HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE"

Átírás

1 Oldal 1/3 HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló évi CXXII. törvény 58. (2) bekezdése szerint) amely létrejött egyrészr ől név: Nagy Gyuláné születési név: Tóth Piroska szül. hely, idő : anyja szül. neve: lakcím: személyi azonosítója: 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 18. X/42. adóazonosító jele: állampolgársága: mint haszonbérbeadó, masrészrő l elnevezés: Törökszentmiklósi Mez őgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 6. cégjegyzékszám: törvényes képvisel ő : cégvezető lakcím: statisztikai számjel: adószám: agrárkam-i tagszám: MHV reg. szám: honosság: mint haszonbérbevevő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1., Felek október 30-án haszonbérleti szerz ődést kötöttek a kisújszállási külterületi ingatlan-nyilvántartásban hrsz. alatt felvett, Szántó" m űvelési ágú ingatlan 1/3 tulajdoni hányadára, amely az egész ingatlan vonatkozásában 1,9157 ha terület és 66,60 AK. Felek a szerz ődést az időtartam vonatkozásában június 30. napján módosították, amelynek következtében a haszonbérleti szerz ődés lejártának napja október , Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a október 30-án kötött haszonbérleti szerződés 2., pontját módosítják és a közöttük október 30. napjától folyamatosan és megszakítás nélkül fennálló haszonbérleti szerz ődés időtartamát a mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény), különösen annak 58. (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 44. (1) bekezdésére is október 31. napjáig meghosszabbítják és foglalják egységes szerkezetbe azzal, hogy a szerződés egyéb rendelkezései hatályukban változatlanok.

2 Oldal 2/3 3., Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj összege megegyezik a mindenkori egységes területalapú támogatás (SAPS) egy hektárra jutó összegével. Ha az adott évben a támogatás összege kevesebb, mint , Ft (azaz ötvenötezer-kett őszát forint), akkor 40 kg étkezési őszi búza/ak/év (azaz negyven kilogramm étkezési őszi búza per aranykorona per év) mértékre módosul a haszonbérleti díj, amely haszonbért haszonbérl ő időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig köteles teljesíteni. 4., Haszonbérl ő vállalja és a Földforgalmi törvény 42. (1) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy a földhasználati szerz ődés fennállása alatt megfelel a Földforgalmi törvény 40. (1)-(4) bekezdésében, valamint a 41. -ban foglalt feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. 5., Haszonbérlő a Földforgalmi törvény 42. (3) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása, így földhasználati jogosultsága fennáll. 6., Haszonbérlő nyilatkozik, miszerint a földhaszonbérleti szerz ődés tárgyát képez ő föld használatba vételével a birtokában lév ő föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi törvény 43. -a szerinti birtokmaximumot (figyelemmel a 16. rendelkezéseire is). 7., Haszonbérl ő nyilatkozik, miszerint a Földforgalmi törvény S. 19.) pontja szerint mezőgazdasági termel őszervezetnek min ősül És megfelel a Földforgalmi törvénynek a mezőgazdasági termelőszervezetre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételeknek. 8., Haszonbérlőt előhaszonbérleti jog illeti meg a Földforgalmi törvény 46. * (1) bekezdés a) pontja és a 47. (1) bekezdése szerint. 9., Haszonbérlő nyilatkozik, miszerint elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellen őrzés során jogerősen megállapításra kerül a birtokmaximummal kapcsolatos nyilatkozatának valótlansága, úgy az a büntet ő törvénykönyv szerinti büntet őjogi felelősségre vonását és a haszonbérleti szerz ődés tárgyát képez ő föld használata után a jogsértő állapot fennállásának id őtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelel ő összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után. 10., A haszonbérleti szerz ődés megsz űnésére a évi CCXII. törvény i az irányadóak. 11., Felek a haszonbérleti szerz ődés egységes szerkezetbe foglalt szövegét mint akaratukkal egyezőt - alulírott tanúk el őtt - a mai napon jóváhagyólag írták alá,

3 Oldal 3/3 A jelen egységes szerkezet ű szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény i, illetve a mez ő- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefügg ő egyes rendelkezésekr ől és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény IX. fejezetében foglaltak az irányadóak. Törökszentmiklós, 2014.'.. nap 111C 1/ Haszonbérbeadó Haszonbér Előttünk mint tanúk el őtt: 1., Tanú neve:it Tanú címe: JU Tanú aláírása: :t1 2. Tanú neve: Tanú címe: L Tanú aláírása: z á ra d ék: Kisújszállás Város Polgármesteri Hivatal hirdet ő táblájára kifiiggeszve városi honlap Kifuggeszés Levétel napja: 20.év...h 5 L..nap Kisújszállás,20... E határid ő jogvesztő: év l...hó Dr. Varga Zsolt jegyző

4 amely létrejött egyrészr ől név: Dr. Varga Gézáné születési név: Tóth Erzsébet szül. hely, Idő: anyja szül. neve: lakcím: 1115 Budapest, Frakno utca 20/a IV/18 személyi azonosítója: adóazonosító jele: állampolgársága: mint haszonbérbeadó, másrészrő l elnevezés: Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen MŰkÖdŐ Részvénytársaság székhely: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 6. cégjegyzékszám: törvényes képvisel ő : cégvezető lakcím: statisztikai számjel: adószám: agrárkam-i tagszám: MHV reg. szám: honosság: mint haszonbérbevevő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1., Felek október 30-án haszonbérleti szerz ődést kötöttek a kisújszállási külterületi ingatlan-nyilvántartásban hrsz, alatt felvett, szántó" m űvelési ágú ingatlan 1/3 tulajdoni hányadára, amely az egész Ingatlan vonatkozásában 1,9157 ha terület és 66,60 AK. Felek a szerződést az id őtartam vonatkozásában június 30. napján módosították, amelynek következtében a haszonbérleti szerz ődés lejártának napja október , Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a október 30-án kötött haszonbérleti szerződés 2., pontját módosítják és a közöttük október 30. napjától folyamatosan és megszakítás nélkül fennálló haszonbérleti szerz ődés időtartamát a mez ő- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény), különösen annak 58, (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 44. (1) bekezdésére Is október 31. napjáig meghosszabbítják és foglalják egységes szerkezetbe azzal, hogy a szerződés egyéb rendelkezései hatályukban változatlanok.

5 3., Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj összege megegyezik a mindenkori egységes területalapú támogatás (SAPS) egy hektárra jutó összegével. Ha az adott évben a támogatás összege kevesebb, mint ,- Ft (azaz ötvenötezer-kett őszát forint), akkor 40 kg étkezési őszi búza/ak/év (azaz negyven kilogramm étkezési őszi búza per aranykorona per év) mértékre módosul a haszonbérleti díj, amely haszonbért haszonbérl ő időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig köteles teljesíteni. 4., Haszonbérlő vállalja és a Földforgalmi törvény 42. (1) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy a földhasználati szerz ődés fennállása alatt megfelel a Földforgalmi törvény 40. (1)-(4) bekezdésében, valamint a 41. -ban foglalt feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. 5., Haszonbérlő a Földforgalmi törvény 42. (3) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása, így földhasználati jogosultsága fennáll. 6., Haszonbérl ő nyilatkozik, miszerint a földhaszonbérleti szerz ődés tárgyát képez ő föld használatba vételével a birtokában lév ő föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi törvény 43. -a szerinti birtokmaximumot (figyelemmel a 16. rendelkezéseire Is). 7., Haszonbérlő nyilatkozik, miszerint a Földforgalmi törvény S. * 19.) pontja szerint mezőgazdasági termel őszervezetnek min ősül és megfelel a Földforgalmi törvénynek a mezőgazdasági termel őszervezetre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételeknek. 8., Haszonbérlőt előhaszonbérleti jog illeti meg a Földforgalmi törvény 46. * (1) bekezdés a) pontja és a 47. (1) bekezdése szerint. 9., Haszonbérl ő nyilatkozik, miszerint elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során joger ősen megállapításra kerül a birtokmaximummal kapcsolatos nyilatkozatának valótlansága, úgy az a büntet ő törvénykönyv szerinti büntet őjogi felel ősségre vonását és a haszonbérleti szerz ődés tárgyát képez ő föld használata után a jogsértő állapot fennállásának id őtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelel ő összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után. 10., A haszonbérleti szerz ődés megsz űnésére a évi CCXII. törvény i az irányadóak. 11., Felek a haszonbérleti szerz ődés egységes szerkezetbe foglalt szövegét mint akaratukkal egyezőt - alulírott tanúk el őtt - a mai napon jóváhagyólag írták alá.

6 A jelen egységes szerkezet ű szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a mez ő- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény *-i, illetve a mez ő- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefügg ő egyes rendelkezésekr ől és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény IX. fejezetében foglaltak az irányadóak. Törökszentmiklós, hó%nap - Haszonbérbeadó Haszonbérlő Előttünk mint tanúk el őtt: 1., Tanú neve: '. 2. Tanú neve: Tanú címe: Tanú címe:..1 Tanú aláírása: Tanú aláírása: :. Z á r a d ék Kisújszállás Város Polgármesteri Hivatal hirdet ő táblájára kifüggesztve www,kisuiszallas,hu városi honlap Kifüggesztés napja:20... év... Levétel napja: év... hó......nap Kisújszállás, E határid ő jogveszt ő: 20...év hó.k2 nap Dr. Varga Zsolt jegyző

7 Oldi 1/3 HASZONBÉRLET SZERZ ŐDES EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (amz ő- es e dőgazda daiföidekforow.r!óá. sióló évi C)XII. törvény 58. jf2j iekezaóse szer:1 amely létre::: egi részről név: Ecseki Judit születési név: Ecseki Judit szül hely, idő: anyja szül. neve: lakcím: 1222 Budapest, Máramarosi Út 12. személyi azonosítója:. adóazonosító je a lampolgársága: mint haszon b e rbeadó, másr ás zrői elnevezés: Tő rökszeritmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen MŰkő d ő Részvénytársaság székhely: 5200 iörökszentmiklós. Almásy út 6. cé egyzékszám: törvényes képvisel ő: cégvezető lakcím: statisztikai számjel: adószám: agrárkam-i tagszám: MHV reg. szám: honosság: mint haszonbérbevev ő között az alulírott napon és helyen az alábbi feótelekkel: 1., Felek otöber 30-án haszonbérleti szerz ődést kötöttek a kisújszállási külterületi ingatlan-nyilvántartaban hrsz. alatt felvett, szártó" nnj.elési ágú ingatlan 113 tulajdoni hányadára, amely az egész ingatian vonatkozásában 1,9157 ha terület és 66,6OAK. Felek a szerz ő dést az id őtartam vonatkozasában lunius 30. napan módosították, amelynek következtében a aszonbé r eti szerz ődés ci ártának napja október , Fele egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a október 30-án kötött haszonbérleti szerződés 2, pontját módosítják és a közöttük október 30. napjától folyam :san ás megszakítás nélkül fennálló haszonbérleti szerz ődés Ódtartamát a mező- és erdögazdasági földek fórga máról szóló évi CXXiI. törvény a 'o ábbiakban: S Ó dforgalmi törvény), különösen annak 58. i) bekezdése alapján - gyelernrnei -- -'. ]) bekezdésére is október 31, napjáig meghoss:aóbítják és foglalják egységes s:erkezetbe azzal, hogy a szer: 0 d é s egyéb rendelkezései hatályuk b an va 1t zatlanok.

8 Oidai3,'3 3. Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj összege megegyezik a mindenkori egységes terüleealapú támogatás (SAPS) egy hektárra jutó összegévei Ha az adott évben a támogatás összege kevesebb, mint Ft (azaz ötvenötezerkett őszát forint), akkor 40 kg étkezési őszi b ű z ajak/év (azaz negyven kilogramm étkezési őszi búza per aranykorona per é v) mértékre módosul a haszonbérleti díj, amely haszonbért haszonbérl ő időszakonként utáiag, de legkésőbl naptári év végéig köteles teljesíteni 4. Haszonbérlő vállalja és a Földforgalmi törvény 42. (1) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy a földhasználati szerz ődés fennállása alatt megfelet a Földforgalmi törvény 40. (I)(4) bekezdésében, valamint a 41. -ban foglalt feltételeknek. a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. 5., Haszonbérlő a Földforgalmi törvény 42. (3) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy nincs jogerőser megéttapított és fennálló földhasználati díjtartozása, így földhasználati jogosultsaga fennáll. 6., Haszonbérlő nyilatkozik, miszerint a földhaszonbérleti szerz ődés tárgyét képez ő föld használatba vételével a birtokában lév ő Föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi törvény 43, a szerinti birtokmaxmjmot (figyelemmei a 16. rendelkezéseire is). 7., Haszonbérlő nyilatkozik, miszerint a Földforgalmi törvény ) pontja szerint mezőgazdasági termelőszer'ezet nek minősül és megfelel a Földforgalmi törvénynek a mezőgazdasági termel őszerezetre vonatkozó rendelkezéseibe meghatározott feltételeknek. 8.. Haszonbérlőt előhaszonbérleti jog illeti meg a Földforgalmi törvény 46. * (i bekezdés a) pontja es a 47. (1) bekezdése szerint. 9., Haszonbérlő nyilatkozik, miszerint elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha Utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül a birtokmaximummal kapcsolatos nyilatkozatának valótlarséga, ügy az a büntet ő törvénykönyv szerinti büntet őjogi felelősségre vonását és a haszonbérleti szerz ődés tárgyát képező föld használata után a jogsértő áüapot fennéttásának id őtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelel ő összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után A haszonbérleti szerz ődés megszűnésére a évi ccx{i. törvény i az irányadóak. 11., Felek a haszonbérleti szerz ődés egységes szerkezetbe foglalt szövegét mint akaratukkal egyezőt alulírott I a' jk elott - a mai napon jovahagyoéag tak alá,

9 7 Oldal 3/3 A jelen egységes szerkezet ű szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény *-i, illetve a mez ő- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefügg ő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény IX. fejezetében foglaltak az irányadóak. Törökszentmiklós, 2014.,L nap Haszonbérbeadó Haszdn.bérl ő.... Előttünk mint tarúk el őtt: 1., Tanú neve: 2. Tanú neve: Tanú címe: 1... Tanú címe: Tanú aláírása:.' Tanú aláírása:..'. Z á ra d é k: Kisújszállás Város Polgármesteri Hivatal hirdet ő táblájára kifüggesztve városi honlap Kifüggesztés napja:20... év... hó...nap Levétel napja: év hó...nap Kisújszállás, E határid ő jogvesztő: 20...Lév...hó...nap Dr. Varga Zsolt jegyző

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet а ь : Z'АI аып, szám : i tr 0 К 2013. évi.... törvény Ё гк b е U: 23':3 1'^IС G ; e а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester)-

Részletesebben

ÜGYFÉLSZERZŐDÉS. K&H Lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióhoz

ÜGYFÉLSZERZŐDÉS. K&H Lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióhoz K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására Amely létrejött a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (székhelye:

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IX.09.) önkormányzati rendelete a 2010. május június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben