INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010.

2 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind a külső partneri igényeknek megfelelő - a társadalmi gyakorlatra, az életre való felkészítésre helyezi a nevelés hangsúlyát, amit nevelési elveiben megjelenít. Minőségfejlesztő tevékenységét is ezeknek az elveknek az előtérbe helyezésével kívánja megvalósítani. 2. MINŐSÉGPOLITIKA Küldetésnyilatkozatunk: A nevelésünkre bízott gyermekeknek óvodai életét igyekszünk örömtelivé, minél teljesebbé tenni. Arra törekszünk, hogy a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által biztosítsuk gyermekeink személyiségének minden oldalú kibontakoztatását. Szakmai segítőként szoros kapcsolatot kívánunk ápolni a szülőkkel a gyermekek sikeres nevelése érdekében. Szem előtt tartjuk a fenntartói igényeket, melyeknek konszenzus útján szakmaiságot szem előtt tartva megkívánunk felelni Jövőkép: Nevelőmunkánk során a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével minden lehetőséget kihasználunk az anyanyelvi kultúra megalapozására, és fejlesztésére a kommunikációra és kooperációra képes gyermekek nevelésére. Nevelőtevékenységünk során ugyanilyen hangsúlyt kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a természet és a környezet megismertetése, megszerettetése, pozitív érzelmi viszony megalapozása, hogy a gyermekek otthon érezzék magukat kistérségünkben. A nevelőtestület valamint a nevelőközösség elkötelezettségét jelzi, hogy differenciált szemléletmóddal gyermeki személyre szabott nevelő hatások megtervezésével törekszik a jövőkép megvalósítására. Anyagi lehetőségeink optimális kihasználására törekszünk, élünk az esetleges pályázati alkalmakkal, szponzori segítséggel, menedzseljük intézményünket. A gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez speciális végzettségű szakemberekké kívánunk válni. Legyen közöttünk fejlesztő pedagógus, környezeti nevelő, nyelv és beszédművelő pedagógus, gyógytestnevelő óvodapedagógus, tehetséggondozás specifikus óvodapedagógus sajátos nevelésű 1

3 igényű gyermekek fejlesztéséhez képzett óvodapedagógus (autizmus specifikus), drámapedagógus és néptánc oktatói végzettségű óvodapedagógus Minőségcéljaink Rövidtávú minőségcélunk: Igyekszünk az intézmény optimális kihasználására mind szakmai mind pénzügyi tekintetben. Mindnyájan vállaljuk, hogy az óvodapedagógusok részt vesznek nevelési céljainkat segítő pedagógus továbbképzéseken, illetve a nevelőközösség egésze vállalja az intézményen belüli képzésen való részvételét. Felkutatjuk, és alkalmazzunk az óvodában alkalmazható minőségfejlesztési mérési módszereket. Hosszú távú minőségcélunk: Folyamatosan szem előtt tartjuk a gyermekekkel való foglalkozást, a gyermekek érdekében tett szakmai munka és egyéb teendőink arányát. A várható demográfiai változásokra folyamatosan készülünk. 3. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 3.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Maglód község Napsugár Óvodájának vezetése a vezetéselmélet egyik legnagyobb szakemberének, Maslownak a szavait fogadja el minőségfejlesztő munkájának alapjául: Mindenki igényli a stabil, magas önértékelést, az önbecsülést és a mások általi értékelést. Az önértékelési szükségletek kielégítése az önbizalom, az értéktudat, az erő, a képesség és az alkalmasság érzésére vezet, arra, hogy hasznos az ember és szüksége van rá a világnak. Az idézet alapján az óvoda vezetése az intézmény minden belső és külső partnerére odafigyelve kívánja a minőség érdekében munkájának színvonalát folyamatosan emelve biztosítani. Az intézmény vezetése mindenkor odafigyel a törvényes intézkedések megtételére, a jogszerű működés biztosítására. Az intézmény vezetése az elért eredményeket elismerve vállalja az értékek megtartását, és a szervezeti kultúra fejlesztéshez szükséges erőforrások megteremtésére törekszik. Az intézményi vezetés elkötelezett az óvodai innováció tekintetében. Megtesz mindent azért, hogy az intézmény felszereltsége megfeleljen a 21. század követelményeinek. Folyamatosan fejleszti tudását, amit minden dolgozótól is 2

4 elvár. Biztosítja a nevelőknek, hogy tájékozottak legyenek a legújabb pedagógiai és pszichológiai tudományos kutatások, továbbá módszertani ismeretek terén Jogszerű törvényes működés Az évi többször módosított LXXIX. törvény a közoktatásról 54. (1) értelmében: A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésért A folyamatos törvényes működés feltételezi a vezetőség részéről naprakész ismeretek meglétét a szakmai, munkáltatói és pénzügyi területeken. Ennek érdekében a vezetés feladata a törvényi változások folyamatos figyelése, a Magyar Közlöny megjelenése utáni vizsgálata, az intézményre vonatkozó jogszabályok és rendeletek értelmezése, archiválása, továbbá a hozzáférés biztosítása minden dolgozó részére. Jogszerű törvényes működés Jogszabály változások figyelése Belső ellenőrzések a törvényesség jegyében Ki végzi? Óvodavezető Óvodavezető és helyettes Milyen eszköz által? Alapító okirat SZMSZ Házirend IMIP Tanügyi dok: - Mulasztási naplók, - Helyettesí tési napló, - Törzskön yv Eszközjegyzé k Munkáltatói dok.: - Besorolá- Sok - Továbbké pzési terv Milyen módszerrel? Dokumentáció elemzés, továbbképzése n, előadáson való részvétel Dokumentáció elemzése, értékelése Mikor? Aktuálisan, a közlöny megjelenését és törvényi változást követően Gyermeklétszá mfélévente többi tanügyi dokumentumo k évente Eszközjegyzék évente Munkált dokumentumo k évente Hol? A vezetői irodában A vezetői irodában Munkavédelmi szabályzat Bejárás Munkavédele m évente Az óvoda területén, mindenhol 3

5 Tervezés Az intézmény működését meghatározó dokumentumok elkészítésének és felülvizsgálatának rendje: Dokumentu m neve Óvodavezet ői pályázat Helyi óvodai program Intézményi minőségirán yí-tási program Szervezeti működési szabályzat Fajtája Célja Érvényesítés é- nek rendje Szakmai, vezetési Szakmai, alapvető Ellenőrzés minőségfejle sztési Tanügyi Stratégiailag a működés meghatároz ása Szakmai munka szabályozása A szervezet minőségfejle sztésének szabályozása Belső munkavégzé s szabályozása Házirend Tanügyi Szülői és gyermeki jogok és kötelességek szabályozása Nevelőtestül et véleményezi, Képviselő- Testület jóváhagyja Nevelőtestül et elfogadja, SzMK véleményezi, Közoktatási szakértő véleményt nyilvánít Képviselő- Testület jóváhagyja Alkalmazott i közösség elfogadja, SzMK véleményezi, Képviselőtestület jóváhagyja Nevelőtestül et elfogadja, SzMK véleményezi, Képviselőtestület jóváhagyja Nevelőtestül et elfogadja, SzMK véleményezi, Érvényesítés ideje Vezetői kinevezés ideje Visszavonás ig Visszavonás ig Visszavonás ig Visszavonás ig Felülvizsgál at felelőse Nevelőtestül et Óvodavezet ő Minőségfejl esztési felelős Óvodavezet ő Óvodavezet ő Felülvizsgál at ideje Vezetői ciklus vége Törvényi változáskor, illetve igény esetén Törvényi változáskor, illetve igény esetén Törvényi változáskor illetve igény esetén Törvényi változáskor illetve igény esetén 4

6 Közalkalma zot-ti szabályzat Éves munkaterv Szervezeti Szakmai Alkalmazott ak jogainak és kötelességei nek szabályozása Szakmai munka szabályozása Képviselőtestület jóváhagyja Alkalmazott i közösség elfogadja Nevelőtestül et elfogadja Visszavonás ig Közalkalma zotti tanács vezetője 1 tanév Óvodavezet ő Törvényi változáskor illetve igény esetén Megvalósulá s során Vezetői ellenőrzés, értékelés Az Évi LXXIX. tv. a közoktatásról 54. (1) A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe A belső, vezetői ellenőrzés rendjét az évente elkészítendő, nyilvános ellenőrzési terv tartalmazza. (1. sz. melléklet) Az óvodavezető szükség szerint eseti ellenőrzést is végezhet, amelyet előre nem jelent be. (Kt. 107 (9) A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosult az óvoda vezetője, az óvodavezető-helyettes, illetve esetenként munkaközösség vezetője. Az óvodavezető közvetlenül ellenőrzi az óvodavezető-helyettes és a munkaközösség-vezető nevelőmunkáját. Az ellenőrzés módszerei: szempontok szerinti csoportlátogatás, vagy/és beszámoltatás írásban, vagy szóban. 5

7 Az óvodatitkár és a konyhavezető munkáját az óvodavezető végzi szemlézéssel, vagy beszámoltatással szóban, vagy írásban. A dajkák és a karbantartó munkájának ellenőrzését az óvodavezető-helyettes végzi szemlézéssel, vagy/és beszámoltatással szóban, vagy írásban. Az ellenőrzésről az óvodavezető-helyettes köteles jegyzőkönyvet készíteni, melyet a vezetőnek nyújt be. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettel egyénileg kell megbeszélni. A megbeszélésen az óvodavezetés tagjai részt vehetnek. Az ellenőrzés tapasztalatait a személyiségjogok megsértése nélkül, jobbító szándékkal lehet a közösség elé tárni nevelőtestületi, vagy munkatársi értekezleten Minőségbiztosítási rendszer működtetése az óvodán belül Az intézmény belső működési rendje Az intézményi minőségfejlesztésért felelős az óvodavezető. A minőségfejlesztő munkavégzés operatív irányítója az intézményi minőségirányítási felelős. A minőségirányítási felelőst a nevelőtestületi tagok közül választja az alkalmazotti közösség. A választás nyílt szavazással történik. A minőségirányítási felelős választása egy nevelési évre történik, de többször is meghosszabbítható. Év közbeni választásra rendkívüli esetben kerülhet sor. (A megbízott tartósan távol marad a munkavégzéstől, vagy a munkaviszonya megszűnik.) A minőségirányítási megbízott indoklás nélkül csak a nevelési elteltével mondhat le. Nevelési év alatt, rendkívüli megbízott választásra rendkívüli esetben, vagy a megbízott fegyelmi vétségekor kerülhet sor. A minőségirányítási megbízott, munkájának elismeréséért az intézménynek biztosított kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 250%-át kapja. 6

8 A minőségirányítási felelős köteles a minőségfejlesztési feladatokat koordinálni, az operatív feladatokat megszervezni, irányítani és levezetni. A feladat végzéséhez segítséget kérhet az intézmény vezetőjétől, akivel a döntést igénylő kérdésekben köteles egyeztetni. A minőségirányítási felelős feladata a minőségfejlesztési információs tábla folyamatos kezelése. A minőségirányítási felelős egy-egy munkafolyamat befejezésekor köteles az alkalmazotti közösségnek összefoglaló beszámolót készíteni. A beszámolónak a továbbhaladást szolgáló javaslatokat is kell tartalmaznia. Az intézmény működésének értékelése, intézményi önértékelés A partneri elvárásoknak való megfelelés és a hatékonyság biztosítása érdekében az intézmény a helyi nevelési program teljes körű beválás vizsgálatának elvégzését háromévente elvégzi a következő hálótervben szabályozott módon: 1. Felté telrendszer 2. Megrendelő Az értékelés területe Tárgyi feltételek Személyi feltételek Külsőbelső tér Nevelést/ fejlesztést segítő eszközök Nevelőtes - Az értékelés célja Eszköz rendszernek megfelelés HOP-nak megfelelés HOP-nak megfelelés Az értékelés eszköze Pipalista Pipalista Továbbképzés i terv elemzése tület Segítők Végzettség Dokumentum ok elemzése Az értékelés felelőse Óvodavezet ő Óvodapedag ó- gusok Óvodavezet ő-helyettes Óvodavezet ő-helyettes Szülő - - Környezet Kapcsolat interjú Csoportveze tő óvónők ok Iskola - Nevelés Interjú Nagycsoport - Informáci os óvónők ó Az értékelés ideje Évente júniusban Évente augusztusba n Évente februárban Évente augusztusba n Évente szeptember Évente október április 7

9 3. Pedagógiai munka Szakmai dokumen - tumok Nevelőfejlesztő munka Fenntartó Csoportna p- Lók Személyisé g lapok Egészséges életmód Mozgás Játék Munka Érzelmi nevelés Szocializáci ó Értelmi nevelés területeirő l vélemény HOP-nak megfelelés Egyéni fejlesztés HOP Célrendszeréh ez Való Közelítés Interjú Összehasonlít ó lista alapján, melyet aktuálisan állítják össze az érintettek Óvodavezet ő Óvodavezet ő, munkaközös - ség vezető Óvodavezet ő Az óvónők a saját csoportjukba n, önellenőrzés keretében Évente májusban Évente kétszer Évente kétszer Évente részterületet 3 évente Évente részterületet 3 évente Évente részterületet Évente Évente részterületet 8

10 Az intézmény működésének javítása a fejlesztése A feltételrendszer, a megrendelők elégedettségének és a pedagógiai munkának a vizsgálata után összehasonlító elemzést végzünk. Felállítjuk a javítást kívánó területek jegyzékét. Meghatározzuk a végrehajtás prioritását. Tervet készítünk a javítandó területekről. A PDCA ciklust alkalmazva bevezetjük a kitűzött területre vonatkozó szabályozást Partnerkapcsolatok feltárása és irányítása A partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése Partnerek Óvodavezető Óvónők Dajkák A partnerek képviselői Intézmény vezető helyettes Közalkalmazo tti tanács vezetője Közalkalmazo tti tanács vezetője Közvetlen (belső ) partnerek Az azonosítás gyakorisága A vezetői pályáztatás ideje 5 év Az elégedettség vizsg. módszere Gyerekek - Évente Horváth & Dubecz vizsgálat A vizsgálat gyakorisága A vizsgálat értékelési helye Interjú 3 évente Munkatársi értekezleten, faliújságon Évente Kérdőív 3 évente Nevelőtestület i értekezleten, faliújságon Évente Kérdőív 3 évente Munkatársi értekezleten, faliújságon 2 évente Megbeszélésse l, magyarázattal Partnerek A partnerek képviselője Közvetlen (külső) partnerek Az azonosítás gyakorisága Az elégedettség vizsgálati módszere A vizsgálat gyakorisága A vizsgálat értékélési helye Szülő1 SZMK elnöke Kérdőív Évente Csop. Szül. ért. Hirdetőtábla Fenntartó Okt. Biz elnöke Évente Irányított interjú kétévente Beszámoló, megbeszélés 1 Minden évben csak az 5 évesek szüleit kérdezzük, így minden szülő egyszer tölt ki kérdőívet! 9

11 Iskola2 Alsós munkak. vezetője Irányított interjú Egészségügy Védőnő Irányított interjú Szoc. Ágazat Gyermekj. Irányított szolg. vezetője interjú Szakszolgálat Nevelési tan Irányított vez. interjú Kommunikáció a partnerekkel Évente Kétévente Kétévente Kétévente Megbeszélés, jegyzőkönyv Megbeszélés, jegyzőkönyv Megbeszélés, jegyzőkönyv Megbeszélés jegyzőkönyv Az intézményi hatékony működés alapja a jó kommunikációáramlás és az információcsere folyamatos működtetése. A Napsugár óvodában a belső kapcsolattartást a következőképpen kívánjuk működtetni: A napi kapcsolatok során az egyazon csoportban dolgozók heti váltásban dolgoznak. A heti munkát a délelőttös óvodapedagógus határozza meg. Az egy csoportban dolgozóknak együttműködési kötelezettségük van. Állandó egyeztetéssel azonos nevelési elvek alapján kötelesek végezni a nevelőmunkájukat, képviselni nézeteiket másokkal szemben. A munkaközösség tagjai munkájukat éves munkaterv alapján végzik, melynek betartása mindnyájuk számára kötelező. A munkaközösség havonta tart kötelező értekezletet, melyen egyeztetik a következő időszak feladatait. Vitás kérdések eldöntésében döntő szava a munkaközösség vezetőjének van, aki ilyen esetben kétszeres szavazati joggal rendelkezik. Az egyes partnerek kiszámítható együttműködési formáit az alábbi táblázat tartalmazza: Partner Partner képviselője Intézményi kapcsolattartó Óvónők Közalk. T. elnöke Óvodavezető helyettes Kapcsolat formája Nevelőtestületi ért., nevelés nélküli munkanap Alkalmazottak Közalk. T. elnöke Óvodavezető Alkalmazotti értekezlet Dajkák Közalk. T. tagja Óvodavezető Munkatársi ért., helyettes eseti megbeszélés Szülők SZMK elnöke Óvodavezető Szülői ért., fogadóóra, közös ünnepek, Kapcsolat gyakorisága Évente 5 alkalom Évente 5 alkalommal Évente 2-3 alkalom Évente 3 szül. ért., 2 havonta fogadóóra, évente 4 nyílt nap 2 Az alsós nevelők közül az 1. Évfolyamon tanítókat kérdezzük minden évben. 10

12 Fenntartó Okt. B. vezetője Óvodavezető Megbeszélés, beszámoló Szakszolgálat Szakszolg. Óvodavezető Megbeszélés, vezetője értekezlet, írásos Egészségügy Alapítvány Szoc. ágazat anyag Védőnő Óvodavezető Megbeszélés, értekezlet Kuratórium elnöke Gyermekj. Szolg. vezetője Óvodavez. Helyettes Gyermekv. felelős Értekezlet, megbeszélés Egyeztető értekezlet, írásos anyag Évente 1x Szükség esetén Havonta védőnői, évente orvosi vizsgálat, szűrés Esetenként, munkaterv alapján havonta 3.3. Nevelése tevékenységek értékelése A gyermekek fejlődésének nyomon követése, a személyiséglapok használati rendje: A gyermekek fejlődésének nyomon követése az óvónők feladata. Minden gyermek fejlődését azonos személyiséglapon követjük, melyet a nevelőtestület dolgozott ki, és tartalma titkosan kezelendő! A személyiséglap anamnézist és a legfontosabb fejlődési mutatókat tartalmazza. Megváltoztatásához a Nevelőtestület 50%-a + 1 fő írásos javaslata szükséges. Az anamnézis felvételére a gyermek óvodába lépését követően légkésőbb két héttel sort kell teremteni. A személyiséglap vezetése folyamatos. A gyermekek mérése A gyermekek mérésénél a puha mérőeszközök használatát alkalmazzuk az egyes nevelési területek vizsgálatához. A mérőeszközök alkalmazása minden pedagógus számára kötelező. A mérőeszközök összesítése, értékelése a csoportban dolgozó óvodapedagógusok feladata. Minden összesített eredményről az óvodapedagógusok a nevelőtestületi értekezleten kötelesek beszámolni. Az iskolába készülő gyermekek kimeneti mérésen vesznek részt, mely tesztlapokból áll. Ezen tesztlapok kitöltési ideje minden év februárja. A tesztlapok azokat az alapvető képességeket vizsgálják, melyek az iskolai életmódhoz feltétlenül szükségesek és óvodai módszerekkel mérhetők. 11

13 A pedagógiai munka mérése Egységesen kidolgozott szempontsor alapján, az éves munkatervben rögzített nevelési területeket minden óvónő önvizsgálattal ellenőrzi és értékeli. Az értékelés elkészítésének ideje június közepe. Az önértékelés eredményeként alakítja ki a nevelőtestület a következő tanév kiemelt feladatait. 12

14 3.4 A pedagógus-teljesítményértékelése Az értékelést szabályozó törvények: 1. Az évi XXXIII. Törvény (Kjt.) a minősítési eljárásra vonatkozó szabályai 2. Az évi LXXIX. Törvény 40. (11) bekezdése a teljesítményértékelésről /2008. (XII:29) Kormányrendelettel módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet (Vhr) 8. -a a teljesítményértékelés és a minősítés egyenértékűségéről A pedagógus-teljesítményértékelés meghatározása: Az egyének, s ez által a szervezet hatékony működését támogató, objektív célok értékelésén alapuló módszer, mely a szervezeti célokat támogató kulcstevékenységekre koncentrál. A pedagógus-teljesítményértékelés alapelvei: A pedagógus munka értékeinek feltárása a még jobb eredmény elérése érdekében történik. A fejlesztő szándék elve: Cél: az egyéni és intézményi szintű munka javítása: A sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatása A problematikus területek azonosítása, a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölése Egyértelmű kimutatása a vizsgált területeken elért jó, és gyenge teljesítmények közötti különbségnek Az egyéni teljesítmény változásának kimutatása A konszenzusság elve: Az alkalmazotti közösség minden tagja érti és elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti a megalkotott rendszert. A sokoldalúság elve Egyértelmű meghatározása a vizsgálandó területeknek, az azt vizsgáló módszereknek, és kritériumrendszernek. Méltányosság elve Objektivitásra törekvés Az érintett bevonása az értékelési folyamatba Az érintett számára a róla felvett minden adat hozzáférhetőségének biztosítása Az érintettnek lehetőség biztosítása véleményének kifejtésére 13

15 Az elméleti megalapozottság elve A teljesítményértékelés során a nemzetközi irodalomban elfogadott, gyakorlatban bevált mérőeszközök alkalmazása A teljesítményértékelés a szakmai valamint a működési kritérium elvárásainak az evidenciája A pedagógus-teljesítményértékelés céljai a szervezet szempontjából: 1. Megalapozza a személyi döntéseket kiváló teljesítményű munkatársak megtalálása gyengén teljesítők meghatározása a teljesítésekhez szükséges képzések meghatározása a munkafegyelem javítása 2. Egyének fejlesztése 3. Óvodapedagógusok motiválása 4. Hatékonyságvizsgálat 5. Utánpótlás-tervezés 6. Ellenőrzés, értékelés 7. Teljesítménycélok eléréséhez kötött finanszírozási rendszer működtetése 8. Hozzásegít a munkateljesítmények pontosabb leírásához 9. Lehetővé teszi a munkahelyi beválás előrejelzését 10. Javítja az intézmény szervezetfejlesztési és problémamegoldó képességét, azzal, hogy meghatározhatók a fejlődéshez szükséges kompetenciák, és megkülönböztethetők a hatékony munkatársak a kevésbé hatékonyaktól 11. Konkrét visszajelzést ad a munkatársaknak mind a munkaviseletükről, mind a munkateljesítményükről. Ennek alapján a megismert gyengeségek korrigálása, az erősségek továbbfejlesztése. 12. A szervezet teljesítményszintjének emelkedése, a szervezet távlati céljaihoz és stratégiájához kapcsolódó egyéni munkacélok meghatározása által. 13. Fejlődik a szervezeti kultúrája az egyéneket értékelő megbeszélés személyességén keresztül, a módszer átadhatóvá teszi az intézmény kulturális értékeit, speciális szakmai és etikai szempontjait. A pedagógus-teljesítményértékelés területei, részterületei: 14

16 - A pedagógus dokumentációja: tanügy-igazgatási (mulasztási napló, étkezési nyilvántartó)szakmai (csoportnapló, személyiséglapok, óvodai szakvélemény, bemeneti-kimeneti mérés dokumentumai, IMIP keretében elkészített mérőlapok) - A szabályzatok betartása: szakmai (Helyi Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program), működési:(szervezeti Működési Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat) - Nevelő-fejlesztő munka: HOP szellemiségének tükröződése a gyakorlatban, tehetséggondozás, felzárkóztatás, nevelés-fejlesztés hatékonysága - A pedagógus felkészültsége: továbbképzéseken való részvétel, kötelező-önként vállalt - A pedagógus kapcsolatai, együttműködése - A pedagógus kompetenciái - A pedagógus innovációs magatartása - Egyéb megbízatások, feladatvállalások: jelölt-önként vállalt A pedagógusok teljesítményértékelésben közreműködők: - Az SZMSZ-ben meghatározott intézményi vezetőség: Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Munkaközösség-vezető Támogatócsoport-vezető - Az óvodapedagógusok A teljesítményértékelés érintettjei A teljesítményértékelés folyamatának érintettjei: Az óvoda vezetője és pedagógusai Az óvodavezetőt a fenntartó értékeli A pedagógusokat az óvodavezető értékeli Pedagógus-teljesítményértékelési módszerek Abszolút, egyéneket értékelő módszerek alkalmazás - Ellenőrzés 15

17 - Önértékelés - Értékelő beszélgetés - Értékelő lap A teljesítményértékelés eredménye A teljesítményértékelés munkakörönkénti szempontjait, és az adható pontszámokat a 2. sz. melléklet tartalmazza Kiemelkedő teljesítmény 3 pont Megfelelő teljesítmény 2 pont Kevéssé megfelelő teljesítmény 1 pont Nem megfelelő teljesítmény 0 pont A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni % - ig kiválóan alkalmas 60-79% - ig alkalmas, 30-59% - ig kevéssé alkalmas, 30% - alatt alkalmatlan A közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő. A dolgozó erkölcsi vagy anyagi elismerést ( Kjt várakozási idő csökkentése, 66 - garantáltnál magasabb illetmény megállapítása) akkor kaphat, ha teljesítményértékelésének eredménye alkalmas, vagy kiválóan alkalmas eredménnyel zárult. A pedagógus teljesítményértékelési gyakorisága - Az intézmény alkalmazott pedagógusainak értékelésére 5 évente kétszer kerül sor. - Az intézményvezető értékelése az 5 éves ciklus 4. évében történik külön szabályok alapján. 16

18 A pedagógus-teljesítményértékelés folyamatának szabályozása Előkészítő szakasz: 1. Az értékelési ütemterv elkészítése (szempontok a személyek kiválasztásához határidő: minden év augusztus 30. ) 2. A munkatervjavaslatban szerepeltetett ellenőrzési és értékelési terv ismertetése határidő minden év tanévnyitó értekezlete 3. Az értékelés céljának és az adott nevelési évben a teljesítményértékelésben résztvevő óvodapedagógusok nevének a kihirdetése határidő minden év tanévnyitó 4. Az önértékelő lapok, a kitöltési útmutató és az értékelési szempontok kiosztása. Határidő minden év tanévnyitó értekezlete. 5. Az értékelési folyamat ismertetése. Határidő minden év tanévnyitó értekezlete. - Az értékelési ütemterv az éves munkaterv része A teljesítményértékelés menete Teljesítményértékelés határidő: minden év június 15-ig 1. Az értékelő beszélgetés időpontjának kijelölése személyenként. 2. Az értékelő beszélgetés menetének ismertetése. Az önértékelő lap beadási határideje. 3. Az óvodavezetés megismeri az értékelőlapot, elkészíti a reagálásait a rendelkezésre álló adatok alapján. 4. A beszélgetés lebonyolítása. - A pedagógus szóbeli kiegészítése a kitöltött laphoz. - Az értékelő óvodavezetőségi tag kérdései az értékelésben érintett óvodapedagógus által elmondottak egyértelmű értelmezéséhez (az önértékelés válaszaival kapcsolatos értelmező kérdések tisztázása már az előkészítés során megtörténik, itt csak a kiegészítés indokolhat újabb kérdéseket) - Az intézményvezető értékeli az önértékelés egyes pontjaira adott válaszok tartalmát, állításait a korábban felsorolt és más forrásokból vett adatokkal támasztja alá - Az intézményvezetői értékelésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az érintett óvodapedagógus észrevételeit a vezetői megállapításokkal 17

19 kapcsolatban, valamint azokat a feladatokat, amelyeket az értékelés során az érintett óvodapedagógus az intézményvezetőségtől kap - Az önértékelő lap és a jegyzőkönyv az érintett óvodapedagógus személyi anyagában kerül. 18

20 Az intézményvezetőre vonatkozó külön szabályok: - Az intézményvezető önértékelésének alapja a vezetői pályázata, amelynek figyelembe vételével készíti el az önértékelését. - Önértékelésében a vezetői feladatok négy rendszerének elemzését végzi: munkáltatói, pedagógiai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási. - A vezetői teljesítmény-értékelés másik eleme a partneri elégedettségvizsgálatok eredményei - A vezetői teljesítmény-értékelést a nevelőtestület tagjai fogadják el, majd ezután kerül a vezető munkáltatójához. A magasabb vezető értékelési lapja Név:. Értékelést vezető:... Szak megbízatásai: Idő:. Az értékelés résztvevői: Támogató csoport vezetője Dokumentum Célok Teljesítés Eredményesség Vezetői pályázat Nevelési pedagógiai program ÖMIP 19

21 IMIP Éves munkaterv A magasabb vezető záró értékelése Az értékelés területei Erősségek Az értékelő lap megállapításai szerint Az értékelő lap megállapításai szerint Fejlesztendő területek Az értékelő minősítése a magasabb vezetőről - indokai 20

22 Javasolt továbbképzések Határidő Dátum:.. az értékelést végző.. az értékelt óvodavezető Vezetői értékelés indikátorai Környezeti lehetőségeket és veszélyeket feltárja Világos jövőképpel rendelkezik Összeegyezteti az intézményi célok elérését a dolgozók képességeivel Elkötelezett a közös célok, feladatok iránt Minden helyzetben lojális a szervezethez Folyamatosan javul a meglévő erőforrások kihasználtsága Biztonságos intézmény: Gondoskodik az intézmény, benne a dolgozók és az intézményt használók biztonságáról Szervezés - A dolgozók mit és hogyan tegyenek, milyen körülmények között Szervezetépítés: Hatáskörök, felelősség, kapcsolatok, együttműködés szabályai Jó csapatépítő Folyamat és működésszervezés: Résztevékenységek működésének összehangolása Működést szabályzó dokumentumok folyamatos karbantartása Igazgatás / irányítás: Stílus: kapcsolat a munkatársakkal Viselkedés a munkahelyen Képes a problémák kezelésére, megoldására, jó döntéshozó Rendszer ellenőrzés: Az intézményben a dolgozók által elfogadott értékelési rendszer működik A viselkedést értékeli: a viselkedés ellenőrzése közvetlen vezetői megfigyeléssel történik Feltárja a dolgozók erősségeit és fejlesztendő területeit Hatékonyság növelése: Rámutat a hatékonyságot csökkentő, a fejlődést gátló problémákra Tájékozódás és tájékoztatás: Információk, hírek kezelése Megosztja az információkat / hatalmat Jó kommunikációs készség A vezető időgazdálkodása Dolgozók bevonása: Gondoskodik a szervezet tagjainak bevonásáról Fontossági sorrendek állítása- Buzdít, sikerhez juttat, elismeri az egyéneket Az intézmény érdekeinek képviselete Megünnepli az eredményeket 21

23 Óvodavezető helyettes/önértékelés, pedagógusok értékelése,vezető értékelése/ Név:.. 1. Munkaköri leírásban foglaltak értékelése: S.sz. Kompetenciák 1. Feladatait önállóan és átgondoltan végzi 2. A munkaköri leírásai alapján minőségre törekszik 3. Önálló döntések meghozatalára képes 4. Értékelési skála Minősítési átlag (az értékelési skála alapján) 2. Pedagógiai szakmai felkészültsége: S.sz. Kompetenciák 1. A nvelőmunka célja, szervezettsége. 2. Alkalmazott módszerek 3. Előadás módja, kérdés kultúrája, egyénisége, hangneme 4. Eredményesség 5. A gyerekek bevonása 6. Szakmai felkészültsége 7. Értékelési skála Minősítési átlag: 3. Innovatív tevékenysége a szakmai módszertani munkában, mint vezető S.sz. Kompetenciák Értékelési skála Maga is keresi és tovább adja a legjobb módszereket 2. Területén irányítója az új módszerek kipróbálásának, alkalmazásának, tovább adásának 3. Rugalmasan alkalmazkodik a módszertani munka változásaihoz

24 Minősítési átlag 4. Vezetői alkalmassága, korrektsége S.sz. Kompetenciák 1. Megbízhatóság és felelősségvállalás jellemzi 2. A szervezet minden szintjén kialakít és fejleszti az emberekkel való kapcsolatát 3. Munkáját szakmai hozzáértéssel, becsületesen végzi, nyitottság jellemzi 4. Értékelése megbízható, reális alapokra épül. Az információt hitelesen adja tovább felettesének 5. Másokkal szemben etikusan viselkedik. 6. Elszámoltatja munkatársait a feladatokról Értékelési skála Minősítési átlag: 5. Partnerekkel való együttműködés: S.sz. Kompetenciák 1. Munkatársakkal, beosztottjaival kialakított viszony 2. A szülőkkel, mint a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartás 3. Az intézmény és más intézmény vezetőivel való partneri kapcsolat 4. Agyerekekkel kialakított közvetlen és közvetett kapcsolat 5. Egyéb partnerekkel való kapcsolat-teremtése, alkalmazkodó képessége 6. Értékelési skála Minősítési átlag: 6. Gazdasági érzékenysége, hatékonysága S.sz. Kompetenciák Értékelési skála 23

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA SZABÁLYZAT A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 100921 SZABÁLYZATA A NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS VÉGZETTSÉGŰ ALKALMAZOTTAK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSÁRÓL A nevelőtestület elfogadásának dátuma:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT WALLA JÓZSEF ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Walla József Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pedagógus. szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pedagógus. szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzata 1 1.

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben