FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében. kiemelt projektek javaslatok támogatására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében. kiemelt projektek javaslatok támogatására"

Átírás

1 FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében kiemelt projektek javaslatok támogatására 1

2 A TÁMOGATÁS CÉLJA A Közlekedés Operatív Program 1., 2., 3., valamint 5. prioritásába tartozó projektek elıkészítésének és megvalósításának támogatása, valamint a 4. prioritásba tartozó közcélú és közforgalmú infrastruktúra fejlesztések támogatása. TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE B.1. Jogi forma 1. prioritás esetében: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt.; Állami Autópályakezelı Zrt. 2. prioritás esetében: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt., MÁV Zrt., GYSEV Zrt.,; közlekedéssel kapcsolatos tevékenységet ellátó egyesületek és szövetségek, központi költségvetési szervek, valamint a felsoroltak konzorciumai. 3. prioritás esetében: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt., Magyar Közút NZrt.; többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi vízi-közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok; önkormányzatok kizárólag Megvalósíthatósági Tanulmány készítésére* 4. prioritás esetében:, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt., 100%-os állami tulajdonú társaságok, állami költségvetési szervek; helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, valamint a felsoroltak konzorciumai. 5. Prioritás esetében: önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, többségi önkormányzati vagy többségi állami befolyás alatt álló közlekedési vállalatok, önkormányzat és közlekedési vállalatának konzorciuma, NIF Zrt., MÁV Zrt, központi költségvetési szervek, valamint a felsoroltak konzorciumai. Elıkészítésre valamennyi fent megjelölt szervezet. * Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. törvény 9. (1) és (5) bekezdése, valamint a 10. (1) és (2) bekezdése figyelembe vételével, az 1/1. számú melléklet 2.b) pontjában lévı fıutak tervezett településelkerülı szakaszai által érintett települések, illetve minden olyan önkormányzat, ahol az jegyő fıutak településelkerülı fejlesztése - forgalom miatti - helyi igényként felmerül, Megvalósíthatósági Tanulmányt (MT) készíttethetnek. Az önkormányzatnak a MT készítésére benyújtott pályázatához csatolnia kell a felelıs szaktárca (NFM) támogató levelét, ezzel biztosítva a felmerülı fejlesztési igény országos hálózatba illeszkedésének és szakmai megalapozottságának vizsgálatát. Az elıkészítési folyamat további elemeinek (engedélyezési-, kiviteli tervek, terület elıkészítés, stb.) támogatására a MT alapján, a NIF Zrt. jogosult további forrásokat igényelni. Kiemelt projektjavaslat benyújtásának további feltétele abban az esetben, ha a projekt még nem került nevesítésre korábban Akciótervben: Amennyiben a projektgazda közvetlenül nyújtja be a projektjavaslatot a KSZ-hez, az adatlaphoz mellékelni szükséges a projekt szakmai területéért felelıs miniszter, vagy az érintett regionális fejlesztési tanács, vagy az NFÜ támogató levelét 1 eredeti példányban. Amennyiben a projektgazda az érintett miniszteren vagy regionális fejlesztési tanácson keresztül nyújtja be a projektjavaslatot, ebben az esetben a miniszter, illetve a regionális fejlesztési tanács kizárólag az általa támogatott projektjavaslatot juttatja el a KSZ-hez 1 eredeti cégszerően aláírt levéllel. A 4. prioritásban - megvalósíthatósági tanulmány támogatását kivéve - a Támogatásokat Vizsgáló Iroda elızetes állásfoglalása, hogy a projekt támogatása EU versenyjogi szempontból állami támogatásnak minısül-e vagy sem, a támogatást szükséges-e bejelenteni a Bizottságnak. A TVI-vel való egyeztetést a projektgazda a KözOP IH-n keresztül kezdeményezheti. Amennyiben a projekt 2

3 támogatását be kell jelenteni, a támogatási döntés a Bizottság határozatáig nem hozható meg. A bejelentési folyamat 6-12 hónapot is igénybe vehet. A kiemelt eljárásban az alábbi projekttípusokkal lehet támogatást igényelni: A támogatás igénylés tárgya Projekt adatlap Megvalósíthatósági tanulmány* PAD és mellékletei Támogató levél Megvalósítás és csatolandó csatolandó csatolandó csatolandó kiemelt projektként való nevesítés Megvalósíthatósági csatolandó nem szükséges csatolandó csatolandó tanulmány készítése Projekt elıkészítés csatolandó csatolandó csatolandó csatolandó * A 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 11. (2) a) pontjában meghatározott esetekben. A Megvalósíthatósági tanulmánynak meg kell felelnie a december. 01-tıl hatályos ÚT Közutak tervezése (KTSZ) c. Útügyi mőszaki elıírás Döntéselıkészítı tanulmány bekezdésben foglalt elıírásainak és tartalmazza a KTSZ ÚT :2008, Közutak tervezése Tanulmányterv, Kötelezı munkarészek (A), és esetileg szükséges további önálló munkarészek (B) figyelembevételével készült tanulmánytervet, továbbá megfelel a segédletként közzétett Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a idıszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz c. útmutatóban foglalt elvárásoknak. B.2. A támogatást igénylı szervezettel szembeni egyéb elvárások A támogatást igénylı szervezetnek közvetlen felelısséget kell vállalnia a projekt elıkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítı szervezet. A támogatást igénylı szervezet feladata projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerzıdtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttmőködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció. A partnerekkel közösen kialakított és konzorciumi, vagy együttmőködési megállapodásban rögzített munkamegosztás alapján vesznek részt a konzorciumi, vagy együttmőködési partnerek a programelemek és feladatok megvalósításában. A támogatást igénylı szervezet a beruházás megvalósításának mőszaki ellenırzését független mérnökkel kell, hogy biztosítsa. A független mérnökkel szemben támasztott követelményeket az általános KÖZOP Elszámolható költségek útmutató tartalmazza. Az utolsó két feltételnek a pályázónak és a konzorciumi, vagy együttmőködési partnereknek együttesen kell megfelelniük. B3. Kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, a. aki, vagy amely lejárt esedékességő köztartozással rendelkezik kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett a köztartozás megfizetéséig valamint amely felszámolási eljárás, csıd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll; üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, a mőködését felfüggesztették, vagy a fentiekben felsorolt esetek alanya, valamint a hazai törvényekben és jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben van; 3

4 b. aki, vagy amely az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; c. aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; d. aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; e. aki, vagy amely mőködéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; f. akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; g. aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételérıl, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon - visszatartásra kerül h. Akivel szemben a közpénzekrıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll. i. az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII. 30) Kormány rendelet értelmében a támogatás-igénylés befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot a 83. (2) bekezdésében foglaltakról; j. akivel, vagy amellyel szemben szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet jogkövetkezményként a támogatási rendszerbıl történı kizárást rendelte el, amíg a kizárás határozott ideje nem telt le. A KONSTRUKCIÓK TARTALMA KÖZOP Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetıségének javítása prioritás kiemelt projekt konstrukció célja: a biztonságos elérhetıség javítása a globális és a regionális versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erısítése. Az ország nemzetközi elérhetıségének javításában elsıdleges szempont az Európai Unió országai közötti kapcsolatot szorosabbá főzı TEN-T folyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak hálózatának kiépítése. KÖZOP "Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetıségének javítása" prioritás kiemelt projekt konstrukció célja: a biztonságos elérhetıség javítása a globális es a regionális versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-gazdasági es a területi kohézió erısítése céljából. A vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések elsısorban a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A Dunán az év nagy részében hajózható szállítási útvonal létrehozásának elıkészítése a cél. KÖZOP "Térségi elérhetıség javítása prioritás kiemelt projekt konstrukció célja: a gyorsforgalmi hálózathoz való kapcsolódás és a régiók térségeit összekötı fıutak fejlesztése, a régiók fıútjainak kapacitásnövelése, mőszaki állapotának és közlekedésbiztonsági helyzetének magasabb szolgáltatási szintre emelése, a balatoni fıutak tehermentesítése közösségi vízi közlekedés fejlesztésével. 4

5 KÖZOP "Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése" prioritás kiemelt projekt konstrukció célja az intermodális es regionális logisztikai központok és térségek, ipari parkok (ipari területek), kikötık és repülıterek külsı közcélú közlekedési infrastruktúrájának intermodalitást biztosító fejlesztéseinek támogatása, beleértve a kikötı megközelítésére szolgáló hajóút fejlesztést és medencekotrást; folyótorkolat-elzárást és a közlekedési infrastruktúra fejlesztés védelmét biztosító árvízvédelmi töltéssel, illetve partvédelmi mővekkel kapcsolatos beavatkozásokat, valamint a Országos Közforgalmú Kikötık belsı közcélú infrastruktúrájának fejlesztését. KÖZOP "Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése" prioritás kiemelt projekt konstrukció célja: a közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelése, elınyben részesítése az egyéni közlekedéssel szemben. Az elıkészítési támogatás célja: A fenti prioritásokhoz tartozó projektek elıkészítése oly módon, hogy azok a projektek olyan elıkészítettségi állapotban es formában kerüljenek befogadásra, valamint értékelésre, hogy választ lehessen adni mindazokra a kérdésekre, amelyek alapján a támogatás odaítélése eldönthetı, valamint a projekt megvalósítása során felmerülı kockázatok mértéke minimalizálható. A projektjavaslatoknak hozzá kell járulniuk az adott prioritáshoz meghatározott indikátorokhoz, amelyeket a prioritások Akciótervei tartalmaznak. Rendelkezésre álló forrás A közötti idıszakra, a támogatására rendelkezésre álló Akciótervben rögzített keretösszegek*, mely kötelezettségvállalásra fedezetet a Közlekedés Operatív Program alapján elfogadott, az adott idıszakban hatályban lévı költségvetési törvényben biztosított kötelezettségvállalási keretösszegek nyújtanak: KÖZOP konstrukció estében: 83,86 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 105,96 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 186,68 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 10,60 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 120,55 Mrd Ft * 280 HUF/EUR árfolyammal számolt keretek. A konstrukció folyamatos jellegére tekintettel a tényleges szabad keret vonatkozásában NFÜ negyedévente tájékoztatást helyez el honlapján decemberében a ténylegesen szabad keret: KÖZOP konstrukció estében: 36,3 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 105,9 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 148,7 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 10,6 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 79,1 Mrd Ft * 280 HUF/EUR árfolyammal számolt keretek. 5

6 Támogatás mértéke A támogatás mértéke nem jövedelemtermelı projektek esetében maximum az összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatás mértéke jövedelemtermelı projektek esetében a CBA ban (költséghaszonelemzés) szereplı támogatási intenzitás alapján meghatározott összeg. Állami támogatás esetén a támogatás mértékét az EU Bizottság határozata állapítja meg. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre A költségek elszámolhatóságának általános és specifikus szabályait a segédletekben található elszámolhatósági útmutató tartalmazza. Az elszámolhatóság legkorábbi kezdı idıpontja december 20. Saját teljesítés az elszámolhatósági útmutatókban meghatározott feltételek szerint és kedvezményezetti körben elszámolható. Elılegigénylésre vonatkozó szabályok Az elılegigénylés szabályai tekintetében - az alábbi kiegészítésekkel - alapvetıen A programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. -a, illetve Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. -a az irányadó. Támogatási elıleg a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben nyújtható. Az elıleg mértéke és összege nem haladhatja meg a kedvezményezetti finanszírozású tevékenységek 25%-át de legfeljebb háromszázmillió forintot. Ha a projekt megvalósítási költségeinek felmerülése azt indokolttá teszi úgy elılegigénylésre és folyósítására több részletben is sor kerülhet, Ez esetben az elıleg - elsı részletének folyósítását követıen - fennmaradó részét a projekt elindítását követıen is lehet igényelni. Az elıleggel legkésıbb a záró kifizetési kérelemben el kell számolni. Finanszírozás módja A támogatások folyósítására a 281/2006. Korm. rendelet (4)-(4a) pontokban szabályozott módokon kerülhet sor. Projekt területi korlátozása 1., 2., 4., 5. prioritások esetében Magyarország 3. prioritások esetében a Közép-Magyarországi Régió kivételével Magyarország Amennyiben a támogatást igénylı szervezet nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, az a projektjavaslat elbírálásból való kizárását eredményezi. Kommunikációs kötelezettségek A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektrıl 6

7 és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthetı Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése elıtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közremőködı szervezet ügyfélszolgálatával. Az elıírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az elıírtaktól eltérı formában történı megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. A megvalósíthatósági tanulmányok kommunikációs költségeire általánosságban nem nyújtható támogatás, tekintettel arra, hogy ez az a dokumentum amely megalapozza a késıbbi projekt tartalmat. Fenntartási kötelezettség Megvalósítási projekt esetén a pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projektet a 1083/2006 EK rendelet 57. cikkely (1)-(4) bekezdése szerint fenntartja és üzemelteti. A pályázó vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelıen a szerzıdésben rögzített befejezési határidıtıl kezdıdıen a jogszabályban meghatározott vagyonkezelınek, üzemeltetınek átadja, azok nyilvántartásba vételérıl, mőködtetésérıl és fenntartásáról a továbbiakban az illetékes vagyonkezelı gondoskodik a hatályos jogszabályoknak megfelelıen. A megvalósult infrastruktúra fenntartását és folyamatos mőködtetését minimum öt évig biztosítani kell. A közötti programkezelési idıszakban megvalósított projektek lezárására és fenntartásra vonatkozó elıírások összefoglalását a Segédletek között található a szeptember 15-i naptól hatályos A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósított projektek zárásának és fenntartásának kezeléséhez c. útmutató tartalmazza. A projektjavaslatok benyújtásának módja Kiemelt projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be. A Kiemelt projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetıség. Az adatlap kitöltéséhez a segédletekben elérhetı kitöltési útmutató nyújt segítséget. A Projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva kell benyújtani. A Projekt adatlapon kívül az alábbi dokumentumokat kell csatolni: - 30 napnál nem régebben kelt PAD és mellékletei - mőszaki leírás - költségtábla - stratégiai illeszkedés bemutatása - - Megvalósíthatósági tanulmány (A 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 11. (2) a) pontjában meghatározott esetekben.) A Megvalósíthatósági tanulmánynak meg kell felelnie a december. 01-tıl hatályos ÚT Közutak tervezése (KTSZ) c. Útügyi mőszaki elıírás Döntéselıkészítı tanulmány bekezdésben foglalt elıírásainak és tartalmazza a KTSZ ÚT :2008, Közutak tervezése

8 Tanulmányterv, Kötelezı munkarészek (A), és esetileg szükséges további önálló munkarészek (B) figyelembevételével készült tanulmánytervet, továbbá megfelel a segédletként közzétett Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a idıszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz c. útmutatóban foglalt elvárásoknak - Javaslattevı szervezet, támogató levele - Aláírási címpéldány A fentieken kívül a projekt elıkészítettségétıl függıen rendelkezésre álló dokumentumoknak a Kedvezményezettnél elérhetı állapotban meg kell lennie, hogy az elszámolhatósági ellenırzés során azokat a helyszínen az értékelık megtekinthessék. A kiemelt projektjavaslatot és mellékleteit 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD-R lemezen), zárt csomagolásban, kézbesítı útján, vagy személyesen a következı címre kell beküldeni: KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt Budapest, Vérmezı út 4. A támogatás-igénylések benyújtására január 17-tıl a támogatási keretösszeg kimerüléséig folyamatosan lehetıség van. A kiválasztás folyamata: 1. Befogadási kritériumok szerinti ellenırzés Vizsgálati szempont A támogatás-génylési dokumentáció 2 nyomtatott példányban, összefőzve, az írott oldalakon sorszámmal és cégszerő aláírással ellátva került benyújtásra Következmény ha nem: hiánypótlás A támogatás-igénylési dokumentáció a megadott Kiemelt projekt adatlap formájában lett kitöltve, az adatlap formai változtatása nélkül került benyújtásra ha nem: hiánypótlás A támogatás-igénylési dokumentáció 1 db elektronikus példányban, CD vagy DVD lemezen is benyújtásra került ha nem: hiánypótlás A támogatás-igénylési adatlap hiánytalanul kitöltve, cégszerően aláírva került benyújtásra A támogatás-igénylési kérelem olyan projektre irányul, amely: Rendelkezik valamely javaslattevı szervezet támogató levelével A támogatás-igénylési dokumentáció tartalmazza az alábbi dokumentumokat: Projekt adatlap ha nem: hiánypótlás ha nem: elutasítás ha nem: hiánypótlás 8

9 Megvalósíthatósági tanulmány A Megvalósíthatósági tanulmánynak meg kell felelnie a december. 01-tıl hatályos ÚT Közutak tervezése (KTSZ) c. Útügyi mőszaki elıírás Döntéselıkészítı tanulmány bekezdésben foglalt elıírásainak és tartalmazza a KTSZ ÚT :2008, Közutak tervezése Tanulmányterv, Kötelezı munkarészek (A), és esetileg szükséges további önálló munkarészek (B) figyelembevételével készült tanulmánytervet, továbbá megfelel az NFÜ honlapján segédletként közzétett Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a idıszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz c. útmutatóban foglalt elvárásoknak (kivéve ha a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére igényel támogatást, illetve a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes 11. (2) a.) pontjában meghatározott eseteket PAD és mellékletei - 30 napnál nem régebben kelt PAD és mellékletei - mőszaki leírás - költségtábla - stratégiai illeszkedés bemutatása Aláírási címpéldány Amennyiben a KSZ munkatársa hiányosságot állapít meg az ellenırzés során, akkor a projektgazdát hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás kézhezvételét követıen a projektgazda a számára nem világos kérésekrıl írásban (faxon vagy -ben) felvilágosítást kérhet a KSZ munkatársától. A beérkezett hiánypótlási dokumentumokat a hiánypótlás kézhezvételét követıen a KSZ munkatársa megvizsgálja. A projektjavaslat befogadható, amennyiben teljesíti (az esetleges hiánypótlást követıen) a felhívásban meghatározott befogadási kritériumokat. A formai ellenırzés eredményeképpen a KSZ befogadja, és tartalmi értékelésre bocsátja, vagy elutasítja a beérkezett támogatás-igénylést. Elutasítás esetén a levélben jelezni kell az elutasítás részletes okait. A projektgazda kifogással élhet. A levélben jelezni kell, amennyiben a projektjavaslat új eljárási folyamat megindításával újra beadható. 2. Tartalmi értékelés A projektjavaslatok tartalmi értékelése az alábbi értékelési szempontrendszer mentén történik: Értékelési szempont 1 Projekt elıkészítettségének, ütemtervének értékelése A projekt céljának, a KözOP-ban megfogalmazott 2 céloknak, stratégiáknak való megfelelés 3 Gazdasági megtérülés értékelése A megvalósítás során fellépı kockázatok és azok 4 kezelési módjának értékelése 5 Projekt mőszaki fenntarthatóságának értékelése 6 Projekt környezeti fenntarthatóságának értékelése 9

10 Az egyes értékelési szempontok vizsgálata szöveges módon történik. A szükséges források rendelkezésre állása esetén az értékelési szempontoknak való megfelelés esetén KSz a pályázatot elfogadásra javasolja. Forráshiány estén a fenti kritériumok alkalmazása mellett az egyes projektek támogatása során elınyben részesülnek a kockázati szempontból kedvezıbb, és a költség-haszon elemzési vizsgálat alapján magasabb megtérülési jellemzıkkel rendelkezı projektek, illetve az N+2,N+3 szabály betartását jobban segítı projektek. Amennyiben a támogatást igénylı szervezet nyilatkozattételi kötelezettségeinek nem tesz eleget, az a projektjavaslat elbírálásból való kizárását eredményezi. 10

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Ivóvízbázis-védelem. Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Ivóvízbázis-védelem. Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-védelem Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2.3/A/09-11 konstrukcióhoz Érvényes: 2010. február 10-tıl Tartalom A. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés c. kiemelt projekthez Kódszám: TIOP- 2.2.1./11/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben