INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010.

2 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind a külső partneri igényeknek megfelelő - a társadalmi gyakorlatra, az életre való felkészítésre helyezi a nevelés hangsúlyát, amit nevelési elveiben megjelenít. Minőségfejlesztő tevékenységét is ezeknek az elveknek az előtérbe helyezésével kívánja megvalósítani. 2. MINŐSÉGPOLITIKA Küldetésnyilatkozatunk: A nevelésünkre bízott gyermekeknek óvodai életét igyekszünk örömtelivé, minél teljesebbé tenni. Arra törekszünk, hogy a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által biztosítsuk gyermekeink személyiségének minden oldalú kibontakoztatását. Szakmai segítőként szoros kapcsolatot kívánunk ápolni a szülőkkel a gyermekek sikeres nevelése érdekében. Szem előtt tartjuk a fenntartói igényeket, melyeknek konszenzus útján szakmaiságot szem előtt tartva megkívánunk felelni Jövőkép: Nevelőmunkánk során a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével minden lehetőséget kihasználunk az anyanyelvi kultúra megalapozására, és fejlesztésére a kommunikációra és kooperációra képes gyermekek nevelésére. Nevelőtevékenységünk során ugyanilyen hangsúlyt kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a természet és a környezet megismertetése, megszerettetése, pozitív érzelmi viszony megalapozása, hogy a gyermekek otthon érezzék magukat kistérségünkben. A nevelőtestület valamint a nevelőközösség elkötelezettségét jelzi, hogy differenciált szemléletmóddal gyermeki személyre szabott nevelő hatások megtervezésével törekszik a jövőkép megvalósítására. Anyagi lehetőségeink optimális kihasználására törekszünk, élünk az esetleges pályázati alkalmakkal, szponzori segítséggel, menedzseljük intézményünket. A gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez speciális végzettségű szakemberekké kívánunk válni. Legyen közöttünk fejlesztő pedagógus, környezeti nevelő, nyelv és beszédművelő pedagógus, gyógytestnevelő óvodapedagógus, tehetséggondozás specifikus óvodapedagógus sajátos nevelésű 1

3 igényű gyermekek fejlesztéséhez képzett óvodapedagógus (autizmus specifikus), drámapedagógus és néptánc oktatói végzettségű óvodapedagógus Minőségcéljaink Rövidtávú minőségcélunk: Igyekszünk az intézmény optimális kihasználására mind szakmai mind pénzügyi tekintetben. Mindnyájan vállaljuk, hogy az óvodapedagógusok részt vesznek nevelési céljainkat segítő pedagógus továbbképzéseken, illetve a nevelőközösség egésze vállalja az intézményen belüli képzésen való részvételét. Felkutatjuk, és alkalmazzunk az óvodában alkalmazható minőségfejlesztési mérési módszereket. Hosszú távú minőségcélunk: Folyamatosan szem előtt tartjuk a gyermekekkel való foglalkozást, a gyermekek érdekében tett szakmai munka és egyéb teendőink arányát. A várható demográfiai változásokra folyamatosan készülünk. 3. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 3.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Maglód község Napsugár Óvodájának vezetése a vezetéselmélet egyik legnagyobb szakemberének, Maslownak a szavait fogadja el minőségfejlesztő munkájának alapjául: Mindenki igényli a stabil, magas önértékelést, az önbecsülést és a mások általi értékelést. Az önértékelési szükségletek kielégítése az önbizalom, az értéktudat, az erő, a képesség és az alkalmasság érzésére vezet, arra, hogy hasznos az ember és szüksége van rá a világnak. Az idézet alapján az óvoda vezetése az intézmény minden belső és külső partnerére odafigyelve kívánja a minőség érdekében munkájának színvonalát folyamatosan emelve biztosítani. Az intézmény vezetése mindenkor odafigyel a törvényes intézkedések megtételére, a jogszerű működés biztosítására. Az intézmény vezetése az elért eredményeket elismerve vállalja az értékek megtartását, és a szervezeti kultúra fejlesztéshez szükséges erőforrások megteremtésére törekszik. Az intézményi vezetés elkötelezett az óvodai innováció tekintetében. Megtesz mindent azért, hogy az intézmény felszereltsége megfeleljen a 21. század követelményeinek. Folyamatosan fejleszti tudását, amit minden dolgozótól is 2

4 elvár. Biztosítja a nevelőknek, hogy tájékozottak legyenek a legújabb pedagógiai és pszichológiai tudományos kutatások, továbbá módszertani ismeretek terén Jogszerű törvényes működés Az évi többször módosított LXXIX. törvény a közoktatásról 54. (1) értelmében: A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésért A folyamatos törvényes működés feltételezi a vezetőség részéről naprakész ismeretek meglétét a szakmai, munkáltatói és pénzügyi területeken. Ennek érdekében a vezetés feladata a törvényi változások folyamatos figyelése, a Magyar Közlöny megjelenése utáni vizsgálata, az intézményre vonatkozó jogszabályok és rendeletek értelmezése, archiválása, továbbá a hozzáférés biztosítása minden dolgozó részére. Jogszerű törvényes működés Jogszabály változások figyelése Belső ellenőrzések a törvényesség jegyében Ki végzi? Óvodavezető Óvodavezető és helyettes Milyen eszköz által? Alapító okirat SZMSZ Házirend IMIP Tanügyi dok: - Mulasztási naplók, - Helyettesí tési napló, - Törzskön yv Eszközjegyzé k Munkáltatói dok.: - Besorolá- Sok - Továbbké pzési terv Milyen módszerrel? Dokumentáció elemzés, továbbképzése n, előadáson való részvétel Dokumentáció elemzése, értékelése Mikor? Aktuálisan, a közlöny megjelenését és törvényi változást követően Gyermeklétszá mfélévente többi tanügyi dokumentumo k évente Eszközjegyzék évente Munkált dokumentumo k évente Hol? A vezetői irodában A vezetői irodában Munkavédelmi szabályzat Bejárás Munkavédele m évente Az óvoda területén, mindenhol 3

5 Tervezés Az intézmény működését meghatározó dokumentumok elkészítésének és felülvizsgálatának rendje: Dokumentu m neve Óvodavezet ői pályázat Helyi óvodai program Intézményi minőségirán yí-tási program Szervezeti működési szabályzat Fajtája Célja Érvényesítés é- nek rendje Szakmai, vezetési Szakmai, alapvető Ellenőrzés minőségfejle sztési Tanügyi Stratégiailag a működés meghatároz ása Szakmai munka szabályozása A szervezet minőségfejle sztésének szabályozása Belső munkavégzé s szabályozása Házirend Tanügyi Szülői és gyermeki jogok és kötelességek szabályozása Nevelőtestül et véleményezi, Képviselő- Testület jóváhagyja Nevelőtestül et elfogadja, SzMK véleményezi, Közoktatási szakértő véleményt nyilvánít Képviselő- Testület jóváhagyja Alkalmazott i közösség elfogadja, SzMK véleményezi, Képviselőtestület jóváhagyja Nevelőtestül et elfogadja, SzMK véleményezi, Képviselőtestület jóváhagyja Nevelőtestül et elfogadja, SzMK véleményezi, Érvényesítés ideje Vezetői kinevezés ideje Visszavonás ig Visszavonás ig Visszavonás ig Visszavonás ig Felülvizsgál at felelőse Nevelőtestül et Óvodavezet ő Minőségfejl esztési felelős Óvodavezet ő Óvodavezet ő Felülvizsgál at ideje Vezetői ciklus vége Törvényi változáskor, illetve igény esetén Törvényi változáskor, illetve igény esetén Törvényi változáskor illetve igény esetén Törvényi változáskor illetve igény esetén 4

6 Közalkalma zot-ti szabályzat Éves munkaterv Szervezeti Szakmai Alkalmazott ak jogainak és kötelességei nek szabályozása Szakmai munka szabályozása Képviselőtestület jóváhagyja Alkalmazott i közösség elfogadja Nevelőtestül et elfogadja Visszavonás ig Közalkalma zotti tanács vezetője 1 tanév Óvodavezet ő Törvényi változáskor illetve igény esetén Megvalósulá s során Vezetői ellenőrzés, értékelés Az Évi LXXIX. tv. a közoktatásról 54. (1) A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe A belső, vezetői ellenőrzés rendjét az évente elkészítendő, nyilvános ellenőrzési terv tartalmazza. (1. sz. melléklet) Az óvodavezető szükség szerint eseti ellenőrzést is végezhet, amelyet előre nem jelent be. (Kt. 107 (9) A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosult az óvoda vezetője, az óvodavezető-helyettes, illetve esetenként munkaközösség vezetője. Az óvodavezető közvetlenül ellenőrzi az óvodavezető-helyettes és a munkaközösség-vezető nevelőmunkáját. Az ellenőrzés módszerei: szempontok szerinti csoportlátogatás, vagy/és beszámoltatás írásban, vagy szóban. 5

7 Az óvodatitkár és a konyhavezető munkáját az óvodavezető végzi szemlézéssel, vagy beszámoltatással szóban, vagy írásban. A dajkák és a karbantartó munkájának ellenőrzését az óvodavezető-helyettes végzi szemlézéssel, vagy/és beszámoltatással szóban, vagy írásban. Az ellenőrzésről az óvodavezető-helyettes köteles jegyzőkönyvet készíteni, melyet a vezetőnek nyújt be. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettel egyénileg kell megbeszélni. A megbeszélésen az óvodavezetés tagjai részt vehetnek. Az ellenőrzés tapasztalatait a személyiségjogok megsértése nélkül, jobbító szándékkal lehet a közösség elé tárni nevelőtestületi, vagy munkatársi értekezleten Minőségbiztosítási rendszer működtetése az óvodán belül Az intézmény belső működési rendje Az intézményi minőségfejlesztésért felelős az óvodavezető. A minőségfejlesztő munkavégzés operatív irányítója az intézményi minőségirányítási felelős. A minőségirányítási felelőst a nevelőtestületi tagok közül választja az alkalmazotti közösség. A választás nyílt szavazással történik. A minőségirányítási felelős választása egy nevelési évre történik, de többször is meghosszabbítható. Év közbeni választásra rendkívüli esetben kerülhet sor. (A megbízott tartósan távol marad a munkavégzéstől, vagy a munkaviszonya megszűnik.) A minőségirányítási megbízott indoklás nélkül csak a nevelési elteltével mondhat le. Nevelési év alatt, rendkívüli megbízott választásra rendkívüli esetben, vagy a megbízott fegyelmi vétségekor kerülhet sor. A minőségirányítási megbízott, munkájának elismeréséért az intézménynek biztosított kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 250%-át kapja. 6

8 A minőségirányítási felelős köteles a minőségfejlesztési feladatokat koordinálni, az operatív feladatokat megszervezni, irányítani és levezetni. A feladat végzéséhez segítséget kérhet az intézmény vezetőjétől, akivel a döntést igénylő kérdésekben köteles egyeztetni. A minőségirányítási felelős feladata a minőségfejlesztési információs tábla folyamatos kezelése. A minőségirányítási felelős egy-egy munkafolyamat befejezésekor köteles az alkalmazotti közösségnek összefoglaló beszámolót készíteni. A beszámolónak a továbbhaladást szolgáló javaslatokat is kell tartalmaznia. Az intézmény működésének értékelése, intézményi önértékelés A partneri elvárásoknak való megfelelés és a hatékonyság biztosítása érdekében az intézmény a helyi nevelési program teljes körű beválás vizsgálatának elvégzését háromévente elvégzi a következő hálótervben szabályozott módon: 1. Felté telrendszer 2. Megrendelő Az értékelés területe Tárgyi feltételek Személyi feltételek Külsőbelső tér Nevelést/ fejlesztést segítő eszközök Nevelőtes - Az értékelés célja Eszköz rendszernek megfelelés HOP-nak megfelelés HOP-nak megfelelés Az értékelés eszköze Pipalista Pipalista Továbbképzés i terv elemzése tület Segítők Végzettség Dokumentum ok elemzése Az értékelés felelőse Óvodavezet ő Óvodapedag ó- gusok Óvodavezet ő-helyettes Óvodavezet ő-helyettes Szülő - - Környezet Kapcsolat interjú Csoportveze tő óvónők ok Iskola - Nevelés Interjú Nagycsoport - Informáci os óvónők ó Az értékelés ideje Évente júniusban Évente augusztusba n Évente februárban Évente augusztusba n Évente szeptember Évente október április 7

9 3. Pedagógiai munka Szakmai dokumen - tumok Nevelőfejlesztő munka Fenntartó Csoportna p- Lók Személyisé g lapok Egészséges életmód Mozgás Játék Munka Érzelmi nevelés Szocializáci ó Értelmi nevelés területeirő l vélemény HOP-nak megfelelés Egyéni fejlesztés HOP Célrendszeréh ez Való Közelítés Interjú Összehasonlít ó lista alapján, melyet aktuálisan állítják össze az érintettek Óvodavezet ő Óvodavezet ő, munkaközös - ség vezető Óvodavezet ő Az óvónők a saját csoportjukba n, önellenőrzés keretében Évente májusban Évente kétszer Évente kétszer Évente részterületet 3 évente Évente részterületet 3 évente Évente részterületet Évente Évente részterületet 8

10 Az intézmény működésének javítása a fejlesztése A feltételrendszer, a megrendelők elégedettségének és a pedagógiai munkának a vizsgálata után összehasonlító elemzést végzünk. Felállítjuk a javítást kívánó területek jegyzékét. Meghatározzuk a végrehajtás prioritását. Tervet készítünk a javítandó területekről. A PDCA ciklust alkalmazva bevezetjük a kitűzött területre vonatkozó szabályozást Partnerkapcsolatok feltárása és irányítása A partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése Partnerek Óvodavezető Óvónők Dajkák A partnerek képviselői Intézmény vezető helyettes Közalkalmazo tti tanács vezetője Közalkalmazo tti tanács vezetője Közvetlen (belső ) partnerek Az azonosítás gyakorisága A vezetői pályáztatás ideje 5 év Az elégedettség vizsg. módszere Gyerekek - Évente Horváth & Dubecz vizsgálat A vizsgálat gyakorisága A vizsgálat értékelési helye Interjú 3 évente Munkatársi értekezleten, faliújságon Évente Kérdőív 3 évente Nevelőtestület i értekezleten, faliújságon Évente Kérdőív 3 évente Munkatársi értekezleten, faliújságon 2 évente Megbeszélésse l, magyarázattal Partnerek A partnerek képviselője Közvetlen (külső) partnerek Az azonosítás gyakorisága Az elégedettség vizsgálati módszere A vizsgálat gyakorisága A vizsgálat értékélési helye Szülő1 SZMK elnöke Kérdőív Évente Csop. Szül. ért. Hirdetőtábla Fenntartó Okt. Biz elnöke Évente Irányított interjú kétévente Beszámoló, megbeszélés 1 Minden évben csak az 5 évesek szüleit kérdezzük, így minden szülő egyszer tölt ki kérdőívet! 9

11 Iskola2 Alsós munkak. vezetője Irányított interjú Egészségügy Védőnő Irányított interjú Szoc. Ágazat Gyermekj. Irányított szolg. vezetője interjú Szakszolgálat Nevelési tan Irányított vez. interjú Kommunikáció a partnerekkel Évente Kétévente Kétévente Kétévente Megbeszélés, jegyzőkönyv Megbeszélés, jegyzőkönyv Megbeszélés, jegyzőkönyv Megbeszélés jegyzőkönyv Az intézményi hatékony működés alapja a jó kommunikációáramlás és az információcsere folyamatos működtetése. A Napsugár óvodában a belső kapcsolattartást a következőképpen kívánjuk működtetni: A napi kapcsolatok során az egyazon csoportban dolgozók heti váltásban dolgoznak. A heti munkát a délelőttös óvodapedagógus határozza meg. Az egy csoportban dolgozóknak együttműködési kötelezettségük van. Állandó egyeztetéssel azonos nevelési elvek alapján kötelesek végezni a nevelőmunkájukat, képviselni nézeteiket másokkal szemben. A munkaközösség tagjai munkájukat éves munkaterv alapján végzik, melynek betartása mindnyájuk számára kötelező. A munkaközösség havonta tart kötelező értekezletet, melyen egyeztetik a következő időszak feladatait. Vitás kérdések eldöntésében döntő szava a munkaközösség vezetőjének van, aki ilyen esetben kétszeres szavazati joggal rendelkezik. Az egyes partnerek kiszámítható együttműködési formáit az alábbi táblázat tartalmazza: Partner Partner képviselője Intézményi kapcsolattartó Óvónők Közalk. T. elnöke Óvodavezető helyettes Kapcsolat formája Nevelőtestületi ért., nevelés nélküli munkanap Alkalmazottak Közalk. T. elnöke Óvodavezető Alkalmazotti értekezlet Dajkák Közalk. T. tagja Óvodavezető Munkatársi ért., helyettes eseti megbeszélés Szülők SZMK elnöke Óvodavezető Szülői ért., fogadóóra, közös ünnepek, Kapcsolat gyakorisága Évente 5 alkalom Évente 5 alkalommal Évente 2-3 alkalom Évente 3 szül. ért., 2 havonta fogadóóra, évente 4 nyílt nap 2 Az alsós nevelők közül az 1. Évfolyamon tanítókat kérdezzük minden évben. 10

12 Fenntartó Okt. B. vezetője Óvodavezető Megbeszélés, beszámoló Szakszolgálat Szakszolg. Óvodavezető Megbeszélés, vezetője értekezlet, írásos Egészségügy Alapítvány Szoc. ágazat anyag Védőnő Óvodavezető Megbeszélés, értekezlet Kuratórium elnöke Gyermekj. Szolg. vezetője Óvodavez. Helyettes Gyermekv. felelős Értekezlet, megbeszélés Egyeztető értekezlet, írásos anyag Évente 1x Szükség esetén Havonta védőnői, évente orvosi vizsgálat, szűrés Esetenként, munkaterv alapján havonta 3.3. Nevelése tevékenységek értékelése A gyermekek fejlődésének nyomon követése, a személyiséglapok használati rendje: A gyermekek fejlődésének nyomon követése az óvónők feladata. Minden gyermek fejlődését azonos személyiséglapon követjük, melyet a nevelőtestület dolgozott ki, és tartalma titkosan kezelendő! A személyiséglap anamnézist és a legfontosabb fejlődési mutatókat tartalmazza. Megváltoztatásához a Nevelőtestület 50%-a + 1 fő írásos javaslata szükséges. Az anamnézis felvételére a gyermek óvodába lépését követően légkésőbb két héttel sort kell teremteni. A személyiséglap vezetése folyamatos. A gyermekek mérése A gyermekek mérésénél a puha mérőeszközök használatát alkalmazzuk az egyes nevelési területek vizsgálatához. A mérőeszközök alkalmazása minden pedagógus számára kötelező. A mérőeszközök összesítése, értékelése a csoportban dolgozó óvodapedagógusok feladata. Minden összesített eredményről az óvodapedagógusok a nevelőtestületi értekezleten kötelesek beszámolni. Az iskolába készülő gyermekek kimeneti mérésen vesznek részt, mely tesztlapokból áll. Ezen tesztlapok kitöltési ideje minden év februárja. A tesztlapok azokat az alapvető képességeket vizsgálják, melyek az iskolai életmódhoz feltétlenül szükségesek és óvodai módszerekkel mérhetők. 11

13 A pedagógiai munka mérése Egységesen kidolgozott szempontsor alapján, az éves munkatervben rögzített nevelési területeket minden óvónő önvizsgálattal ellenőrzi és értékeli. Az értékelés elkészítésének ideje június közepe. Az önértékelés eredményeként alakítja ki a nevelőtestület a következő tanév kiemelt feladatait. 12

14 3.4 A pedagógus-teljesítményértékelése Az értékelést szabályozó törvények: 1. Az évi XXXIII. Törvény (Kjt.) a minősítési eljárásra vonatkozó szabályai 2. Az évi LXXIX. Törvény 40. (11) bekezdése a teljesítményértékelésről /2008. (XII:29) Kormányrendelettel módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet (Vhr) 8. -a a teljesítményértékelés és a minősítés egyenértékűségéről A pedagógus-teljesítményértékelés meghatározása: Az egyének, s ez által a szervezet hatékony működését támogató, objektív célok értékelésén alapuló módszer, mely a szervezeti célokat támogató kulcstevékenységekre koncentrál. A pedagógus-teljesítményértékelés alapelvei: A pedagógus munka értékeinek feltárása a még jobb eredmény elérése érdekében történik. A fejlesztő szándék elve: Cél: az egyéni és intézményi szintű munka javítása: A sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatása A problematikus területek azonosítása, a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölése Egyértelmű kimutatása a vizsgált területeken elért jó, és gyenge teljesítmények közötti különbségnek Az egyéni teljesítmény változásának kimutatása A konszenzusság elve: Az alkalmazotti közösség minden tagja érti és elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti a megalkotott rendszert. A sokoldalúság elve Egyértelmű meghatározása a vizsgálandó területeknek, az azt vizsgáló módszereknek, és kritériumrendszernek. Méltányosság elve Objektivitásra törekvés Az érintett bevonása az értékelési folyamatba Az érintett számára a róla felvett minden adat hozzáférhetőségének biztosítása Az érintettnek lehetőség biztosítása véleményének kifejtésére 13

15 Az elméleti megalapozottság elve A teljesítményértékelés során a nemzetközi irodalomban elfogadott, gyakorlatban bevált mérőeszközök alkalmazása A teljesítményértékelés a szakmai valamint a működési kritérium elvárásainak az evidenciája A pedagógus-teljesítményértékelés céljai a szervezet szempontjából: 1. Megalapozza a személyi döntéseket kiváló teljesítményű munkatársak megtalálása gyengén teljesítők meghatározása a teljesítésekhez szükséges képzések meghatározása a munkafegyelem javítása 2. Egyének fejlesztése 3. Óvodapedagógusok motiválása 4. Hatékonyságvizsgálat 5. Utánpótlás-tervezés 6. Ellenőrzés, értékelés 7. Teljesítménycélok eléréséhez kötött finanszírozási rendszer működtetése 8. Hozzásegít a munkateljesítmények pontosabb leírásához 9. Lehetővé teszi a munkahelyi beválás előrejelzését 10. Javítja az intézmény szervezetfejlesztési és problémamegoldó képességét, azzal, hogy meghatározhatók a fejlődéshez szükséges kompetenciák, és megkülönböztethetők a hatékony munkatársak a kevésbé hatékonyaktól 11. Konkrét visszajelzést ad a munkatársaknak mind a munkaviseletükről, mind a munkateljesítményükről. Ennek alapján a megismert gyengeségek korrigálása, az erősségek továbbfejlesztése. 12. A szervezet teljesítményszintjének emelkedése, a szervezet távlati céljaihoz és stratégiájához kapcsolódó egyéni munkacélok meghatározása által. 13. Fejlődik a szervezeti kultúrája az egyéneket értékelő megbeszélés személyességén keresztül, a módszer átadhatóvá teszi az intézmény kulturális értékeit, speciális szakmai és etikai szempontjait. A pedagógus-teljesítményértékelés területei, részterületei: 14

16 - A pedagógus dokumentációja: tanügy-igazgatási (mulasztási napló, étkezési nyilvántartó)szakmai (csoportnapló, személyiséglapok, óvodai szakvélemény, bemeneti-kimeneti mérés dokumentumai, IMIP keretében elkészített mérőlapok) - A szabályzatok betartása: szakmai (Helyi Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program), működési:(szervezeti Működési Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat) - Nevelő-fejlesztő munka: HOP szellemiségének tükröződése a gyakorlatban, tehetséggondozás, felzárkóztatás, nevelés-fejlesztés hatékonysága - A pedagógus felkészültsége: továbbképzéseken való részvétel, kötelező-önként vállalt - A pedagógus kapcsolatai, együttműködése - A pedagógus kompetenciái - A pedagógus innovációs magatartása - Egyéb megbízatások, feladatvállalások: jelölt-önként vállalt A pedagógusok teljesítményértékelésben közreműködők: - Az SZMSZ-ben meghatározott intézményi vezetőség: Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Munkaközösség-vezető Támogatócsoport-vezető - Az óvodapedagógusok A teljesítményértékelés érintettjei A teljesítményértékelés folyamatának érintettjei: Az óvoda vezetője és pedagógusai Az óvodavezetőt a fenntartó értékeli A pedagógusokat az óvodavezető értékeli Pedagógus-teljesítményértékelési módszerek Abszolút, egyéneket értékelő módszerek alkalmazás - Ellenőrzés 15

17 - Önértékelés - Értékelő beszélgetés - Értékelő lap A teljesítményértékelés eredménye A teljesítményértékelés munkakörönkénti szempontjait, és az adható pontszámokat a 2. sz. melléklet tartalmazza Kiemelkedő teljesítmény 3 pont Megfelelő teljesítmény 2 pont Kevéssé megfelelő teljesítmény 1 pont Nem megfelelő teljesítmény 0 pont A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni % - ig kiválóan alkalmas 60-79% - ig alkalmas, 30-59% - ig kevéssé alkalmas, 30% - alatt alkalmatlan A közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő. A dolgozó erkölcsi vagy anyagi elismerést ( Kjt várakozási idő csökkentése, 66 - garantáltnál magasabb illetmény megállapítása) akkor kaphat, ha teljesítményértékelésének eredménye alkalmas, vagy kiválóan alkalmas eredménnyel zárult. A pedagógus teljesítményértékelési gyakorisága - Az intézmény alkalmazott pedagógusainak értékelésére 5 évente kétszer kerül sor. - Az intézményvezető értékelése az 5 éves ciklus 4. évében történik külön szabályok alapján. 16

18 A pedagógus-teljesítményértékelés folyamatának szabályozása Előkészítő szakasz: 1. Az értékelési ütemterv elkészítése (szempontok a személyek kiválasztásához határidő: minden év augusztus 30. ) 2. A munkatervjavaslatban szerepeltetett ellenőrzési és értékelési terv ismertetése határidő minden év tanévnyitó értekezlete 3. Az értékelés céljának és az adott nevelési évben a teljesítményértékelésben résztvevő óvodapedagógusok nevének a kihirdetése határidő minden év tanévnyitó 4. Az önértékelő lapok, a kitöltési útmutató és az értékelési szempontok kiosztása. Határidő minden év tanévnyitó értekezlete. 5. Az értékelési folyamat ismertetése. Határidő minden év tanévnyitó értekezlete. - Az értékelési ütemterv az éves munkaterv része A teljesítményértékelés menete Teljesítményértékelés határidő: minden év június 15-ig 1. Az értékelő beszélgetés időpontjának kijelölése személyenként. 2. Az értékelő beszélgetés menetének ismertetése. Az önértékelő lap beadási határideje. 3. Az óvodavezetés megismeri az értékelőlapot, elkészíti a reagálásait a rendelkezésre álló adatok alapján. 4. A beszélgetés lebonyolítása. - A pedagógus szóbeli kiegészítése a kitöltött laphoz. - Az értékelő óvodavezetőségi tag kérdései az értékelésben érintett óvodapedagógus által elmondottak egyértelmű értelmezéséhez (az önértékelés válaszaival kapcsolatos értelmező kérdések tisztázása már az előkészítés során megtörténik, itt csak a kiegészítés indokolhat újabb kérdéseket) - Az intézményvezető értékeli az önértékelés egyes pontjaira adott válaszok tartalmát, állításait a korábban felsorolt és más forrásokból vett adatokkal támasztja alá - Az intézményvezetői értékelésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az érintett óvodapedagógus észrevételeit a vezetői megállapításokkal 17

19 kapcsolatban, valamint azokat a feladatokat, amelyeket az értékelés során az érintett óvodapedagógus az intézményvezetőségtől kap - Az önértékelő lap és a jegyzőkönyv az érintett óvodapedagógus személyi anyagában kerül. 18

20 Az intézményvezetőre vonatkozó külön szabályok: - Az intézményvezető önértékelésének alapja a vezetői pályázata, amelynek figyelembe vételével készíti el az önértékelését. - Önértékelésében a vezetői feladatok négy rendszerének elemzését végzi: munkáltatói, pedagógiai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási. - A vezetői teljesítmény-értékelés másik eleme a partneri elégedettségvizsgálatok eredményei - A vezetői teljesítmény-értékelést a nevelőtestület tagjai fogadják el, majd ezután kerül a vezető munkáltatójához. A magasabb vezető értékelési lapja Név:. Értékelést vezető:... Szak megbízatásai: Idő:. Az értékelés résztvevői: Támogató csoport vezetője Dokumentum Célok Teljesítés Eredményesség Vezetői pályázat Nevelési pedagógiai program ÖMIP 19

21 IMIP Éves munkaterv A magasabb vezető záró értékelése Az értékelés területei Erősségek Az értékelő lap megállapításai szerint Az értékelő lap megállapításai szerint Fejlesztendő területek Az értékelő minősítése a magasabb vezetőről - indokai 20

22 Javasolt továbbképzések Határidő Dátum:.. az értékelést végző.. az értékelt óvodavezető Vezetői értékelés indikátorai Környezeti lehetőségeket és veszélyeket feltárja Világos jövőképpel rendelkezik Összeegyezteti az intézményi célok elérését a dolgozók képességeivel Elkötelezett a közös célok, feladatok iránt Minden helyzetben lojális a szervezethez Folyamatosan javul a meglévő erőforrások kihasználtsága Biztonságos intézmény: Gondoskodik az intézmény, benne a dolgozók és az intézményt használók biztonságáról Szervezés - A dolgozók mit és hogyan tegyenek, milyen körülmények között Szervezetépítés: Hatáskörök, felelősség, kapcsolatok, együttműködés szabályai Jó csapatépítő Folyamat és működésszervezés: Résztevékenységek működésének összehangolása Működést szabályzó dokumentumok folyamatos karbantartása Igazgatás / irányítás: Stílus: kapcsolat a munkatársakkal Viselkedés a munkahelyen Képes a problémák kezelésére, megoldására, jó döntéshozó Rendszer ellenőrzés: Az intézményben a dolgozók által elfogadott értékelési rendszer működik A viselkedést értékeli: a viselkedés ellenőrzése közvetlen vezetői megfigyeléssel történik Feltárja a dolgozók erősségeit és fejlesztendő területeit Hatékonyság növelése: Rámutat a hatékonyságot csökkentő, a fejlődést gátló problémákra Tájékozódás és tájékoztatás: Információk, hírek kezelése Megosztja az információkat / hatalmat Jó kommunikációs készség A vezető időgazdálkodása Dolgozók bevonása: Gondoskodik a szervezet tagjainak bevonásáról Fontossági sorrendek állítása- Buzdít, sikerhez juttat, elismeri az egyéneket Az intézmény érdekeinek képviselete Megünnepli az eredményeket 21

23 Óvodavezető helyettes/önértékelés, pedagógusok értékelése,vezető értékelése/ Név:.. 1. Munkaköri leírásban foglaltak értékelése: S.sz. Kompetenciák 1. Feladatait önállóan és átgondoltan végzi 2. A munkaköri leírásai alapján minőségre törekszik 3. Önálló döntések meghozatalára képes 4. Értékelési skála Minősítési átlag (az értékelési skála alapján) 2. Pedagógiai szakmai felkészültsége: S.sz. Kompetenciák 1. A nvelőmunka célja, szervezettsége. 2. Alkalmazott módszerek 3. Előadás módja, kérdés kultúrája, egyénisége, hangneme 4. Eredményesség 5. A gyerekek bevonása 6. Szakmai felkészültsége 7. Értékelési skála Minősítési átlag: 3. Innovatív tevékenysége a szakmai módszertani munkában, mint vezető S.sz. Kompetenciák Értékelési skála Maga is keresi és tovább adja a legjobb módszereket 2. Területén irányítója az új módszerek kipróbálásának, alkalmazásának, tovább adásának 3. Rugalmasan alkalmazkodik a módszertani munka változásaihoz

24 Minősítési átlag 4. Vezetői alkalmassága, korrektsége S.sz. Kompetenciák 1. Megbízhatóság és felelősségvállalás jellemzi 2. A szervezet minden szintjén kialakít és fejleszti az emberekkel való kapcsolatát 3. Munkáját szakmai hozzáértéssel, becsületesen végzi, nyitottság jellemzi 4. Értékelése megbízható, reális alapokra épül. Az információt hitelesen adja tovább felettesének 5. Másokkal szemben etikusan viselkedik. 6. Elszámoltatja munkatársait a feladatokról Értékelési skála Minősítési átlag: 5. Partnerekkel való együttműködés: S.sz. Kompetenciák 1. Munkatársakkal, beosztottjaival kialakított viszony 2. A szülőkkel, mint a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartás 3. Az intézmény és más intézmény vezetőivel való partneri kapcsolat 4. Agyerekekkel kialakított közvetlen és közvetett kapcsolat 5. Egyéb partnerekkel való kapcsolat-teremtése, alkalmazkodó képessége 6. Értékelési skála Minősítési átlag: 6. Gazdasági érzékenysége, hatékonysága S.sz. Kompetenciák Értékelési skála 23

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 Nagyatád, 2011. 06. 30. Gyulainé Bukovics Ildikó min.ügyi vezető 1 BEVEZETŐ: A MIP végrehajtásának nevelőtestület

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek

Részletesebben

Mesevár Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Mindent olyan egyszerűen csináljunk meg, amilyen egyszerűen csak lehet, de nem egyszerűbben.

Mesevár Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Mindent olyan egyszerűen csináljunk meg, amilyen egyszerűen csak lehet, de nem egyszerűbben. Mesevár Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Mindent olyan egyszerűen csináljunk meg, amilyen egyszerűen csak lehet, de nem egyszerűbben. (Albert Einstein) Készítette: Markó Éva 2009. 1 Elfogadás

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

1. A szabályzat célja

1. A szabályzat célja 1. A szabályzat célja A gyakornokok ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez, a gyakorlati tapasztalatszerzéshez, a pedagógusmunka iránti elkötelezettség erősítéséhez támogató intézményi

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője.

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője. TÁMOP3.1.5/1220120001 képzés támogatása A szaktanácsa folyamat részletes lépései, dokumentumai 1. BEJELENTKEZÉS, OKTATÁSKUTATÓ TÁJÉKOZTATÁS, ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET DOKUMENTUMOK KÜLDÉSE ÉS KÉRÉSE A szaktanácsadás

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben