó Adrienn Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? A haszonbérletnek főként a mezőgazdasági ingatlanok körében van kiemelkedő jelentősége, de természetesen a jogszabály

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Oldal 1/3 HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. (2) bekezdése szerint) amely létrejött egyrészr ől név:

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

Földművelésügyi igazgatás

Földművelésügyi igazgatás Földművelésügyi igazgatás Szerzők: Dr. Madejné Dr. Sztipits Katalin Dr. Dienes Gyula Dr. Podmaniczky Gábor Dr. Magyar Károly Dr. Visnyei László Sipos Géza Prokop József Pintér Károly Fábián Gyula Katonáné

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 82/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

XXIX. TÉGLÁS NAPOK. A hazai külszíni (agyag) bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében. Előadás:

XXIX. TÉGLÁS NAPOK. A hazai külszíni (agyag) bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében. Előadás: a SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és a MAGYAR TÉGLÁS SZÖVETSÉG XXIX. TÉGLÁS NAPOK Előadás: A hazai külszíni (agyag) bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében I. Külszíni bányászat

Részletesebben

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről OLIVA INVEST Kft. (cg. 01-09-920819, székhely 1039 Budapest Pünkösdfürdő u. 38., adószáma 14807381-2-41, stat.sz.jele 14807381-6810-113-01, képviseli:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 30., vasárnap Tartalomjegyzék 2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 63137 2013. évi CXXIII. törvény Egyes

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint amely létrejött egyrészről a (Cg: 13-02-050251, adó 10113859-2-13, statisztikai számjel: 10113859-6512-122-13), Göd-I kirendeltsége címe: 2023 Dunabogdány Hajó u.3. e-mail: dkanyar@hu.inter.net, továbbiakban:

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 2014.07.16

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 2014.07.16 Page 1 of 28 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 2014.07.16 35 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben