Összefoglaló jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló jelentés"

Átírás

1

2 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1733/2013. Balogh Edina Csengeri Éva Összefoglaló jelentés Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenrzésérl Budapest, december

3 1. Az ellenrzés indoka, célja Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység a hagyományostól eltér kereskedelmi formák egyike, ahol az ügyletkötés természetébl adódóan a fogyasztók fokozott védelmet igényelnek. Az elmúlt idszakban a fogyasztóvédelmi hatóság a termékbemutatókkal kapcsolatban lefolytatott ellenrzések alkalmával, illetve a beérkezett fogyasztói panaszok kivizsgálásakor nagy számban tapasztalt a vállalkozások részérl olyan jogsért magatartást, amellyel megtévesztették, megkárosították az eladásokat látogató, jellemzen nyugdíjas célközönséget. Fentiekre tekintettel hatóságunk idén is szükségesnek tartotta az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenrzését, annak érdekében, hogy kiszrje azon vállalkozásokat, amelyek a fogyasztók érdekeit, jogait és a hatályos jogszabályokat megsértve végzik üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységüket. 2. Az ellenrzés idtartama és résztvevi Az ellenrzésekre március 4. és október 31. között került sor valamennyi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelsége, valamint az NFH UCP és Piacfelügyeleti Hatósági Osztálya részvételével. Az ellenrzés szakmai irányítását az NFH Szolgáltatás-ellenrzési Fosztálya látta el. 3. Az ellenrzés általános tapasztalatai A témavizsgálat során a területi felügyelségek 173 árubemutatón végeztek hatósági ellenrzést, amelybl 118 esetben tártak fel valamilyen jogsértést, így a kifogásolási arány 68%-os volt. Tekintettel a témavizsgálat több hónapos idtartamára, a felügyelségeknek lehetségük nyílt egyes vállalkozások ismételt, illetve utóellenrzésére is. A vizsgált árubemutatók 255 vállalkozás tevékenységéhez voltak köthetk, mivel azok szervezését és lebonyolítását az esetek többségében nem ugyanaz a vállalkozás bonyolította le. Ismételt ellenrzés (jogsértés megállapítását követ 6 hónapon belüli újabb vizsgálat lefolytatása) összesen 5 db vállalkozás esetében történt, amelyek közül 2 továbbra sem a jogszabályoknak megfelelen végezte tevékenységét. A felügyelségek tapasztalatai alapján általánosságban elmondható, hogy az árubemutatókon elhangzó eladások más hangvételek és stílusúak a nagyobb városokban, mint a kisebb településeken. A kisvárosokban, falvakban szervezett bemutatók eladói az esetek többségében kevésbé felkészülten, kevésbé szervezetten tartották meg eladásaikat, a bemutatott termékeknek pedig sok esetben valószertlen, egyértelmen túlzó pozitív hatásokat tulajdonítottak. A nagyobb városokban többnyire jól felkészült, kiváló kommunikációs készség, megnyer stílusú eladók tartották meg jól felépített, gördülékeny eladásaikat, amelyek során a hallgatóság számára hihetbb tulajdonságokkal ruházták fel az eladásra kínált termékeket. Általános tapasztalat, hogy a szervez vállalkozások továbbra is igyekeznek elkerülni a hatósági jelenlétet az árubemutatókon, ezért egyre ritkábban invitálják szórólap útján az érdekldket, gyakorivá váltak a személyre szóló meghívók, illetve a telefonos megkeresések. Elfordult továbbá, hogy az utcán - egészségfelmérés címén - kérdív kitöltésére kérték a járókelket, amelyek az egészséggel, életmóddal kapcsolatos 2

4 véleményeken, szokásokon túl, a választ adó személyes adataira vonatkozóan is tartalmaztak kérdéseket. Az ellenrzéseket lefolytató felügyelségek munkatársai arról is beszámoltak, hogy egyes árubemutatók alkalmával már nemcsak személyazonosító igazolvány és nyugdíj szelvény, hanem adó igazolvány, illetve TAJ kártya felmutatását is kérték a megjelent érdekldktl. A bemutatókon az eladók hosszasan (gyakran 4-5 órán keresztül) beszélnek az egészséges életmódról, amelynek részeként kérdéseket intéznek a hallgatósághoz arra vonatkozóan, hogy mit tesznek egészségük megrzése érdekében. Elfordult olyan árubemutató, amely során az eladó kifejezetten kellemetlen, megalázó helyzetbe hozta a megjelent ids hallgatóságot azzal, hogy megjegyzéseket tett a jelen lévk szellemi képességeire. Elmondható, hogy az árubemutatók célközönsége - idsebb korosztály - körében egyre népszerbbek a felügyelk által nyugdíjas klubokban, idsek otthonában, idsek napközi otthonában prevenciós jelleggel tartott eladások. Mindemellett pozitív változás érzékelhet a fogyasztók körében a hatósági ellenrzések megítélése tekintetben is. Egyre növekszik ugyanis azon fogyasztók száma, akik a felügyelségek munkatársainak jelenlétét és ellenrzési szándékát pozitívan értékelik az árubemutatókon. A fentieket támasztja alá az a tény is, hogy egyre több fogyasztó segíti a hatóság munkáját azzal, hogy névre szóló meghívóját eljuttatja a területi felügyelséghez, ezzel lehetvé téve, hogy a hatóság részt vegyen és ellenrzést folytasson az adott termékbemutatón. 4. Az árubemutatók vizsgálatának részletes tapasztalatai 4.1 Szórólapok ellenrzésének tapasztalatai A szervez vállalkozások a postaládákban elhelyezett szórólapokkal szemben az utóbbi idben elnyben részesítik a névre szóló, illetve telefonos meghívásokat, így a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai számára nehézségekbe ütközik a termékbemutatók helyszínének, idpontjának megismerése. A felügyelk ezekrl az információkról - a fogyasztók által eljutatott személyre szóló meghívókon túl - az esetek egy részében az árubemutatók helyszínéül szolgáló éttermek, mveldési házak felkeresésével szereztek tudomást. Sajnálatos azonban, hogy a vendéglátó egységek - a bevételkieséstl való félelmük miatt néhány esetben elzárkóztak az árubemutatók idpontjának közlésétl. Meglehetsen elterjedt gyakorlatnak mondható, hogy az árubemutatót szervez vállalkozások rendezvényeiket egészségnapként, egészségügyi szrvizsgálatként, teljes kör egészségmegrz programként, illetve ingyenes állapotfelmérésként (pl.: szív- és érrendszeri állapotfelmérés, vércukorszint mérés, testzsír mérés, írisz diagnosztika, thermokamerás diagnosztika) hirdetik meg. Csaknem minden egészségnapként vagy hasonló programként hirdetett rendezvényrl a helyszínen kiderül, hogy az egészséges életmódról szóló eladás csupán eszköz arra, hogy az egészségüket fontosnak tartó fogyasztókat meggyzzék a bemutatott termékek nélkülözhetetlenségérl és megvásárlásáról. A felügyelségek több esetben tapasztalták, hogy az állapotfelmérésekhez kapcsolódó vizsgálatokat erre vonatkozó szakképesítéssel nem rendelkez személy végezte. A témavizsgálat során 155 esetben vizsgálták a felügyelségek munkatársai, hogy a szórólapon, illetve a meghívón feltüntetettek (ajándékok, programok) megvalósultak-e a termékbemutató során. Pozitívumként értékelhet, hogy az árubemutatóra invitáló írásos dokumentumok mindössze 15%-ánál tért el a tájékoztatás a termékbemutatón tapasztaltaktól. 3

5 A vizsgált szórólapok, illetve meghívók 12 esetben téves tájékoztatást adtak a programról, így ezekben az esetekben a termékbemutatón megjelent fogyasztók nem a meghirdetett eseményen vettek részt. További 11 dokumentumon az érdekldknek ígért ajándékok nem egyeztek meg az eladás során átadott ajándékokkal, illetve azokat nem az ott feltüntetett mennyiségben kapták meg a résztvevk. 4.2 Próbavásárlások, próbarendelések tapasztalatai A lefolytatott ellenrzések tapasztalatai alapján általánosságban elmondható, hogy az alacsonyabb árkategóriájú termékek megvásárlására a helyszínen is lehetség van, ezzel szemben a drágább termékeket a termékbemutatókon csak megrendelni tudják a fogyasztók. Több árubemutatót lebonyolító eladó is kihangsúlyozta, hogy a bemutatott termékek megvásárlására, illetve megrendelésére a helyszínen nincs lehetség. Ezekben az esetekben az eladó csak tájékoztatta a résztvevket arról, hogy a bemutatott termékeket mely szaküzletben, webáruházban, illetve milyen telefonos elérhetségen van módjuk megrendelni. Elfordult olyan eset is, hogy a kiválasztott érdekldket az eladás végén egy külön helyiségbe invitálták, és ott tájékoztatták ket a termék megvásárlásával kapcsolatos információkról. Azokban az esetekben, amikor a helyszínen lehetség volt a termék megrendelésére, az eladók sok esetben arról tájékoztatták a résztvevket, hogy a megrendelt árukat a szerzdéskötés napján, illetve a lehet legrövidebb határidn belül kiszállítják a fogyasztó lakására. Ezekben az esetekben a fogyasztó gondolkodási ideje még inkább lerövidül, hiszen a fogyasztó a termék átvételét követen 8 munkanapon belül állhat el indoklás nélkül a szerzdéstl. Az ellenrzéseket lefolytató felügyelknek a vizsgált 173 árubemutató során 76 alkalommal nyílt lehetségük a bemutatásra került termékek próbavásárlására vagy próbarendelésére. A próbavásárolt termékek elssorban az alacsonyabb árkategóriájú termékek közül kerültek ki. A vizsgálat alá vont vállalkozások mindössze 10 esetben mulasztották el nyugtaadási kötelezettségüket, tehát nem állítottak ki számlát, illetve nyugtát a részvételi díjról, a vásárlásról vagy az elleg/foglaló fizetésérl. A próbavásárlások során a felügyelk minden esetben ellenrizték az elállási joggal kapcsolatos írásbeli tájékoztatás meglétét, továbbá a vállalkozás azonosításához szükséges adatok feltüntetését. Az árubemutatót szervez cégek 11 esetben egyáltalán nem, 18 esetben pedig csak részben tettek eleget ez irányú tájékoztatási kötelezettségüknek. A témavizsgálat során az elállási joggal kapcsolatos jogsértések elfordulása az alábbiak szerint alakult: Nem tájékoztatták írásban a fogyasztót annak a személynek a nevérl, akivel szemben elállási jogát gyakorolhatja (6 eset). Nem tájékoztatták írásban a fogyasztót annak a személynek a címérl, akivel szemben elállási jogát gyakorolhatja (7 eset). Az írásbeli tájékoztatás nem tartalmazta, hogy a fogyasztó a termék kézhezvételétl számított 8 munkanap elteltéig élhet elállási jogával (4 eset). 4

6 Az írásbeli tájékoztatás nem tartalmazta, hogy a fogyasztó elállási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerzdés esetében a szerzdéskötés napjától számított 8 munkanap elteltéig gyakorolhatja (4 eset). Nem tájékoztatták a fogyasztót arról, hogy írásban történ elállás esetén a fogyasztó nyilatkozatát határidben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben azt a határid lejárta eltt elküldi (11 eset). Hiányzott az írásbeli tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a jogszabály által biztosított elállás esetén a fogyasztó nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszer használat következménye, és nem köteles a termék használatáért használati díjat fizetni, ugyanakkor az átvett termék neki felróható értékcsökkenéséért helytállni tartozik (12 eset). Az írásbeli tájékoztatás nem tartalmazta, hogy a fogyasztó jogszabály által biztosított elállása esetén a vállalkozás nem köteles az átvett vételár, illetve a szolgáltatás díja után kamatot fizetni (4 eset). Nem tájékoztatták írásban a fogyasztót arról, hogy nem gyakorolhatja a jogszabály által biztosított elállási jogát, ha a terméket nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Ha azonban részben vissza tudja azt szolgáltatni úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használhatósága nem csökkent, a vételár arányos részének visszaszolgáltatását követelheti (9 eset). Hiányzott az írásbeli tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy amennyiben a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzdést részben teljesítették, a fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben a vállalkozás követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat (3 eset). Az írásbeli tájékoztatás nem tartalmazta, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja a 8 munkanapon belüli elállási jogát, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette (5 eset). Az árubemutatókon többnyire olyan termékeket mutattak be a vállalkozások, amelyek nem tartoztak a kötelez jótállást elíró jogszabály hatálya alá, így ezekben az esetekben jótállási jegy átadására nem került sor. Egyre több azon termékbemutatók száma is, amelyeken az értékesítési céllal bemutatott termékek megvásárlására a helyszínen nincs lehetség, csupán azok megrendelésére. A vállalkozások tájékoztatása alapján ilyen esetekben a megrendelt, jótállásra kötelezett termékek kiszállításával egyidejleg adják át a jótállási jegyeket. A fent említett okok miatt összesen 27 jótállási jegy ellenrzésére került sor, amelybl mindössze 1 db dokumentum nem felelt meg tartalmilag a jogszabályban elírt követelményeknek. Az említett jótállási jeggyel kapcsolatban a felügyelk megállapították, hogy az nem tartalmazta a fogyasztókat a jótállás alapján megillet jogokról szóló tájékoztatást. A felügyelk jótállási jegy átadásának elmulasztását nem tapasztalták az ellenrzés ideje alatt. 4.3 Az árubemutatón értékesített, illetve ajándékba adott termékekkel kapcsolatos tapasztalatok A bemutatott és többnyire megvásárlásra kínált termékekkel kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy azokról sem a szórólapokon, sem a telefonos bejelentkezés alkalmával nem adnak információt az érdekldknek, a helyszínen pedig elegáns takarók alá rejtik a termékeket, így az utolsó pillanatig titok övezi azok mibenlétét. Az eladók kifogástalan 5

7 öltözete, etikettnek megfelel bemutatkozása, valamint az eladásra kínált termékkel kapcsolatos titokzatosság összességében azt a benyomást kelti a résztvevkben, hogy egy megbízható vállalkozás ajánlatát fogják hallani és egy igazán kivételes termékvásárlási lehetség eltt állnak. Az ellenrzést végz felügyelk tapasztalatai alapján általánosságban elmondható, hogy a vásárlás megkönnyítése érdekében a vállalkozások csaknem miden esetben felkínálnak banki áruhitelt vagy részletfizetési lehetséget is a fogyasztóknak. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az árubemutatók - szinte kivétel nélkül - a magasabb árkategóriát képvisel termékek bemutatására fókuszáltak, amelyek az idei évben többnyire ht-ft-légtisztító berendezések, vízszr, illetve -tisztító készülékek, továbbá infralámpák, masszázsfotelek, különböz mágnesterápiás eszközök, valamint edénykészletek voltak. Az eladók a termékbemutatók során számos esetben lehetséget biztosítottak arra, hogy néhány résztvev rövid idre kipróbálhassa a bemutatott terméket annak érdekében, hogy ezt követen megosszák tapasztalataikat a többi jelenlévvel. Az említett értékesítési technikát szívesen alkalmazzák a lebonyolító cégek, hiszen a termékekkel kapcsolatos pozitív vélemény hihetbbé válik, ha az a jelen lév érdekldk tapasztalataként hangzik el a bemutatókon. Az idei évben az árubemutatókon való részvételért a szervezk ajándékként leggyakrabban az alábbi termékeket adták át a fogyasztóknak: parfüm, kávé, különböz tisztítószerek, mosószer, mosógolyó, karóra, kerekes bevásárlótáska, látásjavító raszter-szemüveg, étkészlet, LED-es fényfüzér. 4.4 Mintavétel Tekintettel arra, hogy idén az árubemutatók alkalmával az ajándékba adott kisszámú mszaki termékkel kapcsolatban biztonságossági kockázat nem merült fel, mintavételre nem került sor. 4.5 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellenrzése A felügyelségek - az elz évekhez hasonlóan - valamennyi árubemutató alkalmával vizsgálták a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elfordulását és minden második vizsgált árubemutatón (91 db) állapítottak meg valamilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköz magatartást. E tekintetben a kifogásolási arány az elz év eredményével megegyezen 53%-os volt. A felügyelségek a bemutatók alkalmával összesen 122 esetben tapasztalták a megtéveszt állítás megvalósulásának tényét vagy a fogyasztók számára lényeges információ elhallgatását. Az említett adatokból kiderül tehát, hogy egy-egy árubemutatón az ez irányú jogsértések halmozottan fordultak el. Mindenképpen pozitívumként értékelhet az a tény, hogy az ellenrzések során agresszív kereskedelmi gyakorlat az idei évben sem fordult el. Az alábbiakban ismertetjük a vonatkozó jogszabály úgynevezett Feketelistájában nevesített azon jogsértéseket, amelyek feltárására összesen 53 esetben kerül sor. A vizsgált vállalkozások 18 árubemutatón forgalmaztak olyan termékeket, amelyek üzleten kívüli értékesítése a vonatkozó jogszabály alapján nem megengedett. 6

8 A felügyelségek tapasztalatai alapján ezek a termékek jellemzen gyógyászati segédeszközök, illetve élelmiszerek, elssorban étrend-kiegészítk voltak. A vizsgálat ideje alatt 14 bemutatón olyan valótlan állítás hangzott el, amely szerint a bemutatott termék alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet mködési zavarainak, rendellenességeinek gyógyítására. A termékekkel kapcsolatban elhangzottak valóságtartalmát az érintett vállalkozások nem tudták dokumentumokkal alátámasztani, hitelt érdemlen igazolni. 7 esetben tapasztalták az ellenrzést végz felügyelk annak valótlan állítását, hogy a bemutatott termék forgalmazását valamely hatóság engedélyezte. 5 vizsgált termékbemutatón fordult el, hogy az eladást tartó személy azt a hamis benyomást keltette, hogy a fogyasztó már megnyert, meg fog nyerni, vagy meghatározott cselekmény megtétele révén fog megnyerni egy nyereményt vagy egyéb elnyhöz jutni, miközben valójában nem volt ilyen nyeremény, illetve elny, vagy a nyeremény, illetve egyéb elny érvényesítése, illetve igénybevétele a fogyasztó számára meghatározott pénzösszeg megfizetéséhez vagy költségek viseléséhez volt kötött. Az ellenrzést végz felügyelk 4 esetben tapasztalták, hogy a termékbemutatót lebonyolító cég képviselje arról tájékoztatta a résztvevket, miszerint a bemutatott áru csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre vagy bizonyos feltételek mellett csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre. Az eladást tartó személyek az említett technikával a fogyasztókat azonnali döntéshozatalra késztetik, ezzel megfosztva ket a tájékozott döntéshez szükséges idtl. 3 árubemutató alkalmával állapították meg a felügyelk, hogy a forgalmazott terméken jogosulatlanul került feltüntetésre valamely minségi jelzés, bizalmi védjegy vagy hasonló megkülönböztet jelölés. Két árubemutatón fordult el, hogy a termékért annak ellenére fizetnie kellett a fogyasztónak, hogy azt korábban ingyenesen, térítésmentesen hirdetették. Mindkét alkalommal több, ingyenes ajándékot kínáltak a fogyasztóknak, amelyekhez azonban csak az utolsó, ajándékként átadott termék elállítási költségének (közel Ft) kifizetése esetén juthattak hozzá. A termékbemutatókon az elzekben ismertetett ún. feketelistás jogsértések mellett további 70 esetben tártak fel megtéveszt kereskedelmi gyakorlatot a felügyelségek. 54 alkalommal került megállapításra, hogy a vállalkozás által nyújtott tájékoztatás valótlan információt tartalmazott, illetve valós tényt oly módon jelenített meg, amely megtévesztette, vagy alkalmas volt arra, hogy megtévessze a fogyasztót az áru lényeges tulajdonságai tekintetében és ezáltal olyan ügyleti döntés meghozatalára késztette vagy alkalmas volt arra, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg. A megtéveszt mulasztás tényét a vizsgálat során 14 esetben állapították meg a felügyelségek, amelynek során az eladást tartó személy a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelents információt elhallgatott vagy félreérthet, illetve idszertlen módon bocsátott rendelkezésre. 2 esetben állapították meg a felügyelségek, hogy a vállalkozás kereskedelmi gyakorlatának megvalósítása során nem az ésszeren elvárható szint szakismerettel, illetve nem a jóhiszemség és tisztesség alapelvének megfelelen elvárható gondossággal járt el. 7

9 5. Általános Szerzdési Feltételek vizsgálatának tapasztalatai Az ellenrzés tárgyát képezte a vállalkozások által alkalmazott, a szerzdés részét képez Általános Szerzdési Feltételek áttanulmányozása. A vállalkozások Általános Szerzdési Feltételeinek vizsgálata annak érdekében történt meg, hogy kiszrje azokat a vállalkozásokat, amelyek tisztességtelen, jogszabályba ütköz, illetve fogyasztóvédelmi szempontból aggályos szerzdéses kikötéseket alkalmaznak. A vállalkozásnak minden esetben rendelkeznie kell a fogyasztó jogairól szóló írásos tájékoztatással. Az írásbeli tájékoztatás a vállalkozás Általános Szerzdési Feltételeinek minsül, azaz olyan szerzdéses feltételnek, amelyet az egyik fél több szerzdés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közremködése nélkül elre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Fontos hangsúlyozni, hogy az általános szerzdési feltétel csak akkor válik a szerzdés részévé, ha alkalmazója lehetvé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Egy adott Általános Szerzdési Feltételeket tartalmazó dokumentum áttanulmányozása után az NFH levélben fogalmazta meg szakmai észrevételeit, illetve kifogásait az érintett vállalkozások számára, egyúttal megfelel határidt biztosított a vállalkozásoknak, hogy az iránymutatásoknak megfelelen összhangba hozzák Általános Szerzdési Feltételeiket a jogszabályokkal. Az NFH tapasztalatai az idei évben vegyes képet mutattak az Általános Szerzdési Feltételek vizsgálatával kapcsolatban. A sikeresen megoldott ügyek mellett ugyanis a Hatóság eljárását több esetben nehezítette a megkeresett vállalkozás elhúzódó együttmködése, vagy annak teljes hiánya, mely okok miatt a Hatóság egyrészt kénytelen volt a Polgári törvénykönyvrl szóló évi IV. törvény 209/B (2) bekezdésében foglaltak alapján élni az általános szerzdési feltétel tisztességtelenségének megállapítására irányuló keresetindítás lehetségével, másrészt több ügy a jelentés napján is folyamatban van. Arra is volt példa, hogy fogyasztói jelzésre vizsgálta a Hatóság valamelyik vállalkozás Általános Szerzdési Feltételeit. Ilyen esetekben Hatóságunk a vállalkozás megkeresésével egyidejleg jogi segítségnyújtás céljából a fogyasztót is tájékoztatta arról, hogy milyen kikötéseket vél jogilag aggályosnak az Általános Szerzdési Feltételekben ban az NFH egy árubemutatók tartásával foglalkozó vállalkozással szemben indított közérdek pert a vállalkozás által alkalmazott általános szerzdési feltételek miatt. A Kecskeméti Törvényszék ítéletében tisztességtelennek találta az alperes vállalkozás által alkalmazott általános szerzdési feltételek azon kikötését, amely a vételár 30%-ának megfelel összeg kötbér fizetésére kötelezte a fogyasztókat az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzdésekrl szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletben biztosított elállási jog nyolc munkanapon belül történ gyakorlása esetén. A bíróság tisztességtelennek találta továbbá azon feltételt is, amely a fogyasztó és a vállalkozás közötti jogvita esetére a vállalkozás székhelye szerinti bíróságok illetékességét kötötte ki. A bíróság kötelezte továbbá az alperes vállalkozást, hogy az ítéletben megfogalmazott közleményt két országos napilapban két-két alkalommal tegye közzé. Ugyanakkor szükséges kiemelni, hogy a szóban forgó ítélet a jelentés elkészültéig még nem emelkedett jogerre. 6. Termékbemutatókkal kapcsolatos panaszok, fogyasztói bejelentések Az idei évben az árubemutatókat szervez, illetve lebonyolító vállalkozások tevékenységével kapcsolatban beérkezett fogyasztói beadványok (kérelem, közérdek bejelentés, tájékoztatáskérés) száma ugrásszeren megntt (625 db) az elz évhez képest (368 db). 8

10 Az említett eltérés azonban nem jelenti azt, hogy minden megyében csaknem kétszeresére ntt a fogyasztói beadványok száma. Míg egyes területeken nagyobb mérték növekedés volt tapasztalható (Budapest, Komárom-Esztergom megye, Heves megye), addig elfordult olyan térség, ahol a fogyasztói beadványok száma jelentsen visszaesett a évhez képest (Nógrád megye). A fogyasztók a legtöbb alkalommal (190) azért fordultak a területi felügyelségekhez, mert elállási jogukat nem tudták érvényesíteni a szervez vállalkozással szemben. Szintén magas volt azon beadványok száma (112 eset), amelyekben az elállási jogról szóló tájékoztatás hiányát lehetett megállapítani. 65 esetben amiatt kérték a hatóság segítségét, mert az elállási jog érvényesítése során a foglalót nem fizették vissza, illetve bánatpénz vagy adminisztrációs díj megfizetését követelték a vállalkozások (34 eset). Több beadványban is sérelmezték a fogyasztók, hogy reklamációjukra az érintett cégtl válasz nem érkezett (48 eset), illetve, hogy az adott vállalkozás a megadott címen nem található (28 eset). Számos esetben számoltak be a fogyasztók az ilyen tárgyú beadványokban arról, hogy a cégek képviseli egy ideig ígérgetik, hogy megoldják a problémát, de a gyakorlatban nem történik intézkedés, majd egy id után nem lehet elérni ket telefonon, és nem válaszolnak az írásos megkeresésekre sem. További 11 esetben a fogyasztók amiatt fordultak panasszal a felügyelségekhez, mert a lebonyolító cégek képviseli az ajándék átadását termékvásárláshoz kötötték a helyszínen. A kérelmek mellett a fogyasztók gyakran keresték fel a felügyelségek munkatársait telefonon, illetve személyesen, amelynek célja elssorban a jogi tanácsadás volt, és nem az, hogy panaszuk miatt eljárást kezdeményezzenek. Így jutott a hatóság tudomására többek között az az eset is, amikor a külföldi vásárlást és kirándulás szervez cég az elzetes regisztráció ellenére a hajnali órákban közölte az egyik felszállóhelyen várakozó utasokkal, hogy nem férnek fel az autóbuszra, így a programon nem tudnak részt venni. A lemaradt utasok közül többen szabadságot vettek ki aznapra, illetve néhányuknak a megjelölt találkozási helyre történ eljutás is költségbe került. Egy másik esetben a vállalkozás a termék visszaszolgáltatását postai úton kérte a fogyasztótól, amely végül nem kereste jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz, több tízezer forint költséget okozva ezzel a fogyasztónak. 7. Megtett intézkedések Tekintettel arra, hogy az ellenrzött vállalkozások többsége a foglalkoztatottak létszáma, valamint nettó árbevételi adatai alapján kis- és középvállalkozásnak minsült, a felügyelségek többnyire kötelezésre szóló határozatot (89 db) adtak ki a feltárt szabálytalanságok miatt. Közigazgatási hatósági eljárásban 57 db bírság kiszabására került sor, összesen Ft értékben. A felügyelségek 10 esetben éltek szignalizációval a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. A Gazdasági Versenyhivatalhoz 5, a kormányhivatalok járási/kerületi népegészségügyi intézeteihez 2 ügy került áttételre, további 11 esetben pedig áttétel történt a fogyasztóvédelmi felügyelségek között. 9

11

12 1. számú melléklet FÜGGELÉK Az Árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenrzésérl cím vizsgálatról készített összefoglaló jelentéshez Az ellenrzés alapját az alábbi jogszabályok és egyéb elírások képezték: a fogyasztóvédelemrl szóló évi CLV. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; a Polgári Törvénykönyvrl szóló évi IV. törvény; a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérl és végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerej rendelet; az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; a kereskedelemrl szóló évi CLXIV. törvény; a termékek piacfelügyeletérl szóló évi LXXXVIII. törvény; a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény; a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirl szóló 210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet; az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerzdésekrl szóló 213/2008. (VIII. 29.) Kormányrendelet; a fogyasztóval kötött szerzdésben tisztességtelennek minsül feltételekrl szóló 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Kormányrendelet; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Kormányrendelet; az orvostechnikai eszközökrl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet; a fogyasztóvédelmi hatóság piacfelügyeleti tevékenységének szabályzatáról szóló 33/2012. számú Figazgatói Utasítás

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről Budapest, 2013. december NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám:

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1126-3/2013 Témafelels: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok mintavételezéssel

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám:

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E N R Z É S I FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1580/2013. Témafelels: dr. Fehér Mónika dr. Üt Kristóf Benjámin Ö S S Z E

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1160/2014 dr. Farkas Mária Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A szálláshelyekkel kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E N R Z É S I FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-400/2014 Témafelels: dr. Fehér Mónika dr. Bélteky-Tóth Ágnes Ö S S Z E F O

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-2179/2014. Balogh Edina Csengeri Éva ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési

Részletesebben

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló. gyakorlatában A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról l szóló törvény alkalmazása az NFH gyakorlatában dr. Szöll llısy András Hatósági és s Jogi FıosztF osztály UCP és s KözérdekK

Részletesebben

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra.

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00567-0001/2014 Kötelezésre szóló határozat A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra Kötelezem,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzése e jelölések valóságtartalma tekintetében Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó termékbemutatón vett részt Hajdúszoboszlón, ahol egy nagy értékű porszívót vásárolt.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Varga Ilona képviselő

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Varga Ilona képviselő MjXo BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Varga Ilona képviselő Készült a 2015.január 28. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Varga Ilona ülésre Tárgy: Javaslat termékbemutatók szabályozására,

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Ön is kapott már meghívót kellemes buszos utazásra ingyenebéddel egybekötve? Esetleg azzal hívták Önt telefonon, hogy nyert egy utazást? Sok esetben teljesen más a megkeresések

Részletesebben

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l

2015. évi... törvény. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró l Országgy űlés tliv tale lrományszéwn: Skda6 2015. évi.... törvény Érlett: 1015»L L 0 2 az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáró

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai dr. Balku Orsolya Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály főosztályvezető. Hatósági ellenőrzések Évről évre visszatérően 2011-ben

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1076-3/2014. Témafelels: Szcs Csaba ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Elektromos grillek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenrzésérl

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről Budapest, 2012. november N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

GONDOLJA VÉGIG HIGGADTAN! AMIT A TERMÉKBEMUTATÓKRÓL TUDNI ÉRDEMES. Kedves Fogyasztó!

GONDOLJA VÉGIG HIGGADTAN! AMIT A TERMÉKBEMUTATÓKRÓL TUDNI ÉRDEMES. Kedves Fogyasztó! GONDOLJA VÉGIG HIGGADTAN! AMIT A TERMÉKBEMUTATÓKRÓL TUDNI ÉRDEMES Kedves Fogyasztó! Ki ne talált volna már a postaládájában különböző termékbemutatókra invitáló meghívást, mely azt ígérte, hogy igen kedvező

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2184-4/2014 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az összefoglaló jelentést összeállította:

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: Üzletszabályzat Üzletszabályzat, Általános Szerzdési Feltételek A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: ÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI

Részletesebben

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág

Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata. 2010. május 18. dr. Balogh Virág Az étrendkiegészítők, élelmiszerek reklámozása a GVH gyakorlata 2010. május 18. dr. Balogh Virág Miről lesz szó? 1. Szervezeti háttér 2. Jogszabályi háttér 3. Közgazdasági háttér 4. A gyógyhatás -ra vonatkozó

Részletesebben

Hyperol reklám. határozatot.

Hyperol reklám. határozatot. ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY H-1051 Budapest V., Zrínyi u. 3. : 1372 POB. 450. /Fax (06 1) 88-69-300/(06 1)88-69-460 E-mail:ogyi@ogyi.hu Hyperol reklám Közzététel napja:

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Red-Devil

Általános Szerződési Feltételek Red-Devil Általános Szerződési Feltételek Red-Devil Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Czövekné Balogh Viktória ev. (2151 székhely: Fót, Lehel u. 55., adósz.: 66837949133, nyilvántartási

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1201/2013 Témafelels: dr. Bélteky-Tóth Ágnes dr. Herman Nóra Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S a gazdasági reklámtevékenység

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

Készült: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Székesfehérvár Megyei Jogú város támogatásával

Készült: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Székesfehérvár Megyei Jogú város támogatásával AMIT ÉRDEMES TUDNI az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés feltételeiről Készült: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Székesfehérvár Megyei Jogú város

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY Iktatószám: SEF-1366/2014 Témafelel s: Tolvaj Ágnes Haklik Andrea Összefoglaló jelentés a tejtermékek vizsgálatáról a megtéveszt jelölések

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A reklámtevékenység átfogó ellenırzésérıl, különös tekintettel a megtévesztı kereskedelmi gyakorlatokra és az egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára Budapest,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez

Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez ÖRT Szakmai Fórum 2008. szeptember 9., Budapest Hatósági szerződés kulcs a jogkövetéshez Új fogyasztóvédelmi szabályok Az Országgyűlés 2008. június 9-én elfogadta: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzésérıl Budapest, 2013. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-537/2014. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a cumik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenrzésérl Az összefoglaló jelentést készítette:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2013. november NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1590/2013. Témafelelős:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: MSO-150-3/2013 Témafelels: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a lézerpointerek mintavétellel egybekötött piacfelügyeleti ellenrzésérl

Részletesebben

CLV Partners Ügyvédi Iroda

CLV Partners Ügyvédi Iroda CLV Partners Ügyvédi Iroda 1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv (Grt.) Termék-specifikus szabályozás (Gyftv; Hpt;) b2b b2c A tisztességtelen

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE. Tájékoztató

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE. Tájékoztató 1 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE Tájékoztató 2009 év nyarán az idegenforgalmilag frekventált területeken végzett fogyasztóvédelmi ellenőrzésekről Székesfehérvár,

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-1112/2/2014 Témafelelős: Seres Gabriella ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Fagyálló szélvédőmosók vizsgálata Budapest, 2014.

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. Gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálata

Összefoglaló jelentés. Gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálata NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉLELMISZER ÉS VEGYIPARI LABORATÓRIUM Iktatószám: NFH-EVL-563-1/2013. Készítette: Jakab Krisztina Összefoglaló jelentés Gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálata Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9206/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-7414/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Budapest Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7723/2011. számú, felügyeleti intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY Iktatószám: FVO-590/2013. Témafelelsök: Dienes Katalin Tolvaj Ágnes ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elrecsomagolt élelmiszerek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerz dési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szi-Andor Zoltán ev. (székhelye: 8300 Tapolca Sümegi út 22/1, elérhet ségek (kapcsolat@lusti.hu, +36 (87)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-50044/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

Debreceni Törvényszék 2012.EL.II.C.4/13. Tisztelt Kollégák!

Debreceni Törvényszék 2012.EL.II.C.4/13. Tisztelt Kollégák! Debreceni Törvényszék 2012.EL.II.C.4/13. Tisztelt Kollégák! I. Tájékoztatlak benneteket az Európai Unió Bíróságának fogyasztóvédelem tárgyában előzetes döntéshozatali eljárás során a nem magyar bíróságok

Részletesebben

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s

h a t á r o z a t o t I n d o k o l á s A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-7232/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Alföld Takarék Szövetkezeti Hitelintézet számára. A Pénzügyi

Részletesebben

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2015. február N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-570/2014. Készítette: Pálné Tóth Márta Összefoglaló jelentés a kerékpárra szerelhet gyermekülések laboratóriumi vizsgálattal egybekötött

Részletesebben

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok Tájékoztató a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011.

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5347/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5347/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5347/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben