Tolna Megyei Önkormányzat SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA és SZAKKÖZÉPISKOLÁJA évi Költségvetési beszámoló. Költségvetési PIR száma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolna Megyei Önkormányzat SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA és SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2007 évi Költségvetési beszámoló. Költségvetési PIR száma: 416405"

Átírás

1 Tolna Megyei Önkormányzat SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA és SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2007 évi Költségvetési beszámoló Költségvetési PIR száma:

2 Intézményünk 2007 évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult: A gazdálkodási évben a pénzellátás zökkenımentes és folyamatos volt, pénzeszköz hiánya miatt kiegyenlítetlen számláink nem voltak, késedelmi kamatot nem fizettünk, a feladatellátás feltételei biztosítottak voltak. A évi költségvetés elkészítésénél a cél a költségvetési finanszírozás csökkentése volt a évi költségvetési finanszírozáshoz képest. A dologi kiadások terén részletesen átnéztük a kiadásokat, átcsoportosításon kívül nem találtunk lehetıséget a megtakarításra. A finanszírozás csökkentésének jelentıs részét a mőködésen dolgozók munkaidejének vel történı csökkentésével, illetve egy fı oktató felmentéssel történı közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével terveztük. A mőködésen dolgozók közül 2 fı nem fogadta el a munkaidı csökkentését, ezért ıket fel kellett menteni, így 3 fı dolgozó közalkalmazotti jogviszonya szőnt meg a megszorító intézkedések hatására. Az étkezési hozzájárulást, mint adómentesen adható természetbeni juttatás megszüntettük. A 2007 év során az étkezési hozzájárulást a 2006 évi pénzmaradvány terhére tudtuk biztosítani. Az intézmény eredeti elıirányzata, illetve az elıirányzat teljesítése a következıképpen alakult: Bevételek: ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Elıirányzat változások Módosított Teljesítés elıirányzat Felügyeleti Intézményi Összesen elıirányzat szerv hatáskör Egyéb saját bevétel Kamat bev Költségv támog. Mők. c p.eszk. átv. államházt. kívülrıl Támogatás értékő mők. c. peszk. átv Elızı évi 1552 pénzmaradvány átvétele Felhalm.c. 0 peszk.átv. államházt. kívülrıl Pénzforg nélk. bev. Bevételek össz:

3 Kiadások: Megnevezés Eredeti elıirányzat Elıirányzat változások Felügyeleti szerv Intézményi hatáskör Összesen ezer Ft-ban Módosított Teljesítés elıirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Elızı évi pénzmaradvány átadása Államházt-on 0 kívüli Mők. célú p.eszköz átadás Ellátottak pénzb jutt. Mőködési kiad össz. Int.beruh. kiad. 0 Kiad. össz: A jóváhagyott költségvetési elıirányzatunk e Ft-tal növekedett. A növekedés összetevıi: -elızı évi pénzmaradvány 4.020e Ft - saját hatáskörő emelés: 1.059e Ft - felügyeleti hatáskörő: 6.901e Ft - mőködési kiadások fedezete: 1.974e Ft Ebbıl: - személyi juttatás: 9.088e Ft - munkaadót terh.járulékok: 3.128e Ft - dologi kiadás: 1.830e Ft - elızı évi pm átadása: 77e Ft - ellátottak juttatása: -169e Ft

4 Bevételek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a elıirányzat Bérleti és lízing díj ,16 Intézményi ellátási ,18 díjak Alkalmazott, hallgató, ,58 tanuló, kártérítés, egyéb térítés Egyéb saját bevétel ,00 Kamatbevételek ,00 Felügy. szervtıl kapott támogatás Mők. célú p.eszk.átv.államh.kívül Támogatás értékő mőködési bevétel Elızı évi pénzmaradvány átvétele , , , Felhalm.célú p.e. átv államh. kívülrıl Elızı évi pénzmaradv ,00 Költségvetési bevételek összesen ,96 Összes bevételünk e Ft volt, mely 101,96%-os teljesítést mutat. A túlteljesítés az elızı évi pénzmaradványból adódik, illetve a költségvetési támogatás igénybevétele az elıirányzathoz képest nagyobb mértékő. Egyéb saját bevételünk teljesítése 100,00%-os. Ebbıl az intézményi étkezési térítési díjteljesítésünk 99,18%, amely 28e Ft hiányt mutat. Ez egyrészt abból adódik, hogy a térítési díjat januártól júniusig elıre fizették be a gyerekek, szeptembertıl viszont utólag a tényleges étkezést fizetik. Így a december havi térítési díj a 2008 évi bevételhez tartozik. Másrészt a tervezett nap/év élelmezési nappal szemben a tényleges élelmezési nap nap/év volt. A bérleti díjból származó bevételek is meghaladták a tervezett bevételt. A bérleti díj összege a kiadott tantermek mennyiségétıl függ szeptemberében a tervezettnél több tantermet tudtunk bérbe adni, ez 182e Ft-tal növelte a bevételünket. Kamatbevételünk 68e Ft volt, amelyet 18e Ft-tal teljesítettünk túl az eredeti elıirányzathoz képest. Mőködéshez szükséges költségvetési támogatásunk eredeti elıirányzata 8.875e Ft-tal növekedett. Az évközi változások az alábbi feladat ellátásokkal kapcsolatosak: havi illetményelıleg fedezete: 2.822e Ft - ped. szakmai szolg. 100e Ft - létszámleépítés fedezete: 3.655e Ft - érettségi vizsga támogatás: 324e Ft - mőködési kiadási hiány fedezete: 1974eFt Összesen: 8.875e Ft

5 Mőködési célú átvett pénzeszközünk 824e Ft volt, mely a következı feladatokra került átvételre: - TM-i Közokt. Fejl. Közalapítvány eszköz beszerzés pályázat 300e Ft - TM-i Közokt. Fejl. Közalapítvány tanulmányi kirándulás pályázat 150e Ft - Tempus Közalapítvány Elıkészítı látogatás pályázat 202e Ft - Tempus Közlaptvány Útravaló ösztöndíjprogram 15e Ft - OKMT Útravaló Ösztöndíjprogram: 157e Ft Összesen: 824e Ft Támogatás értékő mőködési bevétel 76e Ft volt, mely a következı feladatokra került átvételre: - OKTV költségtérítés 26e Ft - Tolna Város Polg. Hiv. iskolai vetélkedık rendezése pályázat 50e Ft Összesen: 76e Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközt a 2007 évben már nem terveztünk. A korábbi években szoftverüzemeltetı szakképzés folyt az intézményben. A támogatási szerzıdések alapján az intézménynek fizetett szakképzési hozzájárulás összege elegendı volt az informatikai eszközök fejlesztésére. A jövıben már ez a bevételi forrás várhatóan megszőnik. Pénzforgalom nélküli bevételként a évi jóváhagyott pénzmaradvány került felhasználásra 4.020e Ft összegben, amelybıl alulfinanszírozás miatt 1.552e Ft-ot a 2007 évben kapott meg az intézmény. Intézményünk által az elızı évben benyújtott pályázatok közül az alábbiak felhasználása és elszámolása megtörtént: 2006 évi nyertes pályázatok ezer Ft-ban Támogató megnevezése Pályázat Elszámolás végsı Célja összeg ezer Ft határideje TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Iskolai házibajnokság rendezése TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY/ OKMT ÚTRAVALÓ PROGRAM Út a középiskolába Út az érettségihez Út a középiskolába Út az érettségihez összesen:

6 2007 évi nyertes pályázatok: Támogató megnevezése Tolna Város Önkormányzata Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Pályázat Célja összeg ezer Ft Iskolai házibajnokság Megrendezése Iskolai vetélkedık rendezése Tanulószékek beszerzésének támogatása Érettségihez kapcsolódó emlékhelyek megismertetése a diákokkal Diákok színház, hangverseny és kiállítás látogatása Biológia, fizika tantárgyakhoz szükséges eszközök ezer Ft-ban Elszámolás végsı határideje Tempus Közalapítvány Összesen: Elıkészítı látogatás program 1000euro e Ft 1000euro

7 Kiadások alakulása: Mőködési kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Elıirányzat Személyi juttatás ,00 Munkaadókat ,00 terh. jár. Dologi és egyéb ,00 folyó kiadások Elızı évi ,00 maradvány befiz.köt. Mők.c. p.eszköz 0 0 átadás áh-on kívülre Ellátottak pénzb ,00 jutt. Mőködési ,00 kiadások össz. Felhalm. 0 0 kiadások Kiadások összesen ,00 Személyi juttatások Megnevezés Teljesítés év Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat év Teljesítés %-a évhez viszonyítva Teljes ,84 munkaidıben fogl. alapill. Nyelvpótlék ,72 Egyéb kötelezı ,92 ill.pótlék Egyéb feltételtıl függı pótlék Teljes ,41 munkaidıben fogl.rendszeres szem.jutt. Részmunkaidıben ,82 fogl. rendsz.szem.jutt. Rendszeres szem.juttatások ,13

8 A személyi kiadások eredeti elıirányzatát 2.825e Ft-tal emeltük meg saját hatáskörben a 2006 évi jóváhagyott pénzmaradványból, valamint 194e Ft-tal az elnyert pályázatokból befolyt bevétellel. Felügyeleti hatáskörben 6.069e Ft-tal emelkedett az eredeti elıirányzat. A 2007 év során alapilletmény emelés nem történt. Béremelés alatt félhavi 13. havi illetmény elıleget kaptak a közalkalmazottak, összességében 2.851e Ft került kifizetésre állami támogatásból. Kifizetésre került dolgozóink 13. havi illetménye, melyre 4.944e Ft-ot fordítottunk, évközben megszőnt közalkalmazotti jogviszony miatt 99e Ft-ot fizettünk ki. Munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások között került elszámolásra a túlóra és helyettesítési díj, mely összegszerőségében 4.890e Ft-ot tesz ki, a pedagógusok minıségi kereset kiegészítésére 1.258e Ft-ot fordítottunk. A 2007 évben 1 fı számára fizettünk jubileumi jutalmat, amely 633e Ft, valamint 1 fı részére év decemberében kifizetett 792e Ft jubileumi jutalommal kapcsolatban az elıirányzat a évi pénzmaradványból került megemelésre. Önkéntes nyugdíj pénztári tagok nyitó száma 29 fı, év közben 1 fı új belépı volt és 4 fı megszőnı, a kifizetett összeg 333e Ft volt. Betegszabadsággal kapcsolatos kiadás 275e Ft volt. Dolgozóink részére havonta Ft értékben étkezési utalványt adtunk, valamint Ftos hozzájárulást a természetbeni étkezéshez a évi pénzmaradvány terhére, melynek feltétele a teljes munkaidı ledolgozása. GYET miatt fizetés nélküli szabadságon lévı dolgozók, valamint a fél hónapot elérı betegség esetén utalványt nem adtunk. 22 fı pedagógus részére szakirodalom vásárlására adott hozzájárulásként 308e Ft került kifizetésre a tervezett 322e Ft-tal szemben. Pedagógusaink továbbtanulásának támogatására 275e Ft-ot fordítottunk, kifizetésünk a továbbképzés részvételi díjára, szállás és étkezés térítésére, valamint tandíjra történt, mely a felmerült költségek 80%-ának átvállalása. Egyetemi tanulmányokat 2 fı dolgozónk folytatott, valamint 2 fı vett részt tanfolyamokon. Külsı személyi juttatásként 2.987e Ft-ot fizettünk ki. Létszámleépítés miatt három dolgozónk közalkalmazotti jogviszonyát kellett megszüntetni felmentéssel. Végkielégítésre 1.810e Ft-ot, felmentési díjra 1.109e Ft-ot fordítottunk járulékok nélkül. A megszőnt közalkalmazotti jogviszonyú dolgozóink közül ketten sikeresen elhelyezkedtek miután a felmentési idejük lejárt, 1 fınek eddig még nem sikerült állást találnia. Foglalkoztatottak létszáma Megnevezés Teljes munkaidıben Részmunkaidıben Összesen /fı/ foglalkoztatottak száma /fı/ év év év év év év Nyitó létszám Munkajogi nyitó létsz. Költségvetési engedélyezett létszámkeret Munkajogi létszám a tárgyidıszak végén Átlaglétszám

9 Átlagkereset alakulása Megnevezés év év Átlagkereset %-a évhez viszonyítva Oktatás /pedagógusok/ Teljes munkaidıben foglalk. Jövedelem e Ft Havi átlagkereset e/ Ft / ,94 Átlaglétszám: / fı / Egy fıre jutó havi átlag: e Ft ,49 Részmunkaidıben foglalk. Jövedelem e/ft ,10 Átlaglétszám: / fı / 5 3 Havi átlagkereset: e Ft ,25 Egyéb dolgozók Teljes munkaidıben foglalk. Jövedelem: e/ft Havi átlagkereset:e Ft ,61 Átlaglétszám: /fı / 5 6 Egy fıre jutó havi átlag e Ft ,07 Részmunkaidıben foglalk. Jövedelem e/ft Átlaglétszám: / fı / 3 Havi átlagkereset: e Ft 57 Munkaadót terhelı járulékok Eredeti elıirányzatunk saját hatáskörben 277e Ft-tal került megemelésre az elızı évi pénzmaradvány terhére, valamint 145e Ft-tal az év végi elıirányzat korrekció során. Felügyeleti hatáskörben 684e Ft-tal került megemelésre a 13. havi illetményelıleg miatt, 886e Ft-tal a létszámleépítés fedezete miatt, valamint 1.136e Ft-tal a mőködési kiadási hiányok fedezete miatt. Kifizetésünk a TB köteles személyi juttatások után e Ft volt.

10 Dologi és egyéb folyó kiadások: Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat összege % Készletbeszerzés ,79 Kommunikációs ,24 szolgáltatások Szolgáltatási ,84 kiadások Vásárolt ,74 közszolg. Ált.forg.adó ,00 Kiküld.repr ,45 Egyéb dologi 0 Dologi kiadások ,00 Egyéb folyó ,00 kiad. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.összesen ,00 A dologi kiadások eredeti elıirányzata 1.830e Ft-tal került emelésre, ebbıl 624e Ft átvett pályázati pénzbıl, 805e Ft az elızı évi jóváhagyott pénzmaradványból, 100e Ft felügyeleti hatáskörbıl, valamint 301e Ft év végi elıirányzat módosításól. A készletbeszerzés elıirányzata 426e Ft-tal növekedett. Diákjaink étkeztetésére e Ft-ot fizettünk ki, amely 4,2%-al meghaladta az elıirányzatot. A gázenergia szolgáltatásra tervezett elıirányzatunkat az áremelés mellett 5%-ban léptük túl. Vásárolt közszolgáltatások között került kifizetésre a tanítási órák ellátására vállalkozó pedagógusok által, melyre 2.742e Ft-ot fordítottunk. A szolgáltatás igénybevételére intézményünknek szüksége volt, mivel többszöri álláshirdetésre angol tanár nem jelentkezett, továbbá a rajz, ének oktatásra is vállalkozó pedagógust alkalmaztunk. ÁFA kiadásokra történt kifizetésünk 3.952e Ft volt. Elızı évi pénzmaradványunk elszámolásával kapcsolatosan 77e Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett túlfinanszírozás miatt, melynek rendezése megtörtént. Összességében elmondható, hogy az áremelkedések ellenére a dologi kiadásokat nem léptük túl. Ellátottak pénzbeli juttatása Tanulóink tankönyvellátásának támogatására tervezett elıirányzatunk 1.108e Ft, melynek felhasználására az év második felében került sor. A tervezett 107 fıvel szemben 75 fı kapott ingyenes tankönyvet. Ingyenes tankönyvre 786e Ft-ot, tartós tankönyvre 467e Ft-ot fordítottunk.

11 Az elıirányzatot saját hatáskörben 118e Ft-tal emeltük meg a pályázati bevételek miatt, majd év végén 287e Ft-tal csökkentettük a dologi kiadások, illetve a munkaadót terhelı járulékok javára. Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz felújítása, illetve beszerzése nem volt tervezve a 2007 évben. A pályázati forrásokból kisértékő tárgyi eszközök vásárlása történt. Felhalmozási célú kiadás nem történt. Kötött felhasználású normatív és céljellegő támogatások: Támogatás jogcíme A kvi rendeletben jóváhagyott Visszafizetendő mutatószám Évközi lemondás állami mutatószám tám. állami mutatószám időpont támogatás Ténylegesen elszámolható állami mutatószám támogatás Év végi eltérés állami támogatás Ténylegesen felhasznált Ped.szakv.,továbbképz , , Tanulói ingyenes tk vásárlás Tanulói tartós tk vásárlás Összesen: Megnevezés Tervezett létszám 2006 stat adat Átlag létszám 2007 várható fő 2006 stat.adat Teljesítés 2007.stat adat Átlag létszám Eltérés fő Fő Forint Befiz.köt. 7. Évfolyam , ,33 8.évfolyam , ,33 Ált.isk. korúak össz , , évfolyam , ,99 10.évfolyam , ,33 11.évfolyam , ,99 12.évfolyam , ,66 Középisk. Össz , ,97 2 Többi tan.együtt nev.saj.nev.i Nyelvi előkészítő Szervezett int. étk

12 Sorszám Az állami támogatás jogcíme Évben rendelkezésre bocsátott intézményi támogatás előír. Az adott célra 2007.XII.31-ig ténylegesen felhasznált kiadás Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Visszafizetendő támogatás havi ill. havi egytizenketted rész tám évi létszámcsökkentés támogatása Összesen: Vagyon alakulása: Eszközök Állományi érték Változás Állományi érték Változás Források Nyitó Záró Növekedés Csökkenés Nyitó Záró Növekedés Csökkenés Immat javak Induló tőke Ingatlanok Tőkevált Gépek, berend Kvi tartalék Adósok T.évet köv.évet terh.köt Pénztárak Egyéb Kvi bankszámlák Kvi aktív átfutó elsz Összesen: Eszközök állományi értékének változása: Az immateriális javak értéke 43e Ft-tal csökkent az elszámolt écs miatt. Az ingatlanok állományi értéke 12e Ft-tal, valamint a gépek, berendezések, felszerelések állományi értéke 1.522e Ft-tal csökkent az elszámolt écs miatt. A gépek, berendezések bruttó értéke 971e Ft-tal csökkent a 2007 évi selejtezés miatt. Adósok állományi értéke 329e Ft növekedést mutat, amely abból adódik, hogy a térítési díjat utólag szedjük be a tárgy hónapot követı hónapban. A decemberi térítési díj összege 329e Ft volt. Házipénztárunk csökkent 37e Ft-tal, valamint a bankszámla egyenlege is csökkent 1.060e Fttal. Költségvetési aktív átfutó elszámolások állományi értéke 311e Ft csökkentést mutat, amely a dolgozóinknak kifizetett és a MÁK által meg nem térített járandóságokat tartalmazza. Az állományi számla értéke 624e Ft. Források állományi értékének változása: A tıkeváltozások összességében 2.469e Ft csökkenést mutat. Összetevıi: - értékcsökkenés elszámolása: 1.577e Ft - kötelezettségek növekedése: 1.221e Ft - adósok növekedése: -329e Ft Összesen: 2.469e Ft Pénzmaradvány alakulása:

13 A évi jóváhagyott pénzmaradványunk 4.020e Ft. Felhasználása: Mőködési célra: - Személyi juttatásra 2.825e Ft - Munkaadót terhelı járulékokra 277e Ft - Dologi kiadásokra 841e Ft - Befizetési kötelezettségre (túlfinanszírozás) 77e Ft Összesen: 4.020e Ft évi pénzmaradvány alakulása a évi pénzmaradványhoz viszonyítva. Megnevezés 2006 év 2007 év Eltérés növekedés csökkenés Összes változás A kvi bankszámlák záró egyenlege Házipénztár Kvi aktív átfutó elszámolások egyenl Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Kvi befizetés többlettám. miatt Kvi kiutalás kiutalatlan tám miatt Kvi pénzmaradvány A évi pénzmaradvány összeg 1e Ft a többlettámogatás miatt. Tolna, Pirgi József igazgató

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet. 2008. évi beszámoló szöveges indoklása

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet. 2008. évi beszámoló szöveges indoklása Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet 2008. évi beszámoló szöveges indoklása Preambulum A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben az Országos Rehabilitációs

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról. Nádudvar, 2008. április 15.

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról. Nádudvar, 2008. április 15. Városi Önkormányzat Polgármesterétıl 4181 Nádudvar Fı út 119. 40-19./2008. BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2008. április 15. Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2.

Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Telefon: Igazgató: 32/ 789-344 Igazgatóhelyettesek: 32/789-345 Gazdasági iroda (telefon/fax): 32/789-347 Telefonközpont: 32/789-346 GAGARIN

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 286/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008. évi

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója a 2006-2010.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 54,79 %-ban teljesültek az I.félévben. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK: Az intézményi mőködési bevételek körébe tartoznak a hatósági

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

2004. évi szöveges beszámoló

2004. évi szöveges beszámoló TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006, e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu 2004. évi szöveges

Részletesebben

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 14. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI

AZ OKTATÁSI HIVATAL 2007. ÉVI Oktatási Hivatal 1054 Budapest, Báthory utca 10. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19. Telefon: (+36-1) 474-7034 Telefax: (+36-1) 474-7030 Honlap: www.oh.gov.hu E-mail: info@oh.gov.hu AZ OKTATÁSI HIVATAL 2007.

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése I. Feladatkör, tevékenység Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2004. évi költségvetési beszámoló a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. -a alapján készült el.

A 2004. évi költségvetési beszámoló a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. -a alapján készült el. Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye 7193 Regöly-Majsapuszta Szám: 22-3/2005. Tárgy: 2004. évi szöveges beszámoló Üi: Raczkó Árpádné Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője Szekszárd

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

Bevételek alakulása Terv: 626.469 e Ft Módosított: 729.926 e Ft Tény:729.686 e Ft Tel.: 99,97% e Ft-ban

Bevételek alakulása Terv: 626.469 e Ft Módosított: 729.926 e Ft Tény:729.686 e Ft Tel.: 99,97% e Ft-ban Szöveges beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 2006. éves gazdálkodásáról A feladatellátás általános értékelése: A BMÖ. Nagy László

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben