INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010.

2 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind a külső partneri igényeknek megfelelő - a társadalmi gyakorlatra, az életre való felkészítésre helyezi a nevelés hangsúlyát, amit nevelési elveiben megjelenít. Minőségfejlesztő tevékenységét is ezeknek az elveknek az előtérbe helyezésével kívánja megvalósítani. 2. MINŐSÉGPOLITIKA Küldetésnyilatkozatunk: A nevelésünkre bízott gyermekeknek óvodai életét igyekszünk örömtelivé, minél teljesebbé tenni. Arra törekszünk, hogy a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által biztosítsuk gyermekeink személyiségének minden oldalú kibontakoztatását. Szakmai segítőként szoros kapcsolatot kívánunk ápolni a szülőkkel a gyermekek sikeres nevelése érdekében. Szem előtt tartjuk a fenntartói igényeket, melyeknek konszenzus útján szakmaiságot szem előtt tartva megkívánunk felelni Jövőkép: Nevelőmunkánk során a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével minden lehetőséget kihasználunk az anyanyelvi kultúra megalapozására, és fejlesztésére a kommunikációra és kooperációra képes gyermekek nevelésére. Nevelőtevékenységünk során ugyanilyen hangsúlyt kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a természet és a környezet megismertetése, megszerettetése, pozitív érzelmi viszony megalapozása, hogy a gyermekek otthon érezzék magukat kistérségünkben. A nevelőtestület valamint a nevelőközösség elkötelezettségét jelzi, hogy differenciált szemléletmóddal gyermeki személyre szabott nevelő hatások megtervezésével törekszik a jövőkép megvalósítására. Anyagi lehetőségeink optimális kihasználására törekszünk, élünk az esetleges pályázati alkalmakkal, szponzori segítséggel, menedzseljük intézményünket. A gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez speciális végzettségű szakemberekké kívánunk válni. Legyen közöttünk fejlesztő pedagógus, környezeti nevelő, nyelv és beszédművelő pedagógus, gyógytestnevelő óvodapedagógus, tehetséggondozás specifikus óvodapedagógus sajátos nevelésű 1

3 igényű gyermekek fejlesztéséhez képzett óvodapedagógus (autizmus specifikus), drámapedagógus és néptánc oktatói végzettségű óvodapedagógus Minőségcéljaink Rövidtávú minőségcélunk: Igyekszünk az intézmény optimális kihasználására mind szakmai mind pénzügyi tekintetben. Mindnyájan vállaljuk, hogy az óvodapedagógusok részt vesznek nevelési céljainkat segítő pedagógus továbbképzéseken, illetve a nevelőközösség egésze vállalja az intézményen belüli képzésen való részvételét. Felkutatjuk, és alkalmazzunk az óvodában alkalmazható minőségfejlesztési mérési módszereket. Hosszú távú minőségcélunk: Folyamatosan szem előtt tartjuk a gyermekekkel való foglalkozást, a gyermekek érdekében tett szakmai munka és egyéb teendőink arányát. A várható demográfiai változásokra folyamatosan készülünk. 3. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 3.1. A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Maglód község Napsugár Óvodájának vezetése a vezetéselmélet egyik legnagyobb szakemberének, Maslownak a szavait fogadja el minőségfejlesztő munkájának alapjául: Mindenki igényli a stabil, magas önértékelést, az önbecsülést és a mások általi értékelést. Az önértékelési szükségletek kielégítése az önbizalom, az értéktudat, az erő, a képesség és az alkalmasság érzésére vezet, arra, hogy hasznos az ember és szüksége van rá a világnak. Az idézet alapján az óvoda vezetése az intézmény minden belső és külső partnerére odafigyelve kívánja a minőség érdekében munkájának színvonalát folyamatosan emelve biztosítani. Az intézmény vezetése mindenkor odafigyel a törvényes intézkedések megtételére, a jogszerű működés biztosítására. Az intézmény vezetése az elért eredményeket elismerve vállalja az értékek megtartását, és a szervezeti kultúra fejlesztéshez szükséges erőforrások megteremtésére törekszik. Az intézményi vezetés elkötelezett az óvodai innováció tekintetében. Megtesz mindent azért, hogy az intézmény felszereltsége megfeleljen a 21. század követelményeinek. Folyamatosan fejleszti tudását, amit minden dolgozótól is 2

4 elvár. Biztosítja a nevelőknek, hogy tájékozottak legyenek a legújabb pedagógiai és pszichológiai tudományos kutatások, továbbá módszertani ismeretek terén Jogszerű törvényes működés Az évi többször módosított LXXIX. törvény a közoktatásról 54. (1) értelmében: A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésért A folyamatos törvényes működés feltételezi a vezetőség részéről naprakész ismeretek meglétét a szakmai, munkáltatói és pénzügyi területeken. Ennek érdekében a vezetés feladata a törvényi változások folyamatos figyelése, a Magyar Közlöny megjelenése utáni vizsgálata, az intézményre vonatkozó jogszabályok és rendeletek értelmezése, archiválása, továbbá a hozzáférés biztosítása minden dolgozó részére. Jogszerű törvényes működés Jogszabály változások figyelése Belső ellenőrzések a törvényesség jegyében Ki végzi? Óvodavezető Óvodavezető és helyettes Milyen eszköz által? Alapító okirat SZMSZ Házirend IMIP Tanügyi dok: - Mulasztási naplók, - Helyettesí tési napló, - Törzskön yv Eszközjegyzé k Munkáltatói dok.: - Besorolá- Sok - Továbbké pzési terv Milyen módszerrel? Dokumentáció elemzés, továbbképzése n, előadáson való részvétel Dokumentáció elemzése, értékelése Mikor? Aktuálisan, a közlöny megjelenését és törvényi változást követően Gyermeklétszá mfélévente többi tanügyi dokumentumo k évente Eszközjegyzék évente Munkált dokumentumo k évente Hol? A vezetői irodában A vezetői irodában Munkavédelmi szabályzat Bejárás Munkavédele m évente Az óvoda területén, mindenhol 3

5 Tervezés Az intézmény működését meghatározó dokumentumok elkészítésének és felülvizsgálatának rendje: Dokumentu m neve Óvodavezet ői pályázat Helyi óvodai program Intézményi minőségirán yí-tási program Szervezeti működési szabályzat Fajtája Célja Érvényesítés é- nek rendje Szakmai, vezetési Szakmai, alapvető Ellenőrzés minőségfejle sztési Tanügyi Stratégiailag a működés meghatároz ása Szakmai munka szabályozása A szervezet minőségfejle sztésének szabályozása Belső munkavégzé s szabályozása Házirend Tanügyi Szülői és gyermeki jogok és kötelességek szabályozása Nevelőtestül et véleményezi, Képviselő- Testület jóváhagyja Nevelőtestül et elfogadja, SzMK véleményezi, Közoktatási szakértő véleményt nyilvánít Képviselő- Testület jóváhagyja Alkalmazott i közösség elfogadja, SzMK véleményezi, Képviselőtestület jóváhagyja Nevelőtestül et elfogadja, SzMK véleményezi, Képviselőtestület jóváhagyja Nevelőtestül et elfogadja, SzMK véleményezi, Érvényesítés ideje Vezetői kinevezés ideje Visszavonás ig Visszavonás ig Visszavonás ig Visszavonás ig Felülvizsgál at felelőse Nevelőtestül et Óvodavezet ő Minőségfejl esztési felelős Óvodavezet ő Óvodavezet ő Felülvizsgál at ideje Vezetői ciklus vége Törvényi változáskor, illetve igény esetén Törvényi változáskor, illetve igény esetén Törvényi változáskor illetve igény esetén Törvényi változáskor illetve igény esetén 4

6 Közalkalma zot-ti szabályzat Éves munkaterv Szervezeti Szakmai Alkalmazott ak jogainak és kötelességei nek szabályozása Szakmai munka szabályozása Képviselőtestület jóváhagyja Alkalmazott i közösség elfogadja Nevelőtestül et elfogadja Visszavonás ig Közalkalma zotti tanács vezetője 1 tanév Óvodavezet ő Törvényi változáskor illetve igény esetén Megvalósulá s során Vezetői ellenőrzés, értékelés Az Évi LXXIX. tv. a közoktatásról 54. (1) A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe A belső, vezetői ellenőrzés rendjét az évente elkészítendő, nyilvános ellenőrzési terv tartalmazza. (1. sz. melléklet) Az óvodavezető szükség szerint eseti ellenőrzést is végezhet, amelyet előre nem jelent be. (Kt. 107 (9) A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosult az óvoda vezetője, az óvodavezető-helyettes, illetve esetenként munkaközösség vezetője. Az óvodavezető közvetlenül ellenőrzi az óvodavezető-helyettes és a munkaközösség-vezető nevelőmunkáját. Az ellenőrzés módszerei: szempontok szerinti csoportlátogatás, vagy/és beszámoltatás írásban, vagy szóban. 5

7 Az óvodatitkár és a konyhavezető munkáját az óvodavezető végzi szemlézéssel, vagy beszámoltatással szóban, vagy írásban. A dajkák és a karbantartó munkájának ellenőrzését az óvodavezető-helyettes végzi szemlézéssel, vagy/és beszámoltatással szóban, vagy írásban. Az ellenőrzésről az óvodavezető-helyettes köteles jegyzőkönyvet készíteni, melyet a vezetőnek nyújt be. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettel egyénileg kell megbeszélni. A megbeszélésen az óvodavezetés tagjai részt vehetnek. Az ellenőrzés tapasztalatait a személyiségjogok megsértése nélkül, jobbító szándékkal lehet a közösség elé tárni nevelőtestületi, vagy munkatársi értekezleten Minőségbiztosítási rendszer működtetése az óvodán belül Az intézmény belső működési rendje Az intézményi minőségfejlesztésért felelős az óvodavezető. A minőségfejlesztő munkavégzés operatív irányítója az intézményi minőségirányítási felelős. A minőségirányítási felelőst a nevelőtestületi tagok közül választja az alkalmazotti közösség. A választás nyílt szavazással történik. A minőségirányítási felelős választása egy nevelési évre történik, de többször is meghosszabbítható. Év közbeni választásra rendkívüli esetben kerülhet sor. (A megbízott tartósan távol marad a munkavégzéstől, vagy a munkaviszonya megszűnik.) A minőségirányítási megbízott indoklás nélkül csak a nevelési elteltével mondhat le. Nevelési év alatt, rendkívüli megbízott választásra rendkívüli esetben, vagy a megbízott fegyelmi vétségekor kerülhet sor. A minőségirányítási megbízott, munkájának elismeréséért az intézménynek biztosított kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 250%-át kapja. 6

8 A minőségirányítási felelős köteles a minőségfejlesztési feladatokat koordinálni, az operatív feladatokat megszervezni, irányítani és levezetni. A feladat végzéséhez segítséget kérhet az intézmény vezetőjétől, akivel a döntést igénylő kérdésekben köteles egyeztetni. A minőségirányítási felelős feladata a minőségfejlesztési információs tábla folyamatos kezelése. A minőségirányítási felelős egy-egy munkafolyamat befejezésekor köteles az alkalmazotti közösségnek összefoglaló beszámolót készíteni. A beszámolónak a továbbhaladást szolgáló javaslatokat is kell tartalmaznia. Az intézmény működésének értékelése, intézményi önértékelés A partneri elvárásoknak való megfelelés és a hatékonyság biztosítása érdekében az intézmény a helyi nevelési program teljes körű beválás vizsgálatának elvégzését háromévente elvégzi a következő hálótervben szabályozott módon: 1. Felté telrendszer 2. Megrendelő Az értékelés területe Tárgyi feltételek Személyi feltételek Külsőbelső tér Nevelést/ fejlesztést segítő eszközök Nevelőtes - Az értékelés célja Eszköz rendszernek megfelelés HOP-nak megfelelés HOP-nak megfelelés Az értékelés eszköze Pipalista Pipalista Továbbképzés i terv elemzése tület Segítők Végzettség Dokumentum ok elemzése Az értékelés felelőse Óvodavezet ő Óvodapedag ó- gusok Óvodavezet ő-helyettes Óvodavezet ő-helyettes Szülő - - Környezet Kapcsolat interjú Csoportveze tő óvónők ok Iskola - Nevelés Interjú Nagycsoport - Informáci os óvónők ó Az értékelés ideje Évente júniusban Évente augusztusba n Évente februárban Évente augusztusba n Évente szeptember Évente október április 7

9 3. Pedagógiai munka Szakmai dokumen - tumok Nevelőfejlesztő munka Fenntartó Csoportna p- Lók Személyisé g lapok Egészséges életmód Mozgás Játék Munka Érzelmi nevelés Szocializáci ó Értelmi nevelés területeirő l vélemény HOP-nak megfelelés Egyéni fejlesztés HOP Célrendszeréh ez Való Közelítés Interjú Összehasonlít ó lista alapján, melyet aktuálisan állítják össze az érintettek Óvodavezet ő Óvodavezet ő, munkaközös - ség vezető Óvodavezet ő Az óvónők a saját csoportjukba n, önellenőrzés keretében Évente májusban Évente kétszer Évente kétszer Évente részterületet 3 évente Évente részterületet 3 évente Évente részterületet Évente Évente részterületet 8

10 Az intézmény működésének javítása a fejlesztése A feltételrendszer, a megrendelők elégedettségének és a pedagógiai munkának a vizsgálata után összehasonlító elemzést végzünk. Felállítjuk a javítást kívánó területek jegyzékét. Meghatározzuk a végrehajtás prioritását. Tervet készítünk a javítandó területekről. A PDCA ciklust alkalmazva bevezetjük a kitűzött területre vonatkozó szabályozást Partnerkapcsolatok feltárása és irányítása A partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése Partnerek Óvodavezető Óvónők Dajkák A partnerek képviselői Intézmény vezető helyettes Közalkalmazo tti tanács vezetője Közalkalmazo tti tanács vezetője Közvetlen (belső ) partnerek Az azonosítás gyakorisága A vezetői pályáztatás ideje 5 év Az elégedettség vizsg. módszere Gyerekek - Évente Horváth & Dubecz vizsgálat A vizsgálat gyakorisága A vizsgálat értékelési helye Interjú 3 évente Munkatársi értekezleten, faliújságon Évente Kérdőív 3 évente Nevelőtestület i értekezleten, faliújságon Évente Kérdőív 3 évente Munkatársi értekezleten, faliújságon 2 évente Megbeszélésse l, magyarázattal Partnerek A partnerek képviselője Közvetlen (külső) partnerek Az azonosítás gyakorisága Az elégedettség vizsgálati módszere A vizsgálat gyakorisága A vizsgálat értékélési helye Szülő1 SZMK elnöke Kérdőív Évente Csop. Szül. ért. Hirdetőtábla Fenntartó Okt. Biz elnöke Évente Irányított interjú kétévente Beszámoló, megbeszélés 1 Minden évben csak az 5 évesek szüleit kérdezzük, így minden szülő egyszer tölt ki kérdőívet! 9

11 Iskola2 Alsós munkak. vezetője Irányított interjú Egészségügy Védőnő Irányított interjú Szoc. Ágazat Gyermekj. Irányított szolg. vezetője interjú Szakszolgálat Nevelési tan Irányított vez. interjú Kommunikáció a partnerekkel Évente Kétévente Kétévente Kétévente Megbeszélés, jegyzőkönyv Megbeszélés, jegyzőkönyv Megbeszélés, jegyzőkönyv Megbeszélés jegyzőkönyv Az intézményi hatékony működés alapja a jó kommunikációáramlás és az információcsere folyamatos működtetése. A Napsugár óvodában a belső kapcsolattartást a következőképpen kívánjuk működtetni: A napi kapcsolatok során az egyazon csoportban dolgozók heti váltásban dolgoznak. A heti munkát a délelőttös óvodapedagógus határozza meg. Az egy csoportban dolgozóknak együttműködési kötelezettségük van. Állandó egyeztetéssel azonos nevelési elvek alapján kötelesek végezni a nevelőmunkájukat, képviselni nézeteiket másokkal szemben. A munkaközösség tagjai munkájukat éves munkaterv alapján végzik, melynek betartása mindnyájuk számára kötelező. A munkaközösség havonta tart kötelező értekezletet, melyen egyeztetik a következő időszak feladatait. Vitás kérdések eldöntésében döntő szava a munkaközösség vezetőjének van, aki ilyen esetben kétszeres szavazati joggal rendelkezik. Az egyes partnerek kiszámítható együttműködési formáit az alábbi táblázat tartalmazza: Partner Partner képviselője Intézményi kapcsolattartó Óvónők Közalk. T. elnöke Óvodavezető helyettes Kapcsolat formája Nevelőtestületi ért., nevelés nélküli munkanap Alkalmazottak Közalk. T. elnöke Óvodavezető Alkalmazotti értekezlet Dajkák Közalk. T. tagja Óvodavezető Munkatársi ért., helyettes eseti megbeszélés Szülők SZMK elnöke Óvodavezető Szülői ért., fogadóóra, közös ünnepek, Kapcsolat gyakorisága Évente 5 alkalom Évente 5 alkalommal Évente 2-3 alkalom Évente 3 szül. ért., 2 havonta fogadóóra, évente 4 nyílt nap 2 Az alsós nevelők közül az 1. Évfolyamon tanítókat kérdezzük minden évben. 10

12 Fenntartó Okt. B. vezetője Óvodavezető Megbeszélés, beszámoló Szakszolgálat Szakszolg. Óvodavezető Megbeszélés, vezetője értekezlet, írásos Egészségügy Alapítvány Szoc. ágazat anyag Védőnő Óvodavezető Megbeszélés, értekezlet Kuratórium elnöke Gyermekj. Szolg. vezetője Óvodavez. Helyettes Gyermekv. felelős Értekezlet, megbeszélés Egyeztető értekezlet, írásos anyag Évente 1x Szükség esetén Havonta védőnői, évente orvosi vizsgálat, szűrés Esetenként, munkaterv alapján havonta 3.3. Nevelése tevékenységek értékelése A gyermekek fejlődésének nyomon követése, a személyiséglapok használati rendje: A gyermekek fejlődésének nyomon követése az óvónők feladata. Minden gyermek fejlődését azonos személyiséglapon követjük, melyet a nevelőtestület dolgozott ki, és tartalma titkosan kezelendő! A személyiséglap anamnézist és a legfontosabb fejlődési mutatókat tartalmazza. Megváltoztatásához a Nevelőtestület 50%-a + 1 fő írásos javaslata szükséges. Az anamnézis felvételére a gyermek óvodába lépését követően légkésőbb két héttel sort kell teremteni. A személyiséglap vezetése folyamatos. A gyermekek mérése A gyermekek mérésénél a puha mérőeszközök használatát alkalmazzuk az egyes nevelési területek vizsgálatához. A mérőeszközök alkalmazása minden pedagógus számára kötelező. A mérőeszközök összesítése, értékelése a csoportban dolgozó óvodapedagógusok feladata. Minden összesített eredményről az óvodapedagógusok a nevelőtestületi értekezleten kötelesek beszámolni. Az iskolába készülő gyermekek kimeneti mérésen vesznek részt, mely tesztlapokból áll. Ezen tesztlapok kitöltési ideje minden év februárja. A tesztlapok azokat az alapvető képességeket vizsgálják, melyek az iskolai életmódhoz feltétlenül szükségesek és óvodai módszerekkel mérhetők. 11

13 A pedagógiai munka mérése Egységesen kidolgozott szempontsor alapján, az éves munkatervben rögzített nevelési területeket minden óvónő önvizsgálattal ellenőrzi és értékeli. Az értékelés elkészítésének ideje június közepe. Az önértékelés eredményeként alakítja ki a nevelőtestület a következő tanév kiemelt feladatait. 12

14 3.4 A pedagógus-teljesítményértékelése Az értékelést szabályozó törvények: 1. Az évi XXXIII. Törvény (Kjt.) a minősítési eljárásra vonatkozó szabályai 2. Az évi LXXIX. Törvény 40. (11) bekezdése a teljesítményértékelésről /2008. (XII:29) Kormányrendelettel módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet (Vhr) 8. -a a teljesítményértékelés és a minősítés egyenértékűségéről A pedagógus-teljesítményértékelés meghatározása: Az egyének, s ez által a szervezet hatékony működését támogató, objektív célok értékelésén alapuló módszer, mely a szervezeti célokat támogató kulcstevékenységekre koncentrál. A pedagógus-teljesítményértékelés alapelvei: A pedagógus munka értékeinek feltárása a még jobb eredmény elérése érdekében történik. A fejlesztő szándék elve: Cél: az egyéni és intézményi szintű munka javítása: A sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatása A problematikus területek azonosítása, a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölése Egyértelmű kimutatása a vizsgált területeken elért jó, és gyenge teljesítmények közötti különbségnek Az egyéni teljesítmény változásának kimutatása A konszenzusság elve: Az alkalmazotti közösség minden tagja érti és elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti a megalkotott rendszert. A sokoldalúság elve Egyértelmű meghatározása a vizsgálandó területeknek, az azt vizsgáló módszereknek, és kritériumrendszernek. Méltányosság elve Objektivitásra törekvés Az érintett bevonása az értékelési folyamatba Az érintett számára a róla felvett minden adat hozzáférhetőségének biztosítása Az érintettnek lehetőség biztosítása véleményének kifejtésére 13

15 Az elméleti megalapozottság elve A teljesítményértékelés során a nemzetközi irodalomban elfogadott, gyakorlatban bevált mérőeszközök alkalmazása A teljesítményértékelés a szakmai valamint a működési kritérium elvárásainak az evidenciája A pedagógus-teljesítményértékelés céljai a szervezet szempontjából: 1. Megalapozza a személyi döntéseket kiváló teljesítményű munkatársak megtalálása gyengén teljesítők meghatározása a teljesítésekhez szükséges képzések meghatározása a munkafegyelem javítása 2. Egyének fejlesztése 3. Óvodapedagógusok motiválása 4. Hatékonyságvizsgálat 5. Utánpótlás-tervezés 6. Ellenőrzés, értékelés 7. Teljesítménycélok eléréséhez kötött finanszírozási rendszer működtetése 8. Hozzásegít a munkateljesítmények pontosabb leírásához 9. Lehetővé teszi a munkahelyi beválás előrejelzését 10. Javítja az intézmény szervezetfejlesztési és problémamegoldó képességét, azzal, hogy meghatározhatók a fejlődéshez szükséges kompetenciák, és megkülönböztethetők a hatékony munkatársak a kevésbé hatékonyaktól 11. Konkrét visszajelzést ad a munkatársaknak mind a munkaviseletükről, mind a munkateljesítményükről. Ennek alapján a megismert gyengeségek korrigálása, az erősségek továbbfejlesztése. 12. A szervezet teljesítményszintjének emelkedése, a szervezet távlati céljaihoz és stratégiájához kapcsolódó egyéni munkacélok meghatározása által. 13. Fejlődik a szervezeti kultúrája az egyéneket értékelő megbeszélés személyességén keresztül, a módszer átadhatóvá teszi az intézmény kulturális értékeit, speciális szakmai és etikai szempontjait. A pedagógus-teljesítményértékelés területei, részterületei: 14

16 - A pedagógus dokumentációja: tanügy-igazgatási (mulasztási napló, étkezési nyilvántartó)szakmai (csoportnapló, személyiséglapok, óvodai szakvélemény, bemeneti-kimeneti mérés dokumentumai, IMIP keretében elkészített mérőlapok) - A szabályzatok betartása: szakmai (Helyi Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program), működési:(szervezeti Működési Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat) - Nevelő-fejlesztő munka: HOP szellemiségének tükröződése a gyakorlatban, tehetséggondozás, felzárkóztatás, nevelés-fejlesztés hatékonysága - A pedagógus felkészültsége: továbbképzéseken való részvétel, kötelező-önként vállalt - A pedagógus kapcsolatai, együttműködése - A pedagógus kompetenciái - A pedagógus innovációs magatartása - Egyéb megbízatások, feladatvállalások: jelölt-önként vállalt A pedagógusok teljesítményértékelésben közreműködők: - Az SZMSZ-ben meghatározott intézményi vezetőség: Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Munkaközösség-vezető Támogatócsoport-vezető - Az óvodapedagógusok A teljesítményértékelés érintettjei A teljesítményértékelés folyamatának érintettjei: Az óvoda vezetője és pedagógusai Az óvodavezetőt a fenntartó értékeli A pedagógusokat az óvodavezető értékeli Pedagógus-teljesítményértékelési módszerek Abszolút, egyéneket értékelő módszerek alkalmazás - Ellenőrzés 15

17 - Önértékelés - Értékelő beszélgetés - Értékelő lap A teljesítményértékelés eredménye A teljesítményértékelés munkakörönkénti szempontjait, és az adható pontszámokat a 2. sz. melléklet tartalmazza Kiemelkedő teljesítmény 3 pont Megfelelő teljesítmény 2 pont Kevéssé megfelelő teljesítmény 1 pont Nem megfelelő teljesítmény 0 pont A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni % - ig kiválóan alkalmas 60-79% - ig alkalmas, 30-59% - ig kevéssé alkalmas, 30% - alatt alkalmatlan A közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő. A dolgozó erkölcsi vagy anyagi elismerést ( Kjt várakozási idő csökkentése, 66 - garantáltnál magasabb illetmény megállapítása) akkor kaphat, ha teljesítményértékelésének eredménye alkalmas, vagy kiválóan alkalmas eredménnyel zárult. A pedagógus teljesítményértékelési gyakorisága - Az intézmény alkalmazott pedagógusainak értékelésére 5 évente kétszer kerül sor. - Az intézményvezető értékelése az 5 éves ciklus 4. évében történik külön szabályok alapján. 16

18 A pedagógus-teljesítményértékelés folyamatának szabályozása Előkészítő szakasz: 1. Az értékelési ütemterv elkészítése (szempontok a személyek kiválasztásához határidő: minden év augusztus 30. ) 2. A munkatervjavaslatban szerepeltetett ellenőrzési és értékelési terv ismertetése határidő minden év tanévnyitó értekezlete 3. Az értékelés céljának és az adott nevelési évben a teljesítményértékelésben résztvevő óvodapedagógusok nevének a kihirdetése határidő minden év tanévnyitó 4. Az önértékelő lapok, a kitöltési útmutató és az értékelési szempontok kiosztása. Határidő minden év tanévnyitó értekezlete. 5. Az értékelési folyamat ismertetése. Határidő minden év tanévnyitó értekezlete. - Az értékelési ütemterv az éves munkaterv része A teljesítményértékelés menete Teljesítményértékelés határidő: minden év június 15-ig 1. Az értékelő beszélgetés időpontjának kijelölése személyenként. 2. Az értékelő beszélgetés menetének ismertetése. Az önértékelő lap beadási határideje. 3. Az óvodavezetés megismeri az értékelőlapot, elkészíti a reagálásait a rendelkezésre álló adatok alapján. 4. A beszélgetés lebonyolítása. - A pedagógus szóbeli kiegészítése a kitöltött laphoz. - Az értékelő óvodavezetőségi tag kérdései az értékelésben érintett óvodapedagógus által elmondottak egyértelmű értelmezéséhez (az önértékelés válaszaival kapcsolatos értelmező kérdések tisztázása már az előkészítés során megtörténik, itt csak a kiegészítés indokolhat újabb kérdéseket) - Az intézményvezető értékeli az önértékelés egyes pontjaira adott válaszok tartalmát, állításait a korábban felsorolt és más forrásokból vett adatokkal támasztja alá - Az intézményvezetői értékelésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az érintett óvodapedagógus észrevételeit a vezetői megállapításokkal 17

19 kapcsolatban, valamint azokat a feladatokat, amelyeket az értékelés során az érintett óvodapedagógus az intézményvezetőségtől kap - Az önértékelő lap és a jegyzőkönyv az érintett óvodapedagógus személyi anyagában kerül. 18

20 Az intézményvezetőre vonatkozó külön szabályok: - Az intézményvezető önértékelésének alapja a vezetői pályázata, amelynek figyelembe vételével készíti el az önértékelését. - Önértékelésében a vezetői feladatok négy rendszerének elemzését végzi: munkáltatói, pedagógiai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási. - A vezetői teljesítmény-értékelés másik eleme a partneri elégedettségvizsgálatok eredményei - A vezetői teljesítmény-értékelést a nevelőtestület tagjai fogadják el, majd ezután kerül a vezető munkáltatójához. A magasabb vezető értékelési lapja Név:. Értékelést vezető:... Szak megbízatásai: Idő:. Az értékelés résztvevői: Támogató csoport vezetője Dokumentum Célok Teljesítés Eredményesség Vezetői pályázat Nevelési pedagógiai program ÖMIP 19

21 IMIP Éves munkaterv A magasabb vezető záró értékelése Az értékelés területei Erősségek Az értékelő lap megállapításai szerint Az értékelő lap megállapításai szerint Fejlesztendő területek Az értékelő minősítése a magasabb vezetőről - indokai 20

22 Javasolt továbbképzések Határidő Dátum:.. az értékelést végző.. az értékelt óvodavezető Vezetői értékelés indikátorai Környezeti lehetőségeket és veszélyeket feltárja Világos jövőképpel rendelkezik Összeegyezteti az intézményi célok elérését a dolgozók képességeivel Elkötelezett a közös célok, feladatok iránt Minden helyzetben lojális a szervezethez Folyamatosan javul a meglévő erőforrások kihasználtsága Biztonságos intézmény: Gondoskodik az intézmény, benne a dolgozók és az intézményt használók biztonságáról Szervezés - A dolgozók mit és hogyan tegyenek, milyen körülmények között Szervezetépítés: Hatáskörök, felelősség, kapcsolatok, együttműködés szabályai Jó csapatépítő Folyamat és működésszervezés: Résztevékenységek működésének összehangolása Működést szabályzó dokumentumok folyamatos karbantartása Igazgatás / irányítás: Stílus: kapcsolat a munkatársakkal Viselkedés a munkahelyen Képes a problémák kezelésére, megoldására, jó döntéshozó Rendszer ellenőrzés: Az intézményben a dolgozók által elfogadott értékelési rendszer működik A viselkedést értékeli: a viselkedés ellenőrzése közvetlen vezetői megfigyeléssel történik Feltárja a dolgozók erősségeit és fejlesztendő területeit Hatékonyság növelése: Rámutat a hatékonyságot csökkentő, a fejlődést gátló problémákra Tájékozódás és tájékoztatás: Információk, hírek kezelése Megosztja az információkat / hatalmat Jó kommunikációs készség A vezető időgazdálkodása Dolgozók bevonása: Gondoskodik a szervezet tagjainak bevonásáról Fontossági sorrendek állítása- Buzdít, sikerhez juttat, elismeri az egyéneket Az intézmény érdekeinek képviselete Megünnepli az eredményeket 21

23 Óvodavezető helyettes/önértékelés, pedagógusok értékelése,vezető értékelése/ Név:.. 1. Munkaköri leírásban foglaltak értékelése: S.sz. Kompetenciák 1. Feladatait önállóan és átgondoltan végzi 2. A munkaköri leírásai alapján minőségre törekszik 3. Önálló döntések meghozatalára képes 4. Értékelési skála Minősítési átlag (az értékelési skála alapján) 2. Pedagógiai szakmai felkészültsége: S.sz. Kompetenciák 1. A nvelőmunka célja, szervezettsége. 2. Alkalmazott módszerek 3. Előadás módja, kérdés kultúrája, egyénisége, hangneme 4. Eredményesség 5. A gyerekek bevonása 6. Szakmai felkészültsége 7. Értékelési skála Minősítési átlag: 3. Innovatív tevékenysége a szakmai módszertani munkában, mint vezető S.sz. Kompetenciák Értékelési skála Maga is keresi és tovább adja a legjobb módszereket 2. Területén irányítója az új módszerek kipróbálásának, alkalmazásának, tovább adásának 3. Rugalmasan alkalmazkodik a módszertani munka változásaihoz

24 Minősítési átlag 4. Vezetői alkalmassága, korrektsége S.sz. Kompetenciák 1. Megbízhatóság és felelősségvállalás jellemzi 2. A szervezet minden szintjén kialakít és fejleszti az emberekkel való kapcsolatát 3. Munkáját szakmai hozzáértéssel, becsületesen végzi, nyitottság jellemzi 4. Értékelése megbízható, reális alapokra épül. Az információt hitelesen adja tovább felettesének 5. Másokkal szemben etikusan viselkedik. 6. Elszámoltatja munkatársait a feladatokról Értékelési skála Minősítési átlag: 5. Partnerekkel való együttműködés: S.sz. Kompetenciák 1. Munkatársakkal, beosztottjaival kialakított viszony 2. A szülőkkel, mint a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartás 3. Az intézmény és más intézmény vezetőivel való partneri kapcsolat 4. Agyerekekkel kialakított közvetlen és közvetett kapcsolat 5. Egyéb partnerekkel való kapcsolat-teremtése, alkalmazkodó képessége 6. Értékelési skála Minősítési átlag: 6. Gazdasági érzékenysége, hatékonysága S.sz. Kompetenciák Értékelési skála 23

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségi kör Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben